Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune."

Transkript

1 Notat til Voksen- & Plejeudvalgets møde d Udarbejdet af Line Kristensen, Ældreområdet. Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget lov om en udvidet patientsikkerhedsordning (L82, lov nr. 288 af 15. april 2009). Loven indebærer, at rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser udvides til udover sygehusene også at gælde for den kommunale sundhedssektor, praksissektoren, apotekssektoren, de sociale institutioner og den præhospitale indsats fra 1. september Sundhedslovens kapitel om patientsikkerhed forpligter således sundhedspersoner til at rapportere utilsigtede hændelser samt regioner, kommuner og Sundhedsstyrelsen til at handle på indrapporteringerne. Lovgivningen betyder, at alle utilsigtede hændelser skal rapporteres. Det gælder både de hændelser, man som sundhedsperson selv er impliceret i, og de hændelser man observerer hos andre. Forpligtelsen gælder også hændelser, som man efterfølgende bliver opmærksom på i forbindelse med sit arbejde. Desuden udvides rapporteringsadgangen for patienter og pårørende både i den primære og den sekundære sundhedssektor fra 1. september ( KL notat ) I Norddjurs Kommune er der til d.d. handlet på følgende måde; Projektgruppe for implementering af arbejdet med rapportering og handling på utilsigtede hændelser er etableret under Ældreområdet. Projektgruppen er sammensat af medarbejdere og ledere fra Ældre- Social og Sundhedsområdet, samt Myndighedsafdelingen. Opstart i projektgruppe fandt sted juni måned i år. Projektgruppen har arbejdet efter projektbeskrivelse og har til formål at sikre at Norddjurs lever op til lovens krav om rapportering pr Dette sker ved følgende målopfyldelse: At Norddjurs Kommune i 2. halvdel af 2012 etablerer en organisation, som kan håndtere rapportering, analyse og opfølgning af Utilsigtede hændelser, der opstår i kommunes områder og institutioner, som følge af Sundhedsfaglige opgaver.(projektbeskrivelse) Aktiviteter i 2. halvår 2012: - I samarbejde med chefgruppe og lokal ledelse er der udpeget i alt 30 borgersikkerhedskoordinatorer(bsk), der varetager sagsbehandling af utilsigtede hændelser indenfor Ældre, Social, Sundheds- og Myndighedsområdet. Afgrænsning af sundhedsfaglige ydelser / områder, er sket i forhold til notat fra KL og ved konsultation til KL kontaktperson. - Der er udarbejdet og udsendt - funktionsbeskrivelser for risikomanager, BSK og lokal ledelse samt frontpersonale. - Der har i oktober og november 2012 været afholdt undervisning for BSK og ledelse i hhv. Patientsikkerhed og rapporteringsdatabasen; DPSD2. - Der er udarbejdet og udsendt - undervisningsprogram til BSK til anvendelse i undervisning af frontpersonale lokalt frist for afholdelse er udgangen af januar Der er udarbejdet pjecer til personale og borgere udleveres af BSK - Der har i november 2012 været notits i lokalavis til borgere, ligesom der er information på Norddjurs hjemmeside. 1

2 - Risikomanager afslutter uddannelse i sikkerhedstænkning og risikostyring i januar Risikomanager indgår i klyngesamarbejde med Regionshospitalet Randers og øvrige klyngekommuner og tværsektorielt samarbejde mht. opfølgning på tværsektorielle hændelser. - Der er udarbejdet plan for videndeling; bl.a. nyhedsbreve og møder for BSK/risikomanager internt i kommunen. Risikomanager forventer at en endelig rapport med evaluering af arbejdet i forhold til organisering og implementering er udarbejdet medio februar I denne rapport vil bl.a. fremgå ressourceforbrug og en oversigt over fordeling af de første rapporterede hændelser i Norddjurs Kommune. Derudover vil plan for fremtidig arbejde med patient sikkerhed og utilsigtede hændelser blive præsenteret. Status pr er således at der nu bliver rapporteret og fulgt op på utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune Der er rapporteret og handlet på den første sag i Norddjurs Kommune(omhandlende fald/borgerulykke), og der er rapporteret yderligere 4 sager til sagsbehandling lokalt(omhandlende medicinering). Tallet forventes at stige kraftigt i første halvår af Eksempelvis kan nævnes at Syddjurs Kommune i 2010/2011 nåede op på 700 rapporteringer i alt. 2

3 Nyhedsbrev nr. 1 september Borgersikkerhed! Organisering og implementering af indberetning og opfølgning på Utilsigtede Hændelser (UTH) i Norddjurs Kommune. Kære Chefer, Områdeledere, Teamledere og Borgersikkerhedskoordinatorer(BSK) Dette nyhedsbrev har til formål, at informere om; - UTH hvorfor nu det?! - Fremdriften med organisering og implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Kort om UTH hvorfor nu det?! Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget lov om en udvidet patientsikkerhedsordning (L82, lov nr. 288 af 15. april 2009). Loven indebærer, at rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser udvides til udover sygehusene også at gælde for den kommunale sundhedssektor, praksissektoren, apotekssektoren, de sociale institutioner og den præhospitale indsats. Sundhedslovens kapitel om patientsikkerhed forpligter således sundheds-personer til at rapportere utilsigtede hændelser samt regioner, kommuner og Sundhedsstyrelsen til at handle på indrapporteringerne. Lovgivningen betyder, at alle utilsigtede hændelser skal rapporteres. Det gælder både de hændelser, man som sundhedsperson selv er impliceret i, og de hændelser man observerer hos andre. Forpligtelsen gælder også hændelser, som man efterfølgende bliver opmærksom på i forbindelse med sit arbejde. Desuden udvides rapporteringsadgangen, fra 2010, til også at omfatte patienter og pårørende både i den primære og den sekundære sundhedssektor. (KL. Notat: Anbefalinger til arbejdet med utilsigtede hændelser. D ) Formålet med loven er, at skabe bedre sikkerhed for borgerne og samtidigt at gå fra kontrol til læring. Sikkerheden for borgerne skal forbedres gennem indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser. Loven bygger på systemperspektivet, der arbejder 1

4 ud fra forudsætningen om, at utilsigtede hændelser sker som følge af at mennesker arbejder sammen i komplekse systemer med komplekse opgaver og funktioner. Nøgleordene for arbejdet med utilsigtede hændelser er åbenhed, læring og tillid. (Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet: VEJ nr. 1 af 03/01/2011, Indenrigs- og sundhedsministeriet) Ovenstående medfører, at sundhedspersonale i Norddjurs Kommune (personale der arbejder på delegeret ansvar) er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser (UTH). Alle medarbejdere der varetager sundhedsfaglige opgaver, skal rapportere utilsigtede hændelser. Der er rapporteringspligt for alle utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med: Sektorovergange, dvs. utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med en borgers overgange fra en sektor til en anden, fx ved udskrivning fra behandlingspsykiatrien til eget hjem. Medicinering, dvs. utilsigtede hændelser i forbindelse med ordination og håndtering af medicin. Infektioner, dvs. alle infektioner, der opstår ved kontakt med sundhedsvæsnet. Borgeruheld, fx fald og ulykker. Andre hændelser er også rapporteringspligtige, hvis konsekvensen af hændelsen er, at: Borgeren dør Borgeren får varige funktionstab Der skal foregå lægetilkald, indlæggelse eller betydelig udrednings- eller behandlingsintensivitet. Der for flere borgere er øget plejebyrde eller lettere øget udrednings- eller behandlingsintensivitet. (Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet: VEJ nr. 1 af 03/01/2011, Indenrigs- og sundhedsministeriet) Begrebet Utilsigtede Hændelser (UTH). Ved UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. UTH omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende ( nærhændelser ). (Sundhedsloven 198 stk. 2) Sagt med andre ord er UTH, når der sker hændelse med en borger, man kunne tænke sig at undgå skete igen. Det handler derfor om at lære af hændelserne og opbygge barriere, så hændelsen ikke gentager sig. Der er altså tale om hændelser og fejl, der: - ikke skyldes patientens sygdom - er skadevoldende eller kunne have været det - forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig virksomhed - forekommer i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler (primært med henblik på apotekerne). 2

5 Utilsigtet hændelse: Fald! Gamle fru Berg, som var kendt for at være en meget aktiv dame, gled på det glatte fortov og forstuvede sit knæ temmelig alvorligt. Lægen advarede hende om, at hun skulle passe ordentligt på sit knæ, ellers ville det ikke hele ordentligt!. Og derfor må de ikke fare rundt og lave alt muligt, og frem for alt er det strengt forbudt at løbe op og ned af trapperne! Et stykke tid senere kom hun til kontrol og fik lov til at bruge sit ben igen, da lægen var yderst tilfreds med knæets tilstand. Gudskelov, sagde hun med et lettelsens suk. De drømmer ikke om, hvor fjollet, jeg så ud, da jeg drønede op og ned af det nedløbsrør! - Fremdriften med organisering og implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune Projektgruppen: I juni måned i år, mødtes den (af chefgruppen) nedsatte projektgruppe for første gang, for at påbegynde arbejdet med organisering og implementering af indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser. I projektgruppen sidder, fra; Ældreområdet: Line Kristensen - risikomanager. Socialområdet(Voksen & Handicap, Børn og Unge, Tandpleje og Sundhedspleje): Pia Christensen Myndighedsafdelingen: Ena Udengaard, Elizabeth Byrialsen Sundhedsafdelingen: Rikke Krogh Ældreområdet: Anette Hjelm, Birgitte Hoberg, Anette Eriksen En foreløbig oversigt over indberetningssteder / Borgersikkerhedskoordinatorer(BSK) i Norddjurs Kommune: Ældreområdet: Plejecenter Violskrænten Tina Marie Laursen.( ) Plejecenter Farsøhthus Inge Holten ( ) Plejecenter Fuglsanggården Pernille Parby( ) Plejecenter Møllehjemmet Plejecenter Bakkely Laila Hedegaard Lise-Lotte Kidmose Plejecenter Digterparken Marlene Ditlevsen( ) Plejecenter Glesborg Hjemmepleje Øst, Træning Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest, Træning Birgitte Anne-Grete Kristensen Gitte Stine Hjemmepleje Vest Elsebeth Overfeldt (Auning / Visitation/Hjælpemidler Birte Ellen 3

6 Socialområdet: Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang døgntilbud til unge, kollegium. Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud. Ung Norddjurs Område Ørum Vestervang, Kornvænget og Åparken. Rusmiddelcentret, Pia Harbo Norddjurs Børnecenter Sundhedsplejen, Familiehuset. Tandplejen, Dorthe Oredsen Psykiatriområde Auning- Glesborg. ( Karen Jensen, ) Psykiatriområde Grenaa Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC. Skovstjernen. Område Ørsted Kærvang, Skovvang og Solhøj. Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, bostøtte, Sidsel Kihl Madsen( ) Ålunden, Mellemgården, Nærheden, bostøtte. Lars Arthur Hald( ) Sundhedsområdet: Sundhedsafdelingen Rikke Krogh Sagens gang hvad skal der ske med de utilsigtede hændelser? Når UTH sker/forekommer, indberettes dette af personale /borger/pårørende(skal ske indenfor 7 dage) Risikomanager modtager sagen via den landsdækkende database;dpsd2 og fordeler til lokal BSK/sagsbehandler. BSK behandler sagen lokalt, der laves handleplaner og der er mulighed for læring. Sagen færdigbehandles derefter af BSK (efter anonymisering) i DPSD2 (skal ske indenfor 90 dage) Risikomanager laver udtræk og rapporterer halvårligt over antal indberettede UTH. Risikomanager sagsbehandler i relation til sektorovergange og deltager i netværksmøder med Randers Klyngen og det Regionale tværsektorielle UTH netværk. Risikomanager indkalder til temaeftermiddag/forum med deltagelse af de lokale BSK 2 gange 4

7 årligt. Risikomanager udarbejder evt. nyhedsbreve til viden deling mv. Se i øvrigt tidligere udsendte: Funktionsbeskrivelser for Norddjurs Kommune vedrørende utilsigtede hændelser juni Information om undervisning: Som I kan se af ovenstående, skal I alle have viden om patientsikkerhed/borgersikkerhed og BSK tillige om indberetning/sagsbehandling i DPSD2. Der er derfor planlagt følgende undervisning: Undervisning i Patientsikkerhed/borgersikkerhed V/ Hans Trier, Dansk Selskab for patientsikkerhed. Målrettet: Chefer, områdeledere, teamledere og BSK. Dato: Enten d. 22.oktober 2012 eller d. 14.november (Planlagt 2 dage, så det er muligt for jer at ønske!) Sted: Ørum Aktiv Center, Skolebakken, 8586 Ørum Djurs Tidspunkt for undervisning: kl (Se program og oplysninger om tilmelding på særskilt udsendte invitation) Undervisning i indberetning og sagsbehandling i DPSD2 V/ Anette Husum, Viborg Kommune. Målrettet: BSK Dato: Enten formiddag/eftermiddag d. 20.november 2012 eller formiddag/eftermiddag d. 21.november 2012 ( Også hér er planlagt med 2 dage, hvor der oprettes 4 hold) Sted: IT.- Mødelokale, Torvet 1, 8500 Grenå Tidspunkt for undervisning: formiddagshold: kl Eftermiddagshold kl (se program og oplysninger for tilmelding på særskilt udsendte invitation) Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning i DPSD2, at BSK forinden har egen norddjurs mailadresse, har fået digital signatur og er oprettet i SEB/DPSD2 med rollen; sagsbehandler. BSK bedes derudover medbringe eksempler på UTH til undervisningen! (Vejledning om oprettelse i DPSD2 udsendes særskilt i slutningen af september) 5

8 Hvad skal der ske efter undervisningen??? Når alle har deltaget i ovenstående undervisning, kan I begynde arbejdet med at indberette og behandle utilsigtede hændelser lokalt. BSK varetager undervisning af medarbejdere lokalt i november/december 2012 (der udleveres undervisningsmateriale og vejledning i tilknytning til DPSD2 undervisningen) BSK vil i begyndelsen af det nye år blive indkaldt til temadag, hvor der bl.a. sker erfaringsudveksling, opfølgning på metoder til analyse, læring og kvalitetsudvikling. Projektgruppe og risikomanager evaluerer implementering i begyndelsen af 2013, hvorefter der udsendes en rapport. Information om risikomanager: Jeg er uddannet sygeplejerske, har en specialuddannelse i intensiv sygepleje, en sundhedsfaglig diplomuddannelse, en projektlederuddannelse, samt en Master i Klinisk Sygepleje. Jeg blev i 2003, ansat i Grenå kommune på Lyngbygård Plejehjem som koordinerende sygeplejerske, og har siden 2007 været ansat i Norddjurs Kommune som uddannelses- og udviklingskoordinator indenfor ældreområdet. For tillige at kunne varetage funktionen som risikomanager, påbegynder jeg uddannelse i sikkerheds- og risikostyring v/ Syddansk Universitet i september i år. (Forventes færdig i januar 2013) Jeg har, med dette nyhedsbrev, bestræbt mig på at levere relevante informationer. Det kan dog være svært at tilgodese alles behov og I er derfor meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller ønsker at se projektbeskrivelsen i dens fulde længde. Jeg ved, at I nogen steder er i gang med at arbejde med utilsigtede hændelser og jeg glæder mig til at dele erfaringer fremadrettet og skabe læring og kvalitetsudvikling i Norddjurs Kommune. Jeg glæder mig meget til at se Jer alle til undervisning og lære jer alle at kende. Line M.M. Kristensen Sygeplejerske, SD., MKS. Uddannelses- og udviklingskoordinator Risikomanager UTH Ældreområdet Østergade 36, 8500 Grenå Tlf Utilsigtet hændelse: Medicinering Den morgenfriske sygeplejerske går omkring mellem sygesengene og deler venlige ord ud. Nu har de vel sovet godt i nat Andersson? Ja, det kan de tro, det var en fin tablet jeg fik i går. Jamen søde Andersson, den ligger jo her på bordet endnu! Men dog, så må jeg ha slugt skjorteknappen, der gik af i går! - 6

9 Nyhedsbrev nr. 2 november Patientsikkerhed. Kære Chefer, Områdeledere, Teamledere og Borgersikkerhedskoordinatorer(BSK) Dette nyhedsbrev har til formål, at informere om; - Fremdriften med organisering og implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. - Øvrige opmærksomhedspunkter indenfor patientsikkerhedsarbejdet. Implementeringstiltag i perioden august til december Der har været afholdt undervisning i patientsikkerhed og om baggrunden for rapportering af utilsigtede hændelser ved Hans Trier fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed (d og d ) og ved Anette Husum Hansen, Viborg Kommune(d. 20. og 21.11). Begge har på hver deres måde bidraget til en øget forståelse for det arbejde der venter os alle. Der er i forlængelse af undervisningen udarbejdet mapper til BSK, indeholdende retningsgivende dokumenter til arbejdet med patientsikkerhed i Norddjurs Kommune. Derudover er der udarbejdet og trykt pjecer til borgere og personale, ligesom der er annonceret til borgere - i ugepresse og via kommunens hjemmeside med vejledning til rapportering af utilsigtede hændelser. Det er derfor med stolthed, at jeg kan meddele at Norddjurs kommune nu har indberettet de første utilsigtede hændelser og ikke mindst, at der er fulgt op med tiltag lokalt! Fortsat implementering videre i I perioden december 2012 og ind i januar 2013, skal BSK afholde undervisning lokalt for deres kollegaer. Der er udarbejdet power point materiale med det formål, at alle ansatte sikres mulighed for samme information. Der er udarbejdet evalueringsredskaber, så der kan følges op på bl.a. tidsforbrug for alle ansatte i relation til arbejdet med rapportering af utilsigtede hændelser. Den etablerede projektgruppe afholder sidste møde i januar, hvor der evalueres på processen med implementering. Projektgruppen tænkes fortsat som en 1

10 referencegruppe, der kan indkaldes ad hoc hvis det er relevant. BSK vil fremover blive indkaldt til møde 2 gange årligt. Formål med disse møder er; - Fungere som et idéforum, erfagruppe og sparringspartner for lokal og central sagsbehandling. - Initiere relevant tværgående læring og implementering af resultater fra analyser med tværgående læringspotentiale. - Medvirke til at patientsikkerhedsarbejdet bliver udviklet og implementeret på tværs af organisationen. - Medvirke til at sikre koordinering og sammenhæng mellem patientsikkerhedsarbejdet og andre tværgående aktiviteter såsom arbejdsmiljø, kvalitetsstandarder, udvikling af instrukser mv. - Identificere og præsentere områder af strategisk og tværgående betydning for patientsikkerheden for områdeledelse, chefniveau og kommunalbestyrelse. Risikomanager indkalder til det første møde lige efter nytår. Derudover vil der 2 gange årligt af risikomanager blive udarbejdet statusrapporter for patientsikkerhedsområdet. Den første rapport vil tilmed have status af en evalueringsrapport i forhold til implementeringsprocessen. Første rapport forventes klar inden udgangen af februar Utilsigtet hændelse Far, jeg græd slet ikke hos tandlægen i dag! Det var godt min dreng, her får du en krone fordi du er så dygtig.gjorde det ondt? Nej, tandlægen var ikke hjemme! - Øvrige opmærksomhedspunkter indenfor patientsikkerhedsarbejdet I seneste nyhedsbrev fra Patientombuddet omtales bl.a. insulin, som værende et risikosituationslægemiddel. Der bliver således jævnligt rapporteret utilsigtede hændelser, hvor insulin er involveret. Mulige handleforslag til at reducere utilsigtede hændelser, er på baggrund af de afsluttede sager i DPSD2; * Lad kun den faste insulin ligge fremme. PN-insulinen må hentes, hvis den skal bruges. *Adskil forskellige insulintyper. Fx kan kassen, hvori insulinen opbevares, opdeles således, at den passer med medicinskemaet. *Sundhedspersoner bør ikke småsnakke med borgeren, men koncentrere sig om administrationen af insulinen. *Kontrol af medicin og patient i forhold til medicinskema. Du kan læse mere om dette og øvrige risikosituationslægemidler i nyhedsbrevet, der kan downloades på; 2

11 James Reasens Schweizerost model; Hver osteskive repræsenterer barrierer mod skader på patienten. Modellen viser, at skader opstår som en kombination af flere uheldige omstændigheder, dvs. når der er hul igennem alle skiver ost på samme sted. Hullerne repræsenterer kvalitetssvigt i form af fx usikre arbejdsgange, dårlig organisation, uopmærksomhed på frontlinie niveau eller lignende. Alt det tilsammen medfører, at der er fri bane for skaden. Modellen illustrerer, at såfremt bare et af hullerne ikke var til stede, ville hændelsen ikke være forekommet. Derved belyser den også, at det er vigtigt at flytte fokus fra individet til systemet, da langt de fleste fejl opstår på grund af systemets opbygning. Links til relevante hjemmesider Patientombuddet Dansk Selskab for patientsikkerhed Dansk Patient sikkerheds Database(DPSD) Information på Norddjurs hjemmeside Dette var ordene for nu. Husk, at jeg gerne modtager indslag/forslag og ønsker til indhold i nyhedsbrevene. Ligesom I altid er velkomne til at henvende jer med spørgsmål og lign. Tak til alle, for jeres engagement og for det gode samarbejde i Jeg håber det fortsætter i det nye år der kommer. I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt & lykkebringende nytår! Line M.M. Kristensen Sygeplejerske, SD., MKS. Uddannelses- og udviklingskoordinator Risikomanager UTH Ældreområdet Østergade 36, 8500 Grenå Tlf Utilsigtet hændelse: Borgeren til doktoren, som er på besøg; Sikken et held, at det er samme sygdom som forrige gang jeg har gemt al medicinen! 3

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider.

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider. DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere