Foreningen DANSK VIN MISSION, VISION OG STRATEGI FOR FORENINGEN DANSK VIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen DANSK VIN MISSION, VISION OG STRATEGI FOR FORENINGEN DANSK VIN"

Transkript

1 Foreningen DANSK VIN MISSION, VISION OG STRATEGI FOR FORENINGEN DANSK VIN JUN 2020 BAGGRUND Foreningen Dansk Vin (FDV) blev etableret 13. juni I 2018 godkendte Generalforsamlingen en fusion mellem FDV og Danske Vingårde, Dansk Forum for Frugtvin og Danske Mjødbryggere, så FDV i dag er en sammenslutning af medlemmer, som har vinavl, produktion af vin, frugtvin og cider, samt mjødbrygning, specielt i Danmark, som interesse. Foreningen består af ca hobbymedlemmer, ca. 100 kommercielle druevinproducenter, en håndfuld frugtvinproducenter, og en håndfuld mjødbryggere. STRUKTUR FDV er strukturelt opbygget med en bestyrelse valgt på den årlige Generalforsamling. har nedsat et antal udvalg. Geografisk består foreningen af et antal Lokalgrupper med fokus på aktiviteterne i pågældende område samt et antal ERFA-grupper med fokus på særlige interesseområder. Fusionen i 2018 betød, at FDV har nået en størrelse og fået en interesseportefølje, der kræver en struktureret organisation. Foreningens opgaver er blevet så diverse og komplekse, at det indebærer flere ressourcer, så bestyrelsen arbejder mod at etablere en mere hierarkisk foreningsstruktur skematisk opbygget således: Generalforsamlingen vælger fortsat bestyrelsen, formanden og kassereren. fastsætter sin egen forretningsorden, og har ansat et sekretariat samt nedsat et antal udvalg. Danmark bliver opdelt i en Lokalgruppestruktur, hvis primære opgave er at støtte medlemmernes interesser i et geografisk afgrænset område. Hensigten er, at formændene for Lokalgrupperne vælges blandt lokalgruppens medlemmer. FDV s bestyrelse vil ikke udstikke retningslinjer for sådanne valg, da det skal være de enkelte lokalgruppers struktur, der styrer dette. Uden for foreningens hierarkiske struktur er et varierende antal ERFA-grupper/Interessegrupper, som opstår og nedlægges efter behov. Disse grupper har ingen fast struktur, og refererer ikke til bestyrelsen. BEGREBER FDV arbejder med et antal forskellige begreber, som ikke alle har en distinkt definition. I denne Mission, Vision og Strategi bruges disse begreber under følgende definitioner: - Vin: Dette omfatter Vin, der er produceret på druer, Frugtvin, der er produceret på andre råvarer 1, cider og Mjød, der er brygget på honning. 1 Frugtvin er typisk produceret på bær og frugt, men kan være produceret på urter, grøntsager og/eller træsaft. FDV-Mision-Vision-Strategi-2020.docx

2 - Hobbymedlemmer: Disse er hidtil benævnt Hobbyavlere, og omfatter medlemmer, som ikke har kommercielle interesser i deres avl og/eller produktion. Hobbymedlemmer er ikke momsregistrerede, har ikke myndighedernes tilladelser, og må derfor ikke sælge produktionen. Da de ikke er underlagt myndighedskrav, kan de dyrke druevarianter og fremstille vin på måder, som kommercielle producenter ikke har tilladelser til. - Erhvervsmedlemmer: Disse er hidtil benævnt Erhvervsavlere, og omfatter medlemmer, der avler og/eller producerer vin, frugtvin, cider og/eller mjød med kommercielt mål for øje. Det betyder, at de normalt er momsregistrerede og underlagt myndighedernes kontrol, ligesom de skal efterleve et stort antal forordninger, love og vejledninger, hvilket begrænser fleksibiliteten i produktionen. Disse avlere og producenter er Erhvervsmedlemmer og betaler et produktionsbaseret tillægskontingent. - Udvalg: Arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen. har erkendt, at kompleksiteten i arbejdet nu overstiger både bestyrelsens kapacitet og kompetencer. Derfor har bestyrelsen nedsat et antal (for nærværende 6) fagudvalg, som varetager opgaver, der er beskrevet i kommissorier for respektive udvalg. Udvalgene er styret af en frivillig formand bistået af et antal frivillige medlemmer. er repræsenteret i samtlige udvalg. Udvalgene har egne budgetter og refererer til bestyrelsen. Udvalgene forelægger halvårligt statusrapport for arbejdet. - Lokalgrupper: I den foreningsstruktur, som bestyrelsen arbejder frem imod, indgår en geografisk opdeling af Danmark. I hvert af disse områder vil være en Lokalgruppe, ledet af en frivillig formand, som strukturerer sin Lokalgruppe efter behov. Lokalgruppernes primære opgave er at skabe et attraktivt miljø for medlemmerne i respektive geografiske område for derigennem at sikre, at det enkelt medlem trives, og får det ønskede udbytte af sit medlemskab. ønsker i tæt samarbejde med Lokalgrupperne at udarbejde et sæt vejledninger, som disse kan arbejde med, så der bliver samhørighed mellem, hvad medlemmer på tværs af landet mødes med. - ERFA-grupper / Interessegrupper: Parallelt med Lokalgrupperne kan medlemmerne organisere sig i ERFA-grupper/Interessegrupper, hvor særlige interesser og emner drøftes og behandles. Dette kan ske på tværs af landet, og grupperne kan være organiseret emnebestemt, situationsbestemt, struktureret, hierarkisk, eller hvad gruppens medlemmer end måtte komme frem til. Disse grupper opstår spontant, når et behov defineres, ligesom de nedlægges, når behovet er indfriet. ERFA-grupperne/Interessegrupperne arbejder uafhængigt af bestyrelsen, og er i sin struktur tilpasse den enkelte medlemskreds ønsker. Der er ikke lighedstegn mellem Lokalgrupper og ERFA-grupper. 2

3 MISSION FDV arbejder i denne Mission, Vision og Strategi med følgende mission 2 : 1. Gennem ny viden og vidensdeling blandt foreningens medlemmer fortsat at højne kvaliteten af dansk produceret vin, frugtvin, cider og mjød. 2. At være interesse- og brancheorganisation for såvel hobby- som erhvervsmedlemmer. 3. At fremme forbrugernes kendskab til og interesse for dansk produceret vin, frugtvin, cider og mjød. AKTIVITETER og dens udvalg arbejder målrettet mod at opfylde ovenstående mission. Det betyder, at bestyrelsen stiller alle medlemmer lige, så de har det samme udbytte af medlemskabet, uanset på hvilket avlseller produktionsstadie det enkelte medlem befinder sig. Foreningen har hidtil arbejdet målrettet mod at støtte medlemmernes behov for videnopbygning og -deling, socialt samvær, markedsføring af dansk vin og andet i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Derfor kan såvel Hobby- som Erhvervsmedlemmer allerede nu trække på alle nedenstående aktiviteter i det omfang, den enkelte ønsker dette. 1. Socialt fællesskab ud fra en fælles interesse 2. Personlig erfarings- og vidensdeling 3. Fælles medier a. Sociale medier (Facebook, Instagram m.m.) b. Hjemmesiden c. Vinavlerforum d. Fag- og foreningstidsskrift (Vinpressen) 4. Kurser og uddannelse, herunder a. Mentorordning, som vejler medlemmer både om det grundlæggende indenfor vinavl, gæringsprocesser og om mulighederne for yderligere information b. Kurser omhandlende grundlæggende viden og praktisk arbejde for nye vinavlere og -producenter, f.eks. anlæggelse af en vinmark, anskaffelse af udstyr og grundlæggende vinificering c. Kurser, med sigte på produktion af komplekse produkter. d. Analyse og vurdering af medlemmernes produkter i tilknytning til Vinskue. 5. Større arrangementer a. Dansk Vinskue b. FDV vinterseminar c. Dansk Vindag d. Mjødens Dag 6. Støtte til udvikling og forskning 7. Støtte til etablering af produktionsfællesskaber 8. Internationale samarbejder 9. Funktion som brancheorganisation, myndighedskontakt, herunder råd og vejledning om, samt adgang til: a. Regler og bestemmelser b. Kontakt til myndigheder c. Branchekode d. FDV s koordinering og formidling af succeshistorier til offentligheden e. FDV s marketingsaktiviteter vedr. f.eks. vinsmagningspakker til vinklubber og relationer til Dansk Sommelier Forening f. Forskningsmateriale og høstrapporter g. Artikler i vinpressen og på med et højt fagligt indhold 2 vil søge Generalforsamlingens tilslutning til at forenkle foreningens formålsparagraf ( 2 i vedtægterne) til denne formulering. 3

4 10. Samarbejde om markedsføring, distribution og forhandling a. Flere nye samarbejdspartnere b. Offentligt skue/-show af medlemmernes produkter c. Ride på Køb lokalt -bølge d. Gøre dansk vin, frugtvin, cider og mjød kendt inden- og udenlands e. Kvalitetsordning/mærkningsordning for de kommercielle medlemmers produkter Denne MVS supplerer ovenstående aktiviteter med et større antal tiltag, der retter sig mod begge medlemskategorier. VISION Visionen beskriver foreningens arbejde frem til år Visionen er opdelt i en hhv. en foreningsvision og en branchevision: Foreningsvisionen: Alle med interesse i avl og/eller produktion af vin, frugtvin, cider og mjød, er medlemmer i foreningen, som bistår dem med den hjælp, der er ønsket uanset medlemskategori. Branchevisionen: Alle danskere kender og prioriterer at drikke lokale danske vine, herunder frugtvine, cider og mjød. STRATEGI FDV vil opnå sin vision v.h.a. en plan, der i tre faser opstiller delmål for foreningens arbejde. De tre faser er: 1. Fase: På kort sigt (1 4 år). 2. Fase: På mellemlang sigt (3 6 år). 3. Fase: På lang sigt (5 10 år). OPERATIONALISERING FDV vil operationalisere sine visioner gennem følgende overordnede målsætninger, hvor FDV: Er informations- og inspirationskilde for medlemmerne og for andre med interesse for området gennem videndeling på foreningens hjemmeside og i medlemsbladet. Yder støtte til forskning og udvikling inden for fremstilling af vin, frugtvin, cider samt mjød. Udvikler og afholder kurser, seminarer og smagsvurderinger. Repræsenterer medlemmernes interesser over for myndigheder, organisationer og andre med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår i overensstemmelse med foreningens politik. Fremmer et kollegialt forhold med aktiv vidensdeling mellem medlemmerne og herigennem styrke sammenholdet og den gensidige respekt og entusiasme inden for foreningen. Sikrer kommunikation via egne og offentlige medier om danske vingårde, dansk vin, producenter af vin, frugtvin, cider og mjød. Udvikler arrangementer med smagninger for offentligheden og fagfolk indenfor HORECA bl.a. gennem åben vingård, mjødens dag, deltagelse i vinarrangementer og andre relevante arrangementer Udvikler og støtter fælleskaber mellem producenter og forbrugere. Bliver en anerkendt som brancheorganisation af såvel myndigheder og organisationer som af vinog frugtvinavlere samt mjødbryggere. Fremmer udvikling af såvel Hobby- som Erhvervsområderne. Videreudvikler målsætningen om, at alle medlemmer kan identificere sig selv i flertallet af de aktiviteter, foreningen allerede nu udbyder, og føler en samhørighed med foreningens arbejde. Denne operationalisering skal føre til, at FDV tilbyder medlemmerne motiverende og relevante medlemsmuligheder og derigennem skaber en effektiv forening med aktive medlemmer. 4

5 STRATEGIENS DELMÅL FDV s bestyrelse med udvalg og på sigt Lokalgrupper vil fortsætte med at udvikle de stærke sider i foreningen og udforske de identificerede muligheder. Nedenstående delmål er afledt af foreningens nye sammensætning, og er derfor nye eller styrkede områder, der vil kræve en særlig fokus. 1. Fase 1, På kort sigt: a. Der afholdes et årligt offentligt/åbent for offentligheden vinshow af præmierede kommercielle vine, frugtvine og mjød mindst to steder i Danmark. b. Udarbejde en politik for uddannelsestilbud til foreningens medlemmer c. FDV har en stand med deltagelse af medlemmer i food fares og lign. mindst 5 steder i Danmark d. FDV har iværksat en marketingskampagne overfor leverandører til restauranter og kursus/konferencecentre for promovering af Dansk Vin medlemsprodukter Ansvarlig for behovs- og SWOT-analyse: Ansvarlig for nyhedsbrev og tilmelding: e. Udvikling af materialer til en udstillingsstand (beachflag, posters og lign.) f. Gøre sommelierer og restauratører til ambassadører for Dansk Vin g. Gennemføre et årligt landsdækkende Åben vingård-arrangement h. Deltage i planlægningen af en årlig Mjødens dag Erfa gruppe MJØD i. Etablere samarbejder med universiteter og forskningsenheder Ansvarlig vedrørende hvem og hvor meget: FoU udvalg j. Udvikle myndighedsrelationer Offentlige myndighedsudvalg k. Udvikling af relationer til associerede organisationer f.eks. Biavlerne, gartneriforeningen, bær og frugtavlere Ansvarlig vedrørende hvem og hvor meget: FoU udvalg l. Relationer og regelregime ved opstart af en kommerciel vingård Ansvarlig vedrørende hvilke regler og forordninger: Offentlige myndighedsudvalg m. Lokalgruppestrukturen optimeres, så den dækker hele landet, og så formandsrollen er klart defineret. Lokalgrupperne n. Relationer mellem bestyrelsen og Lokalgrupperne styrkes Formanden o. Nye medlemmers introduktion til FDV /procesbeskrivelse Ansvarlig for udarbejdelse af processen: Ansvarlig for implementering og gennemførelse: Sekretariatet p. Oprette en funktionalitet på hjemmesiden, der muliggør abonnement på et FDV-nyhedsbrev Redaktør / webmaster / sekretariat q. Optimering af IT-funktionerne (hjemmeside/webshop/vinskueprogrammet) WEB-master / sekretariatet 5

6 r. Udvikling af et Årshjul med aktiviteter på bestyrelses-niveau, på Lokalgruppe niveau og på forenings niveau. Ole Stauning s. Udarbejde en Jobbørs, en oversigt over, hvem kan gøre hvad for FDV, samt hvem har behov for hvilken hjælp Ansvarlig for udvikling af processen: WEB-master Ansvarlig for implementering: WEB-master t. Undersøgelse af, hvordan kan det enkelte medlem se sig selv som et aktivt medlem i foreningen Ansvarlig for oplæg til bestyrelsen medio 2020: u. Ny budget procedure, hvor udvalg, Lokalgrupper og ERFA-grupper årligt melder ind mht. forventet aktivitetsniveau og afledt økonomi Ansvarlig for indhentning: Kasserer 2. Fase 2: På mellemlang sigt: a. Udvikling af en Mentor-proces, som beskriver, hvorledes et medlem kan søge/få støtte på definerede områder. b. Hjemmesiden udvikles yderligere med et attraktiv Vinavlerforum, og anvendelse af Facebook styrkes Web-udvalg Hjemmesiden udbygges til at indeholde sider fra de enkelte Lokalgrupper og ERFAgrupper. Web-udvalg c. Lettere tilmeldingsproces ved diverse ikke-fdv-arrangementer (Havens dag, Dyreskuer og lign.) (MobilPay eller lign.) Sekretariatet d. Udvikle relation mellem FDV og vinklubber gennem vinhandlere. e. Initiere vingårdsbesøg/busture for offentligheden f. Genoplive tankegangen omkring andelsbevægelsen for både hobby- og erhvervsmedlemmer. Ansvarlig vedrørende behovsanalyse: Redaktionsudvalg Relationerne til turistorganisationer udvikles. 3. Fase 3: Lang sigt: a. Arbejde for etablering af formaliserede uddannelser indenfor for vinavl og vinfremstilling, gennem samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner (f. eks universitet, professionshøjskole og erhvervsskole). i. Ønolog lignende uddannelse, som speciale/overbygning på fødevare kandidatuddannelse (universitet). Speciale i vinproduktion ved procesteknolog uddannelse (professionshøjskole/erhvervsakademi) ii. Specialisering i vindyrkning på gartneruddannelse (erhvervsskole) FoU FDV s Mission, Vision og ikke mindst Strategiens handleplaner indebærer, at bestyrelsen må trække på flere ressourcer, end der i dag er tilgængelige. Hvis foreningen skal nå i mål med sin Mission, Vision og Strategi, 6

7 skal der trækkes i samme retning blandt samtlige medlemmer, det være sig det helt nye hobbymedlem eller det veletablerede erhvervsmedlem. Derfor vil bestyrelsen løbende opfordre medlemmerne til at bidrage i tid og rum med den ekspertise og de kompetencer den enkelte besidder inden for en specifik aktivitet. 7

Vedtægter for Foreningen Dansk Vin. (The Association Danish Wine)

Vedtægter for Foreningen Dansk Vin. (The Association Danish Wine) Vedtægter for Foreningen Dansk Vin. (The Association Danish Wine) 1 Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Foreningen Dansk Vin. Foreningens hjemsted er: Den valgte formands adresse eller hvor et sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Dansk Vin (The Association Danish Wine)

Vedtægter for Foreningen Dansk Vin (The Association Danish Wine) Vedtægter for Foreningen Dansk Vin (The Association Danish Wine) 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Foreningen Dansk Vin. Foreningens hjemsted er: Den valgte formands adresse eller hvor et sekretariat

Læs mere

Ændringsforslag vedrørende vedtægternes 2 pkt 1 + 2

Ændringsforslag vedrørende vedtægternes 2 pkt 1 + 2 Ændringsforslag vedrørende vedtægternes 2 pkt 1 + 2 Vi anser formuleringen brændevin for for upræcis og bred. 1- at fremme og højne kvaliteten af dansk vinavl og produktionen af vin, frugtvin og brændevin.

Læs mere

Regler for Dansk Vinskue 2019.

Regler for Dansk Vinskue 2019. Regler for Dansk Vinskue 2019. Betingelser for deltagelse. Vinskuet er åbent for alle danske vine som er fremstillet af druer, bær eller frugt dyrket i Danmark og vinificeret i Danmark. Herudover kan dansk

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Vinskueudvalget. Regler for Dansk Vinskue Betingelser for deltagelse

Vinskueudvalget. Regler for Dansk Vinskue Betingelser for deltagelse Regler for Dansk Vinskue 2017 Betingelser for deltagelse Vinskuet er åbent for alle danske vine som er fremstillet af druer dyrket i Danmark. Vinavlere fra Norden kan tilmelde vin og deltage som gæster

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,

Læs mere

Rammeaftale for Spejderne

Rammeaftale for Spejderne Rammeaftale for Spejderne 2016-2019 Grundlag for rammeaftalen Foreningen Spejderne blev dannet d. 2. december 2015 med et ønske om at skabe et tæt og forpligtende samarbejde mellem de fem danske spejderkorps.

Læs mere

DIABETESFORENINGEN STRATEGIPLAN

DIABETESFORENINGEN STRATEGIPLAN DIABETESFORENINGEN STRATEGIPLAN 2018-21 DIABETESFORENINGEN STRATEGIPLAN 2018-21 Diabetesforeningens mission Diabetesforeningens mission tager afsæt i de indsatsområder, der er fastlagt i foreningens vedtægter.

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2017-2019 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2017-2019 Side 2 DDV strategien for 2017-2019 er en opdatering af strategien fra 2015, revideret

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Driftsregnskab for perioden 1. januar december 2016.

Driftsregnskab for perioden 1. januar december 2016. Indtægter 211 Kontingent, hobby -478.450,00-500.000-495.750,00-500.000-500.000 212 Kontingent, erhverv, moms -32.160,00-25.000-29.700,00-25.000-25.000 220 Salg af varer, moms -5.266,00-4.859,60 225 Renteindtægter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Universiteter

Vedtægter for Danske Universiteter 21. september 2010 J.nr. 2008-1000-03 SB/HR Vedtægter for Danske Universiteter Præambel Viden er det centrale råstof for værdiskabelse og opbygning af velfærd og social og kulturel sammenhæng i samfundet.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde.

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde. Mål Myndighed Borger Udfører Guideline for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde Opfølgning Indsats Det handler om borgeren, når

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version 21.11.2011 1. Indledning Indeværende handleplan er den indledende skitse omkring ungeindsatsen med særligt fokus på tematikker opsat på mål og målopfyldelse.

Læs mere

Dri$sregnskab for perioden 1. januar december 2016.

Dri$sregnskab for perioden 1. januar december 2016. Dri$sregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016. Indtægter Kontonr. 211 Kontingent, hobby -478.450,00-500.000 ### -500.000-500.000 212 Kontingent, erhverv, moms -32.160,00-25.000-29.700,00-25.000-25.000

Læs mere

Selskabets navn FSAIO. Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker. 2 Formål

Selskabets navn FSAIO. Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker. 2 Formål Vedtægter for FSAIO pr. 1. april 2009. Revideret pr. 1. april 2016 og 9. maj 2017 1 Selskabets navn FSAIO Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker. 2 Formål Stk 1 Selskabets

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Der er planlagt Stiftende Generalforsamling for den nye forening torsdag d. 15/

Der er planlagt Stiftende Generalforsamling for den nye forening torsdag d. 15/ Ikast-Brande Kommune Att.: Lone Jager Neldeberg Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Brande, den 17/10-2018 Ansøgning om tilskud til Brande City for 2018, 2019 og 2020 Brande Handelsstandsforening samt Brande Borgerforening

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterforum Metropol ved Professionshøjskolen Metropol Studenterforum Metropol Afdeling for studenterpolitisk aktivitet Sigurdsgade 26 2200 København N www.phmetropol.dk Godkendt på Studenterforum

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vedtægter for ST-rådet

Vedtægter for ST-rådet 0120321405 678977ÿÿ9ÿ 8222202820!"#$ %&'!( )*+,704!-.4)+7 020 Vedtægter for ST-rådet 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er ST-rådet og har hjemsted på Aalborg universitets uddannelse Sundhedsteknologi/Biomedical

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet

Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet INDHOLD AFTALENS PARTER... 2 PRÆAMBEL... 2 AFTALENS INDHOLD... 3 Fremtidens turisme... 3 Innovation, vækst og ny teknologi... 3 Landbrug

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Vedtægter for Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker FSKIS

Vedtægter for Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker FSKIS Vedtægter for Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker FSKIS 1 1 Navn Stk. 1: Sammenslutningens navn er: Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker 2 Formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Vesterhavsklyngen CVR

Vedtægter for foreningen Vesterhavsklyngen CVR 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vesterhavsklyngen. Landsbyklyngen omfatter de 5 lokalsamfund Staby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Husby og Madum beliggende i Holstebro Kommune. 2 Formål Landsbyklyngens

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

Beslutningsreferat fra Foreningen Dansk Vins ordinære generalforsamling 2019

Beslutningsreferat fra Foreningen Dansk Vins ordinære generalforsamling 2019 Beslutningsreferat fra Foreningen Dansk Vins ordinære generalforsamling 2019 A"oldt lørdag den 11. maj 2019 fra kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole, Odense. Dagsorden ifølge vedtægternes 8 stk. 4: 1. Valg

Læs mere

Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister (DN) og DN lokalforeningerne. Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister og Lokalforening

Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister (DN) og DN lokalforeningerne. Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister og Lokalforening - Udkast til kommentering hos lokalforeningerne - Frist for kommentarer den 18. marts - Kommentarer sendes til Troels Norup Panild troels@naturister.dk - Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi i Dansk Psykolog Forening

Vedtægter for Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi i Dansk Psykolog Forening Vedtægter for Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi i Dansk Psykolog Forening NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP) i Dansk Psykolog Forening (DP).

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 1. april 2019 1. Regelgrundlag, baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR SELVHJÆLP

FRISES STRATEGI FOR SELVHJÆLP FRISES STRATEGI FOR SELVHJÆLP 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 10 12 14 16 17 Baggrund for strategien Strategiske målsætninger At styrke selvhjælps ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling At selvhjælp bliver

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Vedtægter for FANT - Football for A New Tomorrow

Vedtægter for FANT - Football for A New Tomorrow Vedtægter for FANT - Football for A New Tomorrow 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: FANT - Football for A New Tomorrow. Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Fælledvej 12, 2200 København N. 2 Foreningens

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd Det Frivillige Kulturelle Samråd Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd 1 Navn Stk. 1 Det Frivillige Kulturelle Samråd (FKS). FKS hjemsted er formandens eller sekretariatets adresse. 2 Formål Stk.

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed

VEDTÆGTER. for. Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed VEDTÆGTER for Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed Vedtaget på repræsentantskabets ordinære møde den 26. maj 1998 og med ændringsforslag vedtaget på senere repræsentantskabsmøder -

Læs mere

Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune

Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune (Rev. maj 2016) Side 1 af 8 Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune Side Overordnet beskrivelse:...

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Ansøgningsskema til Erhvervspuljen i Syddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Erhvervspuljen i Syddjurs Kommune Ansøgningsskema til Erhvervspuljen i Syddjurs Kommune 1. Projekttitel Iværksætter i praksis lokal- og specialproducerede fødevarer 2. Ansøgt beløb fra Erhvervspuljen 94.000 3. Ansøger Virksomhedens/foreningens/organisationens

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Frivillighedsstrategi

Frivillighedsstrategi Frivillighedsstrategi 2014-2016 - Sammen står vi stærkere Frivillighed har og vil altid være et nødvendigt redskab for at vores sport udvikles. Dansk Judo og Ju-Jitsu har tradition for mange frivillige

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

3.1 Foreningens mission: GroNet skaber og udvikler netværk i Sønderjylland.

3.1 Foreningens mission: GroNet skaber og udvikler netværk i Sønderjylland. VEDTÆGTER for gronet 1. Navn 1.1 Foreningens navn er gronet. 2. Hjemsted 2.1 Foreningens hjemsted er i Sønderjylland. 3. Formål 3.1 Foreningens mission: GroNet skaber og udvikler netværk i Sønderjylland.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter Netværksdag for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter 13. april 2010 Århus Sygehus, Århus Universitetshospital "Udvikling kommer af at dele viden med andre" Bertel Haarder, undervisningsminister/sundhedsminister

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS)

Vedtægter for Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) Vedtægter for Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) 1 Navn og formål Selskabets navn er Dansk Samfundsmedicinsk Selskab og indgår som fraktion i Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF). Selskabets formål

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Vedtægter for fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Vedtægter for fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Vedtægter for fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker 1 1 Navn Selskabets navn er Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (FSK) 2 Formål Selskabets formål er: at medvirke til udviklingen af sygeplejen

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 3 Sekretariatspersonale... 4 Principprogrammet... 4 Arbejdsprogrammet... 4 Politikprogram...

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

FORUMlOO% Vedtægter For den ideelle forening FORENINGEN FORUM100%

FORUMlOO% Vedtægter For den ideelle forening FORENINGEN FORUM100% Vedtægter For den ideelle forening FORENINGEN FORUM100% GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Foreningens navn er Foreningen FORUM100%. 1. Bestyrelsen for FORUM100% har ret, men ikke pligt til at beskytte navnet

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Næstved Kommunes ejerstrategi for NK-Forsyning A/S

Næstved Kommunes ejerstrategi for NK-Forsyning A/S Juni 2019 Næstved Kommunes ejerstrategi for NK-Forsyning A/S JUNI 2019 1. INDLEDNING 3 2. EJERSKABETS RATIONALE 4 3. MÅLSÆTNINGER FOR SELSKABET 4 3.1 Ledelsen af selskabet 5 3.2 Økonomisk ansvarlighed

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4

BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4 BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4 JANUAR 2017 1. ORGANISERING AF PROJEKTET Projektet etableres med tre grupper: Arbejdsgruppen har til formål at følge pilotprojektet og levere input til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Kurser et fælles anliggende. Flemming Vium Nielsen, politisk chef Louise Bøgholm, kursusadministrator

Kurser et fælles anliggende. Flemming Vium Nielsen, politisk chef Louise Bøgholm, kursusadministrator Kurser et fælles anliggende Flemming Vium Nielsen, politisk chef Louise Bøgholm, kursusadministrator 1 Program indtil kl. 14.45 Succes er og udfordringer Målsætninger Forslag til en forbedret kursuscyklus/samarbejdsmodel

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Randers Byråd og selvejende institutioner med driftsoverenskomst

Samarbejdsaftale mellem Randers Byråd og selvejende institutioner med driftsoverenskomst Samarbejdsaftale mellem Randers Byråd og selvejende institutioner med driftsoverenskomst Revideret d.21. oktober 2016 Denne samarbejdsaftale mellem Randers kommune og selvejende institutioner har til formål

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere