Velkommen til nye nyhedsbreve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til nye nyhedsbreve"

Transkript

1 Side Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning Mulighed for at søge støtte i Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 5. Frist for flex- samt barselsrefusion 6. Opgørelse af arbejdstid ved skoleårets udgang Velkommen til nye nyhedsbreve Tre nyhedsbreve skal sikre solidt informationsniveau til alle medlemsgrupper. Sekretariatssamarbejdet mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening er i fuld gang. Telefonsystemet er lagt sammen, og vi kan derfor trække på den samlede kapacitet, som i alt rummer 12 faste medarbejdere. Det giver gode synergier, som vi tror på, skolerne får glæde af. 7. Ansættelsesbevis - også for timelønnede Åben Skole Invitation Navnenyt Kalender Nu søsætter vi også tre nyhedsbreve, som skal styrke vores service og information til samtlige medlemsgrupper på skolerne: SkoleNyt - målrettet skolens administration (udkommer hver onsdag) BestyrelsesNyt - målrettet skolens bestyrelse (udkommer 1. onsdag hver måned) Den frie Skole - målrettet forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer (udkommer hver 2. måned) Nyhedsbrevene bliver sendt direkte til alle medlemsskoler. Vi appellerer derfor til, at skolerne Tre nyhedsbreve til alle målgrupper på skolen sørger for at videredistribuere nyhederne til de tiltænkte målgrupper. Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevene via (øverste højre hjørne -»Nyhedsbreve«) Rigtig god læselyst! SkoleNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Skriv til os på og find mere information på og

2 Side 2 1. Nye krav til ligestilling Undervisningsministeriet har sendt brev til alle frie grundskoler den 13. december 2013 om nye krav til ligestillingstiltag. Tiltagene er en konsekvens af en ændring i loven om ligestilling af kvinder og mænd. Lovændringen indebærer følgende: At institutionerne skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. At institutioner med 50 medarbejdere eller derover skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer At institutionerne igennem Undervisningsministeriet skal foretage en årlig indberetning til Ministeriet for Ligestilling og Kirke om: bestyrelsernes kønssammensætning, de opstillede måltal, status for opfyldelse af måltallene og om politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Ligestillingslovens krav til sammensætning af bestyrelserne er ikke ændret. Det elektroniske indberetningssystem er nu tilgængeligt: Skolerne skal ved indberetningen: Angive det opstillede måltal, Angive forholdet af mænd og kvinder i den aktuelle sammensætning i det øverste ledelsesorgan, dvs. bestyrelsen (eksklusive medarbejder- og elevvalgte medlemmer) og, Konkludere om det opstillede måltal er nået eller ikke er nået. Er det opstillede måltal ikke nået, skal der tilføjes en begrundelse herfor. Institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal oplyse om den udarbejdede politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. Institutionernes indberetning skal ske årligt og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. 4, stk. 2, i ligestillingsbekendtgørelsen. Fristen for institutionernes indberetning er den 31. maj 2014.

3 Side 3 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse/ferietillæg? Hvis man afvikler ferie med løn, har man ret til særlig feriegodtgørelse, som er et ikke ferieberettiget skattepligtigt beløb, der normalt udbetales med maj-månedslønnen. Man har dog ikke krav på feriegodtgørelsen før den måned, man begynder ferieafviklingen, hvilket normalt vil sige juli måned. Det er altså en forudsætning, at ferien afvikles med løn. (Hvis den ansatte alligevel fratræder, inden al ferie er afviklet, og der allerede er udbetalt særlig feriegodtgørelse, modregnes den særlige feriegodtgørelse ved beregningen af feriepenge ved fratræden for den del af ferien, der ikke er afviklet. Modregningen foretages i indbetalingen til FerieKonto.) Ferietillægget beregnes som 1,5% af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret herunder løn i ferien. Pensionstillægget, ved medlemskab af Lærernes Pension, svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til pensionskassen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for ferietillæg. Normalt vil man kunne se beregningsgrundlaget i lønsedlen for december under betegnelsen ferieberettiget løn. 3. Ferievejledning 2014 Ferievejledning 2014 ligger nu i»filarkiv«på www. friskoler.dk. I ferievejledningen kan du bla. finde informationer om ferieloven, ferieaftalen, erstatningsferie, afvikling af ferie og særlige feriedage. Hvordan feriedage og særlige feriedage udregnes og udbetales. Feriefradrag for manglenede optjening af ferie. Feriedifference ved ændret beskæftigelsesgrad samt alt om lock-outens betydning for den kommende ferie samt særlig feriedage. 4. Mulighed for at søge tilskud i Kompetencefonden og uddannelsesfonden Frie grundskoler er omfattet af statens regler om Kompetencefonden og tildeles hvert år en bevilling, som Fordelingssekretariatet administrerer. Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet af egne midler at supplere ordningen med en pulje, som benævnes Uddannelsesfonden. Formålet med Kompetencefonden og Uddannelsesfonden er at give støtte til individuel kompetenceudvikling. Tilskud fra Kompetencefonden kan anvendes til uddannelse af lærere, ledere og børnehaveklasseledere, mens tilskud fra Uddannelsesfonden kan anvendes til uddannelse både af lærerpersonalet og af Andre personalegrupper. Midlerne kan bl.a. benyttes til betaling af kursusafgifter, undervisningsmaterialer og vikarudgifter. Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at skoler, der ikke tidligere har modtaget tilskud fra Kompetencefonden eller Uddannelsesfonden, har 1. prioritet ved fordelingen. Skoler, der har modtaget tilskud 1 gang, har 2. prioritet osv. Nærmere information samt ansøgningsmateriale findes på Eunomias hjemmeside under øvrige tilskud. Sidste frist for ansøgning om midler fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2014 er den 28. maj Frist for flex- samt barselsrefusion Ultimo maj er sidste frist for at ansøge statens administration om flex- samt barselsrefusion vedr. 1. kvartal Ultimo maj er sidste frist for at søge vikartilskud ved Eunomia vedr. april mdr. 6. Opgørelse af arbejdstid ved skoleårets udgang I år er der god grund til at være særligt opmærksom på opgørelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere, fordi der træder nye arbejdstidsregler i kraft pr. august. Moderniseringsstyrelsen har udsendt en vejledning om emnet. Hovedpunkterne i vejledningen er: Arbejdstiden for skoleåret 2013/14 skal opgøres ved skoleårets afslutning efter de hidtil gældende regler Eventuel undertid er tabt. Eventuelle overtimer kan udbetales efter gældende regler det vil sige med et tillæg på 50 %. Eller timerne kan, hvis læreren og ledelsen er enige om det, overføres til afspadsering i skoleåret 2014/15, med et tillæg 50 %. Endelig er der mulighed for at overføre eventuelle overtimer til en timebank med

4 Side 4 et tillæg på 50 % med henblik på afspadsering i en senere normperiode. Hent Moderniseringsstyrelsens Vejledning om opgørelsen af arbejdstid i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler: 7. Ansættelsesbevis også for timelønnede Lov om ansættelsesbeviser indebærer, at skolerne er pligtige til at give den ansatte en række oplysninger om vilkårene for ansættelsesforholdet. Den forpligtelse klares normalt ved at bruge et af de standardiserede ansættelsesbeviser, som skoleforeningerne stiller til rådighed og som er udarbejdet i forståelse med de faglige organisationer. Ansættelsesbeviserne kan hentes på hhv. www. friskoler.dk eller Reglerne gælder også for vikarer og andre timelønnede. Der er dog en nedre grænse, idet forpligtelsen til at give oplysninger om ansættelsesforholdet først indtræder, når den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, eller når lønmodtageren indenfor de seneste 4 uger har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer eller derover. For timelønnede kan skolen også anvende de standardiserede ansættelsesbeviser, idet der her er mulighed for at angive, at der er tale om en timelønnet ansættelse. Det anbefales, at skolerne som en del af de administrative rutiner giver alle timelønnede et ansættelsesbevis for at undgå, at der senere rejses tvivl om, hvorvidt lovens krav er overholdt. Lov om ansættelsesbeviser

5 Side 5 Åben Skole 2014 Torsdag den 6. november 2014 er der igen Åben Skole landet over for folkeskoler og frie grundskoler. De frie grundskoler samarbejder i år med Skole og Forældre, som er landsorganisation for forældre i folkeskolen. I år håber vi derfor, at endnu flere folkeskoler og frie grundskoler har lyst til at holde Åben Skole. I 2013 deltog 217 frie grundskoler i Åben Skole. Se mere på Der vil blive orienteret løbende om det kampagnemateriale, skolerne kan benytte sig af m.v. frem mod dagen. Tidspunktet på dagen er ikke endeligt afklaret, men skolerne vil blive orienteret, når der er fundet en løsning, som passer både folkeskoler og frie grundskoler. Navnestof Byens Skole skal i gang med at finde en ny skoleleder, idet skolens nuværende leder, Henrik Andersen, har sagt op for at søge nye udfordringer. Henrik Andersen har været leder ved Byens Skole i Valby i knap 12 år og har stået i spidsen for udbygningen af skolen fra 225 elever i 2003 til tosporet skole med 454 elever pr. 5 september Byens Skole kan besøges på og stillingsannoncen kan læses her: bit.ly/1m0edta Hvis I har nyt til»navnestof«(skolelederskifte m.v.) er I velkomne til at skrive til -

6 Side 6 Invitation De frie grundskoler i offensiven Vi har modtaget en invitation fra Radikale Venstre, som vi hermed bringer videre. Radikale Venstre har taget initiativ til en debatdag, hvor alle frie grundskoler inviteres til at deltage - på tværs af politisk overbevisning. Radikale Venstre inviterer nu friskolefolk og andre interesserede på tværs af politisk overbevisning til en debatdag. Dagen skal handle om, hvordan vi i fællesskab får skabt en anderledes og mere positiv fortælling om de frie grundskoler. Dagen vil byde på oplæg fra relevante fagfolk, men frem for alt vil du have muligheden for at bidrage med dine idéer til, hvad skolerne, forældrene og politikere i højere grad kan gøre for at vende udviklingen. Program Kl Velkomst, sang og indledning v. Jeppe Mikkelsen, MF (RV) Kl Slip friheden løs - frie skoler er forpligtet til at udnytte netop friheden. Oplæg og debat om de frie grundskoler v. Troels Mylenberg, chefredaktør, kommentator og tidl. højskoleforstander Kl Pause Kl Gruppearbejde - her skal dine gode idéer i spil! Kl Pause (mulighed for at købe kaffe m.v.) Kl Opsamling på gruppearbejdet Kl Debat med skoleforeningernes formænd Kl Afrunding v. Jeppe Mikkelsen, MF (RV) Tilmelding Tilmelding er nødvendig og foregår her - https://podio.com/webforms/ / Arrangementet er gratis, men kaffe og øvrige forfriskninger skal tilkøbes. Hvis der er spørgsmål til dagen, kan Jeppe Mikkelsen kontaktes på -

7 Side 7 Kalender 13. juni - SFO-ledernetværksmøde på Århus Friskole, kl juni - Lilleskolefestival 2014 på Randers Lille Skole 18. august - Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Århus Friskole 20. august - Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Amager Lille Skole september - Ledertræf november - Kursus for administrativt personale i Holbæk 6. november - ÅBEN SKOLE november - Inklusionstræf 2014 i Holbæk december - LUF på Den Frie Lærerskole april - Lilleskoletræf 2015, Kobæk Strand Tre faste nyhedsbreve SkoleNyt udkommer hver onsdag BestyrelsesNyt udkommer 1. onsdag i hver måned. Den frie Skole udkommer hver anden måned. Kontakt vedrørende nyhedsbreve Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne OBS Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er flyttet Nye datoer: 18. august på Århus Friskole og 20. maj på Amager Lille Skole Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup eller Ny Kgs. Gade 10, København K Redaktion Maren Skotte Søren Stein Brinck Peter Højgaard Pedersen

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 4422 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Evaluering

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere