Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik"

Transkript

1 Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011

2 Indhold Forord Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...10 Indsatsområder sundhed på tværs metal sundhed KRAM Ulykkesforebyggelse

3 Forord Visionen En sund og grøn kommune er blevet mere synligt og praktisk udfoldet blandt borgerne og medarbejderne i Viborg Kommune, siden den første udgave af Forebyggelses- og sundhedspolitikken blev vedtaget af Byrådet i august Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM) er fortsat et relevant og aktuelt omdrejningspunkt for arbejdet med sundhed, men vi oplever samtidig, at den tværgående tilgang til forebyggelse og sundhedsfremme vinder stadig større indpas på tværs af politikområder. Vi forstår i denne sammenhæng også sundhed som brug af naturen og de rekreative områder, en velfungerende byplanlægning og et godt psykisk velbefindende. Den brede definition af sundhed er også afspejlet i denne politiks nye navn: Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik. Hermed signalerer Viborg Byråd, at der sættes ekstra fokus på det, der fremmer sundhedsarbejdet og at det skal ske i tæt samarbejde med borgerne og civilsamfundet samt på tværs af faglige opdelinger i det kommunale system. Forebyggelsesudvalget spiller her en særlig koordinerende rolle i forhold til implementering af kendte og nye metoder til arbejdet med sundhedsfremme. Også Viborg Kommunes medlemskab af Sund By Netværket bidrager til at løfte opgaverne i samarbejde med andre kommuner og nationale partnere. Byrådet har i 2010 vedtaget, at der skal etableres et Sundhedscenter i Viborg. Sundhedscentret skal fungere som én indgang for borgerne til de kommunale sundhedstilbud på tværs af borgernes situation og behov og de kommunale sektorer. Visionen for Sundhedscentret er også at skabe et mødested, hvor borgerne kan mødes med hinanden og gøre det let at orientere sig om, hvilke forebyggelsesog sundhedstilbud der passer til netop den enkelte. Borgmester Søren Pape Poulsen Viborg Byråd 3

4 Forord - Forebyggelsesudvalget Forebyggelsesudvalgets medlemmer ønsker med den reviderede politik at understrege de særlige temaer og fokusområder, som udvalgets medlemmer er særligt optaget af. Åse Kubel Høeg, medlem af Forebyggelsesudvalget: Birthe Harritz, medlem af Forebyggelsesudvalget: - vigtigheden af, at ALLE fagudvalg og -forvaltninger tager andel og ansvar for politikkens realisering, kaldet "sundhed på tværs." - sikkerhed for borgerne, herunder livreddende førstehjælp, hjertestarterudbredelsen med tilhørende skiltning, brandalarmer og faldforebyggelse for ældre. 4

5 Samina Shah, næstformand i Forebyggelsesudvalget: Katrine Ørnebjerg Larsen, formand for Forebyggelsesudvalget: Kai O. Andersen, medlem af Forebyggelsesudvalget: - særlig opmærksomhed på unges risikoadfærd i forhold til tobak, alkohol, stoffer og sex, og forventning om at forældre bærer deres del af ansvaret. - fokus på at lære af dét, der fungerer, de langtidsfriske. Det handler om holdning til det velfungerende - i stedet for at udpege fejl og mangler. - vi skal være særligt opmærksomme på den forebyggende indsats overfor borgere, der ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 5

6 Indledning Viborg Kommune vil arbejde for at skabe sunde rammer for borgerne, så det bliver lettere at træffe de sunde valg. Indsatserne har fokus på at fremme lighed i sundhed og sker i tæt samarbejde med civilsamfundet. mellem disse faktorer og flere af de store folkesygdomme. Også ulykkesforebyggelse er fortsat et indsatsområde. Viborg Kommunes syn på sundhed Sundhedslovens 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. 6 I visionen En sund og grøn kommune udpeger Byrådet nogle pejlemærker for Viborg Kommunes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats. Med visionen vil vi skabe en sund og grøn kommune. Det gør vi ved en øget indsats for at forebygge livsstilssygdomme og fremme livskvaliteten. Det skal ske gennem en klart defineret sundhedspolitik og en aktiv indsats overfor virksomheder og foreninger, der ønsker at prioritere sundhedsindsatsen. Vi vil værne om naturen og et rent miljø til gavn for befolkningens sundhed og rekreative udfoldelsesmuligheder. Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken skal bidrage til at realisere denne vision. Politikken udpeger de overordnede værdier, målsætninger og indsatsområder, som Viborg Kommune ønsker at sætte fokus på i de kommende år. Sundhed skabes på tværs af forvaltningsområder, og borgernes sundhed er dermed et fælles ansvar. Derfor er sundhed på tværs et indsatsområde for den kommende periode. Mental sundhed er et nyt fokusområde i forebyggelsesog sundhedsfremmepolitikken. KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) udgør stadig en vigtig del af politikkens indsatsområder, da der er videnskabelige beviser for en sammenhæng Viborg Kommune tilslutter sig WHO s brede definition af sundhed: En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse. (WHO, 1998) Det betyder, at sundhed omhandler fysiske, psykiske og sociale aspekter. Sundhed er mere end fravær af sygdom; man kan godt være sund, selv om man har en sygdom. Forebyggelses- og sundhedsindsatsen i Viborg Kommune er både forebyggende og sundhedsfremmende. Sundhedsfremme er sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og processer, der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. (Sundhedsstyrelsen, 2005) Når Viborg Kommune arbejder sundhedsfremmende, tager vi udgangspunkt i borgernes ressourcer og de faktorer, der styrker deres sundhed og trivsel. Hvilke kommunale opgaver omfatter forebyggelses- og sundhedspolitikken? Sundhedsloven sætter rammen for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3 Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren mv. samt rådgivning mv. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser kan finde sted inden for samtlige udvalgsområder i Viborg Kommune, da alle områder bidrager til borgernes sundhed. Indsatserne kan spænde meget bredt og omfatter f.eks. adgang til naturen, forureningsbekæmpelse, trafiksikkerhed, samarbejde med foreningslivet, sundhed i kommuneplanlægningen, arbejdsfastholdelse, trivsel i folkeskolen og aktivt hverdagsliv. Udarbejdelse af handleplaner og revision af politikken Politikken giver Viborg Byråd et redskab til at prioritere og fastlægge tidsplaner for de indsatsområder og tiltag, som skal sættes i gang på kort og langt sigt. Byrådet kan dermed løbende fastlægge mål og tidsplaner for konkrete forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag. Selve Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken revideres minimum en gang i hver byrådsperiode.

7 KOMPETENCE RESSOURCER ANERKENDELSE MENINGSFULDHED KRAM KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kilde: Model efter inspiration fra Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

8 Værdier Tre værdier udgør grundlaget for Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken: Sundhed er for alle Mennesker har forskellige ressourcer og livsbetingelser i forhold til at kunne leve et sundt liv. Viborg Kommune vil arbejde for at fremme lighed i sundhed og prioritere indsatserne i forhold til dette. Sundhed er både den enkeltes ansvar og en fælles forpligtelse Alle har et ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme - både den enkelte, familien, arbejdspladsen, foreningen, institutionen, Viborg Kommune og andre offentlige myndigheder. Viborg Kommune har i et samspil med disse parter ansvaret for at skabe rammerne for, at kommunens borgere kan leve et godt og sundt liv. Sundhedsindsatsen bygger på respekt og anerkendelse Byrådet anerkender og respekterer det enkelte menneskes ret til individuelle valg. Det indebærer, at vi lægger vægt på at samarbejde med civilsamfundet om at skabe rammer og lokalt forankrede tilbud, som borgerne kan benytte sig af. Værdier Værdier er de grundlæggende antagelser, der skal gælde for forebyggelse og sundhedsfremme i Viborg Kommune. 8

9 Målsætninger Forebyggelses- og sundhedspolitikken har fire overordnede målsætninger: Sunde rammer - let tilgængelige sunde valg Borgerne i Viborg Kommune skal opleve, at der er mulighed for at træffe de sunde valg i hverdagen både på arbejdspladsen, i fritiden og i de kommunale institutioner. Tidlig og målrettet indsats fokus på borgere med særlige behov Forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen er målrettet udsatte borgere med særlige behov, uanset om behovene er af fysisk, psykisk eller social karakter. Samarbejde med civilsamfund Indsatser skal planlægges i samarbejde med civilsamfundet for at sikre en høj grad af borgerinddragelse og lokal forankring. Sundhed på tværs Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken skal føres ud i livet i et forpligtende samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Målsætninger Målsætninger er udtryk for en ønskværdig situation, som man gerne vil opnå i fremtiden. Der er tale om langsigtede, tværgående målsætninger. 9

10 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken beskriver desuden tre principper for, hvordan der skal arbejdes med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis. Borgerinddragelse Viborg Kommune vil inddrage borgerne i arbejdet med de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Inddragelsen skal blandt andet bidrage til, at borgerne oplever Kommunens indsatser som relevante og meningsfulde i det enkelte lokalområde. Samarbejde på tværs - internt og eksternt Et tæt samarbejde mellem fagforvaltninger internt i Kommunen skal sikre, at viden og kompetencer udnyttes optimalt, og at der er sammenhæng i indsatserne. Kommunen ønsker desuden at samarbejde med eksterne virksomheder, foreninger, praktiserende læger m.fl. Dokumentation og effekt Viborg Kommunes forebyggende og sundhedsfremmende indsatser baserer sig så vidt muligt på dokumenteret viden om metoder og effekter. Når Kommunen sætter nye tiltag i gang, er overvågning og evaluering af indsatserne altid tænkt med. Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme Disse principper beskriver, hvordan Viborg Kommune vil opfylde sin vision og sine målsætninger. Der er tale om hovedprincipper, som er afgørende for opfyldelsen af målsætningerne. 10

11 Indsatsområder Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikkens indsatsområder er overordnede og tværgående. Herudover er der mange andre relevante, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som allerede varetages af de forskellige forvaltningsområder. Med indsatsområdet Sundhed på tværs ønsker Viborg Kommune at integrere arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i fagforvaltningernes driftsopgaver, hvor det er muligt. F.eks. kan man med sund aldring som tema arbejde på tværs af forvaltningerne og samarbejde med civilsamfundet. Med Mental sundhed som indsatsområde sætter vi fokus på, at kommunens borgere har det godt og fungerer godt i hverdagen. Mental sundhed er et samlende begreb for trivsel og psykisk velbefindende det vi også kalder det gode liv. KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) er væsentlige indsatsområder, fordi disse faktorer har stor betydning for udvikling af en række folkesygdomme. Indsatsområdet Ulykkesforebyggelse spænder bredt fra forebyggelse af trafikulykker til forebyggelse af fald og andre ulykker i hjemmet. 11

12 Indsatsområder - sundhed på tværs Alle forvaltningsområder bidrager til at skabe rammer og betingelser, som har betydning for borgernes sundhed. F.eks. har kommuneplanlægningen betydning for de fysiske rammer og dermed for borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet. Et andet eksempel er den betydning, som folkeskolens rammer har for børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen. Sundhed er ikke nødvendigvis et mål for alle forvaltningsområder, fordi forvaltningerne arbejder ud fra forskellige lovgivninger. Alligevel kan sundhed ofte være et middel, der kan understøtte forvaltningernes primære opgaver og målsætninger, og det er vigtigt at udnytte muligheden for synergi. For at koordinere forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tværs af forvaltningsområderne, har Direktionen nedsat et Sundhedsforum med ledelsesrepræsentation fra alle forvaltningsområder. Viborg Kommune ønsker, at: Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken integreres i de enkelte forvaltningers sektorpolitikker. Forebyggelse og sundhedsfremme bliver en naturlig del af Viborg Kommunes aktiviteter. 12

13 Indsatsområder - mental sundhed Mental sundhed betyder, at man har det godt og fungerer godt i hverdagen. Det handler om at trives, om at klare hverdagslivets udfordringer, om at kunne indgå i fællesskaber med andre mennesker og om ikke blive stresset. Det er vigtigt, hvordan man har det både for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom. Mange faktorer har betydning for mental sundhed. Faktorer, der fremmer mental sundhed, er f.eks. et godt fysisk helbred, positiv selvopfattelse, gode sociale relationer og trygge rammer. Risikofaktorer for mental sundhed er f.eks. social eksklusion, misbrug og vold, manglende støtte og risikoadfærd. Viborg Kommune ønsker at: Indsatser tager udgangspunkt i de faktorer, som fremmer mental sundhed. Arbejde med mental sundhed som selvstændigt tema og som en integreret del af de øvrige sundhedsfremmende indsatser. Støtte samarbejde og netværksdannelse i lokalområder/ boligområder i samarbejde med civilsamfundet. FAKTA 10 % af de voksne borgere i Danmark har dårlig mental sundhed. Andelen af børn med et dagligt symptom på mistrivsel er steget fra 1991 til Blandt 13-årige piger er det en stigning fra 10 til 23 procent, og blandt 13-årige drenge er det en stigning fra 9 til 15 procent. (SIF, 2011) Kommunen kan bidrage til mental sundhed ved f.eks. at synliggøre området, samarbejde på tværs af forvaltningerne, bidrage til dokumentation, sikre kompetenceudvikling og samarbejde med relevante aktører. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Ingen sundhed uden mental sundhed 13

14 FAKTA - kost 57 % af de voksne borgere i Viborg Kommune vil gerne spise sundere. Kilde: Larsen F:B., Andersen P:V: & Poulsen S. (2011) Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Udviklingen Voksne Aarhus: Center for Folkesundhed FAKTA - alkohol FAKTA - rygning voksne dagligrygere i Viborg Kommune vil gerne have støtte og hjælp til rygestop. Kilde: Larsen F:B., Andersen P:V: & Poulsen S. (2011) Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Udviklingen Voksne Aarhus: Center for Folkesundhed voksne i Viborg Kommune med et riskabelt alkoholforbrug ønsker at nedsætte forbruget. Kilde: Larsen F:B., Andersen P:V: & Poulsen S. (2011) Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Udviklingen Voksne Aarhus: Center for Folkesundhed FAKTA - fysisk inaktivitet Procent, som ser mindst 4 timers tv, video eller dvd på hverdage. 30 Indsatsområder - KRAM Adfærd i forhold til Kost, Rygning, Alkohol, Motion har betydning for udvikling af en række folkesygdomme samt den stigende problematik omkring overvægt. Kost Sund mad og gode kostvaner har stor betydning for alle, og det skal være en naturlig del af hverdagen. Viborg Kommune ønsker at: Fremme sunde madvaner i forskellige sociale sammenhænge f.eks. idrætshaller, institutioner, arbejdspladser mv. Understøtte initiativer, der udbreder viden om mad og tilberedning af sund mad. Rygning I Danmark er tobaksrygning den største enkeltstående faktor for tidlig død. Trods en tendens til et faldende antal rygere er der fortsat behov for en indsats på området særligt i forhold til de unge. Viborg Kommune ønsker at: Fremme røgfri miljøer Forebygge rygestart Fremme rygestop Alkohol I Danmark er alkohol en integreret del af det sociale liv, og mange danskere unge som ældre har et risikabelt alkoholforbrug Piger Drenge Viborg Kommune ønsker at: Arbejde for, at de unge udskyder alkoholdebut til det 16. år. Arbejde for åbenhed og dialog om brug af alkohol. Støtte børn i familier med alkoholmisbrug. Motion Dette indsatsområde handler både om at få mere bevægelse i hverdagen og om at fremme motion. Begge dele har stor betydning for helbred og velbefindende. 0 Kilde: Rasmussen, M. & Due, P. (red.) (2011). Skolebørnsundersøgelsen København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet årige 13-årige 15-årige Viborg kommune ønsker at: Fremme mulighed for en aktiv livsstil i hverdagen ved at forbedre de fysiske rammer (f.eks. cykelstier, legepladser, grønne områder). Støtte nye initiativer, der fremmer fysisk aktivitet i hverdagen.

15 Indsatsområder - Ulykkesforebyggelse Det ulykkesforebyggende arbejde spænder bredt fra forebyggelse af trafikulykker til forebyggelse af fald og andre ulykker i hjemmet. Viborg Kommune ønsker at: Forebygge ulykker generelt. Forebygge faldulykker blandt ældre borgere. Udbrede kendskabet til førstehjælp. 15

16 Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere