LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 16:00 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer Mikkelsen, Socialdemokratiet, var fraværende. Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, bygningsinspektør Sidsel Poulsen, bygningschef Bent Ellegaard, souschef Steen Johansen og souschef, byplanarkitekt Jørgen Olsen

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Budget Perspektivnotater og kvalitetsmål anslået regnskab. 03 Etablering af vandløb i Enghaven. 04 Delegation af kompetence til afgørelser vedrørende varmeforsyningsloven. 05 Principiel drøftelse af opstilling af solfangere, hustandsvindmøller mv.. 06 Dyrehavsbakken Telt 16 og 20 - Etablering af ny rutchebane Wilde Mouse. 07 Budgetmæssige udfordringer i Afholdelse af Sankt Hans arrangementer Betalt parkering. 10 Godkendelse af projekter fra Skolevejsredegørelsen Afslag på ejerfuldmagt til ændret anvendelse af areal på Kaningården. 12 Besigtigelse af private fællesveje

3 Teknik- og Miljøudvalget den , s Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej. 14 Udbygning af S-banen Hellerup-Holte - offentlig høring. 15 Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Budget Perspektivnotater og kvalitetsmål. 1. Indstilling Teknisk forvaltning foreslår, at 1. udvalget godkender de reviderede perspektivnotater, som herefter indarbejdes som budgetbemærkninger i det administrative Budgetforslag udvalget anbefaler de opstillede kvalitetsmål og oversender dem til Udviklingsog Strategiudvalget med henblik på en overordnet koordinering af kommunens samlede kvalitetsmål. Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for budgetarbejdet godkendt af Økonomiudvalget den 1. marts 2010 har udvalget løbende arbejdet med sager vedrørende udvalgets budgetudfordringer samt drøftet visioner og perspektiver. Der fremlægges reviderede perspektivnotater, hvor der endvidere er indarbejdet elementer fra udvalgets visionsdrøftelser. Perspektivnotaterne vil blive indarbejdet i Budgetforslaget som budgetbemærkninger. Budgetrammerne vil blive justeret i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes i Kommunalbestyrelsen vedr. 1. anslået regnskab og de eventuelle retningslinjer, der bliver udstukket fra Økonomiudvalgets side. Kvalitetskontrakter Kommunerne skal som noget nyt fra 2010 udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter senest den 1. juli på Lyngby-Taarbæk Kommune har dog søgt om en udsættelse, så kvalitetsmålene kan offentliggøres i forbindelse med vedtagelsen af Budget i oktober måned. Intentionen bag lovgivningen er at skabe et redskab, der understøtter kommunens løbende kvalitetsudvikling, synliggør kommunens kvalitetsudvikling over for borgerne, samt gør det muligt for borgerne at vurdere kommunens indsats. Kvalitetsmålene skal være kvantificerbare og vedrøre indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Alle mål skal være tidsbestemt, så en efterfølgende vurdering af målopfyldelsen er mulig. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet kriterier, som kvalitetsmålene skal opfylde. Det sikrer en fælles forståelse af kvalitetsmål og af, hvad der skal være til stede, for at et mål er velegnet til at styre kvaliteten af et aktivitetsområde efter.

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Kriterierne er: - Have høj politisk prioritet - Være realistisk i forhold til budgetrammen - Være relevant for borgeren - Være tidsbestemt - Adressere kvaliteten i opgavevaretagelsen på serviceområdet - Være kvantificerbart - Være understøttet af nødvendige indsatser. Kommunalbestyrelsen drøftede på strategiseminaret den 5. maj 2010 forvaltningernes udkast til kvalitetsmål. På baggrund af disse tilbagemeldinger er der udarbejdet revideret kvalitetsmål for aktivitetsområderne Natur og miljø, Grønne områder og kirkegårde, og Trafikanlæg mv. Økonomiske konsekvenser Såvel perspektivnotaterne som kvalitetsmålene er udarbejdet inden for de økonomiske rammer. Beslutningskompetence Ad 1: SSU/BUU/TMU/ØK(som fagudvalg) Ad 2: SSU/BUU/TMU anbefaler og oversender til USU Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Punkt 1 Godkendt. Punkt 2 Anbefalet. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 1. anslået regnskab. 2. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2010 til efterretning og godkender de modgående initiativer, der fremgår af 1. anslået regnskab 2. Udvalget drøfter mulige initiativer til at nedbringe de anmeldte budgetudfordringer, jf. høringsmaterialet og økonomiudvalgets anvisning af, at fagudvalgene kan bearbejde og indstille forslag til økonomiudvalgets møde den 21. juni, der ikke forudsætter en høring 3. Udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i økonomiudvalgets tilkendegivelse om at øge det politiske fokus og styringen på området. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. den 1. februar 2010, at bevillingsniveauet hæves fra driftsområder til udvalgsniveau, og at der udarbejdes 2 årlige budgetkontroller, der forelægges for økonomiudvalget forinden behandling i fagudvalgene. Forvaltningen har i bogen 1. anslået Regnskab 2010 udarbejdet en redegørelse over den samlede økonomi i 2010 med udgangspunkt i forbrug/dispositioner pr. ultimo april Økonomiudvalget behandlede redegørelsen den 4. juni 2010 og besluttede, at 1. tage redegørelsen til efterretning 2. oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling, herunder behandling af de foreslåede modgående initiativer 3. genoptage behandlingen af anlægsforskydninger på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af et oplæg, som forvaltningen skal fremlægge til mødet 4. genoptage behandlingen af salgsbudgettet for 2011 og 2012 på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af en oversigt over yderligere mulige salgsemner, der fremlægges til mødet 5. tilkendegive, at det politiske fokus og styring af det specialiserede socialområde skal øges. Drøftelsen af området fortsætter på temamødet den 10. juni 6. igangsætte effektiviseringens 2.bølge på de faglige kerneydelser på 10 mio.kr. årligt fra 2011 samt 1 mio.kr. s.f.a. Ejendomsanalysen, jfr. kommissorium af 28. maj forlænge høringsprocessen til august, dog således at fagudvalgene kan bearbejde og indstille de forslag til ØK-mødet den 21. juni, der ikke forudsætter en høring.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Høringsprocessen igangsættes i uge 23 på grundlag af procedurebeskrivelse, høringsmateriale, herunder 1. anslået regnskab 2010, statusnotat samt de af forvaltningen udarbejdede regneeksempler m.v. Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 21. juni. Der er i 1. anslået Regnskab 2010 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2010, idet der inden for fagudvalgets område nedenfor peges på særlige forhold. i årene Hovedtallene i 1. Resultatet af 1. anslået regnskab 2010 Totaloversigt Mio. kr. netto Budget 2010 Korrigeret budget * Anslået regnskab Afvigelse i 1. anslået regnskab i forhold til korr.budget Afvigelse mellem skønnet regnskab og opr. budget Grønne områder og 26,6 25,9 25,5-0,5-1,1 kirkegårde Trafikanlæg mv. 68,3 71,9 89,9 18,1 21,6 Miljø og natur 3,4 3,8 3,9 0,1 0,5 98,3 101,6 119,3 17,7 21,0 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2010 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 til og med maj 2010.

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 Yderligere specifikation Nettoafvigelsen, der udgør 17,7 mio.kr., kan opdeles i flg. kategorier: Mio. kr. Grønne områder og kirkegårde Fælles formål (offentlige toiletter) 0,1 Grønne områder og natur -1,0 Kirkegårde (bisættelser og kremeringer) 0,4 Trafikanlæg mv. Parkering (P-bøder) 0,8 Vejbelysning (energiafgift) 1,7 Vejvedligeholdelse m.v. (harmonisering + vejbrønde) 7,8 Vintertjeneste 7,8 Miljø og natur Miljøtilsyn virksomheder (indtægter) 0,1 I alt 17,7 Vurdering i forhold til tidligere indmeldt budgetudfordringer på driftsdelen Sammenholdt med seneste rapportering til Teknik og Miljøudvalget den er budgetudfordringen reduceret med -2,8 mio. kr. Fra 20,5 mio. kr. til 17,7 mio. kr. ved 1. anslået regnskab. Reduktionen kan i det væsentligste henføres til de indarbejdede besparelser fra KMB samt modgående initiativer i forbindelse med 1. anslået regnskab. Økonomiske konsekvenser Se oversigt. Beslutningskompetence Økonomiudvalget.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Punkt 1 Godkendt. Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for beløbet på 4 mio. kr. til fejning af vej og sugning af vejbrønde, og forslag til en alternativ tilrettelæggelse af opgaven. Udvalget er indstillet på, at der ved budgetomplaceringer indenfor udvalgets område, iværksættes sugning af vejbrønde, i det omfang forvaltningen skønner det akut. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 Etablering af vandløb i Enghaven. 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår at: 1. Teknisk Forvaltning bemyndiges til at arbejde for etableringen af et ca. 400 m åbent vandløb fra Klampenborgvej over Enghavens østlige del, 2. vandløbet klassificeres som et offentligt vandløb, 3. driftsudgifterne afholdes fra kontoen for vandløbsvedligeholdelse. Sagsfremstilling Gentofte Kommune og Nordvand A/S (som er vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe kommuner) ønsker at etablere et nyt vandløb Hvidørebækken i Enghaven, som er beliggende på begge sider af Klampenborgvej. Kommunegrænsen mellem Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommuner går i Klampenborgvej, den ene side af det ny vandløb er således placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune og i skellet mellem de to kommuner. Se de på sagen vedlagte notat om etablering af Hvidørebækken. Hvidørebækken løber i dag i en rende (Enghaverenden) med blandet spildevand og rent kildevand på den vestlige side af Enghaven i Gentofte Kommune. Hvidørebækken er i dag et tilløb til Enghaverenden, som for en stor del er rørlagt. Projektet: For at afbøde klimaforandringerne ønsker Nordvand A/S at nedsætte belastningen af Gentofte Kommunes kloaksystem med overfladevand ved at genskabe Hvidørebækkens oprindelige forløb i et nyt åbent vandløb og derved etablere vådområder. Ved at gennemføre projektet etableres en temporær våd eng, der tilbageholder og dermed udligner en del af flowet til det nuværende fællessystem ved kraftig regn. Den våde eng vil dermed komme til at fungere som et spildevandteknisk forsinkelsesbassin inden overfladevandet i første omgang igen ledes til kloak. Den østlige del af projektet udgør ca. 400 m, de første ca. 200 m ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De sidste ca. 200 m løber i det store hele i kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner. I første omgang vil vandet ende i Nordvand A/S kloak efter forløbet af de 400 m på østsiden af Klampenborgvej. Projektet er desuden set som en enestående mulighed for at synliggøre en del af det militære oversvømmelsesanlæg fra 1880 erne med deltagelse fra Realdania, Skovog Natursstyrelsen (SNS) Hovedstaden og Kulturarvstyrelsen. Enghaven ligger i

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 bunden af en smeltevandsdal fra istiden. Dalen indgik som en del af Københavns Nyere Befæstnings Nordfront. Dalen kunne fyldes med vand fra Furesøen, som skulle ledes gennem den gravede Fæstningskanal fra Lyngby Sø til Ermelunden. Herfra var det den naturlige topografi der skulle udgøre Nordreoversvømmelse. Oversvømmelsen kunne styres af stemmeværker/dæmninger, hvoraf Klampenborgvej ligger på en dæmning/stemmeværk II henover Enghaven. Dæmningen er samtidig kommunegrænse mellem Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Se det på sagen vedlagte bilag 1. I forbindelse med det ansøgte projekt etableres, som nævnt, et vådområde på Gentoftesiden af Klampenborgvej. Vådområdet skal bl.a. synliggøre / visualisere den del af Nordre Oversvømmelse som ligger før Dæmning II. I Lyngby-Taarbæk Kommune får vi et synligt vandløb med tilhørende natur. Tilstedeværelsen af et nyt vandløb vil højne naturværdierne væsentligt i både Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Til vandløb knytter sig en naturlig flora og fauna, som i dag ikke findes på stedet. Specielt på den strækning, som ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil naturindholdet øges væsentligt. På sigt er det Gentofte Kommunes tanke at åbne det rørlagte forløb af bækken og føre bækken hele vejen til Øresund, da hele den resterende strækning ligger i Gentofte Kommune. Der vil således på sigt blive mulighed for et åbent vandløb hele vejen fra Lyngby-Taarbæk til Øresund. Projektet skal i givet fald gennemføres som et vandløbsreguleringsprojekt jf. Vandløbslovens 16. Gentofte Kommune ønsker at optage opstrøms strækningen, dvs. den øverste del af vandløbet fra kildeudspringet til Klampenborgvej, som et offentligt vandløb. Gentofte kommune er grundejer til strækningen opstrøms Klampenborgvej og er dermed under alle omstændigheder vedligeholdelsespligtig for denne strækning. Derudover vil over 90 % af det endelige vandløb til Øresund ligge i Gentofte kommune. I det samlede forløb ud til Øresund, vil der være over 20 lodsejere og en miljømæssig og oversvømmelsesmæssig forsvarlig vedligeholdelse sikres (kun) ved at lade vandløbet være et offentligt vandløb, idet vedligeholdelsen jf. Vandløbslovens 31, stk. 1, påhviler vandløbsmyndigheden, altså kommunen. Iflg. Vandløbslovens 9, stk. 3 er det ikke tilladt at lade en offentlig vandløbsstrækning løbe ind i en privat strækning, dvs. det er en betingelse for projektet, at Lyngby-Taarbæk kommune optager nedstrøms strækningen, som udgør ca. 200 m alene i Lyngby-Taarbæk Kommune samt ca. 200 m som løber i kommunegrænsen, som offentligt vandløb fra Klampenborgvej til den løber i Nordvand A/S kloak i Enghavens østlige ende. Der vil efterfølgende jf. Vandløbslovens 12 skulle udarbejdes et vandløbsregulativ for hele strækningen inkl. den strækning, som løber gennem Lyngby-Taarbæk kommune, heri vil bl.a. skulle fastsættes bestemmelser om vandløbets skikkelse, flodemål og vedligeholdelse. Dette vil blive udarbejdet i

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner. Før der kan ske en behandling efter Vandløbsloven, kræves der forskellige tiltag, f.eks. VVM screening og tilladelser eller dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven. Økonomiske konsekvenser Nordvand betaler hele projekteringen og etableringen (ca. 5 mio. kr.) også den del, der løber i Lyngby Taarbæk Kommune. Fællesskabet Realdania, SNS samt Kulturarvsstyrelsen bidrager med 5 mio. kr. til frilæggelse af de militære anlæg, stiforbindelser og rydning af uønsket bevoksning. Det vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune i størrelsesordenen kr. årligt i vandløbsvedligeholdelse af den delstrækning på ca. 400 meter af vandløbet, som løber igennem Lyngby-Taarbæk Kommune, hvoraf ca. 200 m er fælles med Gentofte kommune. Projektet har et naturmæssigt, miljømæssigt og kulturhistorisk stort tværkommunalt potentiale for rigtig mange mennesker og interessenter, herunder bl.a.: Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, Nordvand A/S, Kulturarvsstyrelsen, Realdania, SNS, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet m.fl. samt borgere i både Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Beslutningskompetance Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Punkt 1 Godkendt, idet udvalget har noteret sig, at Gentofte Kommune afholder alle anlægsomkostninger. Punkt 2 Godkendt. Punkt 3 Godkendt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.13 Delegation af kompetence til afgørelser vedrørende varmeforsyningsloven. 4. Indstilling Teknisk forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget i den konkrete sag delegerer kompetencen til afgørelser efter varmeforsyningsloven i.f.b.m. sagsbehandling om grundvandsvarmeanlæg ved områdecenter Bredebo. Sagsfremstilling Nedlæggelse af den eksisterende blokvarmecentral og etablering af en ny, kræver godkendelse efter varmeforsyningsloven. Da der ønskes at benytte solvarme og grundvandsvarme i den nye blokvarmecentral, og den ligger indenfor naturgasforsynet område, vil projektet endvidere kræve dispensation efter projektbekendtgørelsen, hvis den nye varmecentral får en kapacitet over 0,25 MW. Alt tyder på at dette vil blive tilfældet. En dispensationsansøgning skal behandles af Energistyrelsen og har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder. Da administration af varmeforsyningsloven er en opgave som ikke p.t. ligger i Natur & Miljø, fremgår den ikke af kompetencedelegeringsnotatet og vil derfor, som udgangspunkt, kræve politisk behandling. En færdig projektbeskrivelse og dermed baggrunden for en godkendelse efter varmeforsyningsloven og en eventuel dispensationsansøgning vil ikke kunne udarbejdes af ansøger til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni At afvente en politisk behandling ved næste møde den 16. august 2010 vil forsinke hele projektet med risiko for, at det ikke bliver realiseret. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at Teknik- og Miljøudvalget delegerer kompetencen til afgørelser efter varmeforsyningsloven i forbindelse med sagsbehandling om grundvandsvarmeanlæg ved områdecenter Bredebo, idet udvalget har udvist en positiv indstilling overfor projektet ved meddelelse af tilladelse til prøveboringer (TMU-møde den 17. maj 2010). Afgørelser efter varmeforsyningsloven i forbindelse med sagsbehandling om grundvandsvarmeanlæg vil omfatte to dele: 1. Godkendelse/afvisning af projekt om nedlæggelse af den eksisterende blokvarmecentral, såfremt det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål, herunder at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, 2. Sende dispensationsansøgning til Energistyrelsen vedr. opførelse af blokvarmecentral, der benytter solvarme og grundvandsvarme indenfor naturgasforsynet område.

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 Alternativet til den foreslåede delegering er, at sagen behandles den 16. august 2010, hvilket afstedkommer en forsinkelse af projektet på op mod 2 måneder. En sådan forsinkelse kan have den konsekvens, at projektet ikke kan realiseres. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Teknik og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Godkendt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 Principiel drøftelse af opstilling af solfangere, hustandsvindmøller mv.. 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget tager en indledende principiel drøftelse, og at Teknisk Forvaltning på baggrund af denne fremkommer med oplæg til ny politik for området. Sagsfremstilling Sagen fremlægges på ny. Byplanudvalget vedtog på mødet den 15. december 2009 at meddele afslag på en ansøgning om opsættelse af solfanger på ejendommen Ringerbakken 47. Efterfølgende har sagen været genstand for en offentlig debat i medierne. Byplanudvalget har den 18. maj 2010 været på besigtigelse hos Velux i Hørsholm og fået en præsentation af de bæredygtige muligheder fra dette firma. Der er fremstillet et notat af 18. maj 2010 om de bæredygtige muligheder. På den baggrund foreslås det, at udvalgene tager en indledende principiel drøftelse, og at Teknisk Forvaltning på baggrund af denne fremkommer med oplæg til ny politik for området. Økonomiske konsekvenser Ingen. Beslutningskompetence Byplanudvalget, idet Teknik- og Miljøudvalget alene er involveret som følge af klimaområdet. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Godkendt, for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Dyrehavsbakken Telt 16 og 20 - Etablering af ny rutchebane Wilde Mouse. 6. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område, at 1. det ansøgte ikke godkendes, idet støjvilkårene i Miljøgodkendelsen af A/S Dyrehavsbakken ikke er overholdt, endvidere 2. det ved fornyet ønske om behandling af sagen, skal godtgøres at støjkravene kan overholdes, hvilket må ske ved ændringer i det fremsendte projekt og udarbejdelse af fornyede støjberegninger. og for så vidt angår Byplanudvalgets område, at 1. den ønskede nedrivning af Madam Blå sendes i høring/offentliggøres iht. bygningsbevaringslovgivningen, og 2. der meddeles afslag på anmodning om dispensation fra Lokalplan 66, afsnit 6.4 til byggeri med en tophøjde på 16 m, eller 3. det meddeles, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til spørgsmålet om dispensation fra Lokalplan 66, afsnit 6.4, idet der i henhold til de støjmæssige krav skal ske en tilpasning af projektet. Imidlertidig er udvalget i princippet positivt indstillet overfor en dispensation, idet der er tale om en enkeltstående køreforretning, hvorfor dispensation og landzonetilladelse formodentlig vil kunne opnås, såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser herunder vedr. nedrivning af Madam Blå, dog skal der før der kan tages egentlig stilling fremsendes revideret projekt, herunder visualiseringer, der tager højde for støjkrav, og 4. sagen genfremlægges for udvalg, når revideret projekt er modtaget og høring iht. pkt. 1 er tilendebragt. Sagsfremstilling I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets samt Byplanudvalgets beslutninger maj 2010 forelægges sagen påny, såfremt revideret materiale modtages inden udvalgsmøderne i juni Forvaltningen vil på møderne forelægge sagen inkl. indstilling. Protokol fra udvalgsmøderne i maj vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

17 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.17 Beslutningskompetence Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Udsat, idet udvalget ønsker, at støjen nedbringes yderligere i R5. Udvalget er indstillet på, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2010, hvis det er nødvendigt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

18 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.18 Budgetmæssige udfordringer i Indstilling Drøftelse af handlemuligheder. Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning fremlægger status på Notat om budgetmæssige udfordringer i 2010 tidligere forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 17. maj. Vintertjeneste Der forelægges forslag til drøftelse af ændringer i prioriteringen og herunder forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe. Det foreslås - såfremt det besluttes, at eksisterende praksis skal ændres - at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra Vejvæsenet og administrationen. Der skal udarbejdes nyt regulativ for vinterbekæmpelse, som skal godkendes af kommunalbestyrelse. Politiet skal godkende ændringer i eksisterende praksis for vinterbekæmpelse. En ændret vinterplan kan tidligst forventes at kunne få virkning fra vinteren 2011/2012. Parkeringsservice Forvaltningen har udarbejdet notat som kort belyser konsekevenserne ved, at parkeringsvagtstillingen ikke genbesættes og ved at stillingen genbesættes snarest muligt. Økonomiske konsekvenser Angående vintertjeneste kan det ikke oplyses på det nuværende grundlag. Angående parkeringsservice er de økonomiske konsekvenser beskrevet i notat vedlagt dagsordenen, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at genbesætte stillingen snarest. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen.

19 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.19 Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Drøftet. Udvalget ønsker, at stillingen, som parkeringsvagt, besættes ved intern omorganisering. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

20 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.20 Afholdelse af Sankt Hans arrangementer Indstilling Teknisk Forvaltning fremlægger status for Sankt Hans arrangementer til udvalgets drøftelse. Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning har i tæt dialog med Børne- og Fritidsforvaltningen søgt mulighederne for, at spejdere m.v. kunne afholde Sankt Hans arrangement i Folkeparken og Furesøparken efter de vilkår der er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts Status er pt.: - der afholdes Sankt Hans arrangement i Taarbæk af grundejerforening og havnebestyrelse - der planlægges afholdt Skt. Hans arrangement i Furesøparken af VSH og spejderne - det har ikke været muligt for mulige arrangører, at få planlagt Skt. Hans arrangement i Folkeparken Økonomiske konsekvenser Der kan spares en mindre del af de kr, der er afsat til Sankt Hans bål de 3 steder. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Det Konservative Folkeparti foreslår, at det sikres, at der gennemføres Sankt Hans arrangement med bål og fyrværkeri i Furesøparken og Folkeparken. Midlerne findes indenfor forvaltningens ramme, hvilket må kunne lade sig gøre, når det har været muligt at finde kr. til et fodbold VM event. Venstre, SF og Dansk Folkeparti stemte imod. De finder, det er for sent i forhold til 2010-arrangementet, og at det ikke er i overensstemmelse med at inddrage borgerne og foreningerne i afholdelse af Sankt Hans. Udvalget beklager, at det ikke har været muligt at skabe folkelig opbakning til arrangementet i Folkeparken, men henviser til, at der afholdes Sankt Hans

21 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.21 arrangement i Furesøparken, Marienborg og Taarbæk. Med hensyn til 2011, vil Teknisk Forvaltning tage kontakt med relevante mulige arrangører (grundejerforeninger, Idrætsforeninger m.m.) med henblik på at få Sankt Hans planlagt og gennemført i Folkeparken, Furesøparken og Taarbæk. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

22 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.22 Betalt parkering. 9. Indstilling Teknisk Forvaltning fremlægger sagen. Sagsfremstilling På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. maj 2010 blev det besluttet, at anmode forvaltningen om at fremlægge en sag til førstkommende møde omkring de forhandlinger borgmesteren har haft med handlen, hvori principper for betalt parkering er blevet drøftet. Ifølge Teknisk Forvaltnings oplysninger drejer det sig om følgende principper: Lyngby Hovedgade og visse sideveje friholdes for betalt parkering, men tidsbegrænsningen fastholdes. Udstedelse af beboer- og erhvervslicencer søges afvejet udfra hensyn til beboere og erhvervsdrivende. Tidsperioden for betaling skal nærmere vurderes. Taksten skal søges harmoniseret i forhold til Lyngby Storcenter. Der skal ses på tiltag til at imødegå uhensigtsmæssig parkering i randzonen. Teknisk Forvaltning kan oplyse, at der på Teknik- og Miljøudvalgets møde i august vil blive fremlagt et samlet forslag til betalt parkering. Dette vil bl.a. omhandle: udpegning af P-pladser, takstpolitik, tidsrum for betaling, beboer- og erhvervslicens, handicappladser samt randzoneproblematikken. Forslaget udarbejdes i samarbejde med kommunens tekniske og juridiske rådgivere. Der vedlægges notat af den 27. maj 2010 fra Teknisk Forvaltning, mødereferat af den 23. februar 2010 og pressemeddelelse af den 27. april Økonomiske konsekvenser Ingen Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

23 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.23 Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Udvalget ønsker, at forvaltningen i sit samlede forslag indarbejder principper, der udover, de på Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010 vedtagne og i sagen nævnte, indeholder følgende: - I betalingszonen er første times parkering gratis mandag til torsdag, jf. Lyngby Storcenters ordning. - Kantstensparkering på Lyngby Hovedgade, Gl. Jernbanevej, Jernbanevej og lokalgaden på Jernbanepladsen er gratis, men der vil være tidsbegrænsning på 30 minutter. - I randzonen (området omkring betalingszonen) indføres tidsbegrænset parkering på 2 timer, så beboerne sikres mod uhensigtsmæssig parkering. Der tages kontakt til relevante grundejere, grundejerforeninger, vejlaug m.fl. for at afklare lokale forhold. Der skal laves en løsning, som sikrer, at gæster kan parkere i længere tid. - Tidsrummet for både betaling og den tidsbegrænsede parkering (hhv. 30 minutter og 2 timer) er kl på hverdage og kl i weekenden. Tiden udover betalings- og den tidsbegrænsede parkering samt på helligdage og søndage, hvor alle de store butikker er lukkede, er der fri og gratis parkering på alle pladser. Betalingstiden skal løbende tilpasses i forhold til liberaliseringen af lukkeloven. - I videst muligt omfang tilstræbes det, at der kun skal betales for den tid der parkeres, ved at benytte den bedste tekniske løsning. - Beboere og virksomheder i betalingszonen kan købe licenser, som gælder på parkeringspladserne på Lehwaldsvej, Stades Krog og parkeringspladsen bag rådhuset uden for rådhusets åbningstid. Beboere med licens kan endvidere parkere tidsubegrænset i randzonen. Der tages udgangspunkt i de eksisterende priser for licenser/parkeringsmærkater. - Beboere og virksomheder i randzonen kan købe licenser, som gælder i randzonen. Det tilstræbes, at prisen bliver så billig som mulig under hensyntagen til de administrative omkostninger. - Delebilklubber kan købe licenser, som gælder i begge zoner. Klubberne skal opfylde visse krav, som defineres nærmere. - Biler med invalideskilt og elbiler kan parkere gratis, men skal dog overholde eventuelle tidsrestriktioner. Motorcykler kan parkere gratis på MC-pladser. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 18-05-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde hos Velux. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 25. oktober 2012 Deltagere: Fra Grønt Råd Dansk Ornitologisk Forening v/ Bent Møllmann Jürgensen DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm

Læs mere