Notat. Screeningsnotat Ny Bison daginstitution i Gl. Rye på Matrikel 21s og 21t Gl. Rye. Dato 26. juni 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Screeningsnotat Ny Bison daginstitution i Gl. Rye på Matrikel 21s og 21t Gl. Rye. Dato 26. juni 2020"

Transkript

1 Notat Screeningsnotat Ny Bison daginstitution i Gl. Rye på Matrikel 21s og 21t Gl. Rye Dato 26. juni 2020 Din reference Morteza Sarraf Sandvad Tlf:

2 Indledning Dette notat beskriver, hvilke muligheder og udfordringer der vil være ved, at opføre en ny Bison børnehave på grundene ved siden af skolen, matrikel 21s og 21t. Nedenstående er forskellige input omkring relevante myndighedsområder. Arkæologi Museum Skanderborg finder arealet interessant ud fra et arkæologisk synspunkt. Arealet er beliggende umiddelbart op til det middelalderlige og nyere tids Gl. Rye men har af en eller anden årsag ikke været bebygget eller forstyrret af nyere bebyggelse (bortset fra et mindre skur). Derfor kan arealet dække over diverse forhistoriske spor som bebyggelse og/eller grave/gravpladser og bebyggelse fra middelalder/renæssance. Derfor vil Museum Skanderborg anbefale at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for diverse jordarbejder på arealet. Behov for ny planlægning Da institutionen skal rumme børn fra hele Gl. Rye vil den påtænkte institution ikke være i overensstemmelse med kommuneplanrammen, hvorfor der skal udarbejdes kommuneplantillæg. Grundvand Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresse (OD), hvilket betyder, at det i forhold til grundvandet er uproblematisk, at ændre kommuneplanrammen for området fra bolig til offentligt formål. Det er muligt at opnå tilladelse til nedsivning af overfladevand og tagvand, forudsat at jorden er egnet. Side 2 af 6

3 Overflade- og spildevand Området er fælleskloakeret område i spildevandsplanen, men planlagt til separatkloakering. Det ligger dog formentlig nogle år ude i fremtiden. Daginstitutionen vil betyde væsentligt mere befæstet areal, og de eksisterende regnvandsledninger i vejene kan formentlig ikke modtage mere overfladevand end de gør i dag. Derfor vil det være nødvendigt med en intern håndtering af vandet, indtil der kommer nye større ledninger, evt. med forsinkelse i rørbassin eller nedsivning. Det skal dog først undersøges om det er muligt at nedsive, og om en nedsivning på skrånende terræn vil kunne give problemer for ejendomme nedenfor. Hvis der på et tidspunkt skal føres en ledning ud til Storesand kan det blive en udfordring, da denne i så fald skal føres gennem privat ejendom. Ledningen kan kun føres mod syd pga. terrænforholdene. Jord For at fremme bæredygtig jordhåndtering bør det tilstræbes at opnå jordbalance i projektet. Jorden bør genanvendes, hvor der opnås miljømæssige forbedringer f.eks. i støjvolde, rekreative formål, klimaprojekter eller lignende. Skanderborg Forsyning Eksisterende planer: - Området er udlagt til planlagt separatkloakeret i spildevandsplanen (Hele område G50). Eksisterende forhold: - I dag har forsyningen separat spildevands- og regnvandsledning i Kastaniealle (Begge Ø200) - Fra Kastaniealle tilsluttes ledningen Ryesgade og herefter løber spildevand til renseanlægget og regnvand til recipient ved Renseanlægget. - Matrikel 21t er umiddelbart ikke tilsluttet i dag og derfor vil der skulle betales tilslutningsbidrag for denne matrikel. - Matrikel 21s er med stor sandsynlighed tilsluttet i dag. Dette skal undersøges nærmere. - Der er ikke regnet på ledningskapaciteten men den vurderes at være begrænset på især regnvand. Udfordringer med matriklerne: - Det kan give udfordringer at forsyne hele området ift. afledning af spildevand og regnvand pga. de typografiske forhold - Det laveste punkt på de to matrikler er syd på matrikel 21t, hvor terrænet ligger lavere end kloakledningen i Kastaniealle. - Hvis man i projektet tiltænker at lave et byggefelt, som der ikke må bygges udenfor og man ligger huset på toppen ved Kastanie Allé (nord på grunden), vurderes det, at være muligt, at man kan tilslutte kloakken uden de store udfordringer med at få fald til kloakken. Side 3 af 6

4 - Hvis man vil bygge på den sydlige af matrikel 21t skal ledningen anlægges indover matrikel 18k og tilsluttes i vejen Storesand. Det skal sikres at denne ledning i så fald kan tinglyses da det ellers vil betyde at regnvand og spildevand skal pumpes til kloaksystem i Kastanie Allé, hvilket både har større drift og anlægsomkostninger end at tinglyse ledningerne. - Som tidligere skrevet vurderes det at kapaciteten i regnvandsledningen er begrænset. Det kan være man skal kigge på tiltag som at ændre spildevandsplanen så de to matrikler bliver spildevandskloakeret i spildevandsplanen med nedsivning af tag- og overfladevand, hvilket der også er andre steder i Gl. Rye. Støj Det er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet hvordan matriklerne skal indrettes eller hvor p- pladser samt til- og frakørselsarealer er placeret. Af håndbog for miljø og planlægning fremgår det at børnehaver er miljøklasse 2-3 med en anbefalet afstand til bolig på meter. Den primære lokaliseringsfaktor er støj og trafik. Børnehaver er normalvis pladskrævende og støj fra legende børn kan give anledning til nabogener. Det anbefales i håndbogen, at der tages hensyn til naboer ved indretning af legepladsen bl.a. ved at holde afstand til boliger, så støjgenerne minimeres. Da der er tale om et relativt lille areal på i alt 2500 m 2, må det antages at arealet vil blive fuldt udnyttet til institutionens udearealer og den anbefalede afstand til boliger vil ikke kunne overholdes. Hvis den anbefalede afstand ikke bliver overholdt kan det medføre nabogener, hvis støjen ikke afskærmes effektivt. Umiddelbart vurderes det vanskeligt, at indrette børnehavens udearealer, der skal rumme 124 børn, så de omkringliggende boliger bliver ordentlig afskærmet fra støjen fra de legende børn, og det kræver en skærpet opmærksomhed og grundige overvejelser om hvor man placerer centrale legeområder og aktiviteter, der kan genere støj. Ved indretning af udearealerne handler det således om, at lave konkrete støjbegrænsende tiltag, der nedbringer støjen til et tilfredsstillende niveau med mindst mulig støjgene for naboerne. Det kan f.eks. gøres ved at afskærme med institutionens bygninger, etablere støjhegn eller lignende. Det er som udgangspunkt ikke muligt at reproducere menneskeskabt støj, som man f.eks. kender det fra virksomhedsstøj. Det er også yderst vanskeligt at måle støj fra børns leg. Derfor giver det heller ikke mening at fastlægge nogle grænseværdier på forhånd som institutionen skal overholde eller foretage beregninger, der kan fortælle i hvilket omfang udearealerne skal afskærmes. Hvis der opstår støjgener for naboerne, kan institutionen reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og miljøaktivitetsbekendtgørelsen ved påbud. Der ligger flere klagenævnsafgørelser, der beskriver det vanskelige ved at reproducere menneskeskabt støj. Derfor vil støjklager blive subjektivt vurderet af kommunens sagsbehandler, der træffer afgørelse om der er væsentlig støj, der skal reguleres. Det betyder, at selvom børnehaven indretter sig på bedst mulige måde fra start, kan de risikere, at vi efterfølgende regulere støjen og kræver yderligere tiltag. Afgørelser truffet for kommunalejede børnehaver kan påklages. Det er på nuværende tidspunkt meget ukonkret, hvor p-plads (og tilog frakørselsarealer) skal placeres, men man bør også forholde sig til støj fra disse arealer, da til- og frakørsler fra parkeringsområder og smækkende bildøre også kan medføre støjgener. For p-arealer og til- Side 4 af 6

5 og frakørsler er det muligt at undersøge støjen på forhånd og vurdere om det kræver tiltag eller afskærmning af boliger. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende støjgrænser for børneinstitutioner, idrætsanlæg, besøgsgårde mv., men til støtte for kommunens vurdering kan der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. En vurdering i forhold til de vejledende støjgrænser bør dog ikke stå alene, idet støj fra menneskelig aktivitet i form af leg, boldspil mv. ikke er sammenlignelig med virksomhedsstøj, da støjen kan være forskellig i styrke fra dag til dag, og der derfor ikke kan laves reproducerbare støjmålinger. Det vil derfor være vanskeligt at fastsætte støjgrænser for en given børneinstitution, idrætsanlæg eller lign. og efterfølgende kontrollere og håndhæve grænserne. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at der i de kommunale påbud ikke fastsættes konkrete støjgrænser, men at der i stedet fastsættes vilkår om f.eks. støjafskærmning eller vilkår for, hvilke tidspunkter de støjende aktiviteter kan finde sted. Det er kommunen, som er tilsynsmyndighed, og som vurderer, hvilke tiltag der eventuelt skal iværksættes. Der er ikke krav om, at kommunerne rutinemæssigt udarbejder støjvurderinger fra børneinstitutioner, og Miljøstyrelsen er ikke bekendt med, at der er kommuner, som gør det. Landskab Arealet ligger i et område af generel landskabelig interesse med landskabskarakteren dallandskab. Arealet ligger omgivet af bebyggelsen i Gammel Rye og vil opfattes som en del af den eksisterende by, set fra det omgivende landskab. Opføres bebyggelsen efter de nuværende kommuneplanrammer for højden af bebyggelsen, vurderes en institution på arealet ikke at ville påvirke de landskabelige interesser. Kulturmiljø Arealet ligger i et bevaringsværdigt kulturmiljø, som omfatter hele Gammel Rye. Baggrunden for kulturmiljøudpegningen er Gammel Ryes lange historie som en stor vigtig landsby i området. Flere steder i byen og omgivelserne vidner om byens vigtige betydning som kirkeligt centrum, retskreds og centrum for træskoindustrien. Landsbyens centrum er den trekantede plads, hvor skolen og den tidligere kro har ligget. Byen har flere fine smågader og adskillige fine bindingsværkshuse fra 1800-tallet. Kulturmiljøet er sårbart overfor, nedrivning, byudvikling og dominerende nybyggeri. Det vil derfor have stor betydning for miljøet, hvordan den nye institution udformes. Det vurderes at en høj støjskærm vil være dominerende og dermed være en væsentlig negativ indvirkning på kulturmiljøet Parkering til institutionen tænkes placeret, hvor den tidligere kro har ligget. Den trekantede plads er som nævnt et vigtigt centrum i landsbyen og kulturmiljøet i Gammel Rye. Det vil have stor betydning for kulturmiljøet, at der igen opføres en bygning med samme placering og størrelse, hvor kroen lå for at genskabe miljøet omkring den trekantede plads. Indrettes arealet til parkeringsplads vil det således være væsentlig negativt i forhold til de bevaringsværdier, som retningslinjerne for bevaringsværdige kulturmiljøer skal sikre bliver bevaret. Side 5 af 6

6 Bygge- og beskyttelseslinjer Arealet er omfattet af skovbyggelinje, der afkastes af skoven vest for byen. Området er derfor som udgangspunkt omfattet af Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinjen). Da der er væsentlig bebyggelse mellem skoven og arealet, er arealet undtaget fra skovbyggelinjen. Der er ikke andre beskyttelseslinjer, eller beskyttede diger på arealet. Vej og trafik Kastanje Alle kan ikke umiddelbart lukkes idet vejen i dag har en stor en stor funktion for bl.a. for skolen. Trafikken skal ses som en helhed. Der må forlægge en større analyse før der kan ske så store ændringer til det trafikale system i området. Parkeringsarealet vil med 124 børn og personale være et arealbehov på omkring m 2 og svare til ca. 64 parkeringspladser. Der skal være mulighed for at tunge køretøjer som vareleverancer og renovation kan vende på grunden adskilt fra gående trafik. Side 6 af 6

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 By- og Udviklingsforvaltningen Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 Sagsnr. 14/17738 November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Her kan du læse nærmere om befæstelsesgrad.

Her kan du læse nærmere om befæstelsesgrad. Befæstelsesgrader Her kan du læse nærmere om befæstelsesgrad. For at reducere antallet og mængden af oversvømmelser vil Rudersdal Kommune begrænse mængden af regnvand i kloaksystemet. Derfor regulerer

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 70 Brændekildevej Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Støjkonsekvenszone og teknisk anlæg, Støvring. Høring fra den 26. juni 2018 til den 21. august 2018.

Kommuneplantillæg nr Støjkonsekvenszone og teknisk anlæg, Støvring. Høring fra den 26. juni 2018 til den 21. august 2018. Kommuneplantillæg nr. 13 - Støjkonsekvenszone og teknisk anlæg, Støvring Høring fra den 26. juni 2018 til den 21. august 2018. Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Kommuneplan 2017. Afsnit 4.4.1 5 Rammer

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg 2017.11 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 619 Planens indhold Planen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med et butiksareal

Læs mere

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne.

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne. Tillæg til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 Screening i henhold til miljøvurderingsloven af Tillæg nr. 13 Porten til Ikast Hjertet 1. Baggrund Screeningen er gennemført for at undersøge

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Byg, Plan og Erhverv

Planens navn. Planens fakta: Byg, Plan og Erhverv Planens navn Lokalplan 622 for et område til idrætsformål og parkering Kommuneplantillæg 2017.07 for et område til offentlige formål ved Dronningemaen, Svendborg Planens fakta: Der planlægges for et ca.

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 2 Hjørnegrunden 2018

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 2 Hjørnegrunden 2018 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 2 Hjørnegrunden 2018 + 1 Afgørelse Der er gennemført en screening af forslag til lokalplan 9.8 og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Hovborg Borgermøde d. 16. marts Regnvandet skal ud af kloakken i Hovborg! Derfor inviteres du til borgermøde

Hovborg Borgermøde d. 16. marts Regnvandet skal ud af kloakken i Hovborg! Derfor inviteres du til borgermøde Hovborg Borgermøde d. 16. marts 2017 Derfor inviteres du til borgermøde 1 Velkommen Baggrund for projektet Hvad betyder de to muligheder for mig Processen fremadrettet 2 Baggrund for projektet Hvorfor

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Forslag Tillæg 5 til Spildevandsplan 2014-2022 Separatkloakering og klimatilpasning af kloakopland H6 Pilemølle Erhvervsområde Syd Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Planlægningsgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse Lokalplan nr. 3.50.D Område til offentlige formål i Gørløse 24.09.2003 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 03.50.D Område til offentlige formål i Gørløse Juni 2003 HVORFOR LOKALPLAN? l en kommune skal der normalt

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Plangrund forud for lokalplansforslag

Plangrund forud for lokalplansforslag Plangrund forud for lokalplansforslag Udstillingsbygning i tilknytning til Legoland Dato: 16. Januar 2017 Forvaltning Planafdeling Lokalplangrundlag Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Ingen ændring. I den tidligere Lokalplan 197 kunne området ligeledes anvendes til legeplads, baseball, tennisbane og fodboldbane.

Ingen ændring. I den tidligere Lokalplan 197 kunne området ligeledes anvendes til legeplads, baseball, tennisbane og fodboldbane. Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 23-007 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Nr. Dato Fra Bemærkning Kommentarer Ændringer i lokalplanen 1 03.01.2016 Susanne og Palle Olesen Ejer af Karensvej

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

Randers Kommune. Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. Tillæg nr. 27/2018 Etablering af regnvandsledning fra Nordbyen

Randers Kommune. Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. Tillæg nr. 27/2018 Etablering af regnvandsledning fra Nordbyen Randers Kommune Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg nr 27/2018 April 2018 Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers C, tlf 89 15 15 15 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Høringsnotat for KP-tillæg og Lokalplan 317 Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund

Høringsnotat for KP-tillæg og Lokalplan 317 Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund Sagsnr. 01.02.05-P16-10-18 Dato: 12.3.2019 2018 - Notat Høringsnotat for KP-tillæg 2017-7 og Lokalplan 317 Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund Planforslagene var i høring fra tirsdag den 4. december

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan Bording Kirkeby Ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan Bording Kirkeby Ændring af kloakeringsprincip Tillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 2021 Bording Kirkeby Ændring af kloakeringsprincip Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Pernille Brogaard

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2016 LAR i Lidemark Februar 2018 Indholdsfortegnelse Resumé...1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg...1 Indledning...2 Plangrundlag...3 Lovgivning...3

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: NORRECCO LYNGE Anlæg til modtagelse og behandling af affald

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: NORRECCO LYNGE Anlæg til modtagelse og behandling af affald Allerød Kommune Plan og Byg DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Centerområde, Støvring Ådale

Kommuneplantillæg nr Centerområde, Støvring Ådale Kommuneplantillæg nr. 16 - Centerområde, Støvring Ådale Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Rammer 6 Kommuneplanramme 09.C7 - Centerområde 7 2 Redegørelse Baggrund Støvring har de seneste år oplevet stor

Læs mere

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING AF. Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden 2018

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING AF. Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden 2018 AFGØRELSE OM MILJØVURDERING AF Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden 2018 + 1 Afgørelse Der er gennemført en screening af forslag til lokalplan 9.8 og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 20. Til Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 20. Til Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 20 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Silkeborg Byråd 24.august 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 20 til Kommuneplan 2013-2025 Silkeborg Byråd har 24. august 2015

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 3 til s spildevandsplan 2016-2023 Udvidelse af Herslev Bryghus Nyt kloakopland HE03 F O R S L A G 1 1 Baggrund Dette forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler etablering af

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret

Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. STATUS... 3 3. PLAN... 3 4. KLOAKERING...

Læs mere

LOKALPLAN ERHVERV, GRAVSHOLTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN ERHVERV, GRAVSHOLTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-025 ERHVERV, GRAVSHOLTVEJ LANGHOLT Redegørelse Lokalplan 15-025 Erhverv, Gravsholtvej, Langholt Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanens formål juni 1999 Aalborg Kommune 1 Redegørelse

Læs mere

NOTAT. Miljøscreening af ny spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune. Kort beskrivelse af planen

NOTAT. Miljøscreening af ny spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune. Kort beskrivelse af planen NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 03-02-2015 Miljøscreening af ny spildevandsplan 2017-2021 for Høje-Taastrup Kommune Kort beskrivelse af planen Denne nye digitale spildevandsplan er en overordnet

Læs mere

A) Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning x Ikke relevant idet der er tale om et udendørs anlæg.

A) Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning x Ikke relevant idet der er tale om et udendørs anlæg. A) Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning idet der er tale om et udendørs anlæg. Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Planen vil medvirke til at

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg Udarbejdet den 3. november 2017 Vedtaget i Byrådet den 13.

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. oktober 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Allerød Kommune. Marts Indledning. 1.2 Lovgrundlag

Allerød Kommune. Marts Indledning. 1.2 Lovgrundlag Allerød Kommune Tillæg V til Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune Præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune fsva. opland VasNOE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 44 Erhvervsområde i Højme Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup - Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken ved Nørredige i Ringkøbing Udarbejdet den 5. oktober 2017 Vedtaget i Byrådet den 13. marts

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. januar 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F O

Læs mere

FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG. Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet.

FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG. Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet. FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet. Planoplægget beskriver de eksisterende planbindinger

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 627 Side 1 af 7 Planens indhold Lokalplanen giver erstatter lokalplan 2.27 2E1 Udvidelse

Læs mere

Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, indg. E3, 8900 Randers C, tlf

Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, indg. E3, 8900 Randers C, tlf Randers Kommune Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg nr 4/2010 FORSLAG Maj 2010 Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, indg E3, 8900 Randers C, tlf 89 15 15 15 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg 21 til Herning Kommunes spildevandsplan for Kibæk

Tillæg 21 til Herning Kommunes spildevandsplan for Kibæk TEKNIK OG MILJØ Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8048 miktj@herning.dk www.herning.dk Tillæg 21 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 2025 for Kibæk Baggrund

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge - Regulering af støj fra virksomheder mv. - Støjafskærmning i forbindelse med etablering af midlertidige opholdssteder Vejledning

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...4

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 3 vedr. optagelse af 2 ejendomme i kloakopland LL 10 i Liseleje

Spildevandsplantillæg nr. 3 vedr. optagelse af 2 ejendomme i kloakopland LL 10 i Liseleje Spildevandsplantillæg nr. 3 vedr. optagelse af 2 ejendomme i kloakopland LL 10 i Liseleje 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget 3 1.3 Lovgrundlag 4 2 Fremtidig

Læs mere

Hvor begynder den offentlige og hvor slutter din private kloak?

Hvor begynder den offentlige og hvor slutter din private kloak? Hvor begynder den offentlige og hvor slutter din private kloak? Det er som udgangspunkt den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitfladen mellem den offentlige og den private kloak. Ved tilslutning

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Tillæg til Spildevandsplan For et boligområde øst for Ulstrup Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 1999-2013 Tillæg til Spildevandsplan For et boligområde øst for Ulstrup Tillæg nr. 6 til

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Miljø, Plan og Teknik 2019

Miljø, Plan og Teknik 2019 Miljø, Plan og Teknik 2019 Kalundborg Sorø Næstved Spildevandsplan 2015-2018 Hyllested - kloakering Tillæg 7 Hyllested Tillæg 7 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering...

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august 2014. SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN. MÅNED 201 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT INDHOLD Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed Indsigelse fra beboere Solbjerg 62, 7400 Herning. Indsigelse fra beboer, Lerbjerg 11, 7400 Herning. Indsigelse fra beboere, Lerbjerg 17a, 7400 Herning. Indsigelse

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Oktober 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Boliger, Provstlund ll, Lund Boliger, Provstlund ll, Lund

Boliger, Provstlund ll, Lund Boliger, Provstlund ll, Lund 2013 34 Boliger, Provstlund ll, Lund Boliger, Provstlund ll, Lund Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 34 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Provstlund ll, Lund Nej Formålet

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby. Status: Vedtaget

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby. Status: Vedtaget Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 3. juni 2019 Høringsperiode start: 26. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. april 2019

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1 Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere