Dato 22. november Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)"

Transkript

1 Referat Teknisk Udvalg Dato 22. november 2011 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Hanne Welander (A) Frode Thule Jensen (V) Jens Porsborg (C) Per Nilsson (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Salg af vejareal - Rådhusstræde 6, Fr-havn 4 2. Opsætning af ladestandere for elbiler på vejareal 5 3. Budgetrevision pr. 30. september Udmøntning af budget Center for Park og Vejs budget 2012 samt disponeringsregler Anvendelse af dispositionspuljen for Teknisk Udvalg Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavn Kommune Vedrørende jagtlejeindtægter på kommunale skovarealer Efterretningssag - Brugerråd Sæby Havn 15 Underskrifter: 16 Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 2 af 16

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /11 Åben Rådhusstræde 6 - Ansøgning om opførsel af overdækning/hegn på kommunalt vejareal /11 Åben Rådhustræde 6 - kortbilag /11 Åben Bilag 1 Ansøgning om opsætning af ladestandere - Chr Xs Vej, Skagen /11 Åben Bilag 2 - Beskrivelse af ladestander /11 Åben Bilag 3 - Placering af ladestandere - Chr X s Vej, Skagen /11 Åben Bilag 4 - Placering af ladestandere - Parallelvej - Frederikshavn /11 Åben Bilag 5 - Forslag til placering af ladestandere - Sæby /11 Åben Budgetrevision TU /11 Åben budgetforudsætninger TU /11 Åben anlægsoversigt Tu B /11 Åben Bilag /11 Åben Oprindeligt sparekatalog budget /11 Åben Flow i center for Park og Vej /11 Åben FR 2010 CPV /11 Åben Budget 2012 CPV /11 Åben Opgradering af busstoppesteder mv TU (2).pdf /11 Åben Bilag_1_Jagtleje_Standardlejekontrakt_Frederikshavn_udkast.pdf /11 Åben Bilag_2_Jagtens_Udøvelse_per_areal.pdf /11 Åben Bilag_3_Arealfordeling_per_forening.pdf Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 3 af 16

4 1. Salg af vejareal - Rådhusstræde 6, Fr-havn Center for Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra boligforeningen Vesterport, der ønsker at etablere overdækket terrasse ud over vejareal ved Rådhustræde 6, Frederikshavn. Overdækning ønskes etableret i forbindelse med etablering af 2 lejligheder i ejendommen, der tidligere har været anvendt til kiosk mm. Ansøgning og kortbilag er udsendt med dagsorden til udvalgets medlemmer. Center for Teknik og Miljø foreslår, at vejarealet der ønskes anvendt som terrasse, nedlægges som vej og sælges til ansøger. Sagsnr: 11/8227 Forvaltning: CTM Sbh: tovi Vejarealet, der ønskes anvendt, udgør ca. 20 m2 og salgsprisen er vurderet til ca kr./ m 2. Beslutningen skal offentliggøres i dagspressen samt meddeles ved brev til de parter, der har særlig interesse i sagen. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at vejarealet nedlægges som vej i henhold til reglerne i vejloven det nedlagte vejareal efterfølgende tilbydes til sammenlægning med den tilgrænsende ejendom. en tiltrædes. Bilag Rådhusstræde 6 - Ansøgning om opførsel af overdækning/hegn på kommunalt vejareal (dok.nr.87198/11) Rådhustræde 6 - kortbilag (dok.nr.87216/11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 4 af 16

5 2. Opsætning af ladestandere for elbiler på vejareal Better Place har ansøgt om tilladelse til opstilling af ladestandere for el-biler på den kommunale parkeringsplads ved Parallelvej, Frederikshavn og den kommunale parkeringsplads ved Lystbådehavnen, Skagen. Den præcise placering ved de to lokaliteter er endnu ikke fastlagt. Better Place ønsker at opsætte 3 ladestandere ved hver af ovennævnte parkeringspladser. Sagsnr: 11/2689 Forvaltning: CTM Sbh: tovi Etablering samt drift og vedligeholdelse af ladestandere foregår uden udgift for Frederikshavn Kommune. Ladestanderen har dimensionerne: 1000 x 180 x 180 mm. Betaling for el sker mellem elbil-ejeren og Better Place via en abonnementsordning. Udkast til aftale samt datablad for ladestandere er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. På parkeringspladsen ved Parallelvej, Frederikshavn er der tidsbegrænsning på 4 timer og på parkeringspladsen ved Lystbådehavnen, Skagen er der betalingsparkering. Disse restriktioner vil også omfatte båsene, forsynet med ladestander. Det foreslås, at de pågældende båse ikke reserveres til el-biler på nuværende tidspunkt. Dette kan ske, når behovet opstår. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at placering af ladestandere ved parkeringspladserne ved Parallelvej, Frederikshavn samt ved Lystbådehavnen, Skagen godkendes. Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 en tiltrædes. Supplerende sagsfremstilling Energibyen Frederikshavn anbefaler, at Better Place Denmark A/S realiserer en opsætning af ladestandere i de tre største byer i kommunen, Frederikshavn, Sæby og Skagen, jf. ansøgning af 28. september fra Better Place. I regeringsgrundlaget af oktober 2011, Et Danmark der står sammen, har klimaudfordringen høj prioritet, halvdelen af elproduktionen skal i 2020 komme fra vind, og der skal udarbejdes en ny samlet strategi for etablering af smarte elnet (SmartGrid) i Danmark. På trafikområdet vil elbiler være fritaget for registreringsafgift frem til 2015, ligesom regeringen vil fremlægge en strategi for fremme af energieffektive køretøjer, herunder elbiler mm, som omfatter infrastruktur mm. Elbilerne er her påtænkt en vigtig rolle, et rullende lager, i forbindelse med intelligente udnyttelse via SmartGrid et af grøn strøm fra vindmøller, solceller, bølgeenergi mm. Energibyen arbejder i relation til ovennævnte på flere elbil-projekter, blandt andet i samarbejde med Aalborg Universitet og ChoosEV, for at opfylde både nationale og Energiby-mål. Better Place ansøgning af 28. september ligger i direkte forlængelse af den ønskede udvikling på trafikområdet, både nationalt og i Energiby-sammenhæng. Energibyen finder det vigtigt, at der sendes et signal om, at kommunen i denne grønne omlægning er villig til at reservere p-pladser til elbiler og give Better Place mulighed for at investere i opsætning af ladestandere og dermed samlet medvirke til at fremme energieffektive køretøjer, her elbiler. I ansøgningen anmoder Better Place om opsætning af 3 stk. ladestandere på Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 5 af 16

6 parkeringspladsen ved Chr. X s Vej, Skagen, i henhold til gæsteprincippet i vejloven, jf På bilag angives fysisk placering, kabelføring mm samt teknisk beskrivelse af ladestander. Better Place ønsker at tilladelsen omfatter: 1. at ladestanderne bekostes og etableres af Better Place og tilhører Better Place, 2. at tilladelsen løber i mindst 10 år fra den dato, hvor tilladelsen gives, 3. at kommunen forpligter sig til at sørge for skiltning samt opmaling af p-båse, og at Parkeringspladserne bør reserves til elbiler, 4. at kommunen tilstræber sig på at undgå at iværksætte anlægsarbejder, byggeri mv, som vil være til væsentlig gene for opstillingen og brugen af ladestanderne på arealet. Better Place er indstillet på at være forpligtet på ved tilladelsens ophør eller opsigelse at afmontere opstillede ladestandere samt efterlade kabler og stikledning i jord i sikker stand og reetablere arealet, at vedligeholde ladestanderne og ved driftsstop være ansvarlig for fejludbedring inden 14 dage for egen regning, at være ansvarlig for indhentning af gravetilladelser, hvis nødvendigt. Energibyen og forvaltningen har efterfølgende været i løbende dialog med Better Place og foreslår, at udvalgets behandling omfatter fysisk placering af 3 x 3 ladestandere, henholdsvis i Frederikshavn ved Parallelvej, Skagen ved Chr. X s Vej, Sæby i tilslutning til gågaden, for derved at sikre en mulighed for opladning af elbiler i kommunens tre største byers bymidter med deraf afledt signalværdi som energiby. I forhold til Better Place ønsker til tilladelse har forvaltningen intet at indvende i forhold til pkt. 1, 2 og 4. I forhold til pkt. 3, foreslår forvaltningen, at kun én af de tre parkeringsbåse i de tre bymidter ind til videre reserveres til elbiler, da denne foranstaltning vurderes at dække behovet på kort og mellemlangt sigt. Hvis der hurtigere konstateres et stigende behov, foreslås dette dækket ved yderligere reservering af parkeringspladser med ladestandere til elbiler. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at placering af tre ladestandere ved hver af ovennævnte parkeringspladser i Frederikshavn, Skagen og Sæby godkendes på baggrund af forvaltningens bemærkninger. en tiltrædes og der undersøges muligheden for at etablere strømudtag til handicapcrossere. Bilag Bilag 1 Ansøgning om opsætning af ladestandere - Chr Xs Vej, Skagen (dok.nr /11) Bilag 2 - Beskrivelse af ladestander (dok.nr /11) Bilag 3 - Placering af ladestandere - Chr X s Vej, Skagen (dok.nr /11) Bilag 4 - Placering af ladestandere - Parallelvej - Frederikshavn (dok.nr.49263/11) Bilag 5 - Forslag til placering af ladestandere - Sæby (dok.nr /11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 6 af 16

7 3. Budgetrevision pr. 30. september 2011 Økonomicentret har i samarbejde med fagcenter cheferne foretaget budgetrevision pr. 30. september 2011 på Teknisk Udvalgs område, herunder gennemgået budget og det hidtidige forbrug. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2011 er følgende problemområde afdækket på Teknisk Udvalgs område: Vintertjeneste med et forventet merforbrug på 7,9 mio. kr. Forbruget er pr. 3.november 2011 på 13,7 mio. kr. ud af et budget på 11,6 mio. kr. Tidligere var vintertjeneste ikke omfattet af overførselsreglerne i ØKD-regulativet. Dette blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af budget Dette betyder at udvalget selv skal dække et eventuelt merforbrug. Sagsnr: 10/4943 Forvaltning: ØKC Sbh: JAPO Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at budgetrevision tages til efterretning udvalget anvender regler for økonomi decentralisering til finansieringen af det forventede merforbrug på vintertjeneste. en tiltrædes. Bilag Budgetrevision TU (dok.nr /11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 7 af 16

8 4. Udmøntning af budget Udarbejdet I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, blev der indarbejdet en rammebesparelse på Teknisk Udvalgs område. Dette sammenholdt med de ikke udmøntede puljer fra budget 2011 giver følgende udfordringer på Teknisk Udvalgs område. Sagsnr: 11/6887 Forvaltning: ØKC Sbh: JAPO I mio. kr Uudmøntet besparelsespulje 2,0 2,0 2,0 2,0 Rammebesparelse 0,6 1,5 1,5 1,5 Bangsbo området 0,2 0,2 0,2 0,2 Strukturelle besparelser på havne 0,5 0,5 0,5 0,5 Besparelser på anlæg 0 4,0 4,0 4,0 I alt 3,3 8,2 8,2 8,2 Ud fra det opdaterede sparekatalog fra 2010 samt øvrige forslag, der har været forelagt udvalget, er der Bilag 1 med Direktørens indstillinger til besparelser. Herudover kan udvalget komme med andre forslag. Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at besparelserne findes indenfor bilag 1. Et flertal af udvalget beslutter, at besparelserne i 2012 udmøntes således: Maskinkontoen mio Leasing konto 1 mio Bangsbo botaniske have kr. I denne beslutning indgår, at posten strukturel besparelse på havne indtil en sådan kan realiseres, afløftes af en tilsvarende besparelse på det ordinære budget. Hanne Welander, Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen ønsker at besparelsen på maskinkontoen øges med kr., svarende til Bangsbo Botaniske haves andel. Et flertal af udvalget kan ikke tiltræde dette. Bilag budgetforudsætninger TU (dok.nr /11) anlægsoversigt Tu B2012 (dok.nr /11) Bilag 1 (dok.nr /11) Oprindeligt sparekatalog budget 2010 (dok.nr /11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 8 af 16

9 5. Center for Park og Vejs budget 2012 samt disponeringsregler I henhold til udvalget ønske den 25. oktober 2011 vedr. en orientering om budget 2012 for Center for Park og Vej, giver Direktøren en orientering med udgangspunkt i de vedhæftede bilag. Herudover ønskede udvalget at diskutere disponeringsregler, således at projekter/køb over en vis beløbsgrænse forelægges udvalget inden igangsættelse. Sagsnr: 11/11002 Forvaltning: CPV Sbh: JAPO Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at udvalget fastsætter beløbsramme for disponeringsregler tage orienteringen om Center for Park og Vejs budget 2012 til efterretning en tiltrædes. Disponeringsregler fastlægges således, at udvalget skal frigive anskaffelser og anlægsarbejder over kr. Bilag Flow i center for Park og Vej (dok.nr /11) FR 2010 CPV (dok.nr /11) Budget 2012 CPV (dok.nr /11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 9 af 16

10 6. Anvendelse af dispositionspuljen for Teknisk Udvalg Udvalget vil på mødet få gennemgået de opgaver, der evt. kan finansieres af dispositionspuljen. Udvalget har tidligere besluttet, at de opgaver, der hovedsalig skulle løses med puljen, skulle give opgaver til Park og Vej. Begrundelsen er, at puljen er fremkommet ved at trække penge fra Park og Vej s driftskonti. Sagsnr: 04/148 Forvaltning: CTM Sbh: sove Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til drøftelse Sagen genoptages på næste møde. Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 10 af 16

11 7. Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavn Kommune Mange stoppesteder med tilhørende læskure i Frederikshavn Kommune bærer præg af tidens tand. Med implementeringen af Trafikplan for Nordjylland (ved køreplanskifte i juni 2010) er der lavet en optimering af driften på mange af de NT-ruter, der kører i kommunen. Sagsnr: 10/1525 Forvaltning: CTM/CPV Sbh: orpe Det gælder både forbedrede køreplaner, skiftemuligheder og ruteføringer, som er ændrede for at imødekomme de semere års ændrede rejsestrømme. For at give den kollektive trafik yderligere et kvalitetsløft, er det tiltrængt med en opgradering af de fysiske forhold omkring en del af de eksisterende stoppesteder samt mulighed for etablering af nye stoppesteder med buslommer på indfaldsveje i Frederikshavn by, hvor der er et klart indikeret behov. Faciliteter som stander, læskur og cykelstativ ved hovedstoppestederne i alle de mindre byer i kommunen samt de vigtige stoppesteder langs indfaldsveje i Sæby og i centrum af Frederikshavn, vil blive opgraderet. Trafikstyrelsen har meddelt tilskud på 50 % af anlægsudgifter på i alt kr Kommunens medfinansiering på kr forslås afholdt af budgettet for de koordinerede belægningsarbejder i Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at kommunens medfinansiering af projektet på kr afholdes af budgettet for de koordinerede belægningsarbejder i en tiltrædes. Bilag Opgradering af busstoppesteder mv TU (2).pdf (dok.nr /11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 11 af 16

12 8. Vedrørende jagtlejeindtægter på kommunale skovarealer I forbindelse med genåbning af budget 2010 blev Park og Vej pålagt et indtægtskrav på kr. årligt fra jagtlejeindtægter i driften af kommunens skove. Der fandtes imidlertid uopsigelige kontrakter på dele af arealet frem til 2015, hvor jagtlejen er sat til 0 kr. (områder i Gl. Sæby Kommune og Gl. Skagen Kommune) og i Gl. Frederikshavn Kommune en aftale på lignende vilkår. Kontrakterne betød, at det ville blive vanskeligt at hente indtægterne for årene frem til Der blev i marts måned 2011 indledt en høringsrunde blandt alle kommunens jagtforeninger for at høre, hvad et udbud ville betyde for foreningslivet i jagtforeningerne og om man var interesseret i at leje jagten på yderligere arealer. Foreningerne viste stor interesse, da jagten på de kommunale arealer er en vigtig del af mange foreningers virke. Samtidigt var det ønskværdigt fra Frederikshavn Kommune, at jagten forblev på foreningshænder, da der således ville være bedre opsyn og håndhævelse af jagtetiske regler i forhold til skovens øvrige publikum og mulighed for at oplære nyjægere. Der blev henover sommeren udarbejdet lejekontrakter og regler for udførsel af jagten på de enkelte arealer, der tilgodeser nuværende publikumsaktiviteter, arealets beskaffenhed og jagt. Dette har været i høring i jagtforeningerne og godkendt (se bilag1 og 2). Den 1. november 2011 indvilgede samtlige jagtforeninger i at opsige eksisterende kontrakter og aftaler og leje jagten på de fremlagte betingelser og pris for en 10-årig periode, startende fra Prisen fordeles ligeligt med en tredjedel af kr. på 3 delkontrakter til jagtforeningerne i hver af de gamle kommuner. Arealfordelingen fremgår af bilag 3. Sagsnr: 09/4248 Forvaltning: CPV Sbh: shob Økonomiske konsekvenser Man får mulighed for at dække hele indtægtskravet og budgetreduktionen på de kr. for en 10-årig periode startende fra Beløbet prisreguleres årligt ud fra nettoprisindeks. Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at der indgås jagtlejeaftale med jagtforeningerne for en 10-årig periode til ovennævnte pris og vilkår. Et flertal tiltræder indstillingen. Hanne Welander, Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen ønsker følgende arealer trukket ud. Vandværksskoven Jerup plantage Nielstrup plantage Engene i Bannerslund Købstrupskov Et flertal kan ikke tiltræde dette, hvorefter forslagsstillerne begærer sagen i byrådet. Bilag Bilag_1_Jagtleje_Standardlejekontrakt_Frederikshavn_udkast.pdf (dok.nr /11) Bilag_2_Jagtens_Udøvelse_per_areal.pdf (dok.nr /11) Bilag_3_Arealfordeling_per_forening.pdf (dok.nr /11) Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 12 af 16

13 9. Efterretningssag - Brugerråd Sæby Havn Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde den 26. jan. 2011, at der skal nedsættes en brugergruppe på Sæby havn. Brugergruppens funktion er, at skabe dialog og forståelse mellem brugerne og kommunen. Rådet er samtidig forum for udveksling af ideer og erfaringer, samt orientering om planer og ønsker. Den 8. november 2011 var der indkaldt til første møde i byrådssalen på Sæby Rådhus. Til mødet var indkaldt samtlige interessenter på havnen. I forslaget til repræsentation, var der lagt op til, at hver klub med aktivitet på havnen, fik en plads i rådet. Desuden skulle forretninger, beboerforeninger, restauranter og andre hver vælge en fælles repræsentant for hver enkelt gruppe. Det viste sig hurtigt, at der var så stor interesse for at få sæde i rådet, at ingen gruppe ønskede at lade sig repræsentere af andre. Det blev derfor vedtaget, at man forsøgsvis fremover, inviterer den samlede gruppe til møderne. Som hovedregel afholdes der 2 årlige møder, et i april og et i oktober. Sagsnr: 08/9301 Forvaltning: CJD Sbh: biis Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at sagen tages til efterretning. Til efterretning. Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 13 af 16

14 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Brian Pedersen Anders G. Mikkelsen Bruno Müller Hanne Welander Frode Thule Jensen Jens Porsborg Per Nilsson Teknisk Udvalg - Referat november 2011 Side 14 af 16

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere