1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus"

Transkript

1 Årsberetning

2 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper og antal igangsættere 6. Frivillige 7. Projekter 8. Samarbejde 9. Det Sociale Forbrugerråd 10. Pjecer og annoncering 2

3 1. Foreningens formål - At lave netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundet. - At bringe mennesker sammen om fælles problemer eller ønsker og hermed give mulighed for i selvhjælpsgrupper at udveksle erfaringer og at støtte og styrke hinanden. - At skabe rammer der giver mennesker mulighed for selv at handle til fordel for egen og andres sundhed og velvære. - At den enkelte - i samspillet med de andre i gruppen - udvikler egne ressourcer til i højere grad aktivt at udforme sit eget liv. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014 Formand: Jens Christensen Næstformand: Ellen Brinch Jørgensen Kasserer: Gurli Sindung Bestyrelsesmedlem: Tove Riemer Bestyrelsesmedlem: Randi Gaarde 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Anita Torlyn er ansat som lønnet daglig leder og koordinator med fast 22 timer pr. uge. Derudover har der i 2014 været videreførelse af projekt med Center for Autisme og ADHD, om at lave netværksgrupper for voksne med ADHD. Selvhjælp Aarhus har i 2014 startet et projekt i samarbejde med Aarhus Misbrugs Center om SMART grupper primært for folk, der har været i stofmisbrugsbehandling. Daglig leder og koordinator varetager bl.a.: - afdækning af behov for hjælp og visitation til selvhjælpsgrupperne - viderehenvisning til anden form for hjælp - sammensætning af selvhjælpsgrupper - rekruttering og uddannelse af frivillige igangsættere - supervisering af de frivillige igangsættere, - projektledelse og deltagelse i projekter - administration og bogføring - samarbejde med andre organisationer - deltagelse i Selvhjælpsudvalget for Frise - opgaven som deltager i Det Sociale Forbrugerråd 3

4 4. Formandens beretning Forankring af aktiviteter og netværk blev på flere måder en forankring af det som skete for Selvhjælp Aarhus i Vi forankrede og uddybede de projekter vi var startet op med. Projekter SMART Recovery selvhjælpsgrupper, der har tidligere stofmisbrugere som målgruppe, netværksgrupper for voksne med ADHD, (bl.a. en gruppe Sociale Relationer og en gruppe, der har unge gruppe mellem 18 og 35 år som målgruppe). Politisk er der forsat et øget ønske gennem bl.a. den Aktive medborgere at flere og flere skal støttes i at kunne klare sig ved egne ressourcer og ressourcer fra civilsamfundet. Dette gælder også mennesker der har en eller anden sårbarhed. Dette være psykisk, mental, fysisk sårbare eller pårørende til sårbare. Der skal til stadighed forsøges og afprøves nye målgrupper i Selvhjælp om de vil kunne klare sig via Selvhjælp. Netværksgrupper for mennesker med ADHD har været en stor succes. Selvhjælp Aarhus og Center for Autisme og ADHD har indgået en partnerskabsaftale for 2015 med økonomisk støtte til oprettelse af nye ADHD grupper for voksne. Dette viser at Selvhjælp har en metode og et menneskesyn som kan hjælp andre som før hovedsagligt kun blev hjulpet af det offentlige. I årene fremover vil det stadigvæk skulle arbejdes med at borgere der har været en del af systemet, skal hjælpes til at slippe overgangen til en tilværelse med mindre eller slet ingen støtte fra professionelle. Projektet med netværksgrupper for mennesker med ADHD og SMART har styrket Selvhjælp og selvhjælpsmetoden til disse gruppers behov. Grupper der ikke på samme måde tidligere var en del af Selvhjælp. Vi bliver bedre til og der kommer større forståelse for at civilsamfundet og dets sociale potentialer, kan hjælpe mennesker i nød uden at være professionelle fagpersoner med specifik viden om diagnoser og sygdomshistorie har bekræftet at samarbejde mellem os og professionelle fag personer har perspektiver for begge parter. Det er svært for de fag professionelle at give slip og lade civilsamfundet egne netværk tage over. Fagpersoner har det med at definere problemstillinger udfra deres eget fagperspektiv og glemme at der altid er et andet perspektiv. Det er som, at har du en hammer løses alle problemer med den. Vi besluttede i 2013 at videreføre tilbuddet med enesamtaler. Dette gives til mennesker, der enten ikke endnu er parat til en gruppe. Det var en god beslutning da der indimellem komme nogen som ikke er afklaret nok til at være i en gruppe. Vi fastholder dog at Selvhjælpsgrupperne er vores kerneydelse, og enesamtaler som udgangspunkt er et tilbud på max tre samtaler. I hvor høj grad Selvhjælp kan få en større del af fast finansiering via kommunen vil beslutningen om at støtte netværksgrupper måske være en indikation på. Det vil stadig i fremtiden være nødvendigt med at udvikle nye projekter, der kan være med til af finansiere Selvhjælp i fremtiden. Det er svært at finde finansiering til den brede og almene sociale indsats, men potentialet er i indsatsen rettet mod specielle grupper som f.eks. mennesker med ADHD. Vi har stadig arbejdet på at professionalisere løn og arbejdsvilkår. Et ønske har længe været at sikre en løn, der gør det muligt for daglig leder, at kunne oppebære en fuldtids job, Pt. er det bedre end det længe har været, men som altid i frivilligt arbejde varer det ikke ved, så der skal til stadighed nytænkes i forhold til mulige projekter. Anita fik en studietur til Sydafrika. En tur der var velfortjent og et kærkommen inspiration til hvordan andre kulturer og sociale systemer håndtere Selvhjælp og sociale problemer. 4

5 Vi har fortsat afholdt MUS samtaler, for at sikre arbejdsforhold og udviklingsmuligheder for daglig leder og sikre et professionelt forhold mellem daglig ledelse og bestyrelsen. Bestyrelsen er stadig lille, så bestyrelsen arbejder både på de overordnede linjer, og med at give en hånd med i dagligdagen. Fordeling af roller og opgaver i bestyrelsen har taget udgangspunkt i de ressourcer vi hver især kan prioritere, så alle føler de bidrager, men også sikre at foreningen lever op til de standarter for en god forening, som vi alle har ambitioner om. På landsplan er vores samarbejde med Frise udviklet sig, som tidligere nævnt med SMART Recovery Selvhjælpsgrupper. Frise har opprioriteret en adskillelse af faglighed og politik, og vi fra Selvhjælp Aarhus er repræsenteret i begge udvalg, hvilket er rigtig godt. Adskillelsen er for at sikre faglig kvalitet og etik i indsatsen, men også at få styrket Frises politiske rolle. Det næste store mål er at tilvejebringe et landssekretariat, der er bygger på et stærkt selvstændigt fundament. 5. Grupper og antal igangsættere I 2014 har foreningen oprettet 17 nye grupper + to SMART Recovery grupper. Der har været tre enesamtaler. Foreningen har haft 38 frivillige igangsættere tilknyttet, hvor nogle har grupper og nogle har pause som igangsætter. I 2014 havde foreningen 55 medlemmer. Der er skrevet 74 personer op, som ønsker at deltage i en gruppe. Ønskerne er fordelt på 41 emner. I alt har der været 28 grupper i gang i perioden 1/ / Grupper 1/ / : Nuværende grupper Grupper startet i 2014 ADHD voksen gruppe Depressionsgruppe 2 1 Forælder til adopterede med adfærdsforstyrrelser 1 KEM 2 1 Mistet relation til voksne børn 1 Omsorgssvigtet i barndom 1 1 Samvær og netværk med plads til livet kan være 1 1 svært Selvværd og grænser Skilsmisse Sorg voksne børn, mistet 1 1 forældre Sorg, mistet kæreste/ægtefælle Sorg, mistet søskende 1 Stress I alt Afsluttede grupper 5

6 Enesamtaler Selvhjælp Aarhus har besluttet i 2012 besluttet at udvide vores tilbud med enesamtaler. Selvhjælpsgrupperne er dog vores kerneydelse. Der er som udgangspunkt tale om et tilbud på max tre samtaler. Enesamtaler tilbyder vi: 1) Hvis man kommer på venteliste til en gruppe og har brug for en samtalepartner i ventetiden. 2) Hvis ens situation er så vanskelig, at det kan være vanskeligt til en start også at rumme andres problemer i et gruppeforløb. I 2014 har der været to enesamtaleforløb. 6. Frivillige Obligatorisk Igangsætterkursus Der blev afholdt to Igangsætterkurser, et i foråret og et i efteråret. Formålet er at klæde de frivillige på til rollen som frivillig Igangsætter og afklaret om de og vi også efter kurset vil fortsætte samarbejdet. Det obligatoriske Igangsætter kursus er fundamentet for selvhjælpsarbejdet med grupper. ADHD kursus og SMART Recovery ses som overbygning. ADHD kursus for nye frivillige Der blev afholdt to kurser for de frivillige, som har lyst til at have ADHD grupper for voksne. Kurset indeholder oplæg om, hvilke udfordringer man har som voksen med ADHD, hvad det vil sige at have ADHD, øvelser i at kommunikere som gruppeleder mv. SMART Recovery kurser De frivillige som har lyst til at have SMART Recovery grupper kan tage et kursus på engelsk over nettet eller et kursus på dansk over en weekend plus en opfølgningsdag. Der er gennemført flere af begge forløb i Supervision Daglig leder tilbyder individuel supervision efter behov. Daglig leder afholder obligatorisk gruppesupervision for alle Igangsættere, der har igangværende grupper hver anden måned. Der har desuden været gruppesupervision for de gruppeledere, som har haft ADHD grupper. Planen er også at lave specifik gruppesupervision for de gruppeledere, der har SMART grupper. 7. Projekter 2014 har stået for videreførelse af projekter for nye målgrupper, som kræver andet og mere end en almindelig selvhjælpsgruppe. Men de nye projekter bygger samtidig alle på Selvhjælpens kerneværdier og på selvhjælpens tro på værdien og styrken i at ligesindede mødes. De nye projekter medfører også spændende nye og tættere samarbejdspartnere. 6

7 Der har fx helt klart været en større bevågenhed og interesse fra Statslig og Kommunal side i at inddrage Civilsamfundet ikke bare i ord, men også i praksis bl.a. via tilskyndelse til opstart af nye samarbejdsprojekter med økonomisk støtte. ADHD Mestringsgrupper Projekt Et skridt videre mestringsgruppeforløb for voksne med ADHD startede i august Et samarbejdsprojekt med ADHD foreningen, Frise og Selvhjælp Aarhus, Skanderborg og Silkeborg. Det nye er en målgruppe, hvor en almindelig selvhjælpsgruppes rammer ikke er tilstrækkelig. Det spændene ved dette forløb er samarbejdet mellem patient/diagnose foreninger, der ved noget om en given målgruppe og Selvhjælpens store erfaring og viden i at have selvhjælpsgrupper. Projektet afprøvede to mestringsgruppeforløb, for at se, om grupperne kunne - gøre en positiv forskel for deltagerne - giver mening i forhold til Selvhjælpens rammer og værdier - varetages af frivillige i Selvhjælp. Det må siges at have været en succes. For mange af gruppedeltagerne var det især mødet med andre ligesindede, som havde stor værdi for deltagerne. Mange kom med lavt selvværd og manglende kendskab til andre med ADHD. Mødet med ligesindede var bl.a. med til at give større selvaccept. En af grupperne mødes stadig, nu som en selvhjælpsgruppe med en frivillig gruppeleder som tovholder. Da Selvhjælp Aarhus startede et samarbejde op med Center for Autisme og ADHD om oprettelse af grupper for voksne med ADHD ligger Mestringsgruppeforløb i bero. Selvhjælp Aarhus vil efterfølgende vurdere, hvilken form gruppeforløb for voksne med ADHD skal have i fremtiden måske et både og. ADHD grupper i samarbejde med Aarhus Kommune. Aarhus kommune viste også interesse for at starte et projekt for voksne med ADHD i samarbejde med relevante frivillig foreninger. Selvhjælp Aarhus indgik en partnerskabsaftale med Center for Autisme og ADHD om oprettelse af grupper for voksne med ADHD. I disse gruppeforløb deltager de første fem-seks gange en fagperson fra Center for Autisme og ADHD med oplæg om det at have ADHD og de udfordringer, som det giver. To frivillige fra Selvhjælp Aarhus er gruppeleder gennem hele forløbet. I 2013 startede vi det første forløb op med emnet Sociale Relationer. Forløbet medførte, at vi fik tilrettet projektet, således at rollefordelingen mellem fagperson og de frivillige blev mere tydelig og klar - til gavn for alle parter inklusiv deltagerne. Center for Autisme og ADHD gør det, som de er gode til, nemlig at informere om ADHD og hvad det medfører af udfordringer. Selvhjælp Aarhus gør så det, som vi er gode til, nemlig at stå for styringen af grupperne på den anerkende og medmenneskelige måde. Og det kan Selvhjælp Aarhus - også selvom det handler om grupper for voksne med ADHD. I efteråret overgik en gruppe for kvinder med ADHD fra at være hos Center for Autisme og ADHD til en gruppe hos Selvhjælp Aarhus. Det nye består i bl.a. i at gruppedeltagerne, fordi de er startet som gruppe hos CAA ikke kommer til forsamtale hos Selvhjælp Aarhus. Det nye er derfor også at gruppedeltagerne måske kan have større udfordringer end frivillige kan leve op til. Gruppen har fungeret fint i Selvhjælp Aarhus, hvilket måske også har en sammenhæng med, at de har været i gruppen før bare i andet regi. 7

8 Samarbejdet med Center for Autisme og ADHD har været meget positivt. Især samarbejdet med projektlederen, som er ansat i Center for Autisme og ADHD har og er utroligt positivt. Selvhjælp Aarhus oplever sig respekteret, anerkendt og ligeværdig i samarbejdet. Projektet er afsluttet i Som sagt med succes og det er glædeligt, at Selvhjælp Aarhus og Center for Autisme og ADHD har indgået en samarbejdsaftale for 2015 om opstart af nye grupper for voksne med ADHD. En samarbejdsaftale som økonomisk og organisatorisk lægger meget op af projektsamarbejdsaftalen, hvilket jo er uhyre positivt. SMART RECOVERY Selvhjælp Aarhus har i slutningen af oktober 2014 opstartet to ugentlige SMART grupper for mennesker, der ønsker at holde sig fri af sit misbrug, primært stofmisbrug. Konceptet og målgruppen er i Selvhjælps regi ny. SMART konceptet stammer fra USA. Konceptet består bl.a. i et fire punkts program med metoder og værktøjer, som den/de frivillige kan benytte i grupperne. Selvhjælp Aarhus har et tæt samarbejde med Misbrugscentret i Aarhus. Selvhjælp Aarhus har været i Misbrugscentret og fortalt om SMART projektet til behandlerne og lederen følger løbende op på det. De har pjecer og plakater til at kunne dele ud af. To behandlere har undervist gruppen af frivillige i afhængighed af stoffer og konsekvenser heraf. Frise står som projektleder nationalt for selvhjælpsstederne og projektet bliver evalueret af Socialstyrelsen. Erfaringen er på lokalt og nationalt, at det kræver tålmodighed, da det tager tid for tilbuddet at blive kendt. Ud over Misbrugscentret har Selvhjælp Aarhus fortalt om SMART gruppetilbuddet (og almindelige selvhjælpsgrupper) til Jobcenter Aarhus, der er mentorer for unge. Der er sat plakater op bl.a. på Hovedbiblioteket, uddelt SMART infokort rundt om i byen til læger, apoteker, Cafeer mv. Det grundlæggende i SMART er ligesom i de almindelige selvhjælpsgrupper erfaringsudvekslingen og det at mødes med andre i samme situation. Og det er så tydeligt at det også er det, som betyder meget for gruppedeltagere. 8. Samarbejde Styregruppe for ældre og livsmodsgrupper. Det er en styregruppe i samarbejde med Aarhus Kommune der er sammensat af flere frivillige organisationer, som alle tilbyder netværk for ældre i svære livssituationer. Arbejdsopgaven for styregruppen er i høj grad at synliggøre tilbuddet om sorg- og livsmodsgrupper. Styregruppen satser især på synliggørelse hos frontpersonalet, da den oplever, at dette vil have den største effekt mht. udbredelse af budskabet om vores tilbud. Aarhus Kommune Folkesundhed Selvhjælp Aarhus har i 2014 videreført samarbejdet Folkesundhed i Aarhus Kommune. Daglig leder er nede og fortælle om vore tilbud til afsluttende grupper indenfor stress eller depression hos Aarhus Folkesundhed. De vil rigtig gerne samarbejde, da de har mange forløb, som folk bagefter har svært ved at slippe. Så det at de måske kan fortsætte hos os, ser de som rigtig godt. Samskabelse mellem den frivillige og den offentlige sektor Lørdag den 25. januar blev der holdt en temadag om samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor på Godsbanen med deltagelse fra den frivillige verden og Aarhus Kommune direktør for Socialeforhold og beskæftigelse samt ansatte. 8

9 Projektleder Susanne Dalmer, Center for Autisme og ADHD og daglig leder Selvhjælp Aarhus var indbudt til at fortælle om erfaringer fra ADHD projektet. Dagen bød på en god blanding af gode, inspirerende og provokerende oplæg samt speeddating mellem de frivillige og de offentlige medarbejdere. Studiemesse på Aarhus Universitet. Selvhjælp Aarhus deltog med en stand på universitetets studiemesse først i september. Her møder vi mange unge, hvoraf nogle har interesse i at blive frivillig og andre har interesse i at komme i gruppe. Andre kender nogen, der har behov for at komme i en gruppe. Samarbejde med Parkinsonforeningen i Aarhus Klubleder Michael i Parkinsonforeningen henvendte sig med det formål at oprette 2 selvhjælpsgrupper. Et for pårørende og et for Pakinsonpatienter. Der var enige om et samarbejde. Der kom en tekst i Parkinsonbladet om tilbuddet om de to gruppeforløb. Desværre har det pt kun givet en henvendelse. 9. Det sociale Forbrugerråd Selvhjælp Aarhus er fra efteråret 2006 medlem af Det Sociale Forbrugerråd; et forbrugerråd, der fungerer som talerør for brugerne over for Social og Beskæftigelsesforvaltningen og som idéforum i forhold til forvaltningen. Vores repræsentant i Det sociale Forbrugerråd for Selvhjælp Aarhus er daglig leder og koordinator Anita Torlyn og suppleant bestyrelsesmedlem Tove Riemer. Fra 2015 erstattes De Sociale Forbrugerråd af et nyt fælles velfærdslaboratorium med borgerinddragelse ad hoc. Tanken er at erstatte rådene som høringsorgan for færdige sager med en tidlig inddragelse og samskabelse om løsningerne. Laboratoriet skal også bidrage til tidlig inddragelse og lige adgang til beslutningsprocesser. Det er et supplement til det arbejde, som foregår i forvaltningerne og lokalt på frivilligområdet. 10.Pjecer og annoncering En gang om måneden annoncerer vi i Aarhus Onsdag om nuværende efterspurgte gruppeemner. Vi har nu en pjece, der er i udtryk ligger op ad vores hjemmeside og som fra 2013 kan downloades. Den indeholder alle facts om, hvad Selvhjælp Aarhus kan tilbyde, d.v.s. både børne-, unge og voksengrupper. Vi sender efter behov pjecer ud til følgende samarbejdspartnere: Biblioteker, Læger, Præster, kirkekontorer m.v., Ungekontakten, Socialvagten Skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Psykologer, som har kontaktet os. Organisationer mv. ArbejdsSkade Klubben, Astma-Allergiforeningen for Aarhus Amt, Baglandet, Café Anna Cafe Husrum, Center for Selvmordsforebyggelse, Center for Spiseforstyrelser Christine Centret, Folkekirkesamvirket, Frivillig Center, Frivillig åben rådgivning, Gallo Krise rådgivning, Hamlet, Iogt-Husets Rådgivning, Joan Søstrene, Kofoeds Skole, Kræftens Bekæmpelse Kræftforeningen Tidslerne, Kvisten, Landsforeningen for efterladte efter 9

10 selvmord, Landforeningen mod Spiseforstyrelser, Mandecenteret, Mødrehjælpen, PsykInfo, Selvhjælpsgruppen ved Kirken, SIND pårørenderådgivningen, Studenterpræster, Studenterrådgivningen, Ung til Ung Rådgivningen, Tuba Aarhus, Unge og Sorg, Ventilen Aarhus, Værestedet Solsikken, Aarhus Krisecenter for voldsramte kvinder. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de frivillige igangsættere, som med deres uvurderlige arbejdsindsats har bidraget til, at Selvhjælp Aarhus har været og fortsat er et godt tilbud til borgerne i kommunen. Vi siger også tak til Aarhus Kommune og Socialministeriet for de økonomiske midler, der gør det muligt for Selvhjælp Aarhus at kunne tilbyde selvhjælpsgrupper. 10

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere