BILAG. til. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2020) 660 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2020 {SWD(2020) 350 final} - {SWD(2020) 351 final} - {SWD(2020) 352 final} - {SWD(2020) 353 final} - {SWD(2020) 354 final} - {SWD(2020) 355 final} - {SWD(2020) 356 final} DA DA

2 BILAG 1 Resuméer af konklusionerne i rapporterne Montenegro Hvad angår de politiske kriterier var rapporteringsperioden præget af spændinger og mistillid mellem de politiske aktører og ringe tillid til rammerne for afholdelse af valg. Som følge af covid-19- pandemien var parlamentet inaktivt i de første måneder af 2020 og blev efterfølgende opløst på grund af parlamentsvalget den 30. august. Ingen politiske partier boykottede valget, og der var 11 kandidatlister. Ifølge de foreløbige resultater fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) var der tale om et reelt valg, som blev styret gennemsigtigt og effektivt, men fandt sted i et miljø præget af stærkt polariserede holdninger til kirke og national identitet. Valgkampagnen forløb fredeligt, selv om tonen ofte var konfronterende. Kandidaterne havde mulighed for at formidle deres budskaber, men OSCE/ODIHR gav udtryk for en række betænkeligheder i forhold til en uberettiget fordel for regeringspartiet og ubalanceret mediedækning. Valget resulterede i en hidtil uset ændring af regeringsflertallets sammensætning. Det nye parlament bør bestræbe sig på at skabe en bred tværpolitisk og samfundsmæssig konsensus og i praksis vise sit engagement i Montenegros EU-reformprogram, der er afgørende for landets fremskridt på vejen mod EU, og indgå i en gennemsigtig, målrettet og inklusiv dialog om gennemførelsen af udestående OSCE/ODIHR-anbefalinger. I december 2019 vedtog det tidligere regeringsflertal på grund af parlamentets manglende beslutningsdygtighed en række juridiske løsninger, som delvis skulle imødekomme OSCE/ODIHR's anbefalinger. De vedtagne ændringer påvirkede ikke i væsentlig grad de eksisterende rammer for afholdelse af valg med undtagelse af finansieringen af valgkampagner. Der er endnu ikke blevet fulgt op på udestående prioriterede OSCE/ODIHR-anbefalinger såsom professionalisme, upartiskhed og gennemsigtighed i valgadministrationen, registrering af kandidater og mekanismer til bekræftelse af ægtheden af vælgerunderskrifter, overvågning af medierne under valgkampen, revision af vælgerregistret og foranstaltninger mod misbrug af statsmidler og ligelig politisk repræsentation af mænd og kvinder i valg. Den omfattende og tilbundsgående revision af rammerne for afholdelse af valg er således endnu ikke gennemført. Den nye formand for den statslige valgkommission blev udnævnt i marts Der skal fortsat gøres en indsats for at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i valgkommissionens arbejde. Selv om der er enighed på tværs af partierne om, at der skal afholdes lokalvalg samme dag, er det stadig fastsat i de retlige rammer, at lokalvalg afholdes løbende. Det er endnu ikke afgjort, hvornår der vil blive indført et nyt system. Den politiske scene før valget i august 2020 var fragmenteret, polariseret og præget af mangel på reel politisk dialog. Der blev taget nogle indledende skridt i løbet af 2019 til at genetablere den politiske dialog i parlamentet, og oppositionspartierne deltog således i et vist omfang i arbejdet i det midlertidige parlamentariske udvalg. Medlemmerne af oppositionen suspenderede dog deres deltagelse, da regeringen fremsatte lovforslaget om religions- eller trosfrihed med henblik på vedtagelse i plenar. Sidstnævnte resulterede i omfattende religiøse protester i december 2019, der blev sat midlertidigt i bero i foråret 2020 på grund af covid-19-krisen. Resultatet af parlamentsvalget baner vejen for en tilbagevenden til den politiske debat i parlamentet. Det er nødvendigt, at alle parter deltager aktivt og konstruktivt for at styrke den parlamentariske ansvarlighed, tilsynet med den udøvende myndighed, den demokratiske kontrol, sikre en lovgivning af bedre kvalitet og gøre det muligt at foretage vigtige udnævnelser. I 2019 og første halvdel af 2020 kunne parlamentet ikke opnå det krævede flertal på to tredjedele for vigtige udnævnelser af dommere, 1

3 og derfor er centrale funktioner i retssystemet midlertidige udnævnelser. Den øverste anklagers mandat udløb i oktober 2019, og hans efterfølger er endnu ikke udnævnt. Der er ikke sket nogen udvikling i den politiske og retslige opfølgning af det påståede misbrug af offentlige midler til partipolitiske formål i 2012 ("lydoptagelsesaffæren"). Med hensyn til "kuvertaffæren" fra januar 2019 blev der rejst tiltale mod to personer for hvidvaskning af penge. Disse sager kræver en troværdig, uafhængig og effektiv institutionel reaktion. Hvad angår regeringsførelse er der behov for at styrke gennemsigtigheden, interessenternes deltagelse og regeringens kapacitet til at gennemføre reformer. Regeringens generalsekretariats overvågning af kvaliteten af de strategiske politikdokumenter er blevet struktureret og systemisk. Regeringens politik for statsstøttede lejligheder eller lån på gunstige vilkår gav anledning til bekymring over den nationale kontrolordnings effektivitet. Interessenternes deltagelse i både tiltrædelses- og lovgivningsprocessen skal forbedres. Montenegro er moderat forberedt med hensyn til reformen af den offentlige forvaltning. Der er generelt gjort visse fremskridt i rapporteringsperioden. Montenegro har indledt gennemførelsen af loven om tjenestemænd. Der blev fortsat gjort gode fremskridt med rammerne for politisk planlægning på mellemlang sigt, meritbaseret ansættelse, forvaltning af de menneskelige ressourcer og rationalisering af den statslige forvaltning. Der er stadig behov for en stærk politisk vilje til at arbejde effektivt frem mod afpolitiseringen af den offentlige tjeneste, optimeringen af den statslige forvaltning og gennemførelsen af ledelsesansvar. Montenegro er fortsat moderat forberedt på at anvende gældende EU-ret og de europæiske standarder for retsvæsenet og har generelt gjort begrænsede fremskridt, navnlig i forbindelse med den fortsatte gennemførelse af IKT-strategien for retsvæsenet. Der blev kun fulgt delvis op på sidste års anbefalinger vedrørende retsvæsenet. Der er fortsat udfordringer, navnlig med hensyn til retsvæsenets uafhængighed, professionalisme, effektivitet og ansvarlighed. Domstolsrådets afgørelse om at genudnævne syv retsformænd, herunder højesteretspræsidenten, for minimum en tredje periode giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til domstolsrådets fortolkning af ordlyden og ånden i de forfatningsmæssige og retlige rammer, der begrænser disse udnævnelser til højst to perioder for at undgå en for stor koncentration af magten i retsvæsenet. Det er ikke i overensstemmelse med Grecos anbefalinger om retsvæsenets uafhængighed, som Montenegro forventes at overholde, således at de tidligere resultater af reformen af retsvæsenet ikke tabes på gulvet. Montenegro har opnået et vist niveau af forberedelse med hensyn til bekæmpelsen af korruption. Landet gjorde begrænsede fremskridt med anbefalingerne fra sidste år, hvor der kun blev fulgt delvis op på de opnåede resultater med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse af korruption og en ny institutionel ramme for kontoret for inddrivelse af aktiver. Antikorruptionsagenturet blev under den nyudnævnte ledelse fortsat styrket gennem kapacitetsopbygningsaktiviteter og teknisk bistand. Der er dog stadig udfordringer med hensyn til agenturets uafhængighed, prioritering, selektive tilgang og kvaliteten af dets beslutninger. Agenturet skal vise, at det har en proaktiv tilgang på alle de områder, der er omfattet af dets mandat, herunder beskyttelse af whistleblowere, kontrol med finansieringen af politiske partier og valgkampagner og tilsyn med lobbyvirksomhed. Der er stadig behov for at en yderligere forbedring af resultaterne med hensyn til beslaglæggelse og konfiskation af aktiver fra kriminelle aktiviteter. Korruption er stadig udbredt på mange områder og et alvorligt problem. Der er behov for en stærk politisk vilje til at finde en effektiv løsning på dette problem og en robust strafferetlig respons på korruption på højt plan. Montenegro har opnået et vist niveau af forberedelse/er moderat forberedt med hensyn til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Der blev gjort visse fremskridt, bl.a. med opfølgningen på sidste års anbefalinger, navnlig for så vidt angår oprettelsen af et centralt bankkontoregister, en styrkelse af politiets kapacitet og professionalisme og et øget antal igangværende sager vedrørende konfiskation af aktiver. Der blev skabt de første resultater inden for menneskehandel og hvidvaskning af penge. De retshåndhævende myndigheders interne organisation og koordinering blev yderligere forbedret, hvilket afspejles i det stigende antal efterforskninger, arrestationer og beslaglæggelser. 2

4 Montenegro mangler dog stadig at afhjælpe nogle af de grundlæggende og systemiske mangler i sit strafferetlige system, herunder behandlingen af sager om organiseret kriminalitet ved domstolene. Der er gjort visse fremskridt med hensyn til bekæmpelse af terrorisme og forebyggelse/bekæmpelse af voldelig ekstremisme i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i den fælles handlingsplan om terrorbekæmpelse for Vestbalkan og den bilaterale gennemførelsesordning. Montenegro har gjort visse fremskridt med hensyn til grundlæggende rettigheder. De lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for grundlæggende rettigheder er nu stort set på plads. I juli 2020 blev loven om partnerskab mellem personer af samme køn vedtaget af parlamentet, hvilket gjorde Montenegro til det første land i regionen, der regulerer retsstillingen for par af samme køn. Menneskerettighedsinstitutionernes og ministeriet for menneske- og mindretalsrettigheders kapacitet er blevet styrket, og tilliden til ombudsmandsinstitutionen er stigende. Der er dog fortsat store udfordringer med at sikre, at den nationale lovgivning om menneskerettigheder gennemføres effektivt. Rapporterne om politiets overdrevne magtanvendelse og påstande om tortur skal undersøges hurtigt og effektivt. Etnisk og religiøst motiverede angreb under valget i august 2020 giver anledning til alvorlig bekymring. Der er behov for en yderligere indsats for at integrere menneskerettighederne på tværs af alle arbejdsområder, offentlige politikker og sektorer. Dårligt stillede grupper, herunder romaer og egyptere, og personer med handicap udsættes fortsat for forskellige former for forskelsbehandling og problemer med at håndhæve deres rettigheder i administrative og retlige procedurer. Kønsbaseret vold og vold mod børn giver fortsat anledning til alvorlig bekymring. Montenegro har ikke gjort fremskridt med hensyn til ytringsfriheden i rapporteringsperioden. Selv om der er gjort fremskridt med medielovgivningen, er dette blevet overskygget af anholdelser og retssager mod redaktører af onlineportaler og borgere på grund af indhold, som de har stillet til rådighed eller delt online i løbet af Der er stadig mange gamle sager om angreb, som ikke er blevet opklaret, herunder mordet på chefredaktøren på dagbladet Dan i 2004 og nedskydningen af en undersøgende journalist i Der er også fortsat bekymring over det nationale offentlige radio- og tv-selskab RTCG's redaktionelle uafhængighed og faglige standarder. Medierne er fortsat stærkt polariserede, og de selvregulerende mekanismer er fortsat svage. I kølvandet på vedtagelsen af loven om religionsfrihed og under valgkampen polariserede den stigende mængde desinformation i hele regionen samfundet yderligere. På migrationsområdet blev den opadgående tendens i 2018 for antallet af irregulære migranter bekræftet i irregulære migranter blev pågrebet i 2019, hvilket er en stigning på 60 % i forhold til Alle de tilbageholdte migranter gav udtryk for, at de havde til hensigt at anmode om asyl, hvilket fortsat lagde pres på landets modtagelsesfaciliteter. De montenegrinske myndigheder forhindrede 516 ulovlige indrejser i landet og ulovlige udrejser fra landet. Den særlige anklagemyndighed foretog tre efterforskninger vedrørende smugling af migranter, der omfattede mere end 40 personer. Statusaftalen med EU om den europæiske grænse- og kystvagt, der blev undertegnet i oktober 2019, trådte i kraft den 1. juli Gennemførelsen af den første fælles operation i henhold til aftalen blev iværksat den 15. juli. Montenegro skal fortsætte sine bestræbelser på at håndtere migrationspresset ved at videreudvikle sit internationale samarbejde om tilbagetagelse, øge sin kapacitet til at retsforfølge migrantsmuglingsnetværk, øge sin modtagelseskapacitet og forbedre sit system til indsamling af oplysninger om migranter. Hvad angår de økonomiske kriterier har Montenegro gjort visse fremskridt og er moderat forberedt med hensyn til at udvikle en fungerende markedsøkonomi. På grund af lavere investeringsvækst var der en afmatning af økonomien til et mere bæredygtigt niveau i Eksporten, især af tjenesteydelser, voksede, men ikke tilstrækkeligt til at bremse det store underskud på de løbende poster. Stabiliteten i den finansielle sektor er blevet styrket som følge af to lokale bankers konkurs og afvikling og styrkelsen af rammerne for banktilsyn. Situationen på arbejdsmarkedet er blevet forbedret, men arbejdsløsheden er fortsat høj, især blandt kvinder, unge, romaer og lavtuddannede. Der var begrænsede fremskridt med hensyn til aktiveringsforanstaltninger og koordinering mellem beskæftigelses- og socialtjenester. Montenegros økonomiske udsigter forværredes betydeligt i andet kvartal 2020, da de covid-19-karantæneforanstaltninger, der blev indført i april, fik store dele af 3

5 økonomien til at gå i stå. De offentlige finanser, der blev forbedret i 2019, er under et betydeligt pres i 2020 på grund af hurtigt voksende omkostninger til finansiering af myndighedernes reaktion på pandemien kombineret med et kraftigt fald i budgetindtægter som følge af lavere økonomisk aktivitet. Til trods for visse tegn på forbedring af erhvervsmiljøet blev foranstaltningerne til bekæmpelse af den parallelle økonomi forsinket, og et vedvarende, og meget stort antal virksomheder har fået indefrosset deres bankkonti. Statsejede transportselskaber er ikke konkurrencedygtige, og deres tab overføres til staten. Konkurrencemyndighedernes og korruptionsbekæmpelsesagenturernes institutionelle kapacitet er fortsat svag. Montenegro har gjort visse fremskridt og er fortsat moderat forberedt med hensyn til at kunne modstå konkurrencepresset og markedskræfterne i EU. Investeringerne i viden og menneskelig kapital er meget beskedne, hvilket resulterer i lave innovations- og produktivitetsniveauer for lokale virksomheder. Uddannelsesresultaterne skal forbedres generelt, og der skal træffes foranstaltninger til opkvalificering og omskoling. Der er ved at blive gennemført en række vigtige infrastrukturprojekter, som gradvis omdanner Montenegro til en nettoeksportør af elektricitet og udvikler transportnettene. Den private sektor er ved at udvikle fysiske bredbåndsnet, og myndighederne har styrket de lovgivningsmæssige rammer. Økonomien har imidlertid et svagt industrigrundlag, der er kendetegnet ved aktiviteter med lav værditilvækst, som begrænses af markedets beskedne størrelse og den ringe teknologiske knowhow i de fleste lokale virksomheder. Hvad angår gode naboskabsforbindelser og regionalt samarbejde har Montenegro fortsat engageret sig konstruktivt i de bilaterale forbindelser med andre udvidelseslande og tilgrænsende EUmedlemsstater, selv om de bilaterale forbindelser med Serbien var præget af spændinger. Montenegro er generelt en aktiv deltager i det regionale samarbejde. Hvad angår evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab er der udført vigtigt arbejde med tilpasning til gældende EU-ret og forberedelse af gennemførelsen deraf på de fleste områder. Landet har opnået et godt forberedelsesniveau på områder som selskabsret, intellektuel ejendomsret, energi og udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Det er moderat forberedt i mange kapitler, f.eks. fri bevægelighed for varer, landbrug og udvikling af landdistrikter, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik. Montenegro har opnået et vist niveau af forberedelse på områder som miljø og klimaændringer og socialpolitik og beskæftigelse. Der er gjort gode fremskridt inden for socialpolitik og beskæftigelse, finansielle tjenesteydelser, landbrug og udvikling af landdistrikter, fødevaresikkerhed, veterinær- og plantesundhedspolitik og videnskab og forskning. Fremadrettet bør Montenegro navnlig fokusere på konkurrencepolitik, økonomisk og monetær politik, statistikker og finanskontrol og specifikt på retsvæsenets funktion og ytringsfrihed. Det er fortsat en vigtig udfordring for Montenegro at få styrket den administrative kapacitet til at sikre gennemførelsen af gældende EU-ret. Montenegro har fortsat fuldt ud tilsluttet sig alle holdninger og erklæringer under EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Serbien Med hensyn til de politiske kriterier blev parlamentsvalget, provinsvalget og kommunalvalget i Serbien, der oprindeligt var planlagt til april, udsat som følge af udbruddet af covid-19-pandemien og blev afholdt den 21. juni Selv om kandidaterne havde mulighed for at føre kampagne, og de grundlæggende frihedsrettigheder blev respekteret, var vælgernes valg ifølge Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa/Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) begrænset på grund af regeringspartiets overvældende fordel og de fleste store mediekanalers fremme af regeringens politikker. Der er endnu ikke fulgt op på mange af ODIHR's tidligere anbefalinger. Det er afgørende, at de serbiske myndigheder afhjælper mangeårige mangler i valgprocesser gennem en gennemsigtig og inklusiv dialog med politiske partier og andre relevante interessenter i god tid inden det næste valg. En række oppositionspartier boykottede valget. 4

6 I det nyvalgte serbiske parlament har regeringskoalitionen et overvældende flertal, og der er ingen levedygtig opposition, hvilket ikke fremmer den politiske pluralisme i landet. I den foregående valgperiode blev der taget visse skridt til at afhjælpe mangler i parlamentets arbejde, idet anvendelsen af hasteprocedurer og den tidligere praksis med filibustering (obstruktion) blev begrænset. Flere oppositionspartier fortsatte deres boykot af parlamentariske møder. Provokerende retorik over for politiske modstandere og repræsentanter for andre institutioner, der gav udtryk for divergerende politiske synspunkter, blev anvendt under debatter i parlamentet. Parlamentets effektivitet, uafhængighed og gennemsigtighed, herunder den parlamentariske oppositions rolle og beføjelser, skal styrkes for at sikre den nødvendige kontrolmekanisme i et demokratisk parlament. Det nye parlament og de politiske kræfter bør fortsat deltage i dialogen mellem parterne under ledelse af Europa- Parlamentet med henblik på at forbedre de parlamentariske standarder og skabe en bred tværpolitisk og samfundsmæssig konsensus om EU-relaterede reformer, der er afgørende for landets fremskridt på vejen mod EU. Serbien er moderat forberedt med hensyn til reformen af den offentlige forvaltning. Samlet set er der ikke gjort fremskridt, da det uforholdsmæssigt store antal midlertidige udnævnelser i ledende stillinger ikke blev væsentligt reduceret. Manglende gennemsigtighed og overholdelse af den meritbaserede ansættelsesprocedure i forbindelse med ledende stillinger i den offentlige sektor giver i stigende grad anledning til alvorlig bekymring. Den effektive gennemførelse af loven om planlægningssystemet skal sikres gennem en stærk kvalitetskontrol af sekretariatet for offentlige politikker. Der er opnået et vist niveau af forberedelse i Serbiens retssystem. Der er ikke gjort fremskridt i rapporteringsperioden. Forfatningsreformen af retsvæsenet blev sat i bero indtil efter parlamentsvalget i Denne forsinkelse har konsekvenser for vedtagelsen af den relevante lovgivning, der er nødvendig for at styrke garantierne for retsvæsenets uafhængighed. Potentialet for fortsat politisk indflydelse på retsvæsenet efter gældende lovgivning giver anledning til alvorlige betænkeligheder. Serbien fortsatte sine bestræbelser på at nedbringe antallet af gamle sager om håndhævelse og harmonisere retternes arbejde i praksis. Serbien har opnået et vist niveau af forberedelse med hensyn til bekæmpelsen af korruption. Der er gjort begrænsede fremskridt i rapporteringsperioden. Der er taget operationelle skridt til at styrke korruptionsbekæmpelsesagenturets mandat og sikre dets uafhængighed og styrke dets kapacitet med henblik på at gennemføre loven om forebyggelse af korruption efter dens ikrafttræden i september De ændringer, der er indført med loven om statslige myndigheders organisation og beføjelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og korruption, som trådte i kraft i marts 2018, førte til resultater i form af afsluttede sager. Generelt vækker korruption stadig bekymring. Der er stadig ikke indført en effektiv mekanisme til koordinering af forebyggelse. Antallet af afsluttede sager om korruption på højt niveau er faldet i forhold til de foregående år. Serbien skal øge sin indsats og intensivere forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption. Med hensyn til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet har Serbien opnået et vist niveau af forberedelse med begrænsede fremskridt i rapporteringsperioden, navnlig i forbindelse med strukturreformer og samarbejde mellem agenturer. Serbien er ved at styrke sit samarbejde med Europol. Serbien har generelt endnu ikke skabt overbevisende resultater med hensyn til effektive efterforskninger, retsforfølgninger og endelige domfældelser i sager om alvorlig og organiseret kriminalitet, som øger omfanget af konfiskerede aktiver. Serbien skal øge sin indsats for at optrevle store og internationalt aktive kriminelle organisationer. De lovgivningsmæssige og institutionelle rammer til opretholdelse af de grundlæggende rettigheder er stort set på plads. Der skal dog fortsat sikres en konsekvent og effektiv gennemførelse heraf. Menneskerettighedsinstitutioner skal styrkes og deres uafhængighed sikres, herunder gennem tildeling af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer. Serbien har vedtaget en ny mediestrategi, der blev udarbejdet på en gennemsigtig og inklusiv måde, hvori de vigtigste udfordringer for mediefriheden i Serbien identificeres. Gennemførelsen af den nye strategi er imidlertid endnu ikke påbegyndt, og der er endnu ikke gjort fremskridt med hensyn til at forbedre de generelle vilkår for 5

7 ytringsfriheden. Som påpeget i mediestrategien er trusler, intimidering og vold mod journalister stadig en kilde til alvorlig bekymring. Gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab og tildeling af offentlige midler, især på lokalt plan, er endnu ikke sikret. Ifølge ODIHR fremmede de fleste tvkanaler med national dækning og aviser regeringens politik under valgkampen, og de få mediekanaler, der repræsenterede alternative holdninger, havde begrænset rækkevidde og var ikke en reel modvægt, hvilket kompromitterede mangfoldigheden af de politiske holdninger repræsenteret gennem traditionelle medier, som de fleste vælgere får deres oplysninger fra. Serbien bidrog fortsat betydeligt til håndteringen af blandede migrationsstrømme mod EU ved at spille en aktiv og konstruktiv rolle og samarbejde effektivt med sine naboer og EU-medlemsstaterne. Landet gennemførte også fortsat effektivt strategien for integreret grænseforvaltning og handlingsplanen herfor. Hvad angår de økonomiske kriterier har Serbien gjort visse fremskridt og er moderat forberedt på/har et godt niveau af forberedelse med hensyn til at udvikle en fungerende markedsøkonomi. Før covid- 19-krisen steg væksten i BNP i takt med styrkelsen af den indenlandske efterspørgsel. De eksterne ubalancer blev større, men finansieringen var fortsat sund på grund af den store tilstrømning af udenlandske direkte investeringer. Prispresset var fortsat lavt, og inflationsforventningerne lave. Ved at reducere budgetunderskuddet og fastholde en forsigtig finanspolitik har Serbien i væsentlig grad forbedret gældsbæredygtigheden. Situationen på arbejdsmarkedet er blevet forbedret, og arbejdsløshedsprocenten var den laveste i det seneste årti, hvilket dog også skyldtes omfattende emigration. Covid-19-krisen forventes imidlertid at forværre de økonomiske udsigter i 2020 kraftigt, navnlig med hensyn til BNP-vækst, offentlige finanser og beskæftigelse. Selv om der er gjort fremskridt med reformerne af skatteforvaltningen og privatiseringen af statsejede banker, skred andre vigtige strukturreformer af den offentlige forvaltning og statsejede virksomheder kun langsomt frem. Der er behov for at afhjælpe svaghederne i budgetrammerne. Der er ikke sket fremskridt med hensyn til at styrke de finanspolitiske regler. Staten bevarer et stærkt fodfæste i økonomien, og den private sektor er hæmmet af svagheder på retsstatsområdet. Serbien gjorde visse fremskridt og er moderat forberedt med hensyn til at kunne modstå konkurrencepresset og markedskræfterne i EU. Økonomiens struktur er blevet yderligere forbedret, og den økonomiske integration med EU er fortsat stærk. På trods af visse fremskridt er kvaliteten og relevansen inden for uddannelse og erhvervsuddannelse ikke helt i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Investeringerne er fortsat steget, men efter mange års mangelfulde investeringer er de fortsat ikke tilstrækkelige til at afhjælpe alvorlige infrastrukturbehov. Serbien skal anvende de samme bestemmelser for prioritering, udvælgelse og overvågning af alle kapitalinvesteringer uanset investeringens art eller finansieringskilde, herunder bestemmelserne i mellemstatslige aftaler. Alle investeringsbeslutninger skal følge EU's standarder for offentlige indkøb, statsstøtte, miljøkonsekvensvurderinger og cost-benefit-analyser. Selv om de små og mellemstore virksomheder på det seneste har haft faldende låneomkostninger, står de stadig over for en række udfordringer, herunder et ustabilt erhvervsklima og illoyal konkurrence. Serbien er generelt set fortsat engageret i de bilaterale forhold med andre udvidelseslande og tilgrænsende EU-medlemsstater og deltager aktivt i det regionale samarbejde. Forbindelserne med Montenegro har været præget af spændinger, herunder vedrørende parlamentsvalget den 30. august i Montenegro. Serbien gav udtryk for sin vilje til at sætte fornyet skub i det regionale samarbejde og styrkede det regionale ejerskab på topmøderne i Novi Sad, Ohrid og Tirana. Det er vigtigt, at regionale initiativer omfatter alle partnere på Vestbalkan og bygger på EU-regler og tidligere indgåede forpligtelser inden for rammerne af CEFTA, det regionale økonomiske område eller transportfællesskabstraktaten. Hvad angår normaliseringen af forbindelserne med Kosovo blev den EU-støttede dialog genoptaget med møder på højt plan den 12. og 16. juli og 7. september Der blev afholdt en række ekspertmøder i Bruxelles. Serbien må gøre en yderligere betydelig indsats og bidrage til indgåelsen af 6

8 en omfattende juridisk bindende aftale med Kosovo. Det er afgørende, at der hurtigst muligt indgås en sådan aftale, således at Kosovo og Serbien hver især kan gøre fremskridt på vejen mod EU. Hvad angår evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab intensiverede Serbien sit arbejde med at tilpasse lovgivningen til EU-retten i kapitlerne om økonomi og det indre marked. Landet har gjort gode fremskridt på økonomiske områder såsom selskabsret, intellektuel ejendomsret, konkurrence og finansielle tjenesteydelser. Der er imidlertid kun gjort begrænsede fremskridt med hensyn til offentlige indkøb. Selv om Serbien har tilpasset væsentlige dele af sin lovgivning om offentlige indkøb til gældende EU-ret, giver en lov om særlige procedurer for lineære infrastrukturprojekter, der blev vedtaget i februar 2020, mulighed for at fritage infrastrukturprojekter af "særlig betydning" for Serbien fra anvendelsen af reglerne for offentlige indkøb og gør det således muligt at omgå EU's regler og standarder. Navnlig synes gennemførelsen af mellemstatslige aftaler, der er indgået med tredjelande, ikke systematisk at være i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, ikkediskrimination, gennemsigtighed og konkurrence og heller ikke i fuld overensstemmelse med relevant gældende EU-ret og national lovgivning. Der skal være tilstrækkelig politisk fokus på miljø- og klimaændringer, som skal omsættes til bedre koordinering, stærkere institutioner, mere finansiering og mainstreaming på tværs af alle økonomiske sektor. Det skal være en prioritet at fremme overgangen til grøn energi væk fra kul, og visse områder i Serbien skal fordoble deres indsats for at bekæmpe luftforurening. Inden for transport gik Serbien videre med jernbanereformerne. Det er nødvendigt, at beslutninger om transportinvesteringer sikrer det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer og solide strategiske rammer vil være afgørende for reformtempoet, herunder navnlig udnævnelsen af en chef for Serbiens EU-forhandlingsdelegation. Serbien fortsatte med at udvikle stærke forbindelser og strategiske partnerskaber med en række lande i hele verden, herunder Rusland, Kina og USA. Samarbejdet med Kina voksede under covid-19-krisen og var præget af prokinesisk og EU-skeptisk retorik fra højtstående embedsmænds side. Der var fortsat hyppige kontakter på højt plan og regelmæssige bilaterale møder med Rusland, og det militære tekniske samarbejde, herunder fælles militærøvelser og våbenhandelsaftaler, blev videreført. Serbiens præsident lovede at flytte den serbiske ambassade i Israel til Jerusalem i juli Serbien tilsluttede sig 60 % af EU's FUSP-holdninger i 2019 og skal intensivere sin indsats for gradvis at tilpasse sin udenrigs- og sikkerhedspolitik til Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i perioden op til tiltrædelsen. Nordmakedonien Hvad angår de politiske kriterier har Nordmakedonien fortsat gennemførelsen af EU-reformer i hele rapporteringsperioden. Der blev fortsat gjort en indsats for at styrke demokratiet og retsstaten, bl.a. ved at aktivere eksisterende kontrolmekanismer og gennem drøftelser og debatter om centrale politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål. Oppositionspartierne deltog fortsat i parlamentets arbejde og støttede centrale spørgsmål af fælles national interesse såsom EU-relaterede reformer og integrationen i NATO, som Nordmakedonien tiltrådte i marts På baggrund af resultatet af Det Europæiske Råds møde i oktober 2019 blev de politiske partier enige om at afholde et tidligt parlamentsvalg den 12. april I overensstemmelse med national ret blev der i januar 2020 udnævnt en teknisk regering med ministre og viceministre fra det største oppositionsparti. Landet var i undtagelsestilstand i perioden marts-juni 2020 som følge af covid-19-udbruddet, hvilket gjorde det muligt for den tekniske regering at træffe afgørelser ved dekret. Det tidlige parlamentsvalg blev udsat til juli Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) vurderede, at valget var generelt godt tilrettelagt, og at der var en reel valgkamp, men at den retlige stabilitet blev undermineret af omfattende ændringer af den retlige ramme og efterfølgende regeringsdekreter. I rapporteringsperioden styrkede parlamentet sin rolle som det primære forum for konstruktiv politisk dialog og varetog sine lovgivningsfunktioner, 7

9 bl.a. ved at vedtage centrale EU-relaterede love. Den betydelige stigning i brugen af hasteprocedurer giver dog anledning til bekymring og bør begrænses. Der var større gennemsigtighed i parlamentets arbejde, og parlamentet udførte sin tilsynsfunktion ved at genoprette kontrollen med den udøvende magt. Parlamentet blev opløst i februar 2020 med henblik på det tidlige valg, og formanden mente ikke, at det kunne træde sammen igen. Efter valget i juli 2020 valgte det nyvalgte parlament regeringen i august Situationen mellem de etniske grupper var fortsat rolig. Der blev gjort en indsats for at styrke forbindelserne mellem de etniske grupper og gennemføre Ohridrammeaftalen, som afsluttede konflikten i 2001 og danner rammen om bevarelsen af samfundets multietniske karakter. Civilsamfundet er fortsat aktivt og spiller en central rolle i politiske processer og beslutningsprocesser. Der er truffet foranstaltninger til at gennemføre strategien og handlingsplanen for samarbejde mellem regeringen og civilsamfundet for Der er imidlertid behov for en indsats for at sikre en mere meningsfuld og rettidig høring. Den igangværende reform af efterretningstjenesterne udmøntede sig i oprettelsen i september 2019 af det nationale sikkerhedsagentur som et uafhængigt statsligt organ uden politimæssige beføjelser i modsætning til forgængeren, kontoret for sikkerhed og kontraspionage (UBK). Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra den højtstående ekspertgruppe vedrørende systemiske retsstatsspørgsmål. Det operationelle tekniske agentur videreførte sit arbejde. Der skal gøres en yderligere indsats for at sikre, at det har adgang til alle de redskaber, der er nødvendige for, at det kan opfylde sit mandat. Kapaciteten til parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesterne skal styrkes. Nordmakedonien er moderat forberedt med hensyn til reformen af den offentlige forvaltning. Der er gjort visse fremskridt med hensyn til at forbedre gennemsigtigheden med vedtagelsen af strategien til fremme af gennemsigtighed for , ibrugtagningen af portalen for åbne offentlige data og offentliggørelsen af data om offentlige udgifter. Overvågningsrapporterne om gennemførelsen af reformstrategien for den offentlige forvaltning og reformprogrammet for forvaltningen af de offentlige finanser blev udarbejdet og ledsaget af passende opmærksomhedsskabende foranstaltninger. Det er fortsat afgørende at sikre, at principperne om gennemsigtighed, merit og ligelig repræsentation respekteres. Den statslige kommission for forebyggelse af korruption fortsatte med at behandle påstande om nepotisme, vennetjenester og politisk indflydelse ved ansættelse af offentligt ansatte. Det skal sikres, at der følges korrekt op på den statslige kommissions rapporter og anbefalinger. Retssystemet i Nordmakedonien har opnået et vist niveau af forberedelse/er moderat forberedt. Der var gjort gode fremskridt med gennemførelsen af strategien for reform af retsvæsenet og således fulgt op på de "hastende reformprioriteter" og anbefalingerne fra Venedigkommissionen og den højtstående ekspertgruppe vedrørende systemiske retsstatsspørgsmål. Der er stadig behov for en indsats for at sikre en systematisk gennemførelse af den ajourførte handlingsplan for strategien for reform af retsvæsenet. Retsinstitutioner er ved at gennemføre nye regler for udnævnelse, forfremmelse, disciplinering og afskedigelse af dommere, og domstolsrådet har indtaget en mere proaktiv rolle. Nordmakedonien har som følge af sine reformbestræbelser i de seneste år indført mekanismer til sikring af retsvæsenets uafhængighed og ansvarlighed, f.eks. regler om meritbaserede udnævnelser, kontrol af aktiver og interessekonflikter og disciplinærsager. Den bør sikre, at de anvendes konsekvent og ensartet, inden der overvejes yderligere ændringer på dette område. Loven om den offentlige anklagemyndighed trådte i kraft i juni Formålet med loven er bl.a. at sikre en holdbar løsning i forbindelse med sager ved den særlige anklagemyndighed og at fastlægge ansvaret for forbrydelser forbundet med ulovlige aflytninger. Den reviderede lov om rådet af offentlige anklagere blev også vedtaget. En effektiv gennemførelse af den retlige ramme og en øget indsats fra alle interessenters side for at udvise eksemplaritet vil bidrage til at øge offentlighedens tillid til retsvæsenet. Hvad angår bekæmpelsen af korruption har Nordmakedonien opnået et vist niveau af forberedelse/er Nordmakedonien moderat forberedt. Der blev gjort gode fremskridt gennem en konsolidering af resultaterne inden for efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse i sager om korruption på højt niveau. Den statslige kommission for forebyggelse af korruption har været særligt proaktiv med hensyn til at forebygge korruption og åbnede et stort antal sager, herunder sager, der involverer 8

10 højtstående embedsmænd på tværs af politiske spektrum, i overensstemmelse med sidste års anbefaling. Der er gjort fremskridt med den særlige anklagemyndigheds sager og fastlæggelsen af ansvaret for de ulovlige aflytninger. Den tidligere særlige anklager blev i juni 2020 dømt i første instans i "afpresningssagen" vedrørende påstået afpresning og embedsmisbrug i forbindelse med en sag ved den særlige anklagemyndighed. Korruption er udbredt på mange områder, og det skal sikres, at alle aktører inden for forebyggelse og bekæmpelse af korruption anvender en mere proaktiv tilgang. Landet har opnået et vist niveau af forberedelse med hensyn til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. De lovgivningsmæssige rammer er generelt i overensstemmelse med de europæiske standarder, og der skal fortsat gøres en indsats for at gennemføre strategier til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Der blev gjort visse fremskridt med hensyn til at efterkomme sidste års anbefaling om oprettelse af et kontor for inddrivelse af aktiver i overensstemmelse med gældende EUret. Kontoret skal nu påvise, at det kan støtte en proaktiv politik for konfiskation af aktiver. Landet foretager trusselsvurderinger på regionalt plan og skal udvide deres anvendelsesområde i overensstemmelse med EU's praksis. Der er gjort visse fremskridt på det operationelle plan, men der skal gøres mere for at forbedre effektiviteten af de retshåndhævende myndigheders indsats for at bekæmpe specifikke former for kriminalitet såsom hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet. Samarbejdet med Europol er stigende på tværs af de forskellige kriminelle områder. Koordinering er fortsat afgørende for alle interessenter, der deltager i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Der er gjort visse fremskridt med hensyn til bekæmpelse af terrorisme og forebyggelse/bekæmpelse af voldelig ekstremisme i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i den fælles handlingsplan om terrorbekæmpelse for Vestbalkan og den bilaterale gennemførelsesordning. De retlige rammer for beskyttelsen de grundlæggende rettigheder er i vid udstrækning i overensstemmelse med de europæiske standarder. Afinstitutionaliseringen og anbringelsen af børn i pleje i nærmiljøet er i gang. Arbejds- og socialministeriet investerer i offentlige tjenester, herunder for at støtte ofre for kønsbaseret vold. Det er af afgørende betydning, at disse tjenester fortsat stilles til rådighed. Der er behov for en yderligere indsats for at følge op på henstillinger fra europæiske og internationale menneskerettighedsorganer, navnlig hvad angår behandlingen af tilbageholdte og dømte personer. Forfatningsdomstolens afgørelse om at ophæve loven om forebyggelse og beskyttelse mod forskelsbehandling af proceduremæssige årsager betyder, at landet i øjeblikket ikke har en samlet retlig ramme for ikkeforskelsbehandling og et ligestillingsorgan. Denne alvorlige mangel skal afhjælpes af den nye lovgivende forsamling. Det er også vigtigt, at landet styrker gennemførelsen af lovgivningen om hadefuld tale og den nationale handlingsplan for gennemførelse af Istanbulkonventionen. Selv om politiets eksterne tilsynsmekanisme er oprettet, kan det forhold, at der ikke er nogen reelt uafhængige efterforskere, hæmme enhedens arbejde med at finde en effektiv løsning af problemet med politiets straffrihed. Landet bør træffe hasteforanstaltninger for at forbedre situationen i fængslerne yderligere og støtte alternativer til frihedsberøvelse. Landet har opnået et vist niveau af forberedelse/er moderat forberedt med hensyn til ytringsfrihed og har gjort begrænsede fremskridt i rapporteringsperioden. Mediernes generelle situation og vilkår fremmer generelt mediefriheden og giver mulighed for kritisk mediedækning, selv om der har været øgede spændinger under covid-19-krisen og i forbindelse med valget. Selvreguleringen skal intensiveres for at støtte fremskridt inden for faglige standarder og journalistikkens kvalitet. Det er vigtigt at sikre større gennemsigtighed i statslige institutioners, politiske partiers og offentlige virksomheders mediereklamer. Der er behov for holdbare løsninger for at sikre public service-radioog tv-selskabers uafhængighed, professionelle standarder og finansielle bæredygtighed. Det er afgørende fortsat at støtte mediepluralisme, fremme professionalisme, upartisk journalistik og undersøgende journalistik og opbygge modstandsdygtighed for at bekæmpe desinformation effektivt. Uafhængige mediers finansielle bæredygtighed og journalisters arbejdsvilkår er fortsat en udfordring. Hvad angår regionalt samarbejde har landet opretholdt sine gode forbindelser med andre udvidelseslande og deltaget aktivt i regionale initiativer. Det er vigtigt at fortsætte gennemførelsen af bilaterale aftaler, herunder Prespaaftalen og traktaten om godt naboskab med Bulgarien. 9

11 Nordmakedonien spiller fortsat en aktiv og konstruktiv rolle i håndteringen af blandede migrationsstrømme. Landet er fortsat en af de vigtigste transitruter for blandede strømme. Landet samarbejder effektivt med nabolande og EU-medlemsstaterne, herunder med grænsevagter fra EUmedlemsstaterne på stedet. Der blev fortsat gjort en betydelig indsats for at sikre de grundlæggende levevilkår og ydelser for alle migranter, der opholder sig i landet. Registreringen af migranter og hensigtsmæssig beskyttelsesorienteret profilering er blevet forbedret, men skal foretages på en mere systematisk måde. Statusaftalen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er endnu ikke blevet undertegnet. Der skal tages yderligere fat på problemet med de hyppige smugleraktiviteter ved den nordlige grænse. Hvad angår de økonomiske kriterier har Nordmakedonien opnået et godt niveau af forberedelse med hensyn til at udvikle en fungerende markedsøkonomi, men har gjort begrænsede fremskridt i rapporteringsperioden. Den økonomiske vækst tog til i 2019 i takt med de stigende investeringer, men siden april 2020 har covid-19-krisen sat sit præg på økonomien og de offentlige finanser. Myndighederne har truffet en række foranstaltninger til støtte for virksomheder og husholdninger for at afbøde krisens økonomiske og sociale virkninger. I rapporteringsperioden blev den finanspolitiske gennemsigtighed yderligere forbedret. Vigtige finanspolitiske reformer af indkomstbeskatningen og pensionssystemet, der blev indført i starten af 2019, blev imidlertid tabt på gulvet. Desuden var gennemførelsesgraden for offentlige kapitaludgifter fortsat meget lav, og den offentlige gæld er endnu ikke stabiliseret. Før covid-19-krisen faldt arbejdsløsheden yderligere, også for unge arbejdstagere, og den uformelle beskæftigelse faldt en smule. Virkningen af covid-19-krisen vil dog sandsynligvis vende denne positive udvikling. Erhvervsfrekvensen er fortsat lav, selv om andelen af kvinder på arbejdsmarkedet er steget. Finanssektoren var fortsat robust, og långivningen til den private sektor steg. Erhvervslivet hæmmes fortsat af den omfattende uformelle økonomi. Nordmakedonien har gjort visse fremskridt og er moderat forberedt med hensyn til at kunne modstå konkurrencepresset og markedskræfterne i EU. Integrationen med EU hvad angår handel og investeringer er blevet uddybet yderligere. Eksport- og forarbejdningssektoren er blevet yderligere diversificeret i retning af produkter af højere værdi. Manglen på kvalificeret arbejdskraft, der afspejler mangler i uddannelsessystemet og udstrømningen af kvalificerede arbejdstagere, samt utilstrækkelige infrastrukturinvesteringer hæmmer arbejdsproduktiviteten og økonomiens konkurrenceevne. Selv om der er truffet en række foranstaltninger til afbødning af covid-19-krisens umiddelbare negativ indvirkning på væksten og beskæftigelsen, vil en rettidig afhjælpning af disse strukturelle behov fremme en hurtig økonomisk genopretning efter krisen. Hvad angår evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab er landet fortsat moderat forberedt på de fleste områder, herunder inden for konkurrence, offentlige indkøb, statistikker, finanskontrol, transport og energi. Landet har opnået et godt niveau af forberedelse på områder som f.eks. selskabsret, toldunion, transeuropæiske net, videnskab og forskning. Landet befinder sig i en tidlig fase af forberedelserne på områder såsom arbejdskraftens frie bevægelighed og finans- og budgetbestemmelser. I den kommende periode er der også behov for større fokus på administrativ kapacitet og effektiv gennemførelse. Landet har fortsat med at forbedre sin tilpasning til EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Albanien Med hensyn til de politiske kriterier var det politiske klima i Albanien fortsat præget af en intens polarisering. De parlamentariske aktiviteter var påvirket af, at oppositionen gav afkald på deres mandater. Den institutionelle kontinuitet blev stadig sikret gennem en gradvis udfyldning af de ledige pladser i parlamentet. Ved udgangen af rapporteringsperioden talte forsamlingen 122 ud af 140 medlemmer. Oppositionen besluttede at boykotte lokalvalget den 30. juni Dette blev afholdt, selv om præsidenten havde truffet afgørelse om at udsætte valget til oktober. Parlamentet indledte en rigsretssag mod præsidenten, som blev afsluttet i slutningen af juli Parlamentets ad hocundersøgelsesudvalg konkluderede, at præsidenten havde overskredet sine forfatningsmæssige 10

12 kompetencer, men at overtrædelserne ikke begrundede en rigsretssag. Der blev løst op for den politisk fastlåste situation i landet i januar 2020, hvor regeringsflertallet og oppositionen i og uden for parlamentet blev enige om at gå videre med valgreformen ved at oprette et politisk råd, dvs. en platform for afslutning af tekniske og politiske drøftelser og for gennemførelse af de udestående anbefalinger fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR), der skal sikre en gennemsigtig finansiering af politiske partier og valgkampagner. Den 5. juni 2020 indgik det politiske råd en banebrydende aftale om gradvis indførelse af en afpolitiseret valgadministration i overensstemmelse med OSCE/ODIHR-anbefalinger. Parterne blev også enige om at indføre elektronisk identifikation af alle vælgere (hvor det er teknisk muligt), omstrukturere den centrale valgkommission og lade valgkollegiet bestå af screenede dommere. Den 23. juli 2020 vedtog parlamentet ændringerne af valgloven i overensstemmelse med aftalen af 5. juni 2020 og opfylder således betingelsen for den første regeringskonference. Den 30. juli vedtog parlamentet desuden en række forfatningsændringer vedrørende valgsystemet. Disse ændringer, der ikke er knyttet til OSCE/ODHIR-anbefalingerne, krævede yderligere ændringer af valgloven, som partierne drøftede i det politiske råd uden at nå frem til et kompromis, inden parlamentet stemte om ændringerne den 5. oktober. På trods af det positive resultat af den aftale, der blev indgået den 5. juni 2020, er det nødvendigt at forbedre den politiske dialog i landet, navnlig om valgreformen og dens gennemførelse. Den 9. juni 2020 forelagde regeringen på et udvidet møde i det nationale råd for europæisk integration en handlingsplan for opfyldelse af de betingelser og prioriteter, der er fastsat i Rådets konklusioner fra marts 2020 om Albanien. Den 6. maj 2020 udpegede regeringen chefforhandleren og forhandlingsteamet. Albanien er moderat forberedt med hensyn til reformen af den offentlige forvaltning. Indsatsen er fortsat på en række beslægtede områder, hvilket har resulteret i visse fremskridt med håndhævelsen af retningslinjerne for lovgivningsmæssige konsekvensanalyser på tværs af fagministerier, udarbejdelsen af lovgivningspakken vedrørende den politiske planlægning, forøgelsen af antallet af e-tjenester og forbedringen af gennemsigtigheden i indsamlingen af data og forvaltningen af menneskelige ressourcer på centralt og lokalt plan. Disse konkrete resultater skal konsolideres yderligere. Regeringen skal navnlig optrappe indsatsen for at sikre en mere evidensbaseret politisk beslutningstagning ved at opbygge den administrative kapacitet i fagministerier inden for politisk planlægning og overvågning, dataindsamling samt brug af lovgivningsmæssige konsekvensanalyser som grundlag for bedre politikker. Hvad angår retssystemet har Albanien opnået et vist niveau af forberedelse/er Albanien moderat forberedt. Gennemførelsen af en omfattende og grundig reform af retsvæsenet fortsætter støt, hvilket har ført til gode fremskridt generelt. De nye institutioner, der skal sikre, at retsvæsenet styres uafhængigt, har udført deres opgaver, herunder forvaltningen af processerne for besættelse af ledige stillinger ved højesteret og forfatningsdomstolen. Det øverste retsråd afsluttede udvælgelsen af tre kandidater, der ikke er dommere, til højesteret, og de blev udnævnt den 11. marts 2019, og en af rettens afdelinger var herefter funktionsdygtig og opfyldte den relevante betingelse for den første regeringskonference. Udvælgelsesprocessen for det fjerde medlem, der ikke er dommer, er næsten afsluttet. De andre dommere er ved at blive udvalgt ved interne forfremmelser i retssystemet. Albanien gør fremskridt med genopbygningen af forfatningsdomstolen og har udnævnt tre nye medlemmer. Dette er forudsætningen for, at forfatningsdomstolen kan blive funktionsdygtig igen en betingelse for den første regeringskonference, der næsten er opfyldt og øge offentlighedens tillid. I december 2019 var der kun én ud af ni dommere tilbage ved domstolen efter screeningen. Domstolen har nu fire medlemmer. Der var uenighed om udnævnelsesproceduren for en af de senest udnævnte dommere. Venedigkommissionen har afgivet en udtalelse om sagen, som giver de albanske myndigheder de nødvendige retningslinjer for at afslutte de resterende udnævnelser til forfatningsdomstolen. Domstolen har med de nuværende fire medlemmer et beslutningsdygtigt flertal til at træffe afgørelse om antagelsen til realitetsbehandling af sager. Udvælgelsesprocessen for tre ledige stillinger er i gang. Processen er blevet påvirket en smule af covid-19-krisen, men forventes afsluttet som en prioritet. 11

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen 9.3.2015 B8-0214/1 1 Punkt 19 a (nyt) 19a. beklager, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har fremmet ideen om, at der ikke vil ske nogen yderligere udvidelser i løbet af de næste fem år;

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 8.10.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om statusrapport for Albanien 2013

Læs mere

7048/17 sl 1 DG C 2A

7048/17 sl 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. marts 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0063/10. Ændringsforslag. Victor Boştinaru, Tanja Fajon for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0063/10. Ændringsforslag. Victor Boştinaru, Tanja Fajon for S&D-Gruppen 10.5.2017 A8-0063/10 10 Punkt 5 a (nyt) 5a. noterer sig resultatet af præsidentvalget, der blev afholdt den 2. april 2017; fordømmer kraftigt den retorik, der blev anvendt af regeringsembedsmænd og regeringsvenlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt DA DA 2016/0358 (NLE) Forslag

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslaget til Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslaget til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslaget til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 24.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om særberetning nr. 18/2012 (decharge 2012) - Den Europæiske Unions bistand til Kosovo på retsstatsområdet Budgetkontroludvalget

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.12.2014 B8-0000/2014 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om statusrapport

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

9021/19 aan/ht/ipj 1 ECOMP 1A

9021/19 aan/ht/ipj 1 ECOMP 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2019 (OR. en) 9021/19 ECOFIN 468 UEM 139 SOC 346 EMPL 260 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen 18.5.2015 B8-0455/3 3 Punkt 23 23. er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.11.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (17.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions og Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Hermed følger til delegationerne i tillægget Rådets konklusioner om Tunesien, som Rådet vedtog den 20. juli 2015.

Hermed følger til delegationerne i tillægget Rådets konklusioner om Tunesien, som Rådet vedtog den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. fr) 11076/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 20. juli 2015 MAMA 114 CFSP/PESC 433 RELEX 626 TU 15 Tidl. dok. nr.: 11048/15 MAMA

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11245/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10997/16

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) 14795/16 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 14597/16 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet JAI 992 COSI 193 CT

Læs mere

15615/17 hm 1 DGD 1C

15615/17 hm 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15615/17 COSI 325 JAI 1191 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 275 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Finlands konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2018 COM(2018) 404 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2018 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0250/4. Ændringsforslag. Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0250/4. Ændringsforslag. Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen 5.9.2018 A8-0250/4 4 Bilag betragtning 10 (10) I sine foreløbige resultater og konklusioner af 9. april 2018 erklærede den begrænsede valgobservationsmission under OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2018 SWD(2018) 117 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2014/2006(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2208. samling i Rådet (arbejds- og socialministre)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0220/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. april 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. april 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0107 (COD) 8115/18 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 18. april 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: JAI 324 COPEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Forårsprognose : mod en langsom genopretning

Forårsprognose : mod en langsom genopretning EUROPA-KOMMISSIONEN PRESSEMEDDELELSE Forårsprognose 2012-13: mod en langsom genopretning Bruxelles, den 11. maj 2012 Efter nedgangen i output sidst i 2011 skønnes økonomien i EU i øjeblikket at være inde

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 9892/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE 269 ECOFIN

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.3.2018 SWD(2018) 69 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget for Andragender 2018/2096(INI) 5.9.2018 UDKAST TIL BETÆNKNING om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

12650/17 lma/js/clf 1 DGD 1C

12650/17 lma/js/clf 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) 12650/17 COSI 215 JAI 845 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Udkast til Rådets konklusioner

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau

VEDTAGNE TEKSTER. Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2018)0303 Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2018 om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1398/2015 14.12.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på den 12. generalforsamling i OTIF

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0441/9. Ændringsforslag. Mario Borghezio for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0441/9. Ændringsforslag. Mario Borghezio for ENF-Gruppen 11.4.2016 B8-0441/9 9 Punkt 4 4. gentager, at det er nødvendigt også at fortsætte med forfatningsmæssige, retlige og politiske reformer, der kan omdanne Bosnien-Hercegovina til en effektiv, inklusiv og

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15573/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. fr) 15633/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) 12671/17 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 12112/17 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FREMP 99 JAI 847 COHOM

Læs mere