Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets tilbud drives efter Lov om Social Services paragraffer 85, 101, 104 og 107, samt ydelser efter 83. Adresse Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. Telefonnummer adresse Lederens navn Vinnie Thomsen Antal pladser Center for Misbrugsbehandling er opdelt i følgende enheder: Sundhedsrum/Gadeklinikken Sundhedsteamet Rådgivningen/Modtagelsen Behandlingsafsnit Stoffrit efterværn Madam Grøn Halvvejshuset KontaktHuset Behandling med lægeordineret heroin Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tirsdag den 20. november 2012 kl Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er efter telefonisk henvendelse varslet ved brev af 8. oktober. Brugere af Madam Grøn og beboere i Halvvejshuset er informeret om tilsynsbesøget via opslag. Deltagere i tilsynet Ved tilsynsmødet deltager: Tanja Dahl Therkildsen, afdelingsleder Uwe Hansen, administrationsleder Tina Sjødahl, afdelingsleder Ved besigtigelsen deltager brugere, beboere, medarbejdere og leder. Fra Tilsynsenheden deltager Gunner Simonsen og Finn Katberg.

2 Tilbuddets brugergruppe Tilbuddets målgruppe er borgere i Aarhus Kommune over 18 år med et misbrug af et eller flere narkotiske stoffer. Målgruppen kan ud over misbruget tillige have en sindslidelse. Ved nogle af tilbuddets enheder er der et krav om at brugerne ikke indtager stoffer og har et ønske om en tilværelse uden stoffer. Materiale der har indgået i forberedelse Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, gruppe Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, individuel Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, Halvvejshuset Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, Madam Grøn Postkort om Pårørende-gruppe Postkort om Halvvejshuset Postkort om Madam Grøn Kopi af 2 delplaner MED referater fra den 27. juni 2012 og den 19. september Virksomhedsplanen for Center for Misbrugsbehandling Tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøg Oplysninger fra Intranettet og centrets hjemmeside Visitation til Halvvejshuset (udleveret ved besigtigelsen) Seneste organisationsplan (udleveret på tilsynsmødet) På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende har besigtiget lokalerne ved Madam Grøn og Halvvejshuset. Under besigtigelsen har de tilsynsførende haft lejlighed til at overvære dialoger mellem brugere, beboere og medarbejdere, samt mellem beboere indbyrdes. Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med 3 brugere af Madam Grøn og 3 beboere fra Halvvejshuset. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden fremsender rapporten til Centerleder Vinnie Thomsen, der sikrer at rapporten bliver tilgængelig for brugere, beboere, pårørende og medarbejdere. De tilsynsførende vil foreslå, at rapporten bliver genstand for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde, personalemøder og på møde med brugerne og beboerne. Tilsynsrapporten bliver tilsendt Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Chef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Niels Schwartz og Sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Samtidig bliver rapporten tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige målsætninger og praksis Af centrets intranet fremgår, at visionen er, at brugerne socialt inkluderes i samfundet. Missionen er, at brugerne opnår en bedre livskvalitet forstået som kontrol af stofafhængighed 2

3 via stoffrihed eller substitutionsbehandling, samt en forbedring af sundhed gennem forebyggelse af misbrugsrelaterede sygdomme. Centrets indsatser er mange og differencerede. De forskellige indsatser er følgende: Sundhedsrum/Gadeklinikken, indsats i forhold til de hårdest belastede borgere, lettere sygeplejeopgaver, sårpleje, etablering af kontakt til læge og hospital, samt socialfagligt personales støtte i og følge til behandling, tilbud om ikke lægeordineret prævention. Forebyggende indsats på gadeplan. Sundhedsteamet, varetager ordination og udlevering af blandt andet metadon og subutex. Brugerne tilbydes undervisning i substitutionsmedicinens virkning og bivirkning. Rådgivningen/Modtagelsen, her afklares, udredes og vurderes brugerens misbrugssituation. Ud fra vurderingen tilbydes brugeren behandling. Hvis der er behov for det, kan Rådgivningen henvise til psykiatrisk udredning hos psykiatere fra Team for Misbrugspsykiatri. Behandlingsafsnit, tilbyder misbrugsbehandling med henblik på stoffrihed understøttet af social behandling. I afsnittet er der desuden oprettet et dobbelt diagnose team. Behandlingen kan blandt andet være hashbehandling, CNS-behandling, afklaring i forhold til døgnbehandling og forbehandling i arresten. Døgnbehandling foregår hos en af centrets samarbejdspartnere. Stoffri efterværn, Halvvejshuset, er et tilbud til stoffri brugere eller brugere der har afsluttet en døgnbehandling, som har brug for en bolig i ønsker om at komme tilbage til en hverdag uden stoffer. Madam Grøn, er et værested for stoffrie brugere der ønsker deltagelse i sociale aktivitetstilbud og styrke tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelsesinstitution. Kontakthuset, er et tilbud om psykosocial og sundhedsfaglig vejledning og støtte. Der tilbydes blandt morgenmad og frokost, et bad, tøjvask, sundhedsmæssig behandling og aktivitetstilbud. Desuden tilbydes lægeordineret heroinbehandling til brugere med vanskelige forhold, behandlingen startes med en 14-dages observationsperiode. Visitationen til Center for Misbrugsbehandlings tilbud sker gennem Rådgivningen/Modtagelsen og henvendelsen kan ske direkte og uden henvisning. Tilhører borgeren centrets målgruppe, indledes et rådgivningsforløb med henblik på henvisning til relevant tilbud. Behandlingsforløb har en varighed af 6 måneder, og herefter gennemgår Rådgivningen handleplanen med den enkelte bruger for at tilrette og justere, med henblik på fortsat at kunne tilbyde det rette tilbud. Antallet af henvendelser til Center for Misbrugsbehandling er steget siden det seneste tilsynsbesøg. Antallet er steget fra cirka 900 henvendelser årligt til omkring Brugere i døgnbehandling er faldende. Forespurgt fortæller medarbejderne, at årsagen er et ønske fra brugerne om ambulant behandling, så brugeren kan fortsætte en tilknytning til eksempelvis skole, uddannelse eller netværk. Årsagen er ikke manglende økonomi. Medarbejdernes udgangspunkt for støtte og vejledning af brugerne er Recovery, Care og Kognitive metoder. Alle medarbejdere får en kognitiv grunduddannelse og en Careuddannelse. 3

4 Der er ikke en bestemt metode som medarbejderen skal anvende, der er plads til individuel omsætning, men udgangspunktet er altid kognitivt og recovery-orienteret. Den enkelte bruger har altid en fast kontaktperson eller behandler. Center for Misbrugsbehandling har udarbejdet en omfattende virksomhedsplan for perioden I planen er der beskrevet uddybende om hvilke ydelser, der tilbydes i de enkelte deltilbud. Ydelsesbeskrivelser er en beskrivelse af centrets kerneopgaver. Medarbejderne angiver, at arbejdet med beskrivelserne har været energigivende for personalegruppen. Ved besigtigelsen af Halvvejshuset udleveres visitationspapirerne til tilbuddet. Af papirerne fremgår blandt andet, at kommende beboere skal tage stilling til, hvorfor de ønsker at bo i Halvvejshuset, hvilke forventninger de har til at bo sammen med andre, samt hvad de ønsker støtte til. Endvidere informeres kommende beboere om, hvilke krav der stilles for at kunne bo i Halvvejshuset. Visitationspapirerne er indført for at synliggøre en forventningsafstemning og målsætning for et ophold i Halvvejshuset. De 3 beboere, som de tilsynsførende talte med under besigtigelsen, fortalte om deres tilfredshed med at bo i Halvvejshuset. Det er specielt medarbejdernes støtte og vejledning de omtaler positivt. Medarbejderne fortæller, at deres fokus meget er på tilbagefaldsforebyggelse. Det kan blandt andet resultere i, at hvis en tidligere beboer henvender sig med en frygt for et tilbagefald til et stofmisbrug, og der samtidig er et ledigt værelse, så vil den pågældende få lov til at flytte ind. Skulle der ikke være en ledig bolig eller er en indflytning ikke aktuel, så kan den pågældende tilbydes individuelle samtaler hos en medarbejder i Halvvejshuset. De 3 brugere, som de tilsynsførende talte med på Madam Grøn, udtrykte tilfredshed med tilbuddet, specielt medarbejdernes imødekommenhed og engagement. En bruger fortalte, at han ikke havde benyttet sig af tilbuddet i en længere periode, da havde været under uddannelse. På nuværende tidspunkt havde den pågældende svære overvejelser omkring uddannelsen, og var i det hele taget i en belastet situation. Hans første tanke var at søge støtte hos medarbejderne på Madam Grøn. Han fortæller, at hans forventninger til fulde blev indfriet, da medarbejderne straks var parat til at yde ham støtte. Den overordnede vision i Socialforvaltningen er social inklusion, medborgerskab og indsats fra frivillige. I Center for Misbrugsbehandling oplevede de tilsynsførende det på den måde, at både på Madam Grøn og i Halvvejshuset er kontakten til beskæftigelse eller uddannelse en stor del af dialogen med brugerne. På Madam Grøn er der tilknyttet en del frivillige, og flere aktiviteter er etableret således, at deltagelse af frivillige er en forudsætning for at det kan fungerer. Som et eksempel på frivilligt arbejde, fremvises en tilmelding til juleaften, hvor der serveres middag og socialt samvær. Det er frivillige, der står for afholdelse af dette arrangement. Hverdagens aktiviteter, internt og eksternt På Madam Grøn er der mulighed for at deltage forskellige kreative aktiviteter, eksempelvis læderværksted og maling. Der ud over etableres forskellige sociale arrangementer og samvær. Tilbuddet stiller computer til rådighed, så brugerne har mulighed for at få adgang til internettet. 4

5 I Halvvejshuset er der udarbejdet en ugeplan, hvoraf det fremgår hvornår der er fælles morgenmad, gruppemøder, individuelle samtaler, indkøb og praktiske opgaver. Desuden kan der arrangeres fælles aktiviteter ud af huset. Af medarbejdernes fortælling fremgår det, at der er en forventning om at alle beboere efter indflytning tager stilling til, hvad der videre skal ske i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. Af oplysninger fra Intranettet fremgår, at i Kontakthuset er der mulighed for at få social kontakt med andre brugere hver formiddag på hverdage. Fokus for indsatsen er boligforhold, sundhed og helbred, sociale netværk, økonomi og almene tilstand, med henblik på lette tilværelsen for målgruppen. Sprogbrug og omgangsformer Under besigtigelsen af Madam Grøn og Halvvejshuset fik de tilsynsførende ved at overvære samtaler mellem brugere, beboere og medarbejdere det indtryk, at der er stor gensidig respekt og en omsorg fra medarbejderne for brugerne. Desuden bar tilsynsmødet præg af, at medarbejdernes udsagn viste, at de har en stor forståelse og indlevelse i brugerne forhold, at de har respekt for brugernes integritet, og at dette er udgangspunktet for støtten og vejledningen. De tilsynsførende oplevede udelukkende respektfuld om- og tiltale af brugerne. Brugerindflydelse Af oplysninger på centrets hjemmeside fremgår, at brugerne kommer af egen drift, og alle tilbud om behandling sker kun når brugeren har accepteret denne. Medarbejderne forsikrer, at der arbejdes ud fra Recovery, hvilket blandt andet betyder, at brugeren er i centrum, og der arbejdes ud fra dennes ønsker, behov og drømme. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Center for Misbrugsbehandling beskæftiger en del sundhedsfagligt personale. Deres opgaver er blandt andet at ordinere, udlevere og observere i forhold til den medicinske behandling. Centret har nedskrevet procedure og retningslinjer for medicin administrationen. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter varetager sygeplejeopgaver i forhold til brugerne. Opgaverne løses ambulant som i eksempelvis Kontakthuset, eller i en opsøgende funktion via gadeklinikkens medarbejdere. Medarbejderne har ligeledes en vigtig funktion i forhold til henvisning til sundsvæsenet. Af hjemmesiden fremgår det, at Kontakthuset har et samarbejde med Socialmedicinsk Tandklinik og Det Opsøgende Tandplejeteam, dels for at tilbyde behandling og dels forebyggelse gennem tandbørstning og fluorskylning. I Kontakthuset har brugerne mulighed for at indtage morgenmad og der tilbydes varm mad 3 gange om ugen. Ud over tilbuddet om kost, har brugerne også mulighed for at få et bad, samt at få vasket tøj. Brugerøkonomi Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. 5

6 Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Et af Tilsynsenhedens fokus områder i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne normalt ikke indgår i situationer med magtanvendelse, da meget få brugere er omfattet af reglerne om magtanvendelse. Når sådanne episoder opstår, tilkalder medarbejderne politiet. Centrets medarbejdere oplyser, at der af og til opstår episoder der gør, at enkelte brugere tildeles karantæne i en kortere eller længere periode, før de igen kan benytte sig af et tilbud. Samarbejde med pårørende Center for Misbrugsbehandling skriver på sin hjemmeside, at pårørende altid er velkomne til at ringe eller møde op i Rådgivningen. Her kan de henvende sig anonymt for at få information om stofmisbrug og behandling. Af beskrivelsen fremgår, at der er en bred opfattelse af begrebet pårørende, det kan eksempelvis være en kollega. Desuden har centret et tilbud til pårørende til brugere af Center for Misbrugsbehandling. Der er mulighed for at de pårørende kan være anonyme og emner der drøftes, bestemmes af deltagerne. Pårørende Caféen har åben den sidste torsdag i måneden fra kl og har til huse på Madam Grøn. Eksternt samarbejde Center for Misbrugsbehandling har et samarbejde med private eksterne leverandører når der skal tilbydes brugere en døgnbehandling. Af hjemmeside fremgår, at centret samarbejder med 5 behandlingsinstitutioner. Disse institutioner er placeret rundt omkring i Danmark. Ud over ovennævnte behandlingsinstitutioner samarbejder centret med en række andre institutioner, det er eksempelvis Center for Misbrugsforskning, Kriminalforsorgen og Psykiatrisk Hospital. Klager over tilbuddet Der har ikke været skriftlige klager over tilbuddet siden det seneste tilsynsbesøg. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Center for Misbrugsbehandling er fysisk placeret på flere matrikler rundt omkring i Aarhus. Medio 2012 er Center for Misbrugsbehandling flyttet fra midtbyen til lokaler på Sumatravej. Der ud over har deltilbud til huse i Grønnegade og Spanien. Lokalerne på Sumatravej fremstår lyse, indbydende og velholdte. Medarbejderne beskriver det således, at indretningen betyder, at man har overblik for hvad der foregår i huset og man som medarbejder derfor har større mulighed for at støtte en kollega, hvis det skulle blive nødvendigt. Endvidere anser medarbejderne det som en fordel at centret er flyttet. Stedet er mere anonymt, brugere på vej til centret kunne lige så godt være på vej til Marselisborg Lystbådehavn. Desuden fører en ugenert sti vej til centret. 6

7 Madam Grøn er etableret i et renoveret nedlagt bilværksted i Grønnegade. Tilbuddet indeholder en café, køkken, værksted til kreativiteter, samlingslokale og lokaler til individuelle samtaler. Lokalerne fremstår hyggelige og indbydende. Halvvejshuset er ligeledes placeret i Grønnegade, og er en ældre etage bygning med en mindre gårdhave. Boligerne er indrettet således, at der er 2 beboere i hver lejlighed. De har hver deres værelse og deler bad, toilet og køkken. Der ud over er der en fælles lejlighed med køkken, spiseplads og opholdstue. Fælles lokalerne fremstår som ryddelige, hyggelige og med et hjemligt præg. Lokalerne i Kontakthuset, Spanien er ikke besigtiget. Struktur Center for Misbrugsbehandling ledes af en centerleder og 4 afdelingsledere, samt en administrationsleder. Centerlederen har reference til Søjlechefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Center for Misbrugsbehandling har en stab af administrative- og udviklingsmedarbejdere, samt en psykolog til at understøtte driften. Internt samarbejde og kommunikation Center for Misbrugsbehandling har egen MED-struktur og arbejdsmiljøgruppe. Tilsynsenheden har modtaget kopi af referater fra MED-møderne. Af referaterne fremgår, at arbejdsmiljøet, både det konkrete og forebyggelse, drøftes på møderne. Alle medarbejdere i området har adgang til intranettet og Outlook. Arbejdstilrettelæggelse Emnet har ikke været drøftet på dette tilsynsbesøg. Arbejdsmiljø Center for Misbrugsbehandling er arbejdsmiljøcertificeret, hvilket betyder at der et kendskab til retningslinier for arbejdet. På tilsynsmødet oplyses, at på grund af flytningen skal der udarbejdes en ny APV. Forespurgt fortæller medarbejderne, at sygefraværet i enkelte afdelinger er relativt højt, og at der arbejdes på at få fraværet nedbragt. Udvikling af tilbuddet Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er afsættelsesstop i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, så de stillinger der har været ledige, har været tilbudt udpegede medarbejdere i henhold til Udviklingspolitikken. Ved ansættelse af nye medarbejdere tilstræber Center for Misbrugsbehandling en tværfaglighed. Personaleudvikling personaleuddannelse Center for Misbrugsbehandling har et internt kursusudvalg. I dette udvalg arrangeres blandt andet temadage for centrets medarbejdere. 7

8 Alle medarbejdere får som tidligere nævnt som minimum en grunduddannelse i kognitive metoder. Som en del af udviklingen af medarbejderne, bliver der etableret mulighed for jobrotation. Af andre udviklingstiltag nævnes, at ledere deltager i kommunens DOL-forløb, og en anden leder tager en Master-uddannelse i misbrugsbehandling. Lederne fortæller, at de har erfaret, at et væsentlig element i en udvikling er et godt samarbejdsmiljø, og for at opnå dette, satser de på at skabe rammer for kollegialt samvær. Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Hos Center for Misbrugsbehandling har lederne gjort sig nogle overvejelser over, hvilke emner der kunne være aktuelle at se mere på. Det første emne er, at være opmærksom på udviklingen indenfor IT-området. Kunne eksempelvis Skype være brugbar i forhold til at løse nogle af centrets opgaver. Et andet emne som Rådgivningen kunne arbejde med er, hvad kan årsagen være til at nogle brugere kommer til de første 2 samtaler og så udebliver. Er der forhold omkring eller indhold i samtalerne der er årsag til udeblivelsen. Samlet vurdering af Center for Misbrugsbehandling Center for Misbrugsbehandling er et tilbud i søjlen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år der har et ønske om en reduktion eller frihed af et stofmisbrug. Brugerne kan desuden have en sindslidelse. Under besigtigelsen talte de tilsynsførende med flere brugere, både af botilbuddet og af værestedet. Brugerne udtrykte tilfredshed med tilbuddet, både indholdet i tilbuddet og medarbejdernes indsats. De tilsynsførende fik det klare indtryk, både ved dialogen med brugerne og med medarbejderne, at tilbuddet vil strække sig meget langt for at finde løsninger for at forhindre, at brugerne genoptager et misbrug som de ikke ønsker. Det gælder i forhold til at etablere en akut individuel samtale i værestedet eller en akut bolig i Halvvejshuset, samt en støttesamtale med en tidligere beboer. Tilsynsenheden har i 2012 fokus på social inklusion, medborgerskab og samarbejde med frivillige. På Madam Grøn er en væsentlig del af aktiviteterne båret af en frivillig indsats. Det er de tilsynsførendes oplevelse, at både tilbuddet og de frivillige, som er tidligere brugere, profiterer af ordningen. Tilbuddet kan udvide sine aktiviteter og de frivilliges indsats er medvirkende til at bevarer dem i stoffrihed. Et andet fokusområde i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Medarbejderne indgår efter eget udsagn ikke i situationer med magtanvendelse, men tilkalder politiet. De medarbejdere og ledere, som de tilsynsførende mødte under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplevedes som engagerede i og kompetente til at løse de arbejdsopgaver de stilles overfor. 8

9 De tilsynsførende har efter tilsynsbesøget det indtryk, at Center for Misbrugsbehandling er et veldrevet tilbud, der lever op til deres vision og mission. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er præsenteret for forhold, der giver anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. 9

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere