LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 16:00 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer Mikkelsen, Socialdemokratiet, var fraværende. Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, bygningsinspektør Sidsel Poulsen, bygningschef Bent Ellegaard, souschef Steen Johansen og souschef, byplanarkitekt Jørgen Olsen

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Budget Perspektivnotater og kvalitetsmål anslået regnskab. 03 Etablering af vandløb i Enghaven. 04 Delegation af kompetence til afgørelser vedrørende varmeforsyningsloven. 05 Principiel drøftelse af opstilling af solfangere, hustandsvindmøller mv.. 06 Dyrehavsbakken Telt 16 og 20 - Etablering af ny rutchebane Wilde Mouse. 07 Budgetmæssige udfordringer i Afholdelse af Sankt Hans arrangementer Betalt parkering. 10 Godkendelse af projekter fra Skolevejsredegørelsen Afslag på ejerfuldmagt til ændret anvendelse af areal på Kaningården. 12 Besigtigelse af private fællesveje

3 Teknik- og Miljøudvalget den , s Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej. 14 Udbygning af S-banen Hellerup-Holte - offentlig høring. 15 Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Budget Perspektivnotater og kvalitetsmål. 1. Indstilling Teknisk forvaltning foreslår, at 1. udvalget godkender de reviderede perspektivnotater, som herefter indarbejdes som budgetbemærkninger i det administrative Budgetforslag udvalget anbefaler de opstillede kvalitetsmål og oversender dem til Udviklingsog Strategiudvalget med henblik på en overordnet koordinering af kommunens samlede kvalitetsmål. Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for budgetarbejdet godkendt af Økonomiudvalget den 1. marts 2010 har udvalget løbende arbejdet med sager vedrørende udvalgets budgetudfordringer samt drøftet visioner og perspektiver. Der fremlægges reviderede perspektivnotater, hvor der endvidere er indarbejdet elementer fra udvalgets visionsdrøftelser. Perspektivnotaterne vil blive indarbejdet i Budgetforslaget som budgetbemærkninger. Budgetrammerne vil blive justeret i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes i Kommunalbestyrelsen vedr. 1. anslået regnskab og de eventuelle retningslinjer, der bliver udstukket fra Økonomiudvalgets side. Kvalitetskontrakter Kommunerne skal som noget nyt fra 2010 udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter senest den 1. juli på Lyngby-Taarbæk Kommune har dog søgt om en udsættelse, så kvalitetsmålene kan offentliggøres i forbindelse med vedtagelsen af Budget i oktober måned. Intentionen bag lovgivningen er at skabe et redskab, der understøtter kommunens løbende kvalitetsudvikling, synliggør kommunens kvalitetsudvikling over for borgerne, samt gør det muligt for borgerne at vurdere kommunens indsats. Kvalitetsmålene skal være kvantificerbare og vedrøre indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Alle mål skal være tidsbestemt, så en efterfølgende vurdering af målopfyldelsen er mulig. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet kriterier, som kvalitetsmålene skal opfylde. Det sikrer en fælles forståelse af kvalitetsmål og af, hvad der skal være til stede, for at et mål er velegnet til at styre kvaliteten af et aktivitetsområde efter.

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Kriterierne er: - Have høj politisk prioritet - Være realistisk i forhold til budgetrammen - Være relevant for borgeren - Være tidsbestemt - Adressere kvaliteten i opgavevaretagelsen på serviceområdet - Være kvantificerbart - Være understøttet af nødvendige indsatser. Kommunalbestyrelsen drøftede på strategiseminaret den 5. maj 2010 forvaltningernes udkast til kvalitetsmål. På baggrund af disse tilbagemeldinger er der udarbejdet revideret kvalitetsmål for aktivitetsområderne Natur og miljø, Grønne områder og kirkegårde, og Trafikanlæg mv. Økonomiske konsekvenser Såvel perspektivnotaterne som kvalitetsmålene er udarbejdet inden for de økonomiske rammer. Beslutningskompetence Ad 1: SSU/BUU/TMU/ØK(som fagudvalg) Ad 2: SSU/BUU/TMU anbefaler og oversender til USU Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Punkt 1 Godkendt. Punkt 2 Anbefalet. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 1. anslået regnskab. 2. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2010 til efterretning og godkender de modgående initiativer, der fremgår af 1. anslået regnskab 2. Udvalget drøfter mulige initiativer til at nedbringe de anmeldte budgetudfordringer, jf. høringsmaterialet og økonomiudvalgets anvisning af, at fagudvalgene kan bearbejde og indstille forslag til økonomiudvalgets møde den 21. juni, der ikke forudsætter en høring 3. Udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i økonomiudvalgets tilkendegivelse om at øge det politiske fokus og styringen på området. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. den 1. februar 2010, at bevillingsniveauet hæves fra driftsområder til udvalgsniveau, og at der udarbejdes 2 årlige budgetkontroller, der forelægges for økonomiudvalget forinden behandling i fagudvalgene. Forvaltningen har i bogen 1. anslået Regnskab 2010 udarbejdet en redegørelse over den samlede økonomi i 2010 med udgangspunkt i forbrug/dispositioner pr. ultimo april Økonomiudvalget behandlede redegørelsen den 4. juni 2010 og besluttede, at 1. tage redegørelsen til efterretning 2. oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling, herunder behandling af de foreslåede modgående initiativer 3. genoptage behandlingen af anlægsforskydninger på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af et oplæg, som forvaltningen skal fremlægge til mødet 4. genoptage behandlingen af salgsbudgettet for 2011 og 2012 på ØK-mødet den 21. juni på baggrund af en oversigt over yderligere mulige salgsemner, der fremlægges til mødet 5. tilkendegive, at det politiske fokus og styring af det specialiserede socialområde skal øges. Drøftelsen af området fortsætter på temamødet den 10. juni 6. igangsætte effektiviseringens 2.bølge på de faglige kerneydelser på 10 mio.kr. årligt fra 2011 samt 1 mio.kr. s.f.a. Ejendomsanalysen, jfr. kommissorium af 28. maj forlænge høringsprocessen til august, dog således at fagudvalgene kan bearbejde og indstille de forslag til ØK-mødet den 21. juni, der ikke forudsætter en høring.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Høringsprocessen igangsættes i uge 23 på grundlag af procedurebeskrivelse, høringsmateriale, herunder 1. anslået regnskab 2010, statusnotat samt de af forvaltningen udarbejdede regneeksempler m.v. Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 21. juni. Der er i 1. anslået Regnskab 2010 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2010, idet der inden for fagudvalgets område nedenfor peges på særlige forhold. i årene Hovedtallene i 1. Resultatet af 1. anslået regnskab 2010 Totaloversigt Mio. kr. netto Budget 2010 Korrigeret budget * Anslået regnskab Afvigelse i 1. anslået regnskab i forhold til korr.budget Afvigelse mellem skønnet regnskab og opr. budget Grønne områder og 26,6 25,9 25,5-0,5-1,1 kirkegårde Trafikanlæg mv. 68,3 71,9 89,9 18,1 21,6 Miljø og natur 3,4 3,8 3,9 0,1 0,5 98,3 101,6 119,3 17,7 21,0 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2010 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2009 til og med maj 2010.

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 Yderligere specifikation Nettoafvigelsen, der udgør 17,7 mio.kr., kan opdeles i flg. kategorier: Mio. kr. Grønne områder og kirkegårde Fælles formål (offentlige toiletter) 0,1 Grønne områder og natur -1,0 Kirkegårde (bisættelser og kremeringer) 0,4 Trafikanlæg mv. Parkering (P-bøder) 0,8 Vejbelysning (energiafgift) 1,7 Vejvedligeholdelse m.v. (harmonisering + vejbrønde) 7,8 Vintertjeneste 7,8 Miljø og natur Miljøtilsyn virksomheder (indtægter) 0,1 I alt 17,7 Vurdering i forhold til tidligere indmeldt budgetudfordringer på driftsdelen Sammenholdt med seneste rapportering til Teknik og Miljøudvalget den er budgetudfordringen reduceret med -2,8 mio. kr. Fra 20,5 mio. kr. til 17,7 mio. kr. ved 1. anslået regnskab. Reduktionen kan i det væsentligste henføres til de indarbejdede besparelser fra KMB samt modgående initiativer i forbindelse med 1. anslået regnskab. Økonomiske konsekvenser Se oversigt. Beslutningskompetence Økonomiudvalget.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Punkt 1 Godkendt. Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for beløbet på 4 mio. kr. til fejning af vej og sugning af vejbrønde, og forslag til en alternativ tilrettelæggelse af opgaven. Udvalget er indstillet på, at der ved budgetomplaceringer indenfor udvalgets område, iværksættes sugning af vejbrønde, i det omfang forvaltningen skønner det akut. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 Etablering af vandløb i Enghaven. 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår at: 1. Teknisk Forvaltning bemyndiges til at arbejde for etableringen af et ca. 400 m åbent vandløb fra Klampenborgvej over Enghavens østlige del, 2. vandløbet klassificeres som et offentligt vandløb, 3. driftsudgifterne afholdes fra kontoen for vandløbsvedligeholdelse. Sagsfremstilling Gentofte Kommune og Nordvand A/S (som er vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe kommuner) ønsker at etablere et nyt vandløb Hvidørebækken i Enghaven, som er beliggende på begge sider af Klampenborgvej. Kommunegrænsen mellem Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommuner går i Klampenborgvej, den ene side af det ny vandløb er således placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune og i skellet mellem de to kommuner. Se de på sagen vedlagte notat om etablering af Hvidørebækken. Hvidørebækken løber i dag i en rende (Enghaverenden) med blandet spildevand og rent kildevand på den vestlige side af Enghaven i Gentofte Kommune. Hvidørebækken er i dag et tilløb til Enghaverenden, som for en stor del er rørlagt. Projektet: For at afbøde klimaforandringerne ønsker Nordvand A/S at nedsætte belastningen af Gentofte Kommunes kloaksystem med overfladevand ved at genskabe Hvidørebækkens oprindelige forløb i et nyt åbent vandløb og derved etablere vådområder. Ved at gennemføre projektet etableres en temporær våd eng, der tilbageholder og dermed udligner en del af flowet til det nuværende fællessystem ved kraftig regn. Den våde eng vil dermed komme til at fungere som et spildevandteknisk forsinkelsesbassin inden overfladevandet i første omgang igen ledes til kloak. Den østlige del af projektet udgør ca. 400 m, de første ca. 200 m ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De sidste ca. 200 m løber i det store hele i kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner. I første omgang vil vandet ende i Nordvand A/S kloak efter forløbet af de 400 m på østsiden af Klampenborgvej. Projektet er desuden set som en enestående mulighed for at synliggøre en del af det militære oversvømmelsesanlæg fra 1880 erne med deltagelse fra Realdania, Skovog Natursstyrelsen (SNS) Hovedstaden og Kulturarvstyrelsen. Enghaven ligger i

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 bunden af en smeltevandsdal fra istiden. Dalen indgik som en del af Københavns Nyere Befæstnings Nordfront. Dalen kunne fyldes med vand fra Furesøen, som skulle ledes gennem den gravede Fæstningskanal fra Lyngby Sø til Ermelunden. Herfra var det den naturlige topografi der skulle udgøre Nordreoversvømmelse. Oversvømmelsen kunne styres af stemmeværker/dæmninger, hvoraf Klampenborgvej ligger på en dæmning/stemmeværk II henover Enghaven. Dæmningen er samtidig kommunegrænse mellem Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Se det på sagen vedlagte bilag 1. I forbindelse med det ansøgte projekt etableres, som nævnt, et vådområde på Gentoftesiden af Klampenborgvej. Vådområdet skal bl.a. synliggøre / visualisere den del af Nordre Oversvømmelse som ligger før Dæmning II. I Lyngby-Taarbæk Kommune får vi et synligt vandløb med tilhørende natur. Tilstedeværelsen af et nyt vandløb vil højne naturværdierne væsentligt i både Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Til vandløb knytter sig en naturlig flora og fauna, som i dag ikke findes på stedet. Specielt på den strækning, som ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil naturindholdet øges væsentligt. På sigt er det Gentofte Kommunes tanke at åbne det rørlagte forløb af bækken og føre bækken hele vejen til Øresund, da hele den resterende strækning ligger i Gentofte Kommune. Der vil således på sigt blive mulighed for et åbent vandløb hele vejen fra Lyngby-Taarbæk til Øresund. Projektet skal i givet fald gennemføres som et vandløbsreguleringsprojekt jf. Vandløbslovens 16. Gentofte Kommune ønsker at optage opstrøms strækningen, dvs. den øverste del af vandløbet fra kildeudspringet til Klampenborgvej, som et offentligt vandløb. Gentofte kommune er grundejer til strækningen opstrøms Klampenborgvej og er dermed under alle omstændigheder vedligeholdelsespligtig for denne strækning. Derudover vil over 90 % af det endelige vandløb til Øresund ligge i Gentofte kommune. I det samlede forløb ud til Øresund, vil der være over 20 lodsejere og en miljømæssig og oversvømmelsesmæssig forsvarlig vedligeholdelse sikres (kun) ved at lade vandløbet være et offentligt vandløb, idet vedligeholdelsen jf. Vandløbslovens 31, stk. 1, påhviler vandløbsmyndigheden, altså kommunen. Iflg. Vandløbslovens 9, stk. 3 er det ikke tilladt at lade en offentlig vandløbsstrækning løbe ind i en privat strækning, dvs. det er en betingelse for projektet, at Lyngby-Taarbæk kommune optager nedstrøms strækningen, som udgør ca. 200 m alene i Lyngby-Taarbæk Kommune samt ca. 200 m som løber i kommunegrænsen, som offentligt vandløb fra Klampenborgvej til den løber i Nordvand A/S kloak i Enghavens østlige ende. Der vil efterfølgende jf. Vandløbslovens 12 skulle udarbejdes et vandløbsregulativ for hele strækningen inkl. den strækning, som løber gennem Lyngby-Taarbæk kommune, heri vil bl.a. skulle fastsættes bestemmelser om vandløbets skikkelse, flodemål og vedligeholdelse. Dette vil blive udarbejdet i

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner. Før der kan ske en behandling efter Vandløbsloven, kræves der forskellige tiltag, f.eks. VVM screening og tilladelser eller dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven. Økonomiske konsekvenser Nordvand betaler hele projekteringen og etableringen (ca. 5 mio. kr.) også den del, der løber i Lyngby Taarbæk Kommune. Fællesskabet Realdania, SNS samt Kulturarvsstyrelsen bidrager med 5 mio. kr. til frilæggelse af de militære anlæg, stiforbindelser og rydning af uønsket bevoksning. Det vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune i størrelsesordenen kr. årligt i vandløbsvedligeholdelse af den delstrækning på ca. 400 meter af vandløbet, som løber igennem Lyngby-Taarbæk Kommune, hvoraf ca. 200 m er fælles med Gentofte kommune. Projektet har et naturmæssigt, miljømæssigt og kulturhistorisk stort tværkommunalt potentiale for rigtig mange mennesker og interessenter, herunder bl.a.: Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, Nordvand A/S, Kulturarvsstyrelsen, Realdania, SNS, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet m.fl. samt borgere i både Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Beslutningskompetance Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Punkt 1 Godkendt, idet udvalget har noteret sig, at Gentofte Kommune afholder alle anlægsomkostninger. Punkt 2 Godkendt. Punkt 3 Godkendt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.13 Delegation af kompetence til afgørelser vedrørende varmeforsyningsloven. 4. Indstilling Teknisk forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget i den konkrete sag delegerer kompetencen til afgørelser efter varmeforsyningsloven i.f.b.m. sagsbehandling om grundvandsvarmeanlæg ved områdecenter Bredebo. Sagsfremstilling Nedlæggelse af den eksisterende blokvarmecentral og etablering af en ny, kræver godkendelse efter varmeforsyningsloven. Da der ønskes at benytte solvarme og grundvandsvarme i den nye blokvarmecentral, og den ligger indenfor naturgasforsynet område, vil projektet endvidere kræve dispensation efter projektbekendtgørelsen, hvis den nye varmecentral får en kapacitet over 0,25 MW. Alt tyder på at dette vil blive tilfældet. En dispensationsansøgning skal behandles af Energistyrelsen og har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder. Da administration af varmeforsyningsloven er en opgave som ikke p.t. ligger i Natur & Miljø, fremgår den ikke af kompetencedelegeringsnotatet og vil derfor, som udgangspunkt, kræve politisk behandling. En færdig projektbeskrivelse og dermed baggrunden for en godkendelse efter varmeforsyningsloven og en eventuel dispensationsansøgning vil ikke kunne udarbejdes af ansøger til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni At afvente en politisk behandling ved næste møde den 16. august 2010 vil forsinke hele projektet med risiko for, at det ikke bliver realiseret. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at Teknik- og Miljøudvalget delegerer kompetencen til afgørelser efter varmeforsyningsloven i forbindelse med sagsbehandling om grundvandsvarmeanlæg ved områdecenter Bredebo, idet udvalget har udvist en positiv indstilling overfor projektet ved meddelelse af tilladelse til prøveboringer (TMU-møde den 17. maj 2010). Afgørelser efter varmeforsyningsloven i forbindelse med sagsbehandling om grundvandsvarmeanlæg vil omfatte to dele: 1. Godkendelse/afvisning af projekt om nedlæggelse af den eksisterende blokvarmecentral, såfremt det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål, herunder at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, 2. Sende dispensationsansøgning til Energistyrelsen vedr. opførelse af blokvarmecentral, der benytter solvarme og grundvandsvarme indenfor naturgasforsynet område.

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 Alternativet til den foreslåede delegering er, at sagen behandles den 16. august 2010, hvilket afstedkommer en forsinkelse af projektet på op mod 2 måneder. En sådan forsinkelse kan have den konsekvens, at projektet ikke kan realiseres. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Teknik og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Godkendt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 Principiel drøftelse af opstilling af solfangere, hustandsvindmøller mv.. 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget tager en indledende principiel drøftelse, og at Teknisk Forvaltning på baggrund af denne fremkommer med oplæg til ny politik for området. Sagsfremstilling Sagen fremlægges på ny. Byplanudvalget vedtog på mødet den 15. december 2009 at meddele afslag på en ansøgning om opsættelse af solfanger på ejendommen Ringerbakken 47. Efterfølgende har sagen været genstand for en offentlig debat i medierne. Byplanudvalget har den 18. maj 2010 været på besigtigelse hos Velux i Hørsholm og fået en præsentation af de bæredygtige muligheder fra dette firma. Der er fremstillet et notat af 18. maj 2010 om de bæredygtige muligheder. På den baggrund foreslås det, at udvalgene tager en indledende principiel drøftelse, og at Teknisk Forvaltning på baggrund af denne fremkommer med oplæg til ny politik for området. Økonomiske konsekvenser Ingen. Beslutningskompetence Byplanudvalget, idet Teknik- og Miljøudvalget alene er involveret som følge af klimaområdet. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Godkendt, for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Dyrehavsbakken Telt 16 og 20 - Etablering af ny rutchebane Wilde Mouse. 6. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område, at 1. det ansøgte ikke godkendes, idet støjvilkårene i Miljøgodkendelsen af A/S Dyrehavsbakken ikke er overholdt, endvidere 2. det ved fornyet ønske om behandling af sagen, skal godtgøres at støjkravene kan overholdes, hvilket må ske ved ændringer i det fremsendte projekt og udarbejdelse af fornyede støjberegninger. og for så vidt angår Byplanudvalgets område, at 1. den ønskede nedrivning af Madam Blå sendes i høring/offentliggøres iht. bygningsbevaringslovgivningen, og 2. der meddeles afslag på anmodning om dispensation fra Lokalplan 66, afsnit 6.4 til byggeri med en tophøjde på 16 m, eller 3. det meddeles, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til spørgsmålet om dispensation fra Lokalplan 66, afsnit 6.4, idet der i henhold til de støjmæssige krav skal ske en tilpasning af projektet. Imidlertidig er udvalget i princippet positivt indstillet overfor en dispensation, idet der er tale om en enkeltstående køreforretning, hvorfor dispensation og landzonetilladelse formodentlig vil kunne opnås, såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser herunder vedr. nedrivning af Madam Blå, dog skal der før der kan tages egentlig stilling fremsendes revideret projekt, herunder visualiseringer, der tager højde for støjkrav, og 4. sagen genfremlægges for udvalg, når revideret projekt er modtaget og høring iht. pkt. 1 er tilendebragt. Sagsfremstilling I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets samt Byplanudvalgets beslutninger maj 2010 forelægges sagen påny, såfremt revideret materiale modtages inden udvalgsmøderne i juni Forvaltningen vil på møderne forelægge sagen inkl. indstilling. Protokol fra udvalgsmøderne i maj vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.

17 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.17 Beslutningskompetence Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Udsat, idet udvalget ønsker, at støjen nedbringes yderligere i R5. Udvalget er indstillet på, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2010, hvis det er nødvendigt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

18 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.18 Budgetmæssige udfordringer i Indstilling Drøftelse af handlemuligheder. Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning fremlægger status på Notat om budgetmæssige udfordringer i 2010 tidligere forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 17. maj. Vintertjeneste Der forelægges forslag til drøftelse af ændringer i prioriteringen og herunder forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe. Det foreslås - såfremt det besluttes, at eksisterende praksis skal ændres - at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra Vejvæsenet og administrationen. Der skal udarbejdes nyt regulativ for vinterbekæmpelse, som skal godkendes af kommunalbestyrelse. Politiet skal godkende ændringer i eksisterende praksis for vinterbekæmpelse. En ændret vinterplan kan tidligst forventes at kunne få virkning fra vinteren 2011/2012. Parkeringsservice Forvaltningen har udarbejdet notat som kort belyser konsekevenserne ved, at parkeringsvagtstillingen ikke genbesættes og ved at stillingen genbesættes snarest muligt. Økonomiske konsekvenser Angående vintertjeneste kan det ikke oplyses på det nuværende grundlag. Angående parkeringsservice er de økonomiske konsekvenser beskrevet i notat vedlagt dagsordenen, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at genbesætte stillingen snarest. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen.

19 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.19 Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Drøftet. Udvalget ønsker, at stillingen, som parkeringsvagt, besættes ved intern omorganisering. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

20 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.20 Afholdelse af Sankt Hans arrangementer Indstilling Teknisk Forvaltning fremlægger status for Sankt Hans arrangementer til udvalgets drøftelse. Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning har i tæt dialog med Børne- og Fritidsforvaltningen søgt mulighederne for, at spejdere m.v. kunne afholde Sankt Hans arrangement i Folkeparken og Furesøparken efter de vilkår der er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts Status er pt.: - der afholdes Sankt Hans arrangement i Taarbæk af grundejerforening og havnebestyrelse - der planlægges afholdt Skt. Hans arrangement i Furesøparken af VSH og spejderne - det har ikke været muligt for mulige arrangører, at få planlagt Skt. Hans arrangement i Folkeparken Økonomiske konsekvenser Der kan spares en mindre del af de kr, der er afsat til Sankt Hans bål de 3 steder. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Det Konservative Folkeparti foreslår, at det sikres, at der gennemføres Sankt Hans arrangement med bål og fyrværkeri i Furesøparken og Folkeparken. Midlerne findes indenfor forvaltningens ramme, hvilket må kunne lade sig gøre, når det har været muligt at finde kr. til et fodbold VM event. Venstre, SF og Dansk Folkeparti stemte imod. De finder, det er for sent i forhold til 2010-arrangementet, og at det ikke er i overensstemmelse med at inddrage borgerne og foreningerne i afholdelse af Sankt Hans. Udvalget beklager, at det ikke har været muligt at skabe folkelig opbakning til arrangementet i Folkeparken, men henviser til, at der afholdes Sankt Hans

21 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.21 arrangement i Furesøparken, Marienborg og Taarbæk. Med hensyn til 2011, vil Teknisk Forvaltning tage kontakt med relevante mulige arrangører (grundejerforeninger, Idrætsforeninger m.m.) med henblik på at få Sankt Hans planlagt og gennemført i Folkeparken, Furesøparken og Taarbæk. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

22 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.22 Betalt parkering. 9. Indstilling Teknisk Forvaltning fremlægger sagen. Sagsfremstilling På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. maj 2010 blev det besluttet, at anmode forvaltningen om at fremlægge en sag til førstkommende møde omkring de forhandlinger borgmesteren har haft med handlen, hvori principper for betalt parkering er blevet drøftet. Ifølge Teknisk Forvaltnings oplysninger drejer det sig om følgende principper: Lyngby Hovedgade og visse sideveje friholdes for betalt parkering, men tidsbegrænsningen fastholdes. Udstedelse af beboer- og erhvervslicencer søges afvejet udfra hensyn til beboere og erhvervsdrivende. Tidsperioden for betaling skal nærmere vurderes. Taksten skal søges harmoniseret i forhold til Lyngby Storcenter. Der skal ses på tiltag til at imødegå uhensigtsmæssig parkering i randzonen. Teknisk Forvaltning kan oplyse, at der på Teknik- og Miljøudvalgets møde i august vil blive fremlagt et samlet forslag til betalt parkering. Dette vil bl.a. omhandle: udpegning af P-pladser, takstpolitik, tidsrum for betaling, beboer- og erhvervslicens, handicappladser samt randzoneproblematikken. Forslaget udarbejdes i samarbejde med kommunens tekniske og juridiske rådgivere. Der vedlægges notat af den 27. maj 2010 fra Teknisk Forvaltning, mødereferat af den 23. februar 2010 og pressemeddelelse af den 27. april Økonomiske konsekvenser Ingen Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

23 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.23 Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2010: Udvalget ønsker, at forvaltningen i sit samlede forslag indarbejder principper, der udover, de på Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010 vedtagne og i sagen nævnte, indeholder følgende: - I betalingszonen er første times parkering gratis mandag til torsdag, jf. Lyngby Storcenters ordning. - Kantstensparkering på Lyngby Hovedgade, Gl. Jernbanevej, Jernbanevej og lokalgaden på Jernbanepladsen er gratis, men der vil være tidsbegrænsning på 30 minutter. - I randzonen (området omkring betalingszonen) indføres tidsbegrænset parkering på 2 timer, så beboerne sikres mod uhensigtsmæssig parkering. Der tages kontakt til relevante grundejere, grundejerforeninger, vejlaug m.fl. for at afklare lokale forhold. Der skal laves en løsning, som sikrer, at gæster kan parkere i længere tid. - Tidsrummet for både betaling og den tidsbegrænsede parkering (hhv. 30 minutter og 2 timer) er kl på hverdage og kl i weekenden. Tiden udover betalings- og den tidsbegrænsede parkering samt på helligdage og søndage, hvor alle de store butikker er lukkede, er der fri og gratis parkering på alle pladser. Betalingstiden skal løbende tilpasses i forhold til liberaliseringen af lukkeloven. - I videst muligt omfang tilstræbes det, at der kun skal betales for den tid der parkeres, ved at benytte den bedste tekniske løsning. - Beboere og virksomheder i betalingszonen kan købe licenser, som gælder på parkeringspladserne på Lehwaldsvej, Stades Krog og parkeringspladsen bag rådhuset uden for rådhusets åbningstid. Beboere med licens kan endvidere parkere tidsubegrænset i randzonen. Der tages udgangspunkt i de eksisterende priser for licenser/parkeringsmærkater. - Beboere og virksomheder i randzonen kan købe licenser, som gælder i randzonen. Det tilstræbes, at prisen bliver så billig som mulig under hensyntagen til de administrative omkostninger. - Delebilklubber kan købe licenser, som gælder i begge zoner. Klubberne skal opfylde visse krav, som defineres nærmere. - Biler med invalideskilt og elbiler kan parkere gratis, men skal dog overholde eventuelle tidsrestriktioner. Motorcykler kan parkere gratis på MC-pladser. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 19-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 19 april 2010 kl 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1 Medlemmerne

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat. Den 30. marts 2015.

Notat. Den 30. marts 2015. Notat. Den 30. marts 2015. Sagsforløb Renovering af Afløb fra Lukkesdam Det rørlagte kommunale vandløb Afløb fra Lukkesdam blev rørlagt i 1960. Den øverste halvdel (1,6 km) blev omlagt i 1983. Efter kommunalreformen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor Notat Den 10. marts 2016 Journal nr. 163-2015-52156 Dokument nr. 163-2016-33083 Til Fra Ring 3 s Gravekontor Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor 1. Baggrund Hovedstadens Letbane (HL)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere