Generalforsamling i E/F Lindevang 7EZ 20 oktober 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i E/F Lindevang 7EZ 20 oktober 2020"

Transkript

1 1 Generalforsamling i E/F Lindevang 7EZ 20 oktober 2020

2 Status på legepladsen 2 Etape : Dette er udført. Legepladsen blev afmonteret og kørt væk. Den nordlige halvdel er omlagt til græs. Arealet er på omkring 125 m² Pris: kr. med moms. Etape : 1) Afstemning om legepladsen skal nedlægges permanent. 2) Til information har bestyrelsen modtaget et tilbud på kr. for 1 Legehus, 1vippe, 1 gyngestativ og 1 vippedyr

3 Nye ventiler på centralvarmerørene i 3 kældergangene. 1) Der er udskiftet 104 ventilsæt på de centralvarmerør der går op til lejlighederne. 2) Sættet består af to ventiler: 3) Afspærringsventil (blåt håndtag) der sidder på fremløbsrøret. 4) Indreguleringsventil (rødt/gråt håndtag) der sidder på returløbsrøret, kan både virke som afspærringsventil, aftapningsventil og til indregulering af den beregnet vandmængde, samt er med målestudse til kontrol af aktuelt vandmængde per time. 5) Dette skulle gerne gøre vores anlæg nemt at servicere og hjælpe på afkølingen af fjernvarmevandet. 6) Pris: med moms.

4 Krav om afkøling af vores 4 fjernvarmevand tilbage til HTF.

5 Krav om afkøling af vores 5 fjernvarmevand fra HTF: 2020 / 44 C 1) Returtemperaturtarif. HTF mål er 41 C 2) Rabat ved lavere temperatur på returvand til varmeværk. 3) Tillæg ved højere temperatur på returvand til varmeværk. 4) I runde tal giver/koster 1 C 7000 kroner i vores Ejerforening 7 EZ. 5) I 2019 var vi 4,96 C under grænsen på 45 C Dette gav en rabat på kroner. 6) I 2020 kan vi måske holde os 4 C under de 44 C som er grænsen i 2020.

6 Nye rør i jorden mellem 56 & ) Rørprojektet skrider planmæssigt fremad med aflevering uge: 46 / ) Der blev som forventet fundet en del Byggeaffald fra 1968 som består af mursten, plastik, elektrikerrør osv. 3) En del af dette affald er kørt bort og bliver sorteret efter gældende regler. 4) Resten af jorden med affald er brugt til genopfyldning oven på rørene efter gældende regler. 5) Der blev fundet korte rørstykker med asbest i isoleringen i 74 og 56, der blev derfor foretaget asbestsanering efter gældende regler. 6) Der er konstateret mindre skader i murværket ved havene i nr. 56. Der er sat en murer på sagen og det forventes udført inden retableringen af haverne starter.

7 Nye rør i jorden mellem 56 & ) Nye rør der er trukket mellem 56 og 74: 2) To centralvarmerør. 3) To varmtvandsrør. 4) Et drænrør. 5) To trækrør til fremtidige el-forbindelser. 6) Desuden nye ventiler til de nye rør i 56 og 74 kælder. 7) Forventet levetid på rør i jorden er i antal år sat til 50+ 8) Med de nye rør i jorden mellem og skulle der være en vis sikkerhed for stabil varme og vand forsyning mange år fremover.

8 Nye rør i jorden mellem 56 & 74 Status per 4. oktober ) Rørprojektet med en entreprisekontrakt på: kr. med moms 2) I korte træk indeholder denne entreprisekontrakt nye rør og ventiler, samt drænsystem med tilhørende rensebrønde mellem 56 og 74, samt ny flisebelægning ved 74 gavlen, på omkring 80 m² 3) Forventet omkostninger udover entreprisekontrakten: 4) Transport og sortering af byggeaffald fra kr. med moms 5) Asbestsanering i 56 og 74 kælder kr. med moms 6) Rådgivning fra Abildhauge A/S kr. med moms 7) Retablering af 3 haver ved 56 Pris ukendt pt.

9 Nye rør i jorden mellem 56 & 74 Fotos 1. Årgang Gennemtæret rørbærer til ophængning af rør i betontraces. Gennemtæret rørbærer til ophængning af rør i betontraces. Defekte og utætte ventiler på rør set fra venstre i kælderrum i 56. Defekt og utæt ventil på centralvarmerør i 74.

10 Nye rør i jorden mellem 56 & 74 Fotos Udgravning til dræn ved nr. 56 haver. Betontraces uden låg med nye præisoleret rør (sorte) og gamle galvaniseret stålrør. Indføring af de 6 styk nye rør set fra venstre i kælderrum i 56. Betontraces delvis tildækket med grus over de nye rør.

11 Nye rør i jorden mellem 56 & 74 Fotos Det blå drænrør delvis nedgravet og synligt ved 56. Fundament isoleres efter nedgravet blåt drænrør. Rensebrønd til dræn til venstre. Regnvandsledning til tagrende til højre. Et stykke tilstoppet lerdrænrør fra 1968

12 Nye lamper ude og inde ved opgange. 12 Der er opsat nye lamper ved vores indgangspartier. Vi har dermed samme type alle steder. Der er monteret nye lamper i alle opgange med PIR styring (Passive InfraRed) Pris kr. med moms Der er forskellige indstillings muligheder og der er allerede lavet to tilpasninger, og måske igen når mørket rigtigt falder på? Beslutningen om nye lamper i opgangen blev fremskyndet, da der blev konstateret flere defekte kontakter hvor det ikke var muligt at skaffe reservedele til.

13 Øvrige udførte opgaver i bebyggelsen 13 1) Udskiftning af dørhængsler og justering på alle opgangsdørene. 2) Nyhedsbreve er blevet udsendt i april og september. 3) Vores hjemmeside blev opdateret i nyt format: ef-lindevang7ez.dk 4) Der er lavet nye lejekontrakter til de store kælderrum. 5) Gennemgang af vores nøgler og opsætning af nøgleskab. 6) Opfølgning på vores beboerkartotek, til brug i tilfælde af vandskade eller brand. 7) Postkasser er opdateret med hensyn til navne, og klistermærker er fjernet. 8) Nye lamper på garagen, da området var underbelyst. 9) I varmecentralen er det nye køkken samlet færdigt og ny dør til toilet er monteret.

14 Gårdmandsfunktion. 14 1) Vores Gårdmandfunktion udføres nu af Lund-Gruppen A/S 2) Der er tegnet 2 kontrakter med Lund-Gruppen A/S 3) Kontrakt 1. dækker det grønne område og affaldshåndtering. 4) Kontrakt 2. dækker trapperengøring. 5) Samlet pris/md er: kr. med moms 6) Det er bestyrelsen opfattelse at den leverede ydelse og pris er klart konkurrencedygtig i forhold til en fastansat i denne funktion.

15 Tilbageskæring af bøgehækkene. 15 1) En del af vores bøgehække ved haverne og på opgangssiderne er flere steder blevet for brede de sidste år. Dette medfører af hækkene bliver ustabile for især snetryk, og kan dermed vælte så de bliver ødelagt. 2) Der er hjemtaget 2 tilbud på ca kr. for denne opgave indtil videre: 3) Som udgangspunkt vil opgaven blive sat i gang efteråret 2020

16 Ombygning af dagsrenovationsrum 16 ved 66 & 68 1) Pris for ombygningen af de to dagsrenovationsrum: kr. med moms 2) Den nye ordning fra HTK bliver indført 1. Januar 2021 (HTK har ikke lagt sig fast endnu om hvad der skal sorteres) 3) Oversigtskort med info fra HTK bliver udsendt så snart vi ved mere med næste Nyhedsbrev i november. 4) Nu er dagsrenovationsrummene udbygget til at kunne rumme udvidelser de næste år frem.

17 Leje af stort kælderrum reguleres 17 1) De nuværende priser på leje af et stort kælderrum er i korte træk ikke reguleret siden 2005, og med en pris nu på 105 kr./md 2) For at dække de reelle udgifter til: El-forbrug, vedligeholdelse af lysarmaturer/stikkontakter, og administrationstid, samt ejendomsskatter, bliver prisen reguleret på følgende måde: 3) Stort kælderrum = 200 kr./md. 4) Lille kælderrum = 150 kr./md. 5) Lejeforhøjelsen træder i kraft 1. Januar 2021

18 Nye kælderdøre ved nedgange? 18 1) Tilbud er forsøgt hjemtaget, men uden held. 2) Arbejdet har generelt været udfordret i Coronatiden 3) Der arbejdes videre med sagen så de nye døre kan monteres. 4) Dørmodel med vindue overvejes for at skabe tryghed.

19 Bestyrelsens konstituering Nov efter Generalforsamlingen Okt Her blev det besluttet at: Martin Nielsen som Formand. Preben Høyer Filstrup som Næstformand. Anders Peter Hansen som Sekretær. Margit Dupont som Bestyrelsesmedlem. Tina Ørregaard som Kasserer.

20 Bestyrelsens konstituering Aug Det blev besluttet at: Martin Nielsen som Formand. Preben Høyer Filstrup som Næstformand. Anders Peter Hansen som Sekretær. Margit Dupont som bl.a. kontaktperson til Lund-Gruppen Henrik Mann fik ad hoc opgaver Tina Ørregaard udtrådt 1. Aug. 2020, men yder stadig regnskabsservice. Modtager kr. om måneden

21 Bestyrelsens normale arbejdsområder 21 skifter karakter fremover! 1) Det er åbenlyst for bestyrelsen at man må organisere sig på en ny måde i forhold til opgaverne fremover. 2) Årsagen er de store vedligeholdelses arbejder på ejendommen der presser sig på. 3) Det er bestyrelses håb at vi kan undgå flere og større følgeskader, der hvor vi er bagud med vedligeholdelsen! 4) Der er gået 52 år og vi skal sammen finde de værktøjer der gør at vi kan løse de meget store opgaver der står foran os, de næste år.

22 Bestyrelsens normale arbejdsområder skifter karakter fremover! 22 Forslag til en omorganisering der gør opgaverne håndterbare for bestyrelsen. 1) Administratoraftale. 2) Aftale med pengeinstitut der vil være partner i forhold til vedligeholdelsesplan. 3) Aftale med et Rådgivende Ingeniør firma som har erfaring med vores bygningstype. 4) Sammensætte en bestyrelse der kan arbejde med både daglig drift og større vedligeholdelses arbejder.

23 Forslag 1. fra 74 st. th om hegn og lås 23 på havelågen ved 74 gavl. GF 2019

24 Svar 1. til 74 st. th om hegn og lås på 24 havelågen ved 74 gavl. GF ) Der er monteret ny låge som er malet. 2) Der er monteret 1 ny hængelås 3) Nøglen er den samme der passer til kældergange i blok A-B-C (50-74) 4) Det gamle hegn mod jordvolden har fået algedræber. 5) Der blev hjemtaget et tilbud på maling af hegn og låge på kr. med moms Dette var ikke relevant i forhold til tilstanden af hegnet.

25 Forslag 2. fra 74 st. th om beplantning 25 af skrænt ved fodboldbanen. GF 2019

26 Svar 2. til 74 st. th om beplantning af 26 skrænt ved fodboldbanen. GF ) Der er hjemmetaget 3 tilbud som er meget forskellige. 2) Vi er fra alle 3 firmaer blevet frarådet at plante nye buske på skrænten, da de vil få det meget svært med af få vand nok i de tørre perioder, hvis vi samtidigt har de høje træer forsat. 3) Bestyrelsen arbejder på en løsning hvor man indskære med 2-3 meter fra siderne og topskærer de højeste træer med omkring 2 meter. 4) Dette gør at vi kan få slået græsset uhindret og der vil komme mere lys og udsigt til blokken. 5) Arealet der opstår ved de 2-3 meter indskæring kunne vi eventuelt lade vokse vildt da det giver bedre muligheder for insekter og bier.

27 Svar 2. til 74 st. th om beplantning af skrænt ved fodboldbanen. 27

28 Foreningen har anbragt over 4 mio. kr. i kreditobligationer 28

29 Investeringsstrategi 29 Kreditobligationer investerer i virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Allokeringen mellem de tre obligationssegmenter varieres løbende, og teamet bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation. Allokeringen til højrentevirksomhedsobligationer kan højst udgøre 55%. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt i EUR eller DKK.

30 Afkast på kreditobligationer: 30

31 Tilstandsrapport fra Abildhauge A/S 31 Maj ) Kort gennemgang af tilstandsrapport som er udleveret til alle. 2) Afsnit 4. Anbefalinger gennemgås direkte fra Tilstandsrapporten. 3) Udfordringer: Rækkefølge, Økonomi, Finansierings muligheder, samt valg af tekniske løsninger. 4) Gennemgang af første udkast til en vedligeholdelsesplan fra Bestyrelsen hvor især økonomi og fællesudgifter omtales.

32 Nye Tage 32 Stillads 4,5 mio. I alt 16 mio. Nyt tag - 10 mio. Rådgiver - 1,5 mio.

33 Nye rør 33 Udskiftning af brugsvandsrør - 4,5 mio. Strømpeforing af faldstamme - 2,5 mio. I alt 7,7 mio. Rådgiver - 0,7 mio.

34 Udskiftning af Rør mellem blok 56 og 74 Færdiggøres Dræn udvides til Flytning af varmtvands rør på loftet til kælderen så dette ligger inden for klimaskærm Strømpeforing af faldstammer Udskiftning af brugsvandsrør 34 Oktober 2020 Oktober 2021 Juli 2022 December 2022 Juli 2023 December 2023 Beslutning om renovering skal godkendes af Generalforsamlingen Udskiftning af tage Reparation på murværk Udvidelse af ventilationskanal med rengøringsmodul

35 35

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 07 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Generalforsamling E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling E/F Ibstrupparken III Generalforsamling 2017 E/F Ibstrupparken III Agenda 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab 4. Fremlæggelse af 1. Vedligeholdelsesplan til godkendelse 2.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

STATIONSGÅRDEN FORELØBIG HELHEDSPLAN STATIONSGÅRDEN

STATIONSGÅRDEN FORELØBIG HELHEDSPLAN STATIONSGÅRDEN FORELØBIG HELHEDSPLAN HISTORIK 1951-1954: Bygningerne opføres (Banetoften opføres i 1958) 1975: Gavle er hulmursisoleret i Banetoften 1986: Vinduer udskiftes til indadgående plastvinduer 1995: Gavlene

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 03 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 05 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 01 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Jeg giver jer hermed beretningen på vegne af bestyrelsen i Ejerforeningen Digterparken.

Jeg giver jer hermed beretningen på vegne af bestyrelsen i Ejerforeningen Digterparken. 1 Jeg giver jer hermed beretningen på vegne af bestyrelsen i Ejerforeningen Digterparken. Åbyhøj marts 2018 Bestyrelsen har igen i år haft mange opgaver mange har været akutte, nogle kan klares med det

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 04 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 06 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN Ad. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Peter Nielsen (PN) Tina Laursen (TL) David

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018 Bestyrelsesmøde 9. januar 2018 Ejerforeningen Sundby Parkvej, Etape 4 Bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 kl. 19.00, Susanne Deltager: Susanne, Kurt, Keld, Bruno Afbud: Stine Referent: Susanne 1. Kompensationsbeløb

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården.

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2009 Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Per

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden Valg af dirigent og referent 1)Bestyrelsens beretning 2)Fremlæggelse af fordelingsregnskabet 3)Vedligeholdelse af ejendommen a)bestyrelsens vedligeholdelsesplan

Læs mere

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt Nordre Munkegård Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012 Renoveringsprojekt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at tegne kontrakt med den valgte entreprenør

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang.

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang. Så er renoveringerne i fuld gang. Først lidt billeder og fortælling. Afd. 9 Munkebjergparken Bramstrupvej NYE ADRESSER Bramstrupvej 7 A, st. Bramstrupvej 9 A, St. Bramstrupvej 11 A, st. Bramstrupvej

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

E/F Trekanten Ekstraordinær GF 02-Nov Velkommen

E/F Trekanten Ekstraordinær GF 02-Nov Velkommen E/F Trekanten Ekstraordinær GF 02-Nov- Velkommen 1 Dagsorden 19:00 Valg af dirigent og referent Administrator, Hans K. Kristiansen 19:10 Introduktion og Baggrund Bestyrelsen, Henrik Stender-Rasmussen 19:30

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Kommunikation og dialog

Kommunikation og dialog Informationsmøde område Hestens Bakke Øst Tidsplan Registreringer Arbejdsgang i bolig Bad og toilet Varslinger Kommunikation og dialog Spørgsmål Sådan tænker vi planen Men er det ikke sådan det går.. TIDSPLAN

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

A/B Solgården Laur. Larsensgade 8-10 & Nybrogade Nykøbing F.

A/B Solgården Laur. Larsensgade 8-10 & Nybrogade Nykøbing F. d. 8. juni 2015 Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag d. 2. juni 2015 Referent: Til stede ved bestyrelsesmødet var: Lennarth formand og kasserer Chris næstformand og indkøber Ib husansvarlig Christian

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F Trekanten Tagprojekt - Orienteringsmøde. 02-Mar Velkommen

E/F Trekanten Tagprojekt - Orienteringsmøde. 02-Mar Velkommen E/F Trekanten Tagprojekt - Orienteringsmøde 02-Mar-2016 Velkommen 1 Dagsorden 18:30 1. Introduktion Bestyrelsen 19:15 2. Projektplan Tagprojekt Bestyrelsen Byggeledelse 3. Tagprojekt - Spørgsmål / Svar

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

AGENDA Hvorfor renovere? Hvad renoveres? Skærmvæg i værelse og fælleskøkken Opbevaring af indbo Tidsplan for renoveringen Adgang til værelser

AGENDA Hvorfor renovere? Hvad renoveres? Skærmvæg i værelse og fælleskøkken Opbevaring af indbo Tidsplan for renoveringen Adgang til værelser AGENDA Hvorfor renovere? Hvad renoveres? Skærmvæg i værelse og fælleskøkken Opbevaring af indbo Tidsplan for renoveringen Adgang til værelser Studierum Husleje Forsikring Information Hvorfor renovere Utætte

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Kære beboere i Tranehaven

Kære beboere i Tranehaven Boligorganisationen Tranemosegård Kære beboere i Tranehaven Vi er nu næsten færdige med renoveringen af blok 4, nr. 2-8, der er dog stadig delvist stillads pga. materialehejsen, som benyttes til blok 5.

Læs mere

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 M Ø D E I N D K A L D E L S E #8 til Afd.bestyrelsesmøde Deltager: Kopi: Jens, Kirsten, Kurt, Per, Pia Simon Bødker (SB) + evt. repræsentant for loftlampe Michael Sandberg (MS) Dato: Mandag d. 15. oktober

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

A/B Plantagen 2 Ordinær Generalforsamling 2017 Indkomne forslag

A/B Plantagen 2 Ordinær Generalforsamling 2017 Indkomne forslag 1 Legeplads efterses og moderniseres At få gjort foreningens udearealer klar til beboernes nuværende behov. Der er flyttet en del nye beboere ind, med mindre børn som benytter sandkasse og gynger. Ligeledes

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

28/ : Kasper sender mail til Mona angående adresser på alle beboer. Vi skal lave en mailliste til alle, så vi kan sende fælles mail.

28/ : Kasper sender mail til Mona angående  adresser på alle beboer. Vi skal lave en mailliste til alle, så vi kan sende fælles mail. Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Møde dato: 12-12-2017 Møde deltagere: Berit, Christian,, Sophie, Morten Ikke tilstede:, Jens, Regitze, Kasper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

BOLIGNÆSTVED. Afdeling 310, Holme-Olstrup INDKOMNE FORSLAG. ORDINÆRT BEBOERMØDE Tirsdag, den 5. september 2017 kl i beboerhuset Olstrupvej 103

BOLIGNÆSTVED. Afdeling 310, Holme-Olstrup INDKOMNE FORSLAG. ORDINÆRT BEBOERMØDE Tirsdag, den 5. september 2017 kl i beboerhuset Olstrupvej 103 INDKOMNE FORSLAG ORDINÆRT BEBOERMØDE Tirsdag, den 5. september 2017 kl. 19.00 i beboerhuset Olstrupvej 103 Forslag 1. Forslag 2. Forslag 3. Forslag 4. Vedr. buske ved hæk. Vil gerne foreslå de buske som

Læs mere

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen Anders Frost Rudebeck (formand) Nathalie Cederlund Søndergaard Jan Aarup Årets gang Bestyrelsen blev konstitueret

Læs mere

3. Forelæggelse af regnskab med revisors påtegnelse til godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab med revisors påtegnelse til godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab med revisors påtegnelse til godkendelse 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved 2018 1 Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 43%

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 6. marts kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 6. marts kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 6. marts kl. 19-22 Til beboere Diget 1-27 Hegnet 1-27 Gærdet 1-7 Mødet afholdes Glostrup Hallen, Glostrup Idrætspark, Hal 1, Stadionvej 80, 2600 Glostrup Lokalet

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

På bestyrelsens vegne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gartnergården, Odense. onsdag, den 11. april 2018 kl. 19.

På bestyrelsens vegne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gartnergården, Odense. onsdag, den 11. april 2018 kl. 19. Til samtlige ejere Dato: Ejendomsadministrator: Direkte tlf.: Vor ref.: 23.03.2018 Anne Månsson 63117880 20-265-101-24 Hverdage 9-12 Vedr.: E/F Gartnergaarden, Odense C På bestyrelsens vegne indkaldes

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 11 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø - TLF.:

PETER JAHN & PARTNERE A/S - HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø - TLF.: VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Våren 05.2468.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i 2016 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i nærværende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder Kim Reenberg, Kim Sommer 28. august 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

E/F Hørsholm Park

E/F Hørsholm Park 05-04-2019 8-472 - E/F Hørsholm Park Forslag til vedligeholdelsesarbejder 2019 Skøn over fremtidige vedligeholdelsesarbejder 2020-2024 117 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 1 2. Budget for 2019 Side

Læs mere

c. JEL kontakter Kemisk Kantine for at reservere til generalforsamlingen Det er gjort.

c. JEL kontakter Kemisk Kantine for at reservere til generalforsamlingen Det er gjort. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 258 Referatet blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde nr. 258 a. JEL afventer svar fra en ejer om eksempler på hvilke vejledninger,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Godkendt referat. Dato: Bestyrelsesmøde d. 16.09.2015 Deltagere ved mødet: Ejnar, Frank, Jørn, Pia Afbud: Helle, Tomas. Ej Fremmødt: Dagsordenspunkt Beslutning

Læs mere

Dagsorden. VELKOMMEN Præsentation Status Tidsplan

Dagsorden. VELKOMMEN Præsentation Status Tidsplan Dagsorden VELKOMMEN Præsentation Status Tidsplan HELHEDSPLANEN Betonrenovering Varmeisolering på altangange Ny tagbeklædning og varmeisolering Renovering af terrasser i tagboligerne Vand og afløb Sanitet

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af fire beboere og Kasper Nørballe.

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af fire beboere og Kasper Nørballe. 6. november 2017 Referat af: Afdelingsmøde i Lægeforeningens Boliger Afholdt: Tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.00 Deltagere: Antal lejemål afdeling I = 75 (150 stemmer) Antal lejemål afdeling II =

Læs mere

1.1 Arbejdsopgaver. Glen. 1.2 Agenda. Referat af Bestyrelsesmøde Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79

1.1 Arbejdsopgaver. Glen. 1.2 Agenda. Referat af Bestyrelsesmøde Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79 Referent Sonja Jespersen Tid og sted 18-Okt-2011, BSV 77D 1tv Tilstede Michael Frederiksen, formand Sonja Jespersen Jonatan Hinrichsen Fraværende Per Landbo Troels Palner 1.1 Arbejdsopgaver Opgaver Ansvarlig

Læs mere

Havevandring 16. april 2018 kl. 16. Deltagere:

Havevandring 16. april 2018 kl. 16. Deltagere: Havevandring 16. april 2018 kl. 16. Deltagere: Peter Sørensen, Per Sørensen, Drude Jørgensen, Niels Trolle, Pia Andersen, Lasse Ejby, Lars Sejr Problemer Løsning Dato for løsning Per giver forslag til

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Dagsorden er følgende: 1) Valg af dirigent og referent 2) Gennemgang af hovedpunkter og konklusioner i den af foreningens tekniske rådgiver

Læs mere

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Beretning 2015 Køkkener: Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Og det forventes at der bliver " Åbent hus " arrangement Torsdag den 8.10.2015 fra kl 19 - til ca.21

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 25. marts 2009, kl. 19.00, i børnehaven, Beatesmindevej 175-177 Deltagere: Linh (97), Hanne og Bjarne (107), Sara (113), Mads og Birgitta (121), John (125),

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere