Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelsestiltag på Århus Akademi"

Transkript

1 Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens elevgruppe er en blandet flok med en gennemsnitsalder på ca. 20 år. Nogle elever kommer direkte fra 10. klasse, andre har en afbrudt ungdomsuddannelse, arbejde, udlandsrejse, produktionsskole, højskoleophold eller erhvervsuddannelse med sig i bagagen. Skolens elever kommer fra hele Århus-området samt omegnskommunerne, og en stor del af eleverne er flyttet hjemmefra og bor for sig selv. Derfor må skolens fastholdelsestiltag tage udgangspunkt i forskellighed frem for homogenitet. Personlig støtte På Århus Akademi ønsker vi at fastholde vores elever i uddannelse. Vi støtter vores elever gennem en række faglige og sociale støttetilbud, der samlet kan ses som et fintmasket netværk, der danner ramme omkring eleverne i hverdagen. Studievejledning Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som hjælper den enkelte elev med opståede udfordringer af forskellig art under uddannelsen. I løbet af introduktionsforløbet indkaldes alle elever af klassens studievejleder til en indslusningssamtale, hvorved der etableres kontakt mellem elev og studievejleder. Studievejledningen har åbent alle dage, hvor der er mulighed for personlig samtale. Det er studievejlederne, der er koordinerende i forhold til de øvrige tilbud om personlig støtte. Mentorordning Skolen har indført sin egen mentorordning. Det er muligt som elev at få tildelt en af skolens lærere som mentor. Mentoren fungerer som en praktisk støtte til håndtering af faglige, planlægningsmæssige og personlige udfordringer. Mentortildelingen sker på baggrund af optagelsessamtalen med studievejlederen eller i forlængelse af konstaterede problemer efter studiestart. Ekstern støtte Skolen har via studievejledningen kontakt til eksterne støttetilbud. Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning (UPR) benyttes som psykologhjælp, der er indgået særlig aftale med TUBA-Danmark om støtte til skolens elever i målgruppen, og der er etableret kontakt med Center for Misbrugsbehandling (CFM). 1

2 I forbindelse med afbrud af uddannelsesforløb eller overvejelser herom, kan skolen drøfte elevens muligheder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ved at indkalde UU-vejlederen til et fælles møde med eleven, hvor målet er at lave ny plan for uddannelse og erhverv. Ved afbrud informeres UU automatisk. For elever med særlige behov eller nedsatte funktioner er skolen behjælpelig med at søge specialpædagogisk støtte, SPS. Hjælp til eksamensangst Forud for eksamen afholdes et fællestime-arrangement for 1.årgang, hvor målet er at coache eleverne til eksamen. På 2. årgang giver studievejlederne kollektiv vejledning klassevis med udgangspunkt i elevernes erfaringer fra første års eksamener med henblik på forberedelse til og gennemførelse af de afsluttende eksamener. For de meget angste tilbydes deltagelse i et eksamensangstkursus ved psykolog, der er bekendt med elevgruppen og uddannelseskravene. Faglig-pædagogisk støtte På Århus Akademi yder vi faglig-pædagogisk støtte i form af: Læsevejledning Læsevejlederne planlægger et læsetræningskursus for alle klasser. Målet er at gøre alle elever bevidste om forskellige læsestrategier og om teknikker til at forbedre læsehastighed og læseforståelse. Dette følges op af faglærerne, der introducerer læsestrategier i de enkelte fag. Alle klasser er tilknyttet en bestemt læsevejleder, der følger op på elevers konstaterede læse- og skrivevanskeligheder, f.eks. i forbindelse med læsetests i læsetræningskurset. Læsevejlederne tilbyder særlige forløb for elever med læse- og skrivevanskeligheder. It-rygsæk Ordblinde elever og elever, der har mistanke om, at de er ordblinde, tilbydes en test hos læsevejlederne. Testens udfald kan medføre, at læsevejlederen kan ansøge om en it-rygsæk hos SPSkontoret under Ministeriet for børn og undervisning. IT-rygsækken er til låns, mens man som elev går på en uddannelse, men man kan søge om at beholde den ved overgang til ny uddannelse. Læsevej-lederen vil sørge for at ansøge om instruktion til it-rygsækken, it-understøttende hjælpeprogrammer, elektroniske eksamensopgaver m.m. Læsevejlederen kontaktes hurtigst muligt, hvis man allerede har eller vil undersøge muligheden for at få en it-rygsæk. Vi kan tilbyde en test allerede før skolestart. Lektiecafé med lang åbningstid Skolen tilbyder lektiecafé ugens 4 første dage kl Her vil faglærere hjælpe elever, der er gået i stå med en opgave, et oplæg eller en lektie. 2

3 Supplerende undervisning Også i matematik og engelsk laves screeninger i skoleårets start, og konstateres der særligt store faglige mangler hos en elev, kan eleven via sin faglærer søge om supplerende undervisning i det pågældende fag. Det gælder også i andre fag, eller hvis en elev er kommet meget bagud på grund af længerevarende sygdom. Skrivning i god tid og med hjælp på stedet Det er ikke rart at komme bagud med skriftlige opgaver én opgave bliver hurtigt til flere. Vi gør det muligt for eleverne at planlægge i god tid, idet en plan for alle skoleårets opgaver allerede i september indføres i vores studieadministrative system, Lectio. Her kan eleverne se afleveringsdatoer og de enkelte opgavers omfang, og lærerne har sørget for at koordinere og sprede omgaverne mest muligt. Der er knyttet en elevtid til hver opgave, der angiver hvor mange timer, eleven forventes at bruge på udarbejdelse af en besvarelse. Mange opgaver vil blive påbegyndt i de almindelige timer. Studie- og notatteknik Klassens studievejleder afholder et modul om studie- og notatteknik inden efterårsferien på 1.år. Her diskuteres, hvordan man opnår gode studievaner, og hvordan man kan bruge forskellige teknikker til at fastholde og få overblik over det faglige stof. Fraværshåndtering En elev med stort fravær har større risiko for frafald end en elev med lavt fravær. Vi forsøger derfor at begrænse elevernes fravær på Århus Akademi. Vores fraværspolitik er en del af vores fastholdelsestiltag. Tydelig og kommunikeret fraværspolitik Fraværspolitikken fremgår af skolens studie- og ordensregler og præsenteres i starten af hvert skoleår for alle klasser af en leder, der er tilknyttet klassen. Det fremgår bl.a., at ubegrundet fravær ikke er acceptabelt, og at det ikke er tilladt at forsømme mere end 10 %, samt at alle opgaver forventes afleveret og til tiden. Ensartet og systematisk fraværsregistrering Lærerne registrerer fravær elektronisk i starten af hvert undervisningsmodul, og eleverne registreres også som fraværende, hvis de kommer for sent. Eleverne skal efterfølgende angive fraværsårsag i Lectio. Kun ganske særligt fravær kan godskrives. Eleverne kan selv følge deres fravær i Lectio. 3

4 Tæt opfølgning på fravær eller anden studieinaktivitet Hver måned afholder klassens lærerteam (2 af klassens lærere), studievejleder og leder et møde, hvor hver enkelt elev gennemgås med hensyn til fravær, manglende opgaver, forberedelse, fagligt standpunkt og faglig aktivitet på timerne. Lærerteamet har på forhånd bedt klassens lærere oplyse, om de ønsker bestemte elever diskuteret. På månedsmødet lægges en handleplan for de berørte elever. Midtvejs mellem to månedsmøder følger klassens leder op på elevers skriftlige fravær. Sanktionerende indsatser Hvis en elev ikke overholder forsømmelsesreglerne, kan eleven modtage en sanktion. Vi har en sanktionstrappe med 5 trin: 1) skriftlig advarsel, 2) varsel om fratagelse af SU, 3) fratagelse af SU, 4) varsel om udmeldelse, 5) udmeldelse. Varsler og advarsler overbringes skriftligt - så vidt muligt ved en samtale mellem klassens leder og eleven. Elevens forældre kontaktes, hvis eleven er under 18 år. Elever kan også blive henvist til obligatorisk lektiecafé, hvis vedkommende er bagud med opgaver. Elever på studenterkursus kan blive henvist til at gå til eksamen i alle fag. Motiverende indsatser og særlige vilkår Opfølgning på fravær kan desuden bestå i f.eks. samtale med studievejlederen om handlingsændringer, der skal skabe bedre studievaner, om tildeling af mentor eller om supplerende undervisning etc. Der vil være elever, der i afgrænsede tidsperioder vil have behov for særlige vilkår på grund af dokumenterede helbredsmæssige eller sociale forhold, og derfor vil klassens leder i enkelte tilfælde dispensere fra de sanktionerende indsatser. Skolemiljø På Århus Akademi tilstræber vi at sikre et trygt, anerkendende og inspirerende skolemiljø. God studiestart I starten af skoleåret afholdes forskellige arrangementer, der skal være med til at skabe et trygt og fastholdende fællesskab i klasserne. Frem til efterårsferien på 1.år arbejder alle klasser i faste studiegrupper. På den måde får alle elever et tilhørssted, og ingen er udenfor. I studiegrupperne hjælper man hinanden og reagerer, hvis nogen i gruppen er meget væk eller får problemer. Ved efterårsferien tager klasserne stilling til, om de vil beholde studiegrupperne, have nye grupper eller ikke have faste studiegrupper. 4

5 Anerkendende omgangstone og god klasserumskultur Den modne elevgruppe støtter ønsket om en gensidig anerkendende omgangstone på skolen, hvor elev og lærer mødes i en faglig dialog vedrørende faglige problemstillinger og i gensidig respektfuld samtale i øvrigt. Til hver klasse er tilknyttet et lærerteam bestående af to af klassens lærere. Lærerteamet sørger bl.a. for et godt introduktionsforløb, for samarbejde mellem klassens lærere og for opfølgning på opståede problemer i klassen. Hvis klassens lærerteam oplever dårlig stemning, afholder de en klassens time om klasserumskultur, hvor man får eventuelle problemer på bordet og aftaler, hvordan man fremadrettet gerne vil omgås hinanden. Sociale arrangementer Skolen danner rammer om forskellige sociale arrangementer i form af månedlige fredagscaféer, fester hen over året samt en række fællestimearrangementer med kulturelt, historisk, debatskabende eller underholdende indhold. Elevrådet står for nogle frivillige arrangementer i form af Kreativ-dag og Operation Dagsværk. Skolen deltager ligeledes i konkurrencer med andre skoler i form af MGP, skolefodbold, skolehåndbold m.m. Studietur Som led i den faglige undervisning arrangeres der i foråret på første årgang en klasse-studietur til en relevant destination i Europa. Studieturen ledes af en af klassens faglærere, der tilrettelægger et program, der indeholder faglige, kulturelle og sociale elementer. Studieturen er en vigtig brik i at styrke sammenholdet i den enkelte klasse, hvorfor den prioriteres højt. Indflydelse og elevdemokrati Eleverne har mulighed for at få indflydelse på beslutninger og hverdagen på skolen. Alle klasser vælger repræsentanter til elevrådet, der debatterer, planlægger og gennemfører forskellige arrangementer. Ca. hver 3. uge afholdes i et frikvarter skolesamling i salen for skolens elever og lærere. Skolesamlinger styres af elever, der planlægger dagsordenen med informative og underholdende indslag. Eleverne har faste repræsentanter i alle skolens hovedudvalg. Muligheden for indflydelse har en inkluderende effekt, der støtter motivation og fællesskabsfølelsen. Sund og billig morgenmad Som et særligt tiltag har skolen etableret en morgenmadsordning, hvor elever og lærere frem til kl kan købe et varieret sammensat morgenmåltid for blot 5 kroner. Baggrunden for morgenmadsordningen var bevidstheden om den forholdsvis store gruppe, der ikke spiste morgenmad og dermed mødte uoplagte til undervisningen. Ordningen har samtidig positiv indflydelse på fremmøde og fællesskabsfølelse, når morgenmaden indtages. 5

6 Optagelse og overgange Århus Akademi samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med overgang til og optagelse på HF og Studenterkursus og på samme vis med Studievalg Østjylland i forhold til overgang til de videregående uddannelser. Brobygning Som led i UU s tilbud til elever i folkeskolers, efterskolers og privatskolers afgangsklasser afvikler Århus Akademi hvert år i efterårssemestret HF-brobygningsforløb for 10. klasse elever fra Århus og opland. Forløbene er tilrettelagt som enten to-dages eller tre-dages forløb, hvor der gennemføres undervisning i en række af de centrale fag på HF. Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles tværfagligt emne, og niveauet svarer til niveauet i 1. HF s begyndelse. Ud over undervisningen på brobygningsforløbet er der mulighed for at overvære undervisning i en HF-klasse samt møde flere af skolens elever. Målet med brobygningsforløbet er, at eleverne skal opleve et realistisk undervisningsforløb, der afspejler de faktiske former og indhold på HF-uddannelsen. Informationsaften Hvert år i februar inviterer skolen kommende elever med forældre til Informationsaften, hvor der er mulighed for at høre om de to gymnasiale uddannelser skolen udbyder. Man vil desuden møde faglærere, der kan fortælle om de enkelte fag, og elever vil svare på spørgsmål om skolehverdagen. Der er dermed mulighed for at danne sig et realistisk indtryk af skolen, før man søger ind på en uddannelse. Optagelse Søger man optagelse på Århus Akademi, mens man går i 10. klasse, varetages optagelsen af UU, der vurderer den enkeltes uddannelsesparathed. Øvrige ansøgere søger selv optagelse via udfyldelse og indsendelse af skolens ansøgningsskema. Efterfølgende bliver man indkaldt til en optagelsessamtale med en studievejleder, der ud fra en helhedsvurdering anbefaler optagelse (evt. betinget af gennemførelse af anden undervisning) eller anviser andre veje og muligheder. For at styrke gennemførelsesmuligheden for vores elever lægges der i forbindelse med optagelsen stor vægt på faglige færdigheder svarende til folkeskolens udvidede afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik samt afsluttet afgangseksamen i øvrige fag. Studievalg Skolen har et tæt samarbejde med Studievalg Østjylland for at styrke elevernes motivation og uddannelsesplaner. Studievalg Østjylland har månedlig træffetid på skolen og gennemfører kollektiv vejledning i klasserne vedrørende de videregående uddannelsesmuligheder og ansøgningsprocedurer. Skolens elever har mulighed for at komme 2-3 dage i studiepraktik på en videregående uddannelse, og de kan desuden deltage i Uddannelse Uden Grænsers Karrierevalg. Sidst revideret november

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom

Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom A-linjen på Herning HF & VUC I august 2008 etablerede vi et selvstændigt hf-forløb for unge med ASF. Forløbet var 3-årigt, og der blev max

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Et inspirationshæfte fra projektet: Forbedrede overgange fra grundskole og produktionsskole til erhvervsuddannelser. FoU-projekt nr. 135063 VIA University College:

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere