Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital Skejby Retsmedicinsk Institut Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tel Århus Universitetshospital Skejby CBO - Center for Børn udsat for Overgreb

2 Årsrapport 2009 Indhold: CBO, Center for Børn udsat for Overgreb, blev åbnet 8. november CBO er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Børneafdelingen, Retsmedicinsk Institut og Politiet i Århus. Det der i dag, efter den nationale struktur- og politireform i 2007, hedder henholdsvis Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Østjyllands Politi. CBO har således fungeret i godt to år. Alle tre sektorer har nu indrettet sig og fået det praktiske arbejde til at fungere i de nye rammer. Udfordringerne og visionerne i CBO er nu rettet mod yderligere udvikling og kvalitetssikring i det intersektorielle samarbejde i CBO samt udbygning af samarbejdet med kommunerne. En anden høj prioritet er deltagelse i de intersektorielle nationale arbejdsgrupper, der arbejder for en national strategi for regionale Børnebeskyttelsescentre i stil med CBO God læselyst! Maj 2010 CBO s organisation og medarbejdere... 4 Barnets og familiens vej gennem CBO... 5 Aktiviteter i CBO Visioner for CBO CBO s historie Litteraturliste Bilag: 1. Informationspjece om CBO Informationspjece om videoafhøring Informationspjece om retsmedicnsk undersøgelse Organogram Annie Vesterby Institutleder, Statsobducent, prof., dr.med. Retsmedicinsk Institut AARHUS UNIVERSITET Poul Erik Christensen Sektionsleder, Østjyllands Politi Efterforskning, Personfarlig Kriminalitet Hanne N Christensen Overlæge, MPH, Børneafdelingen Daglig leder, CBO 2 3

3 Organisation og medarbejdere Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, der skal foretages i forbindelse med overgreb på børn (seksuelle eller fysiske) på ét geografisk sted, således at barn og familie kun skal et sted i den akutte fase. Kerneydelsen for CBO er sager, hvor en hurtig og koordineret indsats er nødvendig for at sikre de helbredsmæssige forhold for barn og familie samt for at erhverve den dokumentation, der er nødvendig for en eventuel senere straffesag. CBO modtager børn op til 15 år. CBO har telefontid alle hverdage CBO varetager således opgaver for to sektorer: 1. Sundhedssektoren. Børn med kliniske symptomer på fysisk eller seksuelt overgreb kan via lægehenvisning komme til undersøgelse i CBO. I børneafdelingens regi er ansat børnelæge, psykolog, børnesygeplejerske, socialrådgiver og sekretær. 2. Retsvæsen. Børn kan efter en politianmeldelse komme til videoafhøring ved politiet eller til retsmedicinsk undersøgelse ved en læge fra Retsmedicinsk Institut (herefter kaldet retsmediciner). Familier kan ikke selv henvende sig i centret. CBO s generelle informationspjece, se bilag 1. Centertanken bygger på erfaringer fra specielt USA, hvor der i flere årtier har eksisteret Børne- beskyttelsescentre (Child Protection Centers) over hele landet. Den amerikanske børnelæge og forsker David Chadwick, der var med til at grundlægge et af de store Child Protection Centers i Californien, udtalte i 1987: De sektorer der SKAL samarbejde i arbejdet med overgreb mod børn er (i det mindste) Socialsektoren, Retssektoren, Sundhedssektoren og Undervisningssektoren. Ingen sektor er mere vigtig end den anden OG ingen er mere vigtig end problemet. - En udtalelse og grundholdning, der er en vigtig del af fundamentet for CBO. De senere år har centertanken bredt sig over Atlanten og der er nu tiltag - under ret forskellige konstruktioner til børnebeskyttelsescentre på Island samt i Norge, Sverige og Danmark. Barnets og familiens vej gennem Centret Barn og familie kommer ind via læge - som oftest den praktiserende læge, vagtlægen eller skadestuelægen. Såfremt et barn har kliniske symptomer, der giver mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb, og der ikke foreligger en politianmeldelse, kan barnet henvises til børnelægeundersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige undersøgelses- og behandlingsprocedurer for Børneafdelingen. Såfremt der findes begrundet mistanke om overgreb, laves underretning til den kommunale socialforvaltning i hht. Servicelovens 153. Såfremt der ikke findes begrundet mistanke om overgreb, og symptomerne kan forklares af andre medicinske tilstande, afsluttes barnet til egen læge eller overgår til nærmere undersøgelse i børneafdelingen. I forbindelse med udredning af overgreb kan indlæggelse på børneafdelingen blive nødvendig. Børneafdelingens faste personale i CBO består af en overlæge, børnesygeplejerske og psykolog på stort set fuld tid samt socialrådgiver, sekretær og pædagog på deltid. Børneafdelingens personale har fortsat funktioner i den øvrige børneafdeling, ligesom andet personale i Børneafdelingen indgår i arbejdet i CBO efter behov. Pædagogen har kun funktion i sengeafsnittet. Normalt foretages første konsultation i CBO med to medarbejdere fra teamet. Som oftest af børnelæge eller psykolog, suppleret med børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. Udenfor centrets åbningstid kan børn ses 4 5

4 i børnemodtagelsen eller på sengeafdeling, hvis de er henvist på mistanke om overgreb. Børneafdelingens personale modtager månedlig supervision. Barn og familie kommer via Politiet - til videoafhøringer eller retsmedicinsk undersøgelse Alle børneafdelinger i Region Midtjylland kan modtage børn, hvor der er mistanke om overgreb. Henvisning fra centralsygehusene til Århus Universitetshospital, Skejby, sker kun efter nærmere aftale. Det drejer sig primært om børn med behov for intensiv behandling, undersøgelse af kønsorganerne med et såkaldt kolposkop (forstørrelsesapparat med kraftig lyskilde) eller ved særligt komplicerede tilfælde af overgreb. Børn fra Region Nordjylland kan ligeledes henvises til CBO efter samme retningslinier. I særlige tilfælde kan overnatning på patienthotel være en mulighed. Såfremt der er sket anmeldelse til politiet om formodet overgreb (fysisk eller seksuelt), kan politiet som led i efterforskningen iværksætte videoafhøring af barnet og/eller anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Videoafhøringer: Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler, der findes i Centret. Rigsadvokaten henstiller, at afhøringer sker indenfor en uge efter anmeldelse. Afhøringerne i Centret følger politiets vanlige retningsliner for dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fire specialuddannede videoafhørere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i afdelingen for efterforskning af personfarlig kriminalitet på Politigården i Århus. Efter åbningen af CBO kommer videoafhørerne til CBO for at afhøre børnene, mens resten af den politimæssige efterforskning stadig foregår på Politigården i Århus. Ligeledes bruges CBO s afhøringslokaler af to videoafhørere fra Sydøstjyllands Politi. Efter særlig aftale kan andre politikredse i enkeltsager bruge lokalerne. I 2009 har der været en del videoafhøringer fra Sydøstjyllands og Sønderjyllands Politi, da afhøringslokalerne i Esbjerg blev ombygget og i en periode ikke kunne benyttes. Lokalerne bruges også, når børn skal afhøres som vidner i andre alvorlige sager. For nærmere beskrivelse af proceduren ved afhøring se bilag 2. Videoafhørerne modtager månedlig supervision. 6 7

5 Retsmedicinsk undersøgelse: Politiet kan som led i efterforskningen anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse er, at dokumentere eventuelle fund og lave en retsmedicinsk erklæring. Undersøgelserne foretages af læger fra Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet efter faste skriftlige standardprocedurer. Lægerne kommer i Centret og foretager undersøgelserne og laver derefter det opfølgende kontorarbejde på Retsmedicinsk Institut, der er beliggende tæt ved CBO. Undersøgelserne assisteres af en erfaren børnesygeplejerske, ligesom børneafdelingens personale sørger for medicinsk og psykosocial opfølgning. CBO modtager børn til retsmedicinsk undersøgelse fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland, samt efter aftale børn fra Region Syd. For nærmere beskrivelse af den retsmedicinske undersøgelse, se bilag 3. Børnesygeplejersken varetager desuden den initiale telefonrådgivning af professionelle. Stort set alle faglige henvendelser går via børnesygeplejersken, der giver den primære råd og vejledning og efter behov inddrager de relevante andre faggrupper i den akutte vurdering. Alle henvendelser diskuteres efterfølgende på den ugentlige, tværfaglige konference, hvilket kan medføre fornyet kontakt til den person, der har søgt rådgivning (ikke akutte problemstillinger). Såfremt der er tale om en problemstilling, der ikke er CBO s kerneområde, henvises til bedste faglige tilbud. Pårørende kan ikke ringe direkte. Såfremt de alligevel gør dette, henvises de til socialforvaltningen eller SISO s anonyme telefonrådgivning (Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn). Børnesygeplejerske og sekretær - det personalemæssige omdrejningspunkt i CBO Børnesygeplejersken og sekretæren har en koordinerende funktion i stort set alle forløb i CBO. Børnesygeplejersken deltager i stort set alle lægeundersøgelser, hvad enten de udføres af børnelæge eller retsmediciner, varetager sygeplejekonsultationer før eller efter lægeundersøgelse og vil ofte være bindeled mellem lægeundersøgelsen og den psykosociale opfølgning. Mange telefoniske opfølgninger til familierne sker ligeledes ved børnesygeplejersken. Børnesygeplejersken kan desuden bistå politiet, hvis der efter en videoafhøring bliver behov for, at barnet afledes eller passes, mens myndighedspersonerne taler med forældrene. Sekretæren står for booking, skrivning og receptionistfunktioner, ligesom hun i specielle tilfælde kan hjælpe med pasning af et barn. Psykologtilbud CBO har et familieperspektiv. Dette gør sig også gældende i kontakten til psykologen. Det skal dog nævnes, at CBO ikke varetager krænkerbehandling. Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til de primære omsorgsgivere (ikke krænkende) for barnet, da barnets helingsproces er afhængig af støtten i det omgivende miljø. Det er særdeles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den oplevede krise, da barnet er meget afhængigt af samspillet mellem forældrene og reagerer på deres tackling af hændelsen. Det er vigtigt, at barnets dagligdag bliver så normal og genkendelig som muligt og at forældrene opleves som trygge, stabile 8 9

6 forældre, på trods af familiens oplevelse af, at verden i den grad er blevet vendt på hovedet. Hvorvidt barnet modtager støtte afhænger af alder, omfang af overgreb og reaktioner m.m. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at barnet skal være afhørt af politiet, inden der påbegyndes et eventuelt forløb hos psykolog. Af de henvendelser der modtages, kan der groft skelnes mellem to kategorier af overgreb: Bekræftede overgreb og mistanke om overgreb. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er konstaterede overgreb, men også mistanke om overgreb, der belaster familien og kan udløse alvorlig krise. Omkring rammerne for psykologarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på følgende: - Psykologbehandling i CBO er af korterevarende karakter i den akutte fase. Eventuel længerevarende behandling visiteres til kommunerne. - Det er ikke psykologens opgave at af- eller bekræfte, hvorvidt der har fundet et seksuelt overgreb sted, men derimod at støtte, rådgive og behandle. Samarbejde internt og eksternt De tre instanser i CBO varetager deres lovgivningsmæssige opgaver fuldstændigt som før sammenflytningen i CBO. Der er nu arrangeret samarbejdsmøder og fælles undervisning, således at de tre sektorer får en øget indsigt i og forståelse for de andre sektorers arbejdsopgaver. Dette tætte samarbejde skulle gerne resultere i en formindskelse af den sekundære belastning, som børn og familier udsættes for i forbindelse med undersøgelse for overgreb. Den kommunale socialforvaltning er stadig den ansvarlige og centrale myndighed i forhold til den overordnede støtte, foranstaltninger og længerevarende psykosocial opfølgning til familierne. Om nødvendigt laver CBO underretning til forvaltningen i henhold til servicelovens 153, ligesom CBO i den akutte fase kan støtte familien i deres kontakt til forvaltningen. CBO har et ønske om at udbygge samarbejdet med socialforvaltningerne i kommunerne og arbejder på at alle kommuner i Region Midtjylland inviteres til rundvisning og dialogmøde. Århus Kommune har deltaget i CBO s sidste visionsdag. Der er et ønske om mere formaliseret samarbejde med alle kommuner. CBO har formaliseret samarbejde med de andre børneafdelinger i Region Midtjylland, samt med Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Rådgivningscentret i Århus Kommune (tidligere Århus Amt). Der er desuden et tæt klinisk samarbejde med Gynækologisk Afdeling og Urologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, Dermatologisk Afdeling (Hudklinikken) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt de paramedicinske afdelinger (Billeddiagnostisk Afdeling og laboratorier). Særligt fokus i det kommende år vil være kriseperspektivet, hvor der ønskes påbegyndt forskning omkring børn og en evt. forekomst af PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) i forbindelse med overgreb. Dette vil foregå i samarbejde med Syddansk Universitet, Center for Psykotraumatologi. CBO indsamler viden og vil indgå i forskning om børn udsat for overgreb. CBO s ledere og medarbejdere deltager i nationale og internationale aktiviteter samt udviklingsarbejde indenfor feltet

7 Aktiviteter i CBO 2009 Undersøgelser og afhøringer Første besøg i CBO Børnelæge Videoafhøring Opfølgning i CBO Retsmedicinsk undersøgelse Psykolog Underretning (SL 153 ) Børneafdeling (a) Videoafhøring ved politiet Retsmedicinsk undersøgelse I alt nye børn i CBO 72 (c) (b) 34 (d) (b) (a) Ved første besøg i børneafdelingens regi foretages konsultationen enten af børnelæge eller psykolog, suppleret af børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. (b ) Videoafhørerne fra politiet og retsmedicinerne laver normalt ikke underretninger til socialforvaltningerne (Servicelovens 153), idet videoafhøringerne og de retsmedicinske undersøgelser er lavet efter anmodning fra sagsbehandler i politiet. Denne sagsbehandler ved politiet har det juridiske ansvar for underretning og kontakt til socialforvaltningen, jvf. lov om social service. Børn, der kommer til videoafhøring eller retsmedicinsk undersøgelse, bør således være bekendt for socialforvaltningen via politiets sagsbehandler. (c) Fordelt på 48 fra Østjyllands Politi og 33 fra Sydøstjyllands Politi/ Sønderjyllands Politi (d) Der er desuden lavet 11 retsmedicinske børneundersøgelser på andre afdelinger i regionen og fem retsmedicinske erklæringer på baggrund af lægelige oplysninger fra andre læger. En del sager, der tager sin begyndelse i børneafdelingens regi er komplekse sager med mange involverede parter. Børneafdelingen har derfor i nogle tilfælde taget initiativ til netværksmøde i afdelingens regi som led i underretningen. En del af disse sager har været kompliceret af en samtidig sag i statsforvaltningen angående forældremyndighed, bopæl eller samvær. Centret Socialrådgiver har i forbindelse hermed selvstændige samtaler med familierne. Andre sager har været kompliceret af samtidig udviklingsproblematik ved barnet. Der er fra i år indført selvstændige sygeplejekonsultationer, hvoraf der har været afholdt ti. Foruden besøg er der mange telefonkontakter. Der er tale om henvendelse fra stort set alle faggrupper samt enkelte familier, der ikke har fremmødeforløb i CBO. Henvendelser sker som oftest via børnesygeplejersken på CBO-telefonen (se ovenfor), og der har i 2009 været registreret 228 telefonhenvendelser af denne type. En del professionelle søger rådgivning direkte ved Politiet, der har flere ugentlige henvendelser

8 Kongres- og konferencedeltagelse med foredrag Uldum B, Christensen HN, Poulsen S. Danish Dentists and Dental Hygienists knowledge of and experience with management of child abuse and neglect. First Nordic Dental Conference on child abuse. Oslo, Norge. Maj. Vesterby A, Hansen LA, Sabroe S: Medical findings in sexually abused Children in case with a conviction. 17th Nordic Conference on Forensic Medicine. Bergen, Norge. Maj. Vesterby A, Sabroe S: Hymeneal findings in girls with a history of vaginal penetration. Congress of the International Academy of Legal Medicin XXI, Lissabon, Portugal. Maj. Christensen HN, Ballegaard C, Østrup L, Vesterby A, Laursen B, Kristensen PE: Center for børn udsat for overgreb det første års erfaringer. Børnelægedage, Århus. Juni. Ekstern undervisning Politiskolen. Flere kurser om seksuelle overgreb mod børn v/gitte Christensen. Politiskolen. Undervisning om retsmedicinske aspekter v/ Jytte Banner og præsentation angående erfaringerne med koordineret indsats i form af Center for Børn udsat for Overgreb v/ Hanne N Christensen. April Anklagemyndigheden (nationalt). Overgreb mod børn. v/ Gitte Christensen. August Randers Kommune. Temadag Tag signalerne alvorligt. Undervisning om politiets sagsbehandling v/ Rene Raffo Johannessen og Poul Erik Christensen. Center for voldtægtsofre, Århus. Om overgreb mod børn. v/gitte Christensen og Poul Erik Christensen Århus Universitet. Masteruddannelsen i kriminologi. Om overgreb mod børn v/gitte Christensen Folkeuniversitet. Om overgreb mod børn v/ Jytte Banner Dansk Retsmedicinsk Selskab. Politiets arbejde ved mistanke om overgreb mod børn v/ Gitte Christensen. Marts. Hospitalspædagogerne i Jylland. Overgreb mod børn signaler og håndtering v/luci Østrup. Rejsby Efterskole. Politiet håndtering af sædelighedssager og andre overgreb mod børn og unge. v/ Gitte Christensen, Juni. Øvrige formidlingsaktiviter Forskningsmatiné. Århus Universitetshospital, Skejby. Marts. Der undervises internt på de sundhedsfaglige uddannelser tilknyttet Århus Universitetshospital, Skejby. Både præ- og postgraduat

9 Deltagelse i udvalgsarbejde og faglige netværk Nationale forskningsnetværk angående (seksuelle) overgreb mod børn og arbejdet angående udarbejdelse af forslag til national strategi for Child Protection Centers ( Børnebeskyttelsescentre ). Personale fra alle tre sektorer i CBO deltager. Færdiggjort i form af Notat angående børnehuse i Danmark. Sendt til relevante ministerier, KL (Kommunernes Landsforening og andre myndigheder samt faglige organisationer. Intersektoriel- og tværfaglig national arbejdsgruppe angående Münchausen by Proxy Syndrom. Personale fra alle tre sektorer deltager. Har her deltaget i udgivelsen af bogen Mødre der udsætter deres børn for omsorgssvigt (Dansk Psykologisk forlag). Studiebesøg og samarbejdsmøder i CBO Liniecheferne, Dansk Politi. Januar Statsforvaltningen Region Midtjylland. Februar Børnelæger og retsmedicinere fra Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Marts Grønland, socialkonsulent Andu S. Olsen. September Norge, Retsmedicinske Institut Oslo. September Nordjyllands Politi, kriminalassistenter. Oktober Grønland, juridisk konsulent, Leif Stenholt. Oktober Nordjyllands Politi, jurister. December Grønland, politikere fra Landstinget.December Nationalt netværk for børneafdelinger, der har regional funktion for behandling af børn udsat for overgreb. Personalet fra børneafdelingen deltager. Nordisk netværk for børnelæger og retsmedicinere, der arbejder med overgreb mod børn. Samarbejde med Børn & Unge forvaltning i Århus Kommune angående håndtering af overgreb mod børn i skoler og institutioner v/ Ejnar Albertsen og Lis Borup. Inkluderede også deltagelse i kursusdag Børn og unges seksualitet og det forebyggende arbejde med flere politideltagere. Diverse studerende i forbindelse med praktikophold eller opgaveskrivning fra flere uddannelsesinstitutioner: Sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, læger, tandlæger, politielever samt en enkelt gruppe folkeskoleelever. Der gives både rundvisning og faglig sparring. Studiebesøg, kursus- kongres- og mødedeltagelse i øvrigt Barnahus i Bergen, studiebesøg. Syv deltagere fra Retsmedicinsk Institut, Århus. Maj Poster Examination of sexually abused children. Presentation of the first Danish center for the investigation and care of abused children v/ Vesterby A, Christensen HN & Laursen B. På 17th Nordic Conference on Forensic Medicine. Bergen. Maj 16 17

10 Barnahus i Stockholm og Linköping, studiebesøg v/ Hanne N Christensen. September Fælles intersektoriel undervisning i CBO Om børns seksuelle udvikling. Katrine Zeuthen. Arrangeret af SISO. April Om æresrelateret forbrydelser i familier. LOKK (Landsorganisationen for Kvinde Krisecentre) v/ Evamaya Lykke Kornstad. November CBO udsmykning CBO har fået lavet udsmykning ved kunster Maren Kanzler Visioner og udviklingsperspektiver for CBO Som beskrevet giver CBO mulighed for, at børn og familier i forbindelse med overgreb kun skal ét sted til undersøgelse, afhøring og behandling i den akutte fase. Børneafdelingen, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut gennemfører deres procedurer i nye lokaler, men efter samme standarder som tidligere. Det intersektorielle samarbejde udvikles fortløbende for dermed at forbedre børn og familiers forløb gennem de forskellige, men nødvendige sektorer, der hver især har et ansvar for udredning, efterforskning og behandling. Bilag 1. Informationspjece om CBO Visionen for CBO er en fortsat udvikling af CBO i retning af etablering af et fuldbemandet døgnåben CBO, hvor børn og familier i kontakten til Centret til enhver tid vil blive mødt med én samlet rådgivning og servicering på højeste niveau såvel fagligt, organisatorisk og procesmæssigt i Danmark. CBO som regionalt videncenter. Serviceringen herunder udredning, efterforskning og behandling baseres på et fælles villet grundlag mellem Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. På længere sigt ønskes dette udbygget til også at indbefatte de kommunale forvaltninger indenfor optageområdet

11 Visionen søges, i prioriteret rækkefølge, realiseret gennem nedenstående tiltag: - Etablering af en fælles visitering af samtlige henvisninger blandt de nuværende interessenter. Det juridiske grundlag for dette skal sikres - Etablering af faste samarbejdspartnere med det kommunale niveau - Etablering af fælles etisk grundlag og handleværdier - Etablering af fælles læringskultur gennem et målrettet udbud af efterog videreuddannelsesforløb Centrets historie Specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen har nylig meldt ud, at der indenfor Sundhedsvæsnet skal være tre højtspecialiserede afdelinger for børn udsat for seksuelle overgreb. Disse skal ligge i København, Odense og Århus (Skejby). De skal kunne betjenes af både børnelæger og retsmedicinere. CBO s vision og indsatsområder er helt i overensstemmelse hermed og CBO vil således være én af nu i alt tre kommende højtspecialiserede centre. Den historiske baggrund for centret bygger på diverse nationale arbejdsgrupper og rapporter foruden et lokalt mangeårigt samarbejde mellem de involverede parter: - Et intensiveret samvirke på nationalt plan med henblik på en proaktiv indsats i relation til forskning, forebyggelse og fælles vidensdeling samt lovgivning og anden form for regulering af indsatsen - Etablering af psykosocialt tilbud til alle børn og deres familier i form af krisehjælp eller kortere varende psykosocial behandling uanset indgangsporten De ovenforstående tiltag skal gøres målbare. Der vil arbejdes med en konkretisering af dette i I juni 2000 udsendte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og Socialministeriet deres rapport Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn, hvori det konkluderedes, at der er behov for en forstærket indsats i forhold til seksuelt misbrugte børn. 2. Dansk Pædiatrisk Selskab udgav i 2001 rapporten Den pædiatriske indsats for børn udsat for overgreb eller mistænkt herfor, hvori det anbefales, at der blandt danske børneafdelinger oprettes fem regionale centre, herunder et i Århus, der skal rumme det samlede procesforløb i sager, som vedrører seksuelle overgreb mod børn. 3. Siden indførelsen af en ny undersøgelsesmetode i midten af 90 erne (undersøgelse af kønsorganerne ved brug af såkaldt video-kolposkop) 20 21

12 for børn udsat for seksuelle overgreb og/eller pædiatrisk-gynækologiske helbredsproblemer har der været tæt samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby om gennemførelsen og vurderingen af disse undersøgelser. Der har været ønske om dels, at alle børneundersøgelser skal assisteres af specialtrænede børnesygeplejersker, uanset om undersøgelsen foregår ved børnelæge eller retsmediciner og dels, at undersøgelserne blev samlet geografisk. Der har fra begyndelsen været et ønske om, at politiet også skulle kunne udføre deres opgaver i forhold til børnene i geografisk sammenfaldende lokaler med børneundersøgelserne. Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) er således etableret i overensstemmelse med rapporter og evalueringer, der gennem en årrække er udarbejdet på nationalt plan. CBO fortsætter det arbejde, der tidligere fysisk er foregået på Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, i Østjyllands Politi og på Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. 4. I forlængelse af den i punkt 1 omtalte rapport blev Team for Seksuelt Misbrugte Børn (SMB) på Rigshospitalet etableret i Diverse evalueringer har siden anbefalet, at der etableres tilsvarende tilbud andre steder i landet, eksempelvis svarende til de kommende regioner. Senest påpeget i en statusrapport fra 2006 fra SMB. 5. Da børn udsat for andre typer overgreb end seksuelle overgreb har behov for samme strukturerede undersøgelse, dokumentation, evt. sporsikring, akut krisehjælp, korterevarende psykologisk behandling, socialrådgiverindsats og samarbejde mellem sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæsen (politi og retsmedicinere), blev det i 2006 besluttet, at et kommende center i Århus Amt (nu Region Midtjylland) skulle kunne modtage henvendelser vedr. alle typer af overgreb mod børn

13 Litteraturliste Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Notat om national model for Børnehuse i Danmark Brun B og Wintlev Å. Mødre der udsætter deres børn for alvorlig omsorgssvigt. Dansk Psykolog forlag Åström K, Rejmer, A. Det blir nog bättre för barnen. Slutrapport i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus Sociology of Law. 2008:7. Lund University. Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Børn udsat for seksuelle overgreb. Statusrapport Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet Det kriminalpræventive råd. Overgreb mod børn - ser du noget? Gør du noget? Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Seksuelle overgreb mod børn og unge - En antologi om forebyggelse og behandling. Redigeret af Jill Mehlbye og Anette Hammershøi Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Erfaringer fra fire års arbejde med seksuelt misbrugte børn og deres familier. Status rapport Team for Seksuelt Misbrugte børn, Rigshospitalet, Vesterby A. Retslægelige undersøgelser af børn udsat for seksuelt overgreb, professortiltrædelsesforelæsning. Ugeskrift for Læger 2006;168: Styrelsen for Social Service. Evaluering af videnscenterfunktioner vedr. seksuelle overgreb mod børn. Rambøll, Videnscentret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn. Nationale aktiviteter vedrørende indsatser i forhold til seksuelle overgreb mod børn. SISO, Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Rådgivning og behandling af 420 børn og deres familier. Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Justitsministeriets betænkning nr Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn Helweg-Larsen K, Larsen H. B. Unges trivsel år En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. SIF, (Statens Institut for Folkesundhed), Dansk Pædiatrisk Selskab. Den pædiatriske indsats for børn udsat for seksuelle overgreb eller mistænkt herfor. DPS, Socialministeriet. Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet,

14 Orientering til sagsbehandlere, sundhedspersonale og politi Hvad er CBO? Center for Børn udsat for Overgreb er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. Vi har fælles lokaler, hvor undersøgelse og behandling af børn udsat for overgreb kan foregå. Ved overgreb mod børn er en hurtig og koordineret indsats nødvendig - både af hensyn til barnet i den akutte situation og af hensyn til en eventuel straffesag. Kommunen har ansvar for efterfølgende behandling af og støtteforanstaltninger til barn og familie. Hvem kan komme i CBO? CBO modtager børn og familier, hvor der er mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb mod barnet, og hvor der er behov for lægelig undersøgelse eller videoafhøring ved politiet. I CBO foretager politiet desuden videoafhøring af børn, som har været vidner til forbrydelser. CBO modtager børn i alderen op til 15 år. Børn og familier modtages enten efter henvisning fra egen læge eller efter en politianmeldelse. Familier kan ikke selv henvende sig i centret. I følge Serviceloven har offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte (underretningspligten). Kommunens sagsbehandler har mulighed for at komme i CBO for at tale med barn og familie, hvis der er behov for dette. Hvad foregår i CBO? Hvis et barn henvises p.g.a. lægelig mistanke om overgreb, bliver barnet undersøgt af en børnelæge. Desuden tages stilling til underretning til socialforvaltningen, og der ydes vejledning, rådgivning og afhængig af forholdene kortere psykologisk behandling. Såfremt forløbet er politianmeldt, tager polititet stilling til, om barnet skal undersøges af en retsmedicinsk læge, samt om barnet skal videoafhøres (se særskilte pjecer). Er der behov for indlæggelse, kan barnet sammen med en forælder blive indlagt på Børneafdelingen. Optageområde CBO modtager børn og familier fra Region Midtjylland. Børn med symptomer, der kan stamme fra overgreb, men hvor der ikke er sket politianmeldelse, skal henvises til den lokale børneafdeling, der vurderer, om der er behov for viderehenvisning til CBO. Børn, som skal til retsmedicinsk undersøgelse, modtages direkte i CBO fra hele optageområdet for Retsmedicinsk Institut i Århus. Optageområdet dækker hele Region Midtjylland, hele Region Nordjylland og et mindre område ned til Vejle i Region Syddanmark Bilag 1. Informationspjece om CBO 26 27

15 Børn til videoafhøring modtages fra Østjyllands Politi samt efter nærmere aftale fra andre politikredse. Personalet i CBO holder visionsdag Kontakt til CBO Telefontid på hverdage på Ved akut overgreb udenfor telefontid skal socialforvaltningen, vagtlæge, nærmeste børneafdeling, politi eller retsmedicinsk vagthavende kontaktes - afhængig af problemstillingen

16 Afhøring af børn, der har været udsat for overgreb I det andet lokale er bistandsadvokat, forsvarer, anklager, samt repræsentant fra de sociale myndigheder tilstede. De kan her følge med på en skærm, hvad der bliver sagt under hele afhøringen. Bilag 2. Informationspjece om videoafhøring Efter at en anmeldelse er modtaget, foretages den indledende efterforskning/afhøring. Video/DVD-optagelse af afhøringer sker for børn i alderen 3 4 år til og med 12 år. Børn der er fyldt 13 år, afhøres på normal vis og kan skulle møde i retten. Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra aldersgrænsen. Afhøringen foregår i Center for Børn udsat for Overgreb, beliggende på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er her 2 lokaler, der er specielt indrettet til afhøring af børn. I selve afhøringslokalet er kun barnet og den politiassistent, der skal foretage afhøringen, til stede. Afhøringen foretages af politifolk, der er specielt uddannede til dette. I de fleste tilfælde gennemføres et hjemmebesøg dagen før afhøringen skal finde sted. På den måde har den afhørende politiassistent mulighed for at vurdere barnet, og tilrettelægge sin afhøring herefter. Det er på den måde heller ikke en helt fremmed person, barnet møder ved afhøringen. Der bliver under dette besøg i hjemmet ikke talt om sagen. Forældrene overværer ikke afhøringen, idet de måske skal være vidner i en evt. retssag. Barnet har ret til en bistandsadvokat, hvis opgave det er at bistå barnet og dets pårørende under forløbet, og kan være med til at bistå dem ved en evt. retssag. Spørgsmål om afhøringen og henvendelser i øvrigt, rettes til Østjyllands Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet, tel

17 Bilag 3. Informationspjece om retsmedicnsk undersøgelse Hvorfor skal der foretages en retsmedicinsk lægeundersøgelse? I forbindelse med efterforskning kan politiet få hjælp af en læge fra Retsmedicinsk Institut til at undersøge barnet i CBO. Undersøgelsen kan være med til at støtte barnets beretning. Det er nødvendigt at børnesygeplejersken adskiller pigens kønslæber/rører drengens tissemand og pung, mens lægen undersøger vha. kolposkopet. I nogle tilfælde tages der prøver med en vatpind. Vi er opmærksomme på, at barnet kan føle sig genert, når kønsdelene skal kigges på og berøres. Billederne fra undersøgelsen bruges af lægen i forbindelse med rapportskrivning og som dokumentation for det, der er fundet ved undersøgelsen. Billederne bruges også, når nye læger skal uddannes til at undersøge børn. Billederne er yderst fortroligt materiale og bliver opbevaret på Retsmedi-cinsk Institut. Billederne vises ikke i en evt. retssag. Hvordan foregår undersøgelsen? Når barnet og den voksne tryghedsperson (oftest en af forældrene) kommer, bliver begge modtaget af en læge og en børnesygeplejerske fra CBO. Lægeundersøgelsen ligner en almindelig børneundersøgelse, som den foregår hos egen læge eller skolelægen. Lægen vil bl.a. spørge om almindelige ting såsom sygdomme, om hvordan barnets mave fungerer og om andre ting, der handler om barnets krop. Lægen spørger ikke om, hvad der er sket, idet politiet ofte har afleveret en rapport med disse oplysninger. Lægen vil bagefter veje, måle og se på barnet fra top til tå. Hvis der er mistanke om seksuelt overgreb, vil barnets kønsorganer blive undersøgt udvendigt vha. et såkaldt fotokolposkop. Et fotokolposkop er et forstørrelsesapparat med lys i som samtidig kan optage billeder. Apparatet skal ikke røre barnet. Hvor lang tid tager det? Fra I ankommer til CBO og til undersøgelsen er slut går der som oftest 1½ - 2 timer. Vigtigt at vide når I går hjem! Det er vigtigt at understrege, at selv om der er normale fund ved lægeundersøgelsen, kan der godt have fundet et overgreb sted. Hvad sker der efter undersøgelsen? Sygeplejersken rådgiver om mulighederne for efterfølgende hjælp fra psykolog og socialrådgiver samt kontakt til socialforvaltningen. Lægen sender en rapport til politiet om, hvad der blev fundet og snakket om. Venlig hilsen Retsmedicinsk Institut, Århus. Tlf Retsmedicinsk Institut (RI) er et universitets institut, der fungerer uafhængigt af politiet, domstolene og sundhedsvæsenet. Der er ansat flere læger på RI, hvoraf flere er speciallæger

18 Overgreb og CBO/Center for Børn udsat for Overgreb Civilret Socialret Strafferet Århus Universitetshospital Skejby Bilag Organogram Ankestyrelsen Domstole Landsret Byret Andre professionelle Myndighedshavere Familien Forældreansvar Statsforvaltning Forældreansvar Bopæl Samvær Institutionen Børnehave Skoler Døgninstitutioner Sygehus/Børneafdeling Diagnostisere Behandle 153 Dokumentere Beskytte Evt. anmelde Syg/skade Socialforvaltning Sikre børns sundhed og udvikling Støtteforanstaltninger Anmelde Underrette 153 Videoafhøring Psykosocial opfølgning Børnelæge Børnesygeplejerske Psykolog Socialrådgiver Lægeundersøgelse Psykosocial opfølgning CBO Politi Efterforskning Sporsikring Anmode om RI-us Retsmediciner Anmode RI Personundersøgelse Sporsikring Dokumentation RI-erklæring CBO, Hanne N. Christensen Layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby - HN0309GS

Årsrapport 2010 for CBO

Årsrapport 2010 for CBO Årsrapport 2010 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Kommunikationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby HN0411GS Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin Omsorgssvigt af børn - med fokus på den praktisernede læges opgaver Af Hanne Nødgaard Christensen og Gitte Hesthaven Jørgensen Biografi Forfatterne er speciallæger i henholdsvis pædiatri og i almen medicin

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi.

Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. Debatoplæg Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. 1 Forord Dette debatoplæg rummer tre bidrag. For det første Børnerådets forslag til en national strategi mod seksuelt misbrug

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere