Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital Skejby Retsmedicinsk Institut Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tel Århus Universitetshospital Skejby CBO - Center for Børn udsat for Overgreb

2 Årsrapport 2009 Indhold: CBO, Center for Børn udsat for Overgreb, blev åbnet 8. november CBO er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Børneafdelingen, Retsmedicinsk Institut og Politiet i Århus. Det der i dag, efter den nationale struktur- og politireform i 2007, hedder henholdsvis Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Østjyllands Politi. CBO har således fungeret i godt to år. Alle tre sektorer har nu indrettet sig og fået det praktiske arbejde til at fungere i de nye rammer. Udfordringerne og visionerne i CBO er nu rettet mod yderligere udvikling og kvalitetssikring i det intersektorielle samarbejde i CBO samt udbygning af samarbejdet med kommunerne. En anden høj prioritet er deltagelse i de intersektorielle nationale arbejdsgrupper, der arbejder for en national strategi for regionale Børnebeskyttelsescentre i stil med CBO God læselyst! Maj 2010 CBO s organisation og medarbejdere... 4 Barnets og familiens vej gennem CBO... 5 Aktiviteter i CBO Visioner for CBO CBO s historie Litteraturliste Bilag: 1. Informationspjece om CBO Informationspjece om videoafhøring Informationspjece om retsmedicnsk undersøgelse Organogram Annie Vesterby Institutleder, Statsobducent, prof., dr.med. Retsmedicinsk Institut AARHUS UNIVERSITET Poul Erik Christensen Sektionsleder, Østjyllands Politi Efterforskning, Personfarlig Kriminalitet Hanne N Christensen Overlæge, MPH, Børneafdelingen Daglig leder, CBO 2 3

3 Organisation og medarbejdere Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, der skal foretages i forbindelse med overgreb på børn (seksuelle eller fysiske) på ét geografisk sted, således at barn og familie kun skal et sted i den akutte fase. Kerneydelsen for CBO er sager, hvor en hurtig og koordineret indsats er nødvendig for at sikre de helbredsmæssige forhold for barn og familie samt for at erhverve den dokumentation, der er nødvendig for en eventuel senere straffesag. CBO modtager børn op til 15 år. CBO har telefontid alle hverdage CBO varetager således opgaver for to sektorer: 1. Sundhedssektoren. Børn med kliniske symptomer på fysisk eller seksuelt overgreb kan via lægehenvisning komme til undersøgelse i CBO. I børneafdelingens regi er ansat børnelæge, psykolog, børnesygeplejerske, socialrådgiver og sekretær. 2. Retsvæsen. Børn kan efter en politianmeldelse komme til videoafhøring ved politiet eller til retsmedicinsk undersøgelse ved en læge fra Retsmedicinsk Institut (herefter kaldet retsmediciner). Familier kan ikke selv henvende sig i centret. CBO s generelle informationspjece, se bilag 1. Centertanken bygger på erfaringer fra specielt USA, hvor der i flere årtier har eksisteret Børne- beskyttelsescentre (Child Protection Centers) over hele landet. Den amerikanske børnelæge og forsker David Chadwick, der var med til at grundlægge et af de store Child Protection Centers i Californien, udtalte i 1987: De sektorer der SKAL samarbejde i arbejdet med overgreb mod børn er (i det mindste) Socialsektoren, Retssektoren, Sundhedssektoren og Undervisningssektoren. Ingen sektor er mere vigtig end den anden OG ingen er mere vigtig end problemet. - En udtalelse og grundholdning, der er en vigtig del af fundamentet for CBO. De senere år har centertanken bredt sig over Atlanten og der er nu tiltag - under ret forskellige konstruktioner til børnebeskyttelsescentre på Island samt i Norge, Sverige og Danmark. Barnets og familiens vej gennem Centret Barn og familie kommer ind via læge - som oftest den praktiserende læge, vagtlægen eller skadestuelægen. Såfremt et barn har kliniske symptomer, der giver mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb, og der ikke foreligger en politianmeldelse, kan barnet henvises til børnelægeundersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige undersøgelses- og behandlingsprocedurer for Børneafdelingen. Såfremt der findes begrundet mistanke om overgreb, laves underretning til den kommunale socialforvaltning i hht. Servicelovens 153. Såfremt der ikke findes begrundet mistanke om overgreb, og symptomerne kan forklares af andre medicinske tilstande, afsluttes barnet til egen læge eller overgår til nærmere undersøgelse i børneafdelingen. I forbindelse med udredning af overgreb kan indlæggelse på børneafdelingen blive nødvendig. Børneafdelingens faste personale i CBO består af en overlæge, børnesygeplejerske og psykolog på stort set fuld tid samt socialrådgiver, sekretær og pædagog på deltid. Børneafdelingens personale har fortsat funktioner i den øvrige børneafdeling, ligesom andet personale i Børneafdelingen indgår i arbejdet i CBO efter behov. Pædagogen har kun funktion i sengeafsnittet. Normalt foretages første konsultation i CBO med to medarbejdere fra teamet. Som oftest af børnelæge eller psykolog, suppleret med børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. Udenfor centrets åbningstid kan børn ses 4 5

4 i børnemodtagelsen eller på sengeafdeling, hvis de er henvist på mistanke om overgreb. Børneafdelingens personale modtager månedlig supervision. Barn og familie kommer via Politiet - til videoafhøringer eller retsmedicinsk undersøgelse Alle børneafdelinger i Region Midtjylland kan modtage børn, hvor der er mistanke om overgreb. Henvisning fra centralsygehusene til Århus Universitetshospital, Skejby, sker kun efter nærmere aftale. Det drejer sig primært om børn med behov for intensiv behandling, undersøgelse af kønsorganerne med et såkaldt kolposkop (forstørrelsesapparat med kraftig lyskilde) eller ved særligt komplicerede tilfælde af overgreb. Børn fra Region Nordjylland kan ligeledes henvises til CBO efter samme retningslinier. I særlige tilfælde kan overnatning på patienthotel være en mulighed. Såfremt der er sket anmeldelse til politiet om formodet overgreb (fysisk eller seksuelt), kan politiet som led i efterforskningen iværksætte videoafhøring af barnet og/eller anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Videoafhøringer: Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler, der findes i Centret. Rigsadvokaten henstiller, at afhøringer sker indenfor en uge efter anmeldelse. Afhøringerne i Centret følger politiets vanlige retningsliner for dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fire specialuddannede videoafhørere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i afdelingen for efterforskning af personfarlig kriminalitet på Politigården i Århus. Efter åbningen af CBO kommer videoafhørerne til CBO for at afhøre børnene, mens resten af den politimæssige efterforskning stadig foregår på Politigården i Århus. Ligeledes bruges CBO s afhøringslokaler af to videoafhørere fra Sydøstjyllands Politi. Efter særlig aftale kan andre politikredse i enkeltsager bruge lokalerne. I 2009 har der været en del videoafhøringer fra Sydøstjyllands og Sønderjyllands Politi, da afhøringslokalerne i Esbjerg blev ombygget og i en periode ikke kunne benyttes. Lokalerne bruges også, når børn skal afhøres som vidner i andre alvorlige sager. For nærmere beskrivelse af proceduren ved afhøring se bilag 2. Videoafhørerne modtager månedlig supervision. 6 7

5 Retsmedicinsk undersøgelse: Politiet kan som led i efterforskningen anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse er, at dokumentere eventuelle fund og lave en retsmedicinsk erklæring. Undersøgelserne foretages af læger fra Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet efter faste skriftlige standardprocedurer. Lægerne kommer i Centret og foretager undersøgelserne og laver derefter det opfølgende kontorarbejde på Retsmedicinsk Institut, der er beliggende tæt ved CBO. Undersøgelserne assisteres af en erfaren børnesygeplejerske, ligesom børneafdelingens personale sørger for medicinsk og psykosocial opfølgning. CBO modtager børn til retsmedicinsk undersøgelse fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland, samt efter aftale børn fra Region Syd. For nærmere beskrivelse af den retsmedicinske undersøgelse, se bilag 3. Børnesygeplejersken varetager desuden den initiale telefonrådgivning af professionelle. Stort set alle faglige henvendelser går via børnesygeplejersken, der giver den primære råd og vejledning og efter behov inddrager de relevante andre faggrupper i den akutte vurdering. Alle henvendelser diskuteres efterfølgende på den ugentlige, tværfaglige konference, hvilket kan medføre fornyet kontakt til den person, der har søgt rådgivning (ikke akutte problemstillinger). Såfremt der er tale om en problemstilling, der ikke er CBO s kerneområde, henvises til bedste faglige tilbud. Pårørende kan ikke ringe direkte. Såfremt de alligevel gør dette, henvises de til socialforvaltningen eller SISO s anonyme telefonrådgivning (Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn). Børnesygeplejerske og sekretær - det personalemæssige omdrejningspunkt i CBO Børnesygeplejersken og sekretæren har en koordinerende funktion i stort set alle forløb i CBO. Børnesygeplejersken deltager i stort set alle lægeundersøgelser, hvad enten de udføres af børnelæge eller retsmediciner, varetager sygeplejekonsultationer før eller efter lægeundersøgelse og vil ofte være bindeled mellem lægeundersøgelsen og den psykosociale opfølgning. Mange telefoniske opfølgninger til familierne sker ligeledes ved børnesygeplejersken. Børnesygeplejersken kan desuden bistå politiet, hvis der efter en videoafhøring bliver behov for, at barnet afledes eller passes, mens myndighedspersonerne taler med forældrene. Sekretæren står for booking, skrivning og receptionistfunktioner, ligesom hun i specielle tilfælde kan hjælpe med pasning af et barn. Psykologtilbud CBO har et familieperspektiv. Dette gør sig også gældende i kontakten til psykologen. Det skal dog nævnes, at CBO ikke varetager krænkerbehandling. Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til de primære omsorgsgivere (ikke krænkende) for barnet, da barnets helingsproces er afhængig af støtten i det omgivende miljø. Det er særdeles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den oplevede krise, da barnet er meget afhængigt af samspillet mellem forældrene og reagerer på deres tackling af hændelsen. Det er vigtigt, at barnets dagligdag bliver så normal og genkendelig som muligt og at forældrene opleves som trygge, stabile 8 9

6 forældre, på trods af familiens oplevelse af, at verden i den grad er blevet vendt på hovedet. Hvorvidt barnet modtager støtte afhænger af alder, omfang af overgreb og reaktioner m.m. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at barnet skal være afhørt af politiet, inden der påbegyndes et eventuelt forløb hos psykolog. Af de henvendelser der modtages, kan der groft skelnes mellem to kategorier af overgreb: Bekræftede overgreb og mistanke om overgreb. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er konstaterede overgreb, men også mistanke om overgreb, der belaster familien og kan udløse alvorlig krise. Omkring rammerne for psykologarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på følgende: - Psykologbehandling i CBO er af korterevarende karakter i den akutte fase. Eventuel længerevarende behandling visiteres til kommunerne. - Det er ikke psykologens opgave at af- eller bekræfte, hvorvidt der har fundet et seksuelt overgreb sted, men derimod at støtte, rådgive og behandle. Samarbejde internt og eksternt De tre instanser i CBO varetager deres lovgivningsmæssige opgaver fuldstændigt som før sammenflytningen i CBO. Der er nu arrangeret samarbejdsmøder og fælles undervisning, således at de tre sektorer får en øget indsigt i og forståelse for de andre sektorers arbejdsopgaver. Dette tætte samarbejde skulle gerne resultere i en formindskelse af den sekundære belastning, som børn og familier udsættes for i forbindelse med undersøgelse for overgreb. Den kommunale socialforvaltning er stadig den ansvarlige og centrale myndighed i forhold til den overordnede støtte, foranstaltninger og længerevarende psykosocial opfølgning til familierne. Om nødvendigt laver CBO underretning til forvaltningen i henhold til servicelovens 153, ligesom CBO i den akutte fase kan støtte familien i deres kontakt til forvaltningen. CBO har et ønske om at udbygge samarbejdet med socialforvaltningerne i kommunerne og arbejder på at alle kommuner i Region Midtjylland inviteres til rundvisning og dialogmøde. Århus Kommune har deltaget i CBO s sidste visionsdag. Der er et ønske om mere formaliseret samarbejde med alle kommuner. CBO har formaliseret samarbejde med de andre børneafdelinger i Region Midtjylland, samt med Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Rådgivningscentret i Århus Kommune (tidligere Århus Amt). Der er desuden et tæt klinisk samarbejde med Gynækologisk Afdeling og Urologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, Dermatologisk Afdeling (Hudklinikken) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt de paramedicinske afdelinger (Billeddiagnostisk Afdeling og laboratorier). Særligt fokus i det kommende år vil være kriseperspektivet, hvor der ønskes påbegyndt forskning omkring børn og en evt. forekomst af PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) i forbindelse med overgreb. Dette vil foregå i samarbejde med Syddansk Universitet, Center for Psykotraumatologi. CBO indsamler viden og vil indgå i forskning om børn udsat for overgreb. CBO s ledere og medarbejdere deltager i nationale og internationale aktiviteter samt udviklingsarbejde indenfor feltet

7 Aktiviteter i CBO 2009 Undersøgelser og afhøringer Første besøg i CBO Børnelæge Videoafhøring Opfølgning i CBO Retsmedicinsk undersøgelse Psykolog Underretning (SL 153 ) Børneafdeling (a) Videoafhøring ved politiet Retsmedicinsk undersøgelse I alt nye børn i CBO 72 (c) (b) 34 (d) (b) (a) Ved første besøg i børneafdelingens regi foretages konsultationen enten af børnelæge eller psykolog, suppleret af børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. (b ) Videoafhørerne fra politiet og retsmedicinerne laver normalt ikke underretninger til socialforvaltningerne (Servicelovens 153), idet videoafhøringerne og de retsmedicinske undersøgelser er lavet efter anmodning fra sagsbehandler i politiet. Denne sagsbehandler ved politiet har det juridiske ansvar for underretning og kontakt til socialforvaltningen, jvf. lov om social service. Børn, der kommer til videoafhøring eller retsmedicinsk undersøgelse, bør således være bekendt for socialforvaltningen via politiets sagsbehandler. (c) Fordelt på 48 fra Østjyllands Politi og 33 fra Sydøstjyllands Politi/ Sønderjyllands Politi (d) Der er desuden lavet 11 retsmedicinske børneundersøgelser på andre afdelinger i regionen og fem retsmedicinske erklæringer på baggrund af lægelige oplysninger fra andre læger. En del sager, der tager sin begyndelse i børneafdelingens regi er komplekse sager med mange involverede parter. Børneafdelingen har derfor i nogle tilfælde taget initiativ til netværksmøde i afdelingens regi som led i underretningen. En del af disse sager har været kompliceret af en samtidig sag i statsforvaltningen angående forældremyndighed, bopæl eller samvær. Centret Socialrådgiver har i forbindelse hermed selvstændige samtaler med familierne. Andre sager har været kompliceret af samtidig udviklingsproblematik ved barnet. Der er fra i år indført selvstændige sygeplejekonsultationer, hvoraf der har været afholdt ti. Foruden besøg er der mange telefonkontakter. Der er tale om henvendelse fra stort set alle faggrupper samt enkelte familier, der ikke har fremmødeforløb i CBO. Henvendelser sker som oftest via børnesygeplejersken på CBO-telefonen (se ovenfor), og der har i 2009 været registreret 228 telefonhenvendelser af denne type. En del professionelle søger rådgivning direkte ved Politiet, der har flere ugentlige henvendelser

8 Kongres- og konferencedeltagelse med foredrag Uldum B, Christensen HN, Poulsen S. Danish Dentists and Dental Hygienists knowledge of and experience with management of child abuse and neglect. First Nordic Dental Conference on child abuse. Oslo, Norge. Maj. Vesterby A, Hansen LA, Sabroe S: Medical findings in sexually abused Children in case with a conviction. 17th Nordic Conference on Forensic Medicine. Bergen, Norge. Maj. Vesterby A, Sabroe S: Hymeneal findings in girls with a history of vaginal penetration. Congress of the International Academy of Legal Medicin XXI, Lissabon, Portugal. Maj. Christensen HN, Ballegaard C, Østrup L, Vesterby A, Laursen B, Kristensen PE: Center for børn udsat for overgreb det første års erfaringer. Børnelægedage, Århus. Juni. Ekstern undervisning Politiskolen. Flere kurser om seksuelle overgreb mod børn v/gitte Christensen. Politiskolen. Undervisning om retsmedicinske aspekter v/ Jytte Banner og præsentation angående erfaringerne med koordineret indsats i form af Center for Børn udsat for Overgreb v/ Hanne N Christensen. April Anklagemyndigheden (nationalt). Overgreb mod børn. v/ Gitte Christensen. August Randers Kommune. Temadag Tag signalerne alvorligt. Undervisning om politiets sagsbehandling v/ Rene Raffo Johannessen og Poul Erik Christensen. Center for voldtægtsofre, Århus. Om overgreb mod børn. v/gitte Christensen og Poul Erik Christensen Århus Universitet. Masteruddannelsen i kriminologi. Om overgreb mod børn v/gitte Christensen Folkeuniversitet. Om overgreb mod børn v/ Jytte Banner Dansk Retsmedicinsk Selskab. Politiets arbejde ved mistanke om overgreb mod børn v/ Gitte Christensen. Marts. Hospitalspædagogerne i Jylland. Overgreb mod børn signaler og håndtering v/luci Østrup. Rejsby Efterskole. Politiet håndtering af sædelighedssager og andre overgreb mod børn og unge. v/ Gitte Christensen, Juni. Øvrige formidlingsaktiviter Forskningsmatiné. Århus Universitetshospital, Skejby. Marts. Der undervises internt på de sundhedsfaglige uddannelser tilknyttet Århus Universitetshospital, Skejby. Både præ- og postgraduat

9 Deltagelse i udvalgsarbejde og faglige netværk Nationale forskningsnetværk angående (seksuelle) overgreb mod børn og arbejdet angående udarbejdelse af forslag til national strategi for Child Protection Centers ( Børnebeskyttelsescentre ). Personale fra alle tre sektorer i CBO deltager. Færdiggjort i form af Notat angående børnehuse i Danmark. Sendt til relevante ministerier, KL (Kommunernes Landsforening og andre myndigheder samt faglige organisationer. Intersektoriel- og tværfaglig national arbejdsgruppe angående Münchausen by Proxy Syndrom. Personale fra alle tre sektorer deltager. Har her deltaget i udgivelsen af bogen Mødre der udsætter deres børn for omsorgssvigt (Dansk Psykologisk forlag). Studiebesøg og samarbejdsmøder i CBO Liniecheferne, Dansk Politi. Januar Statsforvaltningen Region Midtjylland. Februar Børnelæger og retsmedicinere fra Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Marts Grønland, socialkonsulent Andu S. Olsen. September Norge, Retsmedicinske Institut Oslo. September Nordjyllands Politi, kriminalassistenter. Oktober Grønland, juridisk konsulent, Leif Stenholt. Oktober Nordjyllands Politi, jurister. December Grønland, politikere fra Landstinget.December Nationalt netværk for børneafdelinger, der har regional funktion for behandling af børn udsat for overgreb. Personalet fra børneafdelingen deltager. Nordisk netværk for børnelæger og retsmedicinere, der arbejder med overgreb mod børn. Samarbejde med Børn & Unge forvaltning i Århus Kommune angående håndtering af overgreb mod børn i skoler og institutioner v/ Ejnar Albertsen og Lis Borup. Inkluderede også deltagelse i kursusdag Børn og unges seksualitet og det forebyggende arbejde med flere politideltagere. Diverse studerende i forbindelse med praktikophold eller opgaveskrivning fra flere uddannelsesinstitutioner: Sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, læger, tandlæger, politielever samt en enkelt gruppe folkeskoleelever. Der gives både rundvisning og faglig sparring. Studiebesøg, kursus- kongres- og mødedeltagelse i øvrigt Barnahus i Bergen, studiebesøg. Syv deltagere fra Retsmedicinsk Institut, Århus. Maj Poster Examination of sexually abused children. Presentation of the first Danish center for the investigation and care of abused children v/ Vesterby A, Christensen HN & Laursen B. På 17th Nordic Conference on Forensic Medicine. Bergen. Maj 16 17

10 Barnahus i Stockholm og Linköping, studiebesøg v/ Hanne N Christensen. September Fælles intersektoriel undervisning i CBO Om børns seksuelle udvikling. Katrine Zeuthen. Arrangeret af SISO. April Om æresrelateret forbrydelser i familier. LOKK (Landsorganisationen for Kvinde Krisecentre) v/ Evamaya Lykke Kornstad. November CBO udsmykning CBO har fået lavet udsmykning ved kunster Maren Kanzler Visioner og udviklingsperspektiver for CBO Som beskrevet giver CBO mulighed for, at børn og familier i forbindelse med overgreb kun skal ét sted til undersøgelse, afhøring og behandling i den akutte fase. Børneafdelingen, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut gennemfører deres procedurer i nye lokaler, men efter samme standarder som tidligere. Det intersektorielle samarbejde udvikles fortløbende for dermed at forbedre børn og familiers forløb gennem de forskellige, men nødvendige sektorer, der hver især har et ansvar for udredning, efterforskning og behandling. Bilag 1. Informationspjece om CBO Visionen for CBO er en fortsat udvikling af CBO i retning af etablering af et fuldbemandet døgnåben CBO, hvor børn og familier i kontakten til Centret til enhver tid vil blive mødt med én samlet rådgivning og servicering på højeste niveau såvel fagligt, organisatorisk og procesmæssigt i Danmark. CBO som regionalt videncenter. Serviceringen herunder udredning, efterforskning og behandling baseres på et fælles villet grundlag mellem Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. På længere sigt ønskes dette udbygget til også at indbefatte de kommunale forvaltninger indenfor optageområdet

11 Visionen søges, i prioriteret rækkefølge, realiseret gennem nedenstående tiltag: - Etablering af en fælles visitering af samtlige henvisninger blandt de nuværende interessenter. Det juridiske grundlag for dette skal sikres - Etablering af faste samarbejdspartnere med det kommunale niveau - Etablering af fælles etisk grundlag og handleværdier - Etablering af fælles læringskultur gennem et målrettet udbud af efterog videreuddannelsesforløb Centrets historie Specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen har nylig meldt ud, at der indenfor Sundhedsvæsnet skal være tre højtspecialiserede afdelinger for børn udsat for seksuelle overgreb. Disse skal ligge i København, Odense og Århus (Skejby). De skal kunne betjenes af både børnelæger og retsmedicinere. CBO s vision og indsatsområder er helt i overensstemmelse hermed og CBO vil således være én af nu i alt tre kommende højtspecialiserede centre. Den historiske baggrund for centret bygger på diverse nationale arbejdsgrupper og rapporter foruden et lokalt mangeårigt samarbejde mellem de involverede parter: - Et intensiveret samvirke på nationalt plan med henblik på en proaktiv indsats i relation til forskning, forebyggelse og fælles vidensdeling samt lovgivning og anden form for regulering af indsatsen - Etablering af psykosocialt tilbud til alle børn og deres familier i form af krisehjælp eller kortere varende psykosocial behandling uanset indgangsporten De ovenforstående tiltag skal gøres målbare. Der vil arbejdes med en konkretisering af dette i I juni 2000 udsendte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og Socialministeriet deres rapport Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn, hvori det konkluderedes, at der er behov for en forstærket indsats i forhold til seksuelt misbrugte børn. 2. Dansk Pædiatrisk Selskab udgav i 2001 rapporten Den pædiatriske indsats for børn udsat for overgreb eller mistænkt herfor, hvori det anbefales, at der blandt danske børneafdelinger oprettes fem regionale centre, herunder et i Århus, der skal rumme det samlede procesforløb i sager, som vedrører seksuelle overgreb mod børn. 3. Siden indførelsen af en ny undersøgelsesmetode i midten af 90 erne (undersøgelse af kønsorganerne ved brug af såkaldt video-kolposkop) 20 21

12 for børn udsat for seksuelle overgreb og/eller pædiatrisk-gynækologiske helbredsproblemer har der været tæt samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby om gennemførelsen og vurderingen af disse undersøgelser. Der har været ønske om dels, at alle børneundersøgelser skal assisteres af specialtrænede børnesygeplejersker, uanset om undersøgelsen foregår ved børnelæge eller retsmediciner og dels, at undersøgelserne blev samlet geografisk. Der har fra begyndelsen været et ønske om, at politiet også skulle kunne udføre deres opgaver i forhold til børnene i geografisk sammenfaldende lokaler med børneundersøgelserne. Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) er således etableret i overensstemmelse med rapporter og evalueringer, der gennem en årrække er udarbejdet på nationalt plan. CBO fortsætter det arbejde, der tidligere fysisk er foregået på Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, i Østjyllands Politi og på Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. 4. I forlængelse af den i punkt 1 omtalte rapport blev Team for Seksuelt Misbrugte Børn (SMB) på Rigshospitalet etableret i Diverse evalueringer har siden anbefalet, at der etableres tilsvarende tilbud andre steder i landet, eksempelvis svarende til de kommende regioner. Senest påpeget i en statusrapport fra 2006 fra SMB. 5. Da børn udsat for andre typer overgreb end seksuelle overgreb har behov for samme strukturerede undersøgelse, dokumentation, evt. sporsikring, akut krisehjælp, korterevarende psykologisk behandling, socialrådgiverindsats og samarbejde mellem sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæsen (politi og retsmedicinere), blev det i 2006 besluttet, at et kommende center i Århus Amt (nu Region Midtjylland) skulle kunne modtage henvendelser vedr. alle typer af overgreb mod børn

13 Litteraturliste Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Notat om national model for Børnehuse i Danmark Brun B og Wintlev Å. Mødre der udsætter deres børn for alvorlig omsorgssvigt. Dansk Psykolog forlag Åström K, Rejmer, A. Det blir nog bättre för barnen. Slutrapport i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus Sociology of Law. 2008:7. Lund University. Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Børn udsat for seksuelle overgreb. Statusrapport Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet Det kriminalpræventive råd. Overgreb mod børn - ser du noget? Gør du noget? Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Seksuelle overgreb mod børn og unge - En antologi om forebyggelse og behandling. Redigeret af Jill Mehlbye og Anette Hammershøi Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Erfaringer fra fire års arbejde med seksuelt misbrugte børn og deres familier. Status rapport Team for Seksuelt Misbrugte børn, Rigshospitalet, Vesterby A. Retslægelige undersøgelser af børn udsat for seksuelt overgreb, professortiltrædelsesforelæsning. Ugeskrift for Læger 2006;168: Styrelsen for Social Service. Evaluering af videnscenterfunktioner vedr. seksuelle overgreb mod børn. Rambøll, Videnscentret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn. Nationale aktiviteter vedrørende indsatser i forhold til seksuelle overgreb mod børn. SISO, Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Rådgivning og behandling af 420 børn og deres familier. Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Justitsministeriets betænkning nr Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn Helweg-Larsen K, Larsen H. B. Unges trivsel år En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. SIF, (Statens Institut for Folkesundhed), Dansk Pædiatrisk Selskab. Den pædiatriske indsats for børn udsat for seksuelle overgreb eller mistænkt herfor. DPS, Socialministeriet. Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Socialministeriet,

14 Orientering til sagsbehandlere, sundhedspersonale og politi Hvad er CBO? Center for Børn udsat for Overgreb er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. Vi har fælles lokaler, hvor undersøgelse og behandling af børn udsat for overgreb kan foregå. Ved overgreb mod børn er en hurtig og koordineret indsats nødvendig - både af hensyn til barnet i den akutte situation og af hensyn til en eventuel straffesag. Kommunen har ansvar for efterfølgende behandling af og støtteforanstaltninger til barn og familie. Hvem kan komme i CBO? CBO modtager børn og familier, hvor der er mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb mod barnet, og hvor der er behov for lægelig undersøgelse eller videoafhøring ved politiet. I CBO foretager politiet desuden videoafhøring af børn, som har været vidner til forbrydelser. CBO modtager børn i alderen op til 15 år. Børn og familier modtages enten efter henvisning fra egen læge eller efter en politianmeldelse. Familier kan ikke selv henvende sig i centret. I følge Serviceloven har offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte (underretningspligten). Kommunens sagsbehandler har mulighed for at komme i CBO for at tale med barn og familie, hvis der er behov for dette. Hvad foregår i CBO? Hvis et barn henvises p.g.a. lægelig mistanke om overgreb, bliver barnet undersøgt af en børnelæge. Desuden tages stilling til underretning til socialforvaltningen, og der ydes vejledning, rådgivning og afhængig af forholdene kortere psykologisk behandling. Såfremt forløbet er politianmeldt, tager polititet stilling til, om barnet skal undersøges af en retsmedicinsk læge, samt om barnet skal videoafhøres (se særskilte pjecer). Er der behov for indlæggelse, kan barnet sammen med en forælder blive indlagt på Børneafdelingen. Optageområde CBO modtager børn og familier fra Region Midtjylland. Børn med symptomer, der kan stamme fra overgreb, men hvor der ikke er sket politianmeldelse, skal henvises til den lokale børneafdeling, der vurderer, om der er behov for viderehenvisning til CBO. Børn, som skal til retsmedicinsk undersøgelse, modtages direkte i CBO fra hele optageområdet for Retsmedicinsk Institut i Århus. Optageområdet dækker hele Region Midtjylland, hele Region Nordjylland og et mindre område ned til Vejle i Region Syddanmark Bilag 1. Informationspjece om CBO 26 27

15 Børn til videoafhøring modtages fra Østjyllands Politi samt efter nærmere aftale fra andre politikredse. Personalet i CBO holder visionsdag Kontakt til CBO Telefontid på hverdage på Ved akut overgreb udenfor telefontid skal socialforvaltningen, vagtlæge, nærmeste børneafdeling, politi eller retsmedicinsk vagthavende kontaktes - afhængig af problemstillingen

16 Afhøring af børn, der har været udsat for overgreb I det andet lokale er bistandsadvokat, forsvarer, anklager, samt repræsentant fra de sociale myndigheder tilstede. De kan her følge med på en skærm, hvad der bliver sagt under hele afhøringen. Bilag 2. Informationspjece om videoafhøring Efter at en anmeldelse er modtaget, foretages den indledende efterforskning/afhøring. Video/DVD-optagelse af afhøringer sker for børn i alderen 3 4 år til og med 12 år. Børn der er fyldt 13 år, afhøres på normal vis og kan skulle møde i retten. Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra aldersgrænsen. Afhøringen foregår i Center for Børn udsat for Overgreb, beliggende på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er her 2 lokaler, der er specielt indrettet til afhøring af børn. I selve afhøringslokalet er kun barnet og den politiassistent, der skal foretage afhøringen, til stede. Afhøringen foretages af politifolk, der er specielt uddannede til dette. I de fleste tilfælde gennemføres et hjemmebesøg dagen før afhøringen skal finde sted. På den måde har den afhørende politiassistent mulighed for at vurdere barnet, og tilrettelægge sin afhøring herefter. Det er på den måde heller ikke en helt fremmed person, barnet møder ved afhøringen. Der bliver under dette besøg i hjemmet ikke talt om sagen. Forældrene overværer ikke afhøringen, idet de måske skal være vidner i en evt. retssag. Barnet har ret til en bistandsadvokat, hvis opgave det er at bistå barnet og dets pårørende under forløbet, og kan være med til at bistå dem ved en evt. retssag. Spørgsmål om afhøringen og henvendelser i øvrigt, rettes til Østjyllands Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet, tel

17 Bilag 3. Informationspjece om retsmedicnsk undersøgelse Hvorfor skal der foretages en retsmedicinsk lægeundersøgelse? I forbindelse med efterforskning kan politiet få hjælp af en læge fra Retsmedicinsk Institut til at undersøge barnet i CBO. Undersøgelsen kan være med til at støtte barnets beretning. Det er nødvendigt at børnesygeplejersken adskiller pigens kønslæber/rører drengens tissemand og pung, mens lægen undersøger vha. kolposkopet. I nogle tilfælde tages der prøver med en vatpind. Vi er opmærksomme på, at barnet kan føle sig genert, når kønsdelene skal kigges på og berøres. Billederne fra undersøgelsen bruges af lægen i forbindelse med rapportskrivning og som dokumentation for det, der er fundet ved undersøgelsen. Billederne bruges også, når nye læger skal uddannes til at undersøge børn. Billederne er yderst fortroligt materiale og bliver opbevaret på Retsmedi-cinsk Institut. Billederne vises ikke i en evt. retssag. Hvordan foregår undersøgelsen? Når barnet og den voksne tryghedsperson (oftest en af forældrene) kommer, bliver begge modtaget af en læge og en børnesygeplejerske fra CBO. Lægeundersøgelsen ligner en almindelig børneundersøgelse, som den foregår hos egen læge eller skolelægen. Lægen vil bl.a. spørge om almindelige ting såsom sygdomme, om hvordan barnets mave fungerer og om andre ting, der handler om barnets krop. Lægen spørger ikke om, hvad der er sket, idet politiet ofte har afleveret en rapport med disse oplysninger. Lægen vil bagefter veje, måle og se på barnet fra top til tå. Hvis der er mistanke om seksuelt overgreb, vil barnets kønsorganer blive undersøgt udvendigt vha. et såkaldt fotokolposkop. Et fotokolposkop er et forstørrelsesapparat med lys i som samtidig kan optage billeder. Apparatet skal ikke røre barnet. Hvor lang tid tager det? Fra I ankommer til CBO og til undersøgelsen er slut går der som oftest 1½ - 2 timer. Vigtigt at vide når I går hjem! Det er vigtigt at understrege, at selv om der er normale fund ved lægeundersøgelsen, kan der godt have fundet et overgreb sted. Hvad sker der efter undersøgelsen? Sygeplejersken rådgiver om mulighederne for efterfølgende hjælp fra psykolog og socialrådgiver samt kontakt til socialforvaltningen. Lægen sender en rapport til politiet om, hvad der blev fundet og snakket om. Venlig hilsen Retsmedicinsk Institut, Århus. Tlf Retsmedicinsk Institut (RI) er et universitets institut, der fungerer uafhængigt af politiet, domstolene og sundhedsvæsenet. Der er ansat flere læger på RI, hvoraf flere er speciallæger

18 Overgreb og CBO/Center for Børn udsat for Overgreb Civilret Socialret Strafferet Århus Universitetshospital Skejby Bilag Organogram Ankestyrelsen Domstole Landsret Byret Andre professionelle Myndighedshavere Familien Forældreansvar Statsforvaltning Forældreansvar Bopæl Samvær Institutionen Børnehave Skoler Døgninstitutioner Sygehus/Børneafdeling Diagnostisere Behandle 153 Dokumentere Beskytte Evt. anmelde Syg/skade Socialforvaltning Sikre børns sundhed og udvikling Støtteforanstaltninger Anmelde Underrette 153 Videoafhøring Psykosocial opfølgning Børnelæge Børnesygeplejerske Psykolog Socialrådgiver Lægeundersøgelse Psykosocial opfølgning CBO Politi Efterforskning Sporsikring Anmode om RI-us Retsmediciner Anmode RI Personundersøgelse Sporsikring Dokumentation RI-erklæring CBO, Hanne N. Christensen Layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby - HN0309GS

Årsrapport 2007 for CBO

Årsrapport 2007 for CBO Årsrapport 2007 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0508LB Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport 2008 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Årsrapport 2008 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Årsrapport 2008 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0509JH Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport 2010 for CBO

Årsrapport 2010 for CBO Årsrapport 2010 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Kommunikationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby HN0411GS Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

Barnets kontakt til læge og sygeplejerske

Barnets kontakt til læge og sygeplejerske Barnets kontakt til læge og sygeplejerske Temadag i BørneUngeteamet, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet Ved afdelingslæge, ph.d. Birgitte Boysen Kjær og sygeplejerske Louise Baastrup Spørgsmål

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Notat om national model for Børnehuse i Danmark

Notat om national model for Børnehuse i Danmark Notat om national model for Børnehuse i Danmark Oktober 2009 Notat om national model for Børnehuse i Danmark En national model for Børnehuse i Danmark resumé...2 1. Indledning...4 Barnets vej gennem systemet

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER DER ER PLANLAGT EN VIDEOAFHØRING AF ET BARN SOM DU ER SAGS BEHANDLER FOR. INDLEDNINGSVIS ER DET VURDERET AT SAGEN ER ALVORLIG. Du er ved at forberede

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune

Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Børnehus Hovedstaden... 4 Kontaktoplysninger... 4 Målgruppe... 4 Grundlag for samarbejdet...

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

5/26/15 BØRNEHUSE - FRA ET NORDISK PERSPEKTIV HINDSGAVL SEPTEMBER Ved Merete B. Jørgensen & Andrea W. Thomsen, Socialstyrelsen PRÆSENTATION

5/26/15 BØRNEHUSE - FRA ET NORDISK PERSPEKTIV HINDSGAVL SEPTEMBER Ved Merete B. Jørgensen & Andrea W. Thomsen, Socialstyrelsen PRÆSENTATION 5/26/15 BØRNEHUSE - FRA ET NORDISK PERSPEKTIV HINDSGAVL SEPTEMBER 2015 Ved Merete B. Jørgensen & Andrea W. Thomsen, Socialstyrelsen PRÆSENTATION Begrebet børnehuse? Børnehuse i Norden Den danske børnehusmodel

Læs mere

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb)

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) 1 FORORD... 3 OMSORGSSVIGTGRUPPEN... 4 KONTAKT... 4 DEFINITION AF BEKYMRING, MISTANKE

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

ÅRSSTATISTIK OM DE DANSKE BØRNEHUSE

ÅRSSTATISTIK OM DE DANSKE BØRNEHUSE ÅRSSTATISTIK OM DE DANSKE BØRNEHUSE 2016 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center Dansk Stalking Center Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning for den udsatte, men ofte for hele familien

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere