Beretning for Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder"

Transkript

1 Beretning for Velkomst Så holder vi for anden gang i DOF-Nordjylland generalforsamling i Frederikshavn. Traditionen med at afholde generalforsamling forskellige steder i landsdelen er kommet for at blive. Vi vil hermed byde alle tilstedeværende velkommen. Medlemsudviklingen Medlemstallet har som i det øvrige land stået næsten stille i det forløbne år. Dog kan vi notere en mindre fremgang. Vi er nu 916 medlemmer, en fremgang på 15. Bestyrelsesarbejdet Vi har afholdt syv ordinære møder, hvad anser vi for passende. Internettet har jo på mange måder gjort den interne kommunikation lettere. Vores decentrale struktur med de mange grupper betyder også, at planlægningen af ture, arrangementer og lign. foregår fint uden bestyrelsen direkte indblanding. Hjemmesiden Hjemmesiden udvikler sig hele tiden. Vi kan se, at den bliver besøgt rigtig meget. Her finder man en fin oversigt over ture og arrangementer og i mange tilfælde også referater. Jan Skrivers flotte serie om Ugens Fugl er med til at gøre siden aktuel, og sker der noget spændende på fuglefronten, kommer det også med. Ture og møder Der er blevet afholdt 19 møder, 30 ture og 2 kurser i samarbejde med Folkeuniversitetet. Hvad angår ture og møder henvises til gruppernes beretninger i det efterfølgende. En tur for nye medlemmer blev godt besøgt. Vi har glædet os over gensynet med nogle af dem på de efterfølgende arrangementer. Jeg vil dog ikke undlade at nævne initiativet med seniorture, Gråmejserne, som ser ud til at være en stor succes. Nu må vi fremover se at lægge hovederne i blød for at få nogle flere unge medlemmer med.

2 Frederikshavn Mødemæssigt blev der kørt et efterhånden lidt traditionelt program, d.v.s ca. et møde om måneden, med møder under åben himmel i juni, juli og august. Vi havde besøg af foredragsholdere fra nær og fjern, en stor tak til dem alle. Et møde havde ikke noget program, men her havde nogle af deltagerne selvfølgelig lidt billeder med- tak for det, og lad det gerne blive en tradition. Det blev desværre kun til nogle enkelte ture i årets program...men mon ikke vi har bidraget lidt med deltagere til Gråmejsernes glimrende ture. Carsten Hjørring Hjørringgruppen er ligesom mange andre foreninger og grupper ramt af metaltræthed. Aktiviteterne står ikke helt mål med intentionerne. Således er der i 2013 kun afholdt 8 møder og tre ture. Desuden er der afholdt et par ture i samarbejde med Frederikshavngruppen. Det kræver nye aktører, ikke nødvendigvis nye i aktivitetsudvalget, men nye ideer fra den store skare af nydere, der måned efter måned efter måned møder op til møder og ture. Jeg kan kun anbefale de mere passive at møde op med ideer så som Jeg tager en tur til xxx Strand på søndag for at kikke efter vadere. Hvem vil med? Vi har jo DOF-Nords hjemmeside samt mailgrupperne, så bare gå i gang. Peter Kristensen Roldskovgruppen 2013 var et mellemår for os, da vi stod mellem caretaker og Atlas. Vi har afholdt tre ture i efteråret, til Halkær Sø, Mariager Fjord og Gravlev Sø. Derudover havde vi foredrag ved Albert Steen-Hansen, julefest og sommeraften med grill på Skillingsbro. Endelig fik vi hængt ca. 20 kasser op til Perleugle i Nørlund Skov, de første kasser i privat Skov Anders

3 Lille Vildmosegruppen Gruppen har indgået et samarbejde med KU og A.V.J.N.F om at stå for et stort antal linietakseringer i Høstemark og Tofte Skove. Derudover fortsætter registreringsarbejdet som hidtil bl. a. overvågning af ørneparrene. Gruppen udarbejder en årlig rapport, som kan ses på fondens hjemmeside. Der er dog ingen overraskelser heri for dem, der følger med på DOFbasen. I marts, april, maj og i september og oktober stiller medlemmer fra gruppe op i Toftesøtårnet og informerer, hvem der måtte komme om fuglelivet. Ørnens Dag i februar kunne samle 300 interesserede, og så stillede vi som sædvanligt op på Tårnenes Dag den tredie søndag i august. Thorkild Aalborggruppen I Aalborg har der været afholdt 7 møder. Holdet, der står bag arrangementerne er som hidtil Henrik Møller Thomsen, Mogens Larsen, mens Hans Christophersen og Ulf Klemmetsby er trådt ud. Til gengæld indtrådte Anton Thøger-Larsen og Anders Brinkmann, sidstnævnte er dog udtrådt ved årsskiftet. Til gengæld har vi været inde i nogle drøftelser om et nærmere samarbejde med DN og Sørn Nordhald fra DN er nu indtrådt i gruppen. Vi vil dog være glade, hvis et medlem eller to vil tilslutte sig gruppen. Møderne har været pænt besøgt, dog med et lille fald i tilslutningen, men måske kan tilgang af nye kræfter rette op herpå. Henrik og Thorkild Gråmejserne Gråmejseturene er blevet en succes. Vi laver en tur hver måned året rundt. Der kommer typisk deltagere til hver tur. Største antal var 24 til Vejlerne i August. Vi har også haft to udenlandsture, en til Hornborgasjöen for at se Tranedans og en til Vestjylland, Hamburger Hallig og Sort Sol i marsken, en fuglerig tur med 12 Sølvhejrer, 78 Nilgæs, 2 Havørne, Vandrefalk og Sortstrubet Bynkefugl. I det nye år tager Gråmejserne 2 atlaskvadrater, som vi vil dække ved at udsende mødedag og -tid et par dage før via maillisten, så de, der har lyst, bare kan møde op og deltage sammen i dagens optælling.

4 Gråmejseudvalget består af Tscherning Clausen, Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling Naturfaglige opgaver: Caretakerprojektet er slut, men I Rold Skov og Lille Vildmose fortsætter feltarbejdet med at indsamle data. Det er rigtig fint. Den endelige afrapportering lader vente på sig, men kommer formodentlig i gang i løbet af året. I mellemtiden er det nye Atlas III startet op med informationsmøder for medlemmerne. I Nordjylland har der været afholdt to møder med henholdsvis 41deltagere i Aalborg og 45 deltagere i Frederikshavn (jeg tillader mig at tage Frederikshavn med, selvom mødet blev afholdt i januar i år). 86 fremmødte, det må være rekorden blandt DOF s afdelinger. Det har været fantastisk at opleve den opbakning til projektet, og det lover godt for fremtiden. Men vi har også langt flere kvadrater at skulle dække i forhold til nogle af de øvrige afdelinger. Svend Erik Mikkelsen og Henrik Møller Thomsen er de hovedansvarlige koordinatorer med hjælp fra andre mere lokale kræfter. Simon Christiansen er validator, og jeg selv deltager i et ekspertteam vedrørende TimeTælleTure (TTT). Lars Grøn er indgået i natlytteamet og er ansvarlig for Rørdrum, ligesom Anders Horsten er artsanvarlig for Bjergvipstjert. Mange medlemmer har været inde og tilmelde sig som kvadratansvarlige, men vi mangler stadigvæk at få dækket en del. Vi bliver nødt til at afholde nogle Atlaslejre, f. eks. i det centrale Vendsyssel og i Vesthimmerland, som også i de to foregående Atlasundersøgelser har været svære at få dækket. Lejren i Vesthimmerland er allerede berammet, den juni i år. Skulle nogen have lyst til at medvirke, så sæt kryds i kalenderen, nærmere herom senere. Men ellers er grupperne og de enkelte medlemmer velkomne til at kontakte koordinatorerne, hvis der er opgaver, vi kan hjælpe med, og så bliver der jo oprettet en livline til FH, hvor man kan få svar på spørgsmål. Hvis nogen her endnu ikke har meldt sig, skal der herfra lyde en stor opfordring til at være med. Netop i dag starter Atlasprojektet, men det er aldrig for sent at melde sig. Husk det løber over fire år. Kirkeuglens situation er nu overordentlig kritisk. Vi forventer, der bliver bevilget penge nok til, at projektet med fodring og andre tiltag kan

5 fortsætte nogle år endnu. Bestanden er nu så langt nede, så indavl nok bliver den akilleshæl, der blokerer for andre overlevelsestiltag. Nu tillader jeg mig igen at overskride kalenderen. Den 23. januar faldt hele det stor puslespil i hak med Naturstyrelsens overtagels af det Grå Fyr i Skagen, Realdaniafondens store bevilling til istandsættelse af fyret og de tilhørende boliger og udsigten til DOF nu kan leje sig ind på lokaliteten og etablere den fuglestation, som har været vores store ønske de seneste fyrre år. Det er en gave, men også en udfordring, som vi forventer alle medlemmer vil bakke op om. LIFE+ i Lille Vildmose forløber som planlagt. Jeg er blevet DOFs repræsentant i den såkaldte ekspertgruppe, der følger projektet nøje. I indeværende år bliver der rejst et nyt hegn om det såkaldte Mellemområde. Med udsætning af Elg og Kronvildt, skulle det kunne forbedre biodiversiteten og forholdene for fuglelivet. Naturpolitisk arbejde. Hvordan er det gået med vores høringssvar i forbindelse med det stort anlagte arbejde med vand- og naturplaner? Er de mange høringssvar fulgt op af et egentlig inpleminteringsarbejde? Jeg har mistet overblikket. Om vandplanerne ved vi, at de på grund af en for kort høringsfrist er sat på standby. I 2015 starter det hele forfra igen. Det er ligesom motivationen mangler til på ny at bruge en masse timer på disse store statslige projekter. Det har igen været et stille år med miljøsager, DOF Nordjylland har påklaget en godkendelse Brønderslev Kommune vedrørende etablering af en kyllingefarm (1,6 mio. kyllinger pr. år) med en beliggenhed op til Store Vildmose (natura 2000 område) og endvidere påklaget en anden godkendelse til opdyrkning af vedvarende græsarealer i Natura 2000 område ved Gerå Engvej ved Asaa. Disse klager ligger fortsat til behandling ved Natur- og Miljøklagenævnet. Der er dog stor tvivl om sagernes udfald, idet nævnet i deres nuværende praksis accepterer en unødvendig stor forurening fra landbruget. Det skal også nævnes, at det har været nødvendigt at ekspedere en klage videre til statsforvaltningen i Nordjylland. Statsforvaltningen anmodes overfor Aalborg kommune at indskærpe, at kommunen forvalter sin pligt på retteligvis i forbindelse med en sag om længereværende overproduktion på en svinefarm.

6 DOF Nordjylland har de seneste år i alt indgivet 35 klager (heraf 27 til NMK), og de efterfølgende afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har bevirke, at man løbende tilrettelægger nye miljøgodkendelser efter de værdier, som NMK ha tilkendegivet i deres afgørelser. Kvaliteten i miljøgodkendelserne er på den måde blevet højnet, og det betyder, at natur og vandmiljø bliver skånet for adskillelige tons kvælstof til gavn for os alle og ikke mindst for fuglelivet. Vindmølleproblematikken er kommet til at fylde meget i det forløbne år. I januar blev der afholdt et stort borgermøde i Aalbæk på baggrund af planerne om at opstille indtil 28 kæmpemøller i Gårdbo Sø. DOF i Nordjylland havde indsendt en protest under forhøringen. Der var stor modstand mod planerne blandt de fremmødte. En VVM redegørelse blev bebudet udarbejdet, hvorefter der på ny er mulighed for indsigelse. Denne VVM redegørelse er endnu ikke blevet fremlagt. Det samme er tilfældet med nogle vindmølleplaner umiddelbart op af Tofte Mose. Nu får vi at se. Bliver der bragt planer i høring, vil de stensikkert få en kommentar med fra DOF-Nordjylland. Som jeg også nævnte sidste år, er vi i DOF ikke imod vindmøller, langt de fleste kan stå i landskabet uden problemer, men er placeringerne i strid med fugleinteresser protesterer vi. Aalborg Kommune har fået lavet en vindmølleplan, hvor man har udpeget ni områder til vindmølleparker. Et af områder, Rørdal kan komme i konflikt med den store Skarv- og Hejrekoloni, hvis ikke grænserne bliver justeret, men ellers hilser vi en sådan planlægning, hvor man har taget højde for eventuelle fugleinteresser, velkommen. At det ikke er det bar fantasi, hvad angår fugle og kollisioner fik Hans Christophersen, Willy Jørgensen og undertegnede at vide på Nordisk Kongeørneseminar i Norge i oktober. Vindmølleproblematikken fylder meget i vore nordiske broderlande, og det er rystende høje tal, man kan fremlægge fra udsatte steder. På samme seminar fremlagde Hans situationen for Kongeørn i Danmark. En så vellykket ynglesucces som vores tre kongeørne har herhjemme, kan man ikke opvise i Norge, Sverige og Finland. Arbejdet i de grønne råd fortsætter med de samme kommunekontaktpersoner. Endnu en gang har vi rettet henvendelse til Jammerbugt kommune om at få sæde i deres grønne råd, det eneste i

7 landet, der ikke har DOF med. Svaret var, at det ville man vende tilbage til efter valget. Vi venter fortsat spændt. Økonomi Sidste år havde vi en del problemer med arbejdsgangene mellem vores forskellige konti, forkerte CVR numre m.m., og vi måtte have hjælp udefra, men det har gået fint i det forløbne år. Økonomien er god. Vi har derfor indkøbt to nye projektorer til afløsning af de gamle, som vi ikke mente ydede de mange flotte fuglebilleder, vi viser til vores møder fuld retfærdighed. Fugle i felten De senere år har jeg i beretningen omtalt fugleoplevelser ud over det sædvanlige. Det vil jeg ikke denne gang. Vi har vores fremragende hjemmeside, DOFbasen og publikationen Fugle i Nordjylland. Den sidste publikation er ikke vores fortjeneste, om end der er stort personsammenfald blandt de to foreninger. Den kan vi ikke undvære. Plan for næste år Jeg har allerede nævnt det store arbejde, der venter os med at føre Atlas III og Skagen Fuglestation ud i livet. Vi venter til efter generalforsamlingen, når vi har konstitueret os, med at planlægge nærmere for fremtiden. Med det for øje, har vi planlagt et heldagsseminar den 30. marts. Ideer og forslag fra medlemmerne modtages gerne. Vi har i bestyrelsen vedtaget at afsætte en årlige pulje til bl. a. rejseomkostninger for deltagelse i lejre, seminarer og lignende primært rettet mod unge medlemmer. Outdoor 2013 Hvert andet år indbyder Aalborg Kongres- og Kulturcenter til en stor Friluftmesse. Vi deltog ligesom i 2011 med en stand i de tre dage, det varede. Vi får udfyldt flere hundrede Isfuglekuponer, men om de skaffer os mange nye medlemmer er nok tvivlsomt (der er flest jægere), men arrangementet giver os lejlighed til rigtig mange gode samtaler om fugle og DOFs virksomhed med folk, der kommer forbi.

8 Biblioteket Vi startede et nyt biblioteksudvalg op efter sommerferien ved Vagn Freundlich og Poul Erik Sperling, og i skrivende stund er Henrik Christoffersen og Jens Lilleør kommet med i udvalget. I første omgang forsøger vi at lave en bedre formidling af de bøger, der allerede findes og af dem, vi anmelder på hjemmesiden. Aktuelt er vi ved at registrere alle bøger på EDB, så de kan lægges ud på hjemmesiden sorteret efter titler og emner, så alle medlemmer derhjemme kan se hvilke bøger, der kan lånes. Anmeldelserne er udstyret med kortere tekster og flere fotos fra bøgerne. Hen ad vejen vil vi også bringe fotoomtaler på hjemmesiden af de bedste bøger fra biblioteket for at gøre opmærksom på, hvad der findes. Tak Til sidst vil jeg rette en tak til alle, der har bidraget til arbejdet for fuglesagen i Nordjylland, kommunerepræsentanter, ildsjælene i grupperne, bestyrelsesmedlemmer. Tak for en god indsats og et godt kammeratskab. En særlig tak til de personer, som har arbejdet utrættelig for aftalen omkring de grå fyr, Skagensgruppen, Fuglenes Hus, Naturstyrelsen, turistforeningen, Realdaniafonden og sikkert adskillelige flere, ingen nævnt ingen glemt. Brian Nilsson har valgt at stoppe som DOFbasekoordinator til oktober. Brian ydede en forbilledlig indsats. Det skal han have tak for. Til sidst også en tak til Frederikshavnerfolkene, som har stået for alt det praktiske i dag.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Vi passer på VERDENSARVEN

Vi passer på VERDENSARVEN Vi passer på VERDENSARVEN Årsberetning 2014 Skovhornugle FOTOGRAF: STEEN ANDERSEN 2 Vi passer på verdensarven Egon Østergaard Formand Lige siden 1906, hvor DOF blev stiftet, har vi arbejdet målrettet på

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere