Den amerikanske k æ m p e s u c c e s på 384 sider haves nu på lager - k1. 4.~5 (+ porto 20 øre) -=1 I J P,LSI) l~f. ----o o----

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den amerikanske k æ m p e s u c c e s på 384 sider haves nu på lager - k1. 4.~5 (+ porto 20 øre) -=1 I J P,LSI) l~f. ----o o----"

Transkript

1 Den amerikanske k æ m p e s u c c e s på 384 sider haves nu på lager - k1. 4.~5 (+ porto 20 øre) ha ' V i e S O r L ti V a l g a f, {. e k S.: MODEL RALWAY NEWS THE RALWAY MODELLER MODEL ENGNEER MECCANO MAGAZNE EUROPEAN RALWAYS kr (ugentlig) (hv. 2. rn~ ned) og del amerikanske R A L RO AD M O DEL C R AF T S MAN - kr o---- m e cl HOW TO BULD AND OPEH,ATE A MODEL RALROAD Over 100 skitser, 16 fotos, 192 sider - kr. 3, o---- Og så har vi ogsci blade som ES EN BAH N..... kr Loco Re vue kr Der Modelleisenbahnen Ships & Ship Model Miniaturbahnen Model Aircraft Ved forudbetaling husk porto! Holmens Kanal 32 BYen =1 J P,LS) l~f Speciale i hobbylilleralur Aben : Kl fredag København K. Postkonto ÅRGANG APRL 1956, PRS 1 5 0

2 Søger De Specialiteter og smaa Lækkerbidskener indenfor Modeljernbanevæsen? Saa henvend Dem venligsl Lil os. Vi kan for E ksempel Li ll.jyde Dem følgende: Dobbelt isolerede Hjulsæl efter Normerne, naturlro profilerede baade paa For - og Bagside, mad linesle polerede Staalaksler med s lchne P inolspidser, Lil lndl.jygning i praklisk Lait alle 11O-\'ugnl'abrikaler. Ve-ti Hjælp af smaa Bøsninger/Leje!'nar Deres Vog ne legende lel Løb, saaledes al Deres»Hangerpukkel«kan udnyllcs efter Furm:rnle t, saml 11ø r del m uligl for Lokomoliverne at træ kk e 50 0/o liere \'ugne, uden Overbela stning. Fjedrende Puffer med Sokkelplade 111/ ug u/ Hylster, Skalamodelle1 i Sporskiflelantrr ne1, llacle O!-( forkrøppede r ysølvsliger ogsaa i Skala, prnklisk talt a lle HVAROSS og FLESCHMANN Heservedele saasom Motorer, Llremsekæber, Endelrinbrællder, Tag, Drivhjul og Tandhjul s:iml Snekker. Vi rr Dem gerne behjælpelig paa alle l'unktrr, skriv til os (111en hu ~k at vedlæg,:te Svarporto), og vi skaffer selv den mindste Heservedel, saafreml del er os muligt. Vi fører ogsaa Molorer paa Lager, Jævn- og Vekselstrøm, og er grrne Lil Tjeneste med Tilbud for O111 hyg ning af Lokomotiver fra Veksel- til Jævnstrøm og fra 3- Lil 2-Skinnedril't. - Søger Oe Ny heder fra nd- eller Udl:rnd, san spøra os. - Forlnng Specialliste over de sidste Nyheder. - Pos/gironummer ndsend Penge p:ia Giro samtidig med Ordren. Ordrer over Kr. 50,- portofrit leveret. HOBBY-CENTRALEN MØNTERGADE 10 - KØBENHAVN K - BYEN 5714 X Åben godsvogn litra P B Et superdetailleret kørctoj i bedste kvalitet af en af DSB's nye EUROPvogne. Vognen leveres både med og uden læs. Priserne er henholdsvis kr og kr incl. omsætningsafgift. cl.,aj'f.9, Skotterupgade 5 - København N. Telefon Taga 2440 y - Taga u G GLESANLAGEN UACK l A.YOU S PLANS DE RESEAUX 5PÅUCHEMA En virkelig velkommen nyhed er nu kommet fra Flelschmann. En teknisk uovertruffen lærebog i opbygningen af ethvert Fleischmann-anlæg i alle dets detailler og med et utal af illustrationer i flerfarvetryk. Pris kr (,e 11erafage11lur: NELSEN & CURTH Bredgade 25 A København K. Tlf. C Førende specialværksted E. FREY LARSEN for alle Mark/in reparationer Alle originale Mii.rklin reservedele føres på lager. Mollerupvej 42, København-Vanløse. - Telefon

3 V HOVED-KATALOG med Fortegnelse over a ll e Løsdele ti l Modeljernbane, Fl y ve maskiner, Modelskibe, Finer, Lister, Tegninger etc. tilsendes mod Kr. 1,50 + Porto. Gratis Supplementsblade udleveres til dem, der har Kataloget. - Mange Nyheder, bl. a.: 16 fo rskellige Modelkarton t il HO-Huse for ialt Kr. 4,00 Gadegaslygte med rigt ig Kuppel, 20 Vo lt, paa Fod Kr. 6,50 Løs Kuppelpære for Gaslamper med Minigevind Kr. 2,25 Sporskiftelygte i rigt ig Skalastørrelse pr. Stk... Kr. 2,50 Nye tyske Modelkarton for Terrain-. Spor- og Landskabsbygning. Stjernernoctellers fint udførte Bygge æt, Huse Kr. 3,00, Stationsbygning Kr. 11,50, m. m. Buske i Pose Kr. 1,25. muld for Terra ia. De er altid velkommen i NODll & HODY Løvstræde 2, ved Købmagergades Posthus, København K. Byen 30 O. - Postgiro årgang a Tidsskr i ft for jernbaner i alle sporvidder SKANDNAVSK MODELBAMEBLAD April 1956 Nr. 4 TYSK LEGETØJSMESSE NURN BERG 26. februar - 2. marts ,d nteresserer De Dem for rigtige jernbaner? Ja, det gør vel de fleste rigtige modeljern banefolk, men derfor vil vi også gøre Dem opmærksom på det engelske EUROPEAN RALWAYS. EUROPEAN RAL W A YS omfatter alle europæiske jernbaner med lige stor interesse, og De finder i dette lille fint udstyrede blad såvel artikler fra Skandinavien som fra f. eks. Frankrig og talien. Bladet udkonuner med 6 numre om året (1. februar, 1. april, l. jun.i o.s.v.) og koster pr. nr. kr. 1,75 ( + porto) - årsabonnement kr A g e 11 t r J o r D a a r k : Modelbane-~, Kongevejen 128, Virum. Der har fornylig været afholdt tyske legetøjsmesser i både Vest- og Østtyskl and, og vi skal i dette og de næste numre af Modelbane-nyt referere de nyheder herfra, som vi regner med vi l være af særl ig in - teresse for MB-nyt"s læsere. Nurnberg-messen Den tyske legetøjs-fagmesse afholdes i Niirnberg en gang om året og også i år var udvalget stort og righoldigt, omend udstillingens udbud af interesse for modelbanefolk ikke var det dominerende på udstillingen. VORT FORSDEBLLEDE viser denne gang en model af det første danske lokomotiv»odn«, som kørte på strækningen»kjobenhavn-roeskilde«fra denne første danske banes åbning i (Denmarks first locomotive»odn«)

4 Side 50 MB-NYT Apri 1956 April 1956 MB-NYT Side 51 Vi nævner de enkelte firmaer så nogenlunde i alfabetisk rækkefølge, idet vi dog gør opmærksom på, at pladsen, i hvert fald i første omgang ikke tillader os at gå i detailler med alle nyhederne. Gebr. FALLER (Schwarzu ald) Modelhuse og tilbehør FALLER's sortiment var i år præget af de mange byggesæt, som nu er ved at bli- "e sendt på markedet og til priser, der gennemsnitlig ligger ca. 1/3 under, hvjj,le færdige huse koster. Sortimentet af byhuse er blevet udvidet med to nye sæt og et udvalg af skilte til forretninger, irmaer o. lign. til at anbringe på husene. Fikse æsker med døre og vi nduer til selvbygning leveres i otte forskellige dessi ns o.~ ti llige findes tagplader i forskellig ud førelse, som man selv kan bygge op. Sorti mentet omfa tter også tagvinduer cg sidevægge til byhusene. Stromateriale i fo rm af korksmuld i to dessins er or,s:l oyt og eodvidere bringer FALLER noget særdeles interessant, helt i pagt med tiden. Det d rejer sig om flyvemaskinemodeller målestok 1: 100 med en bittelille indbygget motor, som også leveres løs, fo r dem der måtte være interesseret. forbindelse med de nye ting er også udsendt to nye små brochurer, nemlig (fortsættes side 52) Kan De læ c dialekt, så er her en li lle jernbanehistorie ALSSK SNAK De æ da esselt, som di nlthi hæ så trafelt må å snak om e tåch te Mommark. Vi heæ u i e ~ynnehærre tøs da sigget ol, te de æ gådt n,ik. Æ true sle'et it, te vi kå undveæ e. De vil blyv nov seæt nov. ven it e tåd, kjø rneæ. Vi kå jo bare si, vodan di månne stæj e'no snagge om e gammel amtsbahn. Dæ æ snart it de owdensee, vo dæ it blyv'e snagge om den tid, da de li! fut- tåch pruste å ve'est få å kom op ov e bjerre. Somti va e fart it gallt:, ind te en ku spring ov å løef ve e si ov - å så end'ad kom fø ind te e statsjon ind e tåch.!),: var lisom e humøe va stø den gang. Da tov en it e hile så nøv. Æ kå 'eno hovs, vodant de gek få sæj, nå e tåch en wnda ovden kom te Lysafel å <læ va bal i e kru. Så vi l e tåch-falyk dfos mæ, å ml. dæ så it var så fåfærdle månne passagiære mæ, tov di e damp ov Mægge (sånt koldt di e lokomotif) å ladt e tåch sto o Lysa fel statsjon et månda morn. Men ind i Synneborre, måt di natulevis it ve nov om de, å deæf:l.rre tov di e telefon å råft ind i e tracht: - Schauby angekommen 1 Å den truj di så o dæ ind i Synneborre" Men føst o næsde dovs morn kjy di virre øv'e Fjel by te Skc vby, å dæ va it jen, dæ so et unt oa ov den groend. Ol tåt, te de va nov gemytle fålk de tåchfålk, da:: tov e løvne så fri t. Men sjølom de it å sånt miæ, så tøs mæn, te di skal la vås behoel e Mommarge-tåch. De kå ve gådt nåk mæ di månne rudebile. men æ hæ no oldti føl mæ bæ te 'pas i en kupe. Kå do å hovs, vodan de va, nå <læ va ringrien. Så bløv ol e vun tovn i bruch. Om de så vå e svinvun, så va di å mæ, å di ve pynte mæ debedaje å flach, så en snat it kun fi n værånne. Han.r Alsinger den li. Har De noget D e "il s ælge? Så benyt 11ore r11brikanno 11cer Det er jo netop de mennesker, som De øni;k er at få i t:ile, der læ ser dette blad. Øverst FALLER-byhuse li ,-- r inden skilte og øvrige detailler er påsat, og nederst ses 3 stadier ved samling af et byggesæt.

5 Side 52 MB-NYT Ap ril 1956 April 1956 MB-NYT Side 53 Ni.i rnberg-mt:ssen r fortsat f r,~ side :iu) FALLER Bastel-Zuhehor (D 68-1) og FAL.Eil Stadthauser (872). som alle~ede er 1 1undelt:n. Geh,. FLESCHi\lANN - E/ektr,.r/ee " ~ mekttni.rke modet;ernhana i rpor HO Of!. 0. Under mottoet,.modeliernbaoens romantik " introductre.' Fleischma'lo i år en serie køretujer. som man_ge modelbanefolk sikkert længe hjr,1n<ke: at kunne sætte p1 deres anlæg. Det, dr forst og frem mest en model af dc:t tyske sidehanelokomotiv T.~ - serie 89 ep h yggelig trekoblet (O-C-0) maskine med h11j skorsten og messingklekke. E,1 god ide, vel udført, nå r måske lige ses hort fra, at frontlygterne kunne være noget smukkere udført end ti lfældet nu er. Men det kan eventuelt blive rettet senere. H ertil fre g ammeld ags vogne, nemlig en post- og bagagevogn med ryttertag og åhen endeperron i den ene ende, en to-akslet personvogn også med ryttertag og åhne endeptrroner og endelig en personvogn, to-akslet m'!d åbne endeperroner il la de gamle bænkevogne. G odsv<'gnssmtimentet er blevet forøget med to tømmervogne, en med og en uden bremsehus. - O g så h ar Fleischmann udsendt alle tiders vejled ningsbog for 2- skinneanlæg, specielt Fleischm ann-anlæg. ( Se annvncen andetsteds i bladet). :.'.b' rkli~i l:l r~je ;;,.J. S K.1!1.0 FJ-:800 - en moue l af a,-o t tys ke enheusl okomot iv l.e i he HO Tre Fl ei s chmann-nyhede~ viser vi her til venstre, nemlig den nye "gammeldavs" - men morsomr;ie Tj, en ælli.r e 2-aksl et per sonvogn og post- og buga5evo5n. tige, selvom v; næ ppe skal vente nyhederne for en gang hen på eftersommeren. D et ny<: skinnesorti ment er ltjr så vid t kom - plet, dog m angler end nu det fa rn 1:1se krydsni ngssporski fte. En anden /!!;edelig nyhed bringer M ark- Jing i fo rm af sin StJm en fug l Phønix a f asken opstandne go e gamle RM 800. D en hcd ler irn id lert;d nu FM 600 og er en abs,,lut fi n kn:-i Jf sit forbillede. det tyske!\fange mindre firmaer udstillede ting af interesse for modelbanebyggere, men vi vil ikke g~ nærmere ind p å di~se denne gang_ stedet går vi over til Gebr. Mark/in & ( it'. t\l orleljernhane1 /J,~ 11/heho r 1.r po r HO Of!. o. H er kan vistnok uden at overdrive siges, at der var sensationelle nyheder. Som sva r på alle a :1dre f ahrikker~ iors,ig på at eruhre markt:d~t vej at la ve et tiltrækkende enhedslnkorr. <J t1 v seri e 2 1. Prisen er rimelig, skinne-~ortiment, spillede Mar!din 1 : :1 vir - omend væ!(ten (3-iO g J er lidt lille, keiig trumf ud: STt\ DARDSKNNER lorhold til del). sin forgængers. ( Pl asticover- Pl ' i\ktsknn.tsy '.:TEM Vognparken er blevet loroget med en D J M :1 rklin i sin t id fn:rnkom nh:d Jc- ~a rnling på ikke mindre end 11 nye rn o-!,1rstt punktski:1 m:r. va r tic: i sig selv <:n d c.-ller, alle superdetaillerede gndsv,)gnc,c:nsat inn, men tb prisen va r :årnh11j. fj!dt D isse vogne hesidder en :i nden af Mark - interess<:n dc:svær re ret hurtigt, ug d a lins nyheder 1956: Ma rkli n ikke: fulgte: eftc:r med det n11d - EN NY KOBLNG M ED vendige fo r at fu ld stænd iggøre S(>rtimentet, s:isom krydsningssporskifte, afkohlings., for UD -AFKOBLJ NG Denne kohling mu ligg,~r rengcrhtv,e p:el skinne o.s.v. d alede 1:-egejstringc>n end n u ser. hvor man eft er forud -afkohl!n,: v~,i mere. mid lert id vi l det sikkert hurtigt vise: sig, at det denne gang e:r :ioget af dtt r;g a fkoblingsskin nen, b n skubbe v,,!:n,t.tm men videre, uden at n ll( nene k11hkr,uin -

6 Side 54 MB-NYT April 1956 Apri 1956 MB-NYT Side SS 510/ 1 ( f.. b r.-:l i u),; oo. :.; t ogs J.,.ikvo(Sll ( 1lH-Fwg ) - 6r 0n r ea gråt t ':1. 5 og uior e til at 0 1b - ne p.:1 begge sider. 315/4G(Må'.rklin) Te-etagers auto transportvogn - med biler. Vognen sammenkobles i TysklanJ alti d med 315/ 4 (ikke lilfbildet) t il en enhed under betegnelsen: Off /1 (Marklin) Åben godsvogn i brun lak.,~ring - med br emsehus. (DB-Omm 33) 315/1 (Marklin) Grusvogn forsynet med aflæsningsklapper og håndgreb t il betjening af disse (brun). 313/2H(Marklin) Tømmervogn belæsset med stammer. ( DB-Rmms33) Aftagelige støtter. 315/2 (Må'.rklin) Kranvogn med en drejelig kr an og bevægelig udligger. Krankrogen kan hæves og sænkes ved hånddrevet spil. Samtlig~ de her afbildede vogne er f orsynet med den nye special kobling.

7 Side 56 MB-NYT April 1956 April 1956 MB-NYT Side 57 men igen. Når man når det sted, hvor de( n ) pågældende vogn ( e) skal efterl a- des stopper man blot, og lader de afkoblede veg ne frit løbe videre. - Vi skal i næste nu~mcr nærmere beskrive det nye system. T il slu t skal lige nævnes, at det sorti- ment af biler til spor o, som Marklin efter krigen atter begyndte at pwducere, i år er blevet ud videt med tre nye vogne, nemlig en Borgward-sabell a, en BMW 501 og et.. rughrn:-j af persontypen. TRX, ROKAL m. fl. vil vi nærmere omtale i ma j-nummeret. BP. KLENBAHN NEBOLL-DAGEBOLL EN MARSKBANE Vi bygger E~ PRVATBANE E-VOGN Denne måneds vognbygge t egning på midterar ket er den ovenfor afbildede ba 6 a 6 evogn med togfør erkupe f r a HADS ffi:;rreds J ERN BAN J<.. (H. ll.j. ) og den er bygget af ::3KANDA i HHJ omf atter st r~kningen Aarhus- Odder-Hou, og banen blev i ndviet i ien viste vo1:;n er en af de mere moaerne vogne ved privatbanerne Jg kan goat ses inakoblet også i stat s bane t og, hvor man for eks. på grund af meget rejsegods for anvendel se for en ekstra E-vogn. Vi har bragt denne vogn, for at vore læsere, som muligvis i den senere t i d har bygget nogle af de i MB- nyt off ntliggjorte privatbanevogne, også k.c;.n få en ::-vogn hertil. Efter Fl ens:>org amtshaners ned læggelse er Niebiill-D agebiill-banen den af de norcjtyske privatbaner, der ligger nærmest vor sydgrænse. og den er afg_io rt et besøg (for t sætt es side 61 ) Ældre t r eakslet personvogn på Niebull station Lok l på Niebull Hbf. værd. Den udgår fra privatbanestationen i Niebiill eller Nyhøl. som man bør sige som dansker. D et er den første knudesta-

8 l S'2,CO G.OO - - g Q'.!, ~ 77' G.05 0 ( 1/45) HOr1js7l HH i u \,u,1,,,1 \ \ \ \ \ \ J \ ~~~= ~ ~ m~ ~= = ~=-~= = =--- 1 \,li,1,,,, 0 W = - - M = - R.E) S EGODSV OGN l'-fed TOGFØR.ER-GUPE B YG-GET AF " S CANDA ' LTRA E 44 MO DELB,A..N E - NYT APR--L TEGNET: -:2.0. '.2. 5G, OLE 812.ANDSTRJ..JP -!EN.SEN Slc:'.ALA HO lvtål 1: 1

9 Side 58 MB-NYT Apri 1956 April 1956 MB-NYT Side 59 V SNAKKER TO-SKNNEDRFT ; 3. artikel J. C. To-togsdrif me.:i overlednini. D-:t, forrige nummer beskrevne system kan ved hj :dr af tilføjede sidestræknin- ;;er, som er to- polet adskilt fra hoved - strækningen. udbygges til tre- eller firetogsd: ;ft med de derti l nødvendige regulatnrcr ug p,,lvendere. Et sy tern med overledni ng hyder p: nye muligheder. Her kan kore to lokomotiver? å den samme strækning. og de kan styres fr a to regulatorer uafhængigt af hinanden. Det er meget vigtigt, for at systemet kan f u!lgere tilfredsstillende, at følgende regel overholdes: år et overledningssystem tilfojes anlægget, må der sørges for en selvstændig stromkilde hertil, da der ellers vir optræde kortslutning ved skiftning af polerne. Det e:r ikke nok at tilslutte to fra hinanden adskilte ensrettere til samme transformat r, men der må skaffes to adskilte transformatorer eller en transformator med to adskilte sekundærviklinger. FiJ-1 -r-: ' -:-- D. Fire-tovdrif t med overledning. Ved en kombination af systemerne i "B"' (forrige hefte) og "C" får vi et fire-togssystem, der ved tilføjelse af yderligere sidestrækninger på større anlæg kan udbygges til seks- og otte-togsdrift. For meget store anlæg kan også vælges en anden løsning, som vi muligvis kan bringe ved en senere lejlighed. Som fig. 2 viser, kræves der ved denne opstilling to strømkilder, fire regulatorer og fire polvendere (dobbeltomski ftere). Ved forbi ndelsessporskiftet må køreskinnerne og overledningerne indeholde isolationer, der skiller afsnittene elektrisk og følgende regel må iagttages: Ved overgang med et overledningstog fra strækning AB til strækning CD via forbindelsessporskiftet (se fig. 2) må polvenderne K1 og K 2 stå til samme retning. Det samme gælder tilsvarende for polvenderne K3 og K4 ved tog, der strømforsynes gennem køreskinnerne. BP. Overlednin skinne ~ ,---~ f: 0-' + ' ' \ MÅNEDENS SPORPLAN AN~G.G-E.T ER- BYGGE.T OP 0\/E:R- S-~ PLADE~,PER HVER HÅLE"R. ioc x +O Ci'-1. DSS.E.!<'.AN EVEN - TUELT ~TTE S SAMMEN ET.SK-UrFEMØBEL PÅ CA. 100 l\ 40 X i".l.o CH..SB -!:>TATONSBYGN. R.E - R-EMS.E TB -TR-NB12.Æ..DT AK.-ASK.EKASSE YT -VANDTÅRN L K.-L~E KRAN LV-~$SEVE K,F - K-v,,,c.Q,FOLD FA - FABR-\K.. PLAN 35: -t

10 Side 60 MB-NYT Ap ri l 1956 Lok 3 meu DB-vogm i D115ebull. April 1956 MB-NYT Side 61 XLENBAHN EBOLL-DAGEBO LL (fortsat fra side 57) tion, man nir eiter at hav<: J asseret græn sen ved Tønder. Oprindelig var hanen smalsporet, "det den blev åbnet med s or 750 mm ( 13. juli 1895 ), men i 1925 påbegyndtes ombygning Lil normalspor. Denne ombygning var fuldendt den. maj Banen er ikkt: særlig lang ( l3,6 k.-n ). men det er en såre interessant tur at køre. idet man passerer gennem et typis marsklandskab med den for disse egne typiske byggeskik. som er ukendt i den ovrige del af landet. Efter at toget er kommet ti l stationen D.igebiill Havn, fortsætter det i sor.imerti den g~nnem en stor jernport i dæmningen ud på en lang mole, hvnr der finder passagerudv~ksling sted med håden til Fiihr og Amrum. D <:r medfores i ferietiden gennem ende vogne til H arnborg. Til bestridelse af trafikken har man p. t. damplokomotiver. 2 diesellokomotive. mnorvugn. personvogne. pakvogn. specialv,,/! n Pg 5 g"jsvugnt::. Ved hjntn er ialt ansat V, mand. Banen driver iøvrigt en hu rute og har hertil husser til rådi/! - hed. Hertil hmlr tilli/!e person og hagagepåhængsv,1gn. Vedstående hilleder er,,,,raget i 19~.i,,µ 195-L Q. lf". f_.1111.<l! M E S S f. L? Z t... Banens eneste m~to.rvo,pl foto6r a.- f er et i fia[.eblill. Lok 1 mej ;og ved enløbsbr0,~ i Dagebull. Også i ftlsttyskland har der forny lig vær e t afhohit messe, nerr.- lig i Lei pzi g, og vi bringer i dette og næst e nummer no 5 le a f e nyheder, som vi mener kan V-ct;r e ef i nt eresse_ fo1 vore l æser e. Bi.a. vi ste P.KO s i t nye skinnesortiment (1:1 l a Fleischm. ) og heriblandt det ovenfor afbi ldede automatiske bloksie,:nnl.

11 Side 62 MB-NYT April 1956 April 1956 MB-NYT Side 63 Ovenstående betjeningskasser er også en nyhed fra PKO, idet man her har kopieret de rigtige baners nye sikringssignalsystem - C.T.C. - centraliseret trafik kontrol. De enkelte betjeningsenheder til sporskifter, signaler m.m. kan sammensættes til større enheder, der samtidig danner en overskuelig sportavle, hvor alle togbevægelser er lette at følge, Når der fremkommer yderligere oplysninger om systemet, vil der i MODELBANE-nyt blive bragt en indgående omtale af denne i alle henseender tiltalende nyhed. MODELSPORSKFTER Det er dobbelt fornøjeligt selv at lægge spor m.v., når De heri kan indbygge et korrekt sporskifte. Byggesættet består af færdigt hjertestykke, tunger, køreskizmer med monterede tvangskinner, sveller,søm, ballast, tegning og vejledning. kr. 11,85 ODENSE HOBBYFORRETNNG Vestergade 89, Odense Tlf Giro DS B's Litra P 3. artikel (Fotos af modellen i næste nr.) Når man for første gang i sit liv skal give en beskrivelse af, hvordan man hygger et modell okomotiv, og når man selv har forholdsvis let ved at bygge det, kan det være svært at se, hvad man skal tage med i beskrivelsen. Noget, der er snublende nærliggende f, r en selv, er måske ikke nær så indlysende for en begynder. Det resulterer i, at man bliver usikker m. h. t. hvad man skal fortælle om, og hvad læseren selv ved. Jeg har derfor gjort det, at jeg i den måned. der er forløbet siden sidste artikels fremkomst i bladet, har byg~et maskinen op på ny, hvorved jeg opnåede to ting; dels at selve byggemåden stod klarere fo r mig, og dels at fo rskellige småfejl blev rettet. At artiklen fremkommer på denne noget "springende' måde, beder jeg læserne undskylde. T ilbage til P-loket. De ti l udvekslingen anvendte tandhjul er alle af "Marklin". De har katalognumrene 1 stk. SK U 9a, 2 stk. SK U Sa, 1 stk. 800 lu 3a, l stk. TM U2,l stk. DA U 1. og koster i udsalg tilsammen ca. kr. 12,00. Til at samle motoren og udvekslingen på udskæres af en l mm messingplade et stykke som vist på fig. l i tegningen i februarnummeret. Der er dog det at bemærke, at den flig på 13 X 5 mm, der skal bruges til befæsteise på vangen, er glemt på tegningen, hvorimod de skruer, der skal holde den, er kommet med ( mellem drivakslerne). Ved hjælp af kulholderskjoldet, der lægges på messingpladen, aftegnes på den store flig de 2 huller til skruerne, der skal samle motoren. Brug 1,6 mm bor, hvis De bruger millimetergevind (2 mm skruer). Hvis De ikke har det gevind, så brug 3/32" skruer, men i så fald bores hullet 1,9 mm, og huller i feltmagneten og skjoldet bores op med 2,4 mm bor. Når skjoldet er på plads og fastskruet, afmærkes gennem akselhullet på messingpladen centrum for det 5 mm hul, hvorigennem den anden ende af ankerakslen med tandhjul skal gå. Hullet bores eller skæres ud. Derefter afskæres 4 ro:s:umper af 3 mm længde og ca, 2,5 mm indvendig diameter. De skal virke som afstandsstykker og loddes fast på messingpladen, mens det indtil nu fremstillede af motoren og feltmagneten er sammenskruet. En støttevinkel som vist på fig. 2 i februarnummeret udskæres af 5 x 5 mm messing. Der bores et 2 mm hul til akslen gennem den ene fl ig, og vinklen loddes eller skrues fast ti l pladens udvendige side. mens hele motoren er samlet. Tandhjulene fastgøres nu som vist pi tegningen. De lægges fast i rækkefølge fra motoren. Mens de holdes stramt mod pladen og det foregående tandhjul, ridses deres plads af. N år borehullet skal kørnes. giv da lidt "luft" ved at kørne 1/10 il 2/10 mm bort fra foregående tandhjul. Aksen for de 2 første tandhjul efter ankerakslen er de tapper, der hører til tandhjulene og som normalt er beregnet til at trykkes ind i støbegods. De er ikke forsy net med gevind. Man er her henvist til at bruge 2,3 mm gevind, idet 3/32" gevind er for stort. H ar De ikke selv alle disse gevindstørrelser, har De nok forbindelse med en urmager, der kan skære,gevi ndet for Dem. Det tredie tandhjul er beregnet at trykkes på den aksel, der følger med på det -L tandhjul, og de løber i en lejeklods, der udskæres og bores med et 2 mm hor. Klodsen fastloddes på motorsiden af messingpladen. De store tandhjul på drivakslerne har 2 mm huller. Skal hullerne være storre, m~ udboringen fo regå i en drejebænk, eller hullerne rives op til den onskede storrelse med en let konisk urmagerrival. (Til den ikke værktøjskyndige skal det oplyses, at det ikke beror på en trykfejl, men at der

12 V Si de 64 MB-NYT April 1956 \ irkel i!(l fmc 1 cs c: ~t ykke værktoj. der hedder såå n ). H ull et skal være ca. J/ 10 mm mindre end ak~len og trykkes på akslen, f. eks. i en skruestik. Skulle det alligevel ikke komme til at sidde ordentligt fast, kan sagen måske reddes, hvis De!T'e<l en skarp meisel hugger ganske fint i akslen, hvor tandhjulet skal sidde, men helst iidt på krå, så D e ikke beskad iger de dele af akslen, der går gennem le jerne. Forbindelseshjulet mellem d isse tandhjul sk al løbe inde i en klods, der har form som et "h". Bor med et 2 mm bor og sørg for, at tandhjulet sidder fast på akslen, således at akslen drejer inde i messinglejet. H ele motor- ng tandhj ulsaggregatet fastgøres med 2 skruer til venstre vange mell em drivhjulene. Til slut et par småråd. Er noget gået i "brok", så slap lidt af og vent med at gi videre med arbejdet ti l en anden gang. Tag eventuelt fa t på et andet stykke arbej de. Har De ikke provet at lave model - arbejde før, kan De jo ikke forvente at være udlært straks. Og skulle D e være finmekaniker eller have en anden tilsvarende uddannelse, så tro ikke straks, at arbejdet vil lykkes for Dem med det samme. Man har før set professionelle, der skulle have alle forudsætninger for at lave et pænt stykke arbejde, lave brok, såsnart De kom i gang med modelarbejde, idet de er vant til at arbejde i helt andre dimensioner, hvorimod en kontormand, der kun har den tilknytning til løvsav, drejebænk og loddekolbe, at han kan lide at arbejde med det, udfører de smukkeste og mest letløbende modeller. Sådan et lokomotiv kan man udmærket arbejde med i flere måneder. Delene til det er ikke billige, men hvis det kun er prisen og de gode køreegenskaber det drejer sig om, så køb hellere fabriksfremstillet. Køb lidt ad gangen, så det ikke går ud over økonomien. De skal jo ikke bruge alle delene til maskinen samme dag. Stumper af messing og hvidblik kan De som regel få hos en blikkenslager eller hos en gørtler. Det behøver ikke at komme til at koste mange øre. Der er en del af lokomotivet, der skal drejes. Har D e ikke selv en drejebænk, så prøv hos en kammerat. Nytter det ikke noget, ~å snak med D eres urmager. Vis ham, hvad De er ved at lave, og det skulle gå mærkeligt til, hvis der ikke er så meget dreng tilbage i ham, at han går ind på spøgen og drejer det for Dem for en billig penge. Jeg havde engang brug for at valse en kedel i hvidblik ti l et større lokomotiv i størrelse "O ". Jeg henvendte mig desårsag til en 70-årig blikkenslagermester i nærheden af min bopæl og satte h am ind i sagen. Det var på det tidspunkt, hvor hvid - blik var en sjælden vare. Han ikke alene lagde hvidblik til, men valsede kedlen op for mig, og siden hen har han fulgt interesseret med i byggeriet. H an har altid i sit lager kunnet finde de fornød ne småstumper af metal til mig. Og som han vil sikkert ogs å D eres bekendte indenfor disse fag kunne fatte interesse for vores hobby. J. J. V. RUBRKANNONCER Drejebænk med motor, kr.250,- t lf. HE 2769x. Møbl. værelse m. centralv. og tlf. i ældre vi ll a tilleje fr a 15. april med adgang til had og tekokke:-i for øvet model - jernbanebygger intere seret i udendorsbane, damp eller elek trisk. Henvendelse OR 277 l, Emiliekildevej 'i B, Kl ampenhorg. - det interessante italienske modelbaneblad - bringer i letfattelige artikler med gode illustrationer mange morsomme ideer for modelbyggeren. Bladet - som udgives af» R VAR OSS «, der fabrikerer elektriske tog i HO - udkommer med 6 numre om året og er trykt på italiensk. Pris pr. nr. kr årsabonnement kr Æ ldre numre (1954 / l ) pr. stk. kr /)i s lribuli on : H o B BY n YT nr. 2 er udkommet! Når Oe har læst d elle, ved De, al i\ht rklin kommer med punktskinner, billigere end al mindeli ge skinner, tilsvarende skiftespor til ca. 11,00 kr. pr. stk., F leischmann bringer et hyggeligt privalbanelog. Hele m odelbanea nlæg Lil a l folde sammen kommer i skumgummi med indstøbte ledninger,trix kommer med blokpost med indbn!gel automatisk si rene, øsllyske firmaer laver nu billige samlesæt Lil skiftespor, ja, a lle noteringer fra vor 12 dages messelur Lil Lepzig - Niirnberg - Frankfurt er med, så De kan simpellhen slet ikke undvære HOBBY NYT nr. 2, der sendes mod 50 øre i frim æ rker. Ønskes også HOBBY NYT a r. 1, skal kun indsendes 25 øre ekstra. BERG RADO & HOBBY - Aarhus Danmarks slørsle hobbyforrelning Model bane-~, Vi rum. - Oel nye elega nte skinnemateriale, skala HO, bøjelige til enhver kurve. Pris pr. mlr.: Mø 11slerbeskyllel. Hr. 4,85 Svellemålle til sporskif'ler lu. 1,50 Del fuldendte Jo-To skinneprofil skala HO, messing. l{r. 1, 35 pr. mtr. Fås i alle førende forrelninger. Fab. & en gros: John Svend Petersen, Grønnevej 270, Virum.

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

3 Sange med tekst af H. C. Andersen

3 Sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup 3 Sange med tekst af H. C. Andersen For lige stemmer 2004 3 sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 Poesien H. C. Andersen Soprano Alto

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

No. 5 I'm An Ordinary Man

No. 5 I'm An Ordinary Man Voice Keyoard MD Bass Clarinet in B 0 & & solo No 5 I'm An Ordinary Man Moderato q = 108 "jeg' en ganske enkel mand clarinet Moderato jeg or - lan - ger kun så lidt mit krav er li - ge- til at kun - ne

Læs mere

Valgfag 1. skoleperiode Byg en indgribningscirkel

Valgfag 1. skoleperiode Byg en indgribningscirkel Valgfag 1. skoleperiode Byg en indgribningscirkel af Michael Petersen 2005 Se farvebilleder på: G: Urmagerskolen/H1/Valgfag/byg en indgribningscirkel 1 af 22 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord KORTENRØG Leggiero = 60 1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord yn - de - lig A yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min T yn - de - lig dri - ver min yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min - skor

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Profiler. Varenr. Beskrivelse Materiale Salgspris. 101002 1,0 x 0,2 x 200 mm Messing kr. 9,50. 101502 1,5 x 0,2 x 200 mm Messing kr.

Profiler. Varenr. Beskrivelse Materiale Salgspris. 101002 1,0 x 0,2 x 200 mm Messing kr. 9,50. 101502 1,5 x 0,2 x 200 mm Messing kr. Profiler Messingstrimler b x s x længde 101002 1,0 x 0,2 x 200 mm Messing kr. 9,50 101502 1,5 x 0,2 x 200 mm Messing kr. 9,50 102002 2,0 x 0,2 x 250 mm Messing kr. 8,50 102003 2,0 x 0,3 x 250 mm Messing

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

Skæring Skole 2018 (Aarhus) SKÆRING SKOLE 2018 (AARHUS) / 10. DECEMBER 2018 Skæring Skole 2018 (Aarhus) ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulig hed for at alle kan bidrag e til udvikling en på Skæring Skole. Skolens personale

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

VEJLEDNING. De danske Privatbaner. TIL BRUG VED BEREGNING AF TOGENES STØRRELSE, TOGVÆGT, BREMSEV ÆGT, BREMSEPROCENT OG BREMSETAL

VEJLEDNING. De danske Privatbaner. TIL BRUG VED BEREGNING AF TOGENES STØRRELSE, TOGVÆGT, BREMSEV ÆGT, BREMSEPROCENT OG BREMSETAL P.M. V. Hoskiær. Birger Johannsen. Trafikministeriet, den 19. Februar 1944. Approberes 758 6 8 657 6 8 56 6 8 8 8 indtil 45 km i Timen 6 Aksler 18 Aksler 8 Aksler 12Aksler Største tilladte Hastighed 1

Læs mere

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole 2018 (Haderslev) GRAM SKOLE 2018 (HADERSLEV) / 10. DECEMBER 2018 Gram Skole 2018 (Haderslev) Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der g ennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling,

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER. Tillæg IV. til. af den 1ste Juli over. der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRIVATBANE-MOTORVOGNE,

DE DANSKE STATSBANER. Tillæg IV. til. af den 1ste Juli over. der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRIVATBANE-MOTORVOGNE, DE DANSKE STATSBANER Tillæg V til Skem~tisk Fortegnelse af den 1ste Juli 1931 over PRVATBANEVOGNE, der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRVATBANE-MOTORVOGNE, der kan befare Statsbanernes Strækninger

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

DAN SKE STATS BAN E R TILLÆG. for. til fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I. A. Damplokomotiver

DAN SKE STATS BAN E R TILLÆG. for. til fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I. A. Damplokomotiver DAN SKE STATS BAN E R TILLÆG for januar kvartal 1953 til fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I Litra PR Litra B Litra K Litra F Litra Mo Litra MK Litra MM Litra AF Litra Cs A. Damplokomotiver nr. 904 er

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018 Temadrøftelse Integration, dagtilbud 18 Dagtilbud Burma Rumænien Dagtilbud Bosnien Ukraine Litauen Libanon Familiens oprindelsesland for børn i børnehaver Holland Congo Letland Eritrea Tyrkiet Polen/Danmark

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

PR I V A T B A N E V O G N E,

PR I V A T B A N E V O G N E, DEDANSKESTATSBANER T i l æ g V. ~ Skematisk Fortegnelse til af den 1ste Juli 1931 over PR V A T B A N E V O G N E, der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRVATBANE-MOTORVOGNE, der kan befare Statsbanernes

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Piko SVT 137 / DB VT 04

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Piko SVT 137 / DB VT 04 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Piko SVT 137 / DB VT 04 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Piko VT

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

M A D E I N G E R M A N Y M A D E I N G E R M A N Y. a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... w ei ß

M A D E I N G E R M A N Y M A D E I N G E R M A N Y. a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... w ei ß w ei ß a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H P ostf a c h 2 0 4 0 9 2 6 1 0 W ei d e n / G er m a n y Tel ef o n + 4 9 ( 0) 9 6

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Freja H0 Modeltog

Freja H0 Modeltog Freja H0 Modeltog www.freja-modeltog.dk Ombygning af Viessmann armsignalmaster med Freja Modeltogs armsignaler http://www.htmj.dk/tipstricksindx.htm Montering og Installation af Viessmann armsignal Jeg

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

MERETE KUHLMANN. Gloria. for blandet kor (SATB) og orgel SAMPLE

MERETE KUHLMANN. Gloria. for blandet kor (SATB) og orgel SAMPLE MERETE KUHLMANN Gloria or bladet kor (SATB) og orgel orord Gloria blev bestilt a olkekirkes Ugdomskor til estgudsteeste ved Nordisk Kirkesagsest i Oslo Domkirke de 2 ma 200 hvor værket blev uropørt a lere

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Hovedområde 01- epoke III-signaler

Hovedområde 01- epoke III-signaler 1. juni 2017 Oversigt: 1 Epoke III signalplader 2 Epoke IV-signalplader 3 DV og PU signalplader 4 Sikringssignaler 5 Udstyr og løsdele 6 Lokomotiver 7 Motorvogne 10 Udstyr til banene generelt 15 Ætsede

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Pressen. har skrevet' 42. sæson. Sider 453 til 464. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi vi hele året Med sjællands største udvalg

Pressen. har skrevet' 42. sæson. Sider 453 til 464. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi vi hele året Med sjællands største udvalg Pressen har skrevet' 2012 42. sæson Opdateret 25. April Sider 453 til 464 Åbningstider: i sommer halvåret 26. Marts til 29. Sep. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag kl. 11 00-19

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1.

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1. Modulgodkendelse Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger Dok ID: Toget-modul -2016 Version 1.0 INDLEDNING For at tilsikre en sikker kørsel ved udstillinger, er det nødvendigt

Læs mere

Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. -

Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. - Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. jess@rubiks.dk - http://www.rubiks.dk Trin 0 Introduktion & notation Trin 1 De tre øverste sidestykker Trin 2 Hjørner

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Glade jul. jul, eng-le. da - le ned i skjul! Hid de fly-ve. œ œœ œ œ œ œ œ. b b œ œ j œ œ œ œ œ œ œ. i-blandt. os de gå, j J œ œ. œ J.

Glade jul. jul, eng-le. da - le ned i skjul! Hid de fly-ve. œ œœ œ œ œ œ œ. b b œ œ j œ œ œ œ œ œ œ. i-blandt. os de gå, j J œ œ. œ J. Kor : ; Andante e = 100 A Unis. b b 2 6 8 Glade jul Fællessang Tekst B.S. Ingemann Musik Fr. Gruber Arr. Philli Faber 2015 j j 1. Glade jul, dejlige jul, engle da le ned i skjul! Hid de flyve med Paradis

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Erik har en hobby, der for alvor har sat spor i huset. I sin dagligstue har han et kæmpe modeltog-anlæg, hvor nogle af de 125 lokomotiver med vogne kører rundt

Læs mere

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG T H E M A N U FA C T U R E R O F TH E O N LY S CR AP E R F O R P R O F E S S I O N ALS SCRAPERS Om JBF JBF blev grundlagt omkring 1930, for

Læs mere

MBP netblad nr. 26, forår 2009

MBP netblad nr. 26, forår 2009 en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 26,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

bekæmpes med Arbejde! Arbejdsløsheden af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud

bekæmpes med Arbejde! Arbejdsløsheden af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud Det gælder en Samling af alle Landets levende Kræfter om den Opgave at opbygge vor Fremtid Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse Om dette Navn har Kvinder og Mænd fra alle Kredse dannet en Forening

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

1. Jeg er den gode hyrde

1. Jeg er den gode hyrde 1. eg de gode hyrde ar Hsbo 17 ekst: ohas 10, 11 eg eg de go de hyr de go de hyr de; de; eg eg de go de hyr de; eg ke d m de go de hyr de; eg ke d m.,, b. m ke d mg, l gesom a de re m ke d mg, l gesom

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Et his to risk grunn lag for Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Ny tid med nye ut ford rin ger...

Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Et his to risk grunn lag for Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Ny tid med nye ut ford rin ger... Innhold Ka pit tel 1 Pro log Læ ring og vekst i ope ra ti ve or ga ni sa sjo ner...11 Bak grunn for en bok om læ ring i ope ra ti ve or ga ni sa sjo ner...11 Fra virk nings full læ rings pro sess til bok...12

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Litra JA > IA 1893 JA 4001-4004 1863 Randers JA 4005-4006 1865 Randers = 12 vogne type H 03 Data H 03 Længde over puffer 6716 mm Understel længde 5486 mm Akselafstand

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

, DE DANSKE STATSBANER. Tillæg VI. til. Skematisk Fortegnelse. af den lste 'Juli der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt

, DE DANSKE STATSBANER. Tillæg VI. til. Skematisk Fortegnelse. af den lste 'Juli der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt DE DANSKE STATSBANER Tillæg V til Skematisk Fortegnelse af den lste 'Juli 1931 over P R V A T B A N E V O G < f'e " der kan indlees i Statsbanernes Tog samt PRVATBANEMO ~ TORVOGNE; der kan befare Statsbanernes

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere