Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets tilbud drives efter Lov om Social Services paragraffer 85, 101, 104 og 107, samt ydelser efter 83. Adresse Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. Telefonnummer adresse Lederens navn Vinnie Thomsen Antal pladser Center for Misbrugsbehandling er opdelt i følgende enheder: Sundhedsrum/Gadeklinikken Sundhedsteamet Rådgivningen/Modtagelsen Behandlingsafsnit Stoffrit efterværn Madam Grøn Halvvejshuset KontaktHuset Behandling med lægeordineret heroin Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tirsdag den 20. november 2012 kl Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er efter telefonisk henvendelse varslet ved brev af 8. oktober. Brugere af Madam Grøn og beboere i Halvvejshuset er informeret om tilsynsbesøget via opslag. Deltagere i tilsynet Ved tilsynsmødet deltager: Tanja Dahl Therkildsen, afdelingsleder Uwe Hansen, administrationsleder Tina Sjødahl, afdelingsleder Ved besigtigelsen deltager brugere, beboere, medarbejdere og leder. Fra Tilsynsenheden deltager Gunner Simonsen og Finn Katberg.

2 Tilbuddets brugergruppe Tilbuddets målgruppe er borgere i Aarhus Kommune over 18 år med et misbrug af et eller flere narkotiske stoffer. Målgruppen kan ud over misbruget tillige have en sindslidelse. Ved nogle af tilbuddets enheder er der et krav om at brugerne ikke indtager stoffer og har et ønske om en tilværelse uden stoffer. Materiale der har indgået i forberedelse Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, gruppe Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, individuel Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, Halvvejshuset Ydelsesbeskrivelse af tilbagefaldsforebyggelse, Madam Grøn Postkort om Pårørende-gruppe Postkort om Halvvejshuset Postkort om Madam Grøn Kopi af 2 delplaner MED referater fra den 27. juni 2012 og den 19. september Virksomhedsplanen for Center for Misbrugsbehandling Tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøg Oplysninger fra Intranettet og centrets hjemmeside Visitation til Halvvejshuset (udleveret ved besigtigelsen) Seneste organisationsplan (udleveret på tilsynsmødet) På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende har besigtiget lokalerne ved Madam Grøn og Halvvejshuset. Under besigtigelsen har de tilsynsførende haft lejlighed til at overvære dialoger mellem brugere, beboere og medarbejdere, samt mellem beboere indbyrdes. Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med 3 brugere af Madam Grøn og 3 beboere fra Halvvejshuset. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden fremsender rapporten til Centerleder Vinnie Thomsen, der sikrer at rapporten bliver tilgængelig for brugere, beboere, pårørende og medarbejdere. De tilsynsførende vil foreslå, at rapporten bliver genstand for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde, personalemøder og på møde med brugerne og beboerne. Tilsynsrapporten bliver tilsendt Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Chef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Niels Schwartz og Sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Samtidig bliver rapporten tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige målsætninger og praksis Af centrets intranet fremgår, at visionen er, at brugerne socialt inkluderes i samfundet. Missionen er, at brugerne opnår en bedre livskvalitet forstået som kontrol af stofafhængighed 2

3 via stoffrihed eller substitutionsbehandling, samt en forbedring af sundhed gennem forebyggelse af misbrugsrelaterede sygdomme. Centrets indsatser er mange og differencerede. De forskellige indsatser er følgende: Sundhedsrum/Gadeklinikken, indsats i forhold til de hårdest belastede borgere, lettere sygeplejeopgaver, sårpleje, etablering af kontakt til læge og hospital, samt socialfagligt personales støtte i og følge til behandling, tilbud om ikke lægeordineret prævention. Forebyggende indsats på gadeplan. Sundhedsteamet, varetager ordination og udlevering af blandt andet metadon og subutex. Brugerne tilbydes undervisning i substitutionsmedicinens virkning og bivirkning. Rådgivningen/Modtagelsen, her afklares, udredes og vurderes brugerens misbrugssituation. Ud fra vurderingen tilbydes brugeren behandling. Hvis der er behov for det, kan Rådgivningen henvise til psykiatrisk udredning hos psykiatere fra Team for Misbrugspsykiatri. Behandlingsafsnit, tilbyder misbrugsbehandling med henblik på stoffrihed understøttet af social behandling. I afsnittet er der desuden oprettet et dobbelt diagnose team. Behandlingen kan blandt andet være hashbehandling, CNS-behandling, afklaring i forhold til døgnbehandling og forbehandling i arresten. Døgnbehandling foregår hos en af centrets samarbejdspartnere. Stoffri efterværn, Halvvejshuset, er et tilbud til stoffri brugere eller brugere der har afsluttet en døgnbehandling, som har brug for en bolig i ønsker om at komme tilbage til en hverdag uden stoffer. Madam Grøn, er et værested for stoffrie brugere der ønsker deltagelse i sociale aktivitetstilbud og styrke tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelsesinstitution. Kontakthuset, er et tilbud om psykosocial og sundhedsfaglig vejledning og støtte. Der tilbydes blandt morgenmad og frokost, et bad, tøjvask, sundhedsmæssig behandling og aktivitetstilbud. Desuden tilbydes lægeordineret heroinbehandling til brugere med vanskelige forhold, behandlingen startes med en 14-dages observationsperiode. Visitationen til Center for Misbrugsbehandlings tilbud sker gennem Rådgivningen/Modtagelsen og henvendelsen kan ske direkte og uden henvisning. Tilhører borgeren centrets målgruppe, indledes et rådgivningsforløb med henblik på henvisning til relevant tilbud. Behandlingsforløb har en varighed af 6 måneder, og herefter gennemgår Rådgivningen handleplanen med den enkelte bruger for at tilrette og justere, med henblik på fortsat at kunne tilbyde det rette tilbud. Antallet af henvendelser til Center for Misbrugsbehandling er steget siden det seneste tilsynsbesøg. Antallet er steget fra cirka 900 henvendelser årligt til omkring Brugere i døgnbehandling er faldende. Forespurgt fortæller medarbejderne, at årsagen er et ønske fra brugerne om ambulant behandling, så brugeren kan fortsætte en tilknytning til eksempelvis skole, uddannelse eller netværk. Årsagen er ikke manglende økonomi. Medarbejdernes udgangspunkt for støtte og vejledning af brugerne er Recovery, Care og Kognitive metoder. Alle medarbejdere får en kognitiv grunduddannelse og en Careuddannelse. 3

4 Der er ikke en bestemt metode som medarbejderen skal anvende, der er plads til individuel omsætning, men udgangspunktet er altid kognitivt og recovery-orienteret. Den enkelte bruger har altid en fast kontaktperson eller behandler. Center for Misbrugsbehandling har udarbejdet en omfattende virksomhedsplan for perioden I planen er der beskrevet uddybende om hvilke ydelser, der tilbydes i de enkelte deltilbud. Ydelsesbeskrivelser er en beskrivelse af centrets kerneopgaver. Medarbejderne angiver, at arbejdet med beskrivelserne har været energigivende for personalegruppen. Ved besigtigelsen af Halvvejshuset udleveres visitationspapirerne til tilbuddet. Af papirerne fremgår blandt andet, at kommende beboere skal tage stilling til, hvorfor de ønsker at bo i Halvvejshuset, hvilke forventninger de har til at bo sammen med andre, samt hvad de ønsker støtte til. Endvidere informeres kommende beboere om, hvilke krav der stilles for at kunne bo i Halvvejshuset. Visitationspapirerne er indført for at synliggøre en forventningsafstemning og målsætning for et ophold i Halvvejshuset. De 3 beboere, som de tilsynsførende talte med under besigtigelsen, fortalte om deres tilfredshed med at bo i Halvvejshuset. Det er specielt medarbejdernes støtte og vejledning de omtaler positivt. Medarbejderne fortæller, at deres fokus meget er på tilbagefaldsforebyggelse. Det kan blandt andet resultere i, at hvis en tidligere beboer henvender sig med en frygt for et tilbagefald til et stofmisbrug, og der samtidig er et ledigt værelse, så vil den pågældende få lov til at flytte ind. Skulle der ikke være en ledig bolig eller er en indflytning ikke aktuel, så kan den pågældende tilbydes individuelle samtaler hos en medarbejder i Halvvejshuset. De 3 brugere, som de tilsynsførende talte med på Madam Grøn, udtrykte tilfredshed med tilbuddet, specielt medarbejdernes imødekommenhed og engagement. En bruger fortalte, at han ikke havde benyttet sig af tilbuddet i en længere periode, da havde været under uddannelse. På nuværende tidspunkt havde den pågældende svære overvejelser omkring uddannelsen, og var i det hele taget i en belastet situation. Hans første tanke var at søge støtte hos medarbejderne på Madam Grøn. Han fortæller, at hans forventninger til fulde blev indfriet, da medarbejderne straks var parat til at yde ham støtte. Den overordnede vision i Socialforvaltningen er social inklusion, medborgerskab og indsats fra frivillige. I Center for Misbrugsbehandling oplevede de tilsynsførende det på den måde, at både på Madam Grøn og i Halvvejshuset er kontakten til beskæftigelse eller uddannelse en stor del af dialogen med brugerne. På Madam Grøn er der tilknyttet en del frivillige, og flere aktiviteter er etableret således, at deltagelse af frivillige er en forudsætning for at det kan fungerer. Som et eksempel på frivilligt arbejde, fremvises en tilmelding til juleaften, hvor der serveres middag og socialt samvær. Det er frivillige, der står for afholdelse af dette arrangement. Hverdagens aktiviteter, internt og eksternt På Madam Grøn er der mulighed for at deltage forskellige kreative aktiviteter, eksempelvis læderværksted og maling. Der ud over etableres forskellige sociale arrangementer og samvær. Tilbuddet stiller computer til rådighed, så brugerne har mulighed for at få adgang til internettet. 4

5 I Halvvejshuset er der udarbejdet en ugeplan, hvoraf det fremgår hvornår der er fælles morgenmad, gruppemøder, individuelle samtaler, indkøb og praktiske opgaver. Desuden kan der arrangeres fælles aktiviteter ud af huset. Af medarbejdernes fortælling fremgår det, at der er en forventning om at alle beboere efter indflytning tager stilling til, hvad der videre skal ske i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. Af oplysninger fra Intranettet fremgår, at i Kontakthuset er der mulighed for at få social kontakt med andre brugere hver formiddag på hverdage. Fokus for indsatsen er boligforhold, sundhed og helbred, sociale netværk, økonomi og almene tilstand, med henblik på lette tilværelsen for målgruppen. Sprogbrug og omgangsformer Under besigtigelsen af Madam Grøn og Halvvejshuset fik de tilsynsførende ved at overvære samtaler mellem brugere, beboere og medarbejdere det indtryk, at der er stor gensidig respekt og en omsorg fra medarbejderne for brugerne. Desuden bar tilsynsmødet præg af, at medarbejdernes udsagn viste, at de har en stor forståelse og indlevelse i brugerne forhold, at de har respekt for brugernes integritet, og at dette er udgangspunktet for støtten og vejledningen. De tilsynsførende oplevede udelukkende respektfuld om- og tiltale af brugerne. Brugerindflydelse Af oplysninger på centrets hjemmeside fremgår, at brugerne kommer af egen drift, og alle tilbud om behandling sker kun når brugeren har accepteret denne. Medarbejderne forsikrer, at der arbejdes ud fra Recovery, hvilket blandt andet betyder, at brugeren er i centrum, og der arbejdes ud fra dennes ønsker, behov og drømme. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Center for Misbrugsbehandling beskæftiger en del sundhedsfagligt personale. Deres opgaver er blandt andet at ordinere, udlevere og observere i forhold til den medicinske behandling. Centret har nedskrevet procedure og retningslinjer for medicin administrationen. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter varetager sygeplejeopgaver i forhold til brugerne. Opgaverne løses ambulant som i eksempelvis Kontakthuset, eller i en opsøgende funktion via gadeklinikkens medarbejdere. Medarbejderne har ligeledes en vigtig funktion i forhold til henvisning til sundsvæsenet. Af hjemmesiden fremgår det, at Kontakthuset har et samarbejde med Socialmedicinsk Tandklinik og Det Opsøgende Tandplejeteam, dels for at tilbyde behandling og dels forebyggelse gennem tandbørstning og fluorskylning. I Kontakthuset har brugerne mulighed for at indtage morgenmad og der tilbydes varm mad 3 gange om ugen. Ud over tilbuddet om kost, har brugerne også mulighed for at få et bad, samt at få vasket tøj. Brugerøkonomi Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. 5

6 Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Et af Tilsynsenhedens fokus områder i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne normalt ikke indgår i situationer med magtanvendelse, da meget få brugere er omfattet af reglerne om magtanvendelse. Når sådanne episoder opstår, tilkalder medarbejderne politiet. Centrets medarbejdere oplyser, at der af og til opstår episoder der gør, at enkelte brugere tildeles karantæne i en kortere eller længere periode, før de igen kan benytte sig af et tilbud. Samarbejde med pårørende Center for Misbrugsbehandling skriver på sin hjemmeside, at pårørende altid er velkomne til at ringe eller møde op i Rådgivningen. Her kan de henvende sig anonymt for at få information om stofmisbrug og behandling. Af beskrivelsen fremgår, at der er en bred opfattelse af begrebet pårørende, det kan eksempelvis være en kollega. Desuden har centret et tilbud til pårørende til brugere af Center for Misbrugsbehandling. Der er mulighed for at de pårørende kan være anonyme og emner der drøftes, bestemmes af deltagerne. Pårørende Caféen har åben den sidste torsdag i måneden fra kl og har til huse på Madam Grøn. Eksternt samarbejde Center for Misbrugsbehandling har et samarbejde med private eksterne leverandører når der skal tilbydes brugere en døgnbehandling. Af hjemmeside fremgår, at centret samarbejder med 5 behandlingsinstitutioner. Disse institutioner er placeret rundt omkring i Danmark. Ud over ovennævnte behandlingsinstitutioner samarbejder centret med en række andre institutioner, det er eksempelvis Center for Misbrugsforskning, Kriminalforsorgen og Psykiatrisk Hospital. Klager over tilbuddet Der har ikke været skriftlige klager over tilbuddet siden det seneste tilsynsbesøg. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Center for Misbrugsbehandling er fysisk placeret på flere matrikler rundt omkring i Aarhus. Medio 2012 er Center for Misbrugsbehandling flyttet fra midtbyen til lokaler på Sumatravej. Der ud over har deltilbud til huse i Grønnegade og Spanien. Lokalerne på Sumatravej fremstår lyse, indbydende og velholdte. Medarbejderne beskriver det således, at indretningen betyder, at man har overblik for hvad der foregår i huset og man som medarbejder derfor har større mulighed for at støtte en kollega, hvis det skulle blive nødvendigt. Endvidere anser medarbejderne det som en fordel at centret er flyttet. Stedet er mere anonymt, brugere på vej til centret kunne lige så godt være på vej til Marselisborg Lystbådehavn. Desuden fører en ugenert sti vej til centret. 6

7 Madam Grøn er etableret i et renoveret nedlagt bilværksted i Grønnegade. Tilbuddet indeholder en café, køkken, værksted til kreativiteter, samlingslokale og lokaler til individuelle samtaler. Lokalerne fremstår hyggelige og indbydende. Halvvejshuset er ligeledes placeret i Grønnegade, og er en ældre etage bygning med en mindre gårdhave. Boligerne er indrettet således, at der er 2 beboere i hver lejlighed. De har hver deres værelse og deler bad, toilet og køkken. Der ud over er der en fælles lejlighed med køkken, spiseplads og opholdstue. Fælles lokalerne fremstår som ryddelige, hyggelige og med et hjemligt præg. Lokalerne i Kontakthuset, Spanien er ikke besigtiget. Struktur Center for Misbrugsbehandling ledes af en centerleder og 4 afdelingsledere, samt en administrationsleder. Centerlederen har reference til Søjlechefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Center for Misbrugsbehandling har en stab af administrative- og udviklingsmedarbejdere, samt en psykolog til at understøtte driften. Internt samarbejde og kommunikation Center for Misbrugsbehandling har egen MED-struktur og arbejdsmiljøgruppe. Tilsynsenheden har modtaget kopi af referater fra MED-møderne. Af referaterne fremgår, at arbejdsmiljøet, både det konkrete og forebyggelse, drøftes på møderne. Alle medarbejdere i området har adgang til intranettet og Outlook. Arbejdstilrettelæggelse Emnet har ikke været drøftet på dette tilsynsbesøg. Arbejdsmiljø Center for Misbrugsbehandling er arbejdsmiljøcertificeret, hvilket betyder at der et kendskab til retningslinier for arbejdet. På tilsynsmødet oplyses, at på grund af flytningen skal der udarbejdes en ny APV. Forespurgt fortæller medarbejderne, at sygefraværet i enkelte afdelinger er relativt højt, og at der arbejdes på at få fraværet nedbragt. Udvikling af tilbuddet Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er afsættelsesstop i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, så de stillinger der har været ledige, har været tilbudt udpegede medarbejdere i henhold til Udviklingspolitikken. Ved ansættelse af nye medarbejdere tilstræber Center for Misbrugsbehandling en tværfaglighed. Personaleudvikling personaleuddannelse Center for Misbrugsbehandling har et internt kursusudvalg. I dette udvalg arrangeres blandt andet temadage for centrets medarbejdere. 7

8 Alle medarbejdere får som tidligere nævnt som minimum en grunduddannelse i kognitive metoder. Som en del af udviklingen af medarbejderne, bliver der etableret mulighed for jobrotation. Af andre udviklingstiltag nævnes, at ledere deltager i kommunens DOL-forløb, og en anden leder tager en Master-uddannelse i misbrugsbehandling. Lederne fortæller, at de har erfaret, at et væsentlig element i en udvikling er et godt samarbejdsmiljø, og for at opnå dette, satser de på at skabe rammer for kollegialt samvær. Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Hos Center for Misbrugsbehandling har lederne gjort sig nogle overvejelser over, hvilke emner der kunne være aktuelle at se mere på. Det første emne er, at være opmærksom på udviklingen indenfor IT-området. Kunne eksempelvis Skype være brugbar i forhold til at løse nogle af centrets opgaver. Et andet emne som Rådgivningen kunne arbejde med er, hvad kan årsagen være til at nogle brugere kommer til de første 2 samtaler og så udebliver. Er der forhold omkring eller indhold i samtalerne der er årsag til udeblivelsen. Samlet vurdering af Center for Misbrugsbehandling Center for Misbrugsbehandling er et tilbud i søjlen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år der har et ønske om en reduktion eller frihed af et stofmisbrug. Brugerne kan desuden have en sindslidelse. Under besigtigelsen talte de tilsynsførende med flere brugere, både af botilbuddet og af værestedet. Brugerne udtrykte tilfredshed med tilbuddet, både indholdet i tilbuddet og medarbejdernes indsats. De tilsynsførende fik det klare indtryk, både ved dialogen med brugerne og med medarbejderne, at tilbuddet vil strække sig meget langt for at finde løsninger for at forhindre, at brugerne genoptager et misbrug som de ikke ønsker. Det gælder i forhold til at etablere en akut individuel samtale i værestedet eller en akut bolig i Halvvejshuset, samt en støttesamtale med en tidligere beboer. Tilsynsenheden har i 2012 fokus på social inklusion, medborgerskab og samarbejde med frivillige. På Madam Grøn er en væsentlig del af aktiviteterne båret af en frivillig indsats. Det er de tilsynsførendes oplevelse, at både tilbuddet og de frivillige, som er tidligere brugere, profiterer af ordningen. Tilbuddet kan udvide sine aktiviteter og de frivilliges indsats er medvirkende til at bevarer dem i stoffrihed. Et andet fokusområde i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Medarbejderne indgår efter eget udsagn ikke i situationer med magtanvendelse, men tilkalder politiet. De medarbejdere og ledere, som de tilsynsførende mødte under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplevedes som engagerede i og kompetente til at løse de arbejdsopgaver de stilles overfor. 8

9 De tilsynsførende har efter tilsynsbesøget det indtryk, at Center for Misbrugsbehandling er et veldrevet tilbud, der lever op til deres vision og mission. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er præsenteret for forhold, der giver anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. 9

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 25. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Madam Grøn Tilbudstype og form Et dagtilbud efter 104 i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 14. oktober 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Halvvejshuset Tilbudstype og form Et botilbud efter 107

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. oktober 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Allé Huset, Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Babakian Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 18. februar 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Kragelunds Allé, Center for Bostøtte

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 7. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Chiligruppen Tilbudstype og form Botilbud i henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 20. januar 2011. Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Boområdet, Socialpsykiatri, Boformen Tuesten Huse Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 8. marts 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aktivitets- og Kontaktsted Annagade Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 26. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Rejsecaféen Tilbudstype og form Et dagtilbud efter paragraf

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 22. november 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Alkoholbehandling Tilbudstype og form Alkoholbehandlingen

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 26. januar 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri NORD Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret 2. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 24. juni 2010. Oplysninger om tilbudet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri CENTRUM Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 25. august 2009 Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype og form Ellengården drives efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 19. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 5. december 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Værket Tilbudstype og form Botilbud jævnfør servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune Støtteboligerne Kilden og Værestedet Bjælken. Onsdag den 15. december 2010 fra kl. 13.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune Støtteboligerne Kilden og Værestedet Bjælken. Onsdag den 15. december 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune Støtteboligerne Kilden og Værestedet Bjælken Onsdag den 15. december 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Tingagergården 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Tingagergården

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 12. september 2012 20. september 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 7. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 17. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Lenskjoldhus Tilbudstype og form Privat opholdssted

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Botilbuddet Elev Kollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vand og By Ungdom. Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 25. oktober 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri SYD Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda 13. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Sølyst 12. maj 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 18. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegården afdelingen Bakkegården og Bakkehuset Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 25. juli 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Bostøtte i eget hjem, Socialpsykiatri og Udsatte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord 29. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Arbejds- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret 7. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Botilbuddet Katrinebjerg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen 2. december 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt Miniinstitutionerne,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Notat. Oplysninger om tilbuddet. Århus Kommune

Notat. Oplysninger om tilbuddet. Århus Kommune Notat Emne Undersøgelses- og spørgeguide til brug ved varslede tilsyn på kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere