KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk"

Transkript

1 KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

2 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne er globale og kræver handling på alle niveauer fra globale aftaler til indsats af den enkelte borger. Udfordringen er primært at nedbringe det store forbrug af fossile brændsler til transport, el, varme og produktion. Det er nødvendigt, at der sker en afkobling mellem vækst og energiforbrug for at bremse omfanget af de menneskeskabte klimapåvirkninger. Regionsrådet i Region Syddanmark har en målsætning både om at skabe vækst og udvikling og at bidrage til at nedbringe CO 2 -udledningen regionalt. Det er derfor naturligt, at Region Syddanmarks Strategi for Bæredygtig udvikling for i høj grad fokuserer på klimaindsatsen og fremover kaldes Klimastrategi. Strategien vil tage udgangspunkt i den hidtidige bæredygtighedsstrategi, der blev vedtaget af Regionsrådet i Strategien vil være en strategi for bæredygtig udvikling, men primært omhandle klima, miljø og CSR, mens der for øvrige områder henvises til Regionsrådets strategier og visioner for sundhed, arbejdsmiljø samt social- og psykiatriområdet. Klimastrategien gælder for Region Syddanmarks egen indsats, men skal derudover medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. Derfor har der i udarbejdelsesfasen været kontakt med regionens kommuner og grønne netværk, som ligeledes arbejder med klima- og bæredygtighedsaktiviteter. Endeligt koordineres aktiviteter med erhvervslivet gennem arbejdet i Syddansk Vækstforum og i de grønne netværk. Klimastrategien udgør sammen med infrastruktur og uddannelse de særlige temainitiativer i den nye Regionale Udviklingsplan (RUP) for Til strategien knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som Regionsrådet vil sætte i gang for at realisere strategien. Fakta Ifølge Planloven skal Regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde oplysninger om - hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og - hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget. Derudover skal Regionsrådet offentliggøre sine politiske målsætninger for mindskelse af miljøbelastningen, fremme af en bæredygtig regional udvikling, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet og fremme samspillet mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 2 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

3 Region Syddanmarks klima- og bæredygtighedspolitik Region Syddanmark arbejder for at udmønte nationale og internationale mål for klima og bæredygtighed. Regionen vil aktivt medvirke til at skabe klimaeffektive og innovative løsninger. Regionen vil arbejde for løsninger, som både løser lokale og regionale udfordringer og som samtidig har et markant potentiale for at bidrage til vækst i regionen. Regionen vil invitere til bredt samarbejde med kommuner, erhvervsliv og øvrige parter for at løfte opgaven. Region Syddanmark vil arbejde for at opfylde følgende mål: Klima Mål: At reducere udledningen af CO 2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO 2 -udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Miljø - Sundhed Mål: Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Corporate Social Responsibility Mål: Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar

4 Klima 4 Klima De globale klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Det er nødvendigt at få stabiliseret atmosfærens indhold af CO 2 for at begrænse de konsekvenser, som klimaforandringerne ellers vil få globalt. Initiativer til at begrænse udledningen af CO 2 er en stor udfordring, som tages op både globalt og nationalt med vedtagelse af politikker, strategier og mål som f.eks. Kyoto-protokollen, EU s energimål og regeringens energistrategi. Region Syddanmark vil understøtte disse mål og bidrage aktivt til at reducere klimabelastningen og konsekvenserne heraf. Samtidig vil regionen bruge klimaudfordringen som en driver for erhvervsudviklingen og dermed understøtte vækst og udvikling indenfor energieffektivisering og grøn offshore. Mål: At reducere udledningen af CO 2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40 % i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO 2 -udledningen med 40 % fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Klimatemaet tager udgangspunkt i de udfordringer, der allerede mærkes, og som vil være stigende i de kommende årtier. Region Syddanmarks klimaindsats vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer. Sammen med interne og eksterne parter vil regionen udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO 2 i Region Syddanmark og minimere konsekvenserne af klimaændringerne. Fakta 40 % reduktion af den CO 2 -udledning virksomheden Region Syddanmark selv er ansvarlig for som følge af el- og varmeforbruget, svarer til 8232 personers årlige energiforbrug omsat i CO 2 -udledning. Den regionale strategi for bæredygtig udvikling Klima forebyggelse af yderligere klimaændringer Fremskrivningerne for Danmarks CO 2 -udledning, bl.a. fra Det Økonomiske Råd og Energistyrelsen, konkluderer, at der er en stor sandsynlighed for, at Danmark kan efterleve kravene til de kvotebelagte områder, som bl.a. omfatter kraftværker og energitunge virksomheder. Derimod er der ikke udsigt til, at Danmark med de nuværende, besluttede initiativer vil leve op til de internationale forpligtigelser om CO 2 -reduktioner for det ikke-kvotebelagte område, som bl.a. omfatter transport, landbrug og byggeri. Der efterspørges således mere handling for at styrke klimaindsatsen, ikke mindst fordi der allerede findes tekniske løsninger og samfundsøkonomisk fordelagtige løsninger. I det nye regeringsgrundlag Et Danmark der står sammen er der lagt op til en styrkelse af klimaog energiområdet både i forhold til målsætninger og konkrete initiativer. Udmøntningen af regeringsgrundlaget vil få væsentlig indflydelse på regionens klimastrategi. De syddanske strategimål for reduktion i CO 2 udledningen svarer til den nye nationale målsætning. Beregninger viser at CO 2 -udledningen er faldet med 11 % i Danmark fra , mens den er faldet med 15 % i Region Syddanmark i samme periode. Alle parter peger primært på to områder, hvor de største CO2-besparelser skal hentes i forhold til den nuværende udledning fra fossile brændsler: - energibesparelser og effektiviseringer - omlægning af energiproduktionen, så en højere andel af energi produceres af vedvarende energikilder Der er allerede mange initiativer på regionalt og lokalt plan og mange parter er optaget af at bidrage til løsning af klimaudfordringerne. Flere kommuner i Region Syddanmark har ambitiøse planer om at reducere klimabelastningen og der er sat mange initiativer i gang. Forsyningsselskaberne integrerer vedvarende energikilder og boligejere rådgives om investeringer i energibesparende foranstaltninger. Erhvervslivet oplever

5 Klima vækst og stigende efterspørgsel på energieffektive teknologier og endelig prioriterer universiteter og læreanstalter forskning og uddannelse inden for disse områder. Region Syddanmark ønsker at spille en rolle i forhold til målet om at reducere den fremtidige udledning af CO 2 og dermed bidrage til at forebygge og reducere klimaforandringerne. Det vil Regionen gøre ved at feje for egen dør og sikre, at driften af regionens aktiviteter bliver energieffektive og klimavenlige. Region Syddanmark prioriterer derfor bl.a. investeringer i energirigtigt byggeri ved så vidt mulig at gennemføre renoveringsprojekter, som har en tilbagebetalingstid ud over de 5 år, der er aftalt med Regeringen. Desuden vil regionen så vidt mulig opføre nybyggeri efter kravene i bygningsreglement Opgørelser over energiforbrug på regionens institutioner viser, at energiforbruget er svagt faldende, herunder at varmeforbruget er faldet med 12 % i perioden fra Desuden vil regionen understøtte kommunerne og de øvrige regionale parter i deres klimaindsats. Regionen vil søge at styrke strategiske, tværgående initiativer og nedbryde barrierer for implementering af løsninger, der reducerer udledningen af CO 2. Sammen med interne og eksterne parter vil regionen udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO 2 i Region Syddanmark. Fakta Eksempler på kommunernes mål for CO2-reduktioner: - Esbjerg: 30 % CO 2 -reduktion fra og CO 2 -neutral så hurtigt som muligt - Sønderborg: CO 2 -udledningen skal være 25 % mindre i 2015 i forhold til 2010 og CO2-neutral i Varde: Har som mål, at 40 % af elektriciteten kommer fra vindmøller i Kolding: målet er en reduktion af CO 2 -udledningen på 75% pr. indbygger i 2021 i forhold til Odense: CO 2 -neutral i

6 Klima Initiativer i : CO 2 -kortlægning Regionen vil udvikle en model, som kan følge udviklingen i CO 2 -udledningen i alle regioner og kommuner. Formålet er overordnet at få opgjort klimabelastningen i Region Syddanmark og dermed forbedre beslutningsgrundlaget for de handlinger, der skal prioriteres inden for klimaområdet. og udvikling af nye teknologier. Et styrket erhverv inden for energiområdet vil alt andet lige også styrke en klimarigtig udvikling. Tværgående initiativer Region Syddanmark vil igangsætte initiativer i samarbejde med relevante parter, herunder kommuner og forsyningsselskaber, til reduktion af CO 2 udledningen. Initiativerne kan f.eks. omhandle elbiler, indkøb og energirigtigt byggeri. Modellen udvikles i og stilles gratis til rådighed for kommunerne og andre parter, som har interesse i at følge udviklingen og bruge modellen i planlægning og prioritering. Det er hensigten, at kortlægningen kan suppleres med tema-kortlægninger, som inden for specifikke indsatsområder, f.eks. byggeri, kan give et mere præcist billede af udviklingen. Energirigtigt byggeri Region Syddanmark ønsker fortsat at gennemføre energirigtigt byggeri ved at tage udgangspunkt i bygningsreglement 2015 og at gennemføre energirenoveringer med tilbagebetalingstider på op til 8 år. Region Syddanmark ønsker fortsat at besidde den relevante og nyeste viden om energirigtigt byggeri. Disse kompetencer skal sikre, at regionens byggeri og renovering bliver optimeret i forhold til den nyeste viden, således at energiforbruget reduceres mest mulig. Samtidigt inddrages krav til indeklima, økonomi og øvrige miljøforhold. Derfor vil Region Syddanmark samarbejde med universiteter, uddannelsesinstitutioner og rådgivere om udvikling af energirigtigt byggeri. Vækst i cleantech-erhverv: Region Syddanmark har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor energiområderne Energieffektive løsninger og Grøn offshore. Sammen med Syddansk Vækstforum, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner styrkes erhvervsudviklingen inden for disse erhvervsområder, blandt andet i form af øget produktivitet Fakta Low Carbon Economy Regions Region Syddanmark står i spidsen for det europæiske projekt Low Carbon Economy Regions - LoCaRe som skal fremme den bæredygtige udvikling og samtidig understøtte den regionale udviklingsplan. Sammen med 5 andre regioner og lokale partnere skal Region Syddanmark finde nye veje til at nedsætte CO 2 udledningen regionalt og lokalt. Samtidigt skal projektet udvikle nye metoder og processer for en klimavenlig økonomisk udvikling. I Syddanmark deltager 3 kommuner og et grønt netværk som partnere i delprojekter. Målet er at inddrage borgerne i energiplanlægning i landområder, samarbejde med virksomhederne om at reducere energiforbrug, fremme energirigtige indkøb og varer samt engagere borgere og dag- og uddannelsesinstitutioner i klimaarbejdet. Region Syddanmark vil sikre, at denne viden deles med aktører i Syddanmark for at bidrage til at nå målet om at nedbringe CO 2 -udledningen i regionen. 6 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

7 Klima tilpasning til fremtidens ændrede klimatiske forhold Ekstreme vejrsituationer er blevet mere hyppige. Flere storme og mere nedbør giver skader på infrastruktur, bygninger, marker, spildevandssystemer mv. Disse hændelser er dyre for både samfundet og de berørte parter. Behovet for at kunne forudsige, hvor og hvordan disse ekstreme vejrsituationer rammer og hvordan konsekvenser kan undgås, bliver hyppigt efterspurgt. Der er behov for modeller, der er målrettet til brug i planlægningen af nye boligområder, infrastruktur m.m. Modellerne skal kunne forudsige, hvilken effekt kombinationen af stigende nedbør og øget vandstand i grundvand og overfladevand vil få i bestemte geografiske områder. Forskellige syddanske områder vil blive ramt forskelligt, og der er behov for viden, værktøjer og intelligente løsninger for at indstille byer, boliger og anlæg på de nye vilkår. Eventuelt kan en tidlig indsats udnyttes erhvervsmæssigt. Kommunerne og de kommunale driftsselskaber har en stor del af det operative ansvar for at håndtere udfordringerne inden for infrastrukturanlæg, vandforsyning, spildevand, den fysiske planlægning overfladevand og det åbne land. Denne opgave er præciseret i regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen, hvor det er angivet at alle kommuner skal lave en handlingsplan for klimatilpasning inden for maksimalt 2 år. Viden, løsninger og ressourcer er utilstrækkelige og derfor vil regionen bidrage med udvikling af efterspurgt viden. Initiativer i : Identifikation af byer, områder og anlæg, der kan blive ramt af grundvandsstigninger Mere viden som basis for beredskab og investeringer i byområder sparer penge. Dygtig og kreativ indtænkning af klimaelementer i byernes indretning kan være afgørende for deres attraktivitet i fremtiden. Region Syddanmark gennemfører i samarbejde med staten et videnudviklingsprojekt i perioden 2011 til Projektet vil fokusere på at udvikle en model, der kan belyse de klimabetingede grundvandsstigninger i Region Syddanmark. For to områder i Kolding og Billund kommuner opstilles en hydrogeologisk model, som skal kobles sammen med de nationale klimamodeller. Der udarbejdes en prognose for det fremtidige grundvandsniveau og fremtidens problemområder indkredses på lokal skala. På baggrund af projektresultaterne vurderes mulighederne og behovet for videreudvikling af værktøjerne, evt. med inddragelse af flere partnere. Klimatilpasset byggeri Region Syddanmark vil indarbejde krav til eget byggeri, som sikrer at der tages højde for de forventede klimaændringer, herunder varmere og fugtigere klima, flere ekstreme vejrsituationer med f.eks. storm, hedebølge og regnskyl

8 Miljø - sundhed Naturen og de miljømæssige forhold er vigtige for menneskers trivsel og den fremtidige økonomiske og sociale udvikling. I både EU s Strategi for bæredygtig udvikling og i Regeringens Miljø- og Sundhedsstrategi fra 2003 er der særlige indsatsområder for bæredygtigt forbrug. Regeringens mål er, at der i 2020 ikke længere må være produkter eller varer på markedet, som indeholder kemikalier med særligt problematiske effekter for sundhed og miljø. Region Syddanmark vil sætte fokus på relationerne mellem miljø og sundhed. På regionens institutioner er såvel brugerne som ansatte i berøring med en lang række produkter, som påvirker både sundhed og miljø. En bæredygtig indkøbspolitik kan minimere denne påvirkning, minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Der er et stort potentiale i at anvende indkøb til at fremme innovation i både det private og i det offentlige. Den offentlige sektor står for omkring en tredjedel af den samlede efterspørgsel i Danmark, hvilket giver gode muligheder for at påvirke markedet. Mål: Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Region Syddanmark har siden 2008 haft en politik om at indarbejde miljøkrav ved indkøb af bl.a. rengøringsmidler, fødevarer og elforbrugende artikler. Dette har medført, at der bl.a. er stillet skærpede krav til hormonforstyrrende stoffer og organiske opløsningsmidler. Det har skabt en efterspørgsel på mere systematiske metoder til vurdering af indkøbenes bæredygtighed, f.eks. LivsCyklusAnalyse. Desuden har regionen en særlig funktion som miljømyndighed inden for to områder: Jordforurening Råstofplanlægning Forurenet jord Region Syddanmarks rolle inden for jordforurening er at kortlægge og undersøge forurenede grunde samt bekæmpe og afværge heraf følgende trusler mod drikkevandet, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Således søger regionen per definition at påvirke udviklingen i en bæredygtig retning - ikke mindst i en miljømæssig betydning. Det er en fortsat udfordring for regionen at få mest muligt miljø for pengene. Det kan ske ved dels at fokusere endnu skarpere på de mest relevante områder og grunde, dels ved at optimere den miljømæssige bæredygtighed i en bredere forstand i valg af afværgemetoder og optimering af driftsanlæg. For at styrke den social bæredygtighed på jordforureningssagerne er det en væsentlig udfordring for regionen at reducere de negative konsekvenser for de berørte grundejere og -brugere. Bæredygtig råstofplanlægning Region Syddanmark skal hvert fjerde år udarbejde en plan for indvinding af råstoffer i regionen. Den overordnede målsætning er at sikre en fremtidig udnyttelse af råstofressourcer, der på én gang er økonomisk, miljømæssig og socialt/ kulturelt bæredygtig. 8 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

9 Miljø - sundhed Region Syddanmark vil i udarbejdelsen af råstofplanen sikre, at den fremtidige råstofudvinding understøtter en bæredygtig udvikling baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, klima, landskab, menneskers sundhed m.m. Samtidigt prioriterer regionen at minimere transportafstandene ved så vidt muligt at understøtte en decentral forsyningsstruktur. Initiativer i : Sundhedsfremme Region Syddanmark arbejder i Dialog-Net sammen med kommunerne og relevante aktører om forskellige initiativer, der skal forebygge negative helbredskonsekvenser og fremme sundheden i befolkningen. Livscyklusanalyse Region Syddanmark vil lave miljø- og arbejdsmiljøvurdering på udvalgte varegrupper, med det formål at reducere mængden af miljøbelastende stoffer i indkøbte varer. Dette kan bl.a. ske ved at udarbejde en metode til LivsCyklusVurdering, som vil bidrage til at styrke en helhedsbetragtning i fremtidige indkøb. Spildevand Region Syddanmark vil arbejde for, at spildevandshåndteringen på regionens sygehuse kan leve op til fremtidige krav, bl.a. ved at sende en opdateret ansøgning om afledningstilladelse til de relevante kommuner. Natur Region Syddanmark vil bidrage med analyser til gavn for planlægning og anvendelse af naturområder, herunder bynær natur. Jord og råstof Regionen vil udvikle en metode til at inddrage klimaforandringerne i risikovurdering af jordforureninger og prioriteringer. Regionen vil arbejde for at afdække om en større del af råstofbehovet kan dækkes af alternative kilder, f.eks. søbaserede materialer

10 Corporate Social Responsibility CSR CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. I Danmark er det et lovkrav, at de største virksomheder forholder sig til samfundsansvar. De, der arbejder strategisk med CSR, har opnået forretningsmæssige fordele i form af bl.a. bedre branding, reducerede omkostninger, flere innovative løsninger og mere motiverede medarbejdere. Et element i det sociale ansvar er at arbejde med elementer som f.eks. tillid, retfærdighed og samarbejde, der er væsentlige elementer i indsatsen for arbejdspladsens effektivitet. Undersøgelser har vist at en indsats for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde medvirker til at højne kvaliteten i kerneydelserne og øge produktiviteten, hvilket kan give en konkret og målbar værdi for en organisation. Dette er bl.a. dokumenteret i en stor undersøgelse i 2010, som konkluderer at høj social kapital forbedrer konkurrenceevnen og produktiviteten. Irma og Middelfart Sparekasse nævnes som eksempler på danske virksomheder der via en strategisk indsats på social kapital har forbedret indtjening og produktivitet. For at en organisation kan levere de bedst mulige ydelser og den største produktivitet, er der brug for dygtige og engagerede medarbejdere. Dette gælder også Region Syddanmark, der som enhver anden organisation også har behov for løbende at effektivisere og øge produktiviteten. Region Syddanmark arbejder derfor med den sociale del af CSR gennem bl.a. personalepolitik og arbejdsmiljøledelse. I perioden vil der være særlig fokus på bl.a. balance i arbejdslivet, livsfasepolitik, nedbringelse af sygefravær og social kapital. Fakta Region Syddanmark deltog i konferencen CSR Awards i Ved konferencen uddeltes et antal priser vedrørende CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Region Syddanmark uddelte prisen CSR Climate Partnership til Samsø Energiakademi, som det bedste offentligt-private samarbejde om CSR. Mål Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar. 10 Den regionale strategi for bæredygtig udvikling

11 Corporate Social Responsibility CSR Initiativer i : Sociale klausuler Region Syddanmark vil, når det er relevant, stille krav om sociale klausuler i udbudsmaterialet til eksterne leverandører, og på den måde aktivt medvirke til at understøtte et tilstrækkeligt højt antal praktikpladser til regionens unge Medarbejdertilfredshed Region Syddanmark vil gennemføre en MedarbejderTilfredshedUndersøgelse for alle medarbejdere hvert år. De enkelte afdelinger opstiller konkrete mål for indsatsen med baggrund i Region Syddanmarks årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse og i de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Der vil både centralt og lokalt blive iværksat initiativer, bl.a. med det formål at øge balancen mellem arbejdsliv og privatliv, at sikre forebyggende indsats med fokus på trivsel og sundhed og for at nedbringe sygefravær. Tværgående samarbejde Region Syddanmark vil tage initiativ til samarbejde med relevante parter, herunder specielt kommunerne, for at styrke CSR-arbejdet i hele regionen. Fakta I Region Syddanmark blev der i efteråret 2010 og 2011 gennemført en Medarbejder- TilfredshedsUndersøgelse (MTU) som et pilotprojekt med deltagelse af regionens ansatte, På baggrund af MedarbejderTilfredshedsUndersøgelsen er der udarbejdet et indeks for social kapital. Det kan indtil videre konstateres, at der er en sammenhæng mellem social kapital og arbejdsglæde for alle enheder i Region Syddanmark

12 Mål: Klima At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til At Region Syddanmark reducerer CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til Mål: Miljø Sundhed Region Syddanmark vil iværksætte initiativer både på det somatiske og det psykiatriske område, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen. Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer. Mål: Corporate Social Responsibility Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfunds ansvar. regionsyddanmark.dk

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417 Kultur- og Fritidsborgmesteren Teknik- og Miljøborgmesteren Overborgmesteren Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sagsnr. 2011-179732 Dokumentnr. 2011-908417 Høringssvar

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER

KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER PANTONE: 360C CMYK: 80 0 98 0 PANTONE: 349C CMYK: 97 2 98 12 Climate Partnerships LIFE09 ENV/DK/000366 Lægmandsrapport for projektet Carbon 20 Februar

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere