MEDFINANSIERINGSORDNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDFINANSIERINGSORDNINGEN"

Transkript

1 MEDFINANSIERINGSORDNINGEN FL Formål Regelsæt Vejledning LAUTRUPBJERG BALLERUP TELEFON: GENNEMVALG: lok.nr. TELEFAX: MAIL: WEB:

2 1. INDLEDNING Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke selv har de fornødne ressourcer. Projekterne har til formål dels at støtte forsvarsindustrien og dels at tilføre FMI vigtig teknologisk viden til gavn for forsvarets fremtidige virke. I det følgende omtales, hvordan ordningen kan anvendes, og hvilke begrænsninger ordningen har. Endvidere omtales praktiske forhold vedrørende indsendelse af projektforslag. Vejledningen er gældende fra den 27. november BAGGRUND Medfinansieringsordningen er baseret på en bevillingsmæssig hjemmel i finansloven (FL) Tekstanmærkning nr. 10 til bestemmelsen i FL 2020 fastslår: Udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samarbejdsprojekter med internationale partnere Medfinansiering af virksomheders projektomkostninger foretages inden for rammerne af den generelle gruppefritagelsesforordning (forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 med senere ændringer). Projekter kan enten foreslås af ansøger eller defineres og tilbydes af forsvaret. FMI har besluttet at øremærke 5 mio. kr. i 2022, 10 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. årligt i 2024 til 2030 af medfinansieringspuljens midler til at medfinansiere EDIDP-projekter (fra 2021 kaldet EDF-projekter ), da FMI vurderer, at disse projekter i særlig høj grad vil kunne udvikle forsvarsindustrien i Danmark og øge Danmarks industrielle kapaciteter og kompetencer gennem deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder medfinansiering af internationale samarbejdsprojekter med dansk deltagelse. Det er således FMI s vurdering, at det er i Danmarks bedste sikkerheds- og forsvarsinteresser, at dele af medfinansieringspuljen øremærkes til EDIDP/EDFprojekterne. FMI har i den forbindelse lagt vægt på, at forsvarets medfinansiering af EDIDP/EDFprojekter vil kunne generere en unik ny viden til forsvaret inden for de fælles europæiske prioriterede teknologiområder, idet EDIDP/EDF-projekterne også opnår finansiel støtte fra EDIDP (fra 2021 EDF ) og potentielt også andre medlemsstater, og at den samlede kapacitet og viden i projekterne er massiv og yderst relevant for udviklingen af det danske forsvar og den danske forsvarsindustri. Øremærkning af midler fra medfinansieringspuljen vil samtidig give det bedste grundlag for dansk deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. EDIDP/EDF-projekter medvirker således til at styrke samarbejdet om forsvarsmateriel på tværs af EU, hvilket har betydning for at opretholde og udvikle kompetencer og kapaciteter, der kan være nødvendige for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. For leverandører og underleve- Side 2 af 11

3 randører på det danske marked er samarbejdet med de store udenlandske leverandører afgørende for adgangen til det internationale marked for forsvarsmateriel og ny teknologi på forsvarsområdet. Du kan læse mere om kriterierne for medfinansiering af EDIDP/EDF-projekterne under afsnit 5.2. Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført, gælder indholdet af denne vejledning både for EDIDP/EDF-projekter og andre projekter. 3. STØTTE ELLER ANSKAFFELSE Denne vejledning regulerer FMI s involvering i projekter, hvor FMI yder støtte. FMI s involvering i projekter kan i visse tilfælde være en anskaffelse (dvs. en gensidigt bebyrdende kontrakt, f.eks. anskaffelse af en tjenesteydelse eller udvikling af en prototype). FMI s anskaffelser er reguleret af forsvars- og sikkerhedsdirektivets (direktiv 2009/81/EC) og udbudslovens (lov nr af 15. december 2015, som ændret, som implementerer direktiv 2014/24/EC). Reglerne regulerer bl.a. FMI s anskaffelser som led i deltagelse i samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter. 4. ANSØGERE Alle kan søge om medfinansiering under ordningen. Ansøgerens projekt kan indeholde samarbejde med andre virksomheder og forskningsinstitutioner i ind- og udland, der deltager i projektet som samarbejdspartnere. Udbetaling af støtte, der tildeles efter ordningen, forudsætter imidlertid, at støttemodtageren skal have forretningssted eller filial i Danmark på tidspunktet for udbetaling af støtten. Der kan ikke imødekommes ansøgninger fra en ansøger, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer. Der kan heller ikke imødekommes ansøgninger fra en virksomhed, som er kriseramt (som defineret i gruppefritagelsesforordningens artikel 2, nr. 18), medmindre virksomheden blev ramt af krise i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni KRITERIER Kriterierne for at opnå medfinansiering afhænger af, om der er tale om et EDIDP/EDFprojekt eller ej. Det er i alle tilfælde en forudsætning, at projektet ikke er påbegyndt, inden ansøgningen indsendes Generelle kriterier (ikke EDIDP/EDF-projekter) Med afsæt i det historiske forløb, statsstøtteretlige forhold, og i henhold til FMI s praksis, skal et projekt leve op til følgende overordnede kriterier for at kunne medfinansieres af midler i medfør af FL : Side 3 af 11

4 1. Projektet skal have relevans for forsvaret. Projektet skal generere ny viden der kan udnyttes af forsvaret, f.eks. i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale arbejdsgrupper eller i forbindelse med fremtidige nyanskaffelser. Det er en betingelse, at FMI får ret til at anvende et projekts forgrundsviden i disse sammenhænge. 2. Projektet skal generere ny viden der kan anvendes af dansk industri. Et væsentligt formål med medfinansieringsprojekterne er at opretholde og udvikle forsvarsindustrien i Danmark, jf. den nationale forsvarsindustrielle strategi. Virksomheden erhverver retten til vederlagsfrit til enhver tid at anvende forgrundsviden fra projektet til videre teknologiudvikling og kommercialisering af produkter eller tjenesteydelser. Udbetaling af støtte, der tildeles efter ordningen, forudsætter derfor, at støttemodtageren skal have forretningssted eller filial i Danmark på tidspunktet for udbetaling af støtten. 3. Projekter skal have et internationalt islæt. Ordningen skal fremme hjemtagen og generering af viden på områder hvor Danmarks industrielle kapaciteter og kompetencer ønskes udviklet, hvilket kan ske ved direkte deltagelse af en international partner, eller ved et dokumenteret samarbejde på anden vis. Kravet kan f.eks. opfyldes ved at baggrundsviden eller forgrundsviden bringes ind i projektet med bidrag fra en international virksomhed, universitet o. lign., eller ved at projektet indgår i et industrisamarbejdsprojekt. 4. Projektet skal have et forsknings- og udviklingsmæssigt indhold. Projektet skal have et forskningsmæssigt og udviklingsmæssigt indhold. Dette omfatter grundforskning, industriel forskning, eksperimentel udvikling eller gennemførlighedsundersøgelser: Grundforskning omfatter eksperimentelt eller teoretisk arbejde, hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny viden om de grundlæggende årsager til fænomener og observerbare forhold uden direkte kommerciel anvendelse for øje. Industriel forskning omfatter planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny viden og nye færdigheder med det formål at udvikle nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, eller med henblik på en væsentlig forbedring af eksisterende produkter, at udvikle nye produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette omfatter frembringelse af komponenter til komplekse systemer og kan omfatte konstruktion af prototyper i et laboratoriemiljø eller et miljø med simulerede brugerflader til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendigt for den industrielle forskning og navnlig for validering af generisk teknologi. Eksperimentel udvikling omfatter erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, forretningsmæssig og anden relevant viden og færdigheder, der har som formål at udvikle nye eller forbedrede produkter, processer eller tjenesteydelser. Dette kan f.eks. også omfatte aktiviteter, der er ret- Side 4 af 11

5 tet mod konceptformulering, planlægning og frembringelse af dokumentation vedrørende nye produkter, processer eller tjenesteydelser. Eksperimental udvikling kan omfatte fremstilling af prototyper, demonstrationer, fremstilling af piloter, afprøvning og validering af nye eller forbedrede produkter, processer og tjenesteydelser i sammenhænge, der er repræsentative for de reelle driftsforhold, med det primære formål teknisk at videreudvikle produkter, processer eller tjenesteydelser, som endnu ikke har fået en endelig form. Dette kan omfatte udvikling af en kommercielt anvendelig prototype eller pilot, når en sådan nødvendigvis må være det endelige kommercielle produkt, og såfremt den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstrations- og valideringsformål. Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af eksisterende produkter, produktionslinjer, fremstillingsmetoder, tjenesteydelser og andre igangværende transaktioner, selvom sådanne ændringer kan udgøre forbedringer. Gennemførlighedsundersøgelse omfatter evaluering og analyse af potentialet i et projekt, der sigter mod at støtte beslutningstagningsprocessen ved objektivt og rationelt at afdække styrker og svagheder, muligheder og risici samt kortlægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet og i sidste ende udsigterne for et vellykket udfald. I henhold til den nationale forsvarsindustrielle strategi har visse industrielle kompetencer og kapaciteter særlig strategisk betydning for forsvarets opgavevaretagelse og for varetagelse af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Det betyder, at disse teknologiområder prioriteres ved udvælgelse af projekter, der kan opnå medfinansiering under ordningen. De aktuelt væsentlige strategiske teknologiområder er: Avanceret software, herunder cybersikkerhed Kommunikations- og kommandokontrolsystemer Overvågnings- og radarteknologi Operativ beskyttelse af personer og militære kapaciteter, f.eks. materiel og kommunikation Dele af køretøjsområdet med kritisk betydning for militære operationer Dele af det maritime område med kritisk betydning for militære operationer Avanceret materialeteknologi og behandling Energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning 5.2. EDIDP/EDF-projekter En del af medfinansieringspuljen er øremærket til støtte til EDIDP-/EDF-projekter. EDIDP-/EDF-projekter vil altid anses for at opfylde kriterierne for at opnå støtte efter medfinansieringsordningen. EDIDP-projekter er projekter, der er tildelt EU-støtte under testprogrammet European Defence Industrial Development Program (EDIDP) som forløber for Den Europæiske Forsvarsfond (EDF). Dette er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Side 5 af 11

6 2018/1092 af 18. juli 2018 om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri. 6. STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 6.1. Virksomhedens støtteberettigede omkostninger I henhold til EU-statsstøtteregler kan der kun ydes medfinansiering til de støtteberettigede omkostninger, som kan henføres til kategorierne grundforskning, industriel forskning, eksperimentel udvikling eller tekniske gennemførlighedsundersøgelser. De støtteberettigede omkostninger er: For grundforskning, industriel forskning og eksperimentel udvikling: 1. Personaleomkostninger til forskere, teknikere og andet hjælpepersonale, der arbejder på projektet. Lønudgifterne skal beregnes på baggrund af den faktisk afholdte årlige bruttoløn inkl. pension, forsikring, feriepenge m.v. Bruttotimelønnen beregnes på baggrund af præsterede timer i forhold til faktiske lønomkostninger ud fra en årlig effektiv arbejdstid på 1628 timer, forudsat at medarbejderen er ansat på fuld tid. 2. Overheadomkostninger, dvs. faktiske yderligere generalomkostninger som er knyttet direkte til projektet. 3. Udgifter til instrumenter og udstyr i det omfang og i den periode de eller det anvendes til projektet. Hvis instrumenter og udstyr ikke anvendes til projektet i hele deres livscyklus, er kun afskrivningsomkostninger i projektets varighed støtteberettiget. 4. Udgifter til bygninger og jord i det omfang og den periode, der gøres brug deraf til projektet. For bygninger, er kun afskrivningsomkostninger i projektets varighed støtteberettiget. For jord, er omkostninger ved kommerciel erhvervelse eller de faktisk påløbne kapitalomkostninger støtteberettiget. 5. Omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, som udelukkende anvendes til projektet. Ved kontraktforskning skal ydelsen leveres til markedspris eller, hvor der ikke findes noget marked herfor, til en pris, der afspejler samtlige omkostninger og en avance, som normalt anvendes på markedet for sådanne tjenester, eller er et resultat af forhandlinger efter armslængdeprincippet, og hvor marginalomkostningerne som minimum dækkes. Side 6 af 11

7 6. Andre direkte driftsudgifter, herunder udgifter til rejser, materialer, forsyninger, drift af anlæg og udstyr m.v., der afholdes i direkte tilknytning til projektet, forudsat at de ikke er medregnet som overheadomkostninger. Rejseudgifter skal opgøres til de faktiske afholdte udgifter, dog maksimalt de til enhver tid gældende rejseregler og satser for ansatte i statens tjeneste. For tekniske gennemførlighedsundersøgelser: De støtteberettigede omkostninger ved tekniske gennemførlighedsundersøgelser er omkostningerne ved undersøgelsen. De støtteberettigede omkostninger opgøres for hver støttemodtager. Omkostninger til eksterne leverancer og underleverancer er støtteberettigede men tillades kun, hvor det er hensigtsmæssigt, at de pågældende aktiviteter ikke udføres af en projektdeltager. Som udgangspunkt må omkostninger til underleverancer ikke udgøre mere end 20 % af virksomhedens omkostninger. Underleverancer skal ske på almindelige markedsvilkår. En virksomhed, inklusiv dennes koncernforbundne virksomheder, må ikke både være projektdeltager og underleverandør i samme projekt. Omkostningerne skal beregnes inden eventuelt fradrag af skat og andre afgifter. Avance til ansøgeren eller dennes partnere eller disses koncernforbundne virksomheder er ikke en støtteberettiget omkostning. Alle omkostninger skal opgøres til kostpris. Partnere, der ikke ved tidspunktet for udbetaling af støtten har forretningssted eller filial i Danmark, kan ikke få del i støtten, jf. afsnit 6.2 nedenfor om medfinansieringsandel. For dækning af omkostninger til ikke-økonomiske aktiviteter udført af forskningsinstitutioner og GTS-institutter som en del af projektet henvises til afsnit Medfinansieringsandel Den maksimale medfinansieringsandel af de støtteberettigede omkostninger for ansøgeren og andre deltagere beregnes efter følgende tabel og beregnes individuelt for hver støttemodtager: Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder Grundforskning 100 % 100 % 100 % Industriel forskning 80 % 75 % 65 % Eksperimentel udvikling 60 % 50 % 40 % Gennemførligheds- 70 % 60 % 50 % undersøgelser For så vidt angår industriel forskning og eksperimentel udvikling nedsættes ovenstående procentsatser med 15 procentpoint i de tilfælde, hvor projektet ikke opfylder følgende: Side 7 af 11

8 Projektet gennemføres i et reelt samarbejde mellem Eller - virksomheder, hvoraf mindst en er en lille eller en mellemstor virksomhed, og ingen virksomhed afholder mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger; eller - virksomheder i mindst to medlemsstater (eller mindst en medlemsstat og et EØS-land), og ingen virksomhed afholder mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger; eller - en virksomhed og en eller flere forsknings- og vidensformidlende organisationer, hvor sidstnævnte afholder mindst 10 % af de støtteberettigede omkostninger og har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater. Projektets resultater formidles bredt til offentligheden (gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open sourcesoftware). Ligeledes opstilles der en grænse for tilkendegivelse på 2,5 mio. kr. pr. deltager i EDIDP/EDF på ansøgningstidspunktet. Grænsen løftes eller fjernes, senest når resultatet af ansøgningsrunderne er kendt. Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR. Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som enten har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR, og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. Ved store virksomheder forstås virksomheder, som hverken er små eller mellemstore virksomheder. Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til sin værdi på tidspunktet, hvor den blev ydet. De støtteberettigede omkostninger tilbagediskonteres til deres værdi på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskonteringen, er den gældende kalkulationsrentesats på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet, som fastsat af Kommissionen i henhold til meddelelse 2008/C 14/02. Kumulering af støtte under denne ordning og støtte fra andre offentlige støttemuligheder er tilladt efter forudgående godkendelse fra FMI, forudsat støtteintensiteten ikke overstiger de relevante tærskler. Side 8 af 11

9 6.3. Forskningsinstitutioners deltagelse i form af aktiviteter af ikkeøkonomisk karakter Hvis ansøgeren eller en deltager er en forskningsinstitution eller et GTS-institut og udfører aktiviteter af ikke-økonomisk karakter som led i projektet, kan omkostningerne til disse aktiviteter støttes med op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger før tillæg af overhead. For GTS-institutters vedkommende er en forudsætning, at resultatet af instituttets indsats i projektet publiceres eller på anden vis gøres offentligt tilgængeligt. Aktiviteter af ikke-økonomisk karakter vil i udgangspunktet alene være uddannelsesaktiviteter, uafhængig forskning og udvikling, bred formidling af forskningsresultater samt videnoverførselsaktiviteter, hvor alle fortjenester fra disse aktiviteter geninvesteres i forskningsinstitutionens eller forskningsinfrastrukturens primære aktiviteter. Hvis en deltagende forskningsinstitution som led i projektet udelukkende udfører aktiviteter af ikke-økonomisk karakter beregnes overheadomkostningerne som 44 % af forskningsinstitutionens støtteberettigede omkostninger, dvs. både personaleomkostninger og andre omkostninger. For GTS-institutter, der som led i projektet udelukkende udfører aktiviteter af ikke-økonomisk karakter beregnes overheadomkostningerne som 20 % af de støtteberettigede omkostninger. Såfremt ph.d.-studerende deltager helt eller delvist i et projekt, hvor forskningsinstitutionen udelukkende udfører aktiviteter af ikke-økonomisk karakter, kan forskningsinstitutionens medregne en forholdsmæssig del af uddannelsesbidraget (taxameter) som omkostning. Hertil overhead på 44 % Øvrige forhold Ansøgninger sendes til Forsvarets Industrikontor via Fristen for at indsende forslag er offentliggjort på: fmi.dk. Projektets varighed: Et projekts varighed er som udgangspunkt 3 år eller mindre. Projekter af længere varighed accepteres normalt kun i forbindelse med EDF/EDIDP. Maksimal støtte: Ansøgninger på mere end 12 mio. kr., vil som udgangspunkt blive afvist. Efter tilsagn om støtte: Efter tilsagn er givet, skal ansøgeren inden 6 måneder indsende en opdateret projektplan og arbejdspakkestruktur inklusive et opdateret projektbudget for projektperioden. Ligeledes inden 6 måneder skal ansøgeren opdatere sin redegørelse for egenfinansieringsandelen (undtaget hvis støtteintensiteten er 100 %). Herefter og inden projektstart skal ansøgeren indgå en samarbejdsaftale med FMI. Tilsagn om støtte udløber ved udgangen af tilsagnsåret, hvis der ikke forinden er indgået en aftale. Side 9 af 11

10 Udbetaling af støtte: Virksomheden skal under hele projektet opretholde særskilt projektomkostningsregistrering. Udbetaling af støtte sker bagudrettet i henhold til samarbejdsaftalen efter godkendt statusrapport og foreløbigt projektregnskab og kun ved fremsendelse af faktura. Der skal foreligge en klar, specificeret og aktuel dokumentation for de støtteberettigede omkostninger. Afslutning af projekt: I forbindelse med afslutningen af projektet, skal virksomheden fremsende detaljeret faglig slutrapport og fremlægge endeligt, revisorpåtegnet projektregnskab med dokumentation for faktisk afholdt timetal og øvrige faktisk afholdte omkostninger. Revisorerklæringen skal vedlægges. Kun omkostninger afholdt efter aftalens underskrift kan medtages i regnskabet. 7. ANSØGNINGEN Der er ikke faste krav til en ansøgnings udformning. Ansøgningen skal dog være skriftlig og indeholde nedenstående oplysninger samt adressere nedenstående punkter, samt gøre det muligt for FMI at vurdere ansøgningen, jf. næste afsnit: 1. Formål med studiet / projektet 2. Ansøger/Ansøgernes navn og størrelse og omtale af projektdeltagere og - partnere 3. Detaljeret beskrivelse af projektets indhold på et højt fagligt niveau, herunder beskrivelse af forskningsindholdet og forventet resultat og projektets beliggenhed 4. Militær relevans. I hvilket omfang projektet genererer relevant viden for forsvaret 5. En projektplan, herunder start- og slutdato, og redegørelse for projektets arbejdspakkestruktur. Fremgangsmåde for gennemførelse af projektet. Hvis der er flere partnere i projektet, skal det fremhæves hvilken partner der er ansvarlig for de enkelte arbejdspakker 6. Et foreløbigt projektbudget, herunder hvilket beløb der ansøges om inkl. redegørelse for egenfinansieringsandelen. Projektbudgettet skal være opdelt pr. partner og pr. omkostningstype, jf. afsnit Hvorvidt forsvaret skal bidrage til projektet. Forsvarets bidrag afregnes til markedspris via Forsvarets Industrikontor i henhold til separat aftale, med mindre in-kind bidrag aftales 8. Betalingsplan. Der er ingen faste regler for betalingsforløbet i projektets levetid, dog kan støtte kun udbetales bagud og skal altid være kædet sammen med et foreløbigt projektregnskab og en statusrapport Side 10 af 11

11 8. UDVÆLGELSE AF PROJEKTER EDIDP-/EDF-projekter prioriteres inden for medfinansieringspuljens midler, der er øremærket til disse projekter. Alle øvrige indkomne forslag der opfylder betingelserne i denne vejledning, vurderes af FMI Forskningsforum efter følgende kriterier: Genererer projektet ny viden, som kan udnyttes af forsvaret? Er projektets teknologi relevant for forsvaret? Bidrager projektet til udvikling af dansk forsvarsindustri? Har projektet international relevans? Har projektet et forsknings- og udviklingsmæssigt indhold? Er det klart, hvad der skal foregå, og hvad er målet med projektet? Har virksomheden et team med kompetencer og erfaringer til at gennemføre projektet med succes? Er samarbejdspartnere og nyansættelser de rigtige? Er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter? Har projektet finansielle risici? Har virksomheden redegjort for egenfinansieringsandelen? Virker det sandsynligt at denne kan fremskaffes så projektet kan gennemføres i den aftalte form? Er projektets teknologiske risici forsøgt håndteret tilstrækkeligt? Står mængden af ny teknologisk viden i projektet mål med den samlede søgte projektstøtte? Har virksomheden en plan for kommercialisering af projektets resultater? FMI er ikke forpligtet til at udnytte den økonomiske ramme fuldt ud og forbeholder sig ret til ikke at igangsætte projekter af hensyn til manglende ressourcer, uanset ovenstående. FMI forbeholder sig også ret til at stille yderligere betingelser til projektet og projektdeltagerne før igangsættelse af et projekt, så som ændringer i projektets form, indhold eller budget. 9. YDERLIGERE INFORMATION For yderligere information om medfinansieringsordningen kan der rettes henvendelse til Forsvarets Industrikontor via Information om afholdelse af informationsmøder og tilmelding hertil kan findes på: fmi.dk. Vi ser frem til at høre fra jer Note: I forhold til version er afsnit vedr. projektets varighed og maksimal støtte, jf. pkt. 6.4, omformuleret. Herudover sproglig tilpasning i pkt. 8, 2. afsnit. Side 11 af 11

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN MEDFINANSIERINGSORDNINGEN 1. INDLEDNING Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke

Læs mere

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen Medfinansieringsordningen Jesper Holm Teknologirådgiver, ph.d. Værnsfælles Videnscenter Værnsfælles Forretningsområde Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse May not be published without permission

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi & industrisamarbejde Indlæg på FAD fyraftensmøde den 18. august 2017

Den nationale forsvarsindustrielle strategi & industrisamarbejde Indlæg på FAD fyraftensmøde den 18. august 2017 Den nationale forsvarsindustrielle strategi & industrisamarbejde Indlæg på FAD fyraftensmøde den 18. august 2017 Gorm Egebjerg Kristensen Souschef Forsvarsministeriets Materiel- og kapacitetskontor Indhold

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Medfinansieringsordningen. FMI Industridag 2018

Medfinansieringsordningen. FMI Industridag 2018 Medfinansieringsordningen FMI Industridag 2018 W Jesper Holm Teknologirådgiver, ph.d. Værnsfælles Videnscenter Værnsfælles Forretningsområde Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Agenda Værnsfælles

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Udkast til generel gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (KOM nr. foreligger ikke)

Udkast til generel gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (KOM nr. foreligger ikke) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 248 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udkast til generel gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (KOM nr. foreligger ikke) Grundnotat sendes

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden.

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars, ECSEL/ARTEMIS og AAL-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. januar 2018 Offentliggjort den 18. december 2017 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?...

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

(3) Kommissionen sendte den 27. marts 2009 en yderligere anmodning om oplysninger, som de danske myndigheder svarede på i et brev af 17. april 2009.

(3) Kommissionen sendte den 27. marts 2009 en yderligere anmodning om oplysninger, som de danske myndigheder svarede på i et brev af 17. april 2009. EUROPA-KOMMISSIONEN Brussels, 08.06.2009 K(2009)4557 Vedr.: Statsstøtte N 617/2008 Danmark Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE (1) Ved brev af 5. december 2008,

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 28. maj 2014 Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 1. Puljens formål Puljen har til formål at fremme investering i teknologiudvikling i danske shreddervirksomheder. 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme UDKAST 6.december 2013 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfremme (Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinjer for ELFORSK ansøgning under særpulje i 2019

Retningslinjer for ELFORSK ansøgning under særpulje i 2019 15. oktober 2019 Retningslinjer for ELFORSK ansøgning under særpulje i 2019 INDHOLD 1 Formål... 2 1.1 Typer af projekter... 2 2 Indsatsområder og forventet ansøgerfelt... 2 3 Ansøgning og projektbudget...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer offentliggjort den 02/01 2019 INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K / W: INNOVATIONSFONDEN.DK Retningslinjer for InnoBooster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag nr. N 229/ Danmark Regionale teknologicentre

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag nr. N 229/ Danmark Regionale teknologicentre EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13-X-2005 K (2005) 4092 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2005 - Danmark Regionale teknologicentre Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den på grundlag af de oplysninger,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM det danske filminstitut VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM klij GÆLDENDE PR 12. JUNI 2014 Ændringer af 12. april 2018 som følge af EU-kommissionens formelle godkendelse

Læs mere

Vejledning - til ansøgning om midler fra Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK

Vejledning - til ansøgning om midler fra Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK Dok. ansvarlig: DLI Sekretær: 03-07-2017 Vejledning - til ansøgning om midler fra Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK Vejledning til ansøgning hos ELFORSK 2018 - side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning ELFORSK Opdateret 06-07-2018 ELFORSK 2019-puljen Vejledning til ansøgning Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til ansøger, som ønsker at søge midler fra Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram

Læs mere

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre)

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) Ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni

Læs mere

17. september Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø

17. september Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø 17. september 2018 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret for 2017 samt for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA 1. Resumé Udenlandske leverandører

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi 1

Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi 1 Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 127 ad 29.24.02 i aktstykke nr. 121 af 25. april 2019, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden 1)

Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden 1) BEK nr 41 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-0171-000024 Senere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion 2/6 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Tilskuddets anvendelse... 3 C. Tilskud fra anden side... 3 D.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale - 2011 16. maj 2011 3 Forsøgspuljen Indhold Om puljen 4 Formål 5 Hvilke projekter kan der gives tilskud til? 6 Økonomisk

Læs mere

FACT Sheet Statsstøtteregler og støttemuligheder i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Statsstøtteregler og støttemuligheder i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Statsstøtteregler og støttemuligheder i Interreg Deutschland-Danmark Herunder: støtte til private virksomheder Medlemslandene i den Europæiske Union vil gerne undgå statslige indgreb, der virker

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges I medfør af akt

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

Vejledning til din ELFORSK- ansøgning

Vejledning til din ELFORSK- ansøgning ELFORSK Opdateret 17-07-2019 Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram Vejledning til din ELFORSK- ansøgning Denne vejledning er lavet som en hjælp til dig som ansøger. Vejledningen beskriver, hvordan

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Dok. ansvarlig: DLI Sekretær: 07-07-2016 Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Vejledning til PSO-ansøgning hos ELFORSK 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner.

Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner. Albertslund Kommune Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund 18. december 2018 PRJ-2017-00117 Side 1 6 Att. Leder af Ejendomme Frederik Lerche Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner. Skolernes

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden forår 2018 OFFENTLIGGJORT 26. JANUAR 2018 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 29. JANUAR 23. MARTS 2018 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 16 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 16 Offentligt Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2013 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

BILAG III. Oplysninger vedrørende statsstøtte, der er fritaget efter denne forordning

BILAG III. Oplysninger vedrørende statsstøtte, der er fritaget efter denne forordning DA BILAG III Oplysninger vedrørende statsstøtte, der er fritaget efter denne forordning DEL I fremsendes via Kommissionens IT-applikation, jf. artikel 12 Sag nr. Medlemsstat Medlemsstatens referencenr.

Læs mere

FMI Industridag 2019: EU s Forsvarsfond. 22. august 2019 Anders Bomholdt

FMI Industridag 2019: EU s Forsvarsfond. 22. august 2019 Anders Bomholdt FMI Industridag 2019: EU s Forsvarsfond 22. august 2019 Anders Bomholdt EU-Kommissionen: Behov for mere forsvarsindustrielt grænseoverskridende samarbejde Ca. 80 % af MS forsvarsanskaffelser sker hos nationale

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Regler for ansøgning til ELFORSK Udbud for 2019

Regler for ansøgning til ELFORSK Udbud for 2019 Dok. ansvarlig: DLI/RIS Sekretær: Sagsnr.: Doknr: Juli 2018 Regler for ansøgning til ELFORSK Udbud for 2019 - For støtte fra ELFORSK til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Regler

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 1. juli 2014 Den nationale forsvarsindustrielle strategi Sammenfatning Trusler mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Det betyder, at Danmarks sikkerhed afhænger af fællesskabet

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening VUDP 2016: Ansøgningsvejledning til Fase 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 PROJEKTKATEGORIER... 3 2 Udfyldelse af ansøgningsskema... 3 2.1 ØVRIGE PROJEKTPARTNERE

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. december 2009 CP09/09 Henrik Nejst Jensen hne@vd.dk 7244 3142 Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår Regelgrundlag 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler Den 16. september 2016 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen, der opfylder

Læs mere

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

F-35 Industrisamarbejde

F-35 Industrisamarbejde F-35 Industrisamarbejde Generalmajor Henrik R. Lundstein, Programdirektør, F-35 Kampfly Program Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 22. august 2019 Punkter F-35 Partnerskabet og det

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere