Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsplan Børnehusene Kokkedal"

Transkript

1 Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår

2 2

3 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-9 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Troldeengen, Ådalen og Kokkedal Fritidshjem. Kokkedal er et socialt og etnisk sammensat område med sociale boligbyggerier og villakvarterer. Børnehusene Kokkedal modtager børn fra både meget ressourcestærke og meget ressourcesvage familier med begrænset kendskab til hinandens levevis. En central opgave er derfor at varetage denne kompleksitet i børne- og familiesammensætning og at bygge på rummelighed i forhold til de eksisterende forskelligheder. Børnehusene Kokkedal udfører en tidlig opsøgende og forebyggende indsats overfor socialt udsatte familier med tilbuddet Åbent børnehus. Indsatsen er et tværfagligt pilotprojekt, som er del af en partnerskabsaftale indgået mellem Fredensborg Kommune og Integrationsministeriet. Arbejdet udføres i samarbejde med sundhedsplejersker og tosprogskonsulenten. Pilotprojektet er foreløbigt aftalt at vare frem til Børnehusene Kokkedal overgik allerede i 2008 til områdeledelse som del af et kommunalt forsøgsprojekt. Institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen og senere også Troldeengen opfatter sig derfor i dag som én områdeinstitution. I marts 2011 blev vi udvidet med institutionerne Ådalen og Kokkedal Fritidshjem. Fritidshjemmet blev samtidig sammenlagt af to tidligere SFO er. Den fusion, vi nu står overfor, handler således om at indoptage de to nytilkomne institutioner som ligeværdige medlemmer i en allerede velfungerende områdeinstitution. Fusionsplanen vil derfor delvist have karakter af erfaringsopsamling, så de opnåede positive erfaringer målrettes til den kommende proces. Fusionsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem de daglige ledere og områdelederen og godkendt af Bestyrelsen. Visionen for Børnehusene Kokkedal hvad vil vi kendes på? Vores overordnede vision er, at Børnehusene Kokkedal skal være det bedste sted at være barn. Vores overordnede målsætning er at sikre et attraktivt, trygt og udviklende dagtilbud for børn i alderen 0-9 år i overensstemmelse med formålene i Dagtilbudsloven. For børnene skal Børnehusene Kokkedal være et sted, hvor man: oplever at være del af et fællesskab, hvor man indgår i betydningsfulde relationer og venskaber med andre børn. oplever en tryg tilknytning og forudsigelighed i forhold til gennemgående voksne, der ser børnenes behov. oplever basal omsorg og rummelighed overfor særlig sårbarhed. bliver udfordret i forhold til sin nærmeste udviklingszone. har mulighed for fordybelse i mindre grupper. Ledelsen i Børnehusene Kokkedal skal være kendetegnet ved en klar rollefordeling, som medvirker til at afstemme forventningerne til samarbejdet både i forhold til medarbejderne og internt i ledelsesteamet. Samarbejdet skal være præget af gensidig tillid til, at den enkelte leder varetager sit ansvar, af forståelse og respekt for lederkollegernes ansvarsområder og vilje til at indgå kompromiser. Vi skal som ledelsesteam have en klar og tydelig kommunikation med hinanden og ud i organisationen. Vi skal være kritiske, så vi vedvarende stiller spørgsmålstegn ved praksis og italesætter de udfordringer, vi ser. 3

4 Personalet i Børnehusene Kokkedal skal være kendetegnet ved at være engagerede, kompetente, proaktive, stabile, selvreflekterende og selvkritiske. Det pædagogfaglige rum i mødet mellem børn og voksne skal være præget af: en defineret pædagogik med fælles visioner og mål, bl.a. udmøntet i en fælles læreplan for områdeinstitutionen og i de enkelte institutioners årsplaner. mod til at sætte praksis under lup. dokumentation, som skaber refleksion i forhold til fælles mål, og som synliggør praksis og giver forældrene tryghed. faglig sparring medarbejderne imellem, med ledelsen og med andre faggrupper samt mulighed for supervision. gode efteruddannelsesmuligheder, som løfter hele personalegruppen, blandt andet i form af interne basiskurser, både som fælles og som differentierede forløb. vægt på forældresamarbejdet. pædagogisk udvikling, bl.a. gennem deltagelse i projekter. tværgående udnyttelse af de pædagogiske ressourcer. en struktur, som skaber frihed til at handle. Pædagogikken i Børnehusene Kokkedal skal være kendetegnet ved: mangfoldige læringsmiljøer, som giver børnene mulighed for fordybelse i aldersrelaterede forløb, som forholdes til læreplanstemaerne. en rød tråd mellem aktiviteterne, som skaber en sammenhængende hverdag med meningsfulde og udviklende oplevelser. gode overgange og sammenhæng mellem vuggestue og børnehave, børnehave og fritidshjem samt mellem fritidshjem og skole. tilgængelige voksne. vægt på traditioner forstået som kulturformidling og læring om forskelligheder indenfor et fællesskab. Vi praktiserer således både gamle danske traditioner, f.eks. børnesange og kristne højtider, og centrale traditioner fra andre kulturer, f.eks. den islamiske højtid Eid. bevidsthed om indretning og æstetik som en vigtig og levende del af læringsmiljøet, der løbende tages stilling til i forhold til aktuelle funktionelle og pædagogiske mål. Samarbejdet med forældrene skal rumme mulighed for involvering og indflydelse, både indenfor den enkelte institution og på tværs af områdeinstitutionen. Dette skal afspejles i personalets og Bestyrelsens tilrettelæggelse af møder og sociale arrangementer. Vi prioriterer et højt informationsniveau, bl.a. via vores hjemmeside og i nyhedsbreve. Samarbejdet skal desuden fokusere på dialog om balancegangen mellem servicering af forældre og hensynet til varetagelsen af børnenes behov. For socialt udsatte familier vil vi via projektet Åbent Børnehus, tilbyde udvidet forældresamarbejde. Vi ønsker på disse måder at understøtte forældrenes engagement i børnenes hverdag. Se Bilag 1: Diagram over områdeinstitutionens organisering. Mål for Børnehusene Kokkedal Styrket ledelse, fleksibilitet, ressourceudnyttelse, effektivisering og medarbejdertilfredshed Siden vi overgik til områdeledelse i 2008, har vi på forskellige måder draget nytte af strukturændringen i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Vi ønsker i den kommende fusionsproces at videreføre de positive resultater og erfaringer, vi har opnået. 4

5 Børnehusene Kokkedal har gennem de seneste år opbygget et tæt samarbejde mellem områdelederen og de daglige ledere med klare rollefordelinger. De daglige ledere varetager ambassadørfunktioner for bestemte områder, f.eks. vedrørende studerende og praktikvejledere, klima- og energibesparelser eller sprogindsatsen. Det er et mål på tilsvarende vis at inddrage de nytilkomne daglige ledere i tværgående ansvarsområder. Vi har samlet al ikke-pædagogisk administration hos en fælles administrativ medarbejder, mens de daglige ledere fortsat varetager administrativt arbejde af pædagogisk karakter. For at udnytte personaleressourcerne optimalt har vi en enhedsnormering i de enkelte institutioner. En timefordeling efter enheder er ikke afhængig af antallet af pædagoger, medhjælpere, billige eller løntunge medarbejdere. Dette skaber luft i vikarbudgettet til eksempelvis i forbindelse med barsler at ansætte med 100 procents dækning frem for 80 procent, hvilket især er en fordel for de små institutioner. Vi har oprettet et storkøkken, som giver en bedre udnyttelse af de fysiske rammer, er mindre sårbart ved sygdom og rummer mulighed for en faglig styrkelse, og vi har ansat en pedel på tværs af husene. Vi har desuden haft succes med andre typer ansættelser på tværs. I 2010 etablerede vi et fælles MED-udvalg bestående af tillidsvalgte; en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant, som repræsenterer medarbejderne på tværs af alle institutioner. De nytilkomne institutioner skal indlemmes i denne tværgående struktur for også på den måde at styrke samarbejdet omkring medarbejdernes trivsel. Den faglige/pædagogiske nytte af at være områdeinstitution Vi har haft positive erfaringer med, hvordan vi som områdeinstitution kan drage nytte af hinandens fokusområder og kendskab til lokalområdets muligheder, samt hvordan vi kan inspirere hinanden og benytte faciliteterne i husene på tværs. Medarbejdere med særlige kompetencer indenfor et specifikt område arbejder på tværs af institutionerne, således at den samme kvalitet kendetegner husenes dagtilbud. Dette sker bl.a. ved hjælp af videndeling de daglige ledere imellem, inspirationsbesøg/oplæg afdelingerne imellem og ved mobilisering af medarbejdere på tværs af afdelingerne som kompetencebærere for specifikke områder, for eksempel sprogudvikling. Videndelingen har medført en skærpet opmærksomhed på aktuelle behov i børnegruppen på tværs. Således har én institutions fokus på et behov for at styrke sprogforståelse og læseparathed hos nogle af børnene medført, at den samlede områdeinstitution har ændret sin faglige bevidsthed om læsning som pædagogisk aktivitet. Med inddragelse af en børnebibliotekar og materialer til metoden dialogisk læsning kommer denne videndeling nu hele børnegruppen til gode. Ansættelser af personale på tværs af institutionerne har, udover den ressourcemæssige fordel, også fagligt/pædagogisk nytte. Eksempelvis har vi: kombineret en ansættelse som pædagogisk medarbejder til Kokkedal Fritidshjem og chauffør til vores fælles bus. Dette har medført bedre busture for børnene, styrket overgangen mellem børnehave og fritidshjem og skabt medarbejdertilfredshed. ansat en børnekulturformidler til et kulturværksted, som kan benyttes på tværs. købt timer med en motoriklærer, som fra ultimo august 2011 arbejder med at styrke børnenes indlæringsevne gennem motorikforløb. Aktiviteterne foregår på Kokkedal Skole og kan dermed styrke børnenes kendskab til skolen inden skolestart. Endelig har vi som større områdeinstitution opnået at få egne interne, tværfaglige konferencer. 5

6 Fusionsprocessen Børnehusene Kokkedals specifikke mål med fusionsprocessen Målet med den aktuelle fusionsproces er at inddrage Ådalen og Fritidshjem Kokkedal som ligeværdige medlemmer i en velfungerende områdeinstitution. Succeskriterierne for, at fusionsprocessen er vellykket, er: at alle brugere af områdeinstitutionen via fusionen oplever at kunne drage nytte af institutionens mangfoldige tilbud at personalegruppen trives, udtrykt gennem engagement, lavt sygefravær og en lav personaleomsætning, på trods af fusionsprocessen, herunder at vi kan fastholde en høj andel af uddannede pædagoger at Børnehusene Kokkedal under og efter fusionen fastholder et udviklende fagligt miljø, blandt andet gennem deltagelse i relevante og spændende projekter at fusionen bidrager til at kvalitetsniveauet i det pædagogiske arbejde ensrettes på tværs af institutionerne Hvordan fusionsprocessen skal forløbe i forhold til: Etablering af nyt ledelsesteam Som led i etableringen af det nye ledelsesteam havde vi i maj 2011 konsulentbistand. Dette var en hjælp i processen med at afklare rollefordelinger og udvikle en konstruktiv samarbejdskultur i den nye konstellation. Vi ønsker desuden at bringe de erfaringer, vi har opnået, videre i samarbejdet med de nye ledelseskolleger. Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle en mødestruktur med ugentlige koordinerende ledermøder, ledelsesteammøder hver 14. dag med ledelsessparring og supervision samt ad hoc individuel sparring. Opbygning af en ny fælles kultur Opbygningen af en fælles kultur handler om at implementere de fælles mål og værdier i hele organisationen. Et vigtigt led i dette arbejde er afholdelsen af en årlig formidlingskonference, hvor hver institution fremviser årets arbejde. Denne synliggørelse åbner mulighed for at profilere sig som samlet institution udadtil, for anerkendelse af hinandens arbejde og giver indblik i det pædagogiske arbejde på tværs af institutionstyper. Dette skal styrke opbygningen af en fælles sammenhængende kultur, hvor alle medarbejdere har forståelse for, hvilken institutionshverdag børnene kommer fra, og hvad de skal klædes på til. Næste formidlingskonference finder sted i november Gennem 2012 vil vi arbejde videre med at udfolde de fælles visioner og værdier, som er overordnet skitseret i Fusionsplanen. Dette arbejde involverer både personalegruppen, ledelsesteamet og forældregruppen. Fusion af medarbejdergrupper Arbejdet med fusionen af medarbejdergrupper sker bl.a. gennem deltagelse i fælles møder, projekter og kurser, repræsentation i MED-udvalg og en årlig fælles julefrokost. Desuden har vi indført regelmæssige kaffemøder, hvor medarbejderrepræsentanter fra de enkelte huse mødes for at drøfte pædagogiske temaer på tværs. Tidsforløb for fusionsaktiviteter Da mange centrale aktiviteter i forbindelse med den aktuelle fusion med de to nytilkomne institutioner allerede har fundet sted, bliver forløbet her skitseret delvist bagudrettet. En række fusionsaktiviteter har specifikt vedrørt Kokkedal Fritidshjems fusion i fusionen, dvs. det forhold at fritidshjemmet sideløbende med optagelse i områdeinstitutionen blev sammenlagt af to tidligere SFO er, Egehuset og Fritidshuset. Vi nedsatte en fusionsgruppe af medarbejdere fra de to SFO er, som mødtes løbende fra april 2011 til efter sommerferien. Desuden blev nedsat 6

7 en forældrefokusgruppe, som sideløbende afholdt møder og medvirkede til at sikre, at det bedste fra de to tidligere SFO er blev ført videre. Områdelederen har løbende udsendt nyhedsbreve målrettet processen. Den fysiske sammenlægning fandt sted i maj-juni. I samme periode har områdelederen prioriteret at deltage i personalemøder, bestyrelsesmøder og forældremøder i de to nytilkomne institutioner, Kokkedal Fritidshjem og Ådalen. For en oversigt over øvrige tværgående fusionsaktiviteter og tidsforløbet for disse: Se Bilag 2: Kommunikations- og inddragelsesplan. 7

8 Bilag 1: Organisationsdiagram Tværgående indsatser Sprog og studerende: Tina Nielsen Siv og tidlig indsats: Esma Basic Åbent Børnehus, Familiestue, Integration, Fri for Mobberi:Sidsel Holst Indkøb og Energi: Lajla Jørgensen Inklusion og Kokkedal på vej: Klavs Hansen Interne konferencer, mikroperspektiv på pædagogisk udvikling: Anne Damkjær Administration: Anette Petri Åbent børnehus Kulturværkstedet Bussen Køkkenet Kokkeskole Familiestuen 8

9 Bilag 2: Kommunikations- og inddragelsesplan ifm. Børnehusene Kokkedals Fusionsproces Hvem Hvilken interessent er målgruppe for kommunikationen? Hvad Hvad er budskabet? Hvor Mediet eller stedet hvor kommunikationen skal foregå. Hvilken effekt Hvad vil I opnå, at interessenten gør som følge af kommunikationen? Hvornår Specificer ift. faser og milepæle. Ansvar Hvem har ansvar for, at det sker? Medarbejdere og tillidsvalgte Vi har brug for alle Alle bliver hørt i processen Der er mange gode muligheder i det nye samarbejde Vi kan sammen lave et rigtig godt dagtilbud Personalemøder, fælles og i hvert hus, med deltagelse af områdeleder Nyhedsbreve PUS-samtaler Individuelle samtaler Formidlingskonferencen MED-udvalg Sociale arrangementer/ indvielser Fælles personaledage om det fremadrettede arbejde At medarbejderne: Tager aktivt og konstruktivt del i processen Tager ansvar for det nye fællesskab Tror på og arbejder med visionen om at være det bedste sted at være barn Oplever tryghed i processen Ser mulighederne frem for eventuelle barrierer At de tillidsvalgte bakker op om fusionsplanen Møder: Marts-maj 2011 Fælles personaledage: April 2011, primo 2012 Nyhedsbreve: Løbende Individuelle samtaler: Efteråret 2011 Konference: Nov MED-udvalgsmøder: April, august, september 2011 Indvielser 2011: Områdekontor juni Kulturværksted august Fælles køkken oktober Områdeleder og daglige ledere Børn At vi er mange huse, som hører sammen At der er nye og flere muligheder, når vi er Via aktiviteter og leg på tværs i eget eller andre huse Logoer på tasker mm. Oplever flere muligheder for gode oplevelser Oplever tryghed Løbende Daglige ledere og medarbejdere 9

10 del af et større fællesskab Arrangementer på tværs Oplever sammenhæng i institutionslivet Forældre i de gamle og de nye institutioner Der er pædagogiske og strukturmæssige muligheder i en områdeinstitution Vi har gode erfaringer med fusionsprocesser Vi er et differentieret pædagogisk tilbud til børn og forældre Konkrete gode historier Bestyrelsesmøder Forældremøder, i de enkelte huse og fælles Hjemmesiden Nyhedsbreve Foldere Opsøgende arbejde Daglig dialog Logoer Formidlingskonference At forældrene føler sig trygge i processen At forældrene virker som ambassadører for Børnehusene udadtil At forældrene tager medansvar for den nye institution At forældrene signalerer tryghed til børnene Møder: Marts-maj 2011 Ny bestyrelse fra maj Fælles forældremøde: November 2011 Formidlingskonference: Nov Bestyrelses-arbejdsdag om vision og værdier: Primo 2012 Dialogmøde på tværs: Primo 2012 Områdeleder og daglige ledere Skriftlig information: Løbende Ledelsesteam, nye og gamle ledere Der er muligheder i det nye samarbejde Klargøre rollefordelinger og kompetencer Der er brug for at indgå kompromiser Ledelsesteammøder Individuelle samtaler med nytilkomne ledere Internat til arbejde med fusionsplan Udarbejde fælles visioner og værdigrundlag samt fælles læreplan Oplever sig som et stærkt ledelsesteam Er afklaret om ansvarsdeling og kompetencer Tager ansvar for at se og kommunikere mulighederne Tager ansvar for samarbejdet i teamet Teammøder: Første fælles møde fandt sted maj 2011, fortsætter i efteråret Individuelle samtaler: Marts 2011 Internat: Juni 2011 Fælles dokumenter: Fra primo 2012 Områdeleder Forvaltningen og politikere At der arbejdes målrettet med fusionen med inddragelse af Orienterende møde Bestyrelsesreferater Støtter op om processen på baggrund af at være velinformerede Møder og skriftlig information: Løbende Områdeleder 10

11 relevante interessenter At vi har relevante og positive erfaringer, som inddrages i processen Nyhedsbreve Erfaringsopsamlinger Formidlingskonference Formidlingskonference: Nov Øvrige samarbejds-partnere (PPR, pædagogiske konsulenter, boligsociale medarbejdere, projekt-partnere m.fl.) Vi ønsker at indgå i tværgående samarbejdsrelationer, nu som en større enhed Løbende dialog i relevante sammenhænge Orienterende møder Formidlingskonference Samarbejdspartnerne føler sig informerede Børnehusene Kokkedal ses som attraktiv samarbejdspartner med kapacitet til at indgå i tværfaglige og udviklende sammenhænge Dialog og møder: Løbende Formidlingskonference: Nov Områdeleder 11

12 Kontakt: Kristina Avenstrup Områdeleder Børnehusene Kokkedal

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Kokkedal

Årsplan for Børnehusene Kokkedal Årsplan for Børnehusene Kokkedal Periode: 2016 Hvem er vi? Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-13 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Blomsterengen,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet i Albertslund Kommune 2010-2014 Tekst: Lone Ast, Lone Johansen, Frank

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere