Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Visioner og strategier Budgettet for Teknik- og Miljøudvalget omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer fx kommunens institutioner, veje og stier, offentlige pladser og grønne områder mm., så borgere, virksomheder og foreninger har de bedst mulige betingelser. Omfanget af budgettet skal derfor bl.a. ses i sammenhæng med længden og kvaliteten af det kommunale vejnet, den samlede kommunale bygningsmasse, arealet på de grønne arealer og dækningen af den kollektive trafik. Der er en række politikker og strategier, som beskriver serviceniveauet, sætter retningen for indsatserne og har indflydelse på budgettet. Det er bl.a. kommunens natur- og miljøpolitik, trafik- og trafiksikkerhedspolitik samt mobilitetspolitik. I forbindelse med realisering af udviklingsstrategien Fremtidens Legeplads arbejder Teknik- og Miljøudvalget med de tre indsatsområder, stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Dette sker gennem udvikling af de eksisterende offentlige arealer og infrastruktur, så de støtter op om udviklingen af stærke byer. Ligeledes arbejdes der på at understøtte vokseværk i erhvervslivet gennem smidig sagsbehandling på myndighedsområdet. Kort sagt arbejdes der på, hvorledes kommunens fysiske rammer skal præsentere sig udadtil, og hvorledes kommunens væsentligste aktiver vedligeholdes på den bedst mulige måde. Kommunale Ejendomme Kollektiv Trafik Trafik, Park og Natur I alt Note 17: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene Teknik- og Miljøudvalget har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 66,5 mio. kr. Budgettet udgør 4 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. 63

2 Trafik, Park og Natur Politikområdets indhold Trafik, Park og Natur varetager myndighedsbehandling på trafik- og naturområdet til understøttelse af ansøgninger om bl.a. byggeansøgninger, udvikling af lokalplaner, kommuneplan samt udvikling af kommunens natur og oplevelsesmuligheder, der bidrager til bosætningsog turismeambitionerne. Det er politisk besluttet, at størstedelen af budgettet overføres til anlægsområdet. Erhverv og Affald Erhverv og Affald udfører tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og efter aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet. Afdelingen arbejder desuden med sektorplanlægning. I 2021 forventes det, at der udarbejdes vandforsyningsplan, affaldsplan og klimatilpasningsplan. Afdelingen administrerer kommunens affaldsordninger for indsamling af dagrenovation og genbrugeligt affald. Som nævnt i ovenstående skal der i 2021 udarbejdes ny affaldsplan, hvor det bl.a. skal fastlægges, hvordan Billund Kommune vil opfylde regeringens Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Park & Vej Drift Park og Vej Drift varetager drift af kommunens vejog stinet, parker og grønne områder, herunder vintertjeneste og gadelys. Endvidere varetages projektledelse på vej- og stiprojekter. Der forventes stor byggeaktivitet i 2021 blandt de private bygherrer og som tidligere år et højt aktivitetsniveau fra byrådets side. De mest centrale emner i 2021 nævnes i det følgende: - Planlægning og udførelse af en del byggemodninger forskellige steder i kommunen, som også vil strække sig ind over de kommende år. Her kan bl.a. nævnes boligområde ved Morsbøl, Billund Syd etape 5 samt Gøglervej i Vorbasse. - Planlægning og projektering af flere cykelstiprojekter. Her kan nævnes cykelsti fra Simmelvej til Filskov, fra Filskov til Fiskesøen, fra Bindeballestien til rundkørsel ved Koldingvej. Desuden forventes færdiggørelse af cykelstiprojektet fra Boldingvej til Hejnsvig. - I det åbne land mangler den sidste færdiggørelse med slidlag og striber på Grenevej. - Den kommende udbygning af kommunens stinet vil blive udført i henhold til kommunens stiplan, som er udarbejdet i Stiplanen skal danne grundlag for de kommende års prioriteringer og investeringer i cykelstinettet. - Arbejdet med udskiftning af gadelys til LEDbelysning har varet længere tid end forventet, men forventes afsluttet i Park & Vej Drift havde en mild vinter i hele 2020, men til gengæld gav den megen nedbør i efteråret store udfordringer med ekstra udgifter til følge på hullede grusveje, stoppede rørunderføringer og for høje rabatter, der gav problemer for afvanding af vejbanen og dermed risiko for hurtigere nedbrydning af vejen og desuden risiko for uheld pga. vand/is på vejbanen. Der er i overslagsårene afsat ekstra midler til udskiftning af rørunderføringer, som kan afhjælpe udfordringerne de værste steder. Politiske prioriteringer på området Grødeskæringen i vandløbene er fastlagt i vandløbsregulativerne og foretages 1-3 gange årligt. En stor del af byggeansøgningerne og planområdets udviklingsopgaver fordrer samtidig vurdering på vej- og naturområdet. Myndighedsområdet på såvel vej- som naturområdet er derfor fortsat påvirket af den meget store bygge- og anlægsaktivitet i kommunen også blandt private investorer. 64

3 Erhverv og Affald Natur Vandløb Park og Vej Park og Vej drift Tværgående udgifter I alt Note 18: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene Trafik, Park og Natur har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 47,6 mio. kr. Budgettet udgør 72 % af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter. Væsentlige ændringer i driftsbudgettet For Trafik, Park og Natur er de største ændringer i driftsbudgettet i 2021, at der tilføres 1,4 mio. kr. til vintertjeneste, og at 4,3 mio. kr. flyttes fra drifts- til anlægsområdet. 65

4 Kollektiv trafik Politikområdets indhold Byrådet er forpligtet til at tilbyde alle befordringsberettigede folkeskoleelever en befordringsmulighed til og fra skole. Det er endvidere byrådets erklærede mål at styrke tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Budgettet til driften af den kollektive trafik er lagt på baggrund af Sydtrafiks budget Som et supplement til den offentlige servicetrafik i Billund Kommune tilbydes Flextur, der er et uvisiteret kørselstilbud til alle borgere i Billund Kommune. Flextur kan benyttes internt i Billund Kommune samt kørsel over fælles kommunegrænse til fire nabokommuner. Ved kørsel over kommunegrænsen til nabokommunerne køres der til en fælles takst for alle kommuner i Sydtrafiks område. Det er Sydtrafik, der fastsætter denne takst. I Billund Kommune er der en busrute mellem Vorbasse via Skjoldbjerg til Billund. Ruten betjenes på alle hverdage med fire ture hver vej. Ruten er idriftsat primært for at befordre folkeskoleelever til Vorbasse Skole, elever til ungdomsuddannelserne samt pendlere til de store arbejdspladser i Billund. Politiske prioriteringer på området I Billund Kommune tilbydes unge med et gyldigt ungdomskort at benytte FlexUng. FlexUng er samme ordning som Flextur, men brugerbetalingen er halvdelen af den ordinære pris for en Flextur. FlexUng kan ikke benyttes over kommunegrænsen. Unge mellem 15 og 20 år i Billund Kommune tilbydes et Ung Billund kort til en pris på 400 kr. pr. skoleår. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter, der kører i Billund Kommune ubegrænset inden for kommunegrænsen. Ung Billund kort videreføres i Herudover har alle på 65 år eller derover i Billund Kommune mulighed for at erhverve sig et +65 kort for 400 kr. pr. år. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter ubegrænset inden for kommunegrænsen. Ordningen videreføres i Kollektiv Trafik I alt Note 19: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene Kollektiv trafik har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 9,7 mio. kr. Budgettet udgør 15 % af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter. Ændringer i driftsbudgettet Med baggrund i den politiske prioritering og budgettering for 2021 skal der spares ca. 0,18 mio. kr. på den kollektive trafik. Dette vil søges udmøntet ved at udfase en eller flere ruter, hvor benyttelsesgraden er lav. 66

5 Kommunale Ejendomme Politikområdets indhold Området omfatter bygningsvedligehold omkring den kommunale bygningsmasse. Mere præcist varetages al udvendigt bygningsvedligehold og al indvendigt vedligehold med undtagelse af akut skade samt alt omkring de tekniske installationer. Ældreboliger håndteres under samme proces. Dog ligger budgettet for ældreboliger udenfor nærværende budget (boligenhederne har eget regnskab). En del af de kommunale udlejningsboliger samt udlejede arealer ligger under politikområdet. Forpagtningsaftaler og lejeaftaler ligger dog under Politisk Organisation. Områdets budget er baseret på supplerende anlægspulje på 5 mio. kr. årligt. Politiske prioriteringer på området Der foreligger et administrationsgrundlag for området omkring bygningsvedligehold heri også hvorledes indsatserne prioriteres. Kommunale Ejendomme I alt Note 20: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene Kommunale Ejendomme har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 9,2 mio. kr. Budgettet udgør 14 % af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter. 67

6 Forsyningsområdet Billund Kommunes renovationsordning omfatter indsamling af mad og restaffald hos borgerne ved ca husstande. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund Energy, mens restaffaldet leveres til Energnist s forbrændingsanlæg i Esbjerg. Billund Kommune er sammen med 15 andre jyske kommuner medejer af Energnist I/S. Energnist ejer og driver affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding. I kommunen er der desuden en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har en todelt beholder, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, plastic, pap og papir. Beholderne tømmes hver fjerde uge. Mod merbetaling kan der bestilles en ekstra beholder. Der er genbrugspladser i Grindsted, Billund, Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme. Pladserne i Grindsted og Billund anvendes af borgere og virksomheder til bortskaffelse af genanvendeligt og brandbart affald. De mindre pladser i Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme er pladser, der hovedsageligt passes af frivillige. De mindre pladser kan alene benyttes af borgere. Kommunen har indgået aftale med Esbjerg Kommune vedr. en anvisningsordning for farligt affald. Ordningen kan benyttes af virksomheder med større mængder farligt affald. Billund Kommune er sammen med kommunerne, Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing- Skjern og Herning, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald. Herudover er Billund Kommune sammen med kommunerne, Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding, medejer af Deponi Syd. Deponi Syd ejer og driver affaldsdeponier i Grindsted og Esbjerg, som modtager ejerkommunernes deponiaffald. I henhold til kommunens Ressourceplan 2014 (affaldsplan) skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastepladsen i Grindsted. Den fysiske ombygning påbegyndes i foråret Det forventes, at der i løbet af 2021 skal vedtages en ny affaldsplan, Affaldsplan Planen skal bl.a. omfatte kommunens tiltag for at opfylde regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. (1.000 kr. i 2021-prisniveau) Dagrenovation Genbrugspladser Husstandsindsamling genbrug Omlastestation Lukket deponi I alt Note 21: Bruttodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene Forsyningsområdet er brugerfinansieret, og omkostningerne på området skal derfor finansieres via 68

7 indtægterne fra taksterne på området. I 2021 har området et samlet bruttodriftsbudget på ca. 40,6 mio. kr. Væsentlige ændringer i driftsbudgettet I budget 2021 er budgettet steget med ca. 1,3 mio. kr. Taksterne for 2021 på forsyningsområdet er steget, hvilket primært skyldes takstændringer hos samarbejdspartnere og på verdensmarkedet. Priserne på verdensmarkedet for afsætning af genbrugsaffald er faldet drastisk gennem det seneste år. COVID-19 har forværret den udvikling og det forventes, at det vil tage år, før situationen bliver væsentlig forbedret. Priserne på forbrænding af affald og for deponering af almindeligt blandet affald er steget det sidste år. 69

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Visioner og Politikker Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede budget Helt overordnet omfatter budgettet drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer i form af f.eks.

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Drøftelse: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/2513 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Forvaltningen

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ejerstrategi for Deponi Syd I/S

Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Den Forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Indledning Ejerstrategien er udtryk for Ejerkommunernes forventninger til Deponi Syd I/S s aktiviteter og udvikling. Ejerkommunernes

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Ejerkommunerne er dog berettigede til konkret at undlade at kompetenceoverdrage en eller flere håndterings- og behandlingsopgaver til AFLD I/S.

Ejerkommunerne er dog berettigede til konkret at undlade at kompetenceoverdrage en eller flere håndterings- og behandlingsopgaver til AFLD I/S. Vedtægtsbilag B Undtagne affaldsopgaver AFLD I/S varetager som udgangspunkt alle Ejerkommunernes håndterings- og sopgaver vedrørende det affald Ejerkommunerne råder over. Med håndterings- og sopgaver menes

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Ejerstrategi for Deponi Syd

Ejerstrategi for Deponi Syd Version 32 Den Ejerstrategi for Deponi Syd Forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd Indledning Ejerstrategien er udtryk for Ejerkommunernes forventninger til Deponi Syds aktiviteter og udvikling. Ejerkommunernes

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for:

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Dato 1. november 2016 Notat Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Flextur over kommunegrænsen Flexung Transport fra dør til trafikknudepunkt

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020

277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kommunalbestyrelsen Mødet den 29. november 2018 side 1 af 5 277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020 07.18.00-G00-5-16 BerBur Resumé PMT og KB er på tidligere møder

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Regnskab for genanvendelse og affald

Regnskab for genanvendelse og affald 123 Regnskab for genanvendelse og affald November 2018 Dokument nr. D2018-261275 Sags nr. S2018-10289 1 Nordfyns Kommune arbejder med tre sammenhængende regnskaber for klima og affald: 1. Klimaregnskab

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Bioaffald. Arkiv nr

Bioaffald. Arkiv nr Arkiv nr. 5.2.8 Nomi4s i/s September 2017 1 Resume Nærværende rapport indeholder beskrivelse af indsamlingsmetode for bioaffald, materiel til indsamling ved borger og behandlingsmetode af bioaffald. Udover

Læs mere

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund...3 2 Datakilder...3 2.1 Husholdningsaffald...3 2.2 Erhvervsaffald...3 2.3 Import og eksport...3 3 Husholdningsaffald...4

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018

Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018 Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med aftalen...3 2. Politiske visioner, mål og krav...3 Lovgrundlag...3 Målgruppe...3 Vision 2021...4 Politiske

Læs mere

Udvalgsmedlemmer. Udvalget for Teknik. Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: Lene Tingleff (V) Formand

Udvalgsmedlemmer. Udvalget for Teknik. Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: Lene Tingleff (V) Formand Udvalgsmedlemmer Udvalget for består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: Lene Tingleff (V) Formand Steen Christensen (A) Næstformand Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Ove Kjærskov Nielsen (O)

Læs mere

Svendborg uden affald 2022

Svendborg uden affald 2022 Svendborg uden affald 2022 Svendborg Kommune skal ændre på ordningerne for husholdningsaffald for at øge mængden af affald som genanvendes. Det nationale mål er, at der skal genanvendes minimum 50% af

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: DL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: DL Notat Dato: 5.12.212 Sagsnr.: 211-41668 Dok. nr.: 213-426 Direkte telefon: Initialer: DL Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 94 Nørresundby Affaldsplanlægning - Status

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger Teknisk Udvalg

1. Budgetbemærkninger Teknisk Udvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger Teknisk Udvalg -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Teknisk Udvalgets ansvarsområde

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Beløb i kr p/l 2019-p/l

Beløb i kr p/l 2019-p/l Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l 2019-p/l 2018 2019 2020 2021 2022 Brugerfinansieret drift Udgifter 265.630 293.962 286.633

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal

Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2019-2022 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med aftalen...3 2. Politiske visioner, mål og krav...3 Lovgrundlag...3 Målgruppe...3 Vision...4 Politiske målsætninger...4

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Politikområde 10: Forsyning og Drift

Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en

Læs mere

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen

Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald NOTAT Dato: 18. september 2015 Af: Anja Hoff Hansen og Lenette Møller Jensen Gladsaxe Kommunes affaldsordninger skal

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Plan og Teknik Tilpasning af Teknik og Miljø Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen Vi i Naturen, et stærkt erhvervsliv

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling:

Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling: Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/12707 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget skal beslutte, om udvalget

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1 - Introduktion NOTAT Dato: 9. maj 2011 Af: Gorm Falk Miljøudvalget 26.05.2011 Sag nr. 38, bilag 1 Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport... 3 3 Husholdningsaffald...

Læs mere

Bilag 7 Udbud affaldsindsamling til udbudsstrategi 2. generation

Bilag 7 Udbud affaldsindsamling til udbudsstrategi 2. generation Bilag 7 Udbud affaldsindsamling Oplæg Offentlig til udbudsstrategi privat partnerskab 2. generation Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Indstilling til TMU, Januar/februar 2013 Affaldsgebyret

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen

Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Forslag nr. 1 Teknik og Miljøudvalget LBK hhj maj 2018 Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: 02.28.12 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Hen over de seneste år

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning Indhold Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget -... 2 Miljø, Plan og fællesudgifter... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængder og forudsætninger... 4 Indarbejdede

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere