VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØ- RELSER M.M. TIL MEDLEMMER AF KOMMUNALBESTYRELSEN OG AN- DRE MEDLEMMER AF RÅD, NÆVN, KOMMISSIONER MV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØ- RELSER M.M. TIL MEDLEMMER AF KOMMUNALBESTYRELSEN OG AN- DRE MEDLEMMER AF RÅD, NÆVN, KOMMISSIONER MV."

Transkript

1 VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØ- RELSER M.M. TIL MEDLEMMER AF KOMMUNALBESTYRELSEN OG AN- DRE MEDLEMMER AF RÅD, NÆVN, KOMMISSIONER MV. Thisted Kommune Ledelsessekretariatet Oktober 2017

2 Indhold Indledning...4 Vederlag...5 Fast vederlag...5 Udvalgsvederlag...5 Eftervederlag...5 Vederlag til borgmester, viceborgmester og formænd...6 Eftervederlag til borgmester...6 Tillægsvederlag for børn under 10 år børnetillæg...6 Konstituerende møde...7 Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste , stk. 1, litra a møder i Kommunalbestyrelsen, udvalg m.v , stk. 1, litra b møder i forbindelse med kommunale hverv , stk. 1, litra c kurser m.v , stk. 1, litra d - seminarer , stk. 1, litra e deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger , stk. 1, litra f varetagelse af hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg.11 16, stk. 1, litra g, jf. 16, stk. 10 og 11 andre aktiviteter...12 Skematisk opsummering...12 Opgørelse og dokumentation i forbindelse med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste...13 Opgørelse...13 Krav til dokumentation...13 Lønmodtagere...13 Selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform...14 Liberale erhvervsdrivende...14 Fraværs- og kørselsgodtgørelse og andre godtgørelser...15 Rejser uden overnatning og/eller varer under 24 timer...15 Rejser med overnatning og over 24 timer...16 Fraværsgodtgørelse satser pr. 1. januar 2017:...16 Logi...16 Satser pr. 1. januar 2017:...16 Dokumentation...16 Godtgørelse af udgifter til kørsel i egen bil m.m Indberetning og udbetaling af godtgørelse...17 Udgifter forbundet med et fysisk handicap

3 Udgifter til pasning af syge nære pårørende...17 Computer/iPad m.v Anden form for godtgørelse...18 Særlige forhold vedrørende borgmester og viceborgmester...18 Borgmester...18 Viceborgmester...19 Konstitueret udvalgsformand ved formandens fravær...19 Stedfortrædere...19 Stedfortrædere indkaldt til at deltage i et enkelt møde...19 Stedfortræder indkaldt midlertidigt i en længerevarende periode...20 Vederlag m.m. til ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen...20 Procedure for udbetaling og gennemgang af vederlag, godtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste...21 Udbetaling...21 Gennemgang...21 Offentliggørelse af vederlag...21 Oplysningspligten...21 Offentliggørelsen...22 Skatteregler...22 Beskatning af godtgørelse for merudgifter til kørsel...22 Beskatning af fri telefon og internetadgang...23 Lovgrundlag

4 Indledning Reglerne om vederlag og godtgørelser til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen findes i lov om kommunernes styrelse (herefter kaldet Stl.) og bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen). I det følgende gennemgås, hvilke ydelser medlemmerne af Kommunalbestyrelsen er berettiget og forpligtet til at modtage. Regelsættet indeholder videre en beskrivelse af de formkrav, der er til udbetalingen af vederlag og godtgørelser, herunder både politisk og administrativ behandling. Da der er særlige regler for borgmester og viceborgmester, er der fokuseret på disse medlemmer af Kommunalbestyrelsen i et særskilt afsnit. Endeligt beskrives i særskilte afsnit stedfortrædernes rettigheder og vederlag samt godtgørelser til ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen. 4

5 Vederlag Fast vederlag Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen modtager et fast vederlag. Det faste vederlag udgør pr. 1. januar kr. årligt. Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det faste vederlag ydes til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt vederlag for alt kommunalpolitisk arbejde, som udføres af et medlem af Kommunalbestyrelsen iht. Stl. 16, stk. 1, litra a-g. Stl. 16, stk. 1, litra a-g er nærmere beskrevet under afsnittet Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste af hensyn til en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor et medlem har krav på, eller af Kommunalbestyrelsen kan tillægges ret til, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for afholdte udgifter. Udvalgsvederlag Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af 17, stk. 4 og 5 i Stl. samt til de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen til børn- og ungeudvalget. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag mellem udvalgene. Fordeling skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og eventuelle næstformand, hvis disse modtager vederlag for formandshenholdsvis næstformandshvervet. Summen af de årlige vederlag til udvalgsformænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer kan i Thisted Kommune højest udgøre 305 pct. af det aktuelle vederlag til borgmesteren. Eftervederlag Der ydes eftervederlag til udvalgsformænd, der stopper efter at have været formand for et 7, st. 2 udvalg eller et 15 udvalg i mindst 1 år. Eftervederlaget udgør et månedsvederlag for hvert påbegyndt år som formand, dog højst for 3 år. Hvis formanden efter fratrædelsen bliver formand for et andet udvalg eller vælges til folketinget, som minister eller regionsrådsformand, ubbetales der ikke vederlag. Vederlag til borgmester, viceborgmester og formænd Borgmesteren modtager et vederlag i forhold til indbyggertallet i kommunen, der følger de satser, der fremgår af vederlagsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at viceborgmesteren modtager et vederlag, der udgør 7,6 pct. af borgmesterens vederlag. Fra 1. januar 2018 har Thisted Kommune både en 1. og en 2. viceborgmester. 5

6 Når der er valgt flere viceborgmestre kan Kommunalbestyrelsens beslutning om vederlæggelse omfatte 1. og 2. viceborgmester, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget og størrelsen af disse til udvalgsformændene for de stående udvalg, børn- og ungeudvalget og folkeoplysningsudvalget er besluttet i den gældende styrelsesvedtægt. Der kan ydes vederlag til formænd for de udvalg, der nedsættes i henhold til Stl. 17, stk. 4, som vedrører særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. Der kan tillige ydes vederlag til næstformænd for disse udvalg. Eftervederlag til borgmester Borgmesteren får et eftervederlag på 1½ gange månedslønnen, for hvert påbegyndte år som borgmester. Eftervederlaget kan højst udgøre et beløb svarende til 12 måneders vederlag. Hvis borgmesteren efter fratrædelsen vælges til folketinget, som minister eller regionsrådsformand eller på ny vælges som borgmester, ubbetales der ikke vederlag. Tillægsvederlag for børn under 10 år børnetillæg Et medlem af Kommunalbestyrelsen har krav på et særligt tillægsvederlag - børnetillæg på kr. årligt pr. 1. januar 2017, når den pågældende har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet. Tillægsvederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Børnetillægget er en standardiseret godtgørelse af udgifter til børnepasning og kræver ikke, at medlemmet kan dokumentere konkrete udgifter. Der kan kun ydes ét vederlag, uanset om der bor flere børn under 10 år i hjemmet. Som udgangspunkt skal medlemmet eller dennes ægtefælle eller samlever have forældremyndigheden over barnet. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i CPR-registret på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet. To medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der bor sammen og har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år, har begge ret til vederlaget, idet de begge hver for sig opfylder lovens betingelser. Børnetillægget udbetales ikke efter den måned, hvor barnet fylder 10 år. Der ydes ikke børnetillæg til borgmesteren. Konstituerende møde Der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter Stl. 16, stk. 3 for deltagelse i det konstituerende møde. 6

7 Det gælder også det medlem, der vælges til borgmester. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes også til medlemmer, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge denne ordning forudsat at den/de pågældende har mistet en indtjening. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Et medlem af Kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. Stl. 16, stk. 5. Valget skal foretages med virkning for ét regnskabsår ad gangen. I så fald nedsættes det faste vederlag med et beløb på kr., jf. vederlagsbekendtgørelsens 2, stk. 3. Beløbet reguleres på samme vis som det faste vederlag. Det er ikke muligt at fravige bestemmelsen om, at valget sker for ét år ad gangen, selvom der i løbet af året indtræder uforudsete ændringer i f.eks. kommunalbestyrelsesmedlemmets indtjeningsforhold, som ændrer forudsætningerne for det foretagne valg. Stl. 16, stk. 1, litra a-g angiver udtømmende, hvilke aktiviteter det faste vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen omfatter. Det er også en afgrænsning af de tilfælde, hvor et medlem har krav på, eller af Kommunalbestyrelsen kan tillægges ret til, at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at man har mistet en indtjening i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal ydes i forbindelse med møder, der er mødepligt til, kurser og seminarer iht. 16, stk. 1, litra a-e. Et kommunalbestyrelsesmedlem kan dog ikke modtage en sådan erstatning i forbindelse med varetagelse af hverv, hvis der i henhold til særlovgivningen eller på andet særligt grundlag ydes særskilt vederlæggelse, jf. Stl. 16, stk. 6. Se nærmere nedenfor, hvor det er angivet under hvilke betingelser, et medlem har ret til at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilke aktiviteter, der udløser erstatning og hvilke aktiviteter, der ikke kan ydes erstatning til. 16, stk. 1, litra a møder i Kommunalbestyrelsen, udvalg m.v. Litra a omfatter deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg, udvalg nedsat efter Stl. 17, stk. 4 samt underudvalg nedsat af Økonomiudvalget samt stående udvalg. Med møde forstås, at der skal foreligge et møde, hvortil samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen eller udvalget er indkaldt, og hvor medlemmerne skal deltage i en forhandling og træffe beslutning eller i hvert fald have mulighed herfor. Der er ikke hjemmel til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved: forberedelsestid til møder, deltagelse i formøder, deltagelse i kontormøder, møder med administrationen, møder med borgmesteren, udvalgsformænd eller andre og møder i Kommunalbestyrelsens politiske grupper. 16, stk. 1, litra b møder i forbindelse med kommunale hverv Litra b omfatter deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse. 7

8 Mødebegrebet forstås som under litra a. Der skal være tale om et kommunalt hverv, der udføres efter udpegning eller valg af Kommunalbestyrelsen. F.eks. efter Kommunalbestyrelsens udpegning af én eller flere repræsentanter til kommissioner, råd og nævn. Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal være udpeget af Kommunalbestyrelsen, og bestemmelsen omfatter derfor ikke hverv, der udføres efter udpegning eller valg af et udvalg eller andre. Hvis Kommunalbestyrelsen kun har indstillingsret til det pågældende hverv, men på en sådan måde at denne ret medfører, at indstillingen er retligt bindende for den pågældende myndighed, så kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i sådanne møder. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der videreudpeges f.eks. til et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke udpeget eller valgt hertil af Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer eller andet på en sådan måde, at der ikke er en reel valgmulighed, så kan vedkommende kommunalbestyrelsesmedlem ikke anses for at være valgt eller udpeget af Kommunalbestyrelsen. Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste, hvis der gives vederlag efter andre regler. 16, stk. 1, litra c kurser m.v. Litra c omfatter deltagelse i kurser m.v., der af Kommunalbestyrelsen, eller af Økonomiudvalget efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen, anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og litra b nævnte hverv. Ved kurser forstås som udgangspunktet arrangementer, hvori der som en væsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Omfattet af bestemmelsen er tillige kursuslignende arrangementer såsom seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder. Der skal lægges vægt på, at arrangementet er af almen karakter og ikke har direkte sammenhæng med konkrete sager i Thisted Kommune. Studieture, venskabsbybesøg eller lignende er ikke omfattet af litra c, men af litra f eller litra g, se nærmere nedenfor. Efter kommunestyrelsesloven har Kommunalbestyrelsen kompetencen til at vurdere, om at kursus anses for at have betydning for de under litra a og litra b nævnte hverv. Kompetencen kan delegeres til Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde generelle regler for, hvilke kurser Kommunalbestyrelsen anser for at have betydning for varetagelsen af de i litra a og litra b nævnte hverv. Kommunalbestyrelsen beslutter ved vedtagelsen af disse retningslinjer, at følgende kurser m.v. har betydning for de under litra a og litra b nævnte hverv: Kurser m.v. for kommunalbestyrelsesmedlemmer udbudt af: - COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling - Kommunernes Landsforening (KL) 8

9 - Thisted Kommune - Ministerier, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder Kurser m.v. for kommunalbestyrelsesmedlemmer udbudt af andre, som i væsentligt omfang vedrører følgende emner, anses tillige for relevante: - Kommunens styrelse - Lovgivning og aftaler på det kommunale område - Kommunens planlægning, prioritering og omstillingen indenfor de områder, Kommunalbestyrelsen og dens udvalg varetager. Et kursus udbudt af andre, som i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilke et medlem er udpeget eller valgt til varetagelse af et hverv (litra b om hverv, som kommunalbestyrelsesmedlemmet er udpeget eller valgt til), anses også for relevant for det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem. Økonomiudvalget bemyndiges ved vedtagelsen af disse retningslinjer til at afgøre, om et kursus, der falder udenfor de ovenfor nævnte, har betydning for hvervet. 16, stk. 1, litra d - seminarer Litra d vedrører deltagelse i seminarer for den samlede Kommunalbestyrelse, jf. Stl. 9 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning, jf. Stl. 9 a, stk. 1. Kommunalbestyrelsens beslutning om afholdelse af seminar i henhold til Stl. 9 a medfører, at der er mødepligt til seminaret, og der kan dermed udbetales tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse for deltagelse i disse seminarer. Litra d omfatter ikke seminarer for udvalg. 16, stk. 1, litra e deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger Litra e omfatter deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger efter Stl. 42 c. Der kan ikke træffes beslutninger på disse møder, men kommunalbestyrelsesmedlemmerne har mødepligt til møderne. Deltagelse i revisionsforelæggelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 16, stk. 1, litra f varetagelse af hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg Litra f omfatter varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Bestemmelsen omfatter de hverv, som kommunalbestyrelsens medlemmer udfører efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, men hvor der ikke formelt kan træffes beslutninger. Udtrykket efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg skal forstås bogstaveligt, således at anmodningen skal behandles på et kommunalbestyrelses- eller udvalgsmøde, og be- 9

10 slutningen skal fremgå af referatet. 1 Litra f vedrører f.eks. deltagelse i forhandlinger med andre kommunale eller statslige myndigheder, repræsentativt arbejde, besigtigelser og borger- eller orienteringsmøder, f.eks. om kommunens planlægning. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes kun, hvis Kommunalbestyrelsen har truffet særskilt beslutning herom. Kommunalbestyrelsen beslutter ved vedtagelsen af disse retningslinjer, at der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af disse andre kommunale hverv: - forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg - deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder - deltagelse i seminarer for udvalg - deltagelse i møder med faglige organisationer, erhvervsorganisationer eller andre interesseorganisationer - deltagelse i borgermøder - deltagelse i besigtigelse/tilsyn i forbindelse med en konkret sag - deltagelse i studieture - deltagelse i besøg hos venskabsbyer - deltagelse i repræsentativt arbejde Hvis et udvalg som helhed ønsker at foretage en studierejse eller en besigtigelse, skal dette ske efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen. 16, stk. 1, litra g, jf. 16, stk. 10 og 11 andre aktiviteter Litra g omfatter udførelse af alle andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv end dem, der er angivet i litra a-f. Eksempler på andre aktiviteter er mødeforberedelse samt besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture og deltagelse i repræsentativt arbejder, der ikke finder sted efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i aktiviteter under litra g. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at yde befordrings- og fraværsgodtgørelse og godtgørelser i henhold til Stl. 16, stk. 10 og 11, dvs. godtgørelse for udgifter til befordring, fravær fra hjemstedet samt dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og til pasning af syge nære pårørende. Kommunalbestyrelsen er dog ikke som ved de under litra a-f nævnte aktiviteter forpligtet hertil. 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet har i notat af 21. oktober 2014 udtalt, at det afgørende er, at der er truffet en reel beslutning af kommunalbestyrelsen eller udvalget om, at medlemmet skal varetage det pågældende hverv. I praksis vil beslutningens indførelse i beslutningsprotokollen være dokumentation for, at kommunalbestyrelsen eller udvalget har truffet beslutning herom. 10

11 Skematisk opsummering Forståelsen af ovennævnte litra a-g aktiviteter kan illustreres ved nedenstående skematiske opstilling: Kommunestyrelseslovens 16, stk. 1 Litra a-e: møder, kurser, seminarer, revisionsforelæggelse Litra f: andre hverv efter anmodning Litra g: andre aktiviteter Tabt arbejdsfortjeneste X X X X X Kræver Kommunalbestyrelsesbeslutning X Nej Kræver Kommunalbestyrelsesbeslutning X Omfattet af det faste vederlag Befordringsgodtgørelse Fraværsgodtgørelse X Kræver Kommunalbestyrelsesbeslutning 11

12 Opgørelse og dokumentation i forbindelse med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse Det er et grundlæggende krav, at det pågældende medlem skal kunne dokumentere at have mistet indtjening. Ved valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. Beløbet reguleres på samme vis som det faste vederlag. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højest udgøre det femdobbelte af det af diætbeløb, som af Økonomi- og Indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timer varighed. Aktuelt maksimalt kr. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., og det maksimale daglige erstatningsbeløb forhøjes således med 25 kr. årligt. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage en bibeskæftigelse på grund af et kommunalt hverv, kan også kræves erstattet. Retten til erstatning omfatter alle økonomiske ydelser, der mistes ved fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Erstatning ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan som udgangspunkt ikke indgå i erstatningsberegningen. Krav til dokumentation I Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv og KL s vejledning fra 2007 om vederlag, diæter og godtgørelse ved varetagelse af kommunale og regionale hverv er der angivet en række anbefalinger om, hvorledes kravene til dokumentationen nærmere kan udformes. Det er et grundlæggende krav, at det pågældende medlem skal kunne dokumentere at have lidt et indtægtstab. Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter kravet til dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsen fastsætter i den forbindelse følgende krav: Lønmodtagere Kravet til dokumentation for medlemmer, der er lønmodtagere, er en lønseddel, der viser hvilken timeløn, medlemmet har eller skriftligt dokumentation fra medlemmets arbejdsgiver. Blanketten til indberetning af antal timer, der søges om tabt arbejdsfortjeneste for, skal udfyldes, underskrives og indsendes af medlemmet hver måned. Blanketten skal tillige underskrives af medlemmets arbejdsgiver. Lønmodtageren skal vedlægge dokumentation i form af lønseddel, der viser løntræk svarende til det beløb, der bedes om tabt arbejdsfortjeneste for eller en skriftlig bekræftelse fra medlemmets arbejdsgiver på, at der er foretaget løntræk. Hvis der sker ændringer i lønmodtagerens indtægtsforhold i form af skift af ansættelsessted eller lign., påhviler det denne at gøre administrationen opmærksom herpå. 12

13 Selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil tabet ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet fremgå som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Som dokumentation kræves en skriftlig erklæring fra medlemmet om, at den pågældende har mistet indtjening, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør dette. Dette skal ske ved hver indsendelse af anmodning om udbetaling af erstatning. Herudover skal medlemmet som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste hvert år i januar måned fremlægge en erklæring fra vedkommendes revisor om størrelsen af vedkommendes timeløn. Det præciseres, at det påhviler vedkommende selv at foretage en kritisk vurdering af, om den medgåede tid til varetagelse af det kommunale hverv rent faktisk har medført tab af erhvervsindtægter. Her tænkes især på aften- og weekendarbejde. Liberale erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsen fastlægger en timeløn på grundlag af opgørelsen af den skattepligtige indkomst suppleret med en erklæring fra pågældendes revisor. Dette skal ske i forbindelse med den pågældendes aflæggelse af regnskabet for det foregående år og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar for det år, som dokumentationen skal gælde for. For liberale erhvervsdrivende som f.eks. advokater, revisorer, håndværksmestre, landmænd og forretningsdrivende, kan det formentlig som udgangspunkt lægges til grund, at de ikke har mistet erhvervsindtægter i forbindelse med aftenmøder. Hvis det måtte være tilfældet, vil der blive krævet særskilt dokumentation herfor. 13

14 Fraværs- og kørselsgodtgørelse og andre godtgørelser Når medlemmer af Kommunalbestyrelsen deltager i møder m.v. nævnt i Stl. 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende typer af skattefri godtgørelser efter Skatterådets standardtakster: Kørselsgodtgørelse Godtgørelse for fravær fra hjemstedet Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Videre kan Kommunalbestyrelsen beslutte fra gang til gang, at der i henhold til litra g ydes: Kørselsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse, godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende i forbindelse med udførelsen af bestemte aktiviteter. Det er bestemt, at der udbetales kørselsgodtgørelse efter Stl. 16, stk. 11 i forbindelse med fremmøde i forbindelse med jubilæum, indvielse eller lignende på en kommunal institution i Thisted Kommune. Det er tillige bestemt, at der ydes kørselsgodtgørelse til medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der foretager borgerlige vielser efter Stl. 16 f. Endelig ydes der: Andre godtgørelser til dækning af udgifter, som er forbundet med deltagelse i de i Stl. 16, stk. 1 nævnte møder m.v. Det kan omfatte udgifter til telefon, PC, avisabonnement m.v. Rejser uden overnatning og/eller varer under 24 timer Der ydes godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider og lignende efter regning. Der udbetales ikke fraværsgodtgørelse ved rejser, der ikke omfatter overnatning og/eller varer under 24 timer. 14

15 Rejser med overnatning og over 24 timer Fraværsgodtgørelse satser pr. 1. januar 2017: Dagpenge betalt for hver fulde 24 timer tjenesterejsen varer: 487,00 kr. Timepenge betalt pr. påbegyndt time ud over fulde døgn 20,29 kr. Hvis der er fri kost til rådighed med henholdsvis morgenmad, frokost og/eller aftensmad, nedsættes fraværsgodtgørelsen med: Morgenmad: 15% Frokost: 30% Aftensmad: 30% I de tilfælde, hvor der ydes fuld forplejning, er der 25% af den samlede rejse godtgørelse til rest, der kan udbetales til dækning af øvrige udgifter til småfornødenheder i forbindelse med rejsen, f.eks. drikkevarer i forbindelse med hyggelige stunder, telefon, avis, slik m.v. Udbetaling af rejsegodtgørelse sker fra Ledelsessekretariatet efter attestation af borgmesteren. Det bemærkes, at Thisted Kommune har indberetningspligt for udbetalte skattefrie godtgørelser. Logi Hvis der ikke stilles logi til rådighed, refunderes dokumenterede, rimelige udgifter til hotelværelse. Der kan maksimalt refunderes beløb på: Satser pr. 1. januar 2017: Danmark 2 : kr. Satserne er fastsat af Moderniseringsstyrelsen. Hvis medlemmet selv sørger for logi udbetales skattefri godtgørelse på 209 kr. pr. døgn til dækning af udokumenterede udgifter til logi. Dokumentation Rejseudgifter ud over kørsel i egen bil/knallert/cykel kan kun dækkes skattefrit efter regning. Dokumentation i form af originale billetter, kvitteringer m.v. skal foreligge før udbetaling. Udlæg kan dog dokumenteres i form af kopi af kontoudtog fra bank m.v. i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få kvittering. Godtgørelse af udgifter til kørsel i egen bil m.m. Skatterådet fastsætter 1. januar hvert år satserne for skattefri godtgørelse til kørsel i egen bil m.m. Pr. 1. januar 2017 er satserne således: Kørsel i egen bil til og med km i et kalenderår:3,53 kr. pr. km 2 Dispositionsbeløb til hotelophold i udlandet afhænger af, hvilket land man opholder sig i. En nærmere oplistning af satserne for de enkelte lande fremgår af Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 15

16 Kørsel i egen bil ud over km i et kalenderår: Kørsel med egen cykel eller knallert: 1,93 kr. pr. km 0,52 kr. pr. km Indberetning og udbetaling af godtgørelse Antal kørte kilometer i forbindelse med hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem skal påføres en Indberetningsliste vedr. befordring til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Listen udleveres af Ledelsessekretariatet. Listen udfyldes, underskrives og afleveres i Ledelsessekretariatet eller pr. mail til Udbetaling af kørselsgodtgørelse sker til NEM-konto. Fra 1. januar 2018 vil der forventeligt kunne ske indberetning via en App. Udgifter forbundet med et fysisk handicap Efter bemærkninger til Stl. har bestemmelsen til formål at sikre, at fysisk handicappede medlemmer af Kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre medlemmer. Som eksempel på udgifter, det kan godtgøres efter bestemmelsen, er udgifter til hjælpemidler, særlig sekretærbistand m.v. F.eks. kan blinde og andre medlemmer, der ikke kan læse almindelig skrift, sikres en anden og lige så tilfredsstillende adgang til information ved godtgørelse af udgifter til lydbånd, punktskrift eller bistand til oplæsning. For medlemmer med hørehandicap kan der være tale om godtgørelse af udgifter til tolkebistand. Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler m.v. forudsætter, at de almindelige muligheder for at hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt. Dokumentation for de betalte nødvendige udgifter sendes til Ledelsessekretariatet. Udgifter til pasning af syge nære pårørende Et medlem af Kommunalbestyrelsen, bortset fra borgmesteren, har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge nære pårørende, som det må anses for nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med den pågældendes deltagelse i møder m.v. Efter bemærkningerne til bestemmelsen er det en forudsætning, at den pågældende normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. Det fremgår også af bemærkningerne, at der ved "nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever. Dokumentation for de betalte nødvendige udgifter sendes til Ledelsessekretariatet. Computer/iPad m.v. Fra 2018 får medlemmerne af Kommunalbestyrelsen stillet en bærbar computer til rådighed med fri internetadgang i form af mobilbredhånd. Medlemmerne får ligeledes stillet en farverprinter til rådighed til brug for det politiske arbejde for Thisted Kommune. Toner til printer kan afhentes i Center for IT og Digitalisering. 16

17 Videre får medlemmerne udleveret en mobiltelefon incl. fri tale, SMS og MMS og internetadgang samt en tablet med fri internetadgang. Abonnementerne er kun til fri afbenyttelse i Danmark. Ønsker et medlem en 12,9 ipad Pro stillet til rådighed, kan en sådan vælges som alternativ til en bærbar computer og en standard 9,7 ipad. Såfremt privat anvendelse af de udleverede enheder i udlandet medfører en øget omkostning for Thisted Kommune i form af øget abonnementsudgift, skal medlemmet selv afholde denne udgift. For så vidt angår beskatning henvises til det særskilte afsnit herom i disse retningslinjer. Anden form for godtgørelse Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen får aktuelt vederlagsfrit et abonnement på tidsskriftet Danske Kommuner sendt til bopælen samt mobildevice til DK Nyt/Kommunen. Særlige forhold vedrørende borgmester og viceborgmester Borgmester Der ydes et vederlag til borgmesteren, der svarer til, hvad der er fastsat i vederlagsbekendtgørelsen. Borgmesteren kan ikke, ud over det vederlag borgmesteren modtager, samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv. Dog kan borgmesteren modtage godtgørelser efter Stl. 16, stk. 10, litra a og b (befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse og godtgørelse på grund af et fysisk handicap) samt andre særlige godtgørelser efter Stl. 16, stk. 11. Borgmesteren ydes ikke kørselsgodtgørelse for transport mellem hjem og rådhus i forbindelse med fremmøde for at varetage funktioner som øverste daglige leder af kommunens administration, da rådhuset anses for den faste arbejdsplads. Viceborgmester Viceborgmesteren modtager et vederlag på 7,6 pct. af borgmestervederlaget. Når der pr. 1. januar 2018 vælges både en 1. og en 2. viceborgmester i kommunen, kan Kommunalbestyrelsens beslutning om vederlag omfatte 1. og 2. viceborgmester, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 pct. af borgmesterens vederlag. Konstitueret udvalgsformand ved formandens fravær Hvis et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager den pågældende i funktionsperioden et vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. 17

18 Stedfortrædere Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde i Kommunalbestyrelsen på grund af sin helbredstilstand, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet, jf. Stl. 15, stk. 1. Et medlem kan have lovligt forfald af andre grunde, f.eks. graviditet og barsel, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Stedfortrædere indkaldt til at deltage i et enkelt møde Stedfortræderen modtager diæter, eventuelt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i et enkelt møde i Kommunalbestyrelsen. I relation til vederlæggelse af stedfortrædere i Børn- og Unge-Udvalget, har Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014 besluttet, at vederlaget pr. mødedag til de medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der som stedfortrædere indkaldes til møder i Børn- og Unge-Udvalget, ikke kan udgøre mindre end diætsatsen som fastsat i vederlagsbekendtgørelsen. Stedfortræder indkaldt midlertidigt i en længerevarende periode Stedfortræderen modtager vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af Kommunalbestyrelsen. Indtræder stedfortræderen også i et udvalg, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Vederlag m.m. til ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om vederlag m.m. gælder ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Kommunalbestyrelsen, jf. Stl. 16 a, stk. 1. Ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan modtage diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de i Stl. 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder m.v. Kommunalbestyrelsen beslutter ved vedtagelse af disse retningslinjer, at der til ikke-medlemmer ydes diæter efter Stl. 16 a, stk. 1 for deltagelse i de i lovens 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder, som beskrevet ovenfor, og som ikke honoreres eller vedlægges særskilt efter andre regler. Ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen modtager i forbindelse med den pågældendes deltagelse i de i Stl. 16, stk. 1, litra a-c nævnte møder m.v. følgende godtgørelser: befordringsgodtgørelse godtgørelse for fravær fra hjemstedet godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning 18

19 Procedure for udbetaling og gennemgang af vederlag, godtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Udbetaling Udbetaling af faste vederlag sker automatisk forud hver måned på sidste bankdag i måneden. Udbetaling af godtgørelser samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste sker månedsvis eller kvartalsvis bagud. På en særlig blanket anfører kommunalbestyrelsesmedlemmet, hvilke møder han/hun har deltaget i, samt hvilke ydelser der anmodes om udbetaling af i den forbindelse. Udbetaling af eftervederlag til udvalgsformænd sker den 1. i måneden efter man stopper som formand. Udbetaling af eftervederlag til borgmesteren sker, for så vidt angår en sum svarende til 6 måneders vederlag, til den 1. i måneden efter man stopper som borgmester. Vederlag ud over dette, udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter, at engangsbeløbet er udbetalt. Gennemgang Ledelsessekretariatet gennemgår de afleverede blanketter for godtgørelser og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i henhold til regelsættet, før udbetaling finder sted. Med hensyn til varigheden af møderne i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og andre møder, indestår medlemmet ved sin underskrift for, at oplysningen om deltagelse og mødets varighed er korrekt. Ledelsessekretariatet undersøger: om mødet er omfattet af Stl. 16, stk. 1, litra a-b om kurset/konferencen er omfattet af disse retningslinjer (Stl. 16, stk. 1, litra c) om et arrangement er omfattet af 16, stk. 1, litra f, alternativt litra g udgifter til kørsel, rejser m.v., der anmodes om godtgørelse for Hvis blanketten ikke er udfyldt fyldestgørende, tages der kontakt til medlemmet. Offentliggørelse af vederlag Oplysningspligten Oplysninger om vederlag, som et medlem af Kommunalbestyrelsen modtager for varetagelsen af forskellige hverv, skal offentliggøres hvert år inden udgangen af 1. kvartal for det foregående kalenderår, jf. Stl. 16 e, stk. 1. Medlemmerne har pligt til at give Kommunalbestyrelsen oplysninger om størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår, og Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre de indberettede oplysninger. Det er kun vederlaget, der er omfattet af bestemmelsen. Oplysningspligten omfatter alle andre hverv end medlemskab af Kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres af et medlem af Kommunalbestyrelsen efter valg eller forslag af kommunen. 19

20 Ovennævnte kan for eksempel være bestyrelsesposter i interessentskaber, aktie- eller anpartsselskaber, fonde eller selvejende institutioner, ligesom det kan være bestyrelsesposter i kommunale selskaber, herunder kommunale fællesskaber, jf. Stl. 60. Offentliggørelsen I Thisted Kommune offentliggøres oplysningerne på kommunens hjemmeside i løbet af den sidste uge i marts måned hvert år. Oplysningerne indeholder navnet på medlemmerne, der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmerne har udført. Ledelsessekretariatet indsamler oplysningerne fra medlemmerne i løbet af januar/februar måned. Skatteregler Beskatning af godtgørelse for merudgifter til kørsel Ligningsloven indeholder særlige regler om beskatning af godtgørelse for merudgifter i relation til kørsel. Der kan ved kørsel mellem bopælen og mødestedet ydes skattefri godtgørelse i indtil 60 mødedage inden for de forudgående 12 måneder. Hvis der køres mere end 60 mødedage mellem bopælen og mødestedet, medregnes godtgørelsen som personlig indkomst fra og med mødedag nr. 61. Fradrag fra og med 61. mødedag kan foretages efter reglerne om kørsel mellem hjem og arbejde. Det er kun kørsel, hvor bopælen er i den ene ende, der tælles med i de 60 dage, uanset om det er i begyndelsen eller i slutningen af kørslen. Mødedage, hvor medlemmet ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse for at køre i egen bil til eller fra mødestedet, tælles også med i de 60 dage. Der gælder én 60 dages periode pr. mødested. f.eks. én periode for møder på Asylgade 30 i Thisted og én for møder på Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy. 60 dages-reglen er begrænset til de forudgående 12 måneder. Det betyder, at 60 dages-reglen ruller fremad i tiden. Kørsel, der ligger mere end 12 måneder tilbage i tiden, trækkes fra og samtidig tillægges ny kørsel, dvs. den kørsel, der netop er foretaget. Der ydes skattefri godtgørelse ved kørsel mellem to mødesteder. Denne kørsel er ikke omfattet af 60 dages-reglen. Beskatning af fri telefon og internetadgang Multimediebeskatningen er ophævet pr. 1. januar I stedet indførtes en beskatning af fri telefon (herunder fri datakommunikation). Den skattepligtige værdi udgør et grundbeløb på kr. For ægtefæller, der begge er omfattet af beskatningen, nedsættes den skattepligtige værdi med 25%. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst kr. Det er en forudsætning for nedsættelsen, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang. 20

21 Fri telefon betragtes som A-indkomst, og der er en selvstændig indberetningspligt for arbejdsgiveren. En pc, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren til brug ved arbejdet, beskattes ikke. Når medlemmet får stillet en tablet og internetadgang og/eller en bærbar computer til rådighed, der tages med hjem, skal det ikke beskattes. Betingelsen for at undgå beskatning er dog, at computer og internet i overvejende grad bruges arbejdsmæssigt, og der skal være adgang til kommunens netværk. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 318 om kommunernes styrelse af 28. marts 2017 Bekendtgørelse nr om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv af 9. december 2016 Vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv KL s vejledning fra 2007 om vederlag, diæter og godtgørelser ved varetagelse af kommunale og regionale hverv Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 21. december 2016 om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 21

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vederlag og godtgørelse. Byrådsmedlemmer

Vederlag og godtgørelse. Byrådsmedlemmer Vederlag og godtgørelse Byrådsmedlemmer 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 30. januar 2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Vederlag 1.1 Fast vederlag 1.2 Tillægsvederlag (børnetillæg) 1.3 Udvalgsvederlag

Læs mere

Notat om tabt arbejdsfortjeneste

Notat om tabt arbejdsfortjeneste Vedrørende: Notat om tabt arbejdsfortjeneste Sagsnavn: Vederlag tabt arbejdsfortjeneste Sagsnummer: 00.22.02-A26-1-14 Skrevet af: Ulla Marcus E-mail: ulla.marcus@randers.dk Forvaltning: Byrådssekretariatet

Læs mere

Udkast til vederlagsregulativ for Region Sjælland

Udkast til vederlagsregulativ for Region Sjælland Brevid: 3465094 Udkast til vederlagsregulativ for Region Sjælland Indledning Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af medlemmer af Regionsrådet og til personer i henhold til 17. Reglerne

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018)

Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018) Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEDERLAG... 3 2.1. Borgmesteren... 3 2.2. Viceborgmester... 3 2.3. Udvalgsformænd og næstformænd...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet

GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ Af: Helle Johansen Diættaksten udgør i 2006: For møde på indtil 4 timer i alt 360 kr. For møde på over 4 timer i

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vederlaget reguleres hvert år med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (pr )

Vederlaget reguleres hvert år med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (pr ) GLADSAXE KOMMUNE Center for Service Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ 2010 Økonomiudvalget 15.12.2009 Åbne sager Punkt nr. 430 NOTAT Bilag 1 Dato: 24. november 2009 Af: Mikael Wolf Diættaksten udgør

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2018-2021 Godkendt af Byrådet 30. januar 2019 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse findes i 16

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer Jette Linnemann Direkte: 7257 7285 Mail: jli@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.01.00-G01-6-18 Retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer Generelt om udbetaling af

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Vederlaget reguleres hvert år med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (pr )

Vederlaget reguleres hvert år med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (pr ) GLADSAXE KOMMUNE Center for Service Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ 2011 NOTAT Dato: 3. januar 2011 Af: Mikael Wolf Diættaksten udgør i 2011: For møde på indtil 4 timer i alt 385 kr. For møde på

Læs mere

Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ 2018

Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ 2018 Byrådssekretariatet Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ 2018 Gældende fra 1. april 2018 J. nr. 00.22.02A30 1 Indhold Diættakster... 3 1. Byrådsmedlemmer: vederlag og tabt arbejdsfortjeneste... 4 A. Fast

Læs mere

Byrådssekretariatet. Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ 2019

Byrådssekretariatet. Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ 2019 Byrådssekretariatet Gladsaxe Kommunes Vederlagsregulativ 2019 Gældende fra 1. april 2019 1 Indhold Diættakster... 3 1. Byrådsmedlemmer: vederlag og tabt arbejdsfortjeneste... 4 A. Fast vederlag... 4 B.

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør årligt ,98 kr. (seneste regulering er foretaget ).

Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør årligt ,98 kr. (seneste regulering er foretaget ). GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ 2016 NOTAT Dato: 11. januar 2016 Af: Jesper Graff Thøger Diættaksten udgør i 2016: For møde på indtil 4 timer i alt 410 kr. For møde på over 4 timer

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Pr. 1. januar 2018 er satserne som følger. Grundbeløb Vederlag pr. år Vederlag pr. måned. Fast vederlag (1) kr ,00 kr ,75 kr.

Pr. 1. januar 2018 er satserne som følger. Grundbeløb Vederlag pr. år Vederlag pr. måned. Fast vederlag (1) kr ,00 kr ,75 kr. VALGT SOM MEDLEM AF AALBORG BYRÅD Vederlag for menige medlemmer Udgangspunktet for vederlag til de menige medlemmer af byrådet er et grundbeløb fastsat 1. april 2016. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør årligt kr. (seneste regulering er foretaget ).

Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør årligt kr. (seneste regulering er foretaget ). GLADSAXE KOMMUNE Center for Service Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ 2014 NOTAT Dato: 10. december 2013 Af: Mikael Wolf Økonomiudvalget 07.01.2014 Punkt nr. 3, bilag 1 Diættaksten udgør i 2014: For

Læs mere

Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (seneste regulering er foretaget ).

Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (seneste regulering er foretaget ). GLADSAXE KOMMUNE Center for Service Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ 2012 NOTAT Dato: 13. januar 2012 Af: Mikael Wolf Økonomiudvalget 31.01.2012 Punkt nr. 35, bilag 1 Diættaksten udgør i 2012: For

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv.

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. Vejle Kommune fastlægger herved retningslinjerne for, hvilke ydelser byrådsmedlemmer er berettiget til at modtage, jf. 16 i lov om kommunernes styrelse, jf.

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlagsregulativ. Retningslinjer for vederlæggelse af byrådsmedlemmer i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune

Vederlagsregulativ. Retningslinjer for vederlæggelse af byrådsmedlemmer i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune Vederlagsregulativ Retningslinjer for vederlæggelse af byrådsmedlemmer i Hjørring Kommune Hjørring Kommune December 2017 1. INDLEDNING... 3 2. FAST VEDERLAG... 3 2.1. NÆRMERE OM 16, STK. 1, LITRA A-G:...

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte personer

79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte personer Udskrift af protokollen for Byrådet Mødedato 30. januar 2018 79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 22-03-2018 EMN-2018-00002 Nanna Skau Fischer Danske Regioners regler for honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Telefonnotat Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med formøder med deltagelse af borgmester og gruppeformænd

Telefonnotat Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med formøder med deltagelse af borgmester og gruppeformænd Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-11230 Doknr. 187075 Dato 06-01-2014 Telefonnotat Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med formøder med

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer. - Aktuelle satser for vederlag og godtgørelser

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer. - Aktuelle satser for vederlag og godtgørelser Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer - Aktuelle satser for vederlag og godtgørelser Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer Odense Kommune Transformation og Strategi Maj 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Regelsæt. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Det konstituerende møde... 4 De forskellige vederlag... 4 Fast vederlag... 4 Tillægsvederlag

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Anne Ipsen. Kære BR-medlemmer

Anne Ipsen. Kære BR-medlemmer Anne Ipsen Fra: Anne Ipsen Sendt: 2. januar 2018 16:22 Til: BRDL_BR Alle Cc: OKFDL_BR Sekretariatet; Fællespostkasse Borgerrepræsentationens Sekretariat Emne: Tilmelding til ordningen vedr. erstatning

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kapitel 1. Indledning 1.1. Oversigt 1.2. Større ændringer i vederlagsbekendtgørelsen siden sidste vejledning Kapitel 2.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Kapitel 1. Indledning 1.1. Oversigt 1.2. Større ændringer i vederlagsbekendtgørelsen siden sidste vejledning Kapitel 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv UDKAST TIL NY Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MKG Sagsnr. 2012-00767 Doknr. 137174 Dato 06-09-2013 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv I medfør af

Læs mere

HONORARPOLITIK OG RAMMER FOR REJSER OG STUDIETURE

HONORARPOLITIK OG RAMMER FOR REJSER OG STUDIETURE KL S VALGPERIODE HONORARPOLITIK HONORARPOLITIK OG RAMMER FOR REJSER OG STUDIETURE 2 KL s honorarpolitik og rammer for rejser og studieture KL S HONORARPOLITIK OG RAMMER FOR REJSER OG STUDIETURE Dette notat

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 00.22.00-A26-1-18 Januar 2018 Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer Odense Byråd fastlægger herved rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer

Læs mere

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer.

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. DOK.NR. 2010/006846 003 Februar 2011 Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Odense Byråd fastlægger herved rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

NOTAT. Notat vedr. Vederlag, diæter og godtgørelse ved varetagelse af komunale hverv.

NOTAT. Notat vedr. Vederlag, diæter og godtgørelse ved varetagelse af komunale hverv. Notat vedr. Vederlag, diæter og godtgørelse ved varetagelse af komunale hverv. Sag: 81.14.10-A10-1-07 Ulla Kubach 26-03-2008 Formanden for Klagerådet vedr. hjemmehjælp har ved brev af 5. februar 2008 anmodet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Om generelle satser for befordringsgodtgørelse og godtgørelse af bestemt type kollektiv transport

Om generelle satser for befordringsgodtgørelse og godtgørelse af bestemt type kollektiv transport Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Sagsnr. 2018-626 Doknr. 28628 Dato 23-10-2018 Om generelle satser for befordringsgodtgørelse og godtgørelse af bestemt type kollektiv

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere