Til folkeskoler, kommuner og amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til folkeskoler, kommuner og amter"

Transkript

1 Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene er at give skolerne, kommunerne og amterne en kort og overskuelig information om de ændringer, der følger af lovforslaget om ændring af folkeskoleloven (L 130), der forventes vedtaget i Folketinget ved tredje behandlingen den 10. april. Der vil ligeledes løbende blive informeret om udviklingsprogrammet "En skole i bevægelse", der blev aftalt i forbindelse med aftalen om fornyelsen af folkeskoleloven. Nyhedsbrevene vil blive fulgt op med andre informationsinitiativer fra Undervisningsministeriets side. Der vil bl.a. blive oprettet en hjemmeside med relevante dokumenter mv. Nyhedsbrevene udsendes efter behov. Jeg opfordrer til, at skolens medarbejdere og alle andre med tilknytning til skolen gøres bekendt med indholdet af disse nyhedsbreve. Med venlig hilsen Ulla Tørnæs

2 Undervisningsministeriets Nyhedsbrev/1 Om fornyelsen af folkeskoleloven. Marts Hvornår forventes loven at blive vedtaget? Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (L 130) blev fremsat den 22. januar Loven kom herefter til 1. behandling i Folketinget den 5. februar 2003 og forventes vedtaget i april. Folketingets behandling af L 130 kan følges på Folketingets hjemmeside 2. Bekendtgørelser, der skal udstedes i medfør af lovforslaget Ifølge lovforslaget om fornyelse af folkeskoleloven (L130) skal undervisningsministeren fastsætte nærmere regler for følgende: Emne Hjemmel Virkning fra Formål, slutmål og trinmål samt overgangsregler vedr. beskrivelser 10, stk august 2003 Indholdsbeskrivelse med angivelse af 11, stk august 2003 mål i børnehaveklassen Minimumstimetal, basistimer, august 2003 vejl. timetal og overgangsregler Fælles skoleledelse mv. 24, stk august 2003 Samdrift mellem dagtilbud og 24a 1. august 2003 folkeskole Projektopgaven i 9. kl. 13, stk august 2005 Ændring af prøvebekendtgørelsen 14, stk august 2005

3 De bekendtgørelser, der skal træde i kraft 1. august 2003, forventes at blive sendt i høring umiddelbart efter lovens vedtagelse i april 2003 med en kort høringsfrist. I forbindelse med høringen vil disse udkast til bekendtgørelse blive offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). Kommuner og skoler har derfor mulighed for at gøre sig bekendt med ministeriets påtænkte udmøntning af loven fra dette tidspunkt. 3. Hvornår træder de forskellige ændringer i kraft? Loven træder efter forslaget i kraft den 1. august Nogle af bestemmelserne har virkning fra 1. august 2003, og andre vil få virkning på et senere tidspunkt. Dette fremgår af lovforslagets 2 og 3 med bemærkninger. Under forudsætning af, at lovforslaget vedtages i den foreliggende form, gives der nedenfor en oversigt over, hvornår de vigtigste bestemmelser træder i kraft: 1. august 2003 Indfasningen af de nye regler vedrørende undervisningstimetal påbegyndes, jf. også pkt. 4 nedenfor Der er mulighed for holddannelse efter de nye regler Indholdsbeskrivelse med angivelse af mål for arbejdet i børnehaveklassen De nuværende centrale kundskabs- og færdighedsområder i fagene fastholdes som slutmål De nuværende vejledende delmål i fagene gøres som hovedregel til bindende trinmål Kommunerne udarbejder beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for fagene dansk og matematik Mulighed for fælles skoleledelse i landdistrikter og mindre bymæssige bebyggelser Mulighed for samdrift mellem dagtilbud og folkeskole i landdistrikter og mindre bymæssig bebyggelse. 1. august 2004 Engelsk på 3. klassetrin Samfundsfag på 8. klassetrin for de øvrige obligatoriske fag. 1. august 2005 Historie på 9. klassetrin Biologi på 9. klassetrin Den obligatoriske projektopgave ændres, så den i væsentlig omfang inddrager emner fra fagene historie og samfundsfag Fælles afgangsprøve for fagene fysik/kemi og biologi for de resterende fag.

4 4. Særligt om de nye regler om undervisningstimetal og planlagte overgangsbestemmelser Indfasningen af de nye regler om undervisningstimetal påbegyndes den 1. august Følgende forventes: 1. der indføres årsnormer i stedet for ugenormer 2. indfasningen af minimumstimetal for fagblokke og klassens tid samt for dansk og matematik på klassetrin påbegyndes 3. indfasning af basistimer påbegyndes 4. minimumstimetal for børnehaveklasse og 10. klasse 5. skoledagens længde for børnehaveklassen og klassetrin kan samlet ikke overstige 6 timer, bortset fra ved særlig arrangementer 6. indfasning af ændrede vejledende timetal, begyndelses- og sluttidspunkter for visse fag. I bilag 1 til nyhedsbrevet er vist en oversigt over timetalsmodellen efter fuld indfasning i skoleåret 2005/2006. Overgangsregler vil blive fastsat i bekendtgørelsesform. Ad 1: Årsnormer Undervisningstiden vil blive opgjort i undervisningstimer á 60 minutter, og der vil fremover blive taget udgangspunkt i årsnormer frem for ugenormer. Ad 2: Indfasning af minimumstimetal Minimumstimetallet skal opgøres for fagblokke (humanistiske, naturfag, praktisk/musiske fag og for klassens tid) for henholdsvis klassetrin, klassetrin og klassetrin, jf. også bilag 1. Foruden disse minimumstimetal vil der blive fastlagt et minimumstimetal for undervisningen i hvert af fagene dansk og matematik samlet for klassetrin på henholdsvis 810 timer og 450 undervisningstimer á 60 minutter. Indfasningen planlægges at ske således, at det fra skoleåret 2003/2004 alene vil være de elever, som starter i henholdsvis 1., 4. og 7. klasse, som vil være omfattet af de nye regler for minimumstimetal. I skoleåret 2004/2005 vil de elever, som starter i 1.,2.,4.,5.,7. og 8. klassetrin være omfattet. I skoleåret 2005/2006 vil reglerne omfatte alle klassetrin. For de klassetrin, som i forbindelse med indfasningen ikke er omfattet af de nye regler, fx i skoleåret 2003/04-2. og 3. klassetrin, vil Undervisningsministeriet fastsætte overgangsregler i form af en bekendtgørelse. For disse klassetrin planlægges det at opretholde de hidtil gældende ugentlige minimumstimetal omregnet til årlige undervisningstimer på de klassetrin, hvor basistimetallet ligger under de nuværende minimumstimetal omregnet til årsnorm.

5 I en kommende vejledning vil Undervisningsministeriet beskrive, hvorledes minimumstimetallet i de nye regler kan opgøres. Ministeriet planlægger i den forbindelse følgende: Opgørelsen sker for en klasse som helhed og ikke for den enkelte elev. Minimumstimetallet for fagblokke for tre klassetrin og minimumstimetallet for dansk og matematik for klassetrin er opfyldt for en klasse, når der for den pågældende klasse er planlagt (ifølge planlægningen/skemalægningen/fag- og timefordelingen eller lignende) med et undervisningstimetal, der samlet for det treårige forløb mindst udgør det fastsatte antal undervisningstimer. Uanset at der tages udgangspunkt i det planlagte timetal, kan en opgørelse af, hvorvidt kravet til undervisningstimetallet er opfyldt, først foretages i slutningen af en treårs periode. Hvad angår spørgsmålet om, hvorledes særlige aktiviteter, såsom erhvervspraktik, prøveafholdelse mv., indgår i undervisningstimetallet, herunder fagblokkene, vil der ikke blive fastsat særlige regler herom det vil fortsat være op til lokal afgørelse efter de principper kommunerne anvender i dag. Undervisningsministeriet vil dog med henblik på at følge udviklingen foretage en undersøgelse af, hvorledes kommunerne opgør timetallet, når der er tale om omlægning af undervisningen. Ad 3: Indfasning af basistimer Basistimer er det mindste timetal, en klasse kan have per år. Indfasningen af basistimerne planlægges at følge indfasningen af minimumstimetallene, jf. pkt. 2 ovenfor. Dvs. at indfasningen planlægges at ske således, at det fra skoleåret 2003/2004 alene vil være de elever, som starter i henholdsvis 1., 4. og 7. klasse, som vil være omfattet af de nye regler. I skoleåret 2004/2005 vil de elever, som starter i 1.,2.,4.,5.,7. og 8. klassetrin, være omfattet. Og i skoleåret 2005/2006 vil reglerne omfatte alle klassetrin. Ad 4: Minimumstimetal for børnehaveklasser og 10. klasse Fra 1. august 2003 vil gælde et minimumstimetal for børnehaveklassen på 600 timer og for 10. klasse på 840 timer. Dette svarer til timetallet i dag. Ad 5: Skoledagens længde Begrænsningen på hvor lang skoledagen må være for elever i børnehaveklassen og på klassetrin vil fremover være på 6 timer alt i alt. I særlige tilfælde kan begrænsningen godt overskrides. Det kan fx ske ved ekskursioner eller arrangementer på skolen eller uden for skolen. Ad 6: Nye vejledende timetal og ændrede begyndelses- og sluttidspunkter for visse fag L 130 medfører, at visse fags begyndelses- og sluttidspunkt ændres. Endvidere tilføres nogle fag flere timer i forhold til den eksisterende vejledende timeplan, og nogle fags timetal reduceres. Et øget timetal til de opprioriterede fag kan tilvejebringes ved at reducere timetallet i andre fag end de fag, der forudsættes at få reduceret timetal, jf. den kommende timefordelingsplan. Samlet set betyder disse ændringer, at der tilføres folkeskolen flere timer, hvilket kommunerne kompenseres for over bloktilskuddet.

6 I bilag 2 er vist en oversigt over, hvorledes indfasningen af disse ændringer sker, idet det bemærkes, at oversigten udtrykker de forudsætninger, der ligger til grund for kompenseringen af kommunerne for de ændrede timetal. 5. Særligt om fælles nationale mål, beskrivelser og justering af læseplaner Som anført under pkt. 3 ovenfor, træder bestemmelserne om slutmål, trinmål og beskrivelser i kraft således: 1. august 2003 Indholdsbeskrivelse med angivelse af mål for arbejdet i børnehaveklassen De nuværende centrale kundskabs- og færdighedsområder i fagene fastholdes som slutmål De nuværende vejledende delmål i fagene gøres som hovedregel til bindende trinmål for fagene dansk og matematik. 1. august 2004 for de øvrige obligatoriske fag. 1. august 2005 for de resterende fag. Indholdsbeskrivelse med angivelse af mål for arbejdet i børnehaveklassen samt fastsættelse af slutmål og trinmål vil ske i bekendtgørelsesform. Til understøttelse af kommunernes beskrivelser til brug for udarbejdelsen af lærernes planlægning af undervisningen udarbejder Undervisningsministeriet vejledende beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Endvidere vil fagenes læseplaner blive justeret. Undervisningsministeriet vil for fagene dansk og matematik udarbejde justerede vejledende læseplaner samt vejledende beskrivelser i foråret Materialet vil snarest derefter blive offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. I august/september 2003 bliver der udsendt egentlige faghæfter, som indeholder slutmål, trinmål, vejledende beskrivelser, vejledende læseplan samt undervisningsvejledning. Der vil samtidig med faghæfterne for dansk og matematik blive udsendt et hæfte for børnehaveklassen samt en revideret udgave af hæftet "Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige personlige udvikling".

7 For de øvrige obligatoriske fag forventes faghæfterne med bl.a. de vejledende justerede læseplaner og vejledende beskrivelser at blive udsendt i foråret For de resterende fag og emner forventes faghæfterne at blive udsendt i foråret Fælles Nationale Mål træder i stedet for Klare Mål. Undervisningsministeriet har i forbindelse med Klare Mål udarbejdet 19 faghæfter for en række fag, som bl.a. indeholder de nugældende vejledende læseplaner, samt hæftet "Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige personlige udvikling". Alle ovennævnte Klare Mål hæfter vil mod 40 kr. i ekspeditionsgebyr per bestilling + portoudgifter, og så længe oplag haves, kunne rekvireres hos: Undervisningsministeriets Forlag, Strandgade 100 D, 1401 København K. Fax nr.: Fax nr.: På adressen findes en oversigt over de fag, som der i regi af Klare Mål er udarbejdet hæfter for. 6. Udviklingsprogrammet En skole i bevægelse Programmet kan påbegyndes august 2003 og afsluttes august Udviklingsprogrammet indeholder 7 punkter: 1. Udvikling af naturfag 2. Prøve- og arbejdsformer 3. En mere sund livsstil 4. Tryghed for alle 5. Fritid med fællesskab og udfordringer 6. Flere aktive forældre 7. Lokale løsninger. Under punkt 7 gives kommunerne gennem forsøgsvirksomhed mulighed for mere fleksible, lokale løsninger, fx i forbindelse med bibliotekstilbuddet, tilrettelæggelse af skoledistrikterne samt fælles skoleledelse for flere skoler samt fælles ledelse mellem skole og dagtilbud også uden for landdistrikter og mindre bymæssige bebyggelser. Det forventes, at de nærmere rammer for udviklingsprogrammet kan udmeldes til amter, kommuner og skoler inden sommerferien. 7. Hvor kan der søges oplysninger?

8 Oplysninger vil kunne findes på Undervisningsministeriet hjemmeside: og på Folkestingets hjemmeside: Bilag 1: Vejledende undervisningstimetal samt minimumstimetal efter fuld indfasning. Bilag 2: Oversigt over forventet indfasning af ændrede timetal samt ændrede begyndelses- og sluttidspunkter for visse fag. Bilag 1: Vejledende undervisningstimetal samt minimumstimetal efter fuld indfasning Timefordelingsplan Klassetrin: minimums- Vejledende Årsnormer - klokketimer Bh.kl timetal timetal Kl Kl. Humanistiske Minimumstimetal fag Dansk Engelsk Vejledende timetal Tysk årlige klokketimer Historie Kristendomsk Samfundsfag Naturfag Minimumstimetal Matematik Natur/teknik Vejledende timetal Geografi årlige klokketimer Biologi Fysik/kemi Praktisk/musiskMinimumstimetal fag Idræt Musik Billedkunst Vejledende timetal Håndarbejde 0 årlige klokketimer Sløjd Hjemkundskab 0 Valgfag Klassens tid Minimumstimetal Klassens tid 30 22,5 22,5 22,5 22, Samlet minimumstimetal Basistimer pr. år Børnehaveklasse - ikke fagdelt 600 Minimumtimetal dansk ( Kl.) 810 Minimumtimetal matematik ( Kl.) 450 Vejledende timetal i alt kl Minimumstimetal 10. Kl. 840 Minimumstimetal Vejledende timetal Basistimer Ugentlige lektioner á 45 min Ugentlige lektioner á 45 min Det mindste timetal en klasse kan have pr. år lov minimumstimetal Klasse lov vejleden 235 Minimumstimetallet til fagene for de enkelte tilført (dansk mat kl.) 6 Tilført (dansk mat 6 fagblokke skal desuden overholdes. tilført (engelsk 3 kl., tilført (engelsk 3 kl., fysik/kemi 9. kl., idræt 6. kl.) 3 fysik/kemi 9. kl., id 3 Samtidig skal minimumstimetallet for dansk I alt 227 I alt 244 og matematik Klasse overholdes Omregnet til årlige timer á 60 min Omregnet til årlige timer á 60 min 227*40*45/60= *40*45/60= 7320

9 Bilag 2: Oversigt over forventet indfasning af ændrede timetal samt ændrede begyndelses- og sluttidspunkter for visse fag pr. 1/8-03 pr. 1/8-04 pr. 1/8-05 skoleåret 05/06 Dansk + 1 lekt. i 1. kl. + 1 lekt. i 2. kl. + 1 lekt. i 3. kl. Matematik + 1 lekt. i 1. kl. + 1 lekt. i 2. kl. + 1 lekt. i 3. kl. Engelsk lekt. i 3. kl. Klassens tid Samlet 1 lekt. på klassetrin Idræt lekt. i 6.kl. Historie Slutmål ikke i 8. kl. + 1 lekt. i 9. kl. Projektopgaven i historie og samfundsfag i 9. kl. Samfundsfag 5 lekt. i 9.kl kl. har ikke faget 2 lekt. i 8. kl. Samtidig skal 9. kl. have 5 lekt. 2 lekt. i både 8. og 9. kl., dvs. 1 lekt. Se historie Natur/teknik lekt. i 6. kl. Biologi Slutmål ikke i 8. kl. + 1 lekt. i 9. kl. Fælles prøve i biologi og fysik/kemi først ved sommerprøven 06 Fysik/kemi lekt. i 9. kl. Se biologi Note 1: 1 lektion svarer til 30 timer årligt. Note 2: Oversigten viser, hvorledes indfasningen af det ændrede timetal sker, idet det bemærkes, at oversigten udtrykker de forudsætninger, der ligger til grund for kompenseringen af kommunerne for de ændrede timetal.

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Vedtaget af Borgerrepræsentationen 13. marts 2014 Indhold Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune... 5 Bilag 1: Pejlemærker

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere