Oktober Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software"

Transkript

1 Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

2 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001

3 Indhold Side 1. Resumé Kendskab til Open Source Software Virksomhederne / organisationernes overvejelser om brug af Open Source Software Virksomhederne / organisationernes anvendelse af Open Source Software Virksomhederne / organisationernes udvikling af Open Source Software Indledning Undersøgelsens baggrund og formål Introduktion til Open Source Software Hvad er Open Source Software? Udvikling af Open Source Software Typer af Open Source Software Hvordan tjenes penge på OSS? Vedligeholdelse og support af OSS Metode Foranalyse og tilrettelæggelse Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsens population Vægtning Kendskab til Open Source Software Kendskab til og anvendelse af OSS Kendskab til OSS applikationer Samlede kendskab til og anvendelse af Open Source Software Hvorfra stammer kendskab til OSS? Overvejelser om fremtidig anvendelse af Open Source Software Overvejelser om anvendelse af OSS Områder for fremtidig anvendelse af OSS Årsager til at begynde at anvende OSS Årsager til at undlade at anvende OSS Forhold der kunne få virksomhederne/organisationerne til at anvende OSS...47

4 5. Anvendelse af Open Source Software Introduktion og anvendelsesområder Applikationstyper og forventet brug Fordele ved OSS Ulemper ved OSS Omkostninger/besparelser ved OSS Udvikling af Open Source Software Udvikling af OSS Motivation til at udvikle OSS Indtjening ved OSS...71

5 1. Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af anvendelse og udvikling af Open Source Software (OSS) i offentlige institutioner og private virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af PLS RAMBØLL Management for Patent- og Vare-mærkestyrelsen og Teknologirådet i juni Målet med undersøgelsen er, at: Kortlægge anvendelsen af OSS i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor Kortlægge dansk erhvervslivs og den offentlige sektors deltagelse i udviklingen af OSS Open Source Software betyder, at kildekoden til softwaren er åben, hvilket indebærer, at den frigives sammen med softwaren. OSS indebærer bl.a. at: 1. Softwaren kan anvendes og tilpasses, som brugeren ønsker 2. Kildekoden kan videreudvikles og viderekopieres 3. Software udviklet på basis af OSS, eller som benytter dele af OSS, skal gøres til OSS Derudover er OSS kendetegnet ved, at det i anskaffelse er meget billig eller gratis. Undersøgelsen er en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med opfølgende telefoninterview blandt private virksomheder og offentlige institutioner. Svarpersonerne i undersøgelsen er virksomhedernes / organisationernes IT-ansvarlige. Udvælgelsen af virksomheder og organisationer er foretaget, så der er tale om en repræsentativ gruppe af dansk erhvervsliv og den offentlige sektor. Desuden er der i udtrækket medtaget en relativ stor andel af virksomheder fra IT-relaterede brancher, både indenfor fremstilling og service samt forskning og uddannelse. Undersøgelsen omfatter interview med personer, hvoraf 78% er fra private virksomheder og 22% fra offentlige organisationer, foreninger samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 1 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

6 1.1 Kendskab til Open Source Software Virksomhederne og de offentlige organisationer er blevet stillet to overordnede spørgsmål vedrørende OSS: om man har hørt om eller anvender OSS samt om man har hørt om eller anvender specifikke OSS applikationer. Resultatet af disse svar kan sammenfattes som virksomhedernes samlede kendskab og anvendelse af OSS. Pct. Kendskab til Open Source Software Anvender OSS, 8 % Har hørt om OSS, 39 %, Intet kendskab til OSS, 53 % Note: Samtlige respondenter Antal besvarelser: Den overordnede konklusion af undersøgelsen er, at: 8% af alle danske virksomheder og offentlige organisationer anvender Open Source Software - dvs. har svaret at de anvender OSS og/eller specifikke OSS applikationer Yderligere 39% af alle virksomheder og offentlige organisationer har hørt om Open Source Software, dvs. svarer at de har hørt om OSS og/eller specifikke OSS applikationer, f.eks. Linux 53% har aldrig hørt om Open Source Software dvs. de har ikke hørt om OSS eller specifikke OSS applikationer. 2 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

7 Opdelt på offentlig og privat viser tallene, at kendskabet til og anvendelsen af Open Source software er langt mere udbredt blandt offentlige institutioner og andre end i private virksomheder, jf. tabel 3.4. Tabel 1.1 Kendskab til og anvendelse af OSS, offentlig/privat Offentlig institutioner og Ja, jeg har hørt om OSS Ja, vi anvender OSS i virks./org. Nej, jeg har ikke hørt om OSS andre 61% 16% 24% Private virksomheder 38% 8% 54% Note: Samtlige respondenter Fordelingen af kendskab på virksomhedsstørrelse viser, at kendskabet til OSS er større jo større virksomheden/organisationen er. Anvendelsen af OSS i den private sektor er størst blandt de mellemstore virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte. I den offentlige sektor er anvendelsen af OSS størst blandt organisationer med mellem ansatte. Der er stort kendskab til OSS blandt private virksomheder med over ansatte, men ingen af disse anvender OSS. 1.2 Virksomhederne / organisationernes overvejelser om brug af Open Source Software De virksomheder/offentlige organisationer, der har hørt om OSS, uden at anvende OSS (39% af den samlede population), er blevet spurgt om deres overvejelser vedrørende fremtidig anvendelse af OSS. 13% af disse virksomheder og offentlige organisationer vurderer, at OSS vil blive benyttet i virksomheden / organisationen indenfor de kommende to år, og yderligere 4% forventer, at OSS vil blive anvendt på længere sigt. De to områder, hvor flest af denne gruppe virksomheder / organisationer forventer at benytte OSS fremover, er: Server software (f.eks. Apache, Samba, PHP), i alt 71% Operativsystemer (f.eks. Linux og Free BSD), i alt 65% 3 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

8 Tallene indikerer, at der blandt virksomheder/organisationer, der ikke i dag anvender OSS, især kan forventes en vækst i anvendelsen af OSS indenfor server området, hvor der i dag findes produkter med høj ydelse og stor driftsstabilitet. Det er således indenfor de traditionelt store anvendelsesområder for OSS, at flertallet forventer at indføre OSS fremover. De virksomheder og organisationer, der ikke anvender OSS, har angivet grundene hertil. De væsentligste grunde til at undlade at anvende OSS er: Manglende tid og ressourcer 41% svarer i meget høj eller høj grad Manglende kompatibilitet med de programmer samarbejdspartnere anvender (f.eks. kunder, koncern eller styrelser) 37% meget høj eller høj grad Manglende kendskab til Open Source Software 30% meget høj eller høj grad 4 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

9 De virksomheder / organisationer, der ikke anvender OSS, er blevet bedt om at vurderer, i hvilken grad en række forhold kunne få dem til at anvende OSS, og svarene er vist i figuren nedenfor. Figur 1.1 Hvilke forhold kunne få virksomheden/organisationen til at anvende Open Source Software? Meget høj grad Høj grad 0% 10% 20% 30% 40% Udbredelse af én standard for filudveksling Udvikl. af programmer Mere brugervenlige slutbrugerprogr. Opbyg. af kompetencer Større kendskab i virk./org. Bedre support Etab. af samlet dansk-sproget adgang Off. støtte til overgang Mere positiv holdning fra ledelsen Mere positiv holdning fra medarbejderne 0% 10% 20% 30% 40% Note: Respondenter der har hørt om men ikke anvender OSS Antal besvarelser: 507 Note: Tabellen viser, hvor mange der har angivet i meget høj grad og høj grad. Derudover har der været svarmulighederne: i nogen grad, i begrænset grad, slet ikke samt ved ikke (bilag 1, spg. 11). 34% af svarpersonerne vurderer, at udbredelsen af en standard for filudveksling kunne bidrage i meget høj eller høj grad til, at virksomheden ville anvende OSS. Andre vigtige forhold til udbredelse af OSS er udvikling af nye produkter, virksomhederne / organisationerne har behov for (29%) og udvikling af mere brugervenlige programmer til slutbrugere (27%). Udover disse årsager følger en række begrundelser, der også tillægges væsentlig betydning. Disse er: Opbygning af kompetencer indenfor OSS blandt IT-medarbejdere, bedre support til OSS fra eks- 5 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

10 terne konsulenter og rådgivere og større kendskab til OSS i virksomheden. Undersøgelsen viser, at kendskabet til OSS er lav i de store private sektorer fremstilling, handel og service. Større kendskab til OSS nævnes som en hovedfaktor, hvis anvendelsen af OSS skal fremmes i disse sektorer. Derudover synes de største barrierer for anvendelse af OSS at være relateret til applikationernes manglende kompatibilitet og brugervenlighed. Virksomhederne / organisationerne angiver en mindre betydning af en mere direkte offentlig indsats og støtte, f.eks. støtte til omstilling til OSS og etablering af en samlet dansksproget adgang til OSS. 1.3 Virksomhederne / organisationernes anvendelse af Open Source Software De virksomheder/organisationer, der anvender OSS (dvs. 8% af den samlede population af virksomheder og organitsationer), har uddybet deres anvendelse heraf. Virksomhederne anvender altovervejende OSS inden for følgende områder i organisationen: IT, udvikling og produktion/drift. Dette er illustreret på figuren nedenfor. 6 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

11 På hvilke områder anvendes OSS Offentlig institution og andre Privat virksomhed IT Udvikling Produktion/drift Andre afdelinger/områder Adm./øko./regnskab salg/marketing Personale/uddannelse Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Note: Respondenter, der anvender OSS Antal besvarelser: 228 Der er én markant forskel i anvendelsen i henholdsvis private virksomheder og offentlige organisationer, idet 62% af de private virksomheder, der anvender OSS, anvender OSS til udvikling, hvorimod det tilsvarende tal kun er 25% for de offentlige organisationer. Figuren nedenfor viser indenfor hvilken type applikationer virksomhederne/organisationerne anvender OSS i dag og hvor de forventer udvidet brug fremover. 7 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

12 Applikationer hvor OSS anvendes, og hvor udvidet brug forventes Procentandel Anvendelse i dag Forventer udvidet brug inden for 2 år Andre typer Adm. Systemer Videnskabelige/tekniske programmer Multimedie lyd, grafik, 3D Office programmer Database Udviklingsværktøjer Operativsystem Server software Note: Respondenter der anvender og forventer udvidet brug af OSS Antal besvarelser: 144 Undersøgelsen viser, at OSS finder størst anvendelse indenfor server software (75%), operativ systemer (68%), udviklingsværktøjer (53%) og database applikationer (50%). Desk-top programmer, f.eks. tekstbehandling, finder mere begrænset anvendelse (28%), og det samme gælder for administrative systemer (11%). De virksomheder/organisationer, der anvender OSS, forventer en øget brug af OSS fremover. 64 % af de virksomheder/organisationer, der anvender OSS i dag, angiver, at de forventer at øge brugen af OSS inden for de næste 2 år. Det er i særligt grad inden for applikationer, hvor OSS allerede i høj grad anvendes af virksomhederne / organisationerne, at brugen også forventes at udvides inden for de næste 2 år. Når virksomhederne/organisationerne ikke anvender OSS på bestemte områder, angiver de forskellige årsager hertil. De fem hovedårsager er (angivelse af årsag i meget høj grad/høj grad i parentes): Manglende kompatibilitet med de programmer, samarbejdspartnere anvender (34%) 8 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

13 Manglende økonomiske ressourcer til omstilling af ITsystemer (31%) Lavere brugervenlighed i OSS (23%) Mangler programmer / funktionaliteter i OSS, man har behov for (20%) Benyttelse af closed source software front-end, og ITsystemet fungerer bedst, hvis samme benyttes back-end (17%) Virksomhederne/organisationerne har angivet årsager til, at de begyndte at anvende OSS. Hovedårsagen er lavere anskaffelsesomkostninger. 51 % af de private virksomheder og 44 % af de offentlige organisationer angiver denne årsag som i meget høj grad/høj grad/nogen grad værende årsagen til anvendelse af OSS. Herefter følger årsager, som er relateret til kvalitetsfordele ved OSS nemlig driftsstabilitet samt frihed til at rette og ændre i softwaren. Lavere driftsomkostninger rangerer også som en af hovedårsagerne til anvendelse af OSS. De primære opnåede fordele ved anvendelse af OSS frem for anvendelse af traditionelt kommercielt software relaterer sig ligeledes til lavere anskaffelsesomkostninger og kvalitetsfordele. Virksomhederne og organisationerne vurderede følgende fordele som de vigtigste fordele i meget høj grad/høj grad: Lavere anskaffelsesomkostninger 54% Bedre muligheder for selv at foretage rettelser og ændre softwaren 35% Højere pålidelighed og driftsstabilitet 35% Lavere driftsomkostninger 34% Frihed til videreudvikling af software 34% Generelt er andelen af virksomheder/organisationer, der angiver i meget høj grad/høj grad at have oplevet ulemper ved brugen af OSS er lavere end andelen, der angav fordele. De primære ulemper er manglende kompatibilitet (26 % svarer i meget høj grad/høj grad), lavere brugervenlighed for slutbrugere (21 % svarer i meget høj 9 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

14 grad/høj grad), og at man ikke kan få de programmer/funktioner, der er brug for (16 % varer i meget høj grad/høj grad). Virksomhederne/organisationerne angiver generelt adspurgt til besparelser/omkostninger ved OSS sammenlignet med kommerciel software, at anskaffelse og identifikation af OSS medfører nettobesparelser, medens ekstern support og uddannelse af ITmedarbejdere medfører nettoomkostninger. Påvirkningen af interne IT-ressourcer er nogenlunde omkostningsneutral. 1.4 Virksomhederne / organisationernes udvikling af Open Source Software Udvikling af OSS omfatter både udvikling af hele programmer og mindre dele af programmer og kan både ske mhp. intern anvendelse og ekstern videredistribution. Udover selve udviklingen af OSS er en række virksomheder begyndt at udvikle produkter og services, hvori OSS indgår. Ud af de i alt 8% af danske virksomheder / organisationer, der anvender OSS, er der kun 13%, der ikke anvender OSS til udvikling. Dette fremgår af tabellen nedenfor. Anvender virksomheden/org. Open Source Software.. I udviklingen af software til intern brug, som stilles til rådighed for andre under en Open Source licens I udvikling af en generel software applikation, som stilles til rådighed for andre under en Open Source licens Off. inst og andre Privat virks. Total 22% 27% 26% 8% 19% 17% Som en integreret del af rådgivningsydelser, som sælges 11% 28% 25% Som en integreret del af software, hardware eller web-tjenester som sælges 8% 53% 46% Til anden udvikling 14% 14% 14% Andre formål 28% 14% 17% Virksomheden/organisationen anvender ikke Open Source Software til udvikling 33% 9% 13% Antal besvarelser Note: Respondenter der anvender OSS 10 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

15 Der er et stort sammenfald mellem virksomheder, der anvender OSS, og virksomheder, der udvikler OSS, eller benytter OSS i kommercielt øjemed. Samtidig er der relativt få virksomheder, der bare benytter OSS som slutbrugere, uden at have nogen særlig indsigt i området. OSS er således stadig noget, der bruges af en mindre kreds af virksomheder / organisationer, der har særlig indsigt i området, og særlige forudsætninger for at benytte det. En nærmere analyse af besvarelserne viser, at en stor del af udviklingen foregår i forsknings- og uddannelsessektoren samt i ITvirksomheder, der udvikler indenfor internet relaterede produktområder. Svarkategorierne Anden udvikling (14%) og Andre formål (17%) dækker over en række forskellige anvendelser af OSS. Under Anden udvikling har en respondent nævnt, at de udvikler OSS til eget brug som derefter stilles til rådighed for andre på nettet. Andre svar er: udvikling af hjemmesider, støtteværktøjer, forskning og test. Under kategorien Andre formål nævnes bl.a. en række interne anvendelsesområder som: Webservere, test af software, intranet, undervisning og intern IT-drift. De virksomheder / organisationer, der udvikler OSS, er blevet spurgt, hvad der er deres motivation til at deltage i udviklingen af OSS. Den vigtigste motivation er at udvikle virksomhedens produkter (41%) og at opnå lavere omkostninger (40%). Mange svarpersoner ser også øget indtjening / omsætning (30%) og støtte til ideen om OSS (30%) som vigtige motivationsfaktorer. Virksomheder / organisationer, der udvikler OSS, har endvidere angivet, om de har indtjening i forbindelse med udviklingen. Her svarer 46% ja og 54% nej. De, der har opnået indtjening i forbindelse med OSS, er virksomheder indenfor databehandling, databaseværter, software-udvikling, konsulentbistand, fremstilling, service samt en enkelt forsknings / uddannelsesinstitution. 11 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

16 I kommentarer til spørgsmålet uddyber virksomhederne, hvordan de skaber indtjening ved OSS. De nævnte forretningsområder er: Hosting på web-servere Komplette netværksløsninger (filservere m.v.) Integreret del af web-tjenester Fjernundervisning Virksomhederne har estimere øget indtjening som følge af muligheden for at anvende OSS, dvs. både som følge af øget omsætning og som følge af færre omkostninger. Estimeret øget indtjening (overskud), der skyldes muligheden for at anvende Open Source Software Procent 0 - ½ million kr. 31% ½ - 1 million kr. 15% 1 5 millioner kr. 12% 5 25 millioner kr millioner kr. 2% Ved ikke / ønsker ikke at oplyse 40% Note: Respondenter der anvender, udvikler og tjener penge på OSS Antal besvarelser: Anvendelse og udvikling af Open Source Software

17 2. Indledning I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af anvendelse og udvikling af Open Source Software i offentlige organisationer og private virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af PLS RAMBØLL Management for Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet i juni Nærværende udgave af rapporten er udkast til kommentering af Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet. I den resterende del af dette kapitel præsenteres først undersøgelsens baggrund og formål og dernæst introduceres begrebet Open Source Software (OSS). Til sidst i kapitlet beskrives undersøgelsens metode. I kapitlerne 3-6 præsenteres resultaterne af den gennemførte undersøgelse. Kapitel 3 omhandler kendskab til OSS. Kapitel 4 beskriver anvendelsen af anden software end OSS, mens kapitel 5 beskriver anvendelsen af OSS. Endelig indeholder kapitel 6 en gennemgang af udviklingen af OSS. 2.1 Undersøgelsens baggrund og formål Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet har iværksat et projekt med det formål, at analysere anvendelse og udvikling af Open Source Software i Danmark mhp. at vurdere behovet for initiativer til understøttelse eller regulering af området. Nærværende rapport er baseret på en kvantitativ undersøgelse af anvendelse og udvikling af OSS, der indgår som en del af datagrundlaget i Patent- og Varemærkestyrelsens og Teknologirådets samlede undersøgelse af OSS. Målet med undersøgelsen er, at: Kortlægge anvendelsen af OSS i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor Kortlægge dansk erhvervslivs og den offentlige sektors deltagelse i udviklingen af Open Source Software 13 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

18 2.2 Introduktion til Open Source Software I de senere år har der været stigende interesse for OSS både fra medier, politikere og IT-branchen. OSS har af tilhængere været fremhævet som et middel til større leverandøruafhængighed og reducerede etableringsomkostninger, mens kritikere stiller spørgsmålstegn ved, om OSS kan betragtes som et realistisk alternativ til de traditionelle, closed source programmer. I dette afsnit introduceres begrebet OSS, og dernæst præsenteres følgende aspekter af OSS: Udvikling af OSS Typer af OSS Hvordan tjenes penge på OSS Vedligeholdelse og support af OSS Hvad er Open Source Software? Open Source Software, OSS, betyder, som navnet antyder, at kildekoden til softwaren er åben, hvilket indebærer, at kildekoden til softwaren frigives sammen med softwaren. Kildekoden består af de koder, programmørerne skriver, og bestemmer, hvordan softwaren virker, hvordan den ser ud, og hvilken funktionalitet brugeren får. Adgang til kildekoden er krævet, hvis der skal laves fejlrettelser eller videreudvikling af softwaren. Open Source Software frigives under licenser for at sikre, at anvendelsen og udviklingen af softwaren forløber, som udviklerne har ønsket, og at softwarens kildekode forbliver åben. Der eksisterer fire licenser, der som de første blev godkendt som Open Source Software licenser 1 : GNU General Public License (GPL) GNU Library or "Lesser" Public License (LGPL) BSD license (Berkeley Software Distribution) MIT license 1 The Open Source Initiative: 14 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

19 Dertil er der efter 1998 kommet kommet en række licenser, der også i dag er anerkendt af The Open Source Initiative. Fælles for de fleste licenser til OSS er som regel, at 2 : 1. Softwaren kan anvendes og tilpasses, som brugeren ønsker 2. Kildekoden kan videreudvikles og viderekopieres 3. Ny software udviklet på basis af OSS, eller som benytter dele af et OSS, også forbliver OSS De fleste lægger mest vægt på, at Open Source Software i anskaffelse er meget billig eller gratis, hvilket egentlig blot er en afledt konsekvens af ovenstående, f.eks. rettigheden til at viderekopiere softwaren. Disse regler for brug af OSS er i modsætning til almindelige kommercielle brugslicenser, hvor producenten kun giver tilladelse til brug på kundens maskiner og ikke tillader, at man kopierer programmet videre eller ændrer i det. Der er nogle forskelle mellem de forskellige OSS licenser, og især på det sidste af de tre punkter nævnt ovenfor (3). Dette punkt drejer sig om, hvordan man skal behandle software, der er videreudviklet fra OSS, og muligheden for at lukke og patentere softwaren igen. Den mest udbredte og restriktive er den såkaldte GPL-licens, der giver alle tilladelse til at videreudvikle og viderekopiere kildekoden, og som endvidere kræver, at nye tilføjelser og ændringer også gøres til Open Source Software. Heroverfor står de såkaldte BSD-licenser, der giver lov til at udvikle kommerciel software, baseret på den oprindelige kildekode, og altså derved lukke koden igen Udvikling af Open Source Software Der er i princippet to forskellige grupper, der udvikler OSS. Den ene gruppe er idealistiske programmører, der ligger store, ofte ulønnede, ressourcer i udvikling af software, der kan være et reelt alternativ til kommercielt software, ofte med en vis Microsoft kritisk holdning som 2 The Open Source Software Initiative: & Statskonsult: Åben programvare, Rapport 2001:7 15 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

20 motivation. Den anden gruppe er virksomheder eller individer, der har et fælles behov for software funktionalitet, der ikke findes på markedet, og som man i fællesskab udvikler for at spare omkostninger, og for at få flere udviklere til at kvalitetssikre produktet. Mange af de store OSS projekter er sponsoreret af store softwarefirmaer, der i fællesskab med andre store firmaer ønsker en fælles udvikling, der så frigives til offentligheden mod forventning om yderligere ressourcer til fejlfinding og videreudvikling. Ideelt set foregår udvikling af OSS i store frivillige, virtuelle arbejdsnetværk af flere tusinde programmører og virksomheder, der alle deltager i ét og samme udviklingsprojekt. Ofte vil et OSS udviklingsprojekt have en kerne gruppe af programmører, der kontrollerer hvad der skal udvikles, og hvornår. Softwaren ligges frem i OSS communities, nyheds-grupper eller lignende, og de gode OSS projekter får derved hjælp fra en langt større gruppe af programmører, der bidrager med test og fejlfinding. Selvom kildekoden i princippet er åben, så alle kan lave deres egne ændringer af softwaren, betyder dette ofte at man derved mister muligheden for at benytte nyudviklinger og fejlrettelser i grund - versionen, som den kerne gruppen af udviklere laver. I praksis vil leverandørvirksomheder, eller bruger-virksomhederne sjældent ændre eller nyudvikle på Open Source Software, men nøjes med at rapportere fejl og funktionalitetsønsker til kerne gruppen. Fordelen ved denne model er, at den giver en vis sikkerhed for konsistens og kvalitet. Paradoksalt nok er en vigtig del af drivkraften i udviklingen af OSS de store software firmaer som IBM, der efterhånden sponsorerer udviklingen af OSS med betydelige beløb. Sponsorering sker for at sikre udviklingen af de platforme, virksomhederne selv udvikler programmer til, men der også andre grunde spiller ind som imagepleje og opretholdelse af alternativer på markedet i forhold til f.eks. Microsoft. 16 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

21 2.2.3 Typer af Open Source Software Open Source Software har sit udspring i server-verdenen, hvor en stor del af softwaren er udviklet til. Herunder software til DNS servere, håndtering, web-servere, databaser og filservere. Softwaren bygger altovervejende på etablerede standarder, og softwaren benyttes på en meget stor del af servere der i dag udgør grundstammen på Internettet. Modnings-stadiet i form af høj funktionalitet, stabilitet og sikkerhed af denne type software er højt, og det er ikke ualmindeligt at finde OSS komponenter i kommercielle server-produkter. Som eksempel på udbredelsen kan nævnes at webserveren Apache anvendes i dag i næsten 60% af alle verdens webservere (Netcraft server survey, september 2001). En anden type Open Source Software er traditionelle desk-top applikationer, der benyttes af almindelige brugere, e.g. til tekstbehandling, -læsning, grafik mm. Herunder hører også windows systemer og grænseflader, som f.eks. X-windows baserede desk-tops som GNOME eller KDE, som disse applikationer kan afvikles under Hvordan tjenes penge på OSS? På udviklingssiden udvikles OSS ofte mellem virksomheder, der sponsorerer udviklingen i fællesskab, og derved sparer penge. Der spares yderligere penge ved efterfølgende at dele omkostninger til fejlretninger mm. På distributionssiden tjener virksomheder som RedHat, Caldera, SuSE og Mandrake penge på at sammensætte forskellige OSS programmer til en samlet pakke, der er komplet og klar til installation på en server eller bruger-maskine (f.eks. Linux operativsystem, webservere, -servere samlet). Selvom de ikke må tjene penge på selve programmerne (GPL-licens), må de gerne tjene penge på forpakningen og distributionen. Der, hvor der i denne forbindelse tjenes flest penge, er ved salg af support til softwaren, f.eks. ved at fremfinde og klargøre fejlrettelser og opdateringer for kunder. 17 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

22 På servicesiden tjener mange hardware leverandører penge på at sælge udstyr med OSS på. Da installation og konfiguration af softwaren ofte er kompliceret, er dette en stor ekstra ydelse. På supportsiden er det ofte hardware leverandøren, der efterfølgende igen tjener penge på at supportere systemet med OSS. På software-siden tilbyder de store software firmaer i stigende grad versioner af deres software til Linux platformen, for derved at skabe en meromsætning Vedligeholdelse og support af OSS Open Source Software udvikles som nævnt af en fast stab af udviklere, der bestemmer, hvornår og hvilken funktionalitet der skal frigives i næste version. Ud over den faste stab af udviklere er der typisk et væld af uafhængige udviklere, der har udviklet ekstra funktionalitet til et bestemt Open Source produkt. Denne ekstra funktionalitet kan benyttes når som helst og af hvem som helst, der har ekspertisen, men for at have en vis sikkerhed for stabilitet og overordnet sammenhæng, venter de fleste brugere af OSS, indtil denne ekstra funktionalitet er godkendt og inkluderet i den næste officielle version fra den faste stab af udviklere, der kvalitetssikrer det. Der er tilsvarende eller ofte bedre muligheder for fejlrettelser af opdateringer end ved kommercielt software. Det skal dog understreges, at dette udelukkende hviler på frivillige kræfter, og at ansvaret for fejlrettelser ikke er så klart defineret som ved kommercielt software. I praksis betyder det dog ikke noget, da kommercielle brugslicenser alligevel tager forbehold for alt ansvar. For at benytte fejlrettelser eller opdateringer af OSS, kræver det, at organisationen eller dens leverandører råder over ekspert kompetencer til de berørte komponenter. Det er nemlig ofte en kompliceret sag at opdatere software med fejlrettelser og opdateringer. Der kommer i dag flere og flere leverandører, der tjener penge på at yde denne type service overfor brugerne. Specielt på professionelt software til serverere og kommunikation kan de store systemleverandører i dag tilbyde 18 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

23 denne type service. Det kræver typisk uddannelse, hvis IT-afdelingen i en organisation skal lave support på OSS software. 2.3 Metode Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskema-undersøgelse. I det følgende beskrives de gennemførte aktiviteter Foranalyse og tilrettelæggelse I den første fase af undersøgelsen gennemførtes desk research af relevante rapporter og Open Source/Linux Internet portaler og communities. Formålet var, at kvalificere undersøgelses oplægget, og at identicere centrale brugsområder og applikationer for OSS. Sideløbende hermed blev der foretaget 5 eksplorative interview dels med centrale videnspersoner på området og dels med virksomheder, der enten benytter OSS eller ikke benytter OSS. På baggrund heraf er der udarbejdet en spørgeguide Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsen er en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med opfølgende telefoninterview blandt private virksomheder og offentlige organisationer. Undersøgelsen omfatter interview med personer, og til det brug blev virksomheder og organisationer udtrukket og efterfølgende kontaktet pr. brev. 19 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Linux og Open Source historie og status

Linux og Open Source historie og status Linux og Open Source historie og status Peter Toft Free Software Foundation Dannes i 1984 og ledes af Richard M Stallman Mål -> GNU-systemet GNU's Not UNIX Free Software Software skal

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012 Linux Det frie styresystem Bo Tranberg & Jonas Termansen Mat/Fys StudenterRåd MFSR mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk 22. februar 2012 1 / 21 Oversigt 1 Introduktion 2 Hvad er et OS? 3 Hvordan virker Linux?

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Nicolaj Rasmussen Knud Peter L Mortensen. Chrome Browser. Informationsteknologi Niveau D. Lærer: Jesper Kristensen

Nicolaj Rasmussen Knud Peter L Mortensen. Chrome Browser. Informationsteknologi Niveau D. Lærer: Jesper Kristensen Nicolaj Rasmussen Knud Peter L Mortensen Chrome Browser Informationsteknologi Niveau D Lærer: Jesper Kristensen Hold/Klasse H1WE080214 2014 M e d i a C o l l e g e A a l b o r g S y d G r ø n l a n d Indhold

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Kilde: http://www.linux-magazin.de/artikel/ausgabe/2006/03/empirium/empirium.html

Kilde: http://www.linux-magazin.de/artikel/ausgabe/2006/03/empirium/empirium.html Kilde: http://www.linux-magazin.de/artikel/ausgabe/2006/03/empirium/empirium.html Artikel fra Linux-Magazin 03/2006 PC Lifecycle Management til Linux og Windows: UNDER OPSYN Af: Jens-Christoph Brendel

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider.

Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider. Virksomheden Munkhof er en enkeltmandsejet konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med implementering og optimering af eksisterende IT-løsninger samt projektering af fremtidige løsninger. Fokusområderne

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere