Opsamling. Brugergruppemøde 26. august 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling. Brugergruppemøde 26. august 2020"

Transkript

1 Opsamling Brugergruppemøde 26. august 2020 Følgende er en opsamling af hovedbudskaberne på brugergruppemødet d. 26. august Se også de udsendte slides fra dagen. Anvendelseskategorier v/aalborg kommune Der pågår pt. et arbejde mellem en række kommuner og Erhvervsstyrelsen med det formål at give input til forbedring af kommunernes muligheder for at indmelde af anvendelser. Gruppen har i den forbindelse udarbejdet en bruttoliste, der i forlængelse af dette møde sendes rundt i brugergruppen til skriftlig konsolidering. På listen indgår fx: Konkrete ønsker til nye kategorier, fx småhoteller, publikumsorienterede serviceerhverv Konkrete ønsker til at der ikke er krav om specifikke anvendelse under blandet bolig/erhverv Bedre vejledning i betydningen/indholdet i de forskellige kategorier Større overensstemmelse mellem lovgivningen og plandatas betegnelser, fx på detailhandelsområdet, tekniske anlæg mv. Input fra brugergruppen: Det er vigtigt arbejde! Vi oplever dilemmaer særligt ift. gamle byplanvedtægter og oversættelse af disse i det nye system. Vi savner nogle af de kategorier, der er udgået og i vores aktuelle planlægning. Fx jordbrugsparceller. Kontrol og godkendelse af deljordstykker v/herning kommune Herning kommune fortæller om deres arbejde med godkendelse af deljordstykker. Kommunen oplever, at de har fundet en god og pragmatisk metode til at få godkendt de jordstykker, som systemet udtager til kontrol. Et centralt punkt er, at kommunen netop har beskrevet en fælles metode til, hvordan opgaven læses i Herning. Blandt andet er der fastlagt en fast kadence for, hvornår godkendelsesopgaven løses. Der er også faste løbende drøftelser af opgaven blandt medarbejdere og ledelse. For en nærmere beskrivelse af Hernings tilgang til godkendelse af deljordstykker henvises til oplægget. IT-udvikling igangsættes v/erst Der orienteres om kommende IT-udviklingsprojekter i Plandata.dk. Det gælder bl.a. mulighed for fornyet høring, planstatus, automatisk zonekort mv. 2

2 Ifm. præsentationen af automatisk zonekort rejses spørgsmål om tilbageførsel til landzone med kommuneplantillæg. ERST afviser at tilbageførsel til landzone kan ske alene med kommuneplantillæg. Til venlig orientering indsættes planlovens 45 stk. 1-5: 45. (684) Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen. Stk. 2. (685) Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra vedkommende ejer tilbageføre et areal fra byzone eller sommerhusområde til landzone, når arealet grænser til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig ud fra planlægningsmæssige hensyn. Stk. 3. (686) Beslutning efter stk. 1 kan først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, der skal være mindst 8 uger. Stk. 4. (687) Kommunalbestyrelsen giver særskilt underretning om beslutninger efter stk. 1 og 2 til vedkommende ejere og til erhvervsministeren. Endvidere underrettes panthavere og andre indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommene. Stk. 5. Underretning til ejere og panthavere skal indeholde oplysning om reglerne i 46. Kommende projekter v/erst (se også Nyt fra ERST ) ERST orienterede om, at der i efteråret 2020 yderligere igangsættes udviklingsprojekt om udstilling af data fra Plandata.dk. Løsningen skal gøre flere af dataene i plandataregistret mere tilgængelige for kommuner og den øvrige offentlighed. Løsningen erstatter ERST igangsætter også et projekt der skal muliggøre en bedre indberetning af planer i områder hvor flere lokalplaner overlapper hinanden. Emner på kommende brugergruppemøder Brugergruppen har ikke yderligere bemærkninger til de allerede definerede emner for de kommende møder. Nyt fra KL v/kl I KL er der aktuelt fokus på den kommende deklarationsproces i forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem. I deklarationsprocessen udstilles en række data der lægges til grund for vurderingerne, overfor borgerne, jf. brugergruppemødet i juni. Det gælder data fra plandata.dk men også andre data eksempelvis BBR-data. Ift. BBR er der pt et særskilt arbejde for at sikre, at data har den nødvendige kvalitet. Vi har lavet en lille beskrivelse af denne brugergruppe på kl.dk hvor vi også lægger referater og opsamling fra møderne. Brugergruppen opfordres til at videreformidle materiale og information fra møderne til de regionale netværk I deltager i /brugergruppe-til-plandata-2020/ 3

3 Nyt fra ERST v/erst Kommunerne modtager indenfor kort tid denne orientering: Kære kommuner Mange af jer har fortsat deljordstykker tilknyttet terminsår 2018 liggende til manuel kontrol. For nuværende behøver I ikke gøre yderligere for at få disse godkendt. Det skyldes, at Vurderingsmyndigheden i arbejdet med ejendomsvurderingerne fremadrettet kun i særlige tilfælde anvender deljordstykker, som er tilknyttet terminer tidligere end Således skal I alene håndtere deljordstykker for termin 2018 efter henvendelse fra Vurderingsmyndigheden. For deljordstykker tilknyttet 2019 og 2020, der ligger til manuel kontrol, skal disse fortsat godkendes. Der arbejdes på, at adviseringsmails fra Plandata.dk fremadrettet kun angiver, hvor mange deljordstykker tilknyttet nyere terminer end 2018, der ligger til manuel kontrol Der udgives indenfor kort tid en ny vejledning om håndtering af store geometrier i Plandata.dk Det skyldes at Plandata.dk flere gange over sommeren er blevet lagt ned når meget store datamængder er forsøgt uploaded til Plandata.dk. Evt. Der blev rejst spørgsmål om muligheden for at styrke gemme-funktionen i status kladde. 4

4 Opsamling Brugergruppemøde 8. juni 2020 Følgende er en opsamling af hovedbudskaberne på brugergruppemødet d. 8. juni Se også de udsendte slides fra dagen. Formålet med brugergruppen v/erhvervsstyrelsen og KL Formålet med etablering af brugergruppen er bl.a. Gensidig orientering om drift og brug af Plandata.dk Drøftelser om brug af kommunale plandata ifbm. de kommende ejendomsvurderinger. Erfaringsudveksling, tekniske muligheder og funktioner samt perspektiver på systemets muligheder og evt. begrænsninger ift. de kommunale planopgaver. Forum til at foreslå forbedringer til systemet. Bemærk at brugergruppe ikke disponerer en økonomi. Feedback på systemets vejledninger og øvrigt skriftligt materiale. Erfaringer fra Vurderingsstyrelsens storskala-test af deklarationsprocessen v/vurderingsstyrelsen Vurderingsstyrelsen har generelt oplevet få henvendelser vedr. planrelaterede spørgsmål ifbm. stor-skalatesten. Responsen fra borgere med relation til planlægningen gik først og fremmest på spørgsmålet bebyggelsesprocent. Eksempelvis bemærkninger om at den angivne bebyggelsesprocent ikke er reel pga. andre forhold der kan forhindre en fuld udnyttelse. Eller at der stilles spørgsmålstegn ved om den angivne bebyggelsesprocent er korrekt, herunder om hvorfra den angivne bebyggelsesprocent stammer. På baggrund af testen har vurderingsstyrelsen især fokus på at sikre den rette kildehenvisning, samt en endnu bedre kommunikation omkring data. Det oplyses, at det er vurderingsstyrelsen selv der håndterer borgerhenvendelser vedr. plandata når data deklareres og når vurderingen evt. påklages. Styrelsen kan have behov for at kontakte kommunen. Der udestår en nærmere specificering af sagsgangen. Fra Plandata til ejendomsvurderinger hvilke data bruges og hvornår? v/udviklingsog Forenklingsstyrelsen Gennemgang af data-rejsen fra plandata.dk til det nye ejendomsvurderingssystem. Der anvendes pt. 39 datakilder i det nye system hvoraf oplysninger fra Plandata udgør én datakilde. Det nye system baserer sig på en række modelberegninger fremfor manuel tolkning af data, som var tilfældet tidligere. Der arbejdes både med planlagt anvendelse og faktisk anvendelse. Vurderingen skal i henhold til loven altid fastsættes som den bedste økonomiske anvendelse. Det gælder også når den planlagte anvendelse rummer flere udnyttelsesmuligheder.

5 Status på kommunernes brug af Plandata.dk samt input til kommende møder i brugergruppen v/kommunerne Generelt går det godt med indberetning af planer i Plandata.dk og flere peger på at supporten er velfungerende. Når det gælder driften af systemet, peges på at midlertidige nedlukninger af systemet er en gene, især når man laver mange planer. Ligeledes har der i opstartsfasen været meget korte frister ift. ændringer af Plandata hvilket har været en udfordring, bl.a. ift. kommunernes mulighed for at ressourceplanlægge. Tilpasning af planer til systemet og fremtidige planlægningsmuligheder Det kan fortsat kan være en udfordring af få kommunens planer til at passe ind i systemet. Dette gælder både lokalplaner og kommuneplaner. Nogle kommuner nævner at de har fokus på hvordan de kommende planer i kommunen skal udformes, fordi de efterfølgende skal passe ind i Plandata.dk. Flere kommuner nævner at især de nuværende anvendelseskategorier skaber udfordringer. Der mangler fx kategorier. Løbende ændringer i listen over mulige anvendelser er dog heller ikke hensigtsmæssigt. Der har været problemer med hvordan man laver delvise aflysninger i systemet, men nu er der kommet en vejledning og det er godt. Det påpeges at det er en konkret udfordring af at indberette planer af mindre betydning hvor der gives en kortere høringsfrist. Der efterspørges noget vejledning i hvordan disse planer vises i Plandata. En kommune nævnte at samarbejdet med 3. parts leverandør fylder en del. Delstykker til manuel kontrol Næsten samtlige kommuner peger på, at de oplever udfordringer med deljordstykkeopgaven. Eksempelvis peges på: Vi får mange deljordstykker ud til manuel kontrol og bruger mange ressourcer på det Vi er i tvivl om hvordan vi håndterer og prioritere opgaven Vi ved ikke hvad del-jordstykkerne anvendes til Vi savner viden om hvornår og hvorfor jordstykkerne udtages til kontrol Vi savner bedre kommunikation omkring tidsfrister for opgaven En enkelt kommune (Herning) har fundet gode metoder ift. forebygge deljordstykker til manuel kontrol. Brug af kommunale plandata i det nye ejendomsvurderingssystem Næsten samtlige kommuner peger på at man oplever stor usikkerhed ift. hvordan kommunernes data anvendes ifbm. de kommende ejendomsvurderinger og hvad kommunen kan blive mødt med fra borgerne når systemet udrulles. Det er uklart hvilke forventninger der er til 2

6 kommunernes opgaveløsning herunder fx hvilke spørgsmål der kan blive stillet til kommunen. Der er også et væsentlig planlægnings- og ressourcehensyn hvis kommunerne skal sikre at man er klar til eventuelle opgaver. En enkelt kommune nævner at man er i gang med at tage stilling til hvordan man skal anvende fritagelsesordningen for ejendomsskattestigning som følge af lokalplanlægning. Andre kommuner har allerede fastlagt forskellige måder at administrer ordningen. DUT ifbm. indberetning af planer og håndtering af del-jordstykker v/kl Forhandlingerne vedrørende økonomisk kompensation til kommunerne for de varige registreringsopgaver i Plandata.dk er nu afsluttet. Forhandlingsresultatet er som følger: Mio. kr Kommunernes indberetning og 0,19 0,67 0, ,28 registrering af planer Deljordstykker udtaget til 0,10 0,29 0,69 0,23 0,20 manuel kontrol i kommunerne I alt 0,3 1,0 1,5 1,0 0,5 I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for kommunerne indgår en éngangsopgave ift. konsolidering af kommuneplanrammer. Opgaven ventes udført ifbm. førstkommende kommuneplanrevision. Der udestår fortsat en forhandling om økonomisk kompensation som følge af kommunernes opgave med at svare på henvendelser fra Vurderingsstyrelsen ifbm. udrulning af det nye vurderingssystem. Denne forhandling påbegyndes når opgavens omfanget kendes. Status fra Erhvervsstyrelsen om Plandata.dk og digitalisering v/erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen orienterede om følgende: Kompensationsordninger har haft betydning for driften af Plandata.dk, idet ERST har skullet bygge nye systemer rigtig stærkt. Plandata.dk fylder ikke særlig meget i de indmeldinger ERST har fået ifbm. den igangværende evaluering. Anvendelseskategorier er ét eksempel. 3

Plandata.dk. 22. Marts 2018 FOSAKO, KL-huset

Plandata.dk. 22. Marts 2018 FOSAKO, KL-huset Plandata.dk 22. Marts 2018 FOSAKO, KL-huset Nyt Plandata.dk og Nye plandata til brug for ejendomsvurderingen Start af Plandata.dk: 1. januar 2018. Plandata-programmet i Erhvervsstyrelsen 1. Plandata.dk

Læs mere

Registreringskrav i Plandata.dk ændringer i forhold til PlansystemDK

Registreringskrav i Plandata.dk ændringer i forhold til PlansystemDK 18. december 2017 /NVK/rastho Sag 2017-14842 Registreringskrav i Plandata.dk ændringer i forhold til PlansystemDK I dette notat beskrives de overordnede ændringer, som Plandata.dk medfører. I forhold til

Læs mere

Introduktion til deljordstykker

Introduktion til deljordstykker Vejledning Introduktion til deljordstykker Introduktion til, hvad et deljordstykke er, hvordan bestemmelser bliver nedbrudt til deljordstykker og hvad årsagerne til manuel kontrol i kommunen betyder. Udarbejdet

Læs mere

Præsentation af Plandata.dk

Præsentation af Plandata.dk Præsentation af Plandata.dk 21. Marts 2019 Chefkonsulent Henrik Larsen, erhvervsstyrelsen Agenda 1 Status for Plandata.dk 2 Bedre plandata nye muligheder 3 Plandata til ejendomsvurderingen 4 Plandata 2019

Læs mere

Introduktion til deljordstykker i Plandata.dk

Introduktion til deljordstykker i Plandata.dk Introduktion til deljordstykker i Plandata.dk Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen 2018 Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0.0 Dato: 07-12-2018 Revisionshistorik Her vil ændringer i dokumentets

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5 PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5 BESKRIVELSE HØRINGSPERODE XX. JUNI TIL XX JULI (4 UGER, INDSÆTTES EFTER KB) RAMMEOMRÅDET 2B5 HÅRLEV NORD II AFLYSES, OG AREALET TILBAGEFØRES

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5. Politik & Borger PL ANL ÆGNING BESKRIVELSE HØRINGSPERIODE 29. JUNI 2018 TIL 27.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5. Politik & Borger PL ANL ÆGNING BESKRIVELSE HØRINGSPERIODE 29. JUNI 2018 TIL 27. PL ANL ÆGNING AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5 BESKRIVELSE HØRINGSPERIODE 29. JUNI 2018 TIL 27. JULI 2018 RAMMEOMRÅDET 2B5 HÅRLEV NORD II AFLYSES, OG AREALET TILBAGEFØRES TL LANDZONE. Politik & Borger HVAD

Læs mere

KLADDE. Lokalplan 04-03x - Tejn Havn, partiel ophævelse. Tejn. Lokalplanen er kladde

KLADDE. Lokalplan 04-03x - Tejn Havn, partiel ophævelse. Tejn. Lokalplanen er kladde KLADDE Lokalplan 04-03x - Tejn Havn, partiel ophævelse Tejn Lokalplanen er kladde Indholdsfortegnelse Redegørelse 1 Baggrund og formål 2 Området 4 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning

Læs mere

Vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan planlovens 33

Vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan planlovens 33 UDKAST af 27. november 2013 Vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan planlovens 33 1 / 8 Med vedtagelsen af lov nr. 579 af 18. juni 2012 om ændring af planloven er kommunernes

Læs mere

NYT FRA KL. Hindsgavl 2016 v/berit Mathiesen, KL

NYT FRA KL. Hindsgavl 2016 v/berit Mathiesen, KL NYT FRA KL Hindsgavl 2016 v/berit Mathiesen, KL 1. Planlovsrevisionen 2. Ejendomsvurderingssystem og plandata 3. Ny bekendtgørelse vedr. planlægning i drikkevandsområder 4. Servicemålsaftale og landzonesager

Læs mere

Nyt Plandata.dk Status og fremtidsperspektiver for ny digitalisering?

Nyt Plandata.dk Status og fremtidsperspektiver for ny digitalisering? Nyt Plandata.dk Status og fremtidsperspektiver for ny digitalisering? 6. Februar 2019 Landinspektørernes "Faglige Møde, Nyborg Chefkonsulent Henrik Larsen, Erhvervsstyrelsen Agenda 1 Nye behov og regler

Læs mere

KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister Plandata.dk

KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister Plandata.dk KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister Plandata.dk KL kvitterer for fremsendelsen af udkast til bekendtgørelse vedr. kommunernes fremadrettede vejledende registrering af data fra

Læs mere

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Vejledning

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Vejledning Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan Vejledning Titel: Vejledning om ophævelse af forældede lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Læs mere

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Dette dokument er lavet på baggrund af række tvivlspørgsmål i forhold til korrekt registrering af planer

Læs mere

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. juni 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 24 henvendelser, jf. bilag 4. På baggrund af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG DELVIS OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 102. Politik & Borger PLANLÆGNING BESKRIVELSE HØRINGSPERODE XX. JUNI TIL XX JULI (4 UGER, INDSÆTTES EFTER PMF)

FORSLAG DELVIS OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 102. Politik & Borger PLANLÆGNING BESKRIVELSE HØRINGSPERODE XX. JUNI TIL XX JULI (4 UGER, INDSÆTTES EFTER PMF) PLANLÆGNING DELVIS OPHÆVELSE AF BESKRIVELSE HØRINGSPERODE XX. JUNI TIL XX JULI (4 UGER, INDSÆTTES EFTER PMF) LOKALPLAN 201 HÅRLEV NORD I I FORBINDELSE MED TILBAGEFØRELSE AF AREAL TIL LANDZONE. Politik

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal Dato 13. juni 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

«Navn» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Att.: «Attention»

«Navn» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Att.: «Attention» «Navn» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Att.: «Attention» Plan og Vækst Bytoften 2, 6800 Varde 79947430 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 23 og aflysning af lokalplan 2.4 Tistrup Den

Læs mere

Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk

Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk Vejledning Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk Vejledning til, hvilke status en lokalplan og kommuneplan- og tillæg gennemgår, herunder mulighederne for at foretage fejlrettelser. Udarbejdet

Læs mere

Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning

Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning Januar 2019 1 INDLEDNING Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i juni 2016 en politisk aftale om Danmark

Læs mere

Notat Lokalplanlægning - delegation

Notat Lokalplanlægning - delegation Til: Kommunalbestyrelsen BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 20. juli 2017 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: byogbolig@balk.dk Kontakt: Steen Pedersen Notat Lokalplanlægning - delegation Indledning og resume Det fremgår

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af LOKALPLAN 45 Boligområde ved Sallingvej, Arentsminde Brovst

Forslag til delvis ophævelse af LOKALPLAN 45 Boligområde ved Sallingvej, Arentsminde Brovst Forslag til delvis ophævelse af LOKALPLAN 45 Boligområde ved Sallingvej, Arentsminde Brovst Marts 2019 Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan 45 er offentliggjort fra den 13. marts til og med den 8.

Læs mere

UDKAST - Udbygningsaftale

UDKAST - Udbygningsaftale Viborg Kommune UDKAST - Udbygningsaftale Mellem Grundejer, Britta Hedegaard Egeskovvej 1 8800 Viborg ( Grundejer ) Geopartner Landinspektører A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg Tlf. 8668 2504 CVR-nr.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Delvis ophævelse af lokalplan 289 Boliger ved Sønderskovvej. August 2016

Delvis ophævelse af lokalplan 289 Boliger ved Sønderskovvej. August 2016 Delvis ophævelse af lokalplan 289 Boliger ved Sønderskovvej August 2016 1 Indholdsfortegnelse Hvad er ophævelse af en lokalplan? 3 Formål og baggrund 4 Retlige og faktiske konsekvenser 5 Miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg. Vejledning. Denne vejledning viser, hvordan kommuneplantillæg indberettes i Plandata.dk. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Kommuneplantillæg. Vejledning. Denne vejledning viser, hvordan kommuneplantillæg indberettes i Plandata.dk. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Kommuneplantillæg Denne vejledning viser, hvordan kommuneplantillæg indberettes i Plandata.dk Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0.0 Dato: 28-05-2019 Indholdsfortegnelse Revisionshistorik...

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Hvordan finder og håndterer man deljordstykker i Plandata.dk

Hvordan finder og håndterer man deljordstykker i Plandata.dk Vejledning Hvordan finder og håndterer man deljordstykker i Plandata.dk Praktisk guide til, hvordan man tilgår og håndterer deljordstykker i Plandata.dk Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.2.0 Dato:

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kodeliste til Plandata.dk

Kodeliste til Plandata.dk Kodeliste Kodeliste til Plandata.dk Af dette dokument finder du relevante kodelister til indberetning og tolkning af data i Plandata.dk Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0.2 Dato: 10-09-2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 15. juni 2017 Til landets kystkommuner Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 1. Indledning Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner,

Læs mere

PLANER OG PROCESSER. Planer og processer En status v/berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL

PLANER OG PROCESSER. Planer og processer En status v/berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL PLANER OG PROCESSER Natur og Miljø 2016 - Delmøde J2 Planer og processer En status v/berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL Fælles lokalplanstruktur på tværs af kommuner erfaringer fra 7 kommune samarbejdet

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Miljørapport for Tillæg til Planstrategi Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen

Miljørapport for Tillæg til Planstrategi Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Byrådet Kopi til Direktionen i BLF og Direktørgruppen Fra Mette Kristoffersen Sagsnr./Dok.nr. 2017-028176 / 2017-028176-1 Oplandsbyer og

Læs mere

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 3. april 2017 Sag nr.: 2017-3111 JepFis Høring vedr. forslag til Fingerplan 2017 Fingerplanrevisionens formål og to spor I april 2016 blev der igangsat en

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse HOLBÆK KOMMUNE Sammenfattende miljøredegørelse Dato: 27. juni 2018 Indledning og baggrund Forslag til Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring fra den 6.

Læs mere

til Kommuneplan , udtagelse af et område til vindmøller ved Præstehøj

til Kommuneplan , udtagelse af et område til vindmøller ved Præstehøj Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029, udtagelse af et område til vindmøller ved Præstehøj Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune eller Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN Birketinget 6 m.fl.

TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN Birketinget 6 m.fl. Luftfoto TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN 2015 Birketinget 6 m.fl. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28.02.2019 Offentliggjort 07.03.2019 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for

Læs mere

Fornyet høring. Debatoplæg. Glostrup Kommune Maj Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3

Fornyet høring. Debatoplæg. Glostrup Kommune Maj Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Fornyet høring Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2013 FORSLAG. ændret afgrænsning af rammeområde 5.L.2. og aflysning af rammeområderne. Rammeområde 5.L.

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2013 FORSLAG. ændret afgrænsning af rammeområde 5.L.2. og aflysning af rammeområderne. Rammeområde 5.L. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG ændret afgrænsning af rammeområde 5.L.2. og aflysning af rammeområderne Rammeområde 5.L.2 Offentlig høring fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 29. OKTOBER 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 40.O.02 - Skole, idrætsanlæg og institution

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder gladsaxe.dk Udpegning af områder til Har du forslag og idéer? Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:50000 Dato 23-03-2018 Udskrevet af RIKJAG 1 Udpegning af områder til Kommuneplantillæg

Læs mere

Hvordan finder og håndterer man deljordstykker i Plandata.dk praktisk guide

Hvordan finder og håndterer man deljordstykker i Plandata.dk praktisk guide Hvordan finder og håndterer man deljordstykker i Plandata.dk praktisk guide Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen 2018 Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1.0 Dato: 07-12-2018 Revisionshistorik

Læs mere

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. marts 2015 Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for at omdanne erhvervsbygningerne

Læs mere

Forslag til tillæg 9 - Busses Skole ved Vangedevej

Forslag til tillæg 9 - Busses Skole ved Vangedevej Kommuneplan 2017 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 9 - Busses Skole ved Vangedevej 3 Forslag til ny ramme 5 6.D10 - Busses Skole ved Vangedevej 6 Eksisterende ramme 8 2 Forslag til tillæg 9 - Busses

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan. nr. 62_781. Aflysningsplan for lokalplan nr Et område til erhversformål ved Amtsvejen i Lihme. Vedtaget:

Lokalplan. nr. 62_781. Aflysningsplan for lokalplan nr Et område til erhversformål ved Amtsvejen i Lihme. Vedtaget: Lokalplan - nr. 62_781 Aflysningsplan for lokalplan nr. 62 - Et område til erhversformål ved Amtsvejen i Lihme Vedtaget: 27-02-2018 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Lovmæssig procedure 2 Baggrund 3 Begrundelse

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Lokalplan. Ophævelse. Ophævelse af del af Byplanvedtægt for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling

Lokalplan. Ophævelse. Ophævelse af del af Byplanvedtægt for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling Ophævelse Lokalplan z Byg, Plan og Erhverv Ophævelse af del af Byplanvedtægt 15-1965 for et område ved Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første

Læs mere

Ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigsskov. August 2016

Ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigsskov. August 2016 Ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigsskov August 2016 1 Indholdsfortegnelse Hvad er ophævelse af en lokalplan? 3 Formål og baggrund 4 Retlige og faktiske konsekvenser 5 Miljøvurdering 6 Vedtagelsespåtegning

Læs mere

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Foreløbigt vejledningsmateriale Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Planlægning og byudvikling Kolofon Titel: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Læs mere

Forslag til ophævelse af LOKALPLAN Boligområde, Torpet Gjøl

Forslag til ophævelse af LOKALPLAN Boligområde, Torpet Gjøl Forslag til ophævelse af LOKALPLAN 0-00 Boligområde, Torpet Gjøl Januar 08 Forslag til ophævelse af Lokalplan 0-00 er offentliggjort fra den 6. januar 08 til og med den. februar 08. Her ligger lokalplanområdet:

Læs mere

Delvis ophævelse af Lokalplan 201

Delvis ophævelse af Lokalplan 201 Delvis ophævelse af Lokalplan 201 for et boligområde i Korning FORSLAG oktober 2016 Indhold Ophævelse af lokalplan Vejledning... 3 Baggrund... 3 Fremtidige planforhold... 4 Miljøvurdering... 4 Delvis ophævelse

Læs mere

Vejledning. Udbygningsaftale. Vejledning til indberetning af en udbygningsaftale i Plandata.dk. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Version: 1.0.

Vejledning. Udbygningsaftale. Vejledning til indberetning af en udbygningsaftale i Plandata.dk. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Version: 1.0. Vejledning Udbygningsaftale Vejledning til indberetning af en udbygningsaftale i Plandata.dk Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0.0 Dato: 17-06-2019 Indholdsfortegnelse Revisionshistorik... 3 1.

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Lokalplan. nr. 120_779. Aflysningsplan for lokalplan nr Daginstitution ved Sdr. Dås. Vedtaget:

Lokalplan. nr. 120_779. Aflysningsplan for lokalplan nr Daginstitution ved Sdr. Dås. Vedtaget: Lokalplan - nr. 120_779 Aflysningsplan for lokalplan nr. 120 - Daginstitution ved Sdr. Dås. Vedtaget: 20-02-2018 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Lovmæssig procedure 2 Baggrund 3 Begrundelse for aflysning

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Foroffentlighedsfase for Anholt Havn

Foroffentlighedsfase for Anholt Havn MILJØ OG KULTURFORVALTNINGEN Foroffentlighedsfase for Anholt Havn Norddjurs Kommune Torvet 800 Grenaa Tlf: 87 9 0 00 www.norddjurs.dk Foroffentlighedsfase for kommuneplantillæg til Norddjurs Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat

Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 171 Offentligt Notat 13. marts 2019 J.nr. 18-1908913 Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat og / eller grundskyld Sammenfatning af sagen

Læs mere

Delvis ophævelse. Lokalplan nr. 32, Isenvad

Delvis ophævelse. Lokalplan nr. 32, Isenvad Delvis ophævelse Lokalplan nr. 32, Isenvad Indhold Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens

Læs mere

Bilag 5. Fornyet prioritering af lokalplan for Erhvervsområdet Tåstrup Syd. Dato for modtagelse af ansøgning 13. juni Holbæk Kommune VBAF - Plan

Bilag 5. Fornyet prioritering af lokalplan for Erhvervsområdet Tåstrup Syd. Dato for modtagelse af ansøgning 13. juni Holbæk Kommune VBAF - Plan Bilag 5 Fornyet prioritering af lokalplan for Erhvervsområdet Tåstrup Syd Dato for modtagelse af ansøgning 13. juni 2019 Ansøger Holbæk Kommune VBAF - Plan Nuværende anvendelse/situation i området. Bestemmelser

Læs mere

Frist den 4. oktober 2017

Frist den 4. oktober 2017 Proces og tidsplan Tillæg nr. 1 til planstrategi (aug. sep. 2017) Offentlig høring her er vi nu! Frist den 4. oktober 2017 Ansøgningsrunde ved staten Indsendelsesfrist for kommunen er den 15. oktober 2017

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Bilag 3. Notat. Prioritering af ansøgning om lokalplan for udvidelse af Megacenter HOLBÆK KOMMUNE

Bilag 3. Notat. Prioritering af ansøgning om lokalplan for udvidelse af Megacenter HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 6. maj 2019 Sagsb.: Jørgen Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361512 E-mail: jorra@holb.dk Bilag 3 Prioritering af ansøgning om lokalplan for udvidelse af Megacenter Side 1 af 7

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg. Hyldagerkvarteret

Forslag til Kommuneplantillæg. Hyldagerkvarteret Forslag til Kommuneplantillæg 8 Hyldagerkvarteret + Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Forslag til kommuneplantillæg 8...3 Rammebestemmelser...3 Nationale interesser...4 Miljøvurdering...4 Det endelige

Læs mere

Tillæg nr. 10 Kommuneplan

Tillæg nr. 10 Kommuneplan Tillæg nr. 10 Kommuneplan 2009-2021 Bevaringsværdige bygninger Teknisk Forvaltning - marts 2011 Planloven Lov om planlægning er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boligformål ved Strandvejen, Naturbydelen, Ringkøbing K

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boligformål ved Strandvejen, Naturbydelen, Ringkøbing K Forslag til til, for et område til boligformål ved Strandvejen, Naturbydelen, Ringkøbing K Ortofoto@Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune d. 17. november 2018 1 Forord

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 PLEJECENTER VED SØNDERSTRUPVEJ, TØLLØSE VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde B4-13. Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde B4-13. Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 2016 07 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring af rammeområde B4-13 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 2016 Kommuneplantillæg nr.xx til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets

Læs mere

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 1084

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 1084 Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 22. maj 2019 Sag 2019-4448/ 2019-4447 /kjn Sendt via mail til tmf@koege.dk Eva Schønnemann, eva.schoennemann@koege.dk Høringssvar til forslag til

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Christen Seerup Ny Adelgade 61 5610 Assens 20-03-2017 Sags id: 2016-1206 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Lejre Kommuneplan 2017 for Gl. Allerslev Skole

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Lejre Kommuneplan 2017 for Gl. Allerslev Skole Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Lejre Kommuneplan 2017 for Gl. Allerslev Skole Baggrund og indhold En del af området, der dækker Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole, ligger

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 8 FOR RAMMEOMRÅDE 1 D4 - STEVNSHALLERNE 1 D4. Politik & Borger PLANLÆGNING BESKRIVELSE ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER

FORSLAG KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 8 FOR RAMMEOMRÅDE 1 D4 - STEVNSHALLERNE 1 D4. Politik & Borger PLANLÆGNING BESKRIVELSE ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 8 FOR RAMMEOMRÅDE 1 D4 - STEVNSHALLERNE BESKRIVELSE ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER HØRINGSPERODE XX. JULI TIL XX AUGUST 2019 (INDSÆTTES EFTER KB) 1 D4 Politik & Borger

Læs mere

Tillæg nr. 13. Udkast. Kommuneplan Områder til offentlige formål og fritidsformål - 02.O.31 og 02.F F O.31. Ring ård L æg.

Tillæg nr. 13. Udkast. Kommuneplan Områder til offentlige formål og fritidsformål - 02.O.31 og 02.F F O.31. Ring ård L æg. Tillæg nr. 13 Kommuneplan 2009 Ring n veje ård L æg vej Områder til offentlige formål og fritidsformål - og Udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum December 2016 Hørdum Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 PLANLÆGNING FOR RAMMEOMRÅDE 7B1 STRØBY BESKRIVELSE ÆNDRING AF AFGRÆNSNING AF RAMMEOMRÅDE 7 B1 STRØBY HØRINGSPERODE 31. OKTOBER TIL 27. DECEMBER 2018 7 B1 FO S R 7 D1 G LA 7 C1 Politik & Borger HVAD ER

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag til Tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 25. marts 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 for Lemvig Varmeværk, Lemvig.

Læs mere