Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kontakt@filosofiskvejleder.dk, www.filosofiskvejleder.dk"

Transkript

1 CV for Niels Jakob Harbo: Uddannelse 2004 Cand. Mag i Filosofi og Nordisk Sprog og Litteratur fra Aarhus Universitet Jysk Åbent Universitet. Fælleshumanistisk videnskabs- & kulturteori Biblioteksskolen Ålborg. Kultur & Information i samfundet Silkeborg Højskole Matematisk studentereksamen fra Randers Amtsgymnasium. Kompetenceprofil Når praksis ikke længere kan generere nye indsigter og møder sin begrebshorisont, og der er brug for at tænke ind i nye og ukendte områder for at skabe praktisk såvel som principiel afklaring af nye løsningstiltag og forståelsesrammer, der starter filosofien med at sætte ind. Desværre er dette ofte lig med, at filosofi anskues som et abstrakt fag, der ikke er anvendeligt i praksis, hvilket ikke er lig med den faktiske virkelighed. Min spidskompetence er at bruge den filosofiske metodik i praksis og vise, at den filosofiske refleksion har én genstand for øje, nemlig verden, dermed også den konkrete verden med dens praktiske udfordringer. Jeg gør den derfor anvendelsesorienteret og operationel såvel på praksisplan som på organisatorisk plan. Min styrke er at have brugt den praktiske filosofi og dens metodik i en lang række sammenhænge, som bla dækker metodeudvikling, organisationsudvikling, undervisning, coaching og supervision, hvorfor praksis og teori er integrerede facetter hos mig. Jeg kan derfor angribe og udvikle projekter ud fra en lang række vinkler, som sikrer kontinuiteten og det brede beslutningsgrundlag. Særligt har jeg specialiseret mig i etik- og værdifilosofi, fordi disse områder meget umiddelbart relaterer sig til den virkelighed, som vi opererer i. Min profil er også kendetegnet ved at tænke udover systemiske tilgange for at åbne for den nuancerede og refleksive tilgang til komplekse strukturer og problemstillinger og derigennem logisk at konkretisere deres indbyrdes sammenhænge, eksplicit såvel som implicit. Fx konkretiseret ved at: Stille de åbnende og nysgerrige spørgsmål til de forudsætninger, som et projekt, en værdi, en opfattelse, fx en ledelses-, virksomheds- eller medarbejderforståelse, hviler på. Aktualisere disse og derigennem sætte fokus på skjulte antagelser, som måske ikke er bevidstgjort på et operationelt niveau. At konkretisere disse og ud fra dette sublimere den metodiske tilgang til praksis operationelt såvel som principielt. 1

2 Erhvervserfaringer 2013 Arbejder med uddannelsesudvikling og optimering på AU, Herning Arbejder på projekt omkring filosofi og pædagogik til brug på forskellige platforme og medier Arbejder på projekt om værdier, filosofi, refleksion og teknologi til implementering i faglige regi inden for ingeniørfaget Afholdt foredrag i Netværk for seksuel sundhed om ældre og seksualitet og de etiske problemstillinger i dette Udarbejder kursus i værdier i virksomheder og organisationer på til implementering på Cand. Merc. AU, Herning i Kurset er specielt anlagt på at skulle gøre de studerende i stand til at identificere, specificere og konkretisere værdier på såvel samfundsmæssigt, organisatorisk samt på personligt og identitetsmæssigt niveau og kunne agere ud fra de perspektiver Udarbejdet kursus til brug i Center for frivilligt socialt arbejde om meningsskabelse i det frivillige arbejde. Kurset er optaget i centeret til fremtidig udbydelse Afholdt 3 kurser om Fra offer til menneske Udarbejdet og udbudt kursus i Center for frivilligt socialt arbejde om filosofien brug i arbejdet med udsatte og skabe transformation og identitetsmæssig nytænkning i de udsattes eksistensopfattelse. Kursets navn er Fra Offer til menneske Underviser i metode, værdier og filosofier i praksis ved Aarhus Universitet, Herning Underviser og coach i PKO Personlig kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet, Herning. Dækker bla. Filosofisk Coaching, Anerkendende ledelse, meningsledelse, kreativitet og innovation, refleksion og projektarbejde 2011 Deltager i idehus på AU, Herning omkring innovation og nytænkning Udarbejdet projekt FILOSOFIBUSSEN i samarbejde med kunstmomentum.dk- Projektet omhandler brugen af filosofi og kreativitet i forbindelse med socialt udsatte. Projektet er målrettet uddannelsessektor (socialrådgivere, pædagoger mm), arbejdsmarkedscentre dages Internat i Projekt KRAFT omkring facilitering, metodeudvikling og kvalificering af attraktioner Foredrag i Servicestyrelsen om at skabe mening for og i arbejdet med overgrebsramte og socialt udsatte, og hvordan man kan bruge filosofien til faglig og praktisk udvikling og nytænkning af arbejdet med målgruppen Afklarings- og konceptworkshop i Projekt KRAFT med deltagere fra Århus Universitet, Designskolen i Kolding mfl Udarbejdet Projekt Fra krænket til menneske Det gode og meningsfulde liv for seksuelt misbrugte og incestramte til uddannelse af frivillige og professionelle ud fra livsfilosofien, herunder fundraising. Anbefalet af Christinecenteret samt Albahus Ekstern vejleder ved Christinecenteret, Center for seksuelt misbrugte omkring værdibaserede og etiske problemstillinger Ethical advisor i Projekt KRAFT. Herunder også implementering og operationalisering af filosofier og værdier som beslutningsværktøjer 2011 Medlem af styre- og ekspertgruppe ved Aarhus Universitet, Herning i Projekt KRAFT Forbløffelsespark i Ringkøbing-Skjern Coach og vejleder mm ved Aarhus Universitet, Herning omkring konkretisering og facilitering af virksomhedsfilosofier i praksis ved BDE Business Development En- 2

3 gineer uddannelsen. Herunder også begrebsanalyser og problematiseringer af etiske og værdimæssige problemstillinger samt implementering af værensdimensioner som virksomheders selvforståelse 2010 Udbudt kurset Filosofi i praksis ved AOF Odder Projektansat ved Odder Daghøjskole med forløbet At lære livet i forhold til jobog personlig afklaring af kontanthjælpsmodtageres kompetencer og 2010 Foredrag i Arbejdsskadeklubben om Filosofi i hverdagen Medlem af CCCelf - Center for erhvervs- & ledelsesfilosofi. Centeret er en selvstændig enhed under Copenhagen Coaching Center, der arbejder med at implementere filosofi i erhvervslivet Arbejder på manus om Filosofisk Praksis I Praksis Udbudt kursus og foredrag om Barnet og Filosofien gennem FOF-Århus Afholdt foredrag om Den filosofiske Virksomhed Virksomhedens Filosofi i Dansk selskab for filosofisk praksis Afholdt foredrag om Den filosofiske leder tankespind eller praksis for 30 ledere Afholdt foredrag ved pædagogiske temadage arrangeret af BUPL Nordsjælland og SL Nordsjælland om Den filosofiske pædagog pædagogens filosofi Afholdt foredrag om Menneskesyn og pædagogik for Langebjerg Fritidshjem & Klub, Humlebæk Indgået samarbejde med Kunstmomentum.dk. Tilknyttet som ekstern konsulent og foredragsholder Afholdt foredraget Barnet som menneske for Frihaven Øster, Tranbjerg Coaching og supervision for Psykologisk Bibliotek v/ Aarhus Universitet Coaching og supervision for ledende universitetsbibliotekar Bo Mønsted, Historisk Institut v/ Aarhus Universitet Stiftet egen virksomhed Værkstedsmedarbejder og medunderviser i IT på Kofoeds Skole, Århus Filosofisk Vejledning både i privat og fagligt regi Eksamensvejleder, kommunikativ vejleder, korrekturlæser, personlig coach Fra grundfags- til master- og Ph.d. Studerende Kontorassistent og studentermedhjælper på Statsbiblioteket, Århus. Endvidere arbejdet med reorganisering af arbejdsgange og organisationsudvikling, siddet i ansættelsesudvalg, været frontmedarbejder og publikumsbetjener Derudover været teamleder, coachet og oplært nye medarbejdere i databaser, arbejdsgange, ekspedition, publikumsbetjening Deltager i diverse interne kurser i bla informationssøgning Kontorassistent på Statsbiblioteket, Århus. Har deltaget i interne arbejdsgrupper omkring reorganisering af arbejdsgange, ansættelsesudvalg, publikumsbetjening 3

4 Netværk Cand. Mag Niels Jakob Harbo, Visbjerg Hegn 142, 8320 Mårslet, tlf: Mit netværk dækker kontakter i Socialstyrelsen på leder- såvel som på medarbejderniveau. Derudover forskere ved AU inden for pædagogik og filosofi samt inden for den naturvidenskabelige verden (AU, Herning). Mit netværk dækker også kontakter ved Center for erhvervsrettet pædagogik, kreative miljøer og nuværende og tidligere ledere i oplevelsesindustrien. Jeg er medlem af flere faglige netværk (se nedenfor) inden for arbejdet med seksuel sundhed og erhvervsrettet filosofi samt medlem af CCCelf - Center for erhvervsrettet Filosofi i KBH. Organisatoriske erfaringer Medlem af Fagligt netværk for Seksuel Sundhed Medlem af Netværk mod seksuelle krænkelser Region Midt Medlem af Etisk Råd i Landsforeningen mod seksuelt misbrug. Siden 2010 formand for Etisk Råd Medlem af netværk bestående af filosoffer og filosofiske praktikere, der alle arbejder med at implementere filosofi i erhvervslivet Frivillig på Christinecenteret Århus. Rådgiver for brugere, phoner, varetager af cafe, bestyrelsesarbejde, fundraising Studenterrepræsentant og observatør i institutbestyrelsen på Institut for Filosofi herunder arbejde med implementering, omstillings- og udviklingsprocesser i forhold til en ny studieform Bestyrelsesmedlem af Filosofisk Forening Studenterrepræsentant i fagudvalget på Institut for Filosofi herunder arbejde med effektivisering af studiestruktur, redegørelse for de studerendes ønsker i forhold til VIPog TAP personale og implementering af nye tiltag Redaktør på forlaget Philosophia herunder medredaktør på antologien Det gode Liv, korrekturlæsning, vurdering af manus og ideer til udgivelse Projektkoordinering og processtyring Som formand for Etisk Råd i Landsorganisationen mod seksuelle overgreb løbende koordinering af rådets arbejde med bestyrelse og medlemmer i Landsorganisationen, udarbejdelse af refleksionspapirer til brug i Rådet, implementering af disse i praksis, referent Derudover deltager i bestyrelsesmøder som repræsentant for Etisk Råd. Udarbejdelse af kursus- og foredragskatalog Vejleder ved AU-HIH, Århus Universitet, Handels- & Ingeniørhøjskolen omkring implementering af filosofier, strukturering og koordinering af disse i forhold til overordnede arbejdsmarkeds- og identitetsmæssige parametre i forhold til CSR Medlem af styre- og ekspertgruppe i projekt KRAFT forbløffelsesspark med fokus på bæredygtighed og naturen som ressource. Ledelseserfaring fra teamwork, herunder projektplanlægning og strukturering, opgaveuddelegering og koordinering med andre afdelinger i spidsbelastningsperioder. Procesanalyse. Arbejde med at blotlægge processuelle strukturer, årsag/virkning og justering af processens logik ud fra arbejds- og menneskelige parametre. 4

5 Projektplanlægning og strukturering, herunder grundlag, delmål og mål samt løbende justering af projektets indholds- og tidsramme. Efterfølgende justering af projektet ved afslutning af dette og i indkøringsperioden. Implementering af nye arbejdsprocesser. Organisationsudvikling og omstillingsprocesser. Psykologiske og pædagogiske erfaringer Siden 2010 vejleder, coach og underviser ved AU, Herning. Siden 2005 udbudt og arbejdet med supervision og coaching ud fra et praktisk filosofisk synspunkt. Her arbejder jeg både med praksis og almene grunde til at kunne løse og forstå de konkrete problemstillinger for at give et dybere indblik i kompleksiteten i det konkrete gennem det principielle. Siden 2003 arbejdet med Filosofisk Vejledning som et alternativ til traditionel terapi. Det er udbudt til privat- og arbejdsmæssig afklaring af personlige, faglige, etiske og eksistentielle problemstillinger. Siden 2001 arbejdet med eksamensvejledning mm for grundfags- til Master- og Ph.d studerende. Som værkstedsmedarbejder arbejdet med socialt udsatte, rådgiver for seksuelt misbrugte, underviser for matchgruppe 3 Interviews mm 2012 Artikel i Socialpædagogen om Filosofisk Praksis i arbejdet med social udsatte Artikel i Cykelmagasinet nr.23, 2010 om Æstetik, cykling og Filosofi Interview i Jyske Vestkysten om livsvalg Artikel i Cykelmagasinet, nr.21, 2009 om Cykling og Filosofi Interview i Magisterbladet, nr.9, 2009 om at arbejde selvstændigt som Filosof Artikel i Bibliotekspressen, nr. 14, 2008 om Bibliotekaren som Filosofisk Praktiker Interview i Børsen Executive om at prioritere, arbejde mindre og nå mere Interview i HUMavisen Interview i Børn&Unge om Filosofi og pædagogik P1/Eksistens med Børneforsker, Ph.d., Hanne Warming og Komiker Søren Østergård P1/Eksistens med Medieforsker, Ph.d., Malene Larsen Nyhedsavisen P1/ Apropos med Professor i Sociologi Jens Tonboe samt musiker og coach Julie Meile. Fritidsaktiviteter mm Jeg har cyklet flittigt gennem snart 20 år som motion. Jeg har været tilknyttet redaktionen i Cykelmagasinet, hvor jeg med mellemrum publicerede artikler om cykling og filosofi, løbsanmeldelser, laver test I dag er cyklingen lagt mere på hylden, men jeg prioriterer stadig en tur i skoven på min MTB eller på landevejen på Raceren. For mig er det mindre motionen, der driver værket, som de gode tanker som jeg tænker undervejs. Der er tit og ofte nye ideer, der dukker op der. Privat er jeg gift. Min kone er uddannet socialrådgiver og supervisor og driver selvstændig virksomhed, og vi har et barn på 9 år. 5

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Ansøgning til BUPL s forskningspulje 2011

Ansøgning til BUPL s forskningspulje 2011 Ansøgning til BUPL s forskningspulje 2011 Skemaet skal udfyldes elektronisk (skriftstørrelse min. 12 punkt). Alle spørgsmål skal besvares. Ansøgningen skal indsendes elektronisk til ppn@bupl.dk. senest

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere