Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsplan Børnehusene Kokkedal"

Transkript

1 Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår

2 2

3 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-9 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Troldeengen, Ådalen og Kokkedal Fritidshjem. Kokkedal er et socialt og etnisk sammensat område med sociale boligbyggerier og villakvarterer. Børnehusene Kokkedal modtager børn fra både meget ressourcestærke og meget ressourcesvage familier med begrænset kendskab til hinandens levevis. En central opgave er derfor at varetage denne kompleksitet i børne- og familiesammensætning og at bygge på rummelighed i forhold til de eksisterende forskelligheder. Børnehusene Kokkedal udfører en tidlig opsøgende og forebyggende indsats overfor socialt udsatte familier med tilbuddet Åbent børnehus. Indsatsen er et tværfagligt pilotprojekt, som er del af en partnerskabsaftale indgået mellem Fredensborg Kommune og Integrationsministeriet. Arbejdet udføres i samarbejde med sundhedsplejersker og tosprogskonsulenten. Pilotprojektet er foreløbigt aftalt at vare frem til Børnehusene Kokkedal overgik allerede i 2008 til områdeledelse som del af et kommunalt forsøgsprojekt. Institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen og senere også Troldeengen opfatter sig derfor i dag som én områdeinstitution. I marts 2011 blev vi udvidet med institutionerne Ådalen og Kokkedal Fritidshjem. Fritidshjemmet blev samtidig sammenlagt af to tidligere SFO er. Den fusion, vi nu står overfor, handler således om at indoptage de to nytilkomne institutioner som ligeværdige medlemmer i en allerede velfungerende områdeinstitution. Fusionsplanen vil derfor delvist have karakter af erfaringsopsamling, så de opnåede positive erfaringer målrettes til den kommende proces. Fusionsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem de daglige ledere og områdelederen og godkendt af Bestyrelsen. Visionen for Børnehusene Kokkedal hvad vil vi kendes på? Vores overordnede vision er, at Børnehusene Kokkedal skal være det bedste sted at være barn. Vores overordnede målsætning er at sikre et attraktivt, trygt og udviklende dagtilbud for børn i alderen 0-9 år i overensstemmelse med formålene i Dagtilbudsloven. For børnene skal Børnehusene Kokkedal være et sted, hvor man: oplever at være del af et fællesskab, hvor man indgår i betydningsfulde relationer og venskaber med andre børn. oplever en tryg tilknytning og forudsigelighed i forhold til gennemgående voksne, der ser børnenes behov. oplever basal omsorg og rummelighed overfor særlig sårbarhed. bliver udfordret i forhold til sin nærmeste udviklingszone. har mulighed for fordybelse i mindre grupper. Ledelsen i Børnehusene Kokkedal skal være kendetegnet ved en klar rollefordeling, som medvirker til at afstemme forventningerne til samarbejdet både i forhold til medarbejderne og internt i ledelsesteamet. Samarbejdet skal være præget af gensidig tillid til, at den enkelte leder varetager sit ansvar, af forståelse og respekt for lederkollegernes ansvarsområder og vilje til at indgå kompromiser. Vi skal som ledelsesteam have en klar og tydelig kommunikation med hinanden og ud i organisationen. Vi skal være kritiske, så vi vedvarende stiller spørgsmålstegn ved praksis og italesætter de udfordringer, vi ser. 3

4 Personalet i Børnehusene Kokkedal skal være kendetegnet ved at være engagerede, kompetente, proaktive, stabile, selvreflekterende og selvkritiske. Det pædagogfaglige rum i mødet mellem børn og voksne skal være præget af: en defineret pædagogik med fælles visioner og mål, bl.a. udmøntet i en fælles læreplan for områdeinstitutionen og i de enkelte institutioners årsplaner. mod til at sætte praksis under lup. dokumentation, som skaber refleksion i forhold til fælles mål, og som synliggør praksis og giver forældrene tryghed. faglig sparring medarbejderne imellem, med ledelsen og med andre faggrupper samt mulighed for supervision. gode efteruddannelsesmuligheder, som løfter hele personalegruppen, blandt andet i form af interne basiskurser, både som fælles og som differentierede forløb. vægt på forældresamarbejdet. pædagogisk udvikling, bl.a. gennem deltagelse i projekter. tværgående udnyttelse af de pædagogiske ressourcer. en struktur, som skaber frihed til at handle. Pædagogikken i Børnehusene Kokkedal skal være kendetegnet ved: mangfoldige læringsmiljøer, som giver børnene mulighed for fordybelse i aldersrelaterede forløb, som forholdes til læreplanstemaerne. en rød tråd mellem aktiviteterne, som skaber en sammenhængende hverdag med meningsfulde og udviklende oplevelser. gode overgange og sammenhæng mellem vuggestue og børnehave, børnehave og fritidshjem samt mellem fritidshjem og skole. tilgængelige voksne. vægt på traditioner forstået som kulturformidling og læring om forskelligheder indenfor et fællesskab. Vi praktiserer således både gamle danske traditioner, f.eks. børnesange og kristne højtider, og centrale traditioner fra andre kulturer, f.eks. den islamiske højtid Eid. bevidsthed om indretning og æstetik som en vigtig og levende del af læringsmiljøet, der løbende tages stilling til i forhold til aktuelle funktionelle og pædagogiske mål. Samarbejdet med forældrene skal rumme mulighed for involvering og indflydelse, både indenfor den enkelte institution og på tværs af områdeinstitutionen. Dette skal afspejles i personalets og Bestyrelsens tilrettelæggelse af møder og sociale arrangementer. Vi prioriterer et højt informationsniveau, bl.a. via vores hjemmeside og i nyhedsbreve. Samarbejdet skal desuden fokusere på dialog om balancegangen mellem servicering af forældre og hensynet til varetagelsen af børnenes behov. For socialt udsatte familier vil vi via projektet Åbent Børnehus, tilbyde udvidet forældresamarbejde. Vi ønsker på disse måder at understøtte forældrenes engagement i børnenes hverdag. Se Bilag 1: Diagram over områdeinstitutionens organisering. Mål for Børnehusene Kokkedal Styrket ledelse, fleksibilitet, ressourceudnyttelse, effektivisering og medarbejdertilfredshed Siden vi overgik til områdeledelse i 2008, har vi på forskellige måder draget nytte af strukturændringen i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Vi ønsker i den kommende fusionsproces at videreføre de positive resultater og erfaringer, vi har opnået. 4

5 Børnehusene Kokkedal har gennem de seneste år opbygget et tæt samarbejde mellem områdelederen og de daglige ledere med klare rollefordelinger. De daglige ledere varetager ambassadørfunktioner for bestemte områder, f.eks. vedrørende studerende og praktikvejledere, klima- og energibesparelser eller sprogindsatsen. Det er et mål på tilsvarende vis at inddrage de nytilkomne daglige ledere i tværgående ansvarsområder. Vi har samlet al ikke-pædagogisk administration hos en fælles administrativ medarbejder, mens de daglige ledere fortsat varetager administrativt arbejde af pædagogisk karakter. For at udnytte personaleressourcerne optimalt har vi en enhedsnormering i de enkelte institutioner. En timefordeling efter enheder er ikke afhængig af antallet af pædagoger, medhjælpere, billige eller løntunge medarbejdere. Dette skaber luft i vikarbudgettet til eksempelvis i forbindelse med barsler at ansætte med 100 procents dækning frem for 80 procent, hvilket især er en fordel for de små institutioner. Vi har oprettet et storkøkken, som giver en bedre udnyttelse af de fysiske rammer, er mindre sårbart ved sygdom og rummer mulighed for en faglig styrkelse, og vi har ansat en pedel på tværs af husene. Vi har desuden haft succes med andre typer ansættelser på tværs. I 2010 etablerede vi et fælles MED-udvalg bestående af tillidsvalgte; en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant, som repræsenterer medarbejderne på tværs af alle institutioner. De nytilkomne institutioner skal indlemmes i denne tværgående struktur for også på den måde at styrke samarbejdet omkring medarbejdernes trivsel. Den faglige/pædagogiske nytte af at være områdeinstitution Vi har haft positive erfaringer med, hvordan vi som områdeinstitution kan drage nytte af hinandens fokusområder og kendskab til lokalområdets muligheder, samt hvordan vi kan inspirere hinanden og benytte faciliteterne i husene på tværs. Medarbejdere med særlige kompetencer indenfor et specifikt område arbejder på tværs af institutionerne, således at den samme kvalitet kendetegner husenes dagtilbud. Dette sker bl.a. ved hjælp af videndeling de daglige ledere imellem, inspirationsbesøg/oplæg afdelingerne imellem og ved mobilisering af medarbejdere på tværs af afdelingerne som kompetencebærere for specifikke områder, for eksempel sprogudvikling. Videndelingen har medført en skærpet opmærksomhed på aktuelle behov i børnegruppen på tværs. Således har én institutions fokus på et behov for at styrke sprogforståelse og læseparathed hos nogle af børnene medført, at den samlede områdeinstitution har ændret sin faglige bevidsthed om læsning som pædagogisk aktivitet. Med inddragelse af en børnebibliotekar og materialer til metoden dialogisk læsning kommer denne videndeling nu hele børnegruppen til gode. Ansættelser af personale på tværs af institutionerne har, udover den ressourcemæssige fordel, også fagligt/pædagogisk nytte. Eksempelvis har vi: kombineret en ansættelse som pædagogisk medarbejder til Kokkedal Fritidshjem og chauffør til vores fælles bus. Dette har medført bedre busture for børnene, styrket overgangen mellem børnehave og fritidshjem og skabt medarbejdertilfredshed. ansat en børnekulturformidler til et kulturværksted, som kan benyttes på tværs. købt timer med en motoriklærer, som fra ultimo august 2011 arbejder med at styrke børnenes indlæringsevne gennem motorikforløb. Aktiviteterne foregår på Kokkedal Skole og kan dermed styrke børnenes kendskab til skolen inden skolestart. Endelig har vi som større områdeinstitution opnået at få egne interne, tværfaglige konferencer. 5

6 Fusionsprocessen Børnehusene Kokkedals specifikke mål med fusionsprocessen Målet med den aktuelle fusionsproces er at inddrage Ådalen og Fritidshjem Kokkedal som ligeværdige medlemmer i en velfungerende områdeinstitution. Succeskriterierne for, at fusionsprocessen er vellykket, er: at alle brugere af områdeinstitutionen via fusionen oplever at kunne drage nytte af institutionens mangfoldige tilbud at personalegruppen trives, udtrykt gennem engagement, lavt sygefravær og en lav personaleomsætning, på trods af fusionsprocessen, herunder at vi kan fastholde en høj andel af uddannede pædagoger at Børnehusene Kokkedal under og efter fusionen fastholder et udviklende fagligt miljø, blandt andet gennem deltagelse i relevante og spændende projekter at fusionen bidrager til at kvalitetsniveauet i det pædagogiske arbejde ensrettes på tværs af institutionerne Hvordan fusionsprocessen skal forløbe i forhold til: Etablering af nyt ledelsesteam Som led i etableringen af det nye ledelsesteam havde vi i maj 2011 konsulentbistand. Dette var en hjælp i processen med at afklare rollefordelinger og udvikle en konstruktiv samarbejdskultur i den nye konstellation. Vi ønsker desuden at bringe de erfaringer, vi har opnået, videre i samarbejdet med de nye ledelseskolleger. Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle en mødestruktur med ugentlige koordinerende ledermøder, ledelsesteammøder hver 14. dag med ledelsessparring og supervision samt ad hoc individuel sparring. Opbygning af en ny fælles kultur Opbygningen af en fælles kultur handler om at implementere de fælles mål og værdier i hele organisationen. Et vigtigt led i dette arbejde er afholdelsen af en årlig formidlingskonference, hvor hver institution fremviser årets arbejde. Denne synliggørelse åbner mulighed for at profilere sig som samlet institution udadtil, for anerkendelse af hinandens arbejde og giver indblik i det pædagogiske arbejde på tværs af institutionstyper. Dette skal styrke opbygningen af en fælles sammenhængende kultur, hvor alle medarbejdere har forståelse for, hvilken institutionshverdag børnene kommer fra, og hvad de skal klædes på til. Næste formidlingskonference finder sted i november Gennem 2012 vil vi arbejde videre med at udfolde de fælles visioner og værdier, som er overordnet skitseret i Fusionsplanen. Dette arbejde involverer både personalegruppen, ledelsesteamet og forældregruppen. Fusion af medarbejdergrupper Arbejdet med fusionen af medarbejdergrupper sker bl.a. gennem deltagelse i fælles møder, projekter og kurser, repræsentation i MED-udvalg og en årlig fælles julefrokost. Desuden har vi indført regelmæssige kaffemøder, hvor medarbejderrepræsentanter fra de enkelte huse mødes for at drøfte pædagogiske temaer på tværs. Tidsforløb for fusionsaktiviteter Da mange centrale aktiviteter i forbindelse med den aktuelle fusion med de to nytilkomne institutioner allerede har fundet sted, bliver forløbet her skitseret delvist bagudrettet. En række fusionsaktiviteter har specifikt vedrørt Kokkedal Fritidshjems fusion i fusionen, dvs. det forhold at fritidshjemmet sideløbende med optagelse i områdeinstitutionen blev sammenlagt af to tidligere SFO er, Egehuset og Fritidshuset. Vi nedsatte en fusionsgruppe af medarbejdere fra de to SFO er, som mødtes løbende fra april 2011 til efter sommerferien. Desuden blev nedsat 6

7 en forældrefokusgruppe, som sideløbende afholdt møder og medvirkede til at sikre, at det bedste fra de to tidligere SFO er blev ført videre. Områdelederen har løbende udsendt nyhedsbreve målrettet processen. Den fysiske sammenlægning fandt sted i maj-juni. I samme periode har områdelederen prioriteret at deltage i personalemøder, bestyrelsesmøder og forældremøder i de to nytilkomne institutioner, Kokkedal Fritidshjem og Ådalen. For en oversigt over øvrige tværgående fusionsaktiviteter og tidsforløbet for disse: Se Bilag 2: Kommunikations- og inddragelsesplan. 7

8 Bilag 1: Organisationsdiagram Tværgående indsatser Sprog og studerende: Tina Nielsen Siv og tidlig indsats: Esma Basic Åbent Børnehus, Familiestue, Integration, Fri for Mobberi:Sidsel Holst Indkøb og Energi: Lajla Jørgensen Inklusion og Kokkedal på vej: Klavs Hansen Interne konferencer, mikroperspektiv på pædagogisk udvikling: Anne Damkjær Administration: Anette Petri Åbent børnehus Kulturværkstedet Bussen Køkkenet Kokkeskole Familiestuen 8

9 Bilag 2: Kommunikations- og inddragelsesplan ifm. Børnehusene Kokkedals Fusionsproces Hvem Hvilken interessent er målgruppe for kommunikationen? Hvad Hvad er budskabet? Hvor Mediet eller stedet hvor kommunikationen skal foregå. Hvilken effekt Hvad vil I opnå, at interessenten gør som følge af kommunikationen? Hvornår Specificer ift. faser og milepæle. Ansvar Hvem har ansvar for, at det sker? Medarbejdere og tillidsvalgte Vi har brug for alle Alle bliver hørt i processen Der er mange gode muligheder i det nye samarbejde Vi kan sammen lave et rigtig godt dagtilbud Personalemøder, fælles og i hvert hus, med deltagelse af områdeleder Nyhedsbreve PUS-samtaler Individuelle samtaler Formidlingskonferencen MED-udvalg Sociale arrangementer/ indvielser Fælles personaledage om det fremadrettede arbejde At medarbejderne: Tager aktivt og konstruktivt del i processen Tager ansvar for det nye fællesskab Tror på og arbejder med visionen om at være det bedste sted at være barn Oplever tryghed i processen Ser mulighederne frem for eventuelle barrierer At de tillidsvalgte bakker op om fusionsplanen Møder: Marts-maj 2011 Fælles personaledage: April 2011, primo 2012 Nyhedsbreve: Løbende Individuelle samtaler: Efteråret 2011 Konference: Nov MED-udvalgsmøder: April, august, september 2011 Indvielser 2011: Områdekontor juni Kulturværksted august Fælles køkken oktober Områdeleder og daglige ledere Børn At vi er mange huse, som hører sammen At der er nye og flere muligheder, når vi er Via aktiviteter og leg på tværs i eget eller andre huse Logoer på tasker mm. Oplever flere muligheder for gode oplevelser Oplever tryghed Løbende Daglige ledere og medarbejdere 9

10 del af et større fællesskab Arrangementer på tværs Oplever sammenhæng i institutionslivet Forældre i de gamle og de nye institutioner Der er pædagogiske og strukturmæssige muligheder i en områdeinstitution Vi har gode erfaringer med fusionsprocesser Vi er et differentieret pædagogisk tilbud til børn og forældre Konkrete gode historier Bestyrelsesmøder Forældremøder, i de enkelte huse og fælles Hjemmesiden Nyhedsbreve Foldere Opsøgende arbejde Daglig dialog Logoer Formidlingskonference At forældrene føler sig trygge i processen At forældrene virker som ambassadører for Børnehusene udadtil At forældrene tager medansvar for den nye institution At forældrene signalerer tryghed til børnene Møder: Marts-maj 2011 Ny bestyrelse fra maj Fælles forældremøde: November 2011 Formidlingskonference: Nov Bestyrelses-arbejdsdag om vision og værdier: Primo 2012 Dialogmøde på tværs: Primo 2012 Områdeleder og daglige ledere Skriftlig information: Løbende Ledelsesteam, nye og gamle ledere Der er muligheder i det nye samarbejde Klargøre rollefordelinger og kompetencer Der er brug for at indgå kompromiser Ledelsesteammøder Individuelle samtaler med nytilkomne ledere Internat til arbejde med fusionsplan Udarbejde fælles visioner og værdigrundlag samt fælles læreplan Oplever sig som et stærkt ledelsesteam Er afklaret om ansvarsdeling og kompetencer Tager ansvar for at se og kommunikere mulighederne Tager ansvar for samarbejdet i teamet Teammøder: Første fælles møde fandt sted maj 2011, fortsætter i efteråret Individuelle samtaler: Marts 2011 Internat: Juni 2011 Fælles dokumenter: Fra primo 2012 Områdeleder Forvaltningen og politikere At der arbejdes målrettet med fusionen med inddragelse af Orienterende møde Bestyrelsesreferater Støtter op om processen på baggrund af at være velinformerede Møder og skriftlig information: Løbende Områdeleder 10

11 relevante interessenter At vi har relevante og positive erfaringer, som inddrages i processen Nyhedsbreve Erfaringsopsamlinger Formidlingskonference Formidlingskonference: Nov Øvrige samarbejds-partnere (PPR, pædagogiske konsulenter, boligsociale medarbejdere, projekt-partnere m.fl.) Vi ønsker at indgå i tværgående samarbejdsrelationer, nu som en større enhed Løbende dialog i relevante sammenhænge Orienterende møder Formidlingskonference Samarbejdspartnerne føler sig informerede Børnehusene Kokkedal ses som attraktiv samarbejdspartner med kapacitet til at indgå i tværfaglige og udviklende sammenhænge Dialog og møder: Løbende Formidlingskonference: Nov Områdeleder 11

12 Kontakt: Kristina Avenstrup Områdeleder Børnehusene Kokkedal

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. Januar 2014 Godkendelse af dagsorden Valg af referent Christian Kragh meldte sig som fast referent. Præsentationsrunde Lars Christian Scmidt,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Kokkedal 2014-2016

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Kokkedal 2014-2016 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Kokkedal 2014-2016 Børnehusene Kokkedal Marts 2014 0 Forord 2 1. Fakta om dagtilbuddet 3 2. Ledelse 4 3. Kvalitetsudvikling Årshjul 4 5 4. Værdigrundlag og pædagogiske

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Kokkedal

Årsplan for Børnehusene Kokkedal Årsplan for Børnehusene Kokkedal Periode: 2016 Hvem er vi? Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-13 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Blomsterengen,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 9 huse med børn i alderen 0-14 år. De 9 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling Årsplan Børnehusene Langebjerg 2014-2015 - en fælles plan for udvikling Hvem er vi? Børnehusene Langebjerg består af 6 afdelinger, Firkløveren, Søstjernen, Frugthaven, Langebjerg fritidshjem og Langebjerg

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 INSTITUTIONENS NAVN. "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

ÅRSRAPPORT 2009 INSTITUTIONENS NAVN. (SKRIV INSTITUTIONSNAVN) [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] ÅRSRAPPORT 2009 - et tilbageblik på 2008 - status på 2009 - forventninger til 2010 INSTITUTIONENS NAVN "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] Marts - Politiske

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

I afsnittet om fasen frem til sommerferien findes ideer til, hvordan det nyetablerede med forældre og elever kan gribes an.

I afsnittet om fasen frem til sommerferien findes ideer til, hvordan det nyetablerede med forældre og elever kan gribes an. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE FASE... 3 Inddragelse af medarbejdere, forældre og elever fase I... 3 2. FREM TIL SOMMERFERIEN... 5 Etablering af godt samarbejde i ledelsesteamet fase II... 5 Inddragelse

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere