KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk"

Transkript

1 KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

2 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne er globale og kræver handling på alle niveauer fra globale aftaler til indsats af den enkelte borger. Udfordringen er primært at nedbringe det store forbrug af fossile brændsler til transport, el, varme og produktion. Det er nødvendigt, at der sker en afkobling mellem vækst og energiforbrug for at bremse omfanget af de menneskeskabte klimapåvirkninger. Regionsrådet i Region Syddanmark har en målsætning både om at skabe vækst og udvikling og at bidrage til at nedbringe CO 2 -udledningen regionalt. Det er derfor naturligt, at Region Syddanmarks Strategi for Bæredygtig udvikling for i høj grad fokuserer på klimaindsatsen og fremover kaldes Klimastrategi. Strategien vil tage udgangspunkt i den hidtidige bæredygtighedsstrategi, der blev vedtaget af Regionsrådet i Strategien vil være en strategi for bæredygtig udvikling, men primært omhandle klima, miljø og CSR, mens der for øvrige områder henvises til Regionsrådets strategier og visioner for sundhed, arbejdsmiljø samt social- og psykiatriområdet. Klimastrategien gælder for Region Syddanmarks egen indsats, men skal derudover medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. Derfor har der i udarbejdelsesfasen været kontakt med regionens kommuner og grønne netværk, som ligeledes arbejder med klima- og bæredygtighedsaktiviteter. Endeligt koordineres aktiviteter med erhvervslivet gennem arbejdet i Syddansk Vækstforum og i de grønne netværk. Klimastrategien udgør sammen med infrastruktur og uddannelse de særlige temainitiativer i den nye Regionale Udviklingsplan (RUP) for Til strategien knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som Regionsrådet vil sætte i gang for at realisere strategien. Fakta Ifølge Planloven skal Regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde oplysninger om - hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og - hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget. Derudover skal Regionsrådet offentliggøre sine politiske målsætninger for mindskelse af miljøbelastningen, fremme af en bæredygtig regional udvikling, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet og fremme samspillet mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 2 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

3 Region Syddanmarks klima- og bæredygtighedspolitik Region Syddanmark arbejder for at udmønte nationale og internationale mål for klima og bæredygtighed. Regionen vil aktivt medvirke til at skabe klimaeffektive og innovative løsninger. Regionen vil arbejde for løsninger, som både løser lokale og regionale udfordringer og som samtidig har et markant potentiale for at bidrage til vækst i regionen. Regionen vil invitere til bredt samarbejde med kommuner, erhvervsliv og øvrige parter for at løfte opgaven. Region Syddanmark vil arbejde for at opfylde følgende mål: Klima Mål: At reducere udledningen af CO 2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO 2 -udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Miljø - Sundhed Mål: Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Corporate Social Responsibility Mål: Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar

4 Klima 4 Klima De globale klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Det er nødvendigt at få stabiliseret atmosfærens indhold af CO 2 for at begrænse de konsekvenser, som klimaforandringerne ellers vil få globalt. Initiativer til at begrænse udledningen af CO 2 er en stor udfordring, som tages op både globalt og nationalt med vedtagelse af politikker, strategier og mål som f.eks. Kyoto-protokollen, EU s energimål og regeringens energistrategi. Region Syddanmark vil understøtte disse mål og bidrage aktivt til at reducere klimabelastningen og konsekvenserne heraf. Samtidig vil regionen bruge klimaudfordringen som en driver for erhvervsudviklingen og dermed understøtte vækst og udvikling indenfor energieffektivisering og grøn offshore. Mål: At reducere udledningen af CO 2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40 % i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO 2 -udledningen med 40 % fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Klimatemaet tager udgangspunkt i de udfordringer, der allerede mærkes, og som vil være stigende i de kommende årtier. Region Syddanmarks klimaindsats vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer. Sammen med interne og eksterne parter vil regionen udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO 2 i Region Syddanmark og minimere konsekvenserne af klimaændringerne. Fakta 40 % reduktion af den CO 2 -udledning virksomheden Region Syddanmark selv er ansvarlig for som følge af el- og varmeforbruget, svarer til 8232 personers årlige energiforbrug omsat i CO 2 -udledning. Den regionale strategi for bæredygtig udvikling Klima forebyggelse af yderligere klimaændringer Fremskrivningerne for Danmarks CO 2 -udledning, bl.a. fra Det Økonomiske Råd og Energistyrelsen, konkluderer, at der er en stor sandsynlighed for, at Danmark kan efterleve kravene til de kvotebelagte områder, som bl.a. omfatter kraftværker og energitunge virksomheder. Derimod er der ikke udsigt til, at Danmark med de nuværende, besluttede initiativer vil leve op til de internationale forpligtigelser om CO 2 -reduktioner for det ikke-kvotebelagte område, som bl.a. omfatter transport, landbrug og byggeri. Der efterspørges således mere handling for at styrke klimaindsatsen, ikke mindst fordi der allerede findes tekniske løsninger og samfundsøkonomisk fordelagtige løsninger. I det nye regeringsgrundlag Et Danmark der står sammen er der lagt op til en styrkelse af klimaog energiområdet både i forhold til målsætninger og konkrete initiativer. Udmøntningen af regeringsgrundlaget vil få væsentlig indflydelse på regionens klimastrategi. De syddanske strategimål for reduktion i CO 2 udledningen svarer til den nye nationale målsætning. Beregninger viser at CO 2 -udledningen er faldet med 11 % i Danmark fra , mens den er faldet med 15 % i Region Syddanmark i samme periode. Alle parter peger primært på to områder, hvor de største CO2-besparelser skal hentes i forhold til den nuværende udledning fra fossile brændsler: - energibesparelser og effektiviseringer - omlægning af energiproduktionen, så en højere andel af energi produceres af vedvarende energikilder Der er allerede mange initiativer på regionalt og lokalt plan og mange parter er optaget af at bidrage til løsning af klimaudfordringerne. Flere kommuner i Region Syddanmark har ambitiøse planer om at reducere klimabelastningen og der er sat mange initiativer i gang. Forsyningsselskaberne integrerer vedvarende energikilder og boligejere rådgives om investeringer i energibesparende foranstaltninger. Erhvervslivet oplever

5 Klima vækst og stigende efterspørgsel på energieffektive teknologier og endelig prioriterer universiteter og læreanstalter forskning og uddannelse inden for disse områder. Region Syddanmark ønsker at spille en rolle i forhold til målet om at reducere den fremtidige udledning af CO 2 og dermed bidrage til at forebygge og reducere klimaforandringerne. Det vil Regionen gøre ved at feje for egen dør og sikre, at driften af regionens aktiviteter bliver energieffektive og klimavenlige. Region Syddanmark prioriterer derfor bl.a. investeringer i energirigtigt byggeri ved så vidt mulig at gennemføre renoveringsprojekter, som har en tilbagebetalingstid ud over de 5 år, der er aftalt med Regeringen. Desuden vil regionen så vidt mulig opføre nybyggeri efter kravene i bygningsreglement Opgørelser over energiforbrug på regionens institutioner viser, at energiforbruget er svagt faldende, herunder at varmeforbruget er faldet med 12 % i perioden fra Desuden vil regionen understøtte kommunerne og de øvrige regionale parter i deres klimaindsats. Regionen vil søge at styrke strategiske, tværgående initiativer og nedbryde barrierer for implementering af løsninger, der reducerer udledningen af CO 2. Sammen med interne og eksterne parter vil regionen udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO 2 i Region Syddanmark. Fakta Eksempler på kommunernes mål for CO2-reduktioner: - Esbjerg: 30 % CO 2 -reduktion fra og CO 2 -neutral så hurtigt som muligt - Sønderborg: CO 2 -udledningen skal være 25 % mindre i 2015 i forhold til 2010 og CO2-neutral i Varde: Har som mål, at 40 % af elektriciteten kommer fra vindmøller i Kolding: målet er en reduktion af CO 2 -udledningen på 75% pr. indbygger i 2021 i forhold til Odense: CO 2 -neutral i

6 Klima Initiativer i : CO 2 -kortlægning Regionen vil udvikle en model, som kan følge udviklingen i CO 2 -udledningen i alle regioner og kommuner. Formålet er overordnet at få opgjort klimabelastningen i Region Syddanmark og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for de handlinger, der skal prioriteres inden for klimaområdet. og udvikling af nye teknologier. Et styrket erhverv inden for energiområdet vil alt andet lige også styrke en klimarigtig udvikling. Tværgående initiativer Region Syddanmark vil igangsætte initiativer i samarbejde med relevante parter, herunder kommuner og forsyningsselskaber, til reduktion af CO 2 udledningen. Initiativerne kan f.eks. omhandle elbiler, indkøb og energirigtigt byggeri. Modellen udvikles i og stilles gratis til rådighed for kommunerne og andre parter, som har interesse i at følge udviklingen og bruge modellen i planlægning og prioritering. Det er hensigten, at kortlægningen kan suppleres med tema-kortlægninger, som inden for specifikke indsatsområder, f.eks. byggeri, kan give et mere præcist billede af udviklingen. Energirigtigt byggeri Region Syddanmark ønsker fortsat at gennemføre energirigtigt byggeri ved at tage udgangspunkt i bygningsreglement 2015 og at gennemføre energirenoveringer med tilbagebetalingstider på op til 8 år. Region Syddanmark ønsker fortsat at besidde den relevante og nyeste viden om energirigtigt byggeri. Disse kompetencer skal sikre, at regionens byggeri og renovering bliver optimeret i forhold til den nyeste viden, således at energiforbruget reduceres mest mulig. Samtidigt inddrages krav til indeklima, økonomi og øvrige miljøforhold. Derfor vil Region Syddanmark samarbejde med universiteter, uddannelsesinstitutioner og rådgivere om udvikling af energirigtigt byggeri. Vækst i cleantech-erhverv: Region Syddanmark har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor energiområderne Energieffektive løsninger og Grøn offshore. Sammen med Syddansk Vækstforum, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner styrkes erhvervsudviklingen inden for disse erhvervsområder, blandt andet i form af øget produktivitet Fakta Low Carbon Economy Regions Region Syddanmark står i spidsen for det europæiske projekt Low Carbon Economy Regions - LoCaRe som skal fremme den bæredygtige udvikling og samtidig understøtte den regionale udviklingsplan. Sammen med 5 andre regioner og lokale partnere skal Region Syddanmark finde nye veje til at nedsætte CO 2 udledningen regionalt og lokalt. Samtidigt skal projektet udvikle nye metoder og processer for en klimavenlig økonomisk udvikling. I Syddanmark deltager 3 kommuner og et grønt netværk som partnere i delprojekter. Målet er at inddrage borgerne i energiplanlægning i landområder, samarbejde med virksomhederne om at reducere energiforbrug, fremme energirigtige indkøb og varer samt engagere borgere og dag- og uddannelsesinstitutioner i klimaarbejdet. Region Syddanmark vil sikre, at denne viden deles med aktører i Syddanmark for at bidrage til at nå målet om at nedbringe CO 2 -udledningen i regionen. 6 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

7 Klima tilpasning til fremtidens ændrede klimatiske forhold Ekstreme vejrsituationer er blevet mere hyppige. Flere storme og mere nedbør giver skader på infrastruktur, bygninger, marker, spildevandssystemer mv. Disse hændelser er dyre for både samfundet og de berørte parter. Behovet for at kunne forudsige, hvor og hvordan disse ekstreme vejrsituationer rammer og hvordan konsekvenser kan undgås, bliver hyppigt efterspurgt. Der er behov for modeller, der er målrettet til brug i planlægningen af nye boligområder, infrastruktur m.m. Modellerne skal kunne forudsige, hvilken effekt kombinationen af stigende nedbør og øget vandstand i grundvand og overfladevand vil få i bestemte geografiske områder. Forskellige syddanske områder vil blive ramt forskelligt, og der er behov for viden, værktøjer og intelligente løsninger for at indstille byer, boliger og anlæg på de nye vilkår. Eventuelt kan en tidlig indsats udnyttes erhvervsmæssigt. Kommunerne og de kommunale driftsselskaber har en stor del af det operative ansvar for at håndtere udfordringerne inden for infrastrukturanlæg, vandforsyning, spildevand, den fysiske planlægning overfladevand og det åbne land. Denne opgave er præciseret i regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen, hvor det er angivet at alle kommuner skal lave en handlingsplan for klimatilpasning inden for maksimalt 2 år. Viden, løsninger og ressourcer er utilstrækkelige og derfor vil regionen bidrage med udvikling af efterspurgt viden. Initiativer i : Identifikation af byer, områder og anlæg, der kan blive ramt af grundvandsstigninger Mere viden som basis for beredskab og investeringer i byområder sparer penge. Dygtig og kreativ indtænkning af klimaelementer i byernes indretning kan være afgørende for deres attraktivitet i fremtiden. Region Syddanmark gennemfører i samarbejde med staten et videnudviklingsprojekt i perioden 2011 til Projektet vil fokusere på at udvikle en model, der kan belyse de klimabetingede grundvandsstigninger i Region Syddanmark. For to områder i Kolding og Billund kommuner opstilles en hydrogeologisk model, som skal kobles sammen med de nationale klimamodeller. Der udarbejdes en prognose for det fremtidige grundvandsniveau og fremtidens problemområder indkredses på lokal skala. På baggrund af projektresultaterne vurderes mulighederne og behovet for videreudvikling af værktøjerne, evt. med inddragelse af flere partnere. Klimatilpasset byggeri Region Syddanmark vil indarbejde krav til eget byggeri, som sikrer at der tages højde for de forventede klimaændringer, herunder varmere og fugtigere klima, flere ekstreme vejrsituationer med f.eks. storm, hedebølge og regnskyl

8 Miljø - sundhed Naturen og de miljømæssige forhold er vigtige for menneskers trivsel og den fremtidige økonomiske og sociale udvikling. I både EU s Strategi for bæredygtig udvikling og i Regeringens Miljø- og Sundhedsstrategi fra 2003 er der særlige indsatsområder for bæredygtigt forbrug. Regeringens mål er, at der i 2020 ikke længere må være produkter eller varer på markedet, som indeholder kemikalier med særligt problematiske effekter for sundhed og miljø. Region Syddanmark vil sætte fokus på relationerne mellem miljø og sundhed. På regionens institutioner er såvel brugerne som ansatte i berøring med en lang række produkter, som påvirker både sundhed og miljø. En bæredygtig indkøbspolitik kan minimere denne påvirkning, minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Der er et stort potentiale i at anvende indkøb til at fremme innovation i både det private og i det offentlige. Den offentlige sektor står for omkring en tredjedel af den samlede efterspørgsel i Danmark, hvilket giver gode muligheder for at påvirke markedet. Mål: Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Region Syddanmark har siden 2008 haft en politik om at indarbejde miljøkrav ved indkøb af bl.a. rengøringsmidler, fødevarer og elforbrugende artikler. Dette har medført, at der bl.a. er stillet skærpede krav til hormonforstyrrende stoffer og organiske opløsningsmidler. Det har skabt en efterspørgsel på mere systematiske metoder til vurdering af indkøbenes bæredygtighed, f.eks. LivsCyklusAnalyse. Desuden har regionen en særlig funktion som miljømyndighed inden for to områder: Jordforurening Råstofplanlægning Forurenet jord Region Syddanmarks rolle inden for jordforurening er at kortlægge og undersøge forurenede grunde samt bekæmpe og afværge heraf følgende trusler mod drikkevandet, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Således søger regionen per definition at påvirke udviklingen i en bæredygtig retning - ikke mindst i en miljømæssig betydning. Det er en fortsat udfordring for regionen at få mest muligt miljø for pengene. Det kan ske ved dels at fokusere endnu skarpere på de mest relevante områder og grunde, dels ved at optimere den miljømæssige bæredygtighed i en bredere forstand i valg af afværgemetoder og optimering af driftsanlæg. For at styrke den social bæredygtighed på jordforureningssagerne er det en væsentlig udfordring for regionen at reducere de negative konsekvenser for de berørte grundejere og -brugere. Bæredygtig råstofplanlægning Region Syddanmark skal hvert fjerde år udarbejde en plan for indvinding af råstoffer i regionen. Den overordnede målsætning er at sikre en fremtidig udnyttelse af råstofressourcer, der på én gang er økonomisk, miljømæssig og socialt/ kulturelt bæredygtig. 8 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

9 Miljø - sundhed Region Syddanmark vil i udarbejdelsen af råstofplanen sikre, at den fremtidige råstofudvinding understøtter en bæredygtig udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, klima, landskab, menneskers sundhed m.m. Samtidigt prioriterer regionen at minimere transportafstandene ved så vidt muligt at understøtte en decentral forsyningsstruktur. Initiativer i : Sundhedsfremme Region Syddanmark arbejder i Dialog-Net sammen med kommunerne og relevante aktører om forskellige initiativer, der skal forebygge negative helbredskonsekvenser og fremme sundheden i befolkningen. Livscyklusanalyse Region Syddanmark vil lave miljø- og arbejdsmiljøvurdering på udvalgte varegrupper, med det formål at reducere mængden af miljøbelastende stoffer i indkøbte varer. Dette kan bl.a. ske ved at udarbejde en metode til LivsCyklusVurdering, som vil bidrage til at styrke en helhedsbetragtning i fremtidige indkøb. Spildevand Region Syddanmark vil arbejde for, at spildevandshåndteringen på regionens sygehuse kan leve op til fremtidige krav, bl.a. ved at sende en opdateret ansøgning om afledningstilladelse til de relevante kommuner. Natur Region Syddanmark vil bidrage med analyser til gavn for planlægning og anvendelse af naturområder, herunder bynær natur. Jord og råstof Regionen vil udvikle en metode til at inddrage klimaforandringerne i risikovurdering af jordforureninger og prioriteringer. Regionen vil arbejde for at afdække om en større del af råstofbehovet kan dækkes af alternative kilder, f.eks. søbaserede materialer

10 Corporate Social Responsibility CSR CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. I Danmark er det et lovkrav, at de største virksomheder forholder sig til samfundsansvar. De, der arbejder strategisk med CSR, har opnået forretningsmæssige fordele i form af bl.a. bedre branding, reducerede omkostninger, flere innovative løsninger og mere motiverede medarbejdere. Et element i det sociale ansvar er at arbejde med elementer som f.eks. tillid, retfærdighed og samarbejde, der er væsentlige elementer i indsatsen for arbejdspladsens effektivitet. Undersøgelser har vist at en indsats for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde medvirker til at højne kvaliteten i kerneydelserne og øge produktiviteten, hvilket kan give en konkret og målbar værdi for en organisation. Dette er bl.a. dokumenteret i en stor undersøgelse i 2010, som konkluderer at høj social kapital forbedrer konkurrenceevnen og produktiviteten. Irma og Middelfart Sparekasse nævnes som eksempler på danske virksomheder der via en strategisk indsats på social kapital har forbedret indtjening og produktivitet. For at en organisation kan levere de bedst mulige ydelser og den største produktivitet, er der brug for dygtige og engagerede medarbejdere. Dette gælder også Region Syddanmark, der som enhver anden organisation også har behov for løbende at effektivisere og øge produktiviteten. Region Syddanmark arbejder derfor med den sociale del af CSR gennem bl.a. personalepolitik og arbejdsmiljøledelse. I perioden vil der være særlig fokus på bl.a. balance i arbejdslivet, livsfasepolitik, nedbringelse af sygefravær og social kapital. Fakta Region Syddanmark deltog i konferencen CSR Awards i Ved konferencen uddeltes et antal priser vedrørende CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Region Syddanmark uddelte prisen CSR Climate Partnership til Samsø Energiakademi, som det bedste offentligt-private samarbejde om CSR. Mål Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar. 10 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

11 Corporate Social Responsibility CSR Initiativer i : Sociale klausuler Region Syddanmark vil, når det er relevant, stille krav om sociale klausuler i udbudsmaterialet til eksterne leverandører, og på den måde aktivt medvirke til at understøtte et tilstrækkeligt højt antal praktikpladser til regionens unge Medarbejdertilfredshed Region Syddanmark vil gennemføre en MedarbejderTilfredshedUndersøgelse for alle medarbejdere hvert år. De enkelte afdelinger opstiller konkrete mål for indsatsen med baggrund i Region Syddanmarks årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse og i de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Der vil både centralt og lokalt blive iværksat initiativer, bl.a. med det formål at øge balancen mellem arbejdsliv og privatliv, at sikre forebyggende indsats med fokus på trivsel og sundhed og for at nedbringe sygefravær. Tværgående samarbejde Region Syddanmark vil tage initiativ til samarbejde med relevante parter, herunder specielt kommunerne, for at styrke CSR-arbejdet i hele regionen. Fakta I Region Syddanmark blev der i efteråret 2010 og 2011 gennemført en Medarbejder- TilfredshedsUndersøgelse (MTU) som et pilotprojekt med deltagelse af regionens ansatte, På baggrund af MedarbejderTilfredshedsUndersøgelsen er der udarbejdet et indeks for social kapital. Det kan indtil videre konstateres, at der er en sammenhæng mellem social kapital og arbejdsglæde for alle enheder i Region Syddanmark

12 Mål: Klima At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Mål: Miljø Sundhed Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Mål: Corporate Social Responsibility Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfunds ansvar. regionsyddanmark.dk

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program BILAG 7A Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Klima og DN Klimakommune

Klima og DN Klimakommune Klima og DN Klimakommune Kerteminde 5. februar 2009 Jens la Cour Kampagneleder klimakommuner Klima og klimakommuner 1. Udviklingsscenarier forårsaget af klimaforandringer i Danmark 2. Klimakommuner handling

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Samfundsansvar og CSR

Samfundsansvar og CSR Samfundsansvar og CSR Region Midtjylland deltager i og er sponsor for CSR awards 2013. I den anledning beskrives her Region Midtjyllands arbejde med samfundsansvar og CSR. Hør om Region Midtjyllands samfundsansvar

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere