Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital Skejby Retsmedicinsk Institut Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tel Århus Universitetshospital Skejby CBO - Center for Børn udsat for Overgreb

2 Årsrapport 2009 Indhold: CBO, Center for Børn udsat for Overgreb, blev åbnet 8. november CBO er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Børneafdelingen, Retsmedicinsk Institut og Politiet i Århus. Det der i dag, efter den nationale struktur- og politireform i 2007, hedder henholdsvis Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Østjyllands Politi. CBO har således fungeret i godt to år. Alle tre sektorer har nu indrettet sig og fået det praktiske arbejde til at fungere i de nye rammer. Udfordringerne og visionerne i CBO er nu rettet mod yderligere udvikling og kvalitetssikring i det intersektorielle samarbejde i CBO samt udbygning af samarbejdet med kommunerne. En anden høj prioritet er deltagelse i de intersektorielle nationale arbejdsgrupper, der arbejder for en national strategi for regionale Børnebeskyttelsescentre i stil med CBO God læselyst! Maj 2010 CBO s organisation og medarbejdere... 4 Barnets og familiens vej gennem CBO... 5 Aktiviteter i CBO Visioner for CBO CBO s historie Litteraturliste Bilag: 1. Informationspjece om CBO Informationspjece om videoafhøring Informationspjece om retsmedicnsk undersøgelse Organogram Annie Vesterby Institutleder, Statsobducent, prof., dr.med. Retsmedicinsk Institut AARHUS UNIVERSITET Poul Erik Christensen Sektionsleder, Østjyllands Politi Efterforskning, Personfarlig Kriminalitet Hanne N Christensen Overlæge, MPH, Børneafdelingen Daglig leder, CBO 2 3

3 Organisation og medarbejdere Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, der skal foretages i forbindelse med overgreb på børn (seksuelle eller fysiske) på ét geografisk sted, således at barn og familie kun skal et sted i den akutte fase. Kerneydelsen for CBO er sager, hvor en hurtig og koordineret indsats er nødvendig for at sikre de helbredsmæssige forhold for barn og familie samt for at erhverve den dokumentation, der er nødvendig for en eventuel senere straffesag. CBO modtager børn op til 15 år. CBO har telefontid alle hverdage CBO varetager således opgaver for to sektorer: 1. Sundhedssektoren. Børn med kliniske symptomer på fysisk eller seksuelt overgreb kan via lægehenvisning komme til undersøgelse i CBO. I børneafdelingens regi er ansat børnelæge, psykolog, børnesygeplejerske, socialrådgiver og sekretær. 2. Retsvæsen. Børn kan efter en politianmeldelse komme til videoafhøring ved politiet eller til retsmedicinsk undersøgelse ved en læge fra Retsmedicinsk Institut (herefter kaldet retsmediciner). Familier kan ikke selv henvende sig i centret. CBO s generelle informationspjece, se bilag 1. Centertanken bygger på erfaringer fra specielt USA, hvor der i flere årtier har eksisteret Børne- beskyttelsescentre (Child Protection Centers) over hele landet. Den amerikanske børnelæge og forsker David Chadwick, der var med til at grundlægge et af de store Child Protection Centers i Californien, udtalte i 1987: De sektorer der SKAL samarbejde i arbejdet med overgreb mod børn er (i det mindste) Socialsektoren, Retssektoren, Sundhedssektoren og Undervisningssektoren. Ingen sektor er mere vigtig end den anden OG ingen er mere vigtig end problemet. - En udtalelse og grundholdning, der er en vigtig del af fundamentet for CBO. De senere år har centertanken bredt sig over Atlanten og der er nu tiltag - under ret forskellige konstruktioner til børnebeskyttelsescentre på Island samt i Norge, Sverige og Danmark. Barnets og familiens vej gennem Centret Barn og familie kommer ind via læge - som oftest den praktiserende læge, vagtlægen eller skadestuelægen. Såfremt et barn har kliniske symptomer, der giver mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb, og der ikke foreligger en politianmeldelse, kan barnet henvises til børnelægeundersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige undersøgelses- og behandlingsprocedurer for Børneafdelingen. Såfremt der findes begrundet mistanke om overgreb, laves underretning til den kommunale socialforvaltning i hht. Servicelovens 153. Såfremt der ikke findes begrundet mistanke om overgreb, og symptomerne kan forklares af andre medicinske tilstande, afsluttes barnet til egen læge eller overgår til nærmere undersøgelse i børneafdelingen. I forbindelse med udredning af overgreb kan indlæggelse på børneafdelingen blive nødvendig. Børneafdelingens faste personale i CBO består af en overlæge, børnesygeplejerske og psykolog på stort set fuld tid samt socialrådgiver, sekretær og pædagog på deltid. Børneafdelingens personale har fortsat funktioner i den øvrige børneafdeling, ligesom andet personale i Børneafdelingen indgår i arbejdet i CBO efter behov. Pædagogen har kun funktion i sengeafsnittet. Normalt foretages første konsultation i CBO med to medarbejdere fra teamet. Som oftest af børnelæge eller psykolog, suppleret med børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. Udenfor centrets åbningstid kan børn ses 4 5

4 i børnemodtagelsen eller på sengeafdeling, hvis de er henvist på mistanke om overgreb. Børneafdelingens personale modtager månedlig supervision. Barn og familie kommer via Politiet - til videoafhøringer eller retsmedicinsk undersøgelse Alle børneafdelinger i Region Midtjylland kan modtage børn, hvor der er mistanke om overgreb. Henvisning fra centralsygehusene til Århus Universitetshospital, Skejby, sker kun efter nærmere aftale. Det drejer sig primært om børn med behov for intensiv behandling, undersøgelse af kønsorganerne med et såkaldt kolposkop (forstørrelsesapparat med kraftig lyskilde) eller ved særligt komplicerede tilfælde af overgreb. Børn fra Region Nordjylland kan ligeledes henvises til CBO efter samme retningslinier. I særlige tilfælde kan overnatning på patienthotel være en mulighed. Såfremt der er sket anmeldelse til politiet om formodet overgreb (fysisk eller seksuelt), kan politiet som led i efterforskningen iværksætte videoafhøring af barnet og/eller anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Videoafhøringer: Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler, der findes i Centret. Rigsadvokaten henstiller, at afhøringer sker indenfor en uge efter anmeldelse. Afhøringerne i Centret følger politiets vanlige retningsliner for dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fire specialuddannede videoafhørere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i afdelingen for efterforskning af personfarlig kriminalitet på Politigården i Århus. Efter åbningen af CBO kommer videoafhørerne til CBO for at afhøre børnene, mens resten af den politimæssige efterforskning stadig foregår på Politigården i Århus. Ligeledes bruges CBO s afhøringslokaler af to videoafhørere fra Sydøstjyllands Politi. Efter særlig aftale kan andre politikredse i enkeltsager bruge lokalerne. I 2009 har der været en del videoafhøringer fra Sydøstjyllands og Sønderjyllands Politi, da afhøringslokalerne i Esbjerg blev ombygget og i en periode ikke kunne benyttes. Lokalerne bruges også, når børn skal afhøres som vidner i andre alvorlige sager. For nærmere beskrivelse af proceduren ved afhøring se bilag 2. Videoafhørerne modtager månedlig supervision. 6 7

5 Retsmedicinsk undersøgelse: Politiet kan som led i efterforskningen anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse er, at dokumentere eventuelle fund og lave en retsmedicinsk erklæring. Undersøgelserne foretages af læger fra Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet efter faste skriftlige standardprocedurer. Lægerne kommer i Centret og foretager undersøgelserne og laver derefter det opfølgende kontorarbejde på Retsmedicinsk Institut, der er beliggende tæt ved CBO. Undersøgelserne assisteres af en erfaren børnesygeplejerske, ligesom børneafdelingens personale sørger for medicinsk og psykosocial opfølgning. CBO modtager børn til retsmedicinsk undersøgelse fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland, samt efter aftale børn fra Region Syd. For nærmere beskrivelse af den retsmedicinske undersøgelse, se bilag 3. Børnesygeplejersken varetager desuden den initiale telefonrådgivning af professionelle. Stort set alle faglige henvendelser går via børnesygeplejersken, der giver den primære råd og vejledning og efter behov inddrager de relevante andre faggrupper i den akutte vurdering. Alle henvendelser diskuteres efterfølgende på den ugentlige, tværfaglige konference, hvilket kan medføre fornyet kontakt til den person, der har søgt rådgivning (ikke akutte problemstillinger). Såfremt der er tale om en problemstilling, der ikke er CBO s kerneområde, henvises til bedste faglige tilbud. Pårørende kan ikke ringe direkte. Såfremt de alligevel gør dette, henvises de til socialforvaltningen eller SISO s anonyme telefonrådgivning (Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn). Børnesygeplejerske og sekretær - det personalemæssige omdrejningspunkt i CBO Børnesygeplejersken og sekretæren har en koordinerende funktion i stort set alle forløb i CBO. Børnesygeplejersken deltager i stort set alle lægeundersøgelser, hvad enten de udføres af børnelæge eller retsmediciner, varetager sygeplejekonsultationer før eller efter lægeundersøgelse og vil ofte være bindeled mellem lægeundersøgelsen og den psykosociale opfølgning. Mange telefoniske opfølgninger til familierne sker ligeledes ved børnesygeplejersken. Børnesygeplejersken kan desuden bistå politiet, hvis der efter en videoafhøring bliver behov for, at barnet afledes eller passes, mens myndighedspersonerne taler med forældrene. Sekretæren står for booking, skrivning og receptionistfunktioner, ligesom hun i specielle tilfælde kan hjælpe med pasning af et barn. Psykologtilbud CBO har et familieperspektiv. Dette gør sig også gældende i kontakten til psykologen. Det skal dog nævnes, at CBO ikke varetager krænkerbehandling. Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til de primære omsorgsgivere (ikke krænkende) for barnet, da barnets helingsproces er afhængig af støtten i det omgivende miljø. Det er særdeles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den oplevede krise, da barnet er meget afhængigt af samspillet mellem forældrene og reagerer på deres tackling af hændelsen. Det er vigtigt, at barnets dagligdag bliver så normal og genkendelig som muligt og at forældrene opleves som trygge, stabile 8 9

6 forældre, på trods af familiens oplevelse af, at verden i den grad er blevet vendt på hovedet. Hvorvidt barnet modtager støtte afhænger af alder, omfang af overgreb og reaktioner m.m. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at barnet skal være afhørt af politiet, inden der påbegyndes et eventuelt forløb hos psykolog. Af de henvendelser der modtages, kan der groft skelnes mellem to kategorier af overgreb: Bekræftede overgreb og mistanke om overgreb. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er konstaterede overgreb, men også mistanke om overgreb, der belaster familien og kan udløse alvorlig krise. Omkring rammerne for psykologarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på følgende: - Psykologbehandling i CBO er af korterevarende karakter i den akutte fase. Eventuel længerevarende behandling visiteres til kommunerne. - Det er ikke psykologens opgave at af- eller bekræfte, hvorvidt der har fundet et seksuelt overgreb sted, men derimod at støtte, rådgive og behandle. Samarbejde internt og eksternt De tre instanser i CBO varetager deres lovgivningsmæssige opgaver fuldstændigt som før sammenflytningen i CBO. Der er nu arrangeret samarbejdsmøder og fælles undervisning, således at de tre sektorer får en øget indsigt i og forståelse for de andre sektorers arbejdsopgaver. Dette tætte samarbejde skulle gerne resultere i en formindskelse af den sekundære belastning, som børn og familier udsættes for i forbindelse med undersøgelse for overgreb. Den kommunale socialforvaltning er stadig den ansvarlige og centrale myndighed i forhold til den overordnede støtte, foranstaltninger og længerevarende psykosocial opfølgning til familierne. Om nødvendigt laver CBO underretning til forvaltningen i henhold til servicelovens 153, ligesom CBO i den akutte fase kan støtte familien i deres kontakt til forvaltningen. CBO har et ønske om at udbygge samarbejdet med socialforvaltningerne i kommunerne og arbejder på at alle kommuner i Region Midtjylland inviteres til rundvisning og dialogmøde. Århus Kommune har deltaget i CBO s sidste visionsdag. Der er et ønske om mere formaliseret samarbejde med alle kommuner. CBO har formaliseret samarbejde med de andre børneafdelinger i Region Midtjylland, samt med Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Rådgivningscentret i Århus Kommune (tidligere Århus Amt). Der er desuden et tæt klinisk samarbejde med Gynækologisk Afdeling og Urologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, Dermatologisk Afdeling (Hudklinikken) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt de paramedicinske afdelinger (Billeddiagnostisk Afdeling og laboratorier). Særligt fokus i det kommende år vil være kriseperspektivet, hvor der ønskes påbegyndt forskning omkring børn og en evt. forekomst af PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) i forbindelse med overgreb. Dette vil foregå i samarbejde med Syddansk Universitet, Center for Psykotraumatologi. CBO indsamler viden og vil indgå i forskning om børn udsat for overgreb. CBO s ledere og medarbejdere deltager i nationale og internationale aktiviteter samt udviklingsarbejde indenfor feltet

7 Aktiviteter i CBO 2009 Undersøgelser og afhøringer Første besøg i CBO Børnelæge Videoafhøring Opfølgning i CBO Retsmedicinsk undersøgelse Psykolog Underretning (SL 153 ) Børneafdeling (a) Videoafhøring ved politiet Retsmedicinsk undersøgelse I alt nye børn i CBO 72 (c) (b) 34 (d) (b) (a) Ved første besøg i børneafdelingens regi foretages konsultationen enten af børnelæge eller psykolog, suppleret af børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. (b ) Videoafhørerne fra politiet og retsmedicinerne laver normalt ikke underretninger til socialforvaltningerne (Servicelovens 153), idet videoafhøringerne og de retsmedicinske undersøgelser er lavet efter anmodning fra sagsbehandler i politiet. Denne sagsbehandler ved politiet har det juridiske ansvar for underretning og kontakt til socialforvaltningen, jvf. lov om social service. Børn, der kommer til videoafhøring eller retsmedicinsk undersøgelse, bør således være bekendt for socialforvaltningen via politiets sagsbehandler. (c) Fordelt på 48 fra Østjyllands Politi og 33 fra Sydøstjyllands Politi/ Sønderjyllands Politi (d) Der er desuden lavet 11 retsmedicinske børneundersøgelser på andre afdelinger i regionen og fem retsmedicinske erklæringer på baggrund af lægelige oplysninger fra andre læger. En del sager, der tager sin begyndelse i børneafdelingens regi er komplekse sager med mange involverede parter. Børneafdelingen har derfor i nogle tilfælde taget initiativ til netværksmøde i afdelingens regi som led i underretningen. En del af disse sager har været kompliceret af en samtidig sag i statsforvaltningen angående forældremyndighed, bopæl eller samvær. Centret Socialrådgiver har i forbindelse hermed selvstændige samtaler med familierne. Andre sager har været kompliceret af samtidig udviklingsproblematik ved barnet. Der er fra i år indført selvstændige sygeplejekonsultationer, hvoraf der har været afholdt ti. Foruden besøg er der mange telefonkontakter. Der er tale om henvendelse fra stort set alle faggrupper samt enkelte familier, der ikke har fremmødeforløb i CBO. Henvendelser sker som oftest via børnesygeplejersken på CBO-telefonen (se ovenfor), og der har i 2009 været registreret 228 telefonhenvendelser af denne type. En del professionelle søger rådgivning direkte ved Politiet, der har flere ugentlige henvendelser

8 Kongres- og konferencedeltagelse med foredrag Uldum B, Christensen HN, Poulsen S. Danish Dentists and Dental Hygienists knowledge of and experience with management of child abuse and neglect. First Nordic Dental Conference on child abuse. Oslo, Norge. Maj. Vesterby A, Hansen LA, Sabroe S: Medical findings in sexually abused Children in case with a conviction. 17th Nordic Conference on Forensic Medicine. Bergen, Norge. Maj. Vesterby A, Sabroe S: Hymeneal findings in girls with a history of vaginal penetration. Congress of the International Academy of Legal Medicin XXI, Lissabon, Portugal. Maj. Christensen HN, Ballegaard C, Østrup L, Vesterby A, Laursen B, Kristensen PE: Center for børn udsat for overgreb det første års erfaringer. Børnelægedage, Århus. Juni. Ekstern undervisning Politiskolen. Flere kurser om seksuelle overgreb mod børn v/gitte Christensen. Politiskolen. Undervisning om retsmedicinske aspekter v/ Jytte Banner og præsentation angående erfaringerne med koordineret indsats i form af Center for Børn udsat for Overgreb v/ Hanne N Christensen. April Anklagemyndigheden (nationalt). Overgreb mod børn. v/ Gitte Christensen. August Randers Kommune. Temadag Tag signalerne alvorligt. Undervisning om politiets sagsbehandling v/ Rene Raffo Johannessen og Poul Erik Christensen. Center for voldtægtsofre, Århus. Om overgreb mod børn. v/gitte Christensen og Poul Erik Christensen Århus Universitet. Masteruddannelsen i kriminologi. Om overgreb mod børn v/gitte Christensen Folkeuniversitet. Om overgreb mod børn v/ Jytte Banner Dansk Retsmedicinsk Selskab. Politiets arbejde ved mistanke om overgreb mod børn v/ Gitte Christensen. Marts. Hospitalspædagogerne i Jylland. Overgreb mod børn signaler og håndtering v/luci Østrup. Rejsby Efterskole. Politiet håndtering af sædelighedssager og andre overgreb mod børn og unge. v/ Gitte Christensen, Juni. Øvrige formidlingsaktiviter Forskningsmatiné. Århus Universitetshospital, Skejby. Marts. Der undervises internt på de sundhedsfaglige uddannelser tilknyttet Århus Universitetshospital, Skejby. Både præ- og postgraduat

9 Deltagelse i udvalgsarbejde og faglige netværk Nationale forskningsnetværk angående (seksuelle) overgreb mod børn og arbejdet angående udarbejdelse af forslag til national strategi for Child Protection Centers ( Børnebeskyttelsescentre ). Personale fra alle tre sektorer i CBO deltager. Færdiggjort i form af Notat angående børnehuse i Danmark. Sendt til relevante ministerier, KL (Kommunernes Landsforening og andre myndigheder samt faglige organisationer. Intersektoriel- og tværfaglig national arbejdsgruppe angående Münchausen by Proxy Syndrom. Personale fra alle tre sektorer deltager. Har her deltaget i udgivelsen af bogen Mødre der udsætter deres børn for omsorgssvigt (Dansk Psykologisk forlag). Studiebesøg og samarbejdsmøder i CBO Liniecheferne, Dansk Politi. Januar Statsforvaltningen Region Midtjylland. Februar Børnelæger og retsmedicinere fra Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Marts Grønland, socialkonsulent Andu S. Olsen. September Norge, Retsmedicinske Institut Oslo. September Nordjyllands Politi, kriminalassistenter. Oktober Grønland, juridisk konsulent, Leif Stenholt. Oktober Nordjyllands Politi, jurister. December Grønland, politikere fra Landstinget.December Nationalt netværk for børneafdelinger, der har regional funktion for behandling af børn udsat for overgreb. Personalet fra børneafdelingen deltager. Nordisk netværk for børnelæger og retsmedicinere, der arbejder med overgreb mod børn. Samarbejde med Børn & Unge forvaltning i Århus Kommune angående håndtering af overgreb mod børn i skoler og institutioner v/ Ejnar Albertsen og Lis Borup. Inkluderede også deltagelse i kursusdag Børn og unges seksualitet og det forebyggende arbejde med flere politideltagere. Diverse studerende i forbindelse med praktikophold eller opgaveskrivning fra flere uddannelsesinstitutioner: Sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, læger, tandlæger, politielever samt en enkelt gruppe folkeskoleelever. Der gives både rundvisning og faglig sparring. Studiebesøg, kursus- kongres- og mødedeltagelse i øvrigt Barnahus i Bergen, studiebesøg. Syv deltagere fra Retsmedicinsk Institut, Århus. Maj Poster Examination of sexually abused children. Presentation of the first Danish center for the investigation and care of abused children v/ Vesterby A, Christensen HN & Laursen B. På 17th Nordic Conference on Forensic Medicine. Bergen. Maj 16 17

10 Barnahus i Stockholm og Linköping, studiebesøg v/ Hanne N Christensen. September Fælles intersektoriel undervisning i CBO Om børns seksuelle udvikling. Katrine Zeuthen. Arrangeret af SISO. April Om æresrelateret forbrydelser i familier. LOKK (Landsorganisationen for Kvinde Krisecentre) v/ Evamaya Lykke Kornstad. November CBO udsmykning CBO har fået lavet udsmykning ved kunster Maren Kanzler Visioner og udviklingsperspektiver for CBO Som beskrevet giver CBO mulighed for, at børn og familier i forbindelse med overgreb kun skal ét sted til undersøgelse, afhøring og behandling i den akutte fase. Børneafdelingen, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut gennemfører deres procedurer i nye lokaler, men efter samme standarder som tidligere. Det intersektorielle samarbejde udvikles fortløbende for dermed at forbedre børn og familiers forløb gennem de forskellige, men nødvendige sektorer, der hver især har et ansvar for udredning, efterforskning og behandling. Bilag 1. Informationspjece om CBO Visionen for CBO er en fortsat udvikling af CBO i retning af etablering af et fuldbemandet døgnåben CBO, hvor børn og familier i kontakten til Centret til enhver tid vil blive mødt med én samlet rådgivning og servicering på højeste niveau såvel fagligt, organisatorisk og procesmæssigt i Danmark. CBO som regionalt videncenter. Serviceringen herunder udredning, efterforskning og behandling baseres på et fælles villet grundlag mellem Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. På længere sigt ønskes dette udbygget til også at indbefatte de kommunale forvaltninger indenfor optageområdet

11 Visionen søges, i prioriteret rækkefølge, realiseret gennem nedenstående tiltag: - Etablering af en fælles visitering af samtlige henvisninger blandt de nuværende interessenter. Det juridiske grundlag for dette skal sikres - Etablering af faste samarbejdspartnere med det kommunale niveau - Etablering af fælles etisk grundlag og handleværdier - Etablering af fælles læringskultur gennem et målrettet udbud af efterog videreuddannelsesforløb Centrets historie Specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen har nylig meldt ud, at der indenfor Sundhedsvæsnet skal være tre højtspecialiserede afdelinger for børn udsat for seksuelle overgreb. Disse skal ligge i København, Odense og Århus (Skejby). De skal kunne betjenes af både børnelæger og retsmedicinere. CBO s vision og indsatsområder er helt i overensstemmelse hermed og CBO vil således være én af nu i alt tre kommende højtspecialiserede centre. Den historiske baggrund for centret bygger på diverse nationale arbejdsgrupper og rapporter foruden et lokalt mangeårigt samarbejde mellem de involverede parter: - Et intensiveret samvirke på nationalt plan med henblik på en proaktiv indsats i relation til forskning, forebyggelse og fælles vidensdeling samt lovgivning og anden form for regulering af indsatsen - Etablering af psykosocialt tilbud til alle børn og deres familier i form af krisehjælp eller kortere varende psykosocial behandling uanset indgangsporten De ovenforstående tiltag skal gøres målbare. Der vil arbejdes med en konkretisering af dette i I juni 2000 udsendte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og Socialministeriet deres rapport Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn, hvori det konkluderedes, at der er behov for en forstærket indsats i forhold til seksuelt misbrugte børn. 2. Dansk Pædiatrisk Selskab udgav i 2001 rapporten Den pædiatriske indsats for børn udsat for overgreb eller mistænkt herfor, hvori det anbefales, at der blandt danske børneafdelinger oprettes fem regionale centre, herunder et i Århus, der skal rumme det samlede procesforløb i sager, som vedrører seksuelle overgreb mod børn. 3. Siden indførelsen af en ny undersøgelsesmetode i midten af 90 erne (undersøgelse af kønsorganerne ved brug af såkaldt video-kolposkop) 20 21

12 for børn udsat for seksuelle overgreb og/eller pædiatrisk-gynækologiske helbredsproblemer har der været tæt samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby om gennemførelsen og vurderingen af disse undersøgelser. Der har været ønske om dels, at alle børneundersøgelser skal assisteres af specialtrænede børnesygeplejersker, uanset om undersøgelsen foregår ved børnelæge eller retsmediciner og dels, at undersøgelserne blev samlet geografisk. Der har fra begyndelsen været et ønske om, at politiet også skulle kunne udføre deres opgaver i forhold til børnene i geografisk sammenfaldende lokaler med børneundersøgelserne. Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) er således etableret i overensstemmelse med rapporter og evalueringer, der gennem en årrække er udarbejdet på nationalt plan. CBO fortsætter det arbejde, der tidligere fysisk er foregået på Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, i Østjyllands Politi og på Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. 4. I forlængelse af den i punkt 1 omtalte rapport blev Team for Seksuelt Misbrugte Børn (SMB) på Rigshospitalet etableret i Diverse evalueringer har siden anbefalet, at der etableres tilsvarende tilbud andre steder i landet, eksempelvis svarende til de kommende regioner. Senest påpeget i en statusrapport fra 2006 fra SMB. 5. Da børn udsat for andre typer overgreb end seksuelle overgreb har behov for samme strukturerede undersøgelse, dokumentation, evt. sporsikring, akut krisehjælp, korterevarende psykologisk behandling, socialrådgiverindsats og samarbejde mellem sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæsen (politi og retsmedicinere), blev det i 2006 besluttet, at et kommende center i Århus Amt (nu Region Midtjylland) skulle kunne modtage henvendelser vedr. alle typer af overgreb mod børn

13 Litteraturliste Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Notat om national model for Børnehuse i Danmark Brun B og Wintlev Å. Mødre der udsætter deres børn for alvorlig omsorgssvigt. Dansk Psykolog forlag Åström K, Rejmer, A. Det blir nog bättre för barnen. Slutrapport i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus Sociology of Law. 2008:7. Lund University. Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Børn udsat for seksuelle overgreb. Statusrapport Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet Det kriminalpræventive råd. Overgreb mod børn - ser du noget? Gør du noget? Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Seksuelle overgreb mod børn og unge - En antologi om forebyggelse og behandling. Redigeret af Jill Mehlbye og Anette Hammershøi Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Erfaringer fra fire års arbejde med seksuelt misbrugte børn og deres familier. Status rapport Team for Seksuelt Misbrugte børn, Rigshospitalet, Vesterby A. Retslægelige undersøgelser af børn udsat for seksuelt overgreb, professortiltrædelsesforelæsning. Ugeskrift for Læger 2006;168: Styrelsen for Social Service. Evaluering af videnscenterfunktioner vedr. seksuelle overgreb mod børn. Rambøll, Videnscentret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn. Nationale aktiviteter vedrørende indsatser i forhold til seksuelle overgreb mod børn. SISO, Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Rådgivning og behandling af 420 børn og deres familier. Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Justitsministeriets betænkning nr Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn Helweg-Larsen K, Larsen H. B. Unges trivsel år En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. SIF, (Statens Institut for Folkesundhed), Dansk Pædiatrisk Selskab. Den pædiatriske indsats for børn udsat for seksuelle overgreb eller mistænkt herfor. DPS, Socialministeriet. Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet,

14 Orientering til sagsbehandlere, sundhedspersonale og politi Hvad er CBO? Center for Børn udsat for Overgreb er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. Vi har fælles lokaler, hvor undersøgelse og behandling af børn udsat for overgreb kan foregå. Ved overgreb mod børn er en hurtig og koordineret indsats nødvendig - både af hensyn til barnet i den akutte situation og af hensyn til en eventuel straffesag. Kommunen har ansvar for efterfølgende behandling af og støtteforanstaltninger til barn og familie. Hvem kan komme i CBO? CBO modtager børn og familier, hvor der er mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb mod barnet, og hvor der er behov for lægelig undersøgelse eller videoafhøring ved politiet. I CBO foretager politiet desuden videoafhøring af børn, som har været vidner til forbrydelser. CBO modtager børn i alderen op til 15 år. Børn og familier modtages enten efter henvisning fra egen læge eller efter en politianmeldelse. Familier kan ikke selv henvende sig i centret. I følge Serviceloven har offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte (underretningspligten). Kommunens sagsbehandler har mulighed for at komme i CBO for at tale med barn og familie, hvis der er behov for dette. Hvad foregår i CBO? Hvis et barn henvises p.g.a. lægelig mistanke om overgreb, bliver barnet undersøgt af en børnelæge. Desuden tages stilling til underretning til socialforvaltningen, og der ydes vejledning, rådgivning og afhængig af forholdene kortere psykologisk behandling. Såfremt forløbet er politianmeldt, tager polititet stilling til, om barnet skal undersøges af en retsmedicinsk læge, samt om barnet skal videoafhøres (se særskilte pjecer). Er der behov for indlæggelse, kan barnet sammen med en forælder blive indlagt på Børneafdelingen. Optageområde CBO modtager børn og familier fra Region Midtjylland. Børn med symptomer, der kan stamme fra overgreb, men hvor der ikke er sket politianmeldelse, skal henvises til den lokale børneafdeling, der vurderer, om der er behov for viderehenvisning til CBO. Børn, som skal til retsmedicinsk undersøgelse, modtages direkte i CBO fra hele optageområdet for Retsmedicinsk Institut i Århus. Optageområdet dækker hele Region Midtjylland, hele Region Nordjylland og et mindre område ned til Vejle i Region Syddanmark Bilag 1. Informationspjece om CBO 26 27

15 Børn til videoafhøring modtages fra Østjyllands Politi samt efter nærmere aftale fra andre politikredse. Personalet i CBO holder visionsdag Kontakt til CBO Telefontid på hverdage på Ved akut overgreb udenfor telefontid skal socialforvaltningen, vagtlæge, nærmeste børneafdeling, politi eller retsmedicinsk vagthavende kontaktes - afhængig af problemstillingen

16 Afhøring af børn, der har været udsat for overgreb I det andet lokale er bistandsadvokat, forsvarer, anklager, samt repræsentant fra de sociale myndigheder tilstede. De kan her følge med på en skærm, hvad der bliver sagt under hele afhøringen. Bilag 2. Informationspjece om videoafhøring Efter at en anmeldelse er modtaget, foretages den indledende efterforskning/afhøring. Video/DVD-optagelse af afhøringer sker for børn i alderen 3 4 år til og med 12 år. Børn der er fyldt 13 år, afhøres på normal vis og kan skulle møde i retten. Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra aldersgrænsen. Afhøringen foregår i Center for Børn udsat for Overgreb, beliggende på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er her 2 lokaler, der er specielt indrettet til afhøring af børn. I selve afhøringslokalet er kun barnet og den politiassistent, der skal foretage afhøringen, til stede. Afhøringen foretages af politifolk, der er specielt uddannede til dette. I de fleste tilfælde gennemføres et hjemmebesøg dagen før afhøringen skal finde sted. På den måde har den afhørende politiassistent mulighed for at vurdere barnet, og tilrettelægge sin afhøring herefter. Det er på den måde heller ikke en helt fremmed person, barnet møder ved afhøringen. Der bliver under dette besøg i hjemmet ikke talt om sagen. Forældrene overværer ikke afhøringen, idet de måske skal være vidner i en evt. retssag. Barnet har ret til en bistandsadvokat, hvis opgave det er at bistå barnet og dets pårørende under forløbet, og kan være med til at bistå dem ved en evt. retssag. Spørgsmål om afhøringen og henvendelser i øvrigt, rettes til Østjyllands Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet, tel

17 Bilag 3. Informationspjece om retsmedicnsk undersøgelse Hvorfor skal der foretages en retsmedicinsk lægeundersøgelse? I forbindelse med efterforskning kan politiet få hjælp af en læge fra Retsmedicinsk Institut til at undersøge barnet i CBO. Undersøgelsen kan være med til at støtte barnets beretning. Det er nødvendigt at børnesygeplejersken adskiller pigens kønslæber/rører drengens tissemand og pung, mens lægen undersøger vha. kolposkopet. I nogle tilfælde tages der prøver med en vatpind. Vi er opmærksomme på, at barnet kan føle sig genert, når kønsdelene skal kigges på og berøres. Billederne fra undersøgelsen bruges af lægen i forbindelse med rapportskrivning og som dokumentation for det, der er fundet ved undersøgelsen. Billederne bruges også, når nye læger skal uddannes til at undersøge børn. Billederne er yderst fortroligt materiale og bliver opbevaret på Retsmedi-cinsk Institut. Billederne vises ikke i en evt. retssag. Hvordan foregår undersøgelsen? Når barnet og den voksne tryghedsperson (oftest en af forældrene) kommer, bliver begge modtaget af en læge og en børnesygeplejerske fra CBO. Lægeundersøgelsen ligner en almindelig børneundersøgelse, som den foregår hos egen læge eller skolelægen. Lægen vil bl.a. spørge om almindelige ting såsom sygdomme, om hvordan barnets mave fungerer og om andre ting, der handler om barnets krop. Lægen spørger ikke om, hvad der er sket, idet politiet ofte har afleveret en rapport med disse oplysninger. Lægen vil bagefter veje, måle og se på barnet fra top til tå. Hvis der er mistanke om seksuelt overgreb, vil barnets kønsorganer blive undersøgt udvendigt vha. et såkaldt fotokolposkop. Et fotokolposkop er et forstørrelsesapparat med lys i som samtidig kan optage billeder. Apparatet skal ikke røre barnet. Hvor lang tid tager det? Fra I ankommer til CBO og til undersøgelsen er slut går der som oftest 1½ - 2 timer. Vigtigt at vide når I går hjem! Det er vigtigt at understrege, at selv om der er normale fund ved lægeundersøgelsen, kan der godt have fundet et overgreb sted. Hvad sker der efter undersøgelsen? Sygeplejersken rådgiver om mulighederne for efterfølgende hjælp fra psykolog og socialrådgiver samt kontakt til socialforvaltningen. Lægen sender en rapport til politiet om, hvad der blev fundet og snakket om. Venlig hilsen Retsmedicinsk Institut, Århus. Tlf Retsmedicinsk Institut (RI) er et universitets institut, der fungerer uafhængigt af politiet, domstolene og sundhedsvæsenet. Der er ansat flere læger på RI, hvoraf flere er speciallæger

18 Overgreb og CBO/Center for Børn udsat for Overgreb Civilret Socialret Strafferet Århus Universitetshospital Skejby Bilag Organogram Ankestyrelsen Domstole Landsret Byret Andre professionelle Myndighedshavere Familien Forældreansvar Statsforvaltning Forældreansvar Bopæl Samvær Institutionen Børnehave Skoler Døgninstitutioner Sygehus/Børneafdeling Diagnostisere Behandle 153 Dokumentere Beskytte Evt. anmelde Syg/skade Socialforvaltning Sikre børns sundhed og udvikling Støtteforanstaltninger Anmelde Underrette 153 Videoafhøring Psykosocial opfølgning Børnelæge Børnesygeplejerske Psykolog Socialrådgiver Lægeundersøgelse Psykosocial opfølgning CBO Politi Efterforskning Sporsikring Anmode om RI-us Retsmediciner Anmode RI Personundersøgelse Sporsikring Dokumentation RI-erklæring CBO, Hanne N. Christensen Layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby - HN0309GS

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin Omsorgssvigt af børn - med fokus på den praktisernede læges opgaver Af Hanne Nødgaard Christensen og Gitte Hesthaven Jørgensen Biografi Forfatterne er speciallæger i henholdsvis pædiatri og i almen medicin

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Barnet i retssystemet før og nu

Barnet i retssystemet før og nu Barnet i retssystemet før og nu Af Beth Grothe Nielsen, cand.jur. og ekstern lektor på Aalborg Universitet Indledning Det følgende handler primært seksuelle overgreb (incest) mod børn, begået af fædre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen

ÅRSRAPPORT 2011. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen ÅRSRAPPORT 2011 Center for Voldtægtsofre Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Redigeret af: Sara Parding, Informationsmedarbejder,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE En antologi om forebyggelse og behandling Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi børn og unge i løbet af deres op- leret om emnet

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND]

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND] 2009 [ET BØRNEHUS I GRØNLAND] Diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference Et børnehus i Grønland den 9. og 10. september 2009. Denne rapport er udgivet

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

center for seksuelle overgreb

center for seksuelle overgreb center for seksuelle overgreb Årsrapport 2009 og 2010 center for seksuelle overgreb Bidragsydere til rapporten Afd. Læge Malene Hilden Læge/ PhD studerende Mie-louise Larsen Klinisk sygeplejevejleder Hanne

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder Karin Helweg-Larsen Med bidrag af Helmer Bøving Larsen Statens Institut

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere