Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!"

Transkript

1 Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til alkohol og stofmisbrugsområdet. Centerlederforeningen udtalelser i nedenstående er derfor generelle og er ikke rettet mod specifikke formuleringer i rapporten. To afgørende forudsætningen for en god behandlingsindsats på rusmiddelområdet er, at: 1. faglighed (opgaveløsningen) vægtes højere end organisatorisk forankring. 2. aktørerne på området indgår i et forpligtende samarbejde på tværs af områder i kommunerne og mellem kommuner og regioner. Centerlederforeningens holdning er, at de mange facetterede problemstillinger som ses i sammenhæng med rusmiddelproblematikker håndteres bedst i kommunalt regi, hvor de øvrige hjælpeindsatser er forankret. Centerlederforeningen finder, at behandlingsindsatsen på alkohol og stofområdet er mest hensigtsmæssigt forankret som nu i kommunerne. Kommunerne har i samarbejde med borgerne ansvar for at levere og koordinere indsatser på områderne: forebyggelse, job og beskæftigelse, bolig, skole og uddannelse, familieproblematikker, socialpsykiatri, plejebehov etc. De seneste reformer på førtidspensionsområdet, flexjobordning og den forventede kontanthjælpsreformen tager afsæt i, at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats i kommunerne. Set i det lys forekommer ikke hensigtsmæssigt, at henlægge ansvaret for rusmiddelområdet til sygehusvæsenet. Danske Regioner har advokeret for at placere ansvaret for alkohol og stofområdet regionalt. Det er i den sammenhæng alene de sundhedsfaglige aspekter af rusmiddeproblematikken, der har været udgangspunkt for argumentationen. Centerlederforeningen ønsker at pointere vigtigheden af, at misbrug af rusmidler anskues som en problematik, der indeholder både sundhedsfaglige og psykosociale aspekter, og at de løsninger der skal til, for at minimere skadevirkninger og styrke behandlingen, bør bestå af et fint koordineret samspil mellem en sundhedsfaglig og psykosocial behandlingsindsats. Det er i det daglige samarbejde, at der sikres løbende vurdering og justering af indsatsen efter behov 2 1 Centerlederforeningen repræsenterer 47 kommuner, og servicerer yderligere en række kommuner. Centerlederne har for de flestes vedkommende ansvaret for både alkohol og stofbehandling. 2 se SST: Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008, pkt 2.3 1

2 Misbrug af alkohol og stoffer repræsenterer komplekse problematikker og fordrer komplekse svar. Uddybning. Danske Regioner ser forankring i regionsregi som en garant for at problematikken imødekommes faglig, (videnskabeligt) og at der sker en ensartet behandling i på land og by. Misbrug forstås biologiseret dvs. primært defineret som psykisk sygdom, hvorfor misbrugere imødekommes med en behandling i det specialiserede sundhedsvæsen. Brugergruppen er defineret som udsatte og sårbare mennesker, hvoraf en del af dem også har anden psykisk sygdom Sociale problematikker ses som afledte effekter af sygdommen, som følgeproblematikker. Argumentet for regionen kan levere bedre og mere faglighed (læs evidensbaseret indsatser) understøttes af, at der i regionsregi: er en vis volumen, (øvelse gør mester), specialisering betyder, at arbejdet er evidensbaseret, der arbejdes systematisk og der eksplicit anvendes den bedste viden om metoder og indsatser. viden, udvikles og sikres via akkreditering, ved brug af standarder. borgeren udredes, diagnosticeres og behandles i et lægeligt regi OG at alle gives denne mulighed. Det sikres bedst, mener regionsfortalerne, hvis rusmiddelbehandlingen defineres som en del af psykiatrien. 3 Centerlederforeningen mener at opgaven løftes bedst i et regi der rummer mulighed for at : mål og metode skal løbende drøftes, udvikles og tilpasse den skiftende rusmiddelscene og bredden i målgruppen, der spænder fra unge med problematisk rusmiddelbrug til kronikere : misbrugere gennem mange år af alkohol og heroin, at værdier, mål og succeskriterier er politisk godkendte (det skærmer for vejrhanepolitik), forsknings og resultater inddrages i mål og metodeudviklingen, området kigges i kortene af brugergrupper og eksterne forskere, der ikke er belastet af forforståelsen i fagfeltet: læge og psykosociale medarbejdere, Målene for indsatsen drøftes og testes : både de individuelle og de samfundsmæssige, Er målene troværdige og realisable, eller skal der skrues på andre virkemidler skal målene revurderes. Det er alment kendt, men ofte negligeret i det heftigt voksende evalueringsparadigme, at forskningsfeltet og de valgte målepunkter er bestemmende for udkommet, således også for såkaldt 3 To diagnoser et menneske Danske Regioner

3 videnskabelig forskning en række faktorer med betydning kan være udeladt. 4 F.eks. uspecifikke faktorer imødekommenhed, respekt og ligeværdighed, tilgængelighed m.m. Det giver ikke nødvendigvis flere raske eller mere velfærd at måle. 5 Målene skal være graduerede og modsvare den mangfoldighed rusmiddelscenen repræsenterer Indsatserne skal (fagligt og samfundsmæssigt) kunne begrundes, Rammer og ressourcer skal gøre det muligt organisatorisk og økonomisk at udmønte de politisk fastlagte mål, Fagligt kompetente folk skal rekrutteres og fastholdes: rette profession på rette sted til rette opgave, Professionerne : sundheds og socialfaglige skal samarbejde respektfuldt og ligeværdigt for at nå de fastlagte mål, Sektorerne skal samarbejde. Både områderne i kommunerne og mellem behandlingspsykiatri i regionerne og socialpsykiatrien i kommunerne, Den behandlingssøgende/brugerorganisationer/ og politikere skal medinddrages i at definere og vurdere om målene er realistiske og relavante, behandlingsplanen, den individuelle for rusmiddelproblematikken skal være nedskrevet og kendt af den behandlingssøgende OG jævnligt justeres, tilpasset mål og ressourcer, den medicinske behandlingsplan skal være nedskrevet (SL 101 og 141), handleplanen (SEL 141) for den socialfaglige indsats er nedskrevet, herunder ansvar og handlekompetencer veldefinerede OG gråzoner mellem region/kommune professioner skal minimeres. Dertil kommer: samarbejde, samarbejde og samarbejde Det er en politisk og ledelsesmæssig opgave at sikre at organisationernes opgaver, mål og værdier er kendte og klart formuleret. Det er den enkelte behandlers opgave at udmønte værdierne på baggrund af: kendskab til sundheds og socialfaglig lovgivning på området, medicinsk og psykosocial viden, dertil metodemæssige kundskaber, indsigt i samspillet mellem fysiologiske, psykiatriske/psykologiske og sociale faktorer, kendskab til og erfaring i motivations, fastholdelses og ændringsmetoder, evne og lyst til samarbejde. Forankrings diskussionen giver ikke i sig selv bedre resultater, men Det er, i lys af Danske Regioners argumenter for at placere rusmiddelbehandlingen i sygehusregi, nærliggende at rejse spørgsmålet: 4 Døgnundersøgelsen Mads Uffe Petersen CRF 5 Stofmisbrug 2008, Peter Ege: skriftlighed, systematik og en anerkendende tilgang 3

4 Hvad har forhindret behandlingspsykiatrien i, at samarbejde med rusmiddelbehandlingsenhederne, at løfte de sundhedsfaglige opgaver som f.eks. screening og udredning af psykiatriske diagnoser i dag? 6 Sektorerne skal spille sammen lige gyldig hvor opgaven ligger. Udfordringer er bl.a. : 1. Volumen, befolkningsgrundlaget i nogle kommuner er småt? 2. Forskellige videnspraktikker/konkurrerende problemforståelser? 3. Konkurrerende sektorer? Konkurrerende økonomier? 4. Vanskeligheder med at rekruttere og fastholde, især sundhedsfaglige ressourcer både i kommunernes rusmiddelbehandlingen og i regionernes behandlingspsykiatrien. 5. Læger, der er interesseret i rusmiddelbehandling som speciale, således at brugergruppen får det bedste fra det sundheds og socialfaglige område. Volumenproblematikkerne løftes bl.a. ved gode lokale samarbejdsaftaler OG kan løses ved at kommuner slår sig sammen. 7 Centerlederforeningen anbefaler, at : Social og Integrationsministeriet og Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed spiller sammen. I dag er alkohol og stofbehandling defineret i hhv. SL 141 og SEL 101 og SL 142 Praksisfeltet i kommunerne, der udgøres af beskæftigelses, social og sundhedsfaglige fagområder og kommuner og region indgår forpligtende samarbejdsaftaler. I dag understøtter lovgivningen at : Alkoholområdet, forankret i Sundhedsloven, arbejder ud fra en lægefaglig professionsforståelse, man kan sige, at arbejdet med de afledte sociale problemer ses som en hjælpeydelse. Stofområdet, forankret i Serviceloven, arbejder ud fra en psykosocial professionsforståelse, man kan sige de lægefaglige ydelser ses som en hjælpeydelse. I effektundersøgelser fremgår det, at et element i god behandling netop er bredde i behandlingstilbuddet forstået bl.a. som samspil mellem ydelser fra andre områder/professioner. 6 Projekt bedre udredning er et eksempel på kommunalt og regionalt samarbejde om psykiatrisk udredning af personer med psykiske lidelser og misbrug. Center for misbrugsbehandling Aarhus Kommune Holstebro og Herning samarbejder om fælles tilbud til klienter/patienter og fælles personaleuddannelse 4

5 Ved en placering i regionerne risikeres det at : problemforståelsen kan blive for biologisk, det vil sige smal, helhedssynet begrænset og samarbejdet på tværs nedtones. Med al respekt for regionerne er samarbejde på tværs IKKE en spidskompetence, en mere entydig lægefaglig tilgang, (diagnose = medicinsk lindring) der kun i begrænset omfang vil blive udfordret af andre fag, flere enkeltstående, gentagende behandlings pakker med fokus på den medicinske del, mindre fokus på koordination og overgange mellem region og kommune, mellem sektorer og områder, alkoholbehandlingen vil blive prioriteret. Alkoholbehandlingen er udviklet i og tilpasset den medicinske problemforståelse, stofmisbrugsbehandlingen vil blive nedprioriteret Regionen er uvant med målgruppen (der repræsenterer flere vilde problematikker) hvor den sociale indsats fylder og skal fylde mest, forebyggelsen,(sl 119) i dag en kommunal opgave, kan blive fragmenteret og miste den sammenhæng, der er under opbygning, med folkeskole, ungdomsuddannelserne, (tekniske skoler) arbejdspladser, institutionspersonale, hjemmepleje myndighedspersoner, egen læge m.m. Indsatsplaner, der skal udarbejdes i kommunerne i forbindelse med den nye førtidpensionsreform og kommende kontanthjælpsreform, fordrer en velkoordineret kommunal indsats, herunder sundhedsfaglig deltagelse ( pr ). Ungeområdet udfordres på Nærheden til og samarbejde med Familieafdeling (unge < 18 og unge 18 23), myndigheds og pårørendeinddragelse udfordres Ungdomsuddannelserne Samarbejdet med jobcentrene blive udfordret Voksen og på ældreområdet udfordres på : Tætheden til det specialiserede område og handicap Særlige ydelser : Hjemmehjælp og sygepleje (hvor der skal banes vej / adgang til hjemmet) : Dag og døgnbehandling: visitation og opfølgning SKP ordninger, etablering, visitation og opfølgning Særlige tilbud til særlige grupper Skæve boliger, visitation Væresteder, visitation Omsorgsophold, visitation Særlige plejehjemslignende ophold, visitation Særligt kendskab til klient / patient / bruger 5

6 Løsninger år 2013: Centerlederforeningen støtter det videre arbejde med at udmønte de mål, der er formuleret i Socialministeriet initiativer 2012 og KL s anbefalinger Det videre arbejde kan bl.a. ske i form af konkretiseringer, metodeudvikling og træning og ved,at der etableres forpligtende samarbejdsaftaler mellem områderne i kommunerne og mellem kommuner og region. Samarbejdsaftalerne bør udformes således at de kan tilpasses lokale forhold og retssikkerheden for brugergruppen skal i fokus. Centerlederforeningen anbefaler en fortsat forankring af området i kommunerne. 9 Centerlederforeningen 2013 Vinnie Thomsen Bestyrelsesformand og Centerleder I Aarhus kommune. 8 En styrket misbrugsbehandling KL Centerlederforeningen repræsenterer 47 kommuner, og servicerer yderligere en række kommuner. Centerlederne har for de flestes vedkommende ansvaret for både alkohol og stofbehandling. 6

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne STOF nr. 21, 2013 Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne - STOF bringer den uforkortede udgave af Centerlederforeningens høringssvar i anledning af den igangværende evaluering

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere