Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af Elbiler til Skive Kommune"

Transkript

1 Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser Indledning Den ordregivende myndighed er: Opgavens omfang Bonusordninger Meddelelse om resultatet Formkrav Sprog Virksomhedsoplysninger i tilbuddet og medtilbudsgivere Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Behandling af tilbud, åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud og delbud Medtilbudsgivere Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Tavshedspligt, fortrolighed, aktindsigt mv Oplysninger vedrørende miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tidsplan Tildelingskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Tilbudsdisposition Leasing og forsikring Engangsydelse/scrapværdi Kilometeropgørelse ved tilbagelevering Tilbageleveringssted og tilbageleveringsstand Service Leasingydelsen Opsigelse/indfrielse Udkast til rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Levering og leveringsbetingelser Leasingydelsen Prisregulering Fakturering Betaling Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Garanti og reklamation Medtilbudsgivere Side 2 af 18

3 16 Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Soliditetsoplysninger, insolvens og konkurs Fortolkning af aftalen Underskrift Bilag 1 - Tilbudsliste Bilag 2 - Tro og love erklæring Side 3 af 18

4 1. Annonceringsbetingelser 1.1 Indledning Denne annoncering sker i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d. Annonceringen vedrører levering af elbiler til Skive Kommune, herefter kaldet Udbyder. 1.2 Den ordregivende myndighed er: Skive Kommune Torvegade Skive 1.3 Opgavens omfang Skive Kommune har ansøgt om tilskud fra Energistyrelsen til indkøb af elbiler i forbindelse med en forsøgsordning. Tilskuddet er bevilget, men blandt andet betinget af, at der indkøbes en bestemt type elbil samt at elbilerne senest skal leveres pr. 1. juli Annonceringen omfatter derfor leasing af 8 Mitsubishi imiev elbiler som skal leveres til Skive Kommune den 1. juli Finansieringen er operationel Leasing. Der ønskes tilbudt 8 biler, hvoraf den ene skal være med anhængertræk. Se endvidere kapitel 3. Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal basere tilbuddet på en 30 måneders periode. Kontrakten forudsættes indgået med én Tilbudsgiver i form af en eneleverandøraftale. Valg af leverandør er ikke afsluttet, før kontrakt er underskrevet af begge parter. Kontrakten er gældende i perioden Skive kommune skriver kontrakt med en tilbudsgiver/hovedtilbudsgiver, som kan entrere med én eller flere medtilbudsgivere i forbindelse med finansiering, service og/eller levering af bilerne. 1.4 Bonusordninger Udbyder accepterer ingen former for bonusordninger. 1.5 Meddelelse om resultatet Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt pr. blive orienteret om resultatet af annonceringsforretningen. 1.6 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 original version. Side 4 af 18

5 Endvidere bedes det samlede tilbud, inkl. alle bilag, fremsendes på en USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Kravspecifikationen er minimumskrav, som skal opfyldes. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbudsgiver vil ikke kunne tildeles en kontrakt ved skyldig gæld på kr. eller mere til det offentlige jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Tilbudsgiver skal derfor vedlægge udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring omkring skyldig gæld. Fortrykt formular findes som Bilag 2 Tro- og love erklæring. Ordregiver ønsker at se dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være i form af kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kan denne dokumentation ikke fremvises ifm. tilbudsafgivelsen, skal attesten bestilles og fremvises til tilbudsgiver straks efter modtagelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Entrerer en tilbudsgiver med en medtilbudsgiver, enten i form af finansieringen, service og/eller leveringen af bilerne, skal medtilbudsgiveren også indsende/fremvise den ovenfor nævnte tro- og loveerklæring samt serviceattest. Skive Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente supplerende oplysninger. 1.7 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 1.8 Virksomhedsoplysninger i tilbuddet og medtilbudsgivere Tilbudsgiver bør i tilbudsmaterialet tydeligt angive virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Hvis tilbudsgiver ønsker at anvende medtilbudsgivere skal det angives i tilbuddet. 1.9 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Indkøbschef Laila G. Jensen pr. med emnet: Side 5 af 18

6 "Spørgsmål vedr. annoncering af elbiler til Skive Kommune senest den kl Spørgsmål, fremsendt inden ovenstående tidsfrist, vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for det inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål vil blive besvaret løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svar tiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive lagt ud på Det er op tilbudsgiver selv at indhente alle spørgsmål svar og eventuelle rettelsesblade på ovennævnte hjemmeside. Frist for besvarelse af spørgsmål senest Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud på elbiler til Skive Kommune og Må kun åbnes af Indkøbsafdelingen Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Skive Kommune i hænde senest den 3. maj 2011 kl på følgende adresse: Skive Kommune Att: Laila G. Jensen Skolegade 5, Breum 7870 Roslev Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Tilbuddet kan ikke afleveres på anden adresse Behandling af tilbud, åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene eller til at få oplysninger om de andre tilbudsgivers tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 60 dage regnet fra datoen for tilbudsfristen Aftalegrundlag Aftale om levering af elbiler til Skive Kommune indgås på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt (Kapitel 6). Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Endvidere tegnes der tilhørende leasingaftaler pr. bil Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative bud og delbud. Side 6 af 18

7 1.16 Medtilbudsgivere Det bør af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver i form af navngiven kontaktperson, udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de øvrige tilbudsgivere Udbyders forbehold Udbyder forbeholder sig adgangen til med saglig begrundelse at aflyse udbudsforretningen. Samt at tilbagekalde en tildeling, i det tilfælde at den vindende tilbudsgiver ikke efter ansøgning hos Erhvers- og Selskabsstyrelsen kan bevise at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at afgive tilbud til det offentlige Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 1.10 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiverens egne leverings- og samhandelsbetingelser, betalingsbetingelser etc., accepteres ikke hvis betingelserne er beskrevet i dette udbudsmateriale/rammekontrakt. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende bestemmelser i udkastet til kontrakt Tavshedspligt, fortrolighed, aktindsigt mv. Den fremtidige kontrakt med tilhørende tilbud er fortrolige, og kan ikke offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Endvidere vil den vindende tilbudsgivers samlede tilbudssum offentliggøres ifm. afslag til de tabende tilbudsgivere. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Udbyder, dennes ansatte, medtilbudsgivere samt eventuelle rådgivere er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 7 af 18

8 1.20 Oplysninger vedrørende miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgiver indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser mv. På forlangende skal tilbudsgiver fremsende dokumentation for bilernes miljømæssige egenskaber således, at udbyder kan foretage en miljøvurdering af bilerne. Tilbudsgivers udgifter i den forbindelse er udbyder uvedkommende 1.21 Tidsplan Annoncering den Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Tildeling af kontrakt den Levering af de 8 biler samt kontraktstart den. 1. juli Tildelingskriterier 2.1 Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver der afgiver det billigste tilbud/den laveste samlede leasingydelse pr. måned, dvs. tildelingskriteriet er Laveste pris. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbud skal afgives ved udfyldning af Bilag 1 Tilbudslisten. Tilbud skal afgives i form af priser excl. moms. Tildelingen vil blive evalueret ud fra Bilag 1 Tilbudslisten. 3. Kravspecifikation Kravspecifikationen er ikke en del af tildelingskriteriet, men er minimumskrav, som skal efterleves. Er dette ikke tilfældet, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt. Mindstekrav gældende for elbiler til Skive Kommune: Modellen er som tidligere nævnt Mitsubishi imieev, da der blandt andet er krav til denne model fra Energistyrelsen, for at tilskuddet kan udbetales. 7 af bilerne skal leveres med standardudstyr. 1 af bilerne skal leveres med standardudstyr samt anhængertræk til transportkasse. Bilerne skal leveres i farven Hvid og påmonteret med Skive Kommunes logo (se dette link Endvidere skal der til alle 8 biler, medfølge de nødvendige opladningskabler (Mennekes stik eller tilsvarende). Side 8 af 18

9 Bilerne skal ved levering være indregistreret og godkendt som personbiler til vej og motorvejskørsel i DK, være med hvide plader og være vedlagt instruktionsbog og manualer. I forbindelse med levering skal der gives en kort fælles instruktion i betjeningen af bilerne (max. 1 time). De tilbudte biler skal til enhver tid overholde alle gældende lovgivninger på de relevante områder, herunder krav til sikkerhed. Leasingaftalen skal indeholde alle eftersyn, sommer og vinterdæk, omskiftning af sommer og vinterdæk samt dæk opbevaring på værksted. Ved reparationer/service skal en erstatningsbil stilles til rådighed. Værkstedet som skal benyttes ifm. service af bilerne skal være indenfor max. 40 kilometers afstand fra Skive midtby. Elbilerne er med i Energistyrelsens forsøg med intelligent ladning, og Energistyrelsen skal have fri adgang til bilernes datanet, have lov til at montere test og måleudstyr, samt GPS udstyr så kontrol med bilens køremønster og ladefunktion, så afladetilstand kan følges 24 timer i døgnet. Tilbudsgiver skal sammen med tilbudslisten bilag 1 vedlægge sine leasingbetingelser. Leasingbetingelserne skal leve op til de generelle anerkendte leasingbetingelser i branchen og lovgivning på området i øvrigt. Leasingbetingelserne er ikke konkurrenceparametre og indgår ikke i tildelingskriteriet. 4. Tilbudsdisposition Opsummering - Tilbudsgivers tilbud fremsendes i 1 skriftligt eksemplar og skal fremsendes iht. afsnit 1.11 og skal som minimum bestå af: Tilbudsgivers leasingbetingelser Ved brug af medtilbudsgivere skal det angives hvem medtilbudsgiveren er Udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministe riets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) Fortrykt formular findes som Bilag 2 Tro- og love erklæring. Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere skal tro- og loveerklæringen gives for hver deltager i samarbejdet. Tildelingskriterium afsnit 2.1 Udfyldt og underskrevet tilbudsliste - Bilag 1 Side 9 af 18

10 5. Leasing og forsikring 5.1 Engangsydelse/scrapværdi Der betales ikke engangsydelser ved kontraktstart eller rest-/scrapværdi eller restgæld ved kontraktophør. 5.2 Kilometeropgørelse ved tilbagelevering Det forudsættes, at bilerne afregnes samlet (som puljeordning) på hele kontrakten i forbindelse med opgørelse af evt. over-/underkørte km i forbindelse med tilbageleveringen. Der kan alene ske justering i forhold til over-/underkørte km af den samlede pulje. Der skal ubetinget ske kreditering ved underskydende kilometertal. Det estimeres, at bilerne i gennemsnit kører km. pr. år pr. bil. Puljeordningen administreres af Skive Kommune. 5.3 Tilbageleveringssted og tilbageleveringsstand Ved ophør af den operationelle leasing tilbageleveres bilerne til en nærmere aftalt adresse, dog max. 40 kilometers afstand fra Skive midtby. Skive Kommune vil bestræbe sig på at tilbagelevere bilerne i den stand som leasingaftalen for bilerne foreskriver, dvs. i en stand som vil forekomme ved almindeligt brug og ælde. Ved uenighed mellem parterne om bilernes stand og betaling for udbedring af skaderne, tager Skive Kommune forbehold for, at der kan indkaldes en uafhængig 3. part, hvis opgave er at finde en løsning. 5.4 Service Service ved operationel leasing skal inkludere følgende ydelser: alle producent-anbefalede serviceeftersyn, incl. smøring og olieskift samt reparationer som følge af normal drift og slidtage, inkl. reservedele og dæk. rettelse af akut opståede fejl bilerne skal til stadighed være forsynet med gode og lovlige dæk vinterdæk ca i perioden 1/11 31/3 sommerdæk resten af året dækskifte, herunder opbevaring af dæk kontakt til Skive Kommunes forsikringsselskab i tilfælde af skader service skal indeholde reservedele og timeløn autohjælp/vejhjælp 24 timers hotline adgang samt evt. transport til værksted erstatningsbil Skive Kommune afholder alle udgifter til drivselsmiddel. Tilbudsgivers tilknyttede serviceværksted skal være beliggende indenfor max. 40 kilometers afstand fra Skive midtby. Side 10 af 18

11 5.5 Leasingydelsen Leasingydelsen pr. måned skal være fast i hele kontraktens løbetid. 5.6 Opsigelse/indfrielse Tilbudsgiver kan ikke ophæve leasing- eller serviceaftalen i kontraktperioden. Side 11 af 18

12 6. Udkast til rammekontrakt Nærværende udkast til rammekontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Rammekontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammekontrakten udfyldes af udbyder ved aftaleindgåelse. Rammekontrakt vedr. levering af elbiler til Skive Kommune 1 Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem Skive Kommune Torvegade Skive (i det følgende kaldet Ordregiver) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt annoncering i i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d. Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende rammekontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet af indsæt dd.mm.åååå C. Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå. D. Tilknyttede serviceaftaler Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte biler på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Side 12 af 18

13 3 Rammekontraktens omfang Levering af 8 elbiler til Skive Kommune til den i 1 nævnte Ordregiver. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til og med Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden. 5 Levering og leveringsbetingelser Levering af bilerne skal ske pr. 1. juli Her indsættes en yderligere beskrivelse af Ordregivers specifikke krav til leveringsbetingelser. Afsnittet vedrører kun betingelser knyttet til selve leveringen og omfatter således ikke betalingsbetingelser, ansvarsfraskrivelser mv. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer, foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 6 Leasingydelsen Fast leasingydelse i kontraktens løbetid. 7 Prisregulering Prisregulering er ikke muligt i kontraktens løbetid. 8 Fakturering Fakturering skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Faktura fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EANlokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Evt. cpr-nummer på modtager Kontrakthavers CVR-nummer. Elektronisk faktura skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOXML og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Side 13 af 18

14 9 Betaling 30 dage netto. 10 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 29 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 11 Miljø Kontrakthaver indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal kontrakthaver fremsende dokumentation for bilernes miljømæssige egenskaber, således at ordregiver kan foretage en miljøvurdering af bilerne. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er ordregiver uvedkommende. 12 Etik og socialt ansvar Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Kontrakthaver indestår endvidere for, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende bil, som opfylder kontraktens krav til bilerne. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed, er ordregiver uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Side 14 af 18

15 13 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Kontrakthaver og dennes medarbejdere skal udvise respektfuld, hjælpsom og serviceminded adfærd over for udbyder. Nærmere betingelser for adfærd i forbindelse med samhandlen aftales i forbindelse med implementering af aftalen. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. 14 Garanti og reklamation Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder købelovens regler. I henhold til Købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler 2 år. Konstaterer ordregiver mangler ved bilen, kan denne kræve, at kontrakthaver afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for kontrakthaver. Undlader kontrakthaver på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er ordregiver berettiget til at lade manglen afhjælpe for Kontrakthavers regning. 15 Medtilbudsgivere Såfremt kontrakthaver anvender medtilbudsgivere til opfyldelsen af kontrakten, indestår hver tilbudsgiver for sin del af kontrakten. Dog er kontrakthaver ansvarlig for det daglige samarbejde og kommunikationen med ordregiver. 16 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter (herunder sideprodukter) /ydelser. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne Erhvervs - og produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på danske kr. Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal fremvise dokumentation for ovenstående senest ifm. kontraktsunderskrift. Ordregiver er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 17 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af, at opfyldelse af nærværende kontrakt hindres grundet force majeure, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Ved force majeure forstås ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden parternes skyld, og som parterne ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force majeure Side 15 af 18

16 foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kan genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed eller områder, bærer Kontrakthaver risikoen herfor, og ordregiver kan kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 18 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele ordregiver dette samt underrette ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jf. 12) Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 10) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 21) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf. 22) 19 Misligholdelsesbeføjelser Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Side 16 af 18

17 20 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med førnævnte regler. 21 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Rammekontrakten vil blive gjort tilgængelig for ordregivers medarbejdere i ordregivers indkøbssystem(er). Kontrakthaver, dennes ansatte, underleverandører samt eventuelle rådgivere er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 22 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med ordregiver. Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som Kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Side 17 af 18

18 23 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. 24 Soliditetsoplysninger, insolvens og konkurs Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode om soliditetsoplysninger. Går kontrakthaver konkurs, eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af ordregivers kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 25 Fortolkning af aftalen De til aftalen hørende bilag, som foreligger ved aftalens indgåelse og senere måtte blive ændret skriftligt samt nye bilag og underskrevne formularer, anses for en integreret del af aftalen. Henvisning til aftalen eller til en bestemmelse deri omfatter også de til aftalen hørende bilag. 26 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Ordregiver: Kontrakthaver: Underskrift Underskrift Side 18 af 18

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole

Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Maj 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders fremtidige aftaler... 3 1.3

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere