Mellemvej 15 A, Barslev, 7790 Thyholm. 11. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellemvej 15 A, Barslev, 7790 Thyholm. 11. august 2014"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 10 miljøtilladelse af husdyrbruget Mellemvej 15 A, Barslev, 7790 Thyholm 11. august 2014 Miljøgodkendelse i henhold til 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr af 4. december 2009 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 45

2 Indholdsfortegnelse Datablad...3 Indledning RESUMÉ OG SAMLET VURDERING Ansøgning om miljøtilladelse Afgørelse om miljøtilladelse Ikke teknisk resumé Samlet oversigt over vilkår Offentlighed Klagevejledning Baggrund for miljøtilladelsen Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt husdyrproduktion, anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Miljø, natur, landskab og naboforhold Vurdering af kvælstofudvaskning til Nissum Fjord BAT(Bedst Tilgængelig Teknologi) Konklusion...22 Bilag 1. Situationsplan...23 Bilag 2. Oversigt over ejede og forpagtede arealer...24 Bilag 3. Beskyttede naturområder og Natura Bilag 4. Fosforklasser, lavbund og terrænforhold...26 Bilag 5. Grundvandsnotat Bilag 6. Beskyttede diger, fredninger og landskab...29 Bilag 7. Nitratklasser...30 Bilag 8. Overfladevandsvurdering...31 Bilag 9. Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet...38 Bilag 10. Naturvurdering TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 45

3 Datablad Godkendelsesdato 11. august 2014 Afgørelsestype Husdyrbrugets adresse Husdyrbrugets ejer og kontaktperson Brugstype 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (mindre 75 DE) Mellemvej 15 A, Barslev Lars Graversen Slagtesvin CVR nr. / P nr / CHR nr Ejendomsnr Matrikel nr. Husdyrbrugets miljøkonsulent Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler 31b Barslev By, Hvidbjerg LandboThy, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Konsulent, Jens Lautrup Struer Kommune Plan- og miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer Kristian Iversen Annonceringsdato 20. august 2014 Klagefrist udløber 17. september 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 45

4 Indledning Lars Graversen har den 27. december 2013, ansøgt om 10 miljøtilladelse, jf. Husdyrgodkendelsesloven 1 af husdyrbruget beliggende Mellemvej 15 A, Barslev, 7790 Thyholm. Husdyrbruget er mellem 15 og 75 DE og er derfor omfattet af 10 i Husdyrgodkendelsesloven. Der ansøges om en udvidelse af eksisterende produktion på 700 slagtesvin (32,00-110,00 kg) og 4 heste ( kg) svarende til 21,87 DE til en produktion af 900 slagtesvin (32,00-107,00 kg) og 4 heste ( kg) svarende til 26,38 DE. Den producerede husdyrgødning udbringes på eget og forpagtet udbringningsareal. Alle husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i Struer Kommune. Godkendelsen bygger på husdyrbrugets ansøgning med bilag 2 og evt. supplerende oplysninger indkommet i forbindelse med sagsbehandlingen. Seneste version af ansøgningen (ver. 1) er indsendt den 22. januar I miljøtilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af udvidelsen af husdyrbruget, herunder også om husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Der er i tilladelsen stillet en række vilkår som sikrer, at husdyrbruget kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø. 1 LBK nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 2 Ansøgningsskema af 27. december 2013version. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 45

5 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Struer Kommune har den 27. december 2013, modtaget en ansøgning om 10 miljøtilladelse af husdyrbruget beliggende Mellemvej 15 A, Barslev, 7790 Thyholm. Der ansøges om en udvidelse af eksisterende besætning fra nuværende dyrehold svarende til 21,87 DE, fordelt på 700 slagtesvin ( kg), og 4 heste ( kg), til et dyrehold svarende til 26,38 DE, fordelt på 900 slagtesvin ( kg). Alle husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i Struer Kommune. Miljøtilladelsen bygger på en ansøgning, som er indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem med skema nr Afgørelse om miljøtilladelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til husdyrbruget på en række vilkår. Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget på Mellemvej 15 A med tilhørende anlæg og ejede og forpagtede udbringningsarealer (bilag 1 og 2). Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at miljøtilladelsen, med de pågældende vilkår for indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet (nabobeboelser, Natura 2000 områder 3, natur i øvrigt, overfladevand, nitratfølsomme indvindingsområder, landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer). De generelle beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat i bilag 3 til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt. Struer Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet, ligesom husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT). Tilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til Husdyrgodkendelseslovgivningen. Tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. Byggeloven, Planloven, samt afledning af spilde- og overfladevand efter Miljøbeskyttelsesloven) skal søges separat. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. Med mindre andet er anført, gælder vilkårene straks fra tilladelsen tages i brug, herunder i indkøringsperioden. 3 Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 45

6 Lovgivning Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i Husdyrgodkendelsesloven 1 med tilhørende bekendtgørelse 4 samt Miljøstyrelsens husdyrvejledning wiki-vejledningen. Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen jf. reglerne i Habitatbekendtgørelsen 5. Jf. denne skal kommunen, før der træffes afgørelse til et husdyrbrug, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 1.3 Ikke teknisk resumé Miljøtilladelsen omfatter driftsbygninger og anlæg på Mellemvej 15 A, samt tilhørende ejede og forpagtede arealer. Struer Kommune har vurderet, at der kan meddeles miljøtilladelse til den ansøgte udvidelse i henhold til gældende regler 6. Produktion og arealer Den eksisterende besætning, der består af et dyrehold på 21,87 DE, fordelt på 700 slagtesvin ( kg), og 4 heste ( kg), ønskes udvidet til et dyrehold svarende til 26,38 DE, fordelt på 900 slagtesvin ( kg) og 4 heste ( kg). Produktionen finder sted i eksisterende anlæg. På ejendommen produceres husdyrgødning, i form af gylle svarende til 25 DE, og dybstrøelse svarende til 1,38 DE. Husdyrgødningen i alt svarende til 26,38 DE udbringes på egne og forpagtede udbringningsarealer. Der udbringes 0,9 DE/ha. Der er ingen aftalearealer. Placering og driftsbygninger Husdyrbruget ligger i landzone ca m sydøst for Lyngs. Ejendommen ligger i god afstand til naturområder. Nærmeste bolig uden landbrugspligt Mellemvej 15 er beliggende ca. 325 meter nordøst for Mellemvej 15 A. Udvidelsen sker i eksisterende stalde. Lugt Husdyrbruget overholder lugtgeneafstanden til nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Mellemvej 15) ligger ca. 325 m fra nærmeste opbevaringsanlæg. Nærmeste samlede bebyggelse (Lyngs) er beliggende ca m mod nordvest og nærmeste byzone (Floulev) er beliggende ca m mod sydøst. Den beregnede konsekvensafstand er på 204 m. 4 Bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 5 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af isse arter. 6 Lovbekendtgørelse nr.1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med tilhørende bekendtgørelse TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 45

7 Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der er ca m til nærmeste ammoniakfølsomme natur indenfor Natura 2000-område, som er et overdrev, der ligger sydvest for staldanlægget. Alene på baggrund af afstanden er det vurderet at husdyrproduktionen ikke vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Det nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2 natur er et overdrev som ligger mere end 3 km fra staldanlægget og alene på baggrund af afstanden vil husdyrproduktionen ikke kunne give anledning til en påvirkning af overdrevet. Cirka 210 m sydvest for staldanlægget ligger et vandhul omkranset af beskyttet mose. Moser er iht. husdyrgodkendelsen udpeget som kategori 3-natur. Det er beregnet at ansøgte husdyrudvidelse ikke vil give anledning til nogen merdeposition af ammoniak på mosen. Husdyrudvidelsen vil således ikke påvirke mosens naturtilstand. Der er derfor ikke stillet vilkår til ammoniakudledningen. Næringsstoffer til overfladevand Alle udbringningsarealer (29,11 ha) afvander til Limfjorden og ligger i nitratklasse 3. Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at det generelle beskyttelsesniveau for fosfor er overholdt. Udbringningsarealerne afvander til fosforfølsomme Natura 2000-områder. Struer Kommune har foretaget en vurdering i forhold til habitatreglerne samt vurderet eventuelle risikoarealer og konkluderet, at der ikke er grundlag for at stille skærpede krav i forhold til udledning af fosfor til overfladevand. Næringsstoffer til grundvand En del af udbringningsarealerne ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse. Det generelle beskyttelsesniveau til nitratudvaskning i forhold til grundvand er overholdt. Udvaskningen på de berørte arealer ligger under 50 mg nitrat/l og der sker ikke en mere belastning i forhold til nudriften. Struer Kommune vurderer at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til det ansøgte i forhold til grundvandet. Se grundvandsudtalelsen i bilag 5. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelserne m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Yderligere vurderes det, at produktionsudvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV-arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 45

8 som findes eller kan forventes af leve i området omkring husdyrbruget samt på eller omkring udbringningsarealerne. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Struer Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer Struer Kommune, at husdyrbruget efter ændringen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tilladelse overholdes. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 45

9 1.4 Samlet oversigt over vilkår Husdyrhold, stalde og opbevaringsanlæg 1) Husdyrbruget tillades drevet med en maksimal årsproduktion på 900 slagtesvin ( kg) og 4 heste ( kg) i alt svarende til 26,38 DE jf. nugældende omregningsfaktorer. Spildevand og regnvand 2) Al vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme foder- eller gødningsrester skal foregå på en vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder eller på skiftende steder i marken fra gang til gang. Affald 3) Husdyrbrugets olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tæt emballage, beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne. Oplaget skal som minimum være overdækket med et halvtag og stå på støbt bund. Pladsen skal indrettet med fald, fordybning eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage. Eventuelt spild skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale Håndtering af gylle 4) Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, og evt. spild skal straks opsamles. 5) Påfyldning af gyllevogn skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogn, som har påmonteret pumpe med returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. Lugt 6) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til væsentlige lugtgener for omboende, skal den ansvarlige for husdyrholdet lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne. Planen skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte skal afholdes af husdyrbruget. Fluer og skadedyr 7) På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse - som minimum i TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 45

10 henhold til Statens Skadedyrslaboratoriums vejledende retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyr. 8) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Ved mistanke eller konstatering af rotter skal iværksættes rottebekæmpelse, enten ved kommunens rottebekæmpelse eller ved et autoriseret firma. Støj 9) Støj fra husdyrbruget må ikke medføre, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne overstiger værdierne angivet i tabel 3 målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer. 10) Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet kan højest fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at grænseværdierne ikke er overholdt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Arealer Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af akkrediteret firma. Husdyrbrugets støj skal dokumenteres ved måling efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag. 11) På husdyrbrugets arealer må der udbringes svinegylle, og dybstrøelse svarende til maks. 26,38 DE, med et næringsstofindhold på i alt maks ,34 kg N og 587,80 kg P 12) Der skal på udbringningsarealet etableres 2 % -point ekstra efterafgrøder ud over den til enhver tid gældende lovpligtige andel med efterafgrøder. Foranstaltninger ved ophør 13) Ved ophør skal følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger udføres: Stalde, gyllekanaler og opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Foderbeholdere og anlæg skal tømmes. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 45

11 Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes efter gældende regler. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om husdyrbrugets ophør. Egenkontrol og dokumentation 14) Husdyrbruget skal underrette tilsynsmyndigheden, når dyreholdet er nået op på det godkendte antal DE. 15) I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn, skal der foreligge dokumentation for produktionsstørrelsen. Det kan f.eks. være i form af afregning fra slagteriet, opgørelser fra CHR, svineflytninger, effektivitetskontrol eller lignende. Opgørelsen skal dække de seneste 3 års produktion. Slagteriafregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin (med slagtevægt) de pågældende år. 16) Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte-, mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber, som kan dokumentere, at vilkår om ekstra efterafgrøder er overholdt, og at husdyrgødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for de i miljøgodkendelsen stillede vilkår. Der skal på forlangende fremvises dokumentation herfor 5 år tilbage. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 45

12 1.5 Offentlighed Partshøring og nabohøring Udkastet til miljøtilladelsen har været i høring hos ansøger og dennes konsulent. Efterfølgende har udkastet været i 3 ugers nabo/partshøring med frist for indgivelse af bemærkninger senest den 8. august 2014 Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden Offentliggørelse Tilladelsen er offentliggjort ved annonce i Ugeavisen Struer d. 20. august 2014 og på Struer Kommunes hjemmeside på Følgende modtog udkast til afgørelsen i den 3 ugers høringsperiode og kopi af den endelige afgørelse: Ansøger Lars Graversen, Mellemvej 15A, Barslev, 7790 Thyholm LandboThy, Silstrupparken 2, 7700 Thisted att.: Jens Lautrup Naboer indenfor en radius af ca. 204 meter (konsekvensradius for lugt) Der er ingen nabobeboelse indenfor en radius af 204 m fra Mellemvej 15A Ejere af forpagtede arealer Addy Gravesen, Hovedvejen 142, Jestrup, 7790 Thyholm Christian Bulig Larsen, Grønholmevej 11, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm Bettina Gregersen, Mellemvej 4, Barslev, 7790 Thyholm Rene Kjær Voldbirk, Mellemvej 4, Barslev, 7790 Thyholm Struer Kommune, Østergade 11-15, 7600 Struer Øvrige parter Danmarks Naturfredningsforening Struer, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, e- mail Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Birch Thygesen Danmarks Sportsfiskerforbuncl, Miljøkoordinator distrikt 3, att.: Erik Schou Nielsen, Rosenvej 18, 8240 Risskov, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att.: Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Dansk Ornitologisk Forening, Peder J. Pedersen, Mejdalvej 14, 7500 Holstebro, Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 45

13 1.6 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen jf. bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Struer Kommune, Østergade 11-15, 7600 Struer eller pr. mail til som videresender klagen med sagens akter. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være modtaget af Struer Kommune onsdag d. 17. september 2014 inden kontortids ophør kl En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrgodkendelseslovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrgodkendelseslovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. På Struer Kommunes vegne: Kristian Iversen Agronom TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 45

14 2. Baggrund for miljøtilladelsen I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved miljøtilladelsen. Herunder faktuelle oplysninger vedrørende husdyrbruget, meddelelsespligt, gyldighed. 2.1 Beskrivelse af husdyrbruget Miljøtilladelsen gælder for husdyrbruget beliggende Mellemvej 15A, Barslev, 7790 Thyholm med tilhørende anlæg og ejede arealer og forpagtede arealer. Tilladelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter som finder sted på ejendommen. Den eksisterende besætning, der består af et dyrehold på 21,87 DE, fordelt på 700 slagtesvin ( kg) og 4 heste ( kg), ønskes udvidet til et dyrehold svarende til 26,38 DE, fordelt på 900 slagtesvin ( kg) og 4 heste ( kg). Udvidelsen finder sted i eksisterende anlæg. Den producerede husdyrgødning 26,38 DE udbringes på husdyrbrugets egne og forpagtede arealer, i alt 29,11 ha. Der udbringes 0,91 DE/ha. Der er ingen aftalearealer. Husdyrbruget ligger i landzone ca nordvest for Floulev. Ejendommen ligger i god afstand til naturområder. Nærmeste bolig uden landbrugspligt (Mellemvej 15) er beliggende ca. 325 meter nordøst for Mellemvej 15A Der ligger et husdyrbrug større end 75 DE indenfor 300 m af ejendommen. Udbringningsarealerne er alle beliggende på Thyholm. Udbringningsarealerne afvander til Limfjorden (Nissum Bredning, Vest for Mors og Kaas Bredning, Venø Bugt og Sallingsund) Der er ikke stigende husdyrtryk indenfor disse kystvandsoplande på godkendelsestidspunktet. 2.2 Meddelelsespligt husdyrproduktion, anlæg, arealer, ejerforhold Godkendelsen gælder for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt til og godkendt af Struer Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen udløser krav om miljøgodkendelse. Udskiftning af arealer indenfor samme kategori (ejede/forpagtede eller tredjemandsarealer) kan ske uden en ny godkendelse, hvis det af kommunen vurderes, at de nye arealer ikke er mere sårbare (jvf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 15). TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 45

15 Kommunen skal underrettes ved ændringer i ejerforhold eller ændringer i ansvarsforholdene vedrørende den daglige drift af husdyrbruget. Tilsvarende skal der ske underretning, hvis driften indstilles for en længere periode. 2.3 Gyldighed Tilladelsen eller dele heraf bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra afgørelsens meddelelse. Med udnyttet menes, at ændringen af dyreholdet er påbegyndt indenfor 2 år fra afgørelsens meddelelse, samt at ændringen skrider frem i et rimeligt tempo. Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med mindre andet fremgår af miljøtilladelsen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 45

16 3. Miljø, natur, landskab og naboforhold Projektets virkning i forhold til naboer m.v. (lokalisering), i forhold til beskyttede naturtyper samt i forhold til en række andre forhold er belyst ved afkrydsning i det særlige tilladelsesskema, som er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens 7 6 stk Vurdering af besvarelse på spørgsmål i ansøgningsskemaet Skemaet indeholder 10 spørgsmål. Kommunens vurdering fremgår af de følgende 10 punkter, og hvis der er uoverensstemmelse mellem svaret i ansøgningen og kommunens vurdering vil det fremgå. 1. Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel? Tabel 1 afstandskrav og faktiske afstande for eksisterende stalde, og gyllebeholdere Faktisk afstand (m) Afstandskrav* Eksisterende stalde (m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 > 750 Almene vandforsyningsanlæg** 50 > Vandløb (herunder dræn) og søer 15 ca. 240 Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsvirksomhed 25 > 25 Beboelse på samme ejendom Naboskel * Afstandskrav jf. 8 i husdyrgodkendelsesloven, sammenholdt med aktuel afstand fra eksisterende stalde til det pågældende punkt. Betingelse opfyldt Samtlige afstandskrav er overholdt, som det fremgår af ovenstående tabel. 7 Bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 45

17 2. Overholder anlæggene afstandskravene til eksisterende og fremtidige byzoner og sommerhusområder samt lokalplanlagte områder i landzone? Tabel 2 - afstandskrav Område Afstandskrav* Aktuel afstand Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde. Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig eller erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. 300 m > m 300 m > m 300 m > 300m * Afstandskrav jf. 20 i husdyrgodkendelsesloven, sammenholdt med aktuel afstand fra eksisterende stalde til det pågældende punkt. Betingelse opfyldt Samtlige afstandskrav er overholdt, som det fremgår af ovenstående tabel. For at sikre omboende mod væsentlige gener fra husdyrproduktionen er der stillet vilkår vedr. lugt, fluer og skadedyr samt støj. Det vurderes, at støj fra husdyrbruget ikke giver anledning til væsentlige gener for omboende. Tabel 3 viser de vejledende støjgrænser, husdyrbruget skal overholde. Støjgrænserne er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Tabel 3 - Støjgrænser Tidsrum Grænse db (A) Referencetidsrummet* Mandag - fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl timer 45 8 timer Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl time Alle dage kl ** ½ time * tidsrummet med størst støjbelastning inden for den angivne periode. Grænseværdien skal være overholdt inden for dette tidsrum ** maksimalværdier af støjniveauet må ikke overstige 55 db(a) om natten (kl ) TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 45

18 3. Ligger anlæggene mere end 300 m fra beskyttede naturtyper? Tabel 4 afstandskrav natur Område Afstandskrav Aktuel afstand Naturområder omfattet af 7, stk. 1 i Husdyrgodkendelsesloven. 300 m >1.000 m Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. 300 m > m Heder, mose og overdrev, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens m Ca. 210 m Ammoniakfølsom skov, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, nr m >1.000 m Betingelse er ikke opfyldt Cirka 210 m sydvest for staldanlægget ligger et vandhul omkranset af beskyttet mose. Moser er iht. husdyrgodkendelsen udpeget som kategori 3-natur. Det er beregnet at ansøgte husdyrudvidelse ikke vil give anledning til nogen merdeposition af ammoniak på mosen. Husdyrudvidelsen vil således ikke påvirke mosens naturtilstand. På trods af at afstandskravet på 300 m til beskyttet mose ikke er overholdt, er det Struer Kommunes vurdering ud fra depositionsberegningerne, at intentionen med lovens afstandskrav er opfyldt. Se bilag 10, Naturvurdering, for uddybning af ovenstående. 4. Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12 eller mere ned til søer og vandløb? Betingelse opfyldt Kommunen vurderer, at der ikke indgår skrånende partier på udspredningsarealerne, der har et direkte fald på 12 grader eller mere ned til søer eller vandløb. 5. Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer? Betingelse opfyldt Der indgår ikke lavbundsarealer, hvor anlæggene er placeret. Der ligger ingen registrerede og udpegede lavbundsarealer i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Nærmeste potentielle vådområde ligger mere end 3,5 km fra stalde og opbevaringsanlæg. 6. Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne II og III? Betingelsen er ikke opfyldt. Alle udbringningsarealerne ligger indenfor nitratklasse III. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 45

19 Miljøstyrelsens udpegning af nitratklasser er begrundet med, at arealerne er beliggende i oplandet til kvælstof sårbart Natura 2000 vandområde, og at arealernes nitratreduktionspotentiale er mindre end 50 %. Det betyder, at der er krav om 50 % lavere husdyrtryk for arealerne i nitratklasse 3 i forhold til de generelle harmoniregler. Alternativt skal der foretages kvælstofreducerende tiltag i markdriften. Grundet den harmonimæssige begrænsning af de generelle harmoniregler reduceres det lovlige harmonitryk på udbringningsarealerne fra 1,4 til 0,7 DE/ha. Dette betyder, at der kun kan udbringes husdyrgødning svarende til 20,4 DE på udbringningsarealet uden anvendelse af virkemidler til reduktion af nitratudvaskningen fra arealerne. Som nitratreducerende tiltag er valgt etablering af 2 % -point ekstra efterafgrøder ud over Plantedirektoratets generelle lovpligtige krav. Med et dyretryk som det ønskes på 0,91 DE/ha og med anvendelse af 2 % -point ekstra efterafgrøder viser udvaskningsberegningerne en udvaskning på 45,3 kg N/ha, hvilket er lavere end de 46,0 kg N/ha der udvaskes ved et maksimalt dyretryk på 0,7 DE/ha uden virkemidler. Der stilles vilkår om ekstra efterafgrøder. 7. Ligger udspredningsarealerne uden for fosforklasserne 2 og 3? Betingelsen er ikke opfyldt Udbringningsarealerne er beliggende i fosforklasse I/III. Der er foretaget fosforberegninger for udbringningsarealerne. Ved beregningerne er der taget udgangspunkt i anvendelsen af et S2 sædskifte på arealerne, dog drives mark 5-1 og mark 14 med et K13 sædskifte. Produktionens gennemsnitlige arealspecifikke overskud er på -5,4 kg P/ha/år. Alle 29,11 ha afvander til Limfjorden, hvilket svarer til et max. årligt fosforoverskud på ca kg P pr. år fra det ansøgte til Limfjorden. Idet der ikke er fosforoverskud i ansøgt drift vurderes der ikke yderligere på fosfor. 8. Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder? Betingelsen er ikke opfyldt Mark 2-0, 2-1, 3-0, 15-0 ligger indenfor NFI Der er foretaget en zonering (statslig kortlægning) af området, men ikke vedtaget en indsatsplan for området. Det betyder, at der ikke må ske en merbelastning, Udvaskningen på de berørte arealer ligger under 50 mg nitrat/l og der sker ikke en mere belastning i forhold til nudriften. Beregningerne i ansøgningen viser en ansøgt nitratudvaskning på 46 mg/l. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 45

20 Der henvises til Grundvandsudtalelsen i Bilag Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura områder eller beskyttede naturarealer? Betingelsen er opfyldt Fredede områder Husdyrbruget ligger uden for fredede områder. Internationale beskyttelsesområder Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er habitatområde N28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, som ligger ca m sydvest for anlægget. På baggrund af afstanden til nærmeste Natura 2000-område, og den relativt lille meremission fra anlægget sammen med beregningerne i ansøgningssystemet der viser en totaldeposition på 0,0 kgn i naturområdet er det Struer Kommunes vurdering, at husdyrproduktionen hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil give anledning til en væsentlig påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde og områdets udpegningsgrundlag. Beskyttet natur Der findes ikke beskyttet natur i nærheden af anlægget som vil blive væsentlig påvirket af produktionsændringen. Der henvises i øvrigt til bilag 10, Naturvurdering, for uddybning af ovenstående. Bilag IV arter Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: - spidssnudet frø - stor vandsalamander - strandtudse - odder - birkemus - småflagermus - markfirben Struer Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-arter i nærheden af udbringningsarealet. Det vurderes usandsynligt at (især) padderne, birkemus og markfirben skulle findes i tilknytning til udbringningsarealet som følge af, at intensivt dyrkede marker ikke er egnede som levested eller ynglelokalitet for de pågældende dyrearter Der inddrages ikke arealer, som i dag er udyrkede (f.eks. ligger i brak). Den eksisterende arealanvendelse er intensiv landbrugsdrift, og da der ikke sker nogen ændring i arealanvendelsen, er det vurderet, at der ikke forekommer bilag IV-arter i tilknytning til arealerne. Som tidligere beskrevet vurderes udbringningen af husdyrgødning ikke at give anledning til påvirkning af naturarealer i området, hvorfor potentielle leve- og ynglesteder for bilag IVarter ikke vil kunne påvirkes. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 45

21 Struer Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil kunne skade Habitatdirektivets bilag IV-arter eller vil ødelægge disse arters leve-, yngle eller rastesteder 10. Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer? Betingelsen er opfyldt Der opføres ikke nye anlæg i forbindelse med ansøgningen, og der foretages heller ikke udvidelser af eksisterende anlæg. 4. Vurdering af kvælstofudvaskningen til Limfjorden Miljøteknisk redegørelse Hele udbringningsarealet ligger i oplandet til Limfjorden og dermed også i oplandet til internationale naturbeskyttelsesområder. En stor del af arealet (25,40 ha) ligger i oplandet til Limfjordens Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Udpegningsgrundlaget omfatter bl.a. naturtyperne Større lavvandede bugter og vige, Rev og Mudder- og sandflader blottet ved ebbe samt arterne spættet sæl og stavsild. Derudover er hvinand, toppet skallesluger og lysbuget knortegås blandt andet på udpegningsgrundlaget. En mindre del af udbringningsarealet på ca. 3,72 ha af det samlede udbringningsareal - ligger i oplandet til Venø Bugt og Sund, som er udpeget som Natura 2000-område Venø og Venø Sund nr. 62 og udgøres af Habitatområde H55 og Fuglebeskyttelsesområder F40. Det er bl.a. naturtyper som lagune, bugt og rev samt arter som spættet sæl, klyde, og dværgterner som ligger til grund for udpegningen. Kvælstof til Limfjorden Den beregnede kvælstofudvaskning fra rodzonen i markerne er på 45,3 kg kvælstof/ha/år. Da jordens reduktionspotentiale er på 0 50 % betyder det, at op til halvdelen af kvælstoffet fra marken potentielt kan fjernes eller omdannes undervejs fra rodzonen, inden det når frem til Limfjorden. Der udvaskes således 22,7 45,3 kg kvælstof per hektar til Limfjorden. I alt giver det ansøgte anledning til en årlig kvælstoftilledning til Limfjorden på kg kvælstof. Overfladevandsvurderingen og beregningerne, der ligger til grund for denne, fremgår af bilag BAT (Bedst Tilgængelige Teknologi) Da dette er en 10 miljøtilladelse skal der ikke beskrives eller vurderes i forhold til bedst anvendelige teknik (BAT). Da der ikke er nogle specielle forhold der gør, at der skal tages tiltag i forhold til driften ud over det, som er reguleret gennem den generelle lovgivning, vurderer kommunen, at der ikke skal stilles yderlige vilkår til staldsystemet eller driften af dette. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 45

22 6. Konklusion Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Struer Kommunes samlede vurdering af projektet er, at det med de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlig virkning på miljøet, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 45

23 Bilag 1. Situationsplan TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 45

24 Bilag 2. Oversigt over bedriftens arealer TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 45

25 Bilag 3. Beskyttede naturområder og Natura 2000 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 45

26 Bilag 4. Fosforklasser, lavbund og terrænforhold TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 45

27 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: Bilag 5. Grundvandsudtalelse Grundvandsudtalelse Mellemvej 15a Konklusion: Struer Kommune ingen bemærkninger til det ansøgte i forhold til grundvandet. Udtalelse: I forbindelse med en 10 godkendelse ønskes en vurdering af de ansøgte arealer i forhold til grundvandet. Arealerne er vist på figur 1. DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER E: F: T: SAGSBEHANDLER: ANNI LASSEN T: Skabelonnavn: Natur og Miljø notat, version 1 Figur 1: Viser alle arealerne i forhold til drikkevandsinteresser, NFI og ION. Arealerne nr. 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20 og 21 er placeret i område uden drikkevandinteresse. Der er derfor ingen bemærkninger til disse arealer. Arealerne nr. 1, 1-1, 4, 5, 5-1 og 17 ligger i område med drikkevandsinteresse men uden for nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder med hensyn til nitrat og indvindingsoplande til almene vandværker. Da der ikke er væsentlige drikkevandsinteresse i området stille der ikke krav om udvaskningsberegninger. De sidste arealer med numrene 2, 2-1, 3 og 15 ligger inden for område med særlig drikkevandsvandsinteresse (OSD). Derudover er området udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland og indsatsområde med hensyn til nitrat. Grundvandskortlægningen for dette område er afsluttet men der er endnu ikke vedtaget en indsatsplan. Så det er en situation 3 jf. Husdyrbekendtgørelsen nr af 8. november TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 45

28 Situation 3: Der er foretaget zonering (statslig kortlægning) af området, men ikke udarbejdet en indsatsplan for området. Ad situation 3: Tilladelsen eller godkendelsen skal som minimum fastsætte vilkår om, at der ikke må ske en merbelastning, dvs. større udvaskning af nitrat fra rodzonen, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. Er der foretaget en zonering (statslig kortlægning) af det nitratfølsomme indvindingsområde, men ikke udarbejdet en indsatsplan for området, skal det vurderes konkret, om der skal stilles vilkår af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, jf. bilag 4, nr. 3. Er der foretaget en zonering (statslig kortlægning) af det nitratfølsomme indvindingsområde, kan der ikke fastsættes vilkår, der er mere skærpede end en nitratudvaskning, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte. Der kan dog stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til nitratklasse 3, jf. pkt. D, nr. 1, såfremt dette er på et lavere udvaskningsniveau end niveauet i bilag 4, nr. 2, pkt. C. I ansøgningen er nitratudvaskningen beregnet til at være som angivet i skemaet neden for. Mark nr. Areal (ha) Ansøgt (mg nitrat/l) Merbelastning (Ansøgt Nudrift) (mg nitrat/l) Udvaskningen Svarende til et plantebrug (mg nitrat/l) 2-1 1, , , , % reduktion af husdyrgødning (NK3) (mg nitrat/l) Udvaskningen på de berørte arealer ligger under 50 mg nitrat/l og der sker ikke en mere belastning i forhold til nudriften. Udpegning som indsatsområde med hensyn til nitrat er sket på baggrund af arealanvendelsen. Området består primær af landbrugsarealer med nogen nitratudvaskning. De ansøgte arealer inden for NFI ligger inden for eller i nærheden af indvindingsoplandet til Thyholm Private Fælles vandværk. Grundvandsmagasinet som Thyholm Private Fælles Vandværk indvinder fra er påvirket af aktiviteter på overfladen. Vandværket indvinder fra 3 indvindingsboringer, hvor der er påvist et nitratniveau på omkring 5-12 mg/l. Derudover er sulfatniveauet stigende og ligger på omkring 44 mg/l - 83 mg/l. Da der endnu ikke er vedtaget en indsatsplan og nitratudvaskningen ikke er stigende og ligger under 50 mg/l og på et niveau svarende til nitratklasse 3 stilles der ikke yderligere krav i forhold til beskyttelse af grundvandet. Struer Kommune har ingen bemærkninger eller yderligere vilkår til det ansøgte i forhold til grundvandet. Anni Lassen, geolog, den 19. maj 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 45

29 Bilag 6. Beskyttede diger, fredninger og landskab TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 45

30 Bilag 7. Nitratklasser TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 45

31 Bilag 8. Overfladevandsvurdering Kvælstof til Limfjorden Miljøteknisk redegørelse Hele udbringningsarealet ligger i oplandet til Limfjorden og dermed også i oplandet til internationale naturbeskyttelsesområder. En stor del af arealet (25,40 ha) ligger i oplandet til Limfjordens Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Udpegningsgrundlaget omfatter bl.a. naturtyperne Større lavvandede bugter og vige, Rev og Mudder- og sandflader blottet ved ebbe samt arterne spættet sæl og stavsild. Derudover er hvinand, toppet skallesluger og lysbuget knortegås blandt andet på udpegningsgrundlaget. En mindre del af udbringningsarealet på ca. 3,72 ha af det samlede udbringningsareal - ligger i oplandet til Venø Bugt og Sund, som er udpeget som Natura 2000-område Venø og Venø Sund nr. 62 og udgøres af Habitatområde H55 og Fuglebeskyttelsesområder F40. Det er bl.a. naturtyper som lagune, bugt og rev samt arter som spættet sæl, klyde, og dværgterner som ligger til grund for udpegningen. I Naturstyrelsens Natura 2000-plan Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø beskrives næringsstofbelastning og deraf følgende eutrofiering som en trussel mod de marine naturtyper i Nissum Bredning, Skibsted Fjord og farvandet omkring Agerø. Hele Limfjorden er påvirket af for store tilledninger af næringsstoffer fra land. I de mest lavvandede områder, resulterer det i masseopblomstring af enårige makroalger, der er med til at nedsætte ålegræssets fladeudbredelse. I områder med større vanddybde resulterer det i masseopblomstring af planteplankton, som medfører nedsat sigtdybde, hvilket reducerer dybdeudbredelsen for ålegræs og flerårige tangarter. På trods af at flere af fuglearterne er skiftet til at fouragere på tilstødende landarealer, er problemerne med eutrofiering stadig en trussel for fugle, der fouragerer på ålegræs og bunddyr i området. Særligt for ansvarsarten lysbuget knortegås er reduktion af fødegrundlaget. Det fremgår af Natura 2000-planen at de marine naturtyper ikke er i en gunstig bevaringsstatus på grund af for stor tilførsel af næringsstoffer fra oplandet og tilstødende havområder og invasive arter. I Naturstyrelsens Natura 2000-plan Venø og Venø Sund beskrives Næringsstofbelastning af marine områder at udgøre en alvorlig trussel. Venø Sund og Venø Bugt er som resten af Limfjorden påvirket af for store tilledninger af næringsstoffer fra land. Dette resulterer i nedsat sigtdybde, bl.a. forringede forhold for ålegræssets dybdeudbredelse. Bundfaunaens sammensætning er ligeledes påvirket af den høje næringsstofbelastning. Dermed påvirkes også fødegrundlaget for lysbuget knortegås og hvinand, der henholdsvis lever af bundplanter og invertebrater. Toppet- og stor skallesluger, der begge primært lever af fisk, påvirkes også negativt. Det fremgår af Natura 2000-planen at de marine naturtyper ikke er i en gunstig bevaringsstatus på grund af for stor belastning med næringsstoffer fra oplandet. Det fremgår ligeledes af Naturstyrelsens forslag til Vandplan Limfjorden, at Limfjordens økologiske tilstand vurderes at være ringe/dårlig, og at fjorden er i risiko for TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 45

32 ikke at opfylde miljømålet i Hovedårsagen er en for stor tilførsel af næringsstoffer fra oplandet. I henhold til vandplanen synes både påvirkningen fra kvælstof og fosfor at være bestemmende for fjordens miljøtilstand. Kvælstof Den beregnede kvælstofudvaskning fra rodzonen i markerne er på 45,3 kg kvælstof/ha/år. Da jordens reduktionspotentiale er på 0 50 % betyder det, at op til halvdelen af kvælstoffet fra marken potentielt kan fjernes eller omdannes undervejs fra rodzonen, inden det når frem til Limfjorden. Der udvaskes således 22,7 45,3 kg kvælstof per hektar til Limfjorden. I alt giver det ansøgte anledning til en årlig kvælstoftilledning til Limfjorden på kg kvælstof. Det fremgår af forslag til vandplanen for Limfjorden at den gennemsnitlige kvælstofbelastning ( ) er på tons kvælstof årligt (ekskl. områderne Hjarbæk og Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning). Nedenfor vurderes om produktionens kvælstofudvaskning alene eller sammen med andre husdyrproduktioner kan påvirke Limfjorden. Miljøstyrelsen har fastlagt afskæringskriterier for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevande. Et projekt for husdyrbrug kan ikke medføre en skadevirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder samt yngle- eller rasteområder for beskyttede arter, som følge af N-udvaskning, når nedenstående punkter (jvf. pkt. 1, 2A og 2B) alle er opfyldt: Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i kumulation med andre planer og projekter Pkt. 1: Antal dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, har ikke været stigende siden 1. januar Hvis der er andre kilder til nitratudvaskning, f.eks. ny bebyggelse end den samlede husdyrproduktion, der har givet anledning til en øget nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal dette inddrages i vurderingen således, at en eventuel øget nitratudvaskning fra andre kilder end den samlede husdyrproduktion kan medføre et skærpet krav i godkendelsen, der modsvarer miljøeffekten af den øgede nitratudvaskning i det aktuelle opland. Miljøstyrelsen har udarbejdet kort, der angiver Limfjordens deloplande og udviklingen i antal DE siden 2007 i disse deloplande. Kortene er tilgængelige på Statsforvaltningens Nordjyllands hjemmeside ( Det fremgår af disse kort at anlægget og ca. 22 % af udbringningsarealet ligger i Limfjordens delopland til Nissum Bredning, ca. 65 % af udbringningsarealet ligger i deloplandet Vest for Mors (Skibsted Fjord), samt at ca. 13 % af udbringningsarealerne ligger i deloplandet Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund. I deloplandet Nissum Bredning var antallet af dyreenheder i 2007 på DE som i 2012 er faldet til DE. I deloplandet Vest for Mors, Skibsted Fjord var antallet af dyreenheder i 2007 på DE, som i 2012 var faldet til DE. I deloplandet Kås Bredning, Venø Bugt og Salling Sund var antallet af dyreenheder i 2007 på DE, mens det i 2012 var faldet til DE. Udvikling i antal dyreenheder i perioden fremgår af nedenstående tabeller og grafer. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 45

33 Delopland Nissum Bredning i Limfjorden Udvikling i antal dyreenheder i Limfjordens delopland Nissum Bredning Årstal Antal dyreenheder Antal dyreenheder Årstal Årstal Delopland Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund i Limfjorden Antal DE Antal dyreenheder Udvikling i antal dyreenheder i Limfjordens delopland Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund Årstal TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 45

34 Delopland Vest for Mors Årstal Antal DE , , , , , ,361 Dyretrykket i oplandet til de tre deloplande har således ikke været stigende siden Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at det skal vurderes om andre kilder til nitratudvaskning giver anledning til en øget nitratudvaskning til ovenstående tre deloplande. Struer Kommune mener, at der siden 2007 ikke er sket væsentlige ændringer i akvakulturanlæg, renseanlæg eller udledninger fra virksomheder, nye boligområder eller spredt bebyggelse, som har medført en øget nitratudvaskning. På baggrund af udviklingen i antal dyreenheder i oplandet til Limfjordens delopland Nissum Bredning, Vest for Mors og Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund vurderes det, at det ansøgte ikke i kumulation med andre husdyrprojekter i oplandet, vil have en skadevirkning på de aktuelle Natura 2000-områder. Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i sig selv Pkt. 2A: Nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 5 % af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder, fra det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, dog således, at Pkt. 2B: Nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 1 % af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder, fra det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er et meget lidt eutrofieret vandområde. Hverken Limfjordens delopland Nissum Bredning, delopland Vest for Mors eller deloplandet Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund kan karakteriseres som et lukket bassin eller meget lidt eutrofieret vandområde. Det betyder at nitratudvaskningen fra husdyrbruget vil give anledning til en væsentlig (dvs. målbar) effekt på Limfjorden og Limfjordens Natura 2000-områder, hvis nitratudvaskningen er større end 5 %. Husdyrgodkendelseslovgivningen regulerer husdyrgødning i forbindelse med godkendelser, herunder den ekstra nitratudvaskning til overfaldevande som følge af husdyrgødning. Lovgivningen regulerer ikke nitratudvaskning til overfladevand fra andre kilder, f.eks. nitratud- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 45

35 vaskningen som følge af almindelig planteavl. Det betyder blandt andet, at der i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens regler ikke kan ske en regulering af nitratudvaskningen, som følge af udspredningen af husdyrgødning, der er mere skærpet end kravene til nitratudvaskning, som følge af planteavl. Struer Kommune har lavet beregninger, der viser hvor stor en andel husdyrbrugets nitratudvaskning udgør, af den samlede nitratudvaskning til Limfjordens delopland Nissum Bredning, delopland Vest for Mors og deloplandet Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. Struer Kommune har dog valgt at beregne den totale udvaskning fra husdyrbruget og ikke merudvaskningen set i forhold til en planteavler. Tabel med beregning af nitratudvaskning til Limfjordens delopland Nissum Bredning: Natura 2000 område Limfjorden - Habitatområde nr. 28 Opland til Habitatområde nr. 28, ha Dyrket areal i oplandet, ha Reduktionspotentiale (jvf. nitratklassekortlægning), pct. 77 Standardudvaskning fra rodzonen (jordtypeafhængig), kg N/ha/år 76 Udvaskning dyrket areal til Natura 2000-området, kg N/år Udvaskning fra øvrige opland, kg N/år Udvaskning i alt fra opland, kg N/år Mellemvej 15A Reduktionspotentiale (jvf. nitratklassekortlægning), pct. 25 Udspredningsareal, ha 6,51 Udvaskning fra rodzonen, husdyrgødning, kg N/ha/år 45 Samlede påvirkning Natura 2000 området, kg N/år 221 Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Natura 2000 området, pct. 0,03 Tabel med beregning af nitratudvaskning til Limfjordens delopland Vest for Mors: Natura 2000 område Limfjorden - Habitatområde nr. 28 Opland til Habitatområde nr. 28, ha Dyrket areal i oplandet, ha Reduktionspotentiale (jvf. nitratklassekortlægning), pct. 46 Standardudvaskning fra rodzonen (jordtypeafhængig), kg N/ha/år 73 Udvaskning dyrket areal til Natura 2000-området, kg N/år Udvaskning fra øvrige opland, kg N/år Udvaskning i alt fra opland, kg N/år Mellemvej 15A Reduktionspotentiale (jvf. nitratklassekortlægning), pct. 25 Udspredningsareal, ha 18,89 Udvaskning fra rodzonen, husdyrgødning, kg N/ha/år 45 Samlede påvirkning Natura 2000 området, kg N/år 642 Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Natura 2000 området, pct. 0,03 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 35 af 45

36 Tabel med beregning af nitratudvaskning til Limfjordens delopland Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund: Natura 2000 område Limfjorden - Habitatområde nr. 62 Opland til Venø Bugt og Sund (Habitatområde nr. 62), Kås Bredning og Sallingsund, ha Dyrket areal i oplandet, ha Reduktionspotentiale (jvf. nitratklassekortlægning), pct. 41 Standardudvaskning fra rodzonen (jordtypeafhængig), kg N/ha/år 77 Udvaskning dyrket areal til Natura 2000-området, kg N/år Udvaskning fra øvrige opland, kg N/år Udvaskning i alt fra opland, kg N/år Mellemvej 15A Reduktionspotentiale (jvf. nitratklassekortlægning), pct. 25 Udspredningsareal, ha 3,72 Udvaskning fra rodzonen, husdyrgødning, kg N/ha/år 45 Samlede påvirkning Natura 2000 området, kg N/år 126 Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Natura 2000 området, pct. 0,01 Husdyrproduktionens nitratudvaskning udgør således ca. 0,03 % af den samlede nitratudvaskning til Nissum Bredning. Ligeledes udgør husdyrproduktionens nitratudvaskning ca. 0,03 % af den samlede nitratudvaskning til delområde Vest for Mors. Påvirkningen af Limfjordens delopland Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund vil påvirkes i endnu mindre grad, da produktionens nitratudvaskning kun udgør 0,01 % af den samlede nitratudvaskning. I henhold til Miljøstyrelsens opstillede afskæringskriterium vil det ansøgte således ikke i sig selv have en skadevirkning på de aktuelle Natura 2000-områder. Nitratudvaskningsberegninger (jf. tabeller ovenfor) viser, at det ansøgte ikke vil kunne medføre en væsentlig negativ påvirkning af disse internationale beskyttede vandområder. Det ansøgte overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier for skadevirkning af nitratudvaskning til overfladevand. Struer Kommune vurderer derfor, at mer-belastningen af vandmiljøet i Limfjorden er begrænset, og at de stillede vilkår til driften er tilstrækkelige til at sikre, at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes væsentligt. Fosfor til Limfjorden Under forudsætning af at husdyrtrykket ikke har været stigende siden 1. januar 2007, bidrager beskyttelsesniveauet til, at fosforoverskuddet i oplande til beskyttelseskrævende overfladevande bliver nedbragt i takt med, at der tillades og godkendes husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven. Det betyder, at beskyttelsesniveauet som udgangspunkt sikrer, at selvom en enkelt bedrift udvider - og dermed i sig selv kan ses at få en øget andel af det samlede fosforoverskud til et vandområde, modsvares denne øgede andel en nedgang i andelen af fosforoverskuddet fra produktioner, der ophører. Overholdelse af beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet vil i henhold til husdyrgodkendelsesloven derfor i de allerfle- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 36 af 45

37 ste tilfælde betyde, at der ikke vil være tale om nogen væsentlig påvirkning af fosfor fra en husdyrproduktion. Krav til fosforoverskuddet stilles på bedriftsniveau og ikke i forhold til enkelte marker. Det skyldes, at overholdelse af kravet ellers ikke ville kunne kontrolleres ved tilsyn. Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for fosforoverskud i oplande til beskyttelseskrævende overfladevande skal der stilles krav afhængig af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Uden for fosforklasserne 1 til 3 gælder som udgangspunkt de generelle harmonikrav. Efter en konkret vurdering kan der i oplande stilles skærpede krav. I den ansøgte produktion vil afgrøderne fjerne mere fosfor fra markerne end der tilføres gennem udbringningen af husdyrgødning. Der vil således fra udbringningsarealerne være et årligt fosforunderskud på 157 kg, med et gennemsnitlig arealspecifikt underskud på 5,4 kg P/ha/år. Som følge af at der ikke er fosforoverskud på markerne, vil det ansøgte hverken alene eller i kumulation med andre projekter kunne påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde Limfjorden negativt, eller vil kunne skade bevaringsmålsætningen for internationale naturbeskyttelsesområder. Risikoarealer Landskabets hældning kan have stor betydning for fosforoverfladeafstrømningen. Er hældningen over 6 grader og afstanden mindre end 20 meter må der ikke anvendes flydende husdyrgødning, jfr. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Struer Kommune har vurderet, om der er særlige topografiske forhold eller hældninger på markerne, der kunne begrunde krav om etablering af dyrkningsfrie bræmmer ned mod vandløb eller søer. Mark 8 og mark 14 grænser umiddelbart op til åbent vandløb. Ingen af markerne har hældninger over 6 grader ned mod åbne vandløbsstrækninger eller vandhuller/søer. Vandløbet er omfattet af kravet om etablering af 10 m brede randzoner langs med de åbne strækninger af vandløbene. Ud fra dette har Struer Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille krav skærpede krav i forhold til fosfortransport via overfladeafstrømning. Samlet vurdering for nitrat og fosfor Det vurderes, at den ansøgte drift med de stillede vilkår hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 28, Nissum Bredning, og Vest for Mors og i Natura 2000-område nr. 62 Kås Bredning, Venø Bugt og Sallingsund væsentligt som følge af tilførslen af kvælstof og fosfor. Struer Kommune vurderer således, at hensynet til overfladevand er varetaget i overensstemmelse med Habitatbekendtgørelsens 7. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 37 af 45

38 Bilag 9. Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 38 af 45

39 ERKLÆRING OM TILSTRÆKKELIG KAPACITET Ejer : Lars Gravesen Adresse : Mellemvej 15A, 7790 Thyholm Matrikelnr. : BBR nr. : Opgørelse over opbevaringskapacitet for husdyrgødning. Nuværende Projekteret I alt Tilstrækkelig Overkapacitet m3 mdr. m3 mdr. m3 mdr. m3 mdr. m3 mdr. Gylle , Under spalter , ,18 Fast gødning Specielt vedrørende dybstrøelse : Hestehold er udegående næsten hele året. Hvis opgørelsen af kapaciteten omfatter opbevaring på anden ejendom, vedlægges skriftlig aftale. Er der svinehold på ejendommen : JA x NEJ (sæt X) Undertegnede ejer/forpagter indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger om den nuværende og den projekterede opbevaringskapacitet. Sted :... Dato :... Ejers/forpagters underskrift På baggrund af - en projektbeskrivelse af den 22 / og - de af ejer/forpagter meddelte oplysninger om bedriften, og en faglig vurdering heraf, samt beregninger i henhold til Plantedirektoratets retningslinier vedrørende beregning af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet, attesterer undertegnede konsulent herved, at ejendommens anlæg til opbevaring af husdyrgødning enten allerede, eller efter den projekterede investerings gennemførelse har TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 39 af 45

40 en kapacitet, der som minimum opfylder de krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug og andre virksomheder med dyrehold, som er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. samt Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Den tilstrækkelige kapacitet er beregnet på grundlag af kravene til udnyttelse af husdyrgødningen gældende pr. den 1. august Sted : Silstrup På vegne af Lars Gravesen : Dato : Jens Lautrup Konsulentens underskrift og stempel. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 40 af 45

41 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: Bilag 10. Naturvurdering Mellemvej 15A Der er tale om en 10 tilladelse, med en meget begrænset udvidelse på 5 DE i svin Husdyrgodkendelseslovens ammoniakbeskyttelses niveau - fremgår af nedenstående tabel Ved miljøvurderingen af tilladelser efter 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal det i nr. 2 og 3 angivne beregningsgrundlag og beskyttelsesniveau inklusiv kravene i tabel 3 kun anvendes i tilfælde, hvor et eller flere anlæg er placeret nærmere end 300 meter fra naturtyper omfattet af kategori 1, 2 eller 3. Påvirkning fra staldanlæg Staldanlægget placering i forhold til natur Kategori 1-natur Natura 2000-natur samt 3 heder og overdrev indenfor Natura 2000-område (forbudszone på 10 m + krav til totaldeposition af ammoniak) Der er ca m til nærmeste ammoniakfølsomme natur indenfor Natura 2000-område, som er et overdrev, der ligger sydvest for staldanlægget. Alene på baggrund af afstanden er det vurderet at husdyrproduktionen nuværende og ansøgte bedrift ikke vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Kategori 2-natur Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om: højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og overdrev der er større end 2,5 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur. (forbudszone på 10 m + krav til totaldeposition af ammoniak) TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 41 af 45

42 Det nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2 natur er et overdrev som ligger mere end 3 km fra staldanlægget og alene på baggrund af afstanden vil husdyrproduktionen ikke kunne give anledning til en påvirkning af overdrevet. Kategori 3-natur Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er: hede omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 mose omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 ammoniakfølsom skov. (merbelastning på max 1,0 kg/n ha. år.) Cirka 210 m sydvest for staldanlægget ligger et vandhul omkranset af beskyttet mose. Moser er iht. husdyrgodkendelsen udpeget som kategori 3-natur. Det er beregnet at ansøgte husdyrudvidelse ikke vil give anledning til nogen merdeposition af ammoniak på mosen. Husdyrudvidelsen vil således ikke påvirke mosens naturtilstand. Påvirkning fra arealer Der er foretaget en luftfotoanalyse med henblik på at vurdere om der indgår 3 beskyttet natur i udbringningsarealet. Mark 5-1 var omlagt/ i omdrift i 1999, 1992, 1987, 1981, 1978 (usikkert mht. 1995). I nyere tid fremgår det af luftfotos, at arealet ikke har været omlagt. Arealet fremstår således med græs og uden spor af drift på luftfotos fra 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012 og Den 6. juni 2014 har Struer Kommune besigtiget mark 5-1 og vurderet at marken ikke er beskyttet natur. Mark 5-1 har en tør jordbund og plantesamfundet udgøres bl.a.af kamille sp, alm. rajgræs, stor nælde, hvid kløver, glat vejbred, mælkebøtte sp., bidende ranunkel, rød svingel, gulkløver, enårig rapgræs og skræppe sp. Plantesamfundet er karakteristik for en kulturgræsmark og der er således ikke tale om beskyttet natur. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 42 af 45

43 Mark 14 er ikke udpeget som natur i det vejledende kort over beskyttet 3 natur, men på baggrund af luftfototolkning vurderes arealet ikke at omlægges særligt ofte. Arealet fremstår således med græs og uden spor af omlægning på luftfotos fra 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2004, 2002, 1999, Arealet har dog været i omdrift i 1980 erne. Arealet er lavtliggende og 2/3 del af arealet er udpeget som lavbundsområde, hvor grundvandet står højt. I ansøgningsmaterialet er arealet angivet som drænet. Mark 14 er besigtiget den 6. juni Arealet fremstod på besigtigelsestidspunktet tørt. Arealet var grøftet på hhv. øst og vestsiden. Det vurderes, at arealet på visse tidspunkter om året er ret våd, da knæbøjet rævehale havde en stor udbredelse på arealet. Plantesamfundet domineres af græsser, hvor eng-rævehale og knæbøjet rævehale har en stor udbredelse. Derudover er der registeret gåsepotentil, kryb-hvene, fandens mælkebøtte, lav ranunkel, eng-rapgræs, rørgræs som ofte findes på kulturenge. Der er dog også registreret mere tørbundarter som høst-borst, bidende ranunkel, tusindfryd og glat vejbred. Det vurderes at arealet er en 3 beskyttet kultureng. Kulturengen er dog uden nogen særlig biologisk værdi. Det fremgår af vejledningen om registrering af beskyttede naturtyper (fra 1993) at kulturenge er enge, der omlægges eller isås mere eller mindre regelmæssigt som en del af deres landbrugsmæssige drift, men med mindst 7-10 års mellemrum og at kulturenge normalt vil være gødskede. Arealet kan således indgå i den landbrugsmæssige drift med den nuværende driftsparksis for arealet. Luftfoto fra 2012 af mark 14 Billede af mark 14 taget 6. juni 2014 Der er anmeldt 15. års genopdyrkningsret på mark 21, hvilket indebærer at marken ikke kan være naturbeskyttet eng. Udbringningsarealernes placering i forhold til beskyttet natur. Mark 6 grænser op til et 3 beskyttet overdrev, der er beliggende i Natura 2000-område. Overdrevet er ikke kortlagt som et EU-beskyttet overdrev. Marken er relativ flad og hælder ikke væsentligt ned mod overdrevet. Derfor vurderes det, at der ikke er risiko for overfladeafstrømning fra mark til overdrev. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 43 af 45

44 Der kan kun stilles vilkår, hvis driften af arealet ændres så der sker en væsentligt forøget ammoniakfordampning fra udbringningen af gødning (randzonepåvirkning). Arealet modtager i dag husdyrgødning. Ammoniakfordampningen fra udbringningen vurderes ikke at blive forøget væsentligt som følge af udvidelsen og på denne baggrund vurderes overdrevets tilstand ikke at blive påvirket mærkbart. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 44 af 45

45 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 45 af 45

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for. Mosegård Mosevej 4, Flovlev 7700 Thyholm Meddelt d. 1. maj 2018 PLAN OG MILJØ

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for. Mosegård Mosevej 4, Flovlev 7700 Thyholm Meddelt d. 1. maj 2018 PLAN OG MILJØ POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for Mosegård Mosevej 4, Flovlev 7700 Thyholm Meddelt d.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for. Lindegård Havrelandsvej 17, Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt d. 12. april 2018 PLAN OG MILJØ

Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for. Lindegård Havrelandsvej 17, Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt d. 12. april 2018 PLAN OG MILJØ POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for Lindegård Havrelandsvej 17, Søndbjerg

Læs mere

10 tilladelse til etablering af to kornsiloer på Skovlyst, Kobbelhøje 10, Resen, 7600 Struer.

10 tilladelse til etablering af to kornsiloer på Skovlyst, Kobbelhøje 10, Resen, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO 08-05-2018 GÅRDEJER MARTIN AGERSKOV Langergårdvej 8 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.17.01-P19-2-18

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for Engholm Dalagervej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for

Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for Nørre Birkild Birkildvej 13, Asp 7600

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Mellemvej 17 7790 Thyholm 7. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Til Ikast-Brande Kommune Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Ikast-Brande Kommune har den 18. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med ansøgning Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for Sønderskov Marendal 2, Jegindø, 7790 Thyholm

Læs mere

15 Anmeldelse af skift i vægtinterval Kallerupvej 6 Kallerup 7790 Thyholm Meddelt 29. juli 2019 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

15 Anmeldelse af skift i vægtinterval Kallerupvej 6 Kallerup 7790 Thyholm Meddelt 29. juli 2019 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR 15 Anmeldelse af skift i vægtinterval Kallerupvej 6 Kallerup 7790 Thyholm Meddelt 29. juli 2019 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 Datablad Afgørelsesdato

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en hestestald på Pilgårdvej 1, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en hestestald på Pilgårdvej 1, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO 22. august 2017 Lykke Nielsen Hestbækvej 21 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.17.18-P19-4-17 RÅDHUSET,

Læs mere

15 Anmeldelse af skift i vægtinterval Havrelandsvej 21 Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt 15. august 2019 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

15 Anmeldelse af skift i vægtinterval Havrelandsvej 21 Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt 15. august 2019 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 15 Anmeldelse af skift i vægtinterval Havrelandsvej 21 Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt 15. august

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Lars Klausen Lisedalvej Skive. Den 30. januar 2013

Lars Klausen Lisedalvej Skive. Den 30. januar 2013 Lars Klausen Lisedalvej 30 7800 Skive Lisedal@dlgtele.dk Den 30. januar 2013 Lisedalvej 30 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den13. december 2012

Læs mere

TILLÆG TIL 10 TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Nørredigevej 166, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL 10 TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Nørredigevej 166, 9440 Aabybro TILLÆG TIL 10 TILLADELSE Pelsdyrfarmen på Nørredigevej 166, 9440 Aabybro Tilladelsesdato / offentliggørelse 26. august 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 2 Miljøtilladelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af emissionsbaseret produktionstilpasning efter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Mikkel Grubbe Egemosevej 5 5871 Frørup Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Møllevej 2, Jegindø

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nygård, Vilhelmsborgvej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Grudsgård Ibstedvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nørgård, Rødebrovej 6, Linde, 7600 Struer den 31. august 2017 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 Afgørelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 27 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 27 på POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4.

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31 Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. marts 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den 3. december

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde Niels Jørgen Kjærgaard Jeppesen Houmarksvej 18 7130 Juelsminde Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 619-L02-000051

Læs mere

16 arealgodkendelse af udbringningsarealer på Ternevej 3, Jegindø, 7790 Thyholm Meddelt d

16 arealgodkendelse af udbringningsarealer på Ternevej 3, Jegindø, 7790 Thyholm Meddelt d POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 16 arealgodkendelse af udbringningsarealer på Ternevej 3, Jegindø, 7790 Thyholm Meddelt d. 22-10-2014

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit.

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit. Jens Møller Nedre Vej 77 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017 / 09.17.44-P19-7-17

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på Thorupholmevej 250, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på Thorupholmevej 250, 9690 Fjerritslev Lars Simonsen Larsen Thorupholmevej 250 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

By og Landskab har den 24. januar 2013 modtaget din anmeldelse om skift af dyretype.

By og Landskab har den 24. januar 2013 modtaget din anmeldelse om skift af dyretype. Preben Hansen Dato: 19. april 2013 Bjergskovvej 24 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/5799 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer Ove Hedegård Stokkendal Lemvigvej 6 Resen, 7600 Struer Dato: 9. december 2009 J.nr.: 09.17.00-P19-4-07 Sagsbehandler: Kristian Iversen 10 tilladelse til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup #split# GÅRDEJER POUL NØRGAARD NIELSEN Bjørnbækvej 78 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr.: 15633174 Kopi sendt til LandboNord, att. Allan K. Olesen Plan og Miljø Dato:

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Vidtskuevej 97, 9440 Aabybro

TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Vidtskuevej 97, 9440 Aabybro TILLADELSE Pelsdyrfarmen på Vidtskuevej 97, 9440 Aabybro Tilladelsesdato / offentliggørelse 6. april 2010 Indholdsfortegnelse: Bilag:... 2 Generelle vilkår... 3 Udnyttelse af tilladelsen... 4 Andre tilladelser...

Læs mere

Afgørelse om anmeldelse - udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Brændholtvej 40

Afgørelse om anmeldelse - udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Brændholtvej 40 Peter Helmer og Søren Helmer Dato: 01-05-2013 Ringstedvej 260 4350 Ugerløse Sagsnr.: 12/113918 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 7236 4138 E-mail: anndh@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om anmeldelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Bjarne Jeppesen Sønder Andrup 21 Ramsing 7860 Spøttrup Den 8. december 2016

Bjarne Jeppesen Sønder Andrup 21 Ramsing 7860 Spøttrup Den 8. december 2016 Bjarne Jeppesen Sønder Andrup 21 Ramsing 7860 Spøttrup Bjarne.Klang@hotmail.com Den 8. december 2016 Sønder Andrup 21 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

29 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af tank til overfladevand fra ensilagesilo

29 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af tank til overfladevand fra ensilagesilo Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af tank til overfladevand fra ensilagesilo I/S Yllebjerg

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Skovagervej 122 og 124, 8830 Tjele.

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Skovagervej 122 og 124, 8830 Tjele. Anders V. Christensen Skovagervej 122 8830 Tjele Miljøforvaltningen Miljø Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: miljoe@viborg.dk www.viborg.dk Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Skovagervej

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3.

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej 2 5750 Ringe CVR-nr. 34734658 P-nr. 1018059424 Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Jens Mortensen Højskolevej 2 Oddense 7860 Spøttrup Den 5. juli 2013

Jens Mortensen Højskolevej 2 Oddense 7860 Spøttrup Den 5. juli 2013 Jens Mortensen Højskolevej 2 Oddense 7860 Spøttrup lonejensmo@mail.dk Den 5. juli 2013 Højskolevej 2 7860 Spøttrup - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 13. juni 2013 modtaget anmeldelse

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted Ole Olsen Nordbjergvej 32 4100 Ringsted Dato: 11.august 2017 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse af dyrehold i eksisterende stald på Nordbjergvej 32 og accept af anmeldelsen Du har anmeldt

Læs mere