KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk"

Transkript

1 KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

2 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne er globale og kræver handling på alle niveauer fra globale aftaler til indsats af den enkelte borger. Udfordringen er primært at nedbringe det store forbrug af fossile brændsler til transport, el, varme og produktion. Det er nødvendigt, at der sker en afkobling mellem vækst og energiforbrug for at bremse omfanget af de menneskeskabte klimapåvirkninger. Regionsrådet i Region Syddanmark har en målsætning både om at skabe vækst og udvikling og at bidrage til at nedbringe CO 2 -udledningen regionalt. Det er derfor naturligt, at Region Syddanmarks Strategi for Bæredygtig udvikling for i høj grad fokuserer på klimaindsatsen og fremover kaldes Klimastrategi. Strategien vil tage udgangspunkt i den hidtidige bæredygtighedsstrategi, der blev vedtaget af Regionsrådet i Strategien vil være en strategi for bæredygtig udvikling, men primært omhandle klima, miljø og CSR, mens der for øvrige områder henvises til Regionsrådets strategier og visioner for sundhed, arbejdsmiljø samt social- og psykiatriområdet. Klimastrategien gælder for Region Syddanmarks egen indsats, men skal derudover medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. Derfor har der i udarbejdelsesfasen været kontakt med regionens kommuner og grønne netværk, som ligeledes arbejder med klima- og bæredygtighedsaktiviteter. Endeligt koordineres aktiviteter med erhvervslivet gennem arbejdet i Syddansk Vækstforum og i de grønne netværk. Klimastrategien udgør sammen med infrastruktur og uddannelse de særlige temainitiativer i den nye Regionale Udviklingsplan (RUP) for Til strategien knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som Regionsrådet vil sætte i gang for at realisere strategien. Fakta Ifølge Planloven skal Regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde oplysninger om - hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og - hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget. Derudover skal Regionsrådet offentliggøre sine politiske målsætninger for mindskelse af miljøbelastningen, fremme af en bæredygtig regional udvikling, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet og fremme samspillet mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 2 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

3 Region Syddanmarks klima- og bæredygtighedspolitik Region Syddanmark arbejder for at udmønte nationale og internationale mål for klima og bæredygtighed. Regionen vil aktivt medvirke til at skabe klimaeffektive og innovative løsninger. Regionen vil arbejde for løsninger, som både løser lokale og regionale udfordringer og som samtidig har et markant potentiale for at bidrage til vækst i regionen. Regionen vil invitere til bredt samarbejde med kommuner, erhvervsliv og øvrige parter for at løfte opgaven. Region Syddanmark vil arbejde for at opfylde følgende mål: Klima Mål: At reducere udledningen af CO 2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO 2 -udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Miljø - Sundhed Mål: Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Corporate Social Responsibility Mål: Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar

4 Klima 4 Klima De globale klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Det er nødvendigt at få stabiliseret atmosfærens indhold af CO 2 for at begrænse de konsekvenser, som klimaforandringerne ellers vil få globalt. Initiativer til at begrænse udledningen af CO 2 er en stor udfordring, som tages op både globalt og nationalt med vedtagelse af politikker, strategier og mål som f.eks. Kyoto-protokollen, EU s energimål og regeringens energistrategi. Region Syddanmark vil understøtte disse mål og bidrage aktivt til at reducere klimabelastningen og konsekvenserne heraf. Samtidig vil regionen bruge klimaudfordringen som en driver for erhvervsudviklingen og dermed understøtte vækst og udvikling indenfor energieffektivisering og grøn offshore. Mål: At reducere udledningen af CO 2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40 % i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO 2 -udledningen med 40 % fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Klimatemaet tager udgangspunkt i de udfordringer, der allerede mærkes, og som vil være stigende i de kommende årtier. Region Syddanmarks klimaindsats vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer. Sammen med interne og eksterne parter vil regionen udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO 2 i Region Syddanmark og minimere konsekvenserne af klimaændringerne. Fakta 40 % reduktion af den CO 2 -udledning virksomheden Region Syddanmark selv er ansvarlig for som følge af el- og varmeforbruget, svarer til 8232 personers årlige energiforbrug omsat i CO 2 -udledning. Den regionale strategi for bæredygtig udvikling Klima forebyggelse af yderligere klimaændringer Fremskrivningerne for Danmarks CO 2 -udledning, bl.a. fra Det Økonomiske Råd og Energistyrelsen, konkluderer, at der er en stor sandsynlighed for, at Danmark kan efterleve kravene til de kvotebelagte områder, som bl.a. omfatter kraftværker og energitunge virksomheder. Derimod er der ikke udsigt til, at Danmark med de nuværende, besluttede initiativer vil leve op til de internationale forpligtigelser om CO 2 -reduktioner for det ikke-kvotebelagte område, som bl.a. omfatter transport, landbrug og byggeri. Der efterspørges således mere handling for at styrke klimaindsatsen, ikke mindst fordi der allerede findes tekniske løsninger og samfundsøkonomisk fordelagtige løsninger. I det nye regeringsgrundlag Et Danmark der står sammen er der lagt op til en styrkelse af klimaog energiområdet både i forhold til målsætninger og konkrete initiativer. Udmøntningen af regeringsgrundlaget vil få væsentlig indflydelse på regionens klimastrategi. De syddanske strategimål for reduktion i CO 2 udledningen svarer til den nye nationale målsætning. Beregninger viser at CO 2 -udledningen er faldet med 11 % i Danmark fra , mens den er faldet med 15 % i Region Syddanmark i samme periode. Alle parter peger primært på to områder, hvor de største CO2-besparelser skal hentes i forhold til den nuværende udledning fra fossile brændsler: - energibesparelser og effektiviseringer - omlægning af energiproduktionen, så en højere andel af energi produceres af vedvarende energikilder Der er allerede mange initiativer på regionalt og lokalt plan og mange parter er optaget af at bidrage til løsning af klimaudfordringerne. Flere kommuner i Region Syddanmark har ambitiøse planer om at reducere klimabelastningen og der er sat mange initiativer i gang. Forsyningsselskaberne integrerer vedvarende energikilder og boligejere rådgives om investeringer i energibesparende foranstaltninger. Erhvervslivet oplever

5 Klima vækst og stigende efterspørgsel på energieffektive teknologier og endelig prioriterer universiteter og læreanstalter forskning og uddannelse inden for disse områder. Region Syddanmark ønsker at spille en rolle i forhold til målet om at reducere den fremtidige udledning af CO 2 og dermed bidrage til at forebygge og reducere klimaforandringerne. Det vil Regionen gøre ved at feje for egen dør og sikre, at driften af regionens aktiviteter bliver energieffektive og klimavenlige. Region Syddanmark prioriterer derfor bl.a. investeringer i energirigtigt byggeri ved så vidt mulig at gennemføre renoveringsprojekter, som har en tilbagebetalingstid ud over de 5 år, der er aftalt med Regeringen. Desuden vil regionen så vidt mulig opføre nybyggeri efter kravene i bygningsreglement Opgørelser over energiforbrug på regionens institutioner viser, at energiforbruget er svagt faldende, herunder at varmeforbruget er faldet med 12 % i perioden fra Desuden vil regionen understøtte kommunerne og de øvrige regionale parter i deres klimaindsats. Regionen vil søge at styrke strategiske, tværgående initiativer og nedbryde barrierer for implementering af løsninger, der reducerer udledningen af CO 2. Sammen med interne og eksterne parter vil regionen udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO 2 i Region Syddanmark. Fakta Eksempler på kommunernes mål for CO2-reduktioner: - Esbjerg: 30 % CO 2 -reduktion fra og CO 2 -neutral så hurtigt som muligt - Sønderborg: CO 2 -udledningen skal være 25 % mindre i 2015 i forhold til 2010 og CO2-neutral i Varde: Har som mål, at 40 % af elektriciteten kommer fra vindmøller i Kolding: målet er en reduktion af CO 2 -udledningen på 75% pr. indbygger i 2021 i forhold til Odense: CO 2 -neutral i

6 Klima Initiativer i : CO 2 -kortlægning Regionen vil udvikle en model, som kan følge udviklingen i CO 2 -udledningen i alle regioner og kommuner. Formålet er overordnet at få opgjort klimabelastningen i Region Syddanmark og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for de handlinger, der skal prioriteres inden for klimaområdet. og udvikling af nye teknologier. Et styrket erhverv inden for energiområdet vil alt andet lige også styrke en klimarigtig udvikling. Tværgående initiativer Region Syddanmark vil igangsætte initiativer i samarbejde med relevante parter, herunder kommuner og forsyningsselskaber, til reduktion af CO 2 udledningen. Initiativerne kan f.eks. omhandle elbiler, indkøb og energirigtigt byggeri. Modellen udvikles i og stilles gratis til rådighed for kommunerne og andre parter, som har interesse i at følge udviklingen og bruge modellen i planlægning og prioritering. Det er hensigten, at kortlægningen kan suppleres med tema-kortlægninger, som inden for specifikke indsatsområder, f.eks. byggeri, kan give et mere præcist billede af udviklingen. Energirigtigt byggeri Region Syddanmark ønsker fortsat at gennemføre energirigtigt byggeri ved at tage udgangspunkt i bygningsreglement 2015 og at gennemføre energirenoveringer med tilbagebetalingstider på op til 8 år. Region Syddanmark ønsker fortsat at besidde den relevante og nyeste viden om energirigtigt byggeri. Disse kompetencer skal sikre, at regionens byggeri og renovering bliver optimeret i forhold til den nyeste viden, således at energiforbruget reduceres mest mulig. Samtidigt inddrages krav til indeklima, økonomi og øvrige miljøforhold. Derfor vil Region Syddanmark samarbejde med universiteter, uddannelsesinstitutioner og rådgivere om udvikling af energirigtigt byggeri. Vækst i cleantech-erhverv: Region Syddanmark har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor energiområderne Energieffektive løsninger og Grøn offshore. Sammen med Syddansk Vækstforum, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner styrkes erhvervsudviklingen inden for disse erhvervsområder, blandt andet i form af øget produktivitet Fakta Low Carbon Economy Regions Region Syddanmark står i spidsen for det europæiske projekt Low Carbon Economy Regions - LoCaRe som skal fremme den bæredygtige udvikling og samtidig understøtte den regionale udviklingsplan. Sammen med 5 andre regioner og lokale partnere skal Region Syddanmark finde nye veje til at nedsætte CO 2 udledningen regionalt og lokalt. Samtidigt skal projektet udvikle nye metoder og processer for en klimavenlig økonomisk udvikling. I Syddanmark deltager 3 kommuner og et grønt netværk som partnere i delprojekter. Målet er at inddrage borgerne i energiplanlægning i landområder, samarbejde med virksomhederne om at reducere energiforbrug, fremme energirigtige indkøb og varer samt engagere borgere og dag- og uddannelsesinstitutioner i klimaarbejdet. Region Syddanmark vil sikre, at denne viden deles med aktører i Syddanmark for at bidrage til at nå målet om at nedbringe CO 2 -udledningen i regionen. 6 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

7 Klima tilpasning til fremtidens ændrede klimatiske forhold Ekstreme vejrsituationer er blevet mere hyppige. Flere storme og mere nedbør giver skader på infrastruktur, bygninger, marker, spildevandssystemer mv. Disse hændelser er dyre for både samfundet og de berørte parter. Behovet for at kunne forudsige, hvor og hvordan disse ekstreme vejrsituationer rammer og hvordan konsekvenser kan undgås, bliver hyppigt efterspurgt. Der er behov for modeller, der er målrettet til brug i planlægningen af nye boligområder, infrastruktur m.m. Modellerne skal kunne forudsige, hvilken effekt kombinationen af stigende nedbør og øget vandstand i grundvand og overfladevand vil få i bestemte geografiske områder. Forskellige syddanske områder vil blive ramt forskelligt, og der er behov for viden, værktøjer og intelligente løsninger for at indstille byer, boliger og anlæg på de nye vilkår. Eventuelt kan en tidlig indsats udnyttes erhvervsmæssigt. Kommunerne og de kommunale driftsselskaber har en stor del af det operative ansvar for at håndtere udfordringerne inden for infrastrukturanlæg, vandforsyning, spildevand, den fysiske planlægning overfladevand og det åbne land. Denne opgave er præciseret i regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen, hvor det er angivet at alle kommuner skal lave en handlingsplan for klimatilpasning inden for maksimalt 2 år. Viden, løsninger og ressourcer er utilstrækkelige og derfor vil regionen bidrage med udvikling af efterspurgt viden. Initiativer i : Identifikation af byer, områder og anlæg, der kan blive ramt af grundvandsstigninger Mere viden som basis for beredskab og investeringer i byområder sparer penge. Dygtig og kreativ indtænkning af klimaelementer i byernes indretning kan være afgørende for deres attraktivitet i fremtiden. Region Syddanmark gennemfører i samarbejde med staten et videnudviklingsprojekt i perioden 2011 til Projektet vil fokusere på at udvikle en model, der kan belyse de klimabetingede grundvandsstigninger i Region Syddanmark. For to områder i Kolding og Billund kommuner opstilles en hydrogeologisk model, som skal kobles sammen med de nationale klimamodeller. Der udarbejdes en prognose for det fremtidige grundvandsniveau og fremtidens problemområder indkredses på lokal skala. På baggrund af projektresultaterne vurderes mulighederne og behovet for videreudvikling af værktøjerne, evt. med inddragelse af flere partnere. Klimatilpasset byggeri Region Syddanmark vil indarbejde krav til eget byggeri, som sikrer at der tages højde for de forventede klimaændringer, herunder varmere og fugtigere klima, flere ekstreme vejrsituationer med f.eks. storm, hedebølge og regnskyl

8 Miljø - sundhed Naturen og de miljømæssige forhold er vigtige for menneskers trivsel og den fremtidige økonomiske og sociale udvikling. I både EU s Strategi for bæredygtig udvikling og i Regeringens Miljø- og Sundhedsstrategi fra 2003 er der særlige indsatsområder for bæredygtigt forbrug. Regeringens mål er, at der i 2020 ikke længere må være produkter eller varer på markedet, som indeholder kemikalier med særligt problematiske effekter for sundhed og miljø. Region Syddanmark vil sætte fokus på relationerne mellem miljø og sundhed. På regionens institutioner er såvel brugerne som ansatte i berøring med en lang række produkter, som påvirker både sundhed og miljø. En bæredygtig indkøbspolitik kan minimere denne påvirkning, minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Der er et stort potentiale i at anvende indkøb til at fremme innovation i både det private og i det offentlige. Den offentlige sektor står for omkring en tredjedel af den samlede efterspørgsel i Danmark, hvilket giver gode muligheder for at påvirke markedet. Mål: Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Region Syddanmark har siden 2008 haft en politik om at indarbejde miljøkrav ved indkøb af bl.a. rengøringsmidler, fødevarer og elforbrugende artikler. Dette har medført, at der bl.a. er stillet skærpede krav til hormonforstyrrende stoffer og organiske opløsningsmidler. Det har skabt en efterspørgsel på mere systematiske metoder til vurdering af indkøbenes bæredygtighed, f.eks. LivsCyklusAnalyse. Desuden har regionen en særlig funktion som miljømyndighed inden for to områder: Jordforurening Råstofplanlægning Forurenet jord Region Syddanmarks rolle inden for jordforurening er at kortlægge og undersøge forurenede grunde samt bekæmpe og afværge heraf følgende trusler mod drikkevandet, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Således søger regionen per definition at påvirke udviklingen i en bæredygtig retning - ikke mindst i en miljømæssig betydning. Det er en fortsat udfordring for regionen at få mest muligt miljø for pengene. Det kan ske ved dels at fokusere endnu skarpere på de mest relevante områder og grunde, dels ved at optimere den miljømæssige bæredygtighed i en bredere forstand i valg af afværgemetoder og optimering af driftsanlæg. For at styrke den social bæredygtighed på jordforureningssagerne er det en væsentlig udfordring for regionen at reducere de negative konsekvenser for de berørte grundejere og -brugere. Bæredygtig råstofplanlægning Region Syddanmark skal hvert fjerde år udarbejde en plan for indvinding af råstoffer i regionen. Den overordnede målsætning er at sikre en fremtidig udnyttelse af råstofressourcer, der på én gang er økonomisk, miljømæssig og socialt/ kulturelt bæredygtig. 8 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

9 Miljø - sundhed Region Syddanmark vil i udarbejdelsen af råstofplanen sikre, at den fremtidige råstofudvinding understøtter en bæredygtig udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, klima, landskab, menneskers sundhed m.m. Samtidigt prioriterer regionen at minimere transportafstandene ved så vidt muligt at understøtte en decentral forsyningsstruktur. Initiativer i : Sundhedsfremme Region Syddanmark arbejder i Dialog-Net sammen med kommunerne og relevante aktører om forskellige initiativer, der skal forebygge negative helbredskonsekvenser og fremme sundheden i befolkningen. Livscyklusanalyse Region Syddanmark vil lave miljø- og arbejdsmiljøvurdering på udvalgte varegrupper, med det formål at reducere mængden af miljøbelastende stoffer i indkøbte varer. Dette kan bl.a. ske ved at udarbejde en metode til LivsCyklusVurdering, som vil bidrage til at styrke en helhedsbetragtning i fremtidige indkøb. Spildevand Region Syddanmark vil arbejde for, at spildevandshåndteringen på regionens sygehuse kan leve op til fremtidige krav, bl.a. ved at sende en opdateret ansøgning om afledningstilladelse til de relevante kommuner. Natur Region Syddanmark vil bidrage med analyser til gavn for planlægning og anvendelse af naturområder, herunder bynær natur. Jord og råstof Regionen vil udvikle en metode til at inddrage klimaforandringerne i risikovurdering af jordforureninger og prioriteringer. Regionen vil arbejde for at afdække om en større del af råstofbehovet kan dækkes af alternative kilder, f.eks. søbaserede materialer

10 Corporate Social Responsibility CSR CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. I Danmark er det et lovkrav, at de største virksomheder forholder sig til samfundsansvar. De, der arbejder strategisk med CSR, har opnået forretningsmæssige fordele i form af bl.a. bedre branding, reducerede omkostninger, flere innovative løsninger og mere motiverede medarbejdere. Et element i det sociale ansvar er at arbejde med elementer som f.eks. tillid, retfærdighed og samarbejde, der er væsentlige elementer i indsatsen for arbejdspladsens effektivitet. Undersøgelser har vist at en indsats for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde medvirker til at højne kvaliteten i kerneydelserne og øge produktiviteten, hvilket kan give en konkret og målbar værdi for en organisation. Dette er bl.a. dokumenteret i en stor undersøgelse i 2010, som konkluderer at høj social kapital forbedrer konkurrenceevnen og produktiviteten. Irma og Middelfart Sparekasse nævnes som eksempler på danske virksomheder der via en strategisk indsats på social kapital har forbedret indtjening og produktivitet. For at en organisation kan levere de bedst mulige ydelser og den største produktivitet, er der brug for dygtige og engagerede medarbejdere. Dette gælder også Region Syddanmark, der som enhver anden organisation også har behov for løbende at effektivisere og øge produktiviteten. Region Syddanmark arbejder derfor med den sociale del af CSR gennem bl.a. personalepolitik og arbejdsmiljøledelse. I perioden vil der være særlig fokus på bl.a. balance i arbejdslivet, livsfasepolitik, nedbringelse af sygefravær og social kapital. Fakta Region Syddanmark deltog i konferencen CSR Awards i Ved konferencen uddeltes et antal priser vedrørende CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Region Syddanmark uddelte prisen CSR Climate Partnership til Samsø Energiakademi, som det bedste offentligt-private samarbejde om CSR. Mål Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar. 10 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

11 Corporate Social Responsibility CSR Initiativer i : Sociale klausuler Region Syddanmark vil, når det er relevant, stille krav om sociale klausuler i udbudsmaterialet til eksterne leverandører, og på den måde aktivt medvirke til at understøtte et tilstrækkeligt højt antal praktikpladser til regionens unge Medarbejdertilfredshed Region Syddanmark vil gennemføre en MedarbejderTilfredshedUndersøgelse for alle medarbejdere hvert år. De enkelte afdelinger opstiller konkrete mål for indsatsen med baggrund i Region Syddanmarks årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse og i de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Der vil både centralt og lokalt blive iværksat initiativer, bl.a. med det formål at øge balancen mellem arbejdsliv og privatliv, at sikre forebyggende indsats med fokus på trivsel og sundhed og for at nedbringe sygefravær. Tværgående samarbejde Region Syddanmark vil tage initiativ til samarbejde med relevante parter, herunder specielt kommunerne, for at styrke CSR-arbejdet i hele regionen. Fakta I Region Syddanmark blev der i efteråret 2010 og 2011 gennemført en Medarbejder- TilfredshedsUndersøgelse (MTU) som et pilotprojekt med deltagelse af regionens ansatte, På baggrund af MedarbejderTilfredshedsUndersøgelsen er der udarbejdet et indeks for social kapital. Det kan indtil videre konstateres, at der er en sammenhæng mellem social kapital og arbejdsglæde for alle enheder i Region Syddanmark

12 Mål: Klima At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Mål: Miljø Sundhed Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Mål: Corporate Social Responsibility Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfunds ansvar. regionsyddanmark.dk

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Klimastrategi 2009 Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere