Depotregler. Side Generelt. og som et vilkår for afvikling og opbevaring af finansielle instrumenter hos samarbejdspartnere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Depotregler. Side Generelt. og som et vilkår for afvikling og opbevaring af finansielle instrumenter hos samarbejdspartnere."

Transkript

1 Side 1 1. Indledning ne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Alm. Brand Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. og som et vilkår for afvikling og opbevaring af finansielle instrumenter hos samarbejdspartnere. De til enhver tid gældende "" er tilgængelige på almbrand.dk. Desuden gælder Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, adresse, CPR-/CVRnr./aktuelt udenlandsk skattenr., statsborgerskab(er) og dit skattemæssige tilhørsforhold. Er du ikke dansk statsborger, eller har du dobbeltstatsborgerskab, skal du endvidere oplyse fødselsdato (medmindre du har et dansk cpr-nr.) samt give de nødvendige oplysninger til fastsættelse af national kundeidentifikator for det pågældende land (f.eks. personregistreringsnr., pasnr., sygesikringsnr., skatteregistreringsnr.) i henhold til art. 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 af 28. juli Har du eller får skattemæssigt tilhørsforhold til USA (er US Person efter Internal Revenue Code), skal du aflevere en Form W-9 som dokumentation. Såfremt banken er forpligtet til at indhente egenerklæring i henhold til FATCA og CRS lovgivningen, er du forpligtet til at udfylde og indlevere egenerklæring. Modtager banken ikke en Form W-9 fra dig, indebærer det, at banken tilbageholder skat på renter, afkast og salgssummer mv. efter amerikansk lovgivning. Du skal dokumentere oplysningerne. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Juridiske personer (herunder A/S, ApS, I/S, fonde og foreninger) er forpligtet til at have en LEI-kode (Legal Entity Identifier). En LEI-kode er et lovkrav for at kunne købe eller sælge finansielle instrumenter (værdipapirer) og for at kunne disponere i forbindelse med visse corporate actions eksempelvis salg af tegningsrettigheder. Uden en gyldig LEI-kode er banken forpligtet til at afvise kundens ordre i finansielle instrumenter (værdipapirordrer) herunder i tilknytning til visse corporate actions. Juridiske personer skal oplyse deres LEI-kode og ændringer heri til banken. Ovennævnte oplysningskrav gælder tillige for personer eller juridiske enheder (herunder investeringsselskaber), som træffer beslutninger om køb/salg af værdipapirer på dine eller den juridiske enheds vegne, herunder men ikke begrænset til ansatte, fuldmægtige og andre med dispositionsadgang. Selskaber, der er registreret i et offentligt register, skal fremlægge bekræftet udskrift af deres registrerede tegningsregler. Foreninger, fonde og lignende skal vise dokumentation i form af vedtægter mv. Derudover kan banken kræve yderligere oplysninger i forbindelse med udenlandske værdipapirer, se afsnit 2.11 herunder kræve yderligere dokumentation i form af kopi af pas og udvidede udskrifter fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende udenlandske erhvervs-/selskabsregistre. Når du opretter et depot, er det en betingelse, at der tilknyttes en konto i banken, hvor vi kan indsætte renter, udtrækning og udbytte mv. og hæve depotgebyr og andre omkostninger. Hvis der senere sker ændringer i de oplysninger banken har modtaget skal du straks meddele det til banken og dokumentere forholdet Videregivelse af oplysninger Banken er i forbindelse med afvikling af handler og opbevaring af dine finansielle instrumenter (f.eks. aktier og obligationer) forpligtet til at videregive identitetsoplysninger (f.eks. navn, adresse, cpr.nr, pas.nr. m.v.), skattemæssige tilhørsforhold og oplysninger om dit depot til danske og udenlandske myndigheder, depotbanker, værdipapircentraler, udstedere og til markedspladser, hvor banken er medlem (f.eks. Nasdaq Copenhagen). Banken videregiver alene oplysninger som led i lovgivningsmæssige forpligtelser og myndighedskrav, som banken henholdsvis vores samarbejdspartnere (depotbanker m.m.) er underlagt, 2.3. Indlevering og opbevaring Når du indleverer eller overfører værdipapirer til opbevaring i et depot, kontrollerer banken ikke dispositionsretten eller ejerforholdet. Vi kontrollerer heller ikke om fysiske danske eller udenlandske værdipapirer er ægte. Vi opbevarer og administrerer ikke fysiske værdipapirer i de afdelinger, hvor de er indleveret. Derfor må du regne med nogle dages ekspeditionstid, hvis du ønsker, at vi skal udlevere værdipapirerne. Skal depotet indeholde værdipapirer, der er registreret i VP Securities, bliver depotet automatisk oprettet som en konto i VP. Banken tilbyder ikke at opbevare fysiske udenlandske værdipapirer. Vi modtager kun udenlandske værdipapirer, hvis de kan opbevares og administreres hos bankens udenlandske forretningsforbindelser, hvis ikke der er aftalt andet. Banken påtager sig intet ansvar for at informere om evt. retssager, betalingsstandsninger, konkurser, likvidationer og lignende i de selskaber, der har udstedt de værdipapirer, du har investeret i Samtykke til opbevaring af værdipapirer i samledepot Banken kan ifølge lov om finansiel virksomhed og efter samtykke fra dig opbevare dine værdipapirer i et samledepot i Alm. Brand Bank, VP Securities, andre pengeinstitutter, herunder udenlandske eller i en anden depotbank. Finanstilsynet kan endvidere give tilladelse til, at bankens egne udenlandske værdipapirer i nogle lande også opbevares i samledepotet. Værdipapirerne opbevares i bankens navn eller i en forretningsforbindelses navn. At værdipapirer opbevares i et samledepot betyder, at flere kunders værdipapirer opbevares i samme depot. For aktier og øvrige værdipapirer som ikke er omfattet af aktionærrettighedsdirektivet jf. afsnit 2.6. indebærer det, at du ikke kan udnytte individuelle rettigheder, fx deltagelse i generalforsamlinger eller udøvelse af stemmeret, fordi papirerne ikke kan noteres på navn. På samledepotet er det noteret, at værdipapirerne i depotet tilhører bankens kunder. Banken fører et register over den enkelte kundes ejerforhold til de registrerede værdipapirer og kan kun disponere over dine værdipapirer i henhold til dine anvisninger. Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet eller hos en depotbank i Danmark, hvis ikke du har aftalt andet med os. Hvis forhold i det enkelte land gør det nødvendigt, kan værdipapirerne opbevares i individuelt depot i stedet for samledepot. Medmindre der forinden er opstået tvist om din ejendomsret, kan du - på grundlag af bankens registreringer om ejerforholdet - i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende, udtage dine værdipapirer af samledepotet jf. danske lovregler. Går bankens udenlandske forretningsforbindelse i betalingsstandsning, konkurs eller lignende, vil vi gøre krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på dine vegne. Har banken valgt den udenlandske bank, påtager banken sig ansvaret for denne banks soliditet. Desuden påtager banken sig ansvaret for fejl, hvis den udenlandske bank erkender en sådan fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er banken uden ansvar Regler for andre depottyper For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og af umyndiges midler, pensionsdepoter, etableringskontodepoter og andre depoter gælder særlige regler, som du kan få oplyst i banken Aktionærrettigheder I henhold til lov om finansiel virksomhed faciliterer banken udøvelsen af dine aktionærrettigheder for aktier, der er omfattet af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (aktionærrettighedsdirektivet). Banken videreformidler hurtigst muligt de selskabsmeddelelser (corporate actions) til dig, som banken modtager på vegne af en udsteder. Banken videregiver tilsvarende oplysninger til udsteder om udnyttelse af dine

2 Side 2 aktionærrettigheder, og videregiver eventuelle bekræftelser herpå fra udsteder til dig Rådgivning Modtager banken besked om at et tidligere modtaget og bogført beløb eller en ændring i depotbeholdning skal tilbageføres er vi berettiget til at tilbageføre dette, selvom du tidligere har modtaget meddelelse om indsættelsen af beløb eller ændring af depotbeholdning Investeringsrådgivning Banken yder ikke-uafhængig rådgivning. Vi rådgiver ud fra dine forhold og dit behov, men rådgivningen kan omfatte egne produkter og de produkter, vi formidler på vegne af samarbejdspartnere Rådgivning om corporate actions Som led i opbevaring af værdipapirer tilbyder banken en række tjenesteydelser deriblandt behandling af corporate actions i relation til de enkelte værdipapirer som anført i ne. Ved corporate actions forstås begivenheder hos udsteder (f.eks. selskabet ved aktier), som involverer investorer i de pågældende værdipapirer f.eks. udstedelse af tegningsrettigheder og formidling af betaling af renter og udbytter m.v. I forbindelse med corporate actions videreformidler banken oplysninger til dig fra udsteder, eller fra en værdipapircentral eller depotbank hvor værdipapirerne opbevares, såfremt banken skønner det relevant og tidsfristen gør det muligt. Banken yder ikke rådgivning, herunder juridisk og skattemæssig rådgivning i forbindelse med corporate actions f.eks. i forbindelse med selskabets konkurs/insolvens, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Det gælder også hvor du i forbindelse med købet af værdipapiret har modtaget investeringsrådgivning fra banken Kvartalsvis beholdningsoversigt Hvert kvartal får du en beholdningsoversigt på papir eller et andet varigt medium, der viser, hvilke værdipapirer der var registreret i depotet ved udgangen af kvartalet. Efter behov kan du mod gebyr bestille udskrifter, der viser den aktuelle beholdning Meddelelse om tab Har du investeret i gearede finansielle instrumenter, herunder gearede certifikater og hedgeforeninger, får du en meddelelse, hvis tabet på din investering overstiger 10%. Ved hvert efterfølgende værditab på 10% sender vi yderligere meddelelser. Tabet beregnes med udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsesværdi. Der gælder særskilte regler vedr. tab på investeringer i forbindelse med porteføljepleje. Disse fremgår af særskilt porteføljeaftale Depotgebyr Banken beregner gebyrer for at opbevare og registrere værdipapirer i depot og for ydelser og administration i forbindelse med depotet. Du kan se gebyrer mv. i bankens prisliste, som du kan få i banken og på vores hjemmeside almbrand.dk Veksling af valuta I Alm. Brand Trader bogføres afkast og evt. transaktionsgebyrer, på den konto, hvor købet af det pågældende værdipapir blev bogført på - og i den valuta, som kontoen lyder på. Øvrige gebyrer vedrørende realtidskurser, markedsdybde mv. vil blive omvekslet til den danske krone og trukket på en konto i danske kroner. Skal der ske en valutaveksling når vi bogfører afkastet, sker dette efter de gældende afregningsvilkår for valutahandel i Alm. Brand Bank. Når du køber valuta, beregner banken et tillæg til valutakursen, og når du sælger valuta, beregner banken et fradrag i valutakursen Forbehold for indsatte beløb og ændringer i depotbeholdning Når vi i forbindelse med opbevaring og administration af værdipapirer indsætter beløb på den tilknyttede konto, sker det med forbehold for, at banken faktisk modtager beløbet fra udstederen af værdipapiret. Modtager banken ikke beløbet fra udsteder af værdipapiret, er vi berettiget til at tilbageføre dette, selvom du har modtaget meddelelse om indsættelsen Udenlandske retsregler mv. Hvis du opbevarer udenlandske værdipapirer i et depot, er du og banken underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder i udstederens hjemland og i vores forretningsforbindelsers hjemlande. Det kan betyde, at vi er forpligtet til at oplyse dit navn, adresse, telefonnr., adresse, beholdningens størrelse, sammensætning og afkast m.v. til udenlandske myndigheder, vores forretningsforbindelser og selskaber, hvis loven i det pågældende land kræver det. Du og banken er underlagt de benyttede forretningsforbindelsers forretningsvilkår og betingelser. Hvis dine værdipapirer opbevares i depot, som er underlagt retsreglerne i et land uden for Den Europæiske Union (EU), eller uden for et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, kan dine rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf Investorgarantiordning Kan banken ikke tilbagelevere dine opbevarede værdipapirer, dækker den danske indskyder- og investorgarantiordning "Garantiformuen" for et tab på indtil euro. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depoteller kontohaver, dækker et samledepot som helhed og ikke de enkelte ejere, der er registreret i banken. Den enkelte kunde kan derimod være omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer ifølge lov om en garantifond for indskydere og investorer. Du kan få reglerne i banken eller på Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser ikke opfylder aftalte forpligtelser. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der skyldes de begivenheder, der er nævnt nedenfor, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. - svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk - fx computervirus og hacking. - strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. - andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - vi burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. - vi ifølge loven under alle omstændigheder er ansvarlige for det forhold, som er årsag til tabet Erstatningsansvar for værdipapirer registreret i VP Securities Tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder hos banken eller i VP Securities, er omfattet af dansk rets erstatningsregler. For udenlandske værdipapirer, der ikke er udstedt i VP Securities, men overført til denne fra en udenlandsk værdipapircentral, gælder den udenlandske værdipapircentrals erstatningsregler, hvis du lider tab, der skyldes registreringsfejl eller lignende i den udenlandske værdipapircentral.

3 Side 3 3. Danske værdipapirer 3.1. Nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud Følgende er gældende for danske aktier og obligationer, uanset om de er registreret i en dansk værdipapircentral eller ej Nytegning og fondsaktier Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser opmærksom på indbydelse til nytegning af aktier/obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer/obligationsejere, eller samme sted ser, at der udstedes fondsaktier, giver banken dig besked om det, og om hvornår de nye aktier/obligationer er til rådighed. Men banken giver dig kun besked, hvis de oplyste frister gør det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ikke nogen anbefaling fra banken. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke gå ud fra, at banken giver dig besked om det. I beskeden kan du se fristen for, hvornår vi senest skal have anvisning fra dig, om du ønsker at - nytegne aktier/obligationereller hjemtage fondsaktier - sælge tegningsretter eller fondsaktieretter - købe eller sælge supplerende/overskydende tegnings- eller fondsaktieretter. Er beskeden givet via Alm. Brand Trader kan du kun svare via Alm. Brand Trader. Har banken ikke inden den angivne frist modtaget dine anvisninger, eller har du ikke stilletde nødvendige midler til rådighed - har banken ret til, men er ikke forpligtet til, at sælge tegningsretter. Ubenyttede tegningsretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, slettes automatisk efter at tegningsperioden er udløbet, uden at du får besked om det. - hjemtager banken flest mulige fondsaktier og sælger eventuelle overskydende fondsaktieretter for din regning. Ubenyttede fondsaktieretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, kan slettes, uden at du får besked om det, når tidsfristen i lov om aktie- og anpartsselskaber er overholdt. Banken påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg gennemføres. Er værdien af tegningsretterne mindre end salgsomkostningerne, kan banken undlade at sælge tegningsretterne Konvertible obligationer Læser banken i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsaviser, at konvertible obligationer kan konverteres, sender banken en meddelelse til dig, hvis konverteringsfristen gør det muligt. Meddelelsen er kun en information og indeholder ingen anbefaling. I meddelelsen fastsætter vi en frist for, hvornår vi skal have anvisninger, om du ønsker, at vi: - konverterer de konvertible obligationer til aktier - indkasserer de konvertible obligationer ved forfald Modtager banken ikke anvisninger fra dig, inden fristen udløber, har banken ret til - for din regning og risiko - at vælge den mulighed, der efter bankens skøn er mest fordelagtig for dig. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke forvente, at banken sender en meddelelse til dig om konverteringen Købstilbud Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser opmærksom på, at der er fremsat købstilbud, giver banken besked til de berørte kunder, hvis tidsfristen gør det muligt. Beskeden er ingen anbefaling, men indeholder kun en orientering om købstilbuddet og eventuelt købstilbuddet. Banken påtager sig intet ansvar, hvis du ikke benytter dig af købstilbuddet. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke forvente, at banken sender en meddelelse til dig om købstilbuddet. 4. Registrering af værdipapirer på VP Securities Fondsaktiver - omsættelige papirløse værdipapirer - skal registreres i en værdipapircentral, der også noterer rettigheder over fondsaktiverne. Skal depotet indeholde værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral, får depotet automatisk tilknyttet en konto i VP Securities (en VP-konto). Alm. Brand Bank fører denne konto på dine vegne. VP Securities fastsætter regler for, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal godkendes af Finanstilsynet. Regler om VP Securities fremgår af lov om kapitalmarkeder med tilhørende bekendtgørelser samt EU Forordning nr. 909/2014 (CSD Forordningen). Du kan læse mere om regler på VP Securities hjemmeside Til- og fravalg af VP-meddelelser Du modtager de meddelelser, som indeholder informationer, du ikke modtager på anden måde. Du har som depothaver eller rettighedshaver mulighed for at ændre de standardvalg, som banken har foretaget. Du kan helt generelt foretage til- eller fravalg af VP-meddelelser efter eget ønske, men inden for lovens rammer Renter og udbytte mv. Vi indsætter renter og udtrukne beløb på kontoen på forfaldsdagen. Efter fradrag af udbytteskat efter de gældende regler indsætter vi udbytte af aktier og investeringsbeviser på kontoen. Det sker tidligst 3. bankdag efter, at udbyttet er vedtaget på generalforsamlingen eller af selskabets/foreningens bestyrelse. Hvis det udloddende selskab/forening udbetaler udbyttet i en valuta som ikke er danske kroner, er der typisk mere end 3 bankdage mellem vedtagelsen af udbyttet og datoen, hvor vi indsætter beløbet på kontoen Nedsættelse af udbytteskat for VP-registrerede værdipapirer Er du valutaindlænding og dermed skattepligtig til Danmark, kan du for enkelte udenlandske værdipapirer indgå en særlig aftale med os om nedsættelse af udbytteskat, medmindre der tilbydes automatisk nedsættelse af udbytteskat for det pågældende værdipapir. Er du valutaudlænding og dermed skattepligtig til et andet land end Danmark, kan der efter særlig aftale registreres nedsættelse af udbytteskatten i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem valutaudlændingens hjemland og aktiens hjemland Notering af værdipapirer på navn Danske obligationer kan ikke noteres på navn. Et selskab eller en investeringsforening kan i sine vedtægter bestemme, at aktier eller investeringsbeviser skal udstedes som navnepapirer eller ihændehaverpapirer. Navnepapirer vil altid blive noteret på depothavers navn, hvis ikke du udtrykkelig ønsker ihændehaverpapirer. De fleste selskaber/investeringsforeninger har en bestemmelse i deres vedtægter om, at aktionærer skal have aktier/investeringsbeviser noteret på navn i et nærmere fastlagt tidsrum for at kunne opnå stemmeret på en generalforsamling. Du kan som alternativ lade dine aktier/investeringsbeviser notere i en tredjepersons navn ved brug af et såkaldt "aktiebogsnavn". Hvis du gør brug af muligheden for at anvende et aktiebogsnavn i depotet, vil det gælde for alle navnenoterede aktier i depotet. Det vil være aktiebogsnavnet, der bliver noteret i selskabets aktiebog, og alle meddelelser, der udsendes fra selskabet, vil blive sendt til aktiebogsnavnet. Det samme vil gælde for adgangskort og stemmesedler til selskabets generalforsamlinger. Efter bekendtgørelse om registrering i en værdipapircentral bestemmer du selv, om aktier/ investeringsbeviser skal noteres på navn eller ej, uanset bestemmelserne i selskabets vedtægter. I forbindelse med salg af navnenoterede aktier og investeringsbeviser bliver de automatisk afnoteret i selskabets aktiebog.

4 Side Rettigheder over værdipapirer I henhold til lov om kapitalmarkeder skal samtlige rettigheder over fondsaktiver registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe, der handler i god tro. Disse rettigheder er fx ejendomsret, pant eller udlæg Anmeldelser af rettigheder Anmeldelser om registrering af rettigheder på en VP-konto skal mindst indeholde oplysninger om: - rettighedshavers navn, adresse, CPR-nr. og eventuelt CVR-nr. - de fondsaktiver, som anmeldelsen angår - det kontoførende institut - rettighedens art - hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning. Du skal foretage anmeldelsen skriftligt, og den kan ikke ske med telefon, telefax, telex, telegram, eller andre elektroniske kommunikationsmidler, hvis ikke du har truffet særlig aftale om det med banken. Du kan foretage anmeldelsen til en af Alm. Brand Banks afdelinger i den depotførende afdelings normale åbningstid. Du kan kræve en skriftlig bekræftelse for modtagelsen af anmeldelsen og tidspunktet for modtagelsen Dokumentation for anmeldelse I forbindelse med anmeldelse om registrering af rettigheder over værdipapirer kan banken kræve dokumentation for, at - du har ret til at foretage anmeldelsen - den anmeldte rettighed kan registreres - rettigheden består. Banken kan desuden kræve de oplysninger og den dokumentation, som banken mener er nødvendige, før registreringen kan ske Registrering af rettigheder Når banken modtager din anmeldelse, foretages en prøvelse for at afgøre, om anmeldelsen kan registreres eller ej. Har vi ikke de nødvendige oplysninger, eller er grundlaget for registrering af rettigheden ikke til stede, afviser vi anmeldelsen. Du vil modtage begrundelse for afvisningen og oplysninger om din mulighed for at klage. Angår anmeldelse af rettighed kun en del af de værdipapirer, der er registreret på depotet, bliver de overført til et nyt depot. Rettigheden bliver så registreret på det nye depot. Når banken sender en anmeldelse om registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i en værdipapircentral, får registreringen retsvirkning fra det tidspunkt, hvor den endelige prøvelse i VP Securities sker Meddelelse om det registrerede Ved registrering, ændring eller sletning af rettigheder over et fondsaktiv og ved ændring af det kontoførende institut kan VP Securities sende besked til dig og andre berettigede om det Klageadgang Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller slettelseaf rettigheder over fondsaktiver, registreret i en værdipapircentral, skal ske skriftligt til Klagenævnet for værdipapircentraler, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Du skal betale et klagegebyr, og klagen skal være indgivet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket, eller senest 6 uger efter, at Alm. Brand Bank har afvist eller undladt at registrere anmeldelsen. 5. Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral 5.1. Renter og udbytte mv. Afregning sker altid på en dansk bankdag. For værdipapirer, der opbevares hos en af bankens forretningsforbindelser i bankens navn, kan du normalt forvente, at beløbet indsættes på din konto på forfaldsdagen. Har banken ikke selv modtaget beløbet, vil indbetaling først ske, når banken har modtaget og råder over beløbet. Vi indsætter aktieudbytte og øvrigt afkast på din konto med rentemæssig virkning 1 dag efter betalingsdato. Banken tilbyder hjælp til tilbagesøgning af udenlandsk rente- og udbytteskat efter aftale og mod gebyr Udenlandsk skat af udlodninger Ved udlodning af udbytte tilbageholdes der som udgangspunkt udbytteskat efter de skatteregler og satser, der gælder i de enkelte selskabers hjemland. Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med en række lande. Det betyder, at udbytteskatten kan reduceres til en lavere sats ved udbetaling af udbyttet. I nogle tilfælde kræver det dog en særlig aftale med os. I nogle af de lande hvor udbytteskatten ikke reduceres ved udbetalingen, kan du i visse tilfælde lave en særskilt aftale med os om delvis hjemsøgning af udbytteskatten Corporate actions Modtager banken oplysninger fra sin udenlandske forretningsforbindelse om tilbud affødt af værdipapirbeholdninger (corporate actions) sender vi meddelelsen videre til dig, hvis tidsfristen gør det muligt, og bankens forretningsmæssige vilkår er opfyldt. Banken kan undlade at udsende tilbud, hvis væsentlige betingelser i tilbuddet, herunder pris, vurderes dårligere end aktuelle markedsvilkår. Meddelelsen er kun en information og indeholder ikke nogen anbefaling fra banken. Meddelelsen vil indeholde oplysninger om banken's svarfrist. Har banken ikke modtaget svar inden fristen, angiver meddelelsen, hvilken handling banken udfører. Bogføring af værdipapirer og provenue sker, når afregningsgrundlaget er stillet til disposition fra den udenlandske forretningsforbindelse Notering på navn Udenlandske obligationer, aktier og investeringsbeviser kan ikke navnenoteres, selv om det eventuelt er muligt i udsteders hjemland. Modtager banken udenlandske papirer, der er noteret på navn, vil navnenoteringen efter modtagelsen blive fjernet, da der som udgangspunkt ikke kan opbevares navnenoterede papirer hos vores udenlandske depotbanker. Det betyder, at du ikke modtager information fra selskabet, fx meddelelser om generalforsamlinger, årsregnskaber m.m. Hvis du fortsat ønsker papirerne navnenoteret, kan de ikke opbevares i banken. 6. Danske værdipapirer - der ikke er registreret i en værdipapircentral 6.1. Obligationer Banken kontrollerer ikke obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis ikke vi har aftalt andet med dig. Foreligger der en aftale, indkasserer vi udtrukne, opsagte obligationer og rentekuponer, når de forfalder, og vi indsætter beløbene på kontoen Aktier mv. Banken indkasserer udbytter fra deponerede aktier mv., hvis vi har indgået aftale med dig om det, og vi indsætter beløbet på kontoen, samtidig med at du får besked om det. Udbytte af fysiske danske aktier indsættes på kontoen snarest muligt

5 Side 5 efter, at banken har fået kendskab til udbyttebetalingen Pantebreve og lign. Vi modtager pantebreve m.v. til opbevaring i depot. Hvis ikke du har aftalt andet med os, påtager vi os for pantebreve, gældsbreve og lignende, at: - underrette debitor om deponeringen, hvis debitor har en adresse i Danmark. - modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din konto. Banken er på depothavers vegne tilmeldt "BetalingsService" som kreditor. For pantebrevsydelser mv., som betales gennem dette system, gælder de regler, der er gældende for systemet. Du kan få reglerne ved at henvende dig til banken. - underrette dig, når ydelser er betalt. 7. Særlige regler 7.1. Værge ne omfatter også dem, som du er eller bliver værge for Børneopsparing ne omfatter også børneopsparingsordninger, som du har oprettet eller opretter senere. 8. Ændringer Banken kan ændre disse vilkår med 1 måneds varsel. Gældende fra 3. september modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette dig om det. Vi modtager sådanne beløb med forbehold af din godkendelse og uden ansvar for banken. - sende påkravsmeddelelse ifølge tinglysningsloven. - udfærdige nødvendige rykningspåtegninger på pantebreve. Banken kan kræve et gebyr for det.

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige på

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende Depotregler er tilgængelige på Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Djurslands Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Ringkjøbing Landbobank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr Depotregler D00PDFXDEPRGL/2.0 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sparekassen, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende

Læs mere

Depotregler. Side 1. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7, 2100 København Ø

Depotregler. Side 1. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7, 2100 København Ø Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Alm. Brand Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. og som et vilkår for afvikling og opbevaring af

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige på

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende Depotregler er tilgængelige på Depotregler D00PDFXDEPRGL/2.1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Djurslands Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende

Læs mere

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Ringkjøbing Landbobank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot 04.12.2017 Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Side 2/7 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i Lægernes

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra 13. december 2017 Følgende vilkår gælder for opbevaring af værdipapirer i depot i Nykredit Bank. Gældende version af vilkårene kan altid findes

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende fra den 1. januar 2018 Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er SEB ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er SEB ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1. Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1 1. Generelt Nærværende betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot i Broager Sparekasse indeholder en generel orientering omde vilkår, der gælder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot i Handelsbanken indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Handelsbanken dine værdipapirer og

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

opbevares Generelt rs Bank A/S.. Oprettelse af depot Danske Andelskassers Bank A/S Samledepot

opbevares Generelt rs Bank A/S.. Oprettelse af depot Danske Andelskassers Bank A/S Samledepot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med Danske Andelskasser rs Bank A/S.. Vilkårene

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gældende pr. 1. maj 2018 1. Generelt 1.1. Disse betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter gælder for depoter, som en kunde opretter i BankNordik.

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

Regler for opbevaring af Værdipapirer i Depot i Alm. Brand Bank

Regler for opbevaring af Værdipapirer i Depot i Alm. Brand Bank Regler for opbevaring af Værdipapirer i Depot i Alm. Brand Bank Ver. 0118 1. Generelt Alm. Brand Banks depotbestemmelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Salling Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for &DIT. depot. I depotet opbevarer Salling Bank A/S &DINE.

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 DB0175 2017.10 Disse betingelser (Betingelserne) gælder for depoter, som en kunde (Kunden) opretter hos Danske Bank i henhold til en aftale om depot

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Pr. 5. august 2016 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Pr. 5. august 2016 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Pr. 5. august 2016 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske meddelelser 2

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort. PenSam Bank

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort. PenSam Bank Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort PenSam Bank 2 Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort 3 Tillægsaftale om Tillægsaftale om 1. 1.1 Kunden og PenSam Bank, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om værdipapirhandel og depotændring

Aftale om værdipapirhandel og depotændring Aftale om værdipapirhandel og depotændring Parter Depotindehaver Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C CPR-nr./CVR-nr. Depotnr. 8411 122949 Kundekategori Detail Konto for obligationsrente 0069556728 Pengeinstitut

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Sådan handler Jyske Bank

Sådan handler Jyske Bank 1. Om forretningsbetingelserne Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Dem og banken. Her kan De læse om både Deres og bankens rettigheder og pligter. Bankens almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Leverandørservice

Generelle regler for debitorer i Leverandørservice Generelle regler for debitorer i Leverandørservice Gældende fra 14. september 2019 1. Hvad er Leverandørservice? Leverandørservice er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere