om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv"

Transkript

1 SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders Johansen 2011

2 Målgruppe Medarbejdere og ledere i kommunerne, regionspsykiatrien, Kriminalforsorgen, politiet, den regionale socialpsykiatri og andre, der beskæftiger sig med psykisk sygdom og kriminalitet. Formål At øge viden om socialpsykiatriens rolle og samarbejds- og handlemuligheder i forhold til mennesker med psykisk sygdom og kriminalitet. Baggrunden for temadagen Socialpsykiatrien i Region Midtjylland ønsker med denne temadag at fokusere på udfordringer, handlemuligheder og perspektiver i forhold til psykisk syge og kriminalitet. Baggrunden for dette er, at psykisk syge, der begår kriminalitet, er en målgruppe, som i stigende grad gør brug af de regionale socialpsykiatriske tilbud. Det drejer sig om mennesker, som har en sindslidelse, og på baggrund af en eller flere kriminelle handlinger har fået en dom til behandling, og som har brug for omfattende hjælp og støtte i socialt regi, for psykiatrisk behandling og for at blive fulgt af Kriminalforsorgen. For nogle gælder, at de samtidig har et misbrug og har behov for behandling herfor. Nogle kan opholde sig i eget hjem med bostøtte, mens andre i en periode har brug for et døgntilbud. Typisk er mange parter involveret i deres liv, og at kvaliteten eller succesen af deres rehabiliteringsforløb hen imod at komme sig og at opnå højere livskvalitet i høj grad afhænger af de mange involverede parters indsats og samspil. Indsatsen omkring denne målgruppe er således en delt opgave mellem flere aktører. Håbet er, at denne temadag vil tiltrække deltagere, som arbejder i de forskellige sektorer, der alle er brikker og vigtige bidragydere til en helhedsorienteret indsats omkring psykisk syge, der begår kriminalitet.

3 Program Velkomst og præsentation af programmet Judith Pedersen, centerleder, Sønderparken, Center for Socialpsykiatri, Hornsyld Åbning af temadagen Samarbejdet om den sociale indsats er grundlaget for en succesfuld rehabilitering Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social, Region Midtjylland Gruppen af mennesker med psykisk sygdom, der har en behandlingsdom på grund af kriminalitet, har igennem de seneste årtier været i vækst. De udfordrer derfor mere og mere både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Gruppen er ofte kendetegnet ved at have mange og komplekse psykiatriske, misbrugs- og sociale problemstillinger. Effektueringen af dommen forudsætter derfor et nødvendigt samarbejde og samspil mellem de mange involverede parter med en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Hovedansvaret for effektueringen af dommen ligger således hos behandlingspsykiatrien, men det er den sociale indsats, der skal skabe muligheden for, at borgeren kan blive inkluderet i samfundet igen Hvem er de psykisk syge, der begår kriminalitet, og hvilken rolle har retspsykiatrien i forhold til for eksempel målgruppen, rehabilitering og samarbejde? Jette Tøttrup, overlæge Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov Oplægget handler om mennesker med psykisk sygdom, som har brug for en indsats fra behandlingspsykiatrien, herunder den ambulante indsats. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvilken udvikling er der inden for området? Hvilken retspsykiatrifaglig indsats er påkrævet, og hvordan indgår rehabilitering og samarbejde i dette? Pause Socialpsykiatriens opgave og retsvæsenets forventninger til socialpsykiatrien i arbejdet med psykisk syge kriminelle Peter Brøndt Jørgensen, statsadvokat, Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland

4 Oplægget vil handle om forskellige typer domme, og om hvem der har behandlingsansvaret. Peter Brøndt Jørgensen sætter fokus på, hvornår den domfældte psykisk syge kan/skal indlægges, og hvem bestemmer - patienten eller socialpsykiatrien? Samarbejde, koordination og udveksling af informationer Pia Bille, cand.techn.soc., chefkonsulent, Region Sjælland Igen og igen peges der på tværsektoriel koordinering som betingelse for, at mennesker med sindslidelse kan få den hjælp, de har brug for. Men hvorfor er det så vanskeligt? I oplægget undersøges betingelser for tværsektoriel koordinering med særlig vægt på de udfordringer, der knytter sig til udveksling af informationer. Forbud mod at indhente og videregive oplysninger om private og andre fortrolige forhold er skrevet ind i loven for at beskytte den enkelte borger. Hvordan arbejdes der med disse bestemmelser i lovens ånd? Og hvornår bliver tilbageholdelse af oplysninger i stedet anvendt i konflikt mellem forskellige fagpersoner og sektorer, der alle ønsker at manifestere sig som hovedpersonerne i borgernes liv? Pause Kan vi bruge erfaringer fra uheldige forløb til at forebygge? Lene Graversen, overlæge, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen har i perioden undersøgt 50 forløb, hvor psykisk syge har begået alvorlig kriminalitet. Undersøgelserne af psykisk syge kriminelles forløb i det psykiatriske system, før den kriminelle handling blev begået, har vist nogle gennemgående problemstillinger, bl.a. med opfølgning af beslutninger om behandling og andre tiltag. Undersøgelsen har bl.a. vist, at indsatsen for psykisk syge kan forbedres ved bedre supervision af personalet og sikring af, at der føres dokumentation for observation og medicinering af psykisk syge. I oplægget redegøres for de fundne problemstillinger og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til eventuelle tiltag, som kan medvirke til en forbedring af indsatsen for psykisk syge personer Frokost Workshops - gensidig inspiration og drøftelse Du tilmelder dig den workshop, som har din interesse. Det maksimale deltagerantal i hver workshop er 15 deltagere. Tilmelding foregår efter "Først til mølle"-princippet.

5 Workshop 1 Et skridt på vejen at skabe stabilitet i en kaotisk tilværelse Jette Svensson, leder af det regionale socialpsykiatriske bosted Blåkærgård, Viborg, og Anne Mikkelsen, afdelingsleder samme sted. Oplægget vil tage udgangspunkt i et hverdagsliv på et socialpsykiatrisk bosted, hvor målgruppen er mennesker med svære psykiske sygdomme, retspsykiatriske problematikker, konfliktskabende adfærd og misbrug af rusmidler. Oplægget beskriver de komplekse vanskeligheder beboerne har med i bagagen, og hvordan medarbejderne hjælper beboerne videre i forhold til mestring af eget liv og tilværelse. Blåkærgård er et bosted, hvor mennesker gives endnu en mulighed for at få et værdigt liv. Workshop 2 Gør det en forskel, når man ser afhængighed og kriminalitet fra forskellige sociale perspektiver? Dorte Nylander, Rie Madsen og Sanne Jensen, social- og sundhedsassistenter på det regionale botilbud Tangkær, Ørsted Oplægget vil belyse, hvilken mening det giver for den enkelte borger, når afhængighed og kriminelle handlinger ses i en social kontekst? Forskellige perspektiver, så som psykologisk, biomedicinsk og det sociale perspektiv fremdrages. Her belyser oplægsholderne, hvordan afhængighed kan føre til kriminalitet. Der gives et indblik i, hvordan mennesket gives mulighed for "at vokse" på trods af psykisk sygdom, afhængighed og socialt handicap (kriminalitet). Workshoppen vil endvidere omhandle Tangkærs erfaringer med at skabe et godt og sammenhængende samarbejde mellem de forskellige aktører, der er omkring en psykisk sårbar borger med en retslig foranstaltning. Hvordan skal vi forstå hinanden og borgeren, således at samarbejdet kommer til at fungere? Workshop 3 Hvornår går det godt og hvad gør en forskel i retspsykiatrien? Flemming Kristensen, souschef, Enhed for Retspsykiatri Viborg-Skive, Region Midt Flemming Kristensen vil i oplægget forsøge at definere ordene "godt" og "en forskel" ud fra den berøringsflade, vi har med den retspsykiatriske patient. Harmonerer dette? Hvis nej hvad gør vi så? Hvilke værktøjer har vi for at gøre en positiv forskel for den retspsykiatriske patient? Workshop 4 Hvornår går det godt, og hvad gør konkret en forskel i Kriminalforsorgen? Mogens Baun, kriminalforsorgsleder for Afdelingen i Østjylland

6 Hvad er Kriminalforsorgens rolle i forbindelse med de psykisk syge kriminelle (behandlingsdømte)? Hvordan samarbejder psykiatri, kommuner og Kriminalforsorgen for at vores fælles mål opnås? Oplægget sætter fokus på vigtigheden af brugbare samarbejdsaftaler. Workshop 5 Hvilke muligheder ligger der i PSP-samarbejde, og hvilke erfaringer kan inddrages i dag? Søren Elkjær Kjærgård, vicepolitikommissær og daglig leder af Voldssektionen i Århus. PSP-samarbejdet er nu udbredt i hele Danmark og bruges som støtte og hjælp til særligt udsatte, som ikke kan behandles i én forvaltning. Samarbejdet er ikke strafforfølgende og giver mulighed for udveksling af personlige oplysninger på tværs af faggrænser. Rigtig mange psykisk syge er "klienter" i samarbejdet. Samarbejdet er en succes og giver fine resultater for "klienterne" og samfundet som helhed. Workshop 6 Samarbejde mellem længsel og forbandelse Lisbeth Drejer Dybro, uddannelseskonsulent, cand. phil., Koncern HR - Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland Samarbejde er nødvendigt, fordi opgaven er delt; ingen kan løse den alene. Samarbejde er ønsket og forventet af brugerne, systemerne og medarbejderne. Det juridiske grundlag er til stede. Samarbejde er også bøvlet; det løfter opgaveløsningen, når det fungerer; det opleves som pres, når det ikke fungerer. Workshoppen sætter blandt andet fokus på spørgsmålene: Hvordan understøtter kommunikationsformen, opgaven og samarbejdet omkring den? Søger vi enighed, når vi har brug for hinandens forskelligheder? Hvilke samarbejdsformer benytter vi os af? Dem vi plejer, dem vi længes efter, eller dem der passer til opgaven? Hvilken betydning kan uløst bøvl i samarbejdet få for hovedpersonen for indsatsen, den psykisk syge kriminelle? Pause Plenum med vigtige budskaber Oplægsholderne i de 6 workshops samles og giver korte oplæg om "brændpunkter" fra diskussionen i deres respektive workshops. Efterfølges af debat med deltagerne i salen.

7 Baggrundslitteratur "Psykisk syge kriminelles forløb " Rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen 2011 "Evaluering af Filipine-uddannelsen" Den tværsektorielle efteruddannelse for fagpersoner omkring sindslidende med behandlingsdomme. Psykiatriaftalen (V72) "PSP - et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri- inspiration til organiseringen" Rapport udgivet af Servicestyrelsen Rapporten er udgivet på baggrund af Folketingets beslutning om at udbrede PSP fra 1. april 2009 i samarbejde mellem Rigspolitiet, Det Kriminalpræventive Råd, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Danske Regioner og KL "Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats" Artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det i praksis? Vinder af Helsefondens prisopgave Udarbejdet af Pauline Hagensen, Jesper Henriksen og Ivan Christensen, Socialt Udviklingscenter SUS "Samspil på tværs" Videnscenter for Socialpsykiatri - februar 2007 "Organisering af samspil" Videnscenter for Socialpsykiatri - oktober 2006 "Syn på samspil" Videnscenter for Socialpsykiatri - maj 2005 "Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed" Danske Regioner

8 Sted DanParcs Søhøjlandet Lille Amerika Gjern Telefon Website Pris Kr. 500,- Deltagerantal Maksimum 150 deltagere Tilmelding Via Her kan også læses mere om oplægsholderne Tilmeldingsfrist 23. december 2011 Kursusledere Uddannelseskonsulent Inger Mosbæk Greve Center for Kompetenceudvikling Telefon Uddannelseskonsulent Bo Kristian Nielsen Center for Kompetenceudvikling Telefon Spørgsmål vedr. tilmelding Annstina Olsen Center for Kompetenceudvikling Telefon

BRÆNDPUNKTER I RETSPSYKIATRIEN TEMADAG 29. APRIL 2013

BRÆNDPUNKTER I RETSPSYKIATRIEN TEMADAG 29. APRIL 2013 BRÆNDPUNKTER I RETSPSYKIATRIEN TEMADAG 29. APRIL 2013 HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? HVAD KAN VI GØRE? BAGGRUNDEN FOR TEMADAGEN Samfundet gennemgår en stor udvikling disse år. Ændringer i sociologiske vilkår,

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug - evaluering af Vista Balboa 1. fase Maj 2003 Claus B. Olsen CASA Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere