Revisionsdato 15-jan-2021 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsdato 15-jan-2021 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A15468 Synonymer Ethyl malonate CAS-Nr Bruttoformel C7 H12 O4 REACH Registreringsnummer Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse Anvendelser, der frarådes Laboratoriekemikalier. Ingen information tilgængelig 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Virksomhed Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg Kandel Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) adresse 1.4. Nødtelefon Afdeling produktsikkerhed Tel (0) Carechem 24: +44 (0) (Multi-sprog, 24 timers alarmnummer) Giftnotruf Universität Mainz / Poison Informationscenter Mainz Telefon:+49(0)6131/19240 Giftlinjen: PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 Fysiske farer Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Sundhedsfarer Side 1 / 10

2 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Miljøfarer Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt Mærkningselementer Faresætninger Brændbar væske Sikkerhedssætninger 2.3. Andre farer Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vpvb) PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stoffer Komponent CAS-Nr EF-Nr. Vægt procent CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/ EEC No REACH Registreringsnummer - Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16 PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Kontakt med øjnene Kontakt med huden Indtagelse Indånding Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp. Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp. Fjern personen fra eksponeringen, og læg vedkommende ned. Flyt til frisk luft. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Side 2 / 10

3 Personlig beskyttelse af Der kræves ingen særlige forholdsregler. førstehjælperen 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Vejrtrækningsbesvær. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Information til lægen Behandles symptomatisk. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Vandspray. Skum. Pulver. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere. Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Ingen oplysninger tilgængelige Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brændbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Farlige forbrændingsprodukter Kulilte (CO), Kulsyre (CO2) Anvisninger for brandmandskab Som ved enhver brand skal der bæres trykluftforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12. Må ikke udledes i miljøet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Suges op med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Undgå, at produktet udledes i afløb. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Fjern alle antændelseskilder Henvisning til andre punkter Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING Side 3 / 10

4 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke tåge/damp/spray. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Hygiejneforanstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenet tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted Særlige anvendelser Anvendelse i laboratorier PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Eksponeringsgrænser Dette materiale, som det leveres, indeholder ingen sundhedsfarlige materialer med erhvervsmæssige eksponeringsgrænser fastlagt af de regionsspecifikke reguleringsorganer Biologiske grænseværdier Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder Overvågningsmetoder EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer. Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) Ingen oplysninger tilgængelige Eksponeringsvej Akut effekt (lokal) Akut effekt (systemisk) Oral Dermal Indånding Kroniske effekter (lokal) Kroniske effekter (systemisk) Predicted No Effect Concentration Ingen oplysninger tilgængelige. (beregnet nuleffektkoncentration) Side 4 / 10

5 (PNEC) 8.2. Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Ingen under normale anvendelsesforhold. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166) Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker Handske materiale Gennembrudstid Handsketykkelse EU-standard Handske kommentarer Naturgummi Se producentens - EN 374 (minimum) Butylgummi anbefalinger Nitrilgummi Neopren PVC Beskyttelse af huden og Anvend egnede beskyttelsesbriller og -beklædning for at forhindre eksponering af huden kroppen Inspicere handsker før brug Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompabilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt Åndedrætsværn Ingen værnemidler er nødvendig under normale anvendelsesforhold. Stor skala / brug i nødsituationer Lille skala / Laboratorium brug Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer Anbefalet filtertype: Partikler filter Oprethold tilstrækkelig ventilation Anbefalet halvmaske: - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Undgå, at produktet udledes i afløb. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Væske Udseende Farveløs Lugt sød Lugttærskel Ingen tilgængelige data Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval -50 C / -58 F Blødgøringspunkt Ingen tilgængelige data Kogepunkt/område 199 C / F Side 5 / 10

6 Antændelighed (Væske) Brændbar væske Baseret på testdata Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant Væske Eksplosionsgrænser Ingen tilgængelige data Flammepunkt 93 C / F Metode - Ingen oplysninger tilgængelige Selvantændelsestemperatur 424 C / F Dekomponeringstemperatur Ingen tilgængelige data ph-værdi Ingen oplysninger tilgængelige Viskositet 2.14 mpa.s at 10 C Vandopløselighed 20 g/l (20 C) Opløselighed i andre Ingen oplysninger tilgængelige opløsningsmidler Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) Komponent log Pow 0.96 Damptryk C Massefylde / Massefylde Bulkdensitet Ikke relevant Væske Dampmassefylde 5.52 (Luft = 1,0) Partikelegenskaber Ikke relevant (væske) 9.2. Andre oplysninger Bruttoformel C7 H12 O4 Molekylvægt Eksplosive egenskaber eksplosive damp-/ luftblandinger muligt PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlig polymerisation Farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlig polymerisation forekommer ikke. Ingen oplysninger tilgængelige. Produkter, der skal undgås. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Syrer. Baser. Reduktionsmiddel Farlige nedbrydningsprodukter Kulilte (CO). Kulsyre (CO2). PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 Produktinformation Der foreligger ingen oplysninger om akut toksicitet for dette produkt Side 6 / 10

7 a) akut toksicitet Oral Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Dermal Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Indånding Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Komponent LD50 Mund LD50 Hud LC50 inhalering LD50 = µl/kg ( Rat ) - - b) hudætsning/-irritation Ingen tilgængelige data c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen tilgængelige data d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Respiratorisk Ingen tilgængelige data Hud Ingen tilgængelige data e) kimcellemutagenicitet Ingen tilgængelige data f) kræftfremkaldende egenskaber Ingen tilgængelige data Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt g) reproduktionstoksicitet Ingen tilgængelige data h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data Målorganer Ingen oplysninger tilgængelige. j) aspirationsfare; Ingen tilgængelige data Andre negative virkninger Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede De toksikologiske egenskaber er ikke komplet undersøgt. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning Oplysninger om andre farer Hormonforstyrrende egenskaber Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Økotoksiske virkninger Indeholder et stof, som er:. Skadelig for organismer, der lever i vand. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøt. Side 7 / 10

8 Komponent Friskvandsfisk vandloppe Friskvandsalge LC50: mg/l, 96h flow-through (Pimephales promelas) EC50: = mg/l, 48h (Daphnia magna) EC50: = mg/l, 72h (Desmodesmus subspicatus) Komponent Mikrotoksisk M-faktor EC50 = 3097 mg/l 16 h Persistens og nedbrydelighed Persistens Persistens er usandsynlig. Nedbrydning i rensningsanlæg Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering er usandsynlig Komponent log Pow Biokoncentreringsfaktor (BCF) 0.96 Ingen tilgængelige data Mobilitet i jord Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer. Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Hormonforstyrrende egenskaber Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vpvb). Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende Andre negative virkninge Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Kontamineret emballage Europæisk Affalds Katalog Andre oplysninger Det kemiske affaldsbehandlingsanlæg skal fastlægge, om et bortskaffet kemikalie klassificeres som farligt affald. Det kemiske affaldbehandlingsanlæg skal rådføre sig med lokale, regionale og nationale bestemmelser om farligt affald for at sikre fuldstændig og præcis klassificering. Tøm for resterende indhold. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tomme beholdere må ikke genbruges. Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke. Må ikke skylles ud i kloakken. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER IMDG/IMO Ikke reguleret FN-nummer Side 8 / 10

9 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe ADR Ikke reguleret FN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe IATA Ikke reguleret FN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Ingen identificerede farer Særlige forsigtighedsregler for Der kræves ingen særlige forholdsregler brugeren Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant, emballerede varer PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Internationale fortegnelser X = opført, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filippinerne (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australien (AICS), Korea (ECL). Komponent EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL X X - X X X X KE Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier Ikke relevant Nationale bestemmelser WGK-klassificering Se tabel for værdier Komponent Tyskland Water Klassifikation (VwVwS) Tyskland - TA-Luft Class WGK Kemikaliesikkerhedsvurdering Side 9 / 10

10 En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3 Tekstforklaring CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/eu-liste over anmeldte kemiske substanser PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b) DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances) NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand) WEL - Erhvervsmæssig eksponering ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation) DNEL - Afledte nuleffektniveauer TWA - Time Weighted Average IARC - Det internationale kræftforskningscenter Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) RPE - Åndedrætsværn LD50 - Dødelig Dosis 50% LC50 - Dødelig koncentration 50% EC50 - Effektiv koncentration 50% NOEC - Nuleffektkoncentration POW - Oktanol: Vand PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige vpvb - meget persistente, meget bioakkumulerende ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air gods ad vej Transport Association IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra Dangerous Goods Code skibe OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ATE - Akut toksicitet estimat BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF), VOC (flygtig organisk forbindelse) Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - loli, Merck Index, RTECS Oplæringsvejledning Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Udarbejdet af Afdeling produktsikkerhed Tel (0) Revisionsdato 15-jan-2021 Resumé af revisionen SDS authoring systems opdatering, erstatter ChemGes SDS No /2. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten Sikkerhedsdatabladet ender her Side 10 / 10

Revisionsdato 20-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 20-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : B23125 Synonymer CHDA CAS-Nr 1076-97-7 Bruttoformel C8 H12 O4

Læs mere

Revisionsdato 02-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 02-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A10852 CAS-Nr 3462-95-1 Bruttoformel C25 H21 Cl FP 1.2. Relevante

Læs mere

Klargøringsdato 28-okt-2009 Revisionsdato 16-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 28-okt-2009 Revisionsdato 16-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 28-okt-2009 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 11281 Synonymer a rare earth metal

Læs mere

Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : H25963 CAS-Nr 1115-20-4 Bruttoformel C10H20O4 REACH Registreringsnummer

Læs mere

Revisionsdato 28-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 28-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A11119 CAS-Nr 13679-70-4 Bruttoformel C6 H6 O S REACH Registreringsnummer

Læs mere

Klargøringsdato 16-jan-2015 Revisionsdato 14-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 16-jan-2015 Revisionsdato 14-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 16-jan-2015 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A13835 Synonymer ETAMBRO; TEAB;

Læs mere

Revisionsdato 02-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 02-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A13040 CAS-Nr 39665-12-8 Bruttoformel C6 H14 N2 O2.H2 O 1.2.

Læs mere

Revisionsdato 20-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 20-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : J62285 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Revisionsdato 28-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 28-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A13655 Synonymer p-methoxyhydrocinnamic acid CAS-Nr 1929-29-9

Læs mere

Revisionsdato 14-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 14-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A17520 Synonymer DL-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid CAS-Nr

Læs mere

Klargøringsdato 30-okt-2009 Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 30-okt-2009 Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 30-okt-2009 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A11764 Synonymer Vitamin B2; Lactoflavine

Læs mere

Klargøringsdato 23-jan-2009 Revisionsdato 12-jul-2018 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 23-jan-2009 Revisionsdato 12-jul-2018 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 23-jan-2009 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 42286 Synonymer Dimethyl-d6 sulfoxide

Læs mere

Revisionsdato 14-feb-2019 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 14-feb-2019 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 41528 CAS-Nr 1314-23-4 Bruttoformel ZrO2 REACH Registreringsnummer

Læs mere

Revisionsdato 03-jul-2019 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 03-jul-2019 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 44792 CAS-Nr 12333-11-8 EF-Nr. 683-059-0 Bruttoformel (NH4)6

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 5 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-5536-10 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Klargøringsdato 04-jun-2010 Revisionsdato 22-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 04-jun-2010 Revisionsdato 22-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 04-jun-2010 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : L13251 CAS-Nr 2321-07-5 EF-Nr. 219-031-8

Læs mere

Klargøringsdato 04-jun-2009 Revisionsdato 22-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 04-jun-2009 Revisionsdato 22-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 04-jun-2009 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 36508 Synonymer Saccharose CAS-Nr

Læs mere

Klargøringsdato 29-jun-2011 Revisionsdato 24-apr-2017 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 29-jun-2011 Revisionsdato 24-apr-2017 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 29-jun-2011 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : SR0020, SR0032, SR0033, SR0035,

Læs mere

Revisionsdato 09-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 09-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 35789 CAS-Nr 7440-24-6 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 17 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-5284-10 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Revisionsdato 29-jun-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 29-jun-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 44150 CAS-Nr 1898-66-4 Bruttoformel C18 H12 N5 O6 1.2. Relevante

Læs mere

Revisionsdato 30-aug-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 30-aug-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-jul-2013 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CM0881 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Klargøringsdato 25-jun-2014 Revisionsdato 07-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 25-jun-2014 Revisionsdato 07-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 25-jun-2014 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A11169 Synonymer 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Klargøringsdato 27-maj-2010 Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 27-maj-2010 Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 27-maj-2010 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 42236 Synonymer PEG CAS-Nr 25322-68-3

Læs mere

Revisionsdato 12-maj-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 12-maj-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 29-nov-2010 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CLS 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 10-9264-10 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Klargøringsdato 09-jul-2014 Revisionsdato 22-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 09-jul-2014 Revisionsdato 22-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 09-jul-2014 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 30569 Synonymer alpha,alpha-dipyridyl;

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 02-okt-2014 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Revisionsdato 11-jan-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 11-jan-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-jan-2016 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : R30959501 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 18 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-4346-23 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VANCOMYCIN SUPPLEMENT

SIKKERHEDSDATABLAD VANCOMYCIN SUPPLEMENT Klargøringsdato 01-jun-2011 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0247 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Broad Spectrum Beta-Lactamase Mix

SIKKERHEDSDATABLAD Broad Spectrum Beta-Lactamase Mix Klargøringsdato 08-dec-2008 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0113 CAS-Nr 9001-74-5 EF-Nr. 232-628-8

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Klargøringsdato 15-dec-2011 Revisionsdato 19-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 15-dec-2011 Revisionsdato 19-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 15-dec-2011 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 39322 Synonymer Lithium triflate

Læs mere

Revisionsdato 27-nov-2014 Revisionsnummer 4 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 27-nov-2014 Revisionsnummer 4 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 4 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-5635-03 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Revisionsdato 20-apr-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 20-apr-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 19-sep-2011 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt kode Produktnavn EP & TV Code 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-jan-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Revisionsdato 20-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 20-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : L14429 CAS-Nr 74879-18-8 Bruttoformel C5 H12 N2 REACH Registreringsnummer

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Varelisa Microplate Strips VARELISA MICROPLATE STRIPS

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Varelisa Microplate Strips VARELISA MICROPLATE STRIPS Revisionsnummer 5 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : VARELISA MICROPLATE STRIPS 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

Klargøringsdato 15-dec-2009 Revisionsdato 26-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 15-dec-2009 Revisionsdato 26-feb-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 15-dec-2009 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 89750 Synonymer Sulfuric acid calcium

Læs mere

Revisionsdato 31-maj-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 31-maj-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : H31853 CAS-Nr 33527-91-2 Bruttoformel C12 H30 N4 1.2. Relevante

Læs mere

Klargøringsdato 18-jan-2012 Revisionsdato 06-jun-2017 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 18-jan-2012 Revisionsdato 06-jun-2017 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 18-jan-2012 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : SR0181 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Revisionsdato 26-mar-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 26-mar-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 22-mar-2012 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0082 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Calibrator IgE IgA IgG Control IgE IgA IgG general

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Calibrator IgE IgA IgG Control IgE IgA IgG general Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 12-maj-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40100 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 24-maj-2011 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. EP, PB, PO 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter.

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 06-02-2018 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Schur Flex film 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Klargøringsdato / Revisionsdato 27-maj-2016 Version 1

SIKKERHEDSDATABLAD Klargøringsdato / Revisionsdato 27-maj-2016 Version 1 Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produkt kode 981704 SDS

Læs mere

Revisionsdato 22-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 22-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : A11088 Synonymer 2-Propylphenol; Phenol, 2-propyl-; o-propylphenol

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 11-dec-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. K612311-2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisionsdato 08-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 27-jan-2012 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0111 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Klargøringsdato 09-maj-2012 Revisionsdato 20-jan-2015 Revisionsnummer 5 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 09-maj-2012 Revisionsdato 20-jan-2015 Revisionsnummer 5 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 09-maj-2012 Revisionsnummer 5 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Z/0300/53, Z/0300/60, Z/0300/70

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - MakeMake Varmebestandig Silikone A. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad - MakeMake Varmebestandig Silikone A. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad - MakeMake Varmebestandig Silikone A Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden 1.1. Produktsidentifikator Handelsnavn: MakeMake Varmebestandig Silikone

Læs mere

Revisionsdato 30-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 30-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-dec-1997 Revisionsnummer 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. AA/2063/17 Synonymer None Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym I-VAX Impregnering utan parfym Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD I-VAX Impregnering utan parfym SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

Klargøringsdato 31-jan-2012 Revisionsdato 19-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 31-jan-2012 Revisionsdato 19-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 31-jan-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 13408 Synonymer Lithium monobromide

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato 01-jul-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 01-jul-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 18-jun-2015 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0169 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

KITS SIKKERHEDSDATABLAD FORSIDEBLAD. Produktinformation

KITS SIKKERHEDSDATABLAD FORSIDEBLAD. Produktinformation Revisionsdato 29-maj-2015 Revisionsnummer 10 KITS FORSIDEBLAD Produktinformation Produktnavn Washing Solution Cat No. : 10-9422-01 Anbefalet anvendelse Anvendelser, der frarådes In vitro diagnostik Alle

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0057 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 20-jul-2011 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0119 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 03-nov-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 03-nov-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 22-sep-2009 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 415070000; 415070250; 415071000;

Læs mere

Revisionsdato 31-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 31-jul-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : 12085 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Klargøringsdato 17-maj-2010 Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 17-maj-2010 Revisionsdato 15-mar-2018 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-maj-2010 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : B22785 Synonymer Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 11/02/2014 Revision: 22/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 13139

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Good Start FT1008 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Good Start FT1008 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 21-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Revisionsdato 12-okt-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 12-okt-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 23-mar-2010 Revisionsnummer 4 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : G/0950/48 Synonymer 2-Methoxyphenol

Læs mere

Revisionsdato 08-jun-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-jun-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisionsnummer 4 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CM0059 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 12022018 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand produkt nr.: 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere