Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse"

Transkript

1 Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner

2 Indledning 3 Den organisatoriske forankring ifølge metodehæftet 4 Adskillelse af myndigheds- og omsorgsfunktion 4 Placering i den kommunale forvaltning 4 Placering i tilknytning til omsorgstilbud 5 Støtte- og kontaktpersonernes behov 5 Kommunale eksempler på forankring af SKP-ordningen 5 Sammenligning på tværs af kommuner 6 Den organisatoriske forankring 6 Ressourcer og dokumentation 6 Kontakten til målgruppen 7 Supervision, faglig sparring og efteruddannelse 8 Sammenfatning 10 2

3 Indledning I denne artikel ser vi nærmere på den organisatoriske forankring af SKP-ordningen. Med udgangspunkt i metodehæftet fra VFC Socialt Udsatte ser vi på behovet for adskillelse af myndigheds- og omsorgsfunktionerne ved tilrettelæggelse af støtte- og kontaktpersonsarbejdet. Vi beskriver også fordele og ulemper ved organisatorisk placering af SKP-ordningen i hhv. den kommunale forvaltning og i tilknytning til omsorgstilbud og afslutningsvis har vi opmærksomhed på SKP ernes faglige og personlige behov ved udførelse af opgaven. I forlængelse heraf bringer vi en række eksempler på forankring af ordningen i kommunerne København, Århus, Fredericia og Hvidovre. Vi har kontaktet kommunerne på telefon og spurgt til følgende aspekter: den organisatoriske forankring, ressourcer og dokumentation, kontakten til målgruppen samt faglig støtte, supervision m.m. til SKP erne. 3

4 Den organisatoriske forankring ifølge metodehæftet Adskillelse af myndigheds- og omsorgsfunktion Det er muligt at placere støtte- og kontaktpersonordningen i flere forskellige, organisatoriske sammenhænge. Vejledningen om støtte- og kontaktpersoner efter Servicelovens 99 nævner placering fx inden for rammerne af den kommunale forvaltning eller i tilknytning til misbrugscentre, forsorgshjem, væresteder, bostøttecentre, private tilbud eller i frivillige organisationer. Vejledningen fremhæver, at der ved organisatorisk placering af opgaven bør sikres adskillelse mellem myndigheds- og omsorgsfunktion. Denne adskillelse er af stor betydning for indsatsen, der udføres på brugerens præmisser, uden forudgående visitation og om nødvendigt i anonymitet. Placering i den kommunale forvaltning Metodehæftet om støtte- og kontaktpersoner til misbrugere og hjemløse (udgivet af VFC Socialt Udsatte, august 2006) nævner også behovet for adskillelse af myndigheds- og omsorgsfunktion og betoner desuden SKP-ordningens uafhængighed af andre tilbud. Ordningens succes i forhold til brugerne er betinget af, at det til stadighed er muligt at håndhæve frivillighed, anonymitet og tavshedspligt uden krav om modydelser. Og da mange brugere som følge af gentagne oplevelser med svigt og nederlag nærer skepsis eller mistro til en støtte- og kontaktperson, der kommer fra det offentlige eller fra systemet, vil det kræve særlig opmærksomhed og omhu at placere SKP-indsatsen i tilknytning til en myndighedsfunktion. Til gengæld vil den kommunale forvaltning typisk kunne mønstre enheder, der med hensyn til størrelse og faglighed er i stand til at rumme SKP-ordningen. En placering af ordningen inden for den kommunale ramme kræver imidlertid god forberedelse med grundig og omfattende information om SKP-ordningen på både ledelses- og medarbejderniveau. Et højt informationsniveau er nødvendigt bl.a. fordi SKP-medarbejderne arbejder meget forskelligt fra de øvrige kommunalt ansatte. Det gælder både med hensyn til fx mål for indsats, brugerorientering, tavshedspligt og anonymitet. Alene det forhold, at der ikke visiteres til SKPordningen bevirker, at det ikke er muligt på forhånd at kende omfanget af brugere eller disses behov. Og at det således heller ikke er muligt med almindelige kvantitative metoder at måle den enkelte SKP-medarbejders indsats. Også medarbejdernes ansættelsesforhold kan være meget forskellige både med hensyn til efteruddannelsesbehov, aflønning og arbejdstider m.m. For at kunne fungere under samme hat, må der herske et fordomsfrit, kollegialt forum, der kan rumme de afvigende SKP-metoder og rumme at omsorg adskiller sig fra behandling at det er nødt til at være sådan (Metodehæftet, s. 18). Tilstrækkelig information og løbende kollegial udveksling af faglig viden og erfaring vil være nogle af de faktorer, der kan befordre en hensigtsmæssig implementering af SKP-ordningen i forvaltningsregi. Og selve den interne markedsføring af SKP-indsatsen i kommunen må tilrettelægges på en måde, der sikrer kollegial accept og forebygger misundelse eller mytedannelse om arbejdets udførelse. 4

5 Forankringen i den kommunale forvaltning kan imidlertid vise sig at blive til gensidig glæde og gavn, idet forvaltningen gennem gadeplansarbejderne kan opnå viden om og føling med aktuelle forhold og udviklingstendenser blandt de mest udsatte i kommunen. Disse fingeren-på-pulseniagttagelser kan således blive betydningsfulde bidrag til den generelle og målrettede indsats på området i kommunen. Placering i tilknytning til omsorgstilbud Metodehæftet fremhæver fordelene for både brugere og medarbejdere ved en organisatorisk placering af SKP-ordningen i tilknytning til et omsorgstilbud. For brugerne er det hensigtsmæssigt, at støtte- og kontaktpersonen har viden om omsorgstilbuddets forskellige muligheder og at det med støtte- og kontaktpersonen som ankermand er muligt at støtte og gennemføre en gradvis indslusning i det faste tilbud. En placering i tilknytning til et omsorgstilbud vil desuden have den fordel, at støtte- og kontaktpersonen via tilbuddets øvrige brugere bliver opmærksom på udsatte borgere, der kunne høre til målgruppen for SKP-ordningen. Støtte- og kontaktpersonernes behov SKP-funktionen stiller store faglige krav til medarbejderne, der ofte skal arbejde alene under belastende forhold, der til tider er både grænseoverskridende og truende (Metodehæftet, s. 17) I metodehæftet er stor opmærksomhed på at SKP erne bliver klædt på til opgaven og løbende ajourføres både fagligt og personligt. For at forebygge tilsanding eller udbrændthed er det vigtigt, at kompetencerne vedligeholdes og udvikles gennem faglig sparring, coaching, vejledning og supervision. Metodehæftet anbefaler også, at SKP-ordningen organiseres i enheder af en tilstrækkelig størrelse, således at den enkelte SKP er får mulighed for at veksle mellem at arbejde alene, som makker i et par og i teams. Forud for lovrevisionen, der førte til udvidelse af målgruppen for SPK-ordningen, blev gennemført en række forsøg med den udvidede ordning. Evalueringerne af disse forsøg pegede på et bredt behov for uddannelse af SKP-medarbejderne. På denne baggrund har Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service sendt opgaven med uddannelse af mindst 300 SKPmedarbejdere i udbud. Uddannelsen er landsdækkende og forventes afviklet over en 2-årig periode med start af de første hold i september Kommunale eksempler på forankring af SKP-ordningen projekt UDENFOR har kontaktet en række kommuner og spurgt til deres organisering af SKPordningen for misbrugere og hjemløse. Efter kontakt til kommunerne København, Århus, Fredericia, Hvidovre er det vores indtryk, at enkelte kommuner allerede er funktionsdygtige på området, mens mange kommuner er i færd med at etablere ordningen. Vi har stillet en række centrale spørgsmål til de respektive kommuner. Svarene, som vi har sammenfattet, har vi samlet under nogle overskrifter, så du nemt kan orientere dig. I det følgende kan du læse om kommunernes organisering af SKP-ordningen. 5

6 Sammenligning på tværs af kommuner Den organisatoriske forankring Socialudvalget i Københavns Kommune har på møde den 28. februar fastlagt de overordnede rammer for, hvordan udvidelsen af SKP-ordningen skal tilrettelægges og gennemføres. Københavns Kommune har siden 2004 haft en systematisk opsøgende gadeplansindsats lokalt i samtlige socialcentre i København. På samme måde vil Københavns Kommune forankre SKP erne for misbrugere og hjemløse i social- og rådgivningscentrene i lokalområderne. SKP erne skal arbejde tæt sammen med de opsøgende medarbejdere, men skal ikke være opsøgende, da denne indsats allerede findes i Københavns Kommune. De skal derimod være udgående. Kommunen har med andre ord valgt at se på udvidelsen af SKP-ordningen i forhold til andre indsatser og herunder SKP er for sindslidende, som også er forankret i socialcentrene. Samtidig vil Københavns Kommune omorganisere den opsøgende gadeplansindsats og samle den i en enhed, der kan arbejde på tværs af byen, og kun beholde en mindre del af gadeplansindsatsen lokalt. En opsøgende enhed vil sikre, at gadeplansmedarbejderne kan rykke akut ud til de enkelte nærområder. Københavns Kommune vil definere en samlet strategi for gadens rum, hvori SKP-ordningen, den tværgående opsøgende enhed for særligt udsatte voksne, gadeplansindsatsen for børn og unge og opsøgende psykose team kan indgå. I forhold til den nye SKP-ordning lader Hvidovre Kommune sig inspirere af Fredericia Kommune, som er pioner i forhold til SKP er for misbrugere. I Hvidovre Kommune bliver SKP-ordningen for misbrugere og hjemløse forankret i Social- og Sundhedsforvaltningens pensionsafdeling. På nuværende tidspunkt er der mange overvejelser, der ikke er faldet på plads, da det endnu er i opstartsfasen. Fredericia Kommune har i fire år haft SKP er for stofmisbrugere og har derfor en del erfaring allerede i forhold til den nye udvidelse af SKP-ordningen. I den fireårige projektperiode har to SKP er under misbrugscentret fungeret som SKP er for stofmisbrugerne. De to medarbejdere vil i fremtiden få udvidet deres målgruppe, så den også omfatter alkoholmisbrugere og hjemløse. Århus Kommune forankrer de kommende SKP er i Center for Særligt Socialt Udsatte (CSSU) under Socialforvaltningen. CSSU er i øjeblikket i gang med en større omstrukturering, da nogle af de amtskommunale tilbud som forsorgshjemmene og misbrugsbehandlingsområdet bliver lagt ind under kommunerne og dermed ind under CSSU, så de fremover dækker over den fremrykkede indsats indenfor driftsområdet for forsorg og misbrug. Omstrukturering betyder også, at organiseringen af SKP-ordningen endnu ikke er færdigklarlagt. Målet med SKP-ordningen for misbrugere og hjemløse er ifølge CSSU at formidle en ordentlig og bæredygtig kontakt til systemet eller med andre ord at bygge bro mellem hjemløse/misbrugere og det etablerede systemer. Ressourcer og dokumentation Københavns Kommune har afsat 14,5 millioner til SKP-ordningen for hjemløse og misbrugere. Heraf er ca. 9,3 millioner kr. afsat til ansættelsen af SKP er på alkohol- og hjemløseområdet i otte socialcentre, ca. 4,75 millioner kr. er afsat til ansættelsen af SKP er på stofmisbrugsområdet i fire rådgivningscentre og 0,45 millioner kr. er afsat til central administration og dokumentation. 6

7 Der skal i alt ansættes SKP er. Det er endnu uvist, hvor mange borgere den enkelte SKP er kommer til at tage sig af, da det afhænger af, hvor tunge de er, men personer er angiveligt et godt bud. Den 1. marts fik Hvidovre Kommune ansat to SKP er denne ene pædagog og den anden socialrådgiver af uddannelse. Der er afsat lidt under en million af til formålet. Da man endnu ikke ved, hvor stort behovet er, starter man med to medarbejdere, men der kalkuleres med, at behovet kan være større. En af de første opgaver er derfor at få et overblik over, hvor mange der er i målgruppen. I Hvidovre Kommune regner man med, at den enkelte SKP er skal have kontakt med borgere hver. Antal kontakter afhænger dog af, hvor meget støtte den enkelte misbruger/hjemløse har brug for, og hvad de har brug for. I Hvidovre Kommune skal det enkelte forløb dokumenteres, men dokumentationen fylder ikke det helt store. Der er ikke tale om at oprette deciderede journaler, men SKP eren skal skrive ned, hvad han/hun konkret arbejder med i forhold til den enkelte kontakt, hvordan der arbejdes m.v. Der skal være en revurdering og opfølgning af den enkelte kontakt hvert 3. til 6. mdr. og herunder en bedømmelse af, om vedkommende stadig indgår i målgruppen. Det opsøgende arbejde skal også dokumenteres. Fredericia Kommune regner med, at den enkelte SKP har kontakt med borgere. SKP erne dokumenterer deres arbejde ved at føre dagbog, men dagbogen er et redskab for den enkelte medarbejder og ikke en form for journalføring. Århus Kommune har afsat 3,5 millioner kr. årligt til udvidelsen af SKP-ordningen, og man regner med at ansatte 4-5 fuldtidsansatte SKP ere og derudover honorarlønne ikke fastansatte SKP ere. Dokumentationsdelen bliver vægtet meget, da det jo er en lovgivningsmæssig forpligtelse. Dokumentationen kommer til at være noget lignende dagbogsnotater (hvem har man mødt, hvilke problemer osv.) og ikke journalskrivning. Journalskrivning og registrering af cpr. nr. kan virke bureaukratisk og afskrækkende for målgruppen. Dokumentationen skal derfor levne plads til, at man kan anvende brugernes kaldenavne og ikke cpr. nr. Dagbogsnotaterne er både et redskab for den enkelte og en metode, der skal afspejle ens arbejde. Der bliver ikke lavet handleplaner, men aftaler med brugerne, som skal styrke kontakten til andre systemer. Kontakten til målgruppen I Københavns Kommune mener man, at målgruppen for SKP-ordningen og den opsøgende gadeplansindsats er gensidigt overlappende. Københavns Kommune forsøger derfor at skabe et samspil mellem de to indsatser. SKP ernes arbejde skal ses som en naturlig forlængelse af gadeplansmedarbejdernes opsøgende og motiverende arbejde, hvorfra SKP eren arbejder videre med at udbygge kontakten mellem borger og det sociale system. SKP erne skal blandt andet være med til at formulere brugerens behov for omsorg, støtte og service og bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre aktører. Arbejdet tager udgangspunkt i brugerens præmisser og udføres som udgående og støttende arbejde. 7

8 I Hvidovre Kommune regner man med, at den enkelte SKP er skal bruge 6-7 timer om ugen på det opsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde afløses tit af SKP-arbejde, da man bruger tid på tillidsopbygning. Ifølge Hvidovre Kommune kan det være svært at stoppe en kontakt, når man har været den, der har fået opbygget en tillid til personen. Derudover er der lagt vægt på opbygning af netværk i forhold til at få kontakt til målgruppen. SKP erne skal have et tæt samarbejde med viceværter, lokale købmænd osv. Målgruppen for SKP-ordningen fylder på nuværende tidspunkt ikke ret meget i Hvidovre Kommunes forvaltninger, og kommunen har endnu ikke overblik over, hvor mange der lever for nedrullede gardiner. Man regner med, at mange i målgruppen er på pension eller førtidspension, hvorfor SKP-ordningen også ligger under pensionsafdelingen. Der visiteres ikke på baggrund af forsørgelsesgrundlag, men folk i arbejde betragtes ikke som en del af målgruppen, da de på grund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kan anses som værende isolerede. Da der allerede findes SKP er for sindslidende, indgår sindslidende ikke som en målgruppe for den nye SKP-ordning. Med andre ord er personer som er hjemløse på grund af sindslidelse ikke en del af målgruppen, da de har brug for en psykiatrisk indsats, ifølge Hvidovre Kommune. Der er ikke ret mange hjemløse i Fredericia Kommune, og hjemløshed er derfor ikke et omfattende problem. Der er afsat ca. 2 dage/15 timer om ugen til det opsøgende arbejde i Fredericia Kommune, og man regner med at få fat i målgruppen gennem direkte opsøgende arbejde, dvs. ved at gå hen til de steder (bænke, skure), hvor alkoholmisbrugere og hjemløse opholder sig. Derudover regner man med at få fat i målgruppen gennem læger, varmemestre, hjemmeplejen m.v. Århus Kommune regner med at få fat i målgruppen gennem de tilbud, der allerede findes for målgruppen, gennem etablering af netværk og samarbejde til ydelsescentrene, boligforeningerne m.v. og gennem opsøgende arbejde. Århus Kommune ønsker at etablere og bruge det netværk, der allerede findes til frivillige organisationer, som arbejder med misbrugere og hjemløse. Fx har Kirkens Korshær allerede kontakt til målgruppen via deres frivillige og fastansatte medarbejdere. Kommunen ønsker at etablere et samarbejde med sådanne organisationer og at honorarlønne medarbejdere fra frivillige organisationer til at varetage SKP-arbejdet, da organisationerne allerede har kontakt til målgruppen. Målet er at få opfanget bredere. Kommunens SKP-ordning for sindslidende fungerer på denne måde, hvor man har et tæt samarbejde med Landsforeningen SIND, hvorfra man har honorarlønnede SKP er. Århus Kommune ved endnu ikke, hvor meget tid SKP erne kommer til at bruge på opsøgende arbejde, da det afhænger af samarbejdet med de frivillige organisationer. Supervision, faglig sparring og efteruddannelse I Hvidovre Kommune lægges der vægt på ekstern supervision af SKP erne, da medarbejderne er meget alene i det daglige arbejde og kan have brug for at få vendt nogle af oplevelserne. Der er også afsat midler til efteruddannelse og kurser. I Fredericia Kommune er der sat midler af til faglig supervision og teamsupervision. I den faglige supervision deltager de to SKP er og det foregår 2-3 timer/mdr. Teamsupervision finder sted hver 6.uge og foregår i et team med de to SKP er og andre medarbejdere fra misbrugscentret, hvorunder SKP erne også har til huse. 8

9 Århus Kommune prioriterer gruppesupervision mindst én gang om mdr. og individuel supervision, når der er brug for det. Der er derudover ledelsesmæssig og faglig sparring. 9

10 Sammenfatning Metodehæftet fra VFC Socialt Udsatte har en række forslag til, hvordan man kan organisere SKPordningen, som kommunerne kan lade sig inspirere af. Som ovenstående gennemgang viser, er der forskellige måder at forankre, organisere, afsætte ressourcer til, tilrettelægge dokumentationen af, kontakte målgruppen til og tilrettelægge supervisionen m.v. af den nye SKP-ordning for misbrugere og hjemløse. Hvis vi ser på den organisatoriske forankring har Københavns Kommune valgt at placere SKPordningen lokalt i de allerede eksisterende social- og rådgivningscentre, mens Hvidovre Kommune forankrer den i pensionsafdelingen under Social- og Sundhedsforvaltningen, Fredericia Kommune under deres misbrugscenter og Århus Kommune under Socialforvaltningens Center for Særligt Socialt Udsatte (i fremtiden driftsområdet for Forsorg og Misbrug). Det er også forskelligt, hvor mange midler og ressourcer, de enkelte kommuner har afsat til SKPordningen for misbrugere og hjemløse. Hvidovre og Frederiksberg kommuner har ansat et par SKP er hver, mens Københavns Kommune og Århus Kommune forventer at ansatte langt flere. Sidstnævnte kommuner er selvfølgelig også meget større, og forventeligt vil der være flere, som tilhører målgruppen i Århus og København. Der synes også at være en del forskel på, hvor meget udgående og opsøgende arbejde SKP erne forventes at skulle lave. Her er Københavns Kommune meget forskellig fra de andre, da de kommende SKP er ikke skal lave opsøgende, men alene udgående arbejde i og med, at den opsøgende del allerede varetages af den opsøgende gadeplansindsats i kommunen. SKP erne skal blandt andet arbejde tæt med og overtage de brugere, der har brug for en ekstra støtte og indsats, som de opsøgende medarbejdere i kommunen får kontakt til. Både Hvidovre Kommune og Århus Kommune lægger her vægt på opbygning af netværk. Hvidovre Kommune og Fredericia Kommune vægter kontakten til lokale aktører som købmænd, viceværter, varmemestre m.v., hvorimod Århus Kommune lægger vægt på at benytte sig af et professionelt netværk så som frivillige organisationer, da medarbejderne i de frivillige organisationer allerede har kontakt til målgruppen og på den baggrund kan indgå som honorarlønnede SKP er. Fredericia Kommune vægter endvidere den opsøgende del, hvor SKP erne opsøger hjemløse og misbrugere på bænke, i skure og andre steder, hvor de kan risikere at opholde sig. Supervisionsdelen foregår også på forskellige niveauer. Fredericia og Århus Kommune er inde på gruppesupervision, hvorimod Hvidovre Kommune vægter ekstern supervision, men hvordan man i øvrigt organiserer supervision, faglig sparring og efteruddannelse, fortæller de fire kommuner ikke ret meget om. 10

Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde.

Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde. Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde. For 10-15 år siden ville ikke ret mange ordentlige gennemgange af det professionelt udførte sociale arbejde med marginaliserede borgere

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Formiddagens program

Formiddagens program Formiddagens program Lidt om Peter En succeshistorie fra praksis Socialt relationsarbejdes paradoks Brudstykker fra en samtale Fordringer til og vilkår for relationsarbejdet Lidt inspiration Hvem er jeg?

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere