Mangfoldighed, innovation og vækst!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed, innovation og vækst!"

Transkript

1 nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 Oktober2010 Mangfoldighed, innovation og vækst! Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række initiativer der peger på at mangfoldighed, innovation og vækst hænger sammen, selvom mange antyder at mangfoldighed ofte er varm luft og flotte taler. Koncern HR i Region Midtjylland tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Fremadrettet vil mangfoldighedsindsatsen også arbejde bredt med CSR (Corporate Social Responsibility) et begreb som efterhånden har afløst det rummelige arbejdsmarked. Se mere om mangfoldighedsindsatsen på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve: Nyt fra Mangfoldighedsindsatsen Side 2 Mangfoldighed skaber vækst? side 3 Pris til sprogcentre side 4 Stort og småt, nyt og gammelt, lidt af hvert side 5-8 Regionshuset Viborg Koncern HR

2 Aktuelle nyheder Måltal for etnisk ligestilling Som en del af trepartsaftalerne fra 2007 skal kommuner og regioner fastsætte måltal for andelen af medarbejdere med en anden etnisk baggrund. Region Midtjylland har allerede, som en del af mangfoldighedsindsatsen en definition som nu er udvidet med et konkret måltal. Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads og fremme at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Måltallet for Region Midtjylland fastsættes til 6.6 %. (Måltallet er fastsat på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesregion Midtjylland, som oplyser at arbejdsstyrken i Beskæftigelsesregion Midtjylland fordelt på etnisk oprindelse, er på 6.6 %) Direktør fra Region Midtjylland deltager i Integrationsministeriets toplederboard vedr. strategisk ledelse (SMEO projektet) Personalestyrelsens direktør Lisbeth Lollike og 20 andre offentlige topledere fra stat, regioner og kommuner, stiller i et toplederboard om strategisk ledelse af mangfoldighed, skarpt på hvordan mangfoldighed kan gavne forretningen samt bidrage til at løse udfordringer i den offentlige sektor gennem en nyttiggørelse af mangfoldighed. Direktør Lars Hansson deltager for Region Midtjylland, herudover deltager mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen i en møderække med de virksomheder som deltager i SMEO-projektet, for at øge videndelingen mellem de involverede virksomheder. MidtVask igen nomineret til pris MidtVask er igen i fokus og er senest nomineret til integrationspris 2010, virksomheden er nomineret sammen med Post Danmark og Arriva Skandinavien i kategorien vækst gennem mangfoldighed. Se mere på Nye regler vedr. tolkning på vej Koncern HR vil gerne gøre opmærksom på de kommende regelændringer der kommer på tolkeområdet. Pr. 1. juni 2011 opkræver regionerne gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet i Danmark i mere end 7 år. Sundhedsministeriet forventes inden ikrafttræden at udstede nærmere regler herom. Koncern HR vil løbende orientere om udviklingen. Side 2

3 Vækst og mangfoldighed Region Midtjylland ser mangfoldighed som en del af personalepolitikken, men også som en mulighed for at brande Region Midtjylland som en ansvarlig arbejdsplads. Vækst og mangfoldighed er også et fokusområde for Integrationsministeriet og her har ministeriet været på besøg på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital og beskrevet hvordan mangfoldighedsindsatsen har medvirket til at skabe værdi i det daglige. En nøgle til bedre pleje på Århus Sygehus På Århus Sygehus er ansatte med en udenlandsk baggrund ikke blot en nødvendig arbejdskraft, men også en mulighed for udvikling af sygehusets patientservice. Patientgruppen bliver mere og mere mangfoldig, og derfor er medarbejdere med udenlandske rødder en vigtig nøgle til bedre pleje og udvikling. Mangfoldigheden bringer virkelig en kvalitet ind i patienternes dagligdag. Formaliserede samtaler kan godt håndteres med tolkebistand udefra, men i dagligdagssituationer kommer man til kort. Det giver en tryghed for patienterne, at der er nogen, der forstår dem og kan oversætte hvad enten det handler om sprog eller kultur, fortæller oversygeplejerske på Geriatrisk afdeling Kirsten Rahbek. En af nøglemedarbejderne på afdelingen er fysioterapeuten Hatef Tahmasbyrad Hansen, der oprindeligt kommer fra Iran. Vi har mange ældre fra forskellige lande, og vi kan tale deres sprog. Når jeg møder dem, bliver de virkelig glade for, at der en, der kan deres sprog og forstår dem. Sproget er jo ikke kun snak, men også kultur - hvordan du tiltaler dem og behandler dem. Det giver simpelthen et andet forløb for de ældre på afdelingen, fortæller Hatef. Hatef fungerer også som en vigtig sparringspartner for kollegaerne. Kollegaerne spørger mig ofte til råds: Hvorfor opfører patienten sig sådan? Spiller patientens religion eller baggrund en rolle? I kraft af mit kulturkendskab kan jeg så hjælpe med at reflektere over de reaktioner og handlinger, kollegaerne oplever i mødet med andre patienter, siger han og bakkes op af Kirsten Rahbek: For kollegaerne er det en lettelse at kunne spørge om gode råd i nogle situationer. De søger vejledning for at blive klogere og kunne give en bedre patientservice. Derfor er det vigtigt at have nogle guider i forskellighed. Se mere på ministeriets hjemmeside: Side 3

4 Midtjyske sprogcentre fik EU s Sprogpris 2010 for sprogkursus for udenlandske læger Sprogcenter Viborg og Lærdansk Århus har i samarbejde med hospitalerne i Viborg og Århus haft gode resultater med et praksisrettet sprogkursus for udenlandske læger. Idet mit dansk er blevet bedre, føler jeg, at der nu er mere respekt for min faglige identitet - og jeg føler, jeg har fået nogle redskaber hertil. Sådan siger to udenlandske læger, der har været på sprogkursus på Sprogcenter Viborg og sprogcentret Lærdansk Århus. De to sprogcentrer fik i torsdags EU s Sprogpris 2010 for deres nyudviklede sprogkursus, der har til formål at kvalificere udenlandske lægers kommunikative og sociokulturelle kompetencer med fokus på dansk sprog, kommunikation og hospitalskultur. EU s Sprogpris er en kvalitetspris, der uddeles til undervisere i sprog en gang om året for et nyskabende initiativ, der har fremmet sprogindlæring. Temaet i år var Sprog i arbejdslivet. Sprogkurserne, som de to sprogcentre har tilrettelagt i samarbejde med Regionshospitalet Viborg, Skive og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har med andre ord taget fat om andet og mere end ordforråd og udtale - i erkendelse af, at det at skifte land ikke alene er et sprogligt anliggende. Kurserne er finansieret af Region Midtjyllands kontaktudvalg for lægelig videreuddannelse. Pilotprojektet gik under navnet YLVA - Yngre Lægers VidereuddannelsesAktiviteter for udenlandske læger. Videreudvikling af Viborg-konceptet Regionshospitalet Viborg, Skive og Sprogcenter Viborg har i flere år samarbejdet om at tilbyde sprogkurser med mere for udenlandske medarbejdere. På deltagernes præmisser Alle lægerne er blevet testet før og efter forløbet med løbende opfølgning og forventningsafstemning undervejs. I det hele taget har undervisningen taget udgangspunkt i deltagernes individuelle niveau og behov. Fx har underviserne observeret lægerne on location på hospitalet i deres arbejde blandt patienter og kolleger. Metoden har fungeret, viser projektets evalueringsrapport, der bliver offentliggjort ultimo oktober Der vil blive udarbejdet en kortfattet metodebog med anbefalinger og gode råd! (Kilde: artikel uddrag fra personalebladet Skopet) Side 4

5 Temadag om arbejdsmiljø og udenlandsk arbejdskraft. Næstved Sprog og Integrationscenter, Kasernevej 20, 4700 Næstved Fredag den 12. november kl Arbejdsmiljø på dansk Med Femern byggeriet og opførelsen af Metro Cityringen vil der igen komme et stort antal udenlandske migrantarbejdere og entreprenører til Danmark. Derfor er det nyudviklede informations- og undervisningsmateriale Arbejdsmiljø på dansk, der kobler information om dansk arbejdsmiljøforståelse sammen med danskundervisning, og er målrettet til anvendelse overfor netop vandrende arbejdskraft, meget aktuelt. På dagen præsenteres materialet, resultater fra nogle af de foreliggende undersøgelser samt erfaringer fra den praktiske virkelighed fra de bl.a. faglige organisationer. Sæt kryds i kalenderen og mød op til en formiddag med mulighed for dialog, øget viden og inspiration til at tackle de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Endeligt program for formiddagen udsendes senere. Tilmelding til Heidi Pedersen, senest den 5. november 2010 på eller på telefon Projektet gennemføres af Næstved Sprog- og Integrationscenter i samarbejde med EUC Sjælland, 3f Næstved, TIB Sjælland, Dansk Byggeri, Arbejdstilsynet TC2 og DI. Læs mere på Ny patientinformationsfilm Koncern Kommunikation har igangsat et tværregionalt arbejde med udviklingen af en animationsfilm for patienter med anden etnisk baggrund, for at lette forståelsen ved evt. indlæggelse og besøg på hospitalet. Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen sidder i arbejdsgruppen. Når filmen er færdig vil den kunne benyttes på alle regionens hospitaler som et redskab til øget kommunikation. Yderligere oplysninger kan rettes til Koncern Kommunikation ved Rikke Ellekilde. Interesserede kan se eksempler på andre animationsfilm på Side 5

6 Ny medarbejderpolitik på Regionshospitalet Viborg, Skive. Alle medarbejdere på Regionshospitalet Viborg, Skive har fået udleveret hospitalets nye medarbejderpolitik. Både udadtil og indadtil skal den sætte ord på hospitalets værdier, normer og holdninger og på de forventninger medarbejderne kan stille til hinanden. Det sker med udgangspunkt i hospitalets nyligt formulerede virksomhedsgrundlag. Den kredser om åbenhed, udvikling og rummelighed og om, hvordan alle er ambassadører for kulturen på den fælles arbejdsplads. Kilde: Personalebladet SKOPET Rummelighed på Regionshospitalet Viborg, Skive Der er brug for alle og for udvikling til alle på vores hospital. Derfor viser vi respekt og forståelse for hinanden uanset alder, køn, handicap og faglig, personlig og kulturel baggrund. Et godt socialt arbejdsmiljø er en del af styrken ved vores arbejdsfællesskab, hvor vi er gensidigt afhængige af hinanden. Se mere på hjemmesiden: Side 6

7 Ny bog - fastholdelse af udenlandske medarbejdere De danske hospitaler har i de forløbne år rekrutteret en del sundhedspersonale fra udlandet og gjort erfaringer med introduktion, integration og fastholdelse. Der rekrutteres ikke p.t. i samme tempo som hidtil, men prognoserne fortæller, at det igen om få år bliver aktuelt. Ved allerede nu at evaluere på hidtidige erfaringer, kan den fremtidige indsats forbedres. Af samme grund tog Anæstesiologisk afdeling ved Regionshospitalet Horsens, med støtte fra Mangfoldighedspuljen, initiativ til en erfaringsopsamling og temadag, som danner forlæg for denne drejebog for veje til introduktion og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Afdelingen har gennem årene ansat udenlandske læger og for nylig også udenlandske sygeplejersker. Da alle hospitaler og afdelinger har forskellige traditioner og kulturer, kan denne drejebog ikke være udtømmende. Bogen er tænkt som inspiration til tiltag, debatter og refleksioner, der kan hjælpe med at sikre den bedst mulige vej til introduktion og fastholdelse af udenlandske kolleger. Kontaktpersoner Mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen, Region Midtjylland, tlf Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe, Regionshospitalet Horsens, tlf HR-medarbejder Christel Beck Laursen, Regionshospitalet Horsens, tlf Lotte Skovborg - Konsulentfirmaet Inside Denmark, tlf Læs bogen på hjemmesiden: Side 7

8 Ny bog om kulturmødet Bjørn Nygaard er aktuel med ny bog Kulturmødet på arbejdspladsen - Interkulturel kompetence som konkurrenceparameter. (Politikkens boghandel) Globaliseringen har medført, at danske virksomheder og organisationer i stigende grad efterspørger kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Disse udlændinge bringer ny ekspertise, nye globale netværk, nye arbejdsmetoder og alternative ideer til virksomheden. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan vi bedst skaber organisationer, der er attraktive for disse medarbejdere uanset deres kulturelle baggrund. Bogen viser, hvordan organisationerne skal bære sig ad for ikke at tabe det store potentiale på gulvet, som den udenlandske arbejdskraft indebærer, og hvordan danske virksomheder og medarbejdere, der arbejder i udlandet, kan styrke deres kulturmøder. Information om Innovationsservice i Region Midtjylland Mangfoldighedskonsulenten er aktiv med innovation MidtLab som er Region Midtjyllands laboratorium for innovative eksperimenter, har oprettet en konsulentenhed under navnet Innovationsservice. Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen er nu at finde som innovationsagent. Se mere på: Innovationsservice vedr. mangfoldighed - CSR Anders K. Kristensen Idéudvikling og konsulentbistand indenfor f.eks. etnisk ligestilling, handicap, rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Side 8

Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 7 Årgang 3 November 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyt vedr. ligestilling - etnisk ligestilling

Læs mere

innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen mangfoldighed og vækst

innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen mangfoldighed og vækst innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen 2/9 intro Intro No budget forretningsudvikling De danske firmaer, der i dag performer bedst, er typisk fremsynede virksomheder, som kontinuerligt

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Når mangfoldighed skaber værdi

Når mangfoldighed skaber værdi Når mangfoldighed skaber værdi Når mangfoldighed skaber værdi September 2010 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K og Foreningen Nydansker Sankt

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Del-evaluering af "Senioren som strategisk ressource, men hvordan!"

Del-evaluering af Senioren som strategisk ressource, men hvordan! Del-evaluering af "Senioren som strategisk ressource, men hvordan!" - hos Serviceenheden, Nordsjællands Sygehuse Center for Arbejdsfastholdelse - CAF Argo Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere