FRIVILLIG NATURPLEJE - ARRANGEMENTSTYPER OG CHECKLISTER Naturplejenetværk for Nordvestjylland (NpN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG NATURPLEJE - ARRANGEMENTSTYPER OG CHECKLISTER Naturplejenetværk for Nordvestjylland (NpN)"

Transkript

1 FRIVILLIG NATURPLEJE - ARRANGEMENTSTYPER OG CHECKLISTER Naturplejenetværk for Nordvestjylland (NpN) Den overordnede planlægning af arrangementer udføres af NpNs forretningsudvalg og sekretariatet. Sekretariatet eller en gruppe frivillige udfører detailplanlægning og praktisk udførelse. I det følgende gives en oversigt over forskellige arrangementstyper, som er afholdt under Naturplejenetværket for Nordvestjylland Planlægningsworkshopper En gruppe samles i forbindelse med planlægning af et større naturplejeprojekt. Typiske deltagere er: alle lodsejere inden for projektområdet, kommunens naturplejemedarbejder(e), specialister med kendskab til projektområdet, botanik, ornitologi, jagt, mv, NpN sekretariat Workshoppen kræver forudgående planlægning og indgående kendskab til projektområdet. Formålet er at opnå enighed om en plan for området, inklusiv finansiering og udførelse. (se vedlagte gennemgang af et fødselshjælps projektforløb). Rydning. Førstegangs. Vedligeholdende. Da tilgroning er en af de største trusler mod den natur er rydning den mest almindelige form for frivillig naturpleje. Rydning af krat og mindre bevoksninger bidrager til genskabelse af den lysåbne natur. Rydningsopgaver er velegnet til frivilligt arbejde. Der kan opnås meget med meget simple redskaber, der kan beskæftiges mange mennesker og resultaterne er meget synlige. Hvis ikke afgræsning af ryddede arealer kan arrangeres vil der være et vedvarende behov for vedligeholdende rydning. (se vedlagt checkliste for rydningsaktiviteter). Leslåning Leslåning anvendes på enge. Når man slår græs og urter med le og efterfølgende river høet sammen, gavner man artsrigdom og de mange urter, som kan udkonkurreres af græsser og brændenælder. Ved at fjerne høet udpiner man arealet, hvilket også er med at til fremme artsrigdom og et rigt blomsterflor. I forhold til græsning er høslæt meget mere effektivt til udpining, hvilket er en vigtig del af engens pleje, fordi kreaturer tilbagefører næsten al biomasse som kokasser på engen. Høengen som naturtype er ved at forsvinde i Danmark, fordi leslåning og bjergning af høet er gået i glemmebogen. Især Danmarks Naturfrednings-forening har stået bag oprettelse af Høsletlaug rundt i landet. Et høslætlaug er en samling mennesker, der mødes for at lave frivillig naturpleje med le. Deltagerne slår området med le, river hø og stakker eller sætter i hæs. Naturplejenetværket købte i stk. le, som en del af naturplejegrejbanken. (se checkliste for rydningsaktiviteter). Byg din egen fuglekasse, osv Fuglekasse arrangementer egner sig til børn og bedsteforældre arrangementer og kan med fordel holdes i ferieperioder, som f.eks vinterferien. Fuglekasser er en måde at erstatte naturlige hule træer på og er derfor til gavn for de fugle, vi kalder hulrugere. Der er mange gode argumenter for at opsætte fuglekasser, f.eks er de til stor nytte i en have, når det gælder kampen mod skadedyr, for eksempel vil et Blåmejsepar fodrer et kuld unger med ca larver, så det vil kunne mærkes på skadedyrsbestanden. Der findes på Internet mange oplysninger om fuglekasser, deres design og hulstørrelser for forskellige fuglearter. 1

2 Naturplejenetværket har fremstillet samlesæt til Byg din egen fuglekasse arrangementer. Det betyder at deltagerne kommer hurtigt i gang og man opnår ensartede resultater. Naturplejenetværkets priser har været 45 kr. for Musvitkasser og 55 kr. for Stærekasser. (se yderligere oplysninger om fuglekasser). Byg din egen insekthotel Ligesom med fuglekasse arrangementer egner bygning af insekthoteller til børn og bedsteforældre arrangementer. Et insekthotel er som regel udformet som en kasse, der fyldes med forskellige materialer, som insekter holder af. Mange forskellige materialer kan bruges til at fylde i, og det giver mulighed for at skabe et smukt og spændende indslag i haven. Naturplejenetværket som forberedelse på arrangementer har indsamlet materialer og forberedt træstykker og hønsetråd til fremstilling af insekthoteller. Det er en tidsrøvende proces, men uden forberedelser vil det ikke kunne lade sig gøre at børn og deres bedsteforældre vil kunne få en insekthotel med hjemme. (se yderligere oplysninger om insekthoteller). Registreringsopgaver Et nyttig aktivitet til styrkelse af naturplejeaktiviteter er naturregistreringer. Registrering kan give specifik oplysninger om hvor naturplejeindsatsen skal sættes ind, mens efterfølgende registrering kan give oplysninger om nytteværdien af naturplejeaktiviteterne. Specielt i forbindelse med finansiering af plejeprojekter er det vigtigt at kunne dokumentere et behov for genskabelse af lysåben natur. Der er flere måder at finde frem til mennesker, som kan foretage registrering. Der kan tages kontakt til lokale naturforeninger, til universiteter eller til den lokale kommune, som plejer at have kendskab til lokale nørder. Naturture Naturture er en god måde at formidle resultater af et naturplejeprojekt og at hverve nye deltager til den frivillig naturpleje. En naturtur bør holdes om sommeren, når blomsterne som har været mål for plejeprojektet er i fuld flor. Det er vigtigt at der er en kyndig turleder, som er i stand til at identificere og fortælle om botanikken og anden natur på stedet. Det er godt at oplyse om plejeprojektet, stedets forhistorie og kommende naturplejedage på stedet. Hvis vejret er godt på dagen bliver man næsten altid overrasket over antallet af deltagerne. Foredrag, oplysning, debataftener En god måde at skabe sammenhold mellem naturplejere, lodsejere, naturforeninger, jægere, kommuner og landboforeninger er at arrangere relevante foredrags eller debataftener. Emner kan hentes fra forsøgsprojekter, forskning, regerings handlingsplaner, formidlingsprojekter rapporter, bøger, film, eller fra aktuelle sager, f.eks barrierer til naturpleje, osv. Naturplejenetværket har valgt at holde sådanne arrangementer på den lokale landboforening, da det gør det nemmere at få landmænd på tale. 2

3 CHECKLISTER TIL ORGANISERING AF NATURPLEJE-ARRANGEMENTER FØDSELSHJÆLPSPROJEKTER - EKSEMPEL PÅ ET FORLØB Naturplejenetværk for Nordvestjylland Sted: Startdato for projekt: Projektleder: FORLØB Udpegning af et projektområde gennem brug af Biologisk Forening for Nordvestjyllands (BFNs) liste over plejekrævende lokaliteter Kortarbejde og besigtigelse, fotodokumentation Optegning af projektområde og foreløbig beskrivelse af plejeplan for området Indsamling af naturregistreringer fx BFNs Naturdata samt statslige, kommunale og andre foreningers registreringer Overblik over finansieringsmuligheder. Så vidt muligt skal der kunne opnås 100% finansiering. Indsamling af lodsejerdata gennem samt Dialog med kommunens naturplejemedarbejder om projektområdets relevans mv Kontakt til lodsejere ved individuelle besøg. Forelæggelse af plejeplan samt finansieringsmuligheder. Undersøgelse af mulige dyreholdere til afgræsning af området. Tilretning af plejeplan i forhold til lodsejeres ønsker Forelæggelse af plejeplan over for kommunen. ENTEN møde med lodsejere for at drøfte dyreholder, organisationsstruktur (græsningsaftaler/græsningsselskab mv), samt det videre forløb ELLER planlægningsworkshop med deltagelse af alle interessanter Tilretning af plejeplan og tidsplan Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til finansiering af projektet. Forelæggelse af ansøgningsmateriale for lodsejerne Indsendelse af ansøgningen. Når der opnås tilsagn kører projektet efter tidsplan, eller justeres løbende. NB. Inden påbegyndelse af det praktiske arbejde skal der mellem de involverede parter foreligge kontrakter, for at sikre at aftalerne overholdes i minimum projektperioden. NB HUSK evt deltagelses sedler (hvis det kræves) 3

4 RYDNINGSPROJEKTER - PLANLÆGNINGSSKEMA Naturplejenetværk for Nordvestjylland Sted: Dato: Opgave: Projektleder for arrangementet: OPGAVE ANSVAR DATO NOTATER INDLEDENDE PLANLÆGNING Valg af lokalitet og dato Hvad skal ryddes, hvor skal det lægges, hvordan skal den fjernes? Kort over lokaliteten og rydningsområde Hvem skal der samarbejdes med? NpN medlemsforeninger / lodsejere / kommune / mfl. Aftaler med lodsejer / kommune om lokaliteten, Adgangsforhold, parkering Kontakt til andre, fx borgerforening, skole eller andre institutioner ØKONOMI Budget Finansieringsplan, evt. tilskud ANNONCERING OG OFFENTLIGGØRELSE Udarbejdelse af annonce Udarbejdelse af pressemeddelelse Kontakt til avis vedr annonce og pressemeddelelse - lokal- og ugeaviser Evt. kontakt til Radio Limfjords foreningskalender Udarbejdelse af plakat til ophæng Ophæng af plakater i butikker, bibliotek, mv MATERIALER Udstyr: Hvad er der brug for? Udstyr: Hvad har vi? Udstyr: Hvad skal folk selv have med? Fx handsker, støvler, regntøj, evt. grensaks Mad: Bring selv eller servere? Mad: Indkøb PROJEKTLEDELSE Hvem byder velkommen og sætter I gang? Kort info om NpN, naturplejearbejde, biodiversitet SKILTNING OG FORMIDLING Skal der opsættes en skilte? Tilladelse 4

5 Hvem udarbejder Brochurer og andre materialer NpNs GREJBANK Trailer Ørnenæb / grensakse Bøjlesav Rive, grebe, skovl Mukkert Økse Buskrydder + værktøj Motorsave + værktøj Sikkerhedsstøvler, sikkerhedsbukser, sikkerhedshjelme ADMINISTRATION NB HUSK evt Deltagelses sedler (hvis det kræves) 5

6 FUGLEKASSER OG INSEKTHOTELLER - PLANLÆGNINGSSKEMA Naturplejenetværk for Nordvestjylland Sted: Dato: Opgave: Fuglekasser og/eller Insekthoteller Projektleder for arrangementet: OPGAVE ANSVAR DATO NOTATER INDLEDENDE PLANLÆGNING Aftale med stedet Hvem skal der samarbejdes med? NpN medlemsforeninger /Friskole kreds / mfl. Adgangsforhold, parkering ØKONOMI Budget Finansieringsplan, evt. tilskud Pengekasse, byttepenge ANNONCERING OG OFFENTLIGGØRELSE Udarbejdelse af annonce Udarbejdelse af pressemeddelelse Kontakt til avis vedr annonce og pressemeddelelse - lokale- og ugeaviser Evt. kontakt til Radio Limfjords foreningskalender Udarbejdelse af plakat til ophæng Ophæng af plakater i butikker, bibliotek, mv annoncering og foreningernes kalendere Evt. Facebook, hjemmesider MATERIALER Fuglekasse samlesæt, antal og forskellige hulstørrelser Insekthoteller, materialer og samlesæt, antal Udstyr: Hvad har vi af værktøj? Udstyr: Hvad skal folk selv have med? Fx hammer, knibtang, osv Udstyr: Hvad skal købes, fx søm, evt. Skruer, mv Mad: Bring selv eller servere? Mad: Indkøb PROJEKTLEDELSE Hvem byder velkommen og sætter I gang? 6

7 Kort info om NpN, naturplejearbejde, biodiversitet, hvorfor bygger vi fuglekasser / insekthoteller FORMIDLING Udstilling af fuglebilleder og -oplysninger Brochurer og andre materialer ADMINISTRATION NB HUSK evt deltagelses sedler (hvis det kræves) Oplysninger om Fuglekasser Redekasser størrelser og huller Her er en tabel med de vigtigste mål for de forskellige arter. Som du kan se er målene for de små fugle rimeligt ens - her kan redekassen ovenfor fint bruges. Men for de større fugle skal du lave redekasser i helt andre mål. Redekasser til forskellige fugle Hvor dyb skal kassen være indvendig (cm) Hvor dybt skal der være fra hul til bund (cm) Hvad er bundens indvendige mål (cm) Hvor stor er flyvehullets diameter (cm) Hvor skal du sætte kassen op, for at der kommer fugle i den Hvor højt skal kassen hænge over jorden (m) Blåmejse x 10 2,8 Musvit x 10 3,2 Gråspurv x 10 3,4 Skovspurv x 10 3,2 I et træ, i læ for blæst og sol (mod nord eller øst). Der skal være mindst 10 m til nærmeste blåmejse-kasse. I et træ. Ikke med tætte buske foran m til nærmeste musvitkasse Husmur, gavl eller skur. Koloni. Kasser kan sidde tæt. Træ, husmur, gavl eller skur. Koloni. Kasser kan sidde tæt. 1/2 til 1 1/2 1/2 til 1 1/ Rødstjert x 10 3,2 Træ 1 1/2-4 Fluesnapper x 10 3,2 Stær x 14 5,0 Træ i åben skov, park eller have Hus, træ, pæl. Koloni. Kasser kan sidde tæt. 1 1/

8 Oplysning om insekthoteller Et insekthotel et sted, som tiltrækker forskellige insekter, og giver dem mulighed for at fouragere, bo og/eller yngle. Mange arter vil have glæde af hotellet. Alene bierne udgør en stor del. Når man siger ordet bi, tænker de fleste på honningbier i bistader, men der findes langt over 200 arter af vilde bier, som er med til at bestøve, og selv om honningbien er den vigtigste bestøver, har også de vilde bier stor betydning. Bier er simpelthen uundværlige for landbrug, frugtavl, privathaver etc. Insekthotellet vil også tiltrække andre insekter, som f.eks. eddekopper, stankelben, ørentvister og sommerfugle. Insekterne er en hel vital del af fødekæden og udgør hovedmåltidet for mange fugle, som sætter tusindvis af insekter til livs i løbet af en sæson. Der er altså mange gode grunde til at opsætte et insekthotel i haven! Som regel er hotellet udformet som en kasse, der fyldes med forskellige materialer, som de små fyre holder af. Rigtig mange forskellige ting kan bruges til at fylde i, og netop det giver mulighed for at skabe et smukt og spændende indslag i haven. Ikke blot til glæde for insekterne, men også for de mennesker, som kigger på. Nogle af materialerne skaber hulrum og giver gemmesteder, andre fortæres, og så er der dem, som kan bruges til at lægge æg i, eller som larver kan forpuppe sig i. Hotellet kan være stort og flot at se på, med en mængde forskellige rum, eller det kan være mere ydmygt. Et rør med halm eller en kasse med grene kan også udgøre et insekthotel. Der findes på Internet mange inspirerende billeder af insekthoteller. 8

9 NATURTURE - PLANLÆGNINGSSKEMA Naturplejenetværk for Nordvestjylland Sted: Dato: Projektleder for arrangementet: OPGAVE ANSVAR DATO NOTATER INDLEDENDE PLANLÆGNING Hvem skal der samarbejdes med? Lodsejere / kommune / landboforening / mfl. Hvem skal være turleder, naturformidler? Evt. Andre oplæg afhængig af målgruppen(e), fx kødkvægskonsulent, planteavlskonsulent ifm tilskudsregler, kommunens naturpleje medarbejder, osv Kort over projektområde Aftaler med lodsejer Adgangsforhold, parkering ØKONOMI Budget Finansieringsplan, evt. tilskud ANNONCERING OG OFFENTLIGGØRELSE Udarbejdelse af annonce Udarbejdelse af pressemeddelelse Kontakt til avis vedr annonce og pressemeddelelse - lokal- og ugeaviser Evt. kontakt til Radio Limfjords foreningskalender Udarbejdelse af plakat til ophæng Ophæng af plakater i butikker, bibliotek, mv annoncering og foreningernes kalendere Evt. Facebook, hjemmesider MATERIALER Drikkevarer? Mad? PROJEKTLEDELSE Hvem byder velkommen og sætter I gang? Kort info om NpN, naturplejearbejde, biodiversitet, projektområdet, samarbejdspartnere mv FORMIDLING Brochurer og andre materialer ADMINISTRATION NB HUSK evt deltagelses sedler (hvis det kræves) 9

10 DEBAT- OG FOREDRAGSAFTENER - PLANLÆGNINGSSKEMA Naturplejenetværk for Nordvestjylland Sted: Dato: Projektleder for arrangementet: OPGAVE ANSVAR DATO NOTATER INDLEDENDE PLANLÆGNING Emnet / tema. Kræver indgående drøftelse og afklaring af formål. Hvem skal være oplægsholder / holdere Hvem skal der samarbejdes med? Landboforening / NpN medlemsforeninger / Kommune / mfl. ØKONOMI Budget Finansieringsplan, evt. tilskud ANNONCERING OG OFFENTLIGGØRELSE Udarbejdelse af annonce Udarbejdelse af pressemeddelelse Kontakt til avis vedr annonce og pressemeddelelse - lokal- og ugeaviser Evt. kontakt til Radio Limfjords foreningskalender Udarbejdelse af plakat til ophæng Ophæng af plakater i butikker, bibliotek, mv annoncering / foreningernes kalendere /evt. sms annoncering Evt. Facebook, hjemmesider MATERIALER Forplejning: hvem gør hvad? PROJEKTLEDELSE Hvem byder velkommen og sætter I gang? Kort indledning / iscenesættelse / info om NpN / samarbejdspartnere mv FORMIDLING Brochurer og andre materialer ADMINISTRATION NB HUSK evt deltagelses sedler (hvis det kræves) 10

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE August 2008, 17. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden?

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Idekatalog Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Dette idekatalog vil give jer svar på ovenstånede spørgsmål

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

50 forslag til en sports- og fritidspolitik

50 forslag til en sports- og fritidspolitik Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade 55 8000 Århus C Århus d. 8. maj 2008 50 forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere