- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune"

Transkript

1 - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

2 Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred, Børn og Unge-Lægeordningen Hanne Fuglsang Nielsen, Tandplejen Susanne Hede, Sundhedsplejen Anne-Mette Momsen, Sundhedsrådet Annie Christiansen, Skoleforvaltningen Karina Poulsen, Skoleforvaltningen Billeder: Erik Christensen, Skoleforvaltningen Yderligere oplysninger: Århus Kommunale Skolevæsen Skoleforvaltningen Frederiksgade 79, Postbox Århus C Tlf Internet: Oplag: 5600 stk. Grafisk produktion: Danprint, 8330 Beder Bestillingsnummer: 218 ISBN Med denne sundhedspolitik har vi valgt at sætte fokus på sundheden blandt børnene i Århus Kommunes folkeskoler. Sundhedspolitikken skal danne rammen om formuleringen af den enkelte skoles sundhedspolitiske indsatsområder. De lokale indsatsområder tilpasses de lokale behov. Udgangspunktet for arbejdet med sundhed i folkeskolen er, at børnenes sundhed primært er forældrenes ansvar. Det er skolens opgave at støtte op omkring forældrenes indsats. Alle skal have samme muligheder for at leve et godt og sundt liv. Derfor er det afgørende, at skolen giver eleverne handlekompetence til at fremme egen og andres sundhed, og at skolen udgør et sundhedsfremmende miljø, der understøtter trivsel og sunde vaner. Sundhedspolitikken arbejder med et bredt sundhedsbegreb. Det vil sige et sundhedsbegreb, der ikke alene handler om»fravær af sygdom«, men om trivsel. Derfor indgår temaer som mobning og sorg også. Begrebet handlekompetence er blevet omdrejningspunktet for megen diskussion af sundhedsundervisningen. I stedet for at udstede forbud eller manipulere eleverne til at træffe bestemte valg skal eleverne udvikle viden og færdigheder til at kunne skabe deres egne forandringer og realisere deres egne visioner. I arbejdet med sundhed i skolen kan man ikke helt undlade traditionel forebyggelse, f.eks. i forbindelse med alkohol og rygning. Men hovedvægten er lagt på sundhedsfremme og handlekompetence. Missionen er således at klæde eleverne på til at træffe sundhedsfremmende valg. Dét giver varige resultater! Rigtig god fornøjelse med sundhedsarbejdet. Torben Brandi Nielsen Rådmand for Skoler og Kultur 2

3 Indholdsfortegnelse 3 Forord v/ Rådmand for Skoler og Kultur, Torben Brandi Nielsen Kapitel 1 4 Indledning 5 Sundhedspolitikkens mål 6 Overordnet mål for sundhedspolitikken: Folkeskolerne i Århus Kommune udgør et sundhedsfremmende miljø, der giver eleverne forudsætninger, så de kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Kapitel 2 7 Ulighed i sundhed Delmål: Eleverne får lige mulighed for at udvikle sig og trives fysisk, psykisk og socialt. Kapitel 3 8 Mad og måltider Delmål: Eleverne får god mad, der svarer til kroppens behov for energi og næringsstoffer. Kapitel 4 10 Krop og bevægelse Delmål: Eleverne bevæger sig mindst 1 time om dagen. Kapitel 5 12 Misbrug og afhængighed Delmål: Ingen elever udvikler et misbrug eller en afhængighed af cigaretter, alkohol eller andre rusmidler. Kapitel 6 13 Tobak Delmål: Ingen elever ryger ugentligt eller hyppigere. Kapitel 7 14 Alkohol Delmål: Ingen elever drikker alkohol, inden de er fyldt 15 år. Kapitel 8 16 Rusmidler Delmål: Ingen elever har et forbrug af rusmidler. Kapitel 9 17 Skolens rum Delmål: Eleverne oplever, at skolen tilbyder gode fysiske og æstetiske rammer for læring. Kapitel Mobning Delmål: Eleverne oplever, at skolen er et sted, der fremmer fællesskab og beskytter mod mobning. Kapitel Sorg Delmål: Eleverne oplever, at den enkeltes sorg kan rummes i fællesskabet. Kapitel Appendix 1: Rammer for sundhedsarbejde i Århus Kommune Kapitel Appendix 2: Politisk forankring 33 Litteraturliste 34 Noter 3

4 Indledning Denne sundhedspolitik udspringer af et ønske om at styrke sundheden markant blandt de århusianske folkeskoleelever. Som følge af skolens centrale placering i elevernes hverdag rummer den mange potentialer for at sikre en fremtidig generation af sunde medborgere. Sundhedspolitikken er ligeledes motiveret af Folkesundhedsprogrammet, der fra 1999 og frem til september 2002 dannede rammen om en forebyggelsesindsats til forbedring af folkesundheden. I forlængelse af Folkesundhedsprogrammet offentliggjorde regeringen den 20. september 2002 et nyt sundhedsprogram,»sund hele livet«.»sund hele livet«viderefører tankerne fra Folkesundhedsprogrammet og sætter endvidere særligt fokus på 8 store folkesygdomme. Sundhedspolitikken for folkeskolerne i Århus Kommune er således et naturligt led i implementeringen af hhv. Folkesundhedsprogrammet og»sund hele livet«. Temaerne, der behandles i sundhedspolitikken, er valgt på baggrund af 2 faktorer. For det første, hvad repræsentanter for Børn- og Unge-Læge ordningen i Århus Kommune har anbefalet. For det andet, hvad repræsentanter for skolerne oplever som problemer i dagligdagen. Det har resulteret i, at sundhedspolitikken arbejder med et bredt sundhedsbegreb. Det vil sige et sundhedsbegreb, der ikke alene handler om»fravær af sygdom«, men om trivsel. Derfor indgår temaer som mobning og sorg også. Udgangspunktet for arbejdet med sundhed i folkeskolen er, at børnenes sundhed primært er forældrenes ansvar. Det er skolens opgave at støtte op omkring forældrenes indsats. Det er dog vigtigt at fastslå, at skolen under alle omstændigheder har et ansvar for at handle, når et problem identificeres. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen, der skal bidrage til arbejdet med sundhed i undervisningen i overensstemmelse med den enkelte skoles sundhedspolitiske indsatsområder. Ungdomsskolen skal ligeledes, i det omfang det er muligt, bidrage til en sundhedsfremmende adfærd hos eleverne. Handlekompetence er et vigtigt omdrejningspunkt for sundhedspolitikken. At eleverne skal gives handlekompetence betyder, at eleverne skal udvikle viden og færdigheder til at kunne skabe deres egne forandringer og realisere deres egne visioner. I sundhedsarbejdet på skolerne kan man ikke helt undlade forbud og traditionel forebygggelse, f. eks. i forbindelse med rygning og alkohol. Men vægten er lagt på handlekompetence, så eleverne får redskaber til at træffe sundhedsfremmende valg nu og i fremtiden. Sundhedspolitikken beskæftiger sig med en række sundhedspolitiske temaer. Målene for de enkelte temaer kan alle bidrage til indfrielsen af det overordnede mål. Beskrivelsen af hvert tema indebærer endvidere en kort præsentation af en række baggrundsoplysninger, der kan være skolerne til gavn, når den lokale sundhedspolitik skal formuleres. Der sluttes af med en række konkrete idéer til handling i relation til det enkelte tema. For at sikre sundhedspolitikkens gennemslagskraft skal alle folkeskoler i Århus Kommune formulere deres egne sundhedspolitiske indsatsområder. Det foreliggende materiale er en overordnet ramme for formuleringen af den lokale sundhedspolitik. Skolens lokale sundhedspolitik skal indarbejdes i skoleplanen. I arbejdet med sundhed er det vigtigt at være opmærksom på sammenhængen mellem årsag og virkning. Det, der kan synes at have en sammenhæng, kan i stedet være en tilfældighed. Eller der kan være tale om en mere kompleks sammenhæng, end man skulle tro ved første øjekast. For at sikre effekten af en sundhedsfremmende indsats er det derfor afgørende, at skolen laver en grundig analyse af sammenhængen mellem årsag og virkning. Det er skolernes ansvar at sikre, at de sundhedspolitiske tiltag bliver evalueret ved hjælp af SMTTE-modellen. Bagerst i publikationen findes 2 appendixafsnit. Disse afsnit giver et overblik over henholdsvis de eksisterende rammer for sundhedsarbejdet i Århus Kommune og sundhedspolitikkens politiske forankring lokalt og nationalt. Der er endvidere udarbejdet noter samt en litteraturliste, så skolerne har mulighed for selv at gå i dybden med udvalgte temaer. 4

5 Sundhedspolitikkens mål og delmål Det overordnede mål for sundhedspolitikken for folkeskolen i Århus Kommune er: Folkeskolerne i Århus Kommune udgør et sundhedsfremmende miljø, der giver eleverne forudsætninger, så de kan handle for at fremme egen og andres sundhed. I tilknytning til det overordnede mål er der fastsat følgende delmål: 1. Eleverne får lige mulighed for at udvikle sig og trives fysisk, psykisk og socialt. 2. Eleverne får god mad, der svarer til kroppens behov for energi og næringsstoffer. 3. Eleverne bevæger sig mindst 1 time om dagen. 4. Ingen elever udvikler et misbrug eller en afhængighed af cigaretter, alkohol eller andre rusmidler. 5. Ingen elever ryger ugentligt eller hyppigere. 6. Ingen elever drikker alkohol, inden de er fyldt 15 år. 7. Ingen elever har et forbrug af rusmidler. 8. Eleverne oplever, at skolen tilbyder gode fysiske og æstetiske rammer for læring. 9. Eleverne oplever, at skolen er et sted, der fremmer fællesskab og beskytter mod mobning. 10. Eleverne oplever, at den enkeltes sorg kan rummes i fællesskabet. Skolerne fastlægger i formuleringen af de lokale sundhedspolitiske indsatsområder og i skoleplanen, hvordan man lokalt udmønter målene. I det følgende uddybes mål og delmål. De baggrundsafsnit, der knytter sig til hvert tema, er tænkt som en inspiration til skolerne i deres arbejde med målene. 5

6 Overordnet mål for sundhedspolitikken Målsætningen for sundhedspolitikken for folkeskolerne i Århus Kommune er: Folkeskolerne i Århus Kommune udgør et sundhedsfremmende miljø, der giver eleverne forudsætninger, så de kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Skolen er en væsentlig del af børn og unges hverdag. Derfor indebærer skolegangen både muligheder og risici i forhold til elevernes sundhed. Det er afgørende, at skolen giver eleverne handlekompetence til at fremme egen og andres sundhed, og at skolen udgør et sundhedsfremmende miljø, der understøtter trivsel og sunde vaner. Skolen har som selvstændig faktor betydning for elevernes trivsel. På en række skoler har det været muligt at identificere markante forskelle i elevernes trivsel - en forskel, der ikke kan forklares ved hjælp af forskelle i elevernes sociale baggrund. Undersøgelsen viser ligeledes, at den måde skolen ledes på samt de værdier, der ligger til grund for undervisningen på en skole, har direkte betydning for elevernes trivsel. 2 Elever fra lavere socialgrupper har dårligere helbred og ringere trivsel og sundhedsadfærd 3 i forhold til motion, rygning samt valg af fødevarer end deres kammerater fra familier fra andre socialgrupper. 4 Den relativt dårligere sundhedsadfærd hos visse sociale grupper kan på længere sigt være med til at fastholde de sociale forskelle, fordi et dårligt helbred kan være svært foreneligt med uddannelse, job osv. Folkeskolen rummer en oplagt mulighed for at sikre, at alle elever kender og har mulighed for at træffe sundhedsfremmende valg. Skolens arbejde med at udvikle kompetencer hos eleverne kan kun lykkes, hvis det sker i et samarbejde mellem de forældre og professionelle, der har ansvaret for elevernes opvækst. Jo bedre dette samarbejde er, jo højere mål kan man i fællesskab sætte sig. Det gælder både på det faglige, det sociale og det sundhedsmæssige område. Sundhedspolitikken skal anskueliggøre nødvendigheden af dette samarbejde og samtidig belyse nogle af de sundhedsfremmende kræfter, en velfungerende skole kan og bør rumme. Det er politikerne, forvaltningen, skoleledelsen, skolebestyrelserne, lærerne og pædagogernes fælles ansvar, at det sundhedsfremmende valg er kendt og tilgængeligt i Århus Kommunale Skolevæsen. 6

7 Kapitel 2 Ulighed i sundhed Delmål Eleverne får lige mulighed for at udvikle sig og trives fysisk, psykisk og socialt. Baggrund En mindre gruppe elever har flere sundhedsproblemer end flertallet. 5 Elever med vanskelige sociale opvækstforhold, f.eks.: - Elever fra hjem med alkoholmisbrug. - Elever, der misbruges seksuelt. - Elever, der lever med omsorgssvigt. - Elever, der lever i isolerede familier pga. kulturelle eller religiøse forhold. - Elever af flygtninge og indvandrere med vanskeligheder i forbindelse med kulturmødet. Elever, der lever med usunde vaner, f.eks.: - Elever, der ikke får morgenmad. - Elever, der er inaktive. - Elever, der kommer for sent i seng og for sent op om morgenen. - Elever, der mobber. - Elever, der ryger. - Elever, der starter tidligt med at drikke alkohol. Elever med tidlig seksuel debut. Elever med forskellige vanskeligheder, f.eks: - Elever, der er handicappede. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, DAMP eller ADHD. - Elever med fedme. - Elever med problemer i bevægeapparatet (rygproblemer, m.m.). - Elever med allergi. - Elever med motoriske vanskeligheder. - Elever med tale-/ sprogvanskeligheder. - Elever med flere problemer på én gang. - Elever med mange skoleforsømmelser. På skolen Forslag til handling Øget opmærksomhed fra skolens personale på, at bestemte grupper har en øget risiko for sundhedsproblemer. Alle professionelle, der er i kontakt med eleverne, bringes ind et tværfagligt samarbejde om både grupper af børn og enkelte børn, jf. 1 4-samarbejdet, se beskrivelsen side 23. 7

8 Kapitel 3 Mad og måltider Eleverne får god mad, der svarer til kroppens behov for energi og næringsstoffer. Uregelmæssige spisevaner, et stort sukkerindtag samt et lavt forbrug af frugt og grønt kan være årsag til dårlig trivsel. Uregelmæssige spisevaner kan være, at måltider springes over eller at der spises meget usund mad mellem måltiderne. I Århus Kommune har en brugerundersøgelse om skolekantinerne vist, at 14% af eleverne aldrig spiser morgenmad, og yderligere 7% gør det kun 1-2 gange om ugen. 4% spiser aldrig frokost, og 9% spiser kun frokost 1-2 gange om ugen. Det svarer altså til, at 4-5 elever i hver klasse møder i skolen uden at have spist noget, og at 2-3 elever pr. klasse ikke spiser frokost i løbet af skoledagen. 68% af eleverne har madpakke med i skole hver dag, mens 11% aldrig har madpakke med. 6 8 Delmål Baggrund 75% af danske børn har et sukkerindtag over anbefalingerne. 7 Forbruget af sukkerholdige drikke er steget. 1 ud af 5 drikker sodavand hver dag, og 40% spiser slik dagligt. Sukkerholdige levnedsmidler fylder op for andre og sunde levnedsmidler og giver dermed risiko for, at behovet for vigtige næringsstoffer ikke dækkes. Et stort sukkerindtag, kombineret med begrænset fysisk aktivitet, betyder ligeledes risiko for overvægt. Det gennemsnitlige indtag af jern, jod og vitamin D samt indholdet af kostfiber i børnenes kost er for lavt. Frugt- og grøntindtaget blandt børn og unge ligger generelt langt under det anbefalede, selv om de nyeste tal viser en svag stigning. 9 15% af alle unge er overvægtige og andelen er stigende. Desuden forekommer diabetes hyppigere blandt børn og unge. Det er i skoleårene, der skal handles for at forebygge fedme senere i livet. 10 På kort sigt er der pædagogiske gevinster forbundet med en god og ernæringsrigtig kost. Rigtig ernæring gavner indlæringsevnen, mens elever på en mere tilfældig diæt bliver sløve, ukoncentrerede, uopmærksomme og uoplagte. Eleverne klarer endvidere skolens udfordringer nemmere, hvis de spiser flere måltider i løbet af dagtimerne. Elever med usunde spisevaner trives dårligst både fysisk, psykisk og socialt. 11 På både kort og længere sigt er der sundhedsmæssige gevinster ved at spise god og sund kost. Barndommens kostvaner har stor betydning for sundhed og sygdom hele livet igennem. Derfor er det vigtigt, at skolen og undervisningen understøtter elever og deres forældre i at udvikle sunde og gode madkulturer og i at fremme elevernes handlekompetence. Derfor bør mad- og måltidspolitik være en integreret del af hverdagen i Århus Kommunes skoler. For at bidrage til at give alle elever gode og sunde kostvaner har alle folkeskoler i Århus Kommunale Skolevæsen en kantineordning. Kantinen sælger hver dag: - Et varierende antal kolde/varme retter - Forskellige brød - Flere slags frugt og grønt - Mælk

9 På skolen Forslag til handling At koldt drikkevand skal være let tilgængeligt hele dagen, og børnene opfordres til at drikke vand til mellemmåltiderne, og når de er tørstige. At slik og sodavand forbeholdes særlige lejligheder. At initiativer med nationale og lokale kampagner, som f.eks. Skolernes Idrætsdag og Motionsløbet, støttes. I undervisningen At praksis og indhold i hjemkundskabsundervisningen kvalitetsikres. At der afholdes temaaftener/-uger for elever og forældre med oplæg om madpakker, sunde måltidsvaner og sammenhængen mellem mad og trivsel. At børn og unge-lægen, sundhedsplejersken og tandplejen inddrages i dialogen med forældre og elever om vigtigheden af sunde mad- og måltidsvaner. At der vælges lejrskoleformer, hvor én af aktiviteterne er at købe ind og fremstille mad på forskellige måder. At sundhedsplejersken inddrages i undervisningen om sund kost i klassen. At indsatser om kost og bevægelse sammenkædes. I pausen At der afsættes god tid til frokosten - gerne en længere pause, hvor frokost kombineres med bevægelsesaktiviteter. Spisepause og frikvarter kan eventuelt byttes om. At voksne er til stede og spiser sammen med børnene, da det har stor betydning for børns oplevelse af måltidets kvalitet. I skolekantinen At indsatsen med mad og måltider for at leve op til de nationale anbefalinger prioriteres. At nye initiativer med henblik på bedre udnyttelse af de eksisterende rammer støttes. Kantine/spise områder kan måske udvides/forbedres ved brug af ungdomsskolelokaler og andre lokaler, som med fordel kan have dobbelt funktion. At samarbejdet mellem kantinepersonale, pædagogisk personale og øvrigt personale udbygges. At»Århus har en opskrift. Håndbog om skolekantiner«anvendes som værktøjskasse. At der nedsættes sundhedsråd/ kantineudvalg. At forældre til nye skolebørn orienteres om kantineordningen. At der etableres et smagspanel af børn ved udviklingen af skolekantineordningens tilbud, f.eks. via elevrådet. At børn og unges ønsker inddrages i relation til madtilbudene under hensyntagen til de overordnede retningslinjer for skolekantineordningen samt de nationale anbefalinger. At der afsættes ressourcer til renovering/forbedring af kantinens fysiske rammer. 9

10 Kapitel 4 Krop og bevægelse Eleverne bevæger sig mindst 1 time om dagen. Børne- og ungdomsårene er fundamentale for udviklingen af kropsbevidsthed, gode kropsvaner og for lysten til at vedligeholde kroppen livet igennem. Børns motoriske kunnen er blevet forringet gennem de seneste ti år. 12 Aktivitetsniveauet topper omkring 12-årsalderen, hvor cirka halvdelen deltager i fysiske aktiviteter. 13 Størsteparten af alle skolebørn deltager i eller går til en form for fysisk aktivitet i fritiden, men der er tendens til et fald i andelen, der går til idræt og en stigning i antal timer tilbragt foran TV og computer Delmål Baggrund Der sker en stadig større polarisering mellem de aktive og de fysisk inaktive børn, og der er en skæv social fordeling, hvor børn af velstillede forældre er mest aktive. 15 Skoler og institutioner står overfor en udfordring. Der skal skabes flest mulige tilbud, som kan få de mindst aktive børn med til at få oplevelsen af glæde ved at bevæge sig. Idrætslærere, pædagoger og fritidstrænere er nøglepersoner i denne udvikling, men også forældre er en vigtig gruppe, når der sættes ind med kampagner over for børn. 16 Der findes undersøgelser som antyder, at idræt har en positiv betydning for kognitiv indlæring, motorisk funktion, bedre sociale relationer og forbedret kompetence på mange områder. 17 Fysisk inaktivitet skaber ubalance i stofskiftet, hvilket øger risikoen bl.a. for at blive for fed og få forhøjet kolesterol og blodtryk. Børn med dårlig kondition har således seks gange større risko for faktorer, der disponerer til hjertesygdomme. 18 Omkring hvert tiende barn bliver stadig mere overvægtige og har dårlig kondition. For nogle børn kan overvægt have konsekvenser som fedme, forhøjet blodtryk, højt kolesterolindhold og insulinresistens. 19 Derfor er det vigtigt, at skolen medvirker til at skabe gode vaner i forhold til leg og bevægelse, således at alle elever er fysisk aktive svarende til mindst én time om dagen. Mindst to gange om ugen bør aktiviteterne fremme og vedligeholde muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed.

11 På skolen Forslag til handling At der oprettes tilbud efter skoletid som supplement/alternativ til idrætsforeninger, f.eks. frivillig svømning eller idræt i skolens idrætsfaciliteter. At der samarbejdes med idrætsforeninger om aktiviteter, f.eks. ved tilknytning af foreningers frivillige ledere som fritidsvejledere for elever. At der gives tilbud om aktiviteter, der kan fastholde de ældre elevers interesse for fysiske aktiviteter, f.eks. dans, friluftsliv eller ekstremidræt. At der tilbydes efteruddannelse i at bruge fysisk aktivitet - også i tværfaglige sammenhænge. At der ansættes lærere/pædagoger med interesse for idræt. At elevernes fysiske kompetencer og interesse for at deltage i leg og bevægelse inddrages ved f.eks. elevog forældresamtaler. At fysisk aktivitet og formidling af vigtigheden heraf i forhold til trivsel og læring prioriteres. At elevernes medindflydelse sikres, når der tages beslutninger om akti viteter og legeområder ude og inde. At der opmuntres til deltagelse i Skolernes Motionsdag. At»aktiv skolevej«sættes på dagsordenen ved f.eks. at føre kampagner overfor børn og forældre med henblik på at cykle eller gå til og fra skole. At opfordre til, at større børn cykler i forbindelse med ekskursioner. At afholde kulturelle arrangementer/temaaftener for forældre om kroppen og fysisk aktivitets betydning for læring og trivsel. At opfordre forældre til at støtte børnene i at være fysisk aktive på skolevejen, i frikvarterer og i fritiden. At arbejde med krop og bevægelse i 1 4-samarbejdet i skoledistriktsgrupperne. At opprioritere indkøb af lege- og idrætsredskaber og indretning af idrætsfaciliteter. At sikre variation i udbuddet af fysisk udfordrende aktiviteter, så alle (også motorisk svagere) børn tilgodeses. At det sikres, at udearealer og legepladser er gode udfordrende rammer for leg, læring og fysisk udfoldelse. I undervisningen At fysisk aktivitet og træning integreres som et pædagogisk redskab i undervisningen, f.eks. i relation til rim, remser, rytmik, leg. At udendørs aktiviteter indbygges i undervisningsforløb i alle fag At der laves handleplan for sundhedsundervisning og idræt. At antallet af idrætstimer udvides. At svømmeundervisningen fastholdes, og valgidræt tilbydes. At eleverne selv lærer at måle deres kondital og kender tallets betydning for sundhed. At der gives ekstra timer til fysiske aktiviteter i indskolingsårene. I pausen At frivillige fysiske aktiviteter og lege organiseres i pauserne ved f.eks. at ansætte igangsættere eller ved periodevis at organisere lege mellem venskabsklasser. At børnene opfordres til at være fysisk aktive i pauserne. At eleverne opfordres til udendørs aktiviteter i al slags vejr. At der gives adgang til de indendørs idrætsfaciliteter i pauserne. 11

12 Kapitel 5 Misbrug og afhængighed Ingen elever udvikler et misbrug eller en afhængighed af cigaretter, alkohol eller andre rusmidler. Set fra en sundhedsmæssig synsvinkel er der væsentlige fællestræk ved cigaretter, alkohol og andre rusmidler. Det drejer sig i alle tilfælde om kemiske stoffer, der påvirker hjernen. Brugen af dem starter typisk i grupper af jævnaldrende i teenageårene. Det vil i høj grad være samspillet mellem den unge og omgivelserne, der er bestemmende for, hvorvidt der udvikles et misbrug Delmål Baggrund Cigaretterne adskiller sig naturligvis fra alkohol og andre rusmidler ved ikke umiddelbart at påvirke elevernes liv. De har imidlertid samme vanedannende virkning som hård narkotika 21, og de er årsag til et langt større samlet tab af leveår og livskvalitet end alkohol og rusmidler tilsammen! 22 De få, der starter et egentligt misbrug af andre rusmidler, vil ofte være at finde blandt de elever, der udvikler et problematisk alkoholforbrug i skolealderen. 23 Det kendetegner mange af disse elever, at de føler sig fremmedgjorte i forhold til skolen og skolens miljø. 24 Også blandt dem, der»kun«ryger, ses en overhyppighed af elever, der ikke synes særlig godt om skolen, og som oplever sig selv som fagligt svage. 25 Elevernes trivsel i skolen og deres oplevelse af at blive værdsat bør derfor ses som en meget væsentlig, fælles forebyggende faktor, når det gælder om at undgå skadevirkninger fra brug af cigaretter, alkohol og andre rusmidler. 26 Det skal naturligvis suppleres med en række målrettede indsatser med inddragelse af blandt andet forældrene. På skolen Forslag til handling At skoledistriktsgruppen samarbejder om løsningen af problemer med misbrug og afhængighed blandt skoledistriktets børn. Der kan eventuelt rekvireres assistance til opgaven fra 1 4-samarbejdets Videns- og Ressource Center. Oplysninger om Videns- og Ressource Centeret kan findes på 1 4-Nettet og i sundhedspolitikkens Appendix 1. I undervisningen At eleverne i forskellige pædagogiske sammenhænge får lejlighed til at få praktiske erfaringer med deres egne holdninger til gruppenormer og gruppepres og diskuterer disse ting med deres kammerater. At eleverne i forbindelse med undervisningen diskuterer de etiske problemstillinger, der knytter sig til at afgøre, hvordan og hvor meget man skal»blande sig«i andres liv. At eleverne får en forståelse af, hvad begrebet risiko indebærer. Børnene skal f.eks. vide, at en risiko ikke kan afvises, alene fordi der forekommer tilfælde, hvor det tilsyneladende ikke går så galt. At eleverne kender de karakteristiske følger af misbrug (f.eks. afhængighed, tilsidesættelse af andre hensyn for at kunne få stoffet) og har indsigt i, hvorledes et misbrug gradvis kan udvikle sig, så det får stigende fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

13 Kapitel 6 Tobak Delmål Ingen elever ryger ugentligt eller hyppigere. Baggrund Tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har størst indflydelse på folkesundheden, og som er den væsentligste årsag til den relativt dårlige udvikling i middellevetiden i Danmark. Rygning er således en af de vigtigste årsager til hjerte-kar-sygdomme, kræft, lunge- og luftvejssygdomme og den væsentligste årsag til en tidlig død. Børn og Unge-Lægeordningen i Århus Kommune har undersøgt 15-åriges rygevaner 3 gange i løbet af de sidste 10 år. 27 Mere end halvdelen af eleverne i Århus Kommune har aldrig prøvet at ryge, mens cirka hver 10. er holdt op, og ca. hver 3. elev er ryger. Det samlede billede viser et let fald i antallet af unge, der ikke ryger i øjeblikket. Færre piger ryger dagligt, mens flere til gengæld ryger af og til. Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der optræder med den klareste sociale ulighed. Ved stor-cigaretrygning, dvs. et dagligt forbrug på over 15 cigaretter, er den sociale forskel endnu tydeligere. Positive ændringer af såvel middellevetiden som den sociale ulighed i sundhed forudsætter derfor i høj grad effektive og omfattende initiativer for at nedbringe andelen af rygere. Derfor er det vigtigt, at alle elever kender konsekvenserne af rygning, og at eleverne støttes i en beslutning om ikke at ryge/stoppe med at ryge. Eleverne på folkeskolerne i Århus Kommune må ikke ryge i skolen. Der er meget, der tyder på, at en restriktiv rygepolitik på skolerne rent faktisk har en positiv effekt på antallet af rygere. 28 På skolen Forslag til handling At der arbejdes for en totalt røgfri skole. At rygelokalet placeres, så eleverne ikke kan se ind i lokalet fra skolegården. At skolen deltager i landsdækkende/regionale kampagner. At skolen får besøg af Sundhedsrådets minibus»vil du med på STOP?«I bussen kan elever i klasse få målt kulilte i udån- dingsluften. Kulilten er et udtryk for, hvor belastet kroppen er af tobaksrøg. Et pilotprojekt på 6 skoler i vinteren 2002 viste, at 20 elever stoppede med at ryge i forlængelse af bussens besøg. At skolebestyrelsen laver ordensregler i forhold til rygning. At elevrådet tager initiativ til debat om rygevaner. At forældregruppen informeres om indholdet i loven om røgfri miljøer f.eks. ved at diskutere emnet på forældremøder. At skoledistriktsgruppen samarbejder om en koordineret indsats i forhold til rygning. Der kan eventuelt rekvireres assistance til opgaven fra 1 4-samarbejdets Videns- og Ressource Center. Oplysninger om Videns- og Ressource Centeret kan findes på 1 4-Nettet og i sundhedspolitikkens Appendix 1. I undervisningen At skolens børn- og unge-læge og sundhedsplejerske inddrages i undervisning/temadage om emnet. Læge og sundhedsplejerske kan blandt andet informere om muligheden for at oprette rygestop-grupper og anvendelsen af»vil du med på STOP?«- hotlinjen. 13

14 Kapitel 7 Alkohol Delmål Ingen elever drikker alkohol, inden de er fyldt 15 år. Baggrund Op igennem halvfemserne har vi set et støt stigende forbrug af alkohol blandt unge. I Børn og Unge-Lægeordningens rapport, Ung i Århus, fandt man, at halvdelen af drengene og en tredjedel af pigerne i 9. klasse drak 7 eller flere genstande om ugen i Fra 1993 til 1997 så man en markant stigning i andelen af drenge i 9. klasse, der havde været fulde mere end 40 gange (fra 17% til 27%). Denne andel er igen for nedadgående, og der er flere elever, der nu angiver, at de enten ikke har et alkoholforbrug, eller at de har et meget lille alkoholforbrug. 29 Unge med tidlig alkoholdebut udvikler ofte et større forbrug af andre rusmidler. 30 Når de unge når en alder omkring 14 - naturligvis meget afhængig af modenhed - bliver holdningen til/forbruget af alkohol i stigende grad afhængigt af, hvilke relationer den unge har til kammeraterne, samt hvilke vaner kammeraterne har. Man er gennem de senere år blevet mere opmærksom på, at ensidig fokusering på formidling af viden ikke er tilstrækkelig til at opnå en forebyggelseseffekt. Der findes flere forskellige undervisningssystemer, som er evalueret. Man skal være opmærksom på, at effekten af forskellige undervisningsprogrammer kan være forskellig, og at der ligefrem kan optræde en negativ effekt af en intervention. Der er fundet følgende væsentlige forudsætninger for et undervisningsprograms virkning: - Målgruppen er ca år ved start. - Programmet har udskydelse af debutalder og afholdenhed som målsætning. - Integration af emner (tobak, alkohol, stoffer i samme program) er vigtig. - Fokus er på gruppepres og social påvirkning i relation til tobak, alkohol og rusmidler. - Indholdsmæssigt skal der være flere komponenter i programmerne: Aldersrelevant information om rusmiddelbrug kombineres med normsætning og træning i sociale og personlige færdigheder i relation til rusmidler. - Det er afgørende, at undervisningen benytter en aktivt elevinvolverende formidlingsproces. - Der kræves en samlet varighed på timer - helst fordelt over flere klassetrin. - Der kræves en nøjagtig programgennemførelse med manualer og lærertræning, f.eks. med hjælp fra videoprogrammer. 31 Forældrenes indsats er særlig vigtig, når eleverne er i præpuberteten. Det er i den alder, de unge er mest påvirkelige af hjemmets normer. 14

15 På skolen Forslag til handling At skolen samarbejder med forældrene, og at forældrene også indbyrdes samarbejder om en fælles indsats i forhold til alkohol. For eksempel ved at træffe en fælles aftale om alkohol til klassens fester. At skolen opfordrer forældrene til at dyrke et fællesskab om eleverne, lige fra de starter i skolen. Hvis man har et kendskab til hinanden gennem samarbejde om klassearrangementer, fødselsdage osv., har man også lettere ved at samarbejde, når spørgsmål om elevernes alkoholforbrug til fester og lignende bliver aktuelle. At skolen mobiliserer forældrenes opbakning til de såkaldte SMG-arrangementer (samtale mellem generationer), hvor man i 7. klasse drøfter fælles holdninger til fester. At skoledistriktsgruppen samarbejder om en koordineret indsats i forhold til alkohol. Der kan eventuelt rekvireres assistance til opgaven fra 1 4-samarbejdets Videns- og Ressoure Center. Oplysninger om Videns- og Ressource Centeret kan findes på 1 4-Nettet og i sundhedspolitikkens Appendix 1. I undervisningen At undervisningen kombinerer aldersrelevant information (viden) med normsætning (holdning) og træning i sociale og personlighedsmæssige færdigheder i relation til rusmidler (adfærd). At der anvendes undervisningsprogrammer, der involverer eleverne aktivt. Under visnings forløbene skal være af en samlet varighed på timer, bedst fordelt på flere klassetrin. 15

16 Kapitel 8 Rusmidler Ingen elever har et forbrug af rusmidler. For at der skal være en betydelig risiko for, at elever starter et stofmisbrug, skal flere betingelser være opfyldt(14): - Der skal være adgang til stoffet. - Eleven skal færdes blandt andre unge, der accepterer anvendelsen af stoffet. - Kontakten til ansvarlige voksne skal være svag. - Eleven skal selv være motiveret for at starte og fastholde et stofforbrug. 16 Delmål Baggrund Det pågældende stofs egenskaber har naturligvis også betydning, men ingen af stofferne er dog kemisk set så vanedannende, at de i sig selv efter ganske få ganges brug udløser afhængighed og fortsat misbrug. At det forebyggende arbejde bør være helhedsorienteret, understreges også af, at informationsformidling i sig selv ikke synes at have den store effekt, når det gælder stofforbrug blandt unge. 32 Selv om en hvilken som helst anvendelse af disse rusmidler i skolealderen må anses for problematisk, må man samtidig erkende, at op imod 25% af de ældste elever har prøvet hash, og omkring 7% har erfaring eller ét eller flere af de andre rusmidler. 33 Således bør fokus ikke blot rettes mod stofferne, men mindst lige så meget på at fastholde eleverne i sunde miljøer, så eventuelle eksperimenter ikke udvikler sig til misbrug. På skolen Forslag til handling At skoledistriksgruppen danner sig et overblik over, hvilke miljøer de unge i området færdes i, og hvilke grupperinger der er tale om. I denne sammenhæng kan der etableres samarbejde med opsøgende medarbejdere og SSP. Den fælles indsats kan eventuelt styrkes ved, at skoledistriktsgruppen rekvirerer støtte fra 1 4-samarbejdets Videns- og Ressource Center. Oplysninger om Videns- og Ressource Centeret kan findes på 1 4-Nettet og i sundhedspolitikkens Appendix 1. At skoledistriktsgruppen laver en analyse af, hvilke fritidstilbud der er til de ældste skoleelever, og i hvor stor udstrækning de unge opfatter disse tilbud som henvendt til dem. Som udgangspunkt for indsatsen kan man eventuelt anvende data fra rapporten Ung i Århus, der findes på 1 4-Nettet. At der laves forældrearrangementer, hvor forældrene informeres om, at deres væsentligste indsats er at holde en god kontakt med deres unge og at interessere sig for deres skoleliv og dagligdag. At tage kontakt til forebyggelseskonsulenterne under Århus Amt ved Center for misbrugsbehandling, tlf I undervisningen Undervisning om misbrug af illegale rusmidler, lightergas og nervetabletter kan tage udgangspunkt i samspillet mellem individ, gruppe og stof ud over en gennemgang af de enkelte stoffers egenskaber.

17 Kapitel 9 Skolens rum Delmål Baggrund Forslag til handling Eleverne oplever, at skolen tilbyder gode fysiske og æstetiske rammer for læring. Eleverne har brug for at undersøge og afprøve ting i stedet for udelukkende at læse om dem. Det betyder, at eleverne skal have rum og plads, som de kan udfolde sig i. Rum, som inspirerer til fysisk aktivitet og kreativitet, så børnene bedst muligt kan få udviklet deres kompetencer. Eleverne skal ligeledes have fysiske rammer, der pirrer deres fantasi, og de skal have mulighed for ro og fordybelse. Projektarbejdsformen medfører et behov for mere fleksible lokaler. Undervisningslokalerne skal tillade flere forskellige arbejdsformer, så de levner plads til elevernes varierende udtryksformer. Indretningen skal følge pædagogikken, og rammerne skal være fremmende for opfyldelsen af de øvrige mål for folkeskolen. Gode fysiske rammer forudsætter kvalitet i både inde- og udemiljø. Udeområder skal medtænkes som aktive undervisningsområder, der giver plads til grønt islæt, natur/teknik og den praktisk-musiske dimension. Der skal være plads til skabende, kreative og fysiske aktiviteter osv. På skolen At uderum indtænkes som læringsrum. At skolen prioriterer et godt og ergonomisk inventar. At skolen arbejder med miljøbevidsthed (holdninger, adfærd og miljø). At der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering. 17

18 Kapitel 10 Mobning Delmål Eleverne oplever, at skolen er et sted, der fremmer fællesskab og beskytter mod mobning. Baggrund»En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer«. 34 Ved negative handlinger forstås: - Direkte fysisk vold, skub slag, spark osv. - Ord og trusler. - Handlinger ledsaget af ord, trusler, hån. - Grimasser, gestus eller lign., der sårer. - Social isolering og udelukkelse fra gruppen. 25% af alle skoleelever mellem 11 og 15 år oplever, at de bliver mobbet, mens 32% selv mobber andre. 35 Det er påvist, at en pædagogisk indsats kan reducere mobning i en almindelig skole med mere end 50%. En indsats mod mobning kan således have meget positive resultater. - Også på skoler, hvor lærere og personale ikke oplever, at mobning er et stort problem i dagligdagen. Megen mobning foregår i det skjulte. Ikke desto mindre mobbes 47% af de mobbede børn i klasseværelset! 36 Det kunne tyde på, at megen mobning finder sted i forbindelse med undervisningssituationen eller umiddelbart før og/eller efter undervisningssituationen. Lærerne skal derfor være endnu bedre til at identificere forekomsten af mobning, til at håndtere mobbesituationer samt til at forebygge mobning. Ofre for mobning har en dårlig selvopfattelse samt forhøjet risiko for helbreds- og trivselsproblemer. Mobberne er ofte ikke glade for at gå i skole og pjækker forholdsvis mere, ser mere TV og ryger og drikker mere end deres kammerater. Både mobbeofre og mobbere er således associeret med dårlig trivsel og sundhed. 37 Der er en tendens til, at flere børn fra socialt dårligere miljøer er involveret i mobning. Mobning er således en relativt større belastning for socialt mindre privilegerede børn og dermed en mulig medvirkende årsag til den sociale ulighed i sundhed, der ses blandt danske skolebørn. 38 Det er vigtigt, at skolerne arbejder for at reducere omfanget af mobning. Derfor skal alle elever være trygge ved at henvende sig til en lærer eller pædagog med et mobningsproblem. Læreren/pædagogen skal bidrage til at beskytte eleven, og der skal konsekvent følges op på problemet. Det er ligeledes vigtigt, at skolen bidrager til at gøre eleven i stand til at skabe og indgå i fællesskaber. Herunder skal skolen arbejde aktivt på at udgøre et miljø, der gør elever fortrolige med både dansk kultur og andre kulturer. Børnene skal tilsvarende gøre erfaringer med fri meningsudveksling og derved opnå respekt for holdninger, der er forskellige fra deres egne. 18

19 På skolen Forslag til handling At der gennemføres en anonym spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger omfanget og karakteren af mobning på skolen. I pjecen»mobning skal ud af skolen«, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk), findes et velegnet spørgeskema samt en vejledning til efterbehandlingen af spørgeskemaerne. 39 At der afholdes en pædagogisk dag om mobning, der tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen med henblik på udarbejdelse af enten en handlingsplan imod mobning eller en egentlig mobbepolitik. At lærerne uddannes i konfliktløsning, f.eks. i anvendelsen af»trin for trin«, der er et voldsforebyggende undervisningsmateriale, der går ud på at lære og træne sociale kompetencer. At der afholdes lærerkurser i håndtering af mobbesituationer og forebyggelse af mobning ved skolens SSP-kontaktperson eller en konsulent fra SSP. At der etableres øget tilsyn og hurtigere indgriben i frikvartererne. At der skabes et inspirerende og venligt miljø på skolen. At der etableres flere aktivitetsmuligheder i skolegården og i andre friarealer. At der afholdes et forældremøde for hele skolen, hvor problemerne fremlægges og diskuteres, og hvor betydningen af et tæt og åbent samarbejde mellem forældre og skole i relation til mobning præciseres. At der oprettes mobbeudviklingsgrupper, der er tovholdere på skolens arbejde med mobning. Gruppen kan bestå af et antal lærere, der jævnligt mødes med andre tilsvarende grupper fra andre skoler for at diskutere og udveksle erfaringer i forbindelse med forebyggelse af mobning. At der nedsættes et antimobberåd bestående af et antal elever fra forskellige klassetrin, skolens ledelse, nogle lærere og andre relevante aktører, der mødes jævnligt for at gøre status. Alle fortæller, hvad de har set siden sidst. Således får lærerene kendskab til den mobning, der foregår i det skjulte. At skolebestyrelsen inkluderer mobning som fast tema i årsberetningen. At skolebestyrelsen forestår fællesmøder for forældre/elever/lærere. At skolebestyrelsen kan være klasselæreren behjælpelig med forslag til indhold af klasseforældremøder. At der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering (se mappen»undervisningsmiljø: Elevers undervisningsmiljø - gennemgang, organisation og uddannelse«udgivet af Århus Kommunale Skolevæsen, 2002). At skolens ledelse informeres om de involverede børn. At en klasses øvrige lærere informeres om de involverede børn. At forebyggelse af mobning behandles i skoledistriktsgruppen. Der kan eventuelt rekvireres assistance fra 1 4-samarbejdets Videns- og Ressource Center. Oplysninger om Videns- og Ressource Centeret kan findes på 1 4-Nettet og i sundhedspolitikkens Appendix 1. I undervisningen At klasser på alle trin arbejder kontinuerligt med forebyggelse af mobning. At klassen udarbejder klasseregler mod mobning. Disse kunne for eksempel omfatte retningslinjer for: 19

20 - Hvordan eleverne kommunikerer med hinanden. - Hvordan eleverne omgås hinanden. - Hvordan eleverne kan hjælpe hinanden i en mobbesituation. - Hvordan konflikter kan løses. - Hvad der sker, hvis retningslinjerne for opførsel og konflikt løsning ikke følges. At»Trin-for-trin«, undervisningsmateriale til udvikling af sociale kompetencer, anvendes. Nærmere oplysninger kan indhentes hos SSP. At klassen anvender rollespil, litteratur og film, der beskæftiger sig med mobning. At klasselæreren tilrettelægger et klasseforældremøde, hvor mobning tages op som et særligt tema. Eleverne kan evt. deltage. At der etableres venskabsklasser mellem yngre og ældre klasser. At ekskursioner, klassefester og lejrskoler arrangeres. At Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) bistår klasselæreren/lærerteamet i løsning af en mobbe-konflikt på klasseniveau. At mobning tages op i klasseforældrerådet. Sundhedsplejersken kan støtte klasseforældrerådene i arbejdet mod mobning. At der etableres forældrenetværk. At sundhedsplejersken inddrages i forhold til klassens sociale liv. At der fastlægges principper, der sikrer, at eleverne løbende i skoleforløbet diskuterer eget, klassens og skolens værdigrundlag, f.eks. gennem udarbejdelse af lokal læseplan vedrørende klassens tid. 20

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere