Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets tilbud drives efter Lov om Social Services paragraffer 85, 101, 104 og 107, samt ydelser efter 83. Adresse Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. Telefonnummer adresse Lederens navn Vinnie Thomsen Antal pladser Center for Misbrugsbehandling er opdelt i følgende enheder: Sundhedsrum/Gadeklinikken Sundhedsteamet Rådgivningen/Modtagelsen Behandlingsafsnit Stoffrit efterværn Madam Grøn Halvvejshuset KontaktHuset Behandling med lægeordineret heroin Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tirsdag den 20. november 2012 kl Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er efter telefonisk henvendelse varslet ved brev af 8. oktober. Brugere af Madam Grøn og beboere i Halvvejshuset er informeret om tilsynsbesøget via opslag. Deltagere i tilsynet Ved tilsynsmødet deltager: Tanja Dahl Therkildsen, afdelingsleder Uwe Hansen, administrationsleder Tina Sjødahl, afdelingsleder Ved besigtigelsen deltager brugere, beboere, medarbejdere og leder. Fra Tilsynsenheden deltager Gunner Simonsen og Finn Katberg.

2 Tilbuddets brugergruppe Tilbuddets målgruppe er borgere i Aarhus Kommune over 18 år med et misbrug af et eller flere narkotiske stoffer. Målgruppen kan ud over misbruget tillige have en sindslidelse. Ved nogle af tilbuddets enheder er der et krav om at brugerne ikke indtager stoffer og har et ønske om en tilværelse uden stoffer. Materiale der har indgået i forberedelse Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, gruppe Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, individuel Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, Halvvejshuset Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, Madam Grøn Postkort om Pårørende-gruppe Postkort om Halvvejshuset Postkort om Madam Grøn Kopi af 2 delplaner MED referater fra den 27. juni 2012 og den 19. september Virksomhedsplanen for Center for Misbrugsbehandling Tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøg Oplysninger fra Intranettet og centrets hjemmeside Visitation til Halvvejshuset (udleveret ved besigtigelsen) Seneste organisationsplan (udleveret på tilsynsmødet) På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende har besigtiget lokalerne ved Madam Grøn og Halvvejshuset. Under besigtigelsen har de tilsynsførende haft lejlighed til at overvære dialoger mellem brugere, beboere og medarbejdere, samt mellem beboere indbyrdes. Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med 3 brugere af Madam Grøn og 3 beboere fra Halvvejshuset. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden fremsender rapporten til Centerleder Vinnie Thomsen, der sikrer at rapporten bliver tilgængelig for brugere, beboere, pårørende og medarbejdere. De tilsynsførende vil foreslå, at rapporten bliver genstand for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde, personalemøder og på møde med brugerne og beboerne. Tilsynsrapporten bliver tilsendt Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Chef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Niels Schwartz og Sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Samtidig bliver rapporten tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige målsætninger og praksis Af centrets intranet fremgår, at visionen er, at brugerne socialt inkluderes i samfundet. Missionen er, at brugerne opnår en bedre livskvalitet forstået som kontrol af stofafhængighed 2

3 via stoffrihed eller substitutionsbehandling, samt en forbedring af sundhed gennem forebyggelse af misbrugsrelaterede sygdomme. Centrets indsatser er mange og differencerede. De forskellige indsatser er følgende: Sundhedsrum/Gadeklinikken, indsats i forhold til de hårdest belastede borgere, lettere sygeplejeopgaver, sårpleje, etablering af kontakt til læge og hospital, samt socialfagligt personales støtte i og følge til behandling, tilbud om ikke lægeordineret prævention. Forebyggende indsats på gadeplan. Sundhedsteamet, varetager ordination og udlevering af blandt andet metadon og subutex. Brugerne tilbydes undervisning i substitutionsmedicinens virkning og bivirkning. Rådgivningen/Modtagelsen, her afklares, udredes og vurderes brugerens misbrugssituation. Ud fra vurderingen tilbydes brugeren behandling. Hvis der er behov for det, kan Rådgivningen henvise til psykiatrisk udredning hos psykiatere fra Team for Misbrugspsykiatri. Behandlingsafsnit, tilbyder misbrugsbehandling med henblik på stoffrihed understøttet af social behandling. I afsnittet er der desuden oprettet et dobbelt diagnose team. Behandlingen kan blandt andet være hashbehandling, CNS-behandling, afklaring i forhold til døgnbehandling og forbehandling i arresten. Døgnbehandling foregår hos en af centrets samarbejdspartnere. Stoffri efterværn, Halvvejshuset, er et tilbud til stoffri brugere eller brugere der har afsluttet en døgnbehandling, som har brug for en bolig i ønsker om at komme tilbage til en hverdag uden stoffer. Madam Grøn, er et værested for stoffrie brugere der ønsker deltagelse i sociale aktivitetstilbud og styrke tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelsesinstitution. Kontakthuset, er et tilbud om psykosocial og sundhedsfaglig vejledning og støtte. Der tilbydes blandt morgenmad og frokost, et bad, tøjvask, sundhedsmæssig behandling og aktivitetstilbud. Desuden tilbydes lægeordineret heroinbehandling til brugere med vanskelige forhold, behandlingen startes med en 14-dages observationsperiode. Visitationen til Center for Misbrugsbehandlings tilbud sker gennem Rådgivningen/Modtagelsen og henvendelsen kan ske direkte og uden henvisning. Tilhører borgeren centrets målgruppe, indledes et rådgivningsforløb med henblik på henvisning til relevant tilbud. Behandlingsforløb har en varighed af 6 måneder, og herefter gennemgår Rådgivningen handleplanen med den enkelte bruger for at tilrette og justere, med henblik på fortsat at kunne tilbyde det rette tilbud. Antallet af henvendelser til Center for Misbrugsbehandling er steget siden det seneste tilsynsbesøg. Antallet er steget fra cirka 900 henvendelser årligt til omkring Brugere i døgnbehandling er faldende. Forespurgt fortæller medarbejderne, at årsagen er et ønske fra brugerne om ambulant behandling, så brugeren kan fortsætte en tilknytning til eksempelvis skole, uddannelse eller netværk. Årsagen er ikke manglende økonomi. Medarbejdernes udgangspunkt for støtte og vejledning af brugerne er Recovery, Care og Kognitive metoder. Alle medarbejdere får en kognitiv grunduddannelse og en Careuddannelse. 3

4 Der er ikke en bestemt metode som medarbejderen skal anvende, der er plads til individuel omsætning, men udgangspunktet er altid kognitivt og recovery-orienteret. Den enkelte bruger har altid en fast kontaktperson eller behandler. Center for Misbrugsbehandling har udarbejdet en omfattende virksomhedsplan for perioden I planen er der beskrevet uddybende om hvilke ydelser, der tilbydes i de enkelte deltilbud. Ydelsesbeskrivelser er en beskrivelse af centrets kerneopgaver. Medarbejderne angiver, at arbejdet med beskrivelserne har været energigivende for personalegruppen. Ved besigtigelsen af Halvvejshuset udleveres visitationspapirerne til tilbuddet. Af papirerne fremgår blandt andet, at kommende beboere skal tage stilling til, hvorfor de ønsker at bo i Halvvejshuset, hvilke forventninger de har til at bo sammen med andre, samt hvad de ønsker støtte til. Endvidere informeres kommende beboere om, hvilke krav der stilles for at kunne bo i Halvvejshuset. Visitationspapirerne er indført for at synliggøre en forventningsafstemning og målsætning for et ophold i Halvvejshuset. De 3 beboere, som de tilsynsførende talte med under besigtigelsen, fortalte om deres tilfredshed med at bo i Halvvejshuset. Det er specielt medarbejdernes støtte og vejledning de omtaler positivt. Medarbejderne fortæller, at deres fokus meget er på tilbagefaldsforebyggelse. Det kan blandt andet resultere i, at hvis en tidligere beboer henvender sig med en frygt for et tilbagefald til et stofmisbrug, og der samtidig er et ledigt værelse, så vil den pågældende få lov til at flytte ind. Skulle der ikke være en ledig bolig eller er en indflytning ikke aktuel, så kan den pågældende tilbydes individuelle samtaler hos en medarbejder i Halvvejshuset. De 3 brugere, som de tilsynsførende talte med på Madam Grøn, udtrykte tilfredshed med tilbuddet, specielt medarbejdernes imødekommenhed og engagement. En bruger fortalte, at han ikke havde benyttet sig af tilbuddet i en længere periode, da havde været under uddannelse. På nuværende tidspunkt havde den pågældende svære overvejelser omkring uddannelsen, og var i det hele taget i en belastet situation. Hans første tanke var at søge støtte hos medarbejderne på Madam Grøn. Han fortæller, at hans forventninger til fulde blev indfriet, da medarbejderne straks var parat til at yde ham støtte. Den overordnede vision i Socialforvaltningen er social inklusion, medborgerskab og indsats fra frivillige. I Center for Misbrugsbehandling oplevede de tilsynsførende det på den måde, at både på Madam Grøn og i Halvvejshuset er kontakten til beskæftigelse eller uddannelse en stor del af dialogen med brugerne. På Madam Grøn er der tilknyttet en del frivillige, og flere aktiviteter er etableret således, at deltagelse af frivillige er en forudsætning for at det kan fungerer. Som et eksempel på frivilligt arbejde, fremvises en tilmelding til juleaften, hvor der serveres middag og socialt samvær. Det er frivillige, der står for afholdelse af dette arrangement. Hverdagens aktiviteter, internt og eksternt På Madam Grøn er der mulighed for at deltage forskellige kreative aktiviteter, eksempelvis læderværksted og maling. Der ud over etableres forskellige sociale arrangementer og samvær. Tilbuddet stiller computer til rådighed, så brugerne har mulighed for at få adgang til internettet. 4

5 I Halvvejshuset er der udarbejdet en ugeplan, hvoraf det fremgår hvornår der er fælles morgenmad, gruppemøder, individuelle samtaler, indkøb og praktiske opgaver. Desuden kan der arrangeres fælles aktiviteter ud af huset. Af medarbejdernes fortælling fremgår det, at der er en forventning om at alle beboere efter indflytning tager stilling til, hvad der videre skal ske i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. Af oplysninger fra Intranettet fremgår, at i Kontakthuset er der mulighed for at få social kontakt med andre brugere hver formiddag på hverdage. Fokus for indsatsen er boligforhold, sundhed og helbred, sociale netværk, økonomi og almene tilstand, med henblik på lette tilværelsen for målgruppen. Sprogbrug og omgangsformer Under besigtigelsen af Madam Grøn og Halvvejshuset fik de tilsynsførende ved at overvære samtaler mellem brugere, beboere og medarbejdere det indtryk, at der er stor gensidig respekt og en omsorg fra medarbejderne for brugerne. Desuden bar tilsynsmødet præg af, at medarbejdernes udsagn viste, at de har en stor forståelse og indlevelse i brugerne forhold, at de har respekt for brugernes integritet, og at dette er udgangspunktet for støtten og vejledningen. De tilsynsførende oplevede udelukkende respektfuld om- og tiltale af brugerne. Brugerindflydelse Af oplysninger på centrets hjemmeside fremgår, at brugerne kommer af egen drift, og alle tilbud om behandling sker kun når brugeren har accepteret denne. Medarbejderne forsikrer, at der arbejdes ud fra Recovery, hvilket blandt andet betyder, at brugeren er i centrum, og der arbejdes ud fra dennes ønsker, behov og drømme. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Center for Misbrugsbehandling beskæftiger en del sundhedsfagligt personale. Deres opgaver er blandt andet at ordinere, udlevere og observere i forhold til den medicinske behandling. Centret har nedskrevet procedure og retningslinjer for medicin administrationen. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter varetager sygeplejeopgaver i forhold til brugerne. Opgaverne løses ambulant som i eksempelvis Kontakthuset, eller i en opsøgende funktion via gadeklinikkens medarbejdere. Medarbejderne har ligeledes en vigtig funktion i forhold til henvisning til sundsvæsenet. Af hjemmesiden fremgår det, at Kontakthuset har et samarbejde med Socialmedicinsk Tandklinik og Det Opsøgende Tandplejeteam, dels for at tilbyde behandling og dels forebyggelse gennem tandbørstning og fluorskylning. I Kontakthuset har brugerne mulighed for at indtage morgenmad og der tilbydes varm mad 3 gange om ugen. Ud over tilbuddet om kost, har brugerne også mulighed for at få et bad, samt at få vasket tøj. Brugerøkonomi Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. 5

6 Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Et af Tilsynsenhedens fokus områder i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne normalt ikke indgår i situationer med magtanvendelse, da meget få brugere er omfattet af reglerne om magtanvendelse. Når sådanne episoder opstår, tilkalder medarbejderne politiet. Centrets medarbejdere oplyser, at der af og til opstår episoder der gør, at enkelte brugere tildeles karantæne i en kortere eller længere periode, før de igen kan benytte sig af et tilbud. Samarbejde med pårørende Center for Misbrugsbehandling skriver på sin hjemmeside, at pårørende altid er velkomne til at ringe eller møde op i Rådgivningen. Her kan de henvende sig anonymt for at få information om stofmisbrug og behandling. Af beskrivelsen fremgår, at der er en bred opfattelse af begrebet pårørende, det kan eksempelvis være en kollega. Desuden har centret et tilbud til pårørende til brugere af Center for Misbrugsbehandling. Der er mulighed for at de pårørende kan være anonyme og emner der drøftes, bestemmes af deltagerne. Pårørende Caféen har åben den sidste torsdag i måneden fra kl og har til huse på Madam Grøn. Eksternt samarbejde Center for Misbrugsbehandling har et samarbejde med private eksterne leverandører når der skal tilbydes brugere en døgnbehandling. Af hjemmeside fremgår, at centret samarbejder med 5 behandlingsinstitutioner. Disse institutioner er placeret rundt omkring i Danmark. Ud over ovennævnte behandlingsinstitutioner samarbejder centret med en række andre institutioner, det er eksempelvis Center for Misbrugsforskning, Kriminalforsorgen og Psykiatrisk Hospital. Klager over tilbuddet Der har ikke været skriftlige klager over tilbuddet siden det seneste tilsynsbesøg. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Center for Misbrugsbehandling er fysisk placeret på flere matrikler rundt omkring i Aarhus. Medio 2012 er Center for Misbrugsbehandling flyttet fra midtbyen til lokaler på Sumatravej. Der ud over har deltilbud til huse i Grønnegade og Spanien. Lokalerne på Sumatravej fremstår lyse, indbydende og velholdte. Medarbejderne beskriver det således, at indretningen betyder, at man har overblik for hvad der foregår i huset og man som medarbejder derfor har større mulighed for at støtte en kollega, hvis det skulle blive nødvendigt. Endvidere anser medarbejderne det som en fordel at centret er flyttet. Stedet er mere anonymt, brugere på vej til centret kunne lige så godt være på vej til Marselisborg Lystbådehavn. Desuden fører en ugenert sti vej til centret. 6

7 Madam Grøn er etableret i et renoveret nedlagt bilværksted i Grønnegade. Tilbuddet indeholder en café, køkken, værksted til kreativiteter, samlingslokale og lokaler til individuelle samtaler. Lokalerne fremstår hyggelige og indbydende. Halvvejshuset er ligeledes placeret i Grønnegade, og er en ældre etage bygning med en mindre gårdhave. Boligerne er indrettet således, at der er 2 beboere i hver lejlighed. De har hver deres værelse og deler bad, toilet og køkken. Der ud over er der en fælles lejlighed med køkken, spiseplads og opholdstue. Fælles lokalerne fremstår som ryddelige, hyggelige og med et hjemligt præg. Lokalerne i Kontakthuset, Spanien er ikke besigtiget. Struktur Center for Misbrugsbehandling ledes af en centerleder og 4 afdelingsledere, samt en administrationsleder. Centerlederen har reference til Søjlechefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Center for Misbrugsbehandling har en stab af administrative- og udviklingsmedarbejdere, samt en psykolog til at understøtte driften. Internt samarbejde og kommunikation Center for Misbrugsbehandling har egen MED-struktur og arbejdsmiljøgruppe. Tilsynsenheden har modtaget kopi af referater fra MED-møderne. Af referaterne fremgår, at arbejdsmiljøet, både det konkrete og forebyggelse, drøftes på møderne. Alle medarbejdere i området har adgang til intranettet og Outlook. Arbejdstilrettelæggelse Emnet har ikke været drøftet på dette tilsynsbesøg. Arbejdsmiljø Center for Misbrugsbehandling er arbejdsmiljøcertificeret, hvilket betyder at der et kendskab til retningslinier for arbejdet. På tilsynsmødet oplyses, at på grund af flytningen skal der udarbejdes en ny APV. Forespurgt fortæller medarbejderne, at sygefraværet i enkelte afdelinger er relativt højt, og at der arbejdes på at få fraværet nedbragt. Udvikling af tilbuddet Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er afsættelsesstop i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, så de stillinger der har været ledige, har været tilbudt udpegede medarbejdere i henhold til Udviklingspolitikken. Ved ansættelse af nye medarbejdere tilstræber Center for Misbrugsbehandling en tværfaglighed. Personaleudvikling personaleuddannelse Center for Misbrugsbehandling har et internt kursusudvalg. I dette udvalg arrangeres blandt andet temadage for centrets medarbejdere. 7

8 Alle medarbejdere får som tidligere nævnt som minimum en grunduddannelse i kognitive metoder. Som en del af udviklingen af medarbejderne, bliver der etableret mulighed for jobrotation. Af andre udviklingstiltag nævnes, at ledere deltager i kommunens DOL-forløb, og en anden leder tager en Master-uddannelse i misbrugsbehandling. Lederne fortæller, at de har erfaret, at et væsentlig element i en udvikling er et godt samarbejdsmiljø, og for at opnå dette, satser de på at skabe rammer for kollegialt samvær. Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Hos Center for Misbrugsbehandling har lederne gjort sig nogle overvejelser over, hvilke emner der kunne være aktuelle at se mere på. Det første emne er, at være opmærksom på udviklingen indenfor IT-området. Kunne eksempelvis Skype være brugbar i forhold til at løse nogle af centrets opgaver. Et andet emne som Rådgivningen kunne arbejde med er, hvad kan årsagen være til at nogle brugere kommer til de første 2 samtaler og så udebliver. Er der forhold omkring eller indhold i samtalerne der er årsag til udeblivelsen. Samlet vurdering af Center for Misbrugsbehandling Center for Misbrugsbehandling er et tilbud i søjlen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år der har et ønske om en reduktion eller frihed af et stofmisbrug. Brugerne kan desuden have en sindslidelse. Under besigtigelsen talte de tilsynsførende med flere brugere, både af botilbuddet og af værestedet. Brugerne udtrykte tilfredshed med tilbuddet, både indholdet i tilbuddet og medarbejdernes indsats. De tilsynsførende fik det klare indtryk, både ved dialogen med brugerne og med medarbejderne, at tilbuddet vil strække sig meget langt for at finde løsninger for at forhindre, at brugerne genoptager et misbrug som de ikke ønsker. Det gælder i forhold til at etablere en akut individuel samtale i værestedet eller en akut bolig i Halvvejshuset, samt en støttesamtale med en tidligere beboer. Tilsynsenheden har i 2012 fokus på social inklusion, medborgerskab og samarbejde med frivillige. På Madam Grøn er en væsentlig del af aktiviteterne båret af en frivillig indsats. Det er de tilsynsførendes oplevelse, at både tilbuddet og de frivillige, som er tidligere brugere, profiterer af ordningen. Tilbuddet kan udvide sine aktiviteter og de frivilliges indsats er medvirkende til at bevarer dem i stoffrihed. Et andet fokusområde i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Medarbejderne indgår efter eget udsagn ikke i situationer med magtanvendelse, men tilkalder politiet. De medarbejdere og ledere, som de tilsynsførende mødte under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplevedes som engagerede i og kompetente til at løse de arbejdsopgaver de stilles overfor. 8

9 De tilsynsførende har efter tilsynsbesøget det indtryk, at Center for Misbrugsbehandling er et veldrevet tilbud, der lever op til deres vision og mission. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er præsenteret for forhold, der giver anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. 9

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 30. november 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dagområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Dagtilbud

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere