Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011

2 1 1 Formål, baggrund og metode Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i juni måned 2011 en brugerundersøgelse i forhold til de abonnenter, som har valgt at abonnere på Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Formålet med undersøgelsen Formålet med brugerundersøgelsen er at komme i dialog med brugerne af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve med henblik på at afdække: hvilke målgrupper nyhedsbrevene udsendes til hvad disse målgrupper mener om nyhedsbrevenes forståelighed om abonnenterne er tilfredse med indholdet i forhold til deres behov Metode Der var mulighed for at deltage i undersøgelsen ved at besvare et elektronisk spørgeskema, som blev udsendt sammen med nyhedsbrevet i juni 2011 til samtlige abonnenter af nyhedsbrevene. 581 abonnenter valgte at besvare hele eller dele af spørgeskemaet, svarende til 16 procent af samtlige abonnenter. I undersøgelsen er abonnenterne blevet bedt om at svare på spørgsmål: om deres kendskab til og brug af nyhedsbrevene i hvilken egenskab de er abonnenter af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve om de mener, at nyhedsbrevene er forståelige om deres informationsbehov er dækket via de resuméer, der bringes i nyhedsbrevene om de er tilfredse med søgemulighederne i Retsinformation, og om de har ønsker til indholdet af nyhedsbrevene Resultaterne fremgår nedenfor. Resultaterne er opgjort som andele af de abonnenter, der valgte at besvare spørgeskemaet, og er ikke udtryk for andelen af alle abonnenter. HOVEDRESULTATERNE FREMGÅR NEDENFOR. RESULTATERNE ER OPGJORT SOM ANDELE AF DE ABONNENTER, DER VALGTE AT BESVARE SPØRGESKEMAET, OG ER IKKE UDTRYK FOR ANDELEN AF ALLE ABONNENTERNE.

3 2 2 Resultater Kendskab til Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Abonnenterne er bedt om at oplyse, hvordan de har fået kendskab til Arbejdsmiljøankenævnets nyhedsbreve. 2 procent oplyser, at de har fået kendskab til nyhedsbrevene via Ankestyrelsens hjemmeside, 29 procent har fået kendskab fra Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside, mens 23 procent har fået kendskab fra andre abonnenter eller kollegaer, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Kilde til viden om Arbejdsmiljøankenævnets nyhedsbrev (flere kryds) N=581 Ankestyrelsens hjemmeside Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside Andre abonnenter, kolleger Andet 20 Et tidsskrift eller fagblad 5 Medier (f. eks. TV, radio og aviser) Tabellen summer ikke til 100 procent, da der var mulighed for at afgive flere svar. 20 procent har fået kendskab til nyhedsbrevet på anden vis. Kun få har hørt om nyhedsbrevet via medier eller tidsskrifter. Det vides ikke, hvad gruppen andet måtte dække over Hvem abonnerer på nyhedsbrevene Abonnenterne er blevet spurgt om, i hvilken egenskab de abonnerer på Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev. Knap en tredjedel af respondenterne, svarende til 29 procent, abonnerer i en anden egenskab end de svarkategorier, som var angivet i spørgeskemaet. Deres baggrund kan for eksempel være som ansat i en kommune, region og styrelse, som ikke umiddelbart falder ind under en af de andre svarkategorier, jf. figur 1.2.

4 3 Figur 2.2 Abonnenternes baggrund (N=581) Andet 29 Arbejdsmiljøprofessionel 22 Medlem af en arbejdsmiljøorganisation 19 Rep. for en politisk interesseorganisation 1 Privat person 1 Repræsentant for pressen Besvarelserne viser, at 55 procent af respondenterne abonnerer i deres egenskab af at være arbejdsmiljøprofessionelle, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer eller repræsentanter for politiske interesseorganisationer. 1 procent af respondenterne er private personer, mens repræsentanter for pressen udgør 2 procent af respondenterne. Den primære målgruppe for nyhedsbrevene er dem, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø, og som har en baggrundsviden om arbejdsmiljøområdet, det vil sige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer, arbejdsmiljøprofessionelle og repræsentanter for politiske interesseorganisationer. Det er også dem, der udgør hovedparten af respondenterne Forståeligheden af nyhedsbrevene Undersøgelsen viser, at de fleste respondenter godt kan forstå Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve. 5 procent forstår i høj grad nyhedsbrevene, og 5 procent forstår dem i nogen grad, jf. figur 2.3.

5 Figur 2.3 I hvilket omfang er nyhedsbrevene til at forstå? (N=59) I høj grad 5 I nogen grad 5 I ringe grad 1 Slet ikke procent forstår nyhedsbrevene i ringe grad, mens ingen har angivet, at de slet ikke forstår nyhedsbrevene Nyhedsbrevenes resumé På spørgsmålet om i hvor høj grad nyhedsbrevenes resumé af afgørelserne er tilstrækkelige til respondenternes behov for kendskab til praksis på området svarer 39 procent, at de i høj grad får dækket dette behov, mens 56 procent får dækket behovet i nogen grad, jf. figur 2. Figur 2. I hvor høj grad er nyhedsbrevenes resumé fyldestgørende (N=5) I høj grad 39 I nogen grad 56 I ringe grad Slet ikke De sidste 5 procent har angivet, at nyhedsbrevenes resuméer i ringe grad eller slet ikke dækker dette behov.

6 5 Der er en betydelig andel af respondenterne, der finder, at nyhedsbrevenes resumé kun i nogen grad er fyldestgørende. Det kunne være et indsatsområde at overveje, hvordan resuméerne mere gøres mere fyldestgørende Ønsker til indhold i nyhedsbrevene Abonnenterne er blevet spurgt, om de har behov for yderligere indhold i nyhedsbrevene i form af for eksempel faglige artikler, direkte adgang til afgørelserne via resuméet mm. Undersøgelsen viser, at 77 procent af respondenterne gerne vil have direkte adgang til afgørelsen via resuméet, mens 56 procent gerne vil have oplysning om anvendte regler i resuméet jf. figur 2.5 Figur 2.5 Ønsker til indhold i nyhedsbrevene (N=517) Direkte adgang til afgørelser via resuméet 77 Oplysning om anvendte regler i resuméet af den konkrete afgørelse 56 Faglige artikler i nyhedsbrevet 37 Andet Der var mulighed for at afkrydse flere af svarkategorierne, hvorfor tabellen ikke summer til 100 procent. 37 procent ønsker faglige artikler i nyhedsbrevet, mens 5 procent har ønsker om andet Tilfredshed med eksisterende søgemuligheder Undersøgelsen viser, at 60 procent af respondenterne er tilfredse med de nuværende søgemuligheder i Retsinformation, jf. figur 2.6.

7 6 Figur 2.6 Tilfredshed med de nuværende søgemuligheder (N=538) Ja 60 Kender ikke søgemulighederne 2 Nej 13 Kan ikke anvende søgemulighederne Tabellen summer ikke til 100 procent på grund af afrunding De offentliggjorte afgørelser af principiel og almen interesse skal efter reglerne indlægges i Retsinformation. Det forhold, at Retsinformation lægger afgørelserne ind med en forsinkelse, kan give en usikkerhed om hvornår afgørelser lægges på Retsinformation Ønsker til søgemuligheder I brugerundersøgelsen var der mulighed for at svare på, hvilke blandt 5 oplistede søgemuligheder man i prioriteret rækkefølge havde behov for. Det drejede sig om mulighed for at kunne søge i Retsinformation på emne, emneord, årstal, konkret afgørelse og lovgivning. Det bemærkes, at ikke alle 581 respondenter har besvaret dette spørgsmål. Der er mellem 113 og 125 respondenter, der har besvaret dette spørgsmål. Halvdelen af respondenterne har som deres 1. prioritet ønsket at få mulighed for at søge på emner, mens 58 procent har årstal som deres 5. prioritet, jf. figur 2.8.

8 7 Figur 2.7 Ønsker til at kunne søge på forskellige kategorier prioriteret Lovgivning (N=119) Konkret afgørelse (N=116) Årstal (N=113) Emneord (N=125) prioritet. prioritet 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet Emne (N=12) På baggrund af undersøgelsen er følgende gennemført: 1) Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet har ultimo 2011 ændret nyhedsbrevene konkret med a. angivelse af regelgrundlag i resumé b. udbygning af indholdet i de udsendte nyhedsmail bl.a. med indholdsfortegnelse og kort resumé 2) I 2012 planlægges et samarbejdsprojekt med Retsinformation om indlægning og søgning af afgørelser.

9 Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 BILAG Bilag 1 Spørgeskema 1. Dit kendskab til nyhedsbrevene Hvordan fik du kendskab til Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve? (Sæt kryds) Jeg fik kendskab til AMK nyhedsbreve fra 1. Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside 2. Ankestyrelsens hjemmeside 3. Et tidsskrift eller fagblad. Andre abonnenter / kolleger 5. Medier (f.eks. TV, radio og aviser) 6. Andet 2. Din funktion I hvilken egenskab er du abonnent af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve? (Sæt 1 kryds) Jeg er: 1. Medlem af en arbejdsmiljøorganisation (som f.eks. arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsleder, arbejdsgiver) eller tillidsrepræsentant 2. Arbejdsmiljøprofessionel (f.eks. arbejdsmiljørådgiver, ansat i BST eller Arbejdstilsynet, ansat i et advokatfirma eller lignende) 3. Repræsentant for en politisk interesseorganisation (arbejdsgiver- lønmodtagereller anden interesseorganisation). Repræsentant for pressen (f.eks. journalist, redaktør eller lignende ) 5. Privat person 6. Andet

10 9 3. Nyhedsbrevenes forståelighed Synes du, at Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve er til at forstå? (sæt 1 kryds) 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I ringe grad Slet ikke. Nyhedsbrevenes indhold Synes du at nyhedsbrevenes resumé af afgørelserne er tilstrækkelig i forhold til dit behov for kendskab til praksis på området? (sæt 1 kryds) 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad. Slet ikke 5. Særlige behov Har du behov for: (sæt gerne flere kryds) 1. Faglige artikler i nyhedsbrevet 2. Direkte adgang til afgørelser via resuméet 3. Oplysning om anvendte regler i resuméet af den konkrete afgørelse. Andet anfør hvad i bemærkningsfeltet Bemærkningsfelt: 6. Behov for søgemuligheder efter afgørelser A. Er du tilfreds med de nuværende søgemuligheder (i Retsinformation) 1. Ja 2. Kender ikke søgemulighederne 3. Kan ikke anvende søgemulighederne. Nej B. Jeg har behov for at kunne søge efter: Svar i prioriteret rækkefølge fra 1-5, hvor 1 er det du helst vil have og 5 er det du bedst kan undvære. Emne Emneord Årstal Konkret afgørelse Lovgivning

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere