DANSK Den elektroniske vejledning findes på Åbn følgende weblink for at få flere oplysninger om energiforbrug og andre tekniske data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK Den elektroniske vejledning findes på Åbn følgende weblink for at få flere oplysninger om energiforbrug og andre tekniske data"

Transkript

1 LAGAN DK NO

2 DANSK Den elektroniske vejledning findes på Åbn følgende weblink for at få flere oplysninger om energiforbrug og andre tekniske data for produktet:

3 NORSK Den elektroniske brukermanualen er tilgjengelig fra For mer informasjon om energiforbruket og annen teknisk informasjon om dette produktet, benyttes følgende link:

4 DANSK 5 NORSK 19

5 DANSK 5 Indhold Oplysninger om sikkerhed 5 Sikkerhedsvejledning 8 Installation 9 Beskrivelse af produktet 10 Betjening 11 Første brug 11 Daglig brug 11 Råd og tip 12 Rengøring og vedligeholdelse 13 Fejlfinding 14 Tekniske oplysninger 16 Miljøhensyn 17 IKEAs garanti 17 Med forhold for ændringer uden varsel. Oplysninger om sikkerhed Før installation og brug af apparatet bedes du læse den medfølgende brugsanvisning omhyggeligt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis forkert installation og brug medfører personskade og skader. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, så den kan læses i fremtiden. Sikkerhed for børn og udsatte personer Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget undervisning i, hvordan apparatet kan bruges på sikker måde, og hvis de har forstået de medfølgende farer. Apparatet kan bruges af børn i aldersgruppen 3-8 år og af personer med omfattende og komplekse handicaps, hvis de har modtaget forsvarlig undervisning. Børn under 3 år må ikke komme i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Lad ikke børn lege med apparatet. Børn må ikke rengøre eller udføre vedligeholdelse på apparatet uden opsyn. Børn i aldersgruppen 3-8 år må sætte ting ind i og tage ting ud af køleapparater.

6 DANSK 6 Hold al emballage uden for børns rækkevidde, og bortskaf emballagen på korrekt vis. Generelt om sikkerhed Apparatet er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelser, eksempelvis: -- Stuehuse, kantineområder i forretninger, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer. -- Af gæster på hoteller, moteller, B&B og andre former for beboelsesområder. -- Catering eller lignende anvendelser inden for engrosområdet. Denne type køleskab bruges i stort omfang på hoteller, kontorer, kollegier og i beboelsesejendomme. Det er bedst egnet til afkøling og opbevaring af madvarer som fx frugt og drikkevarer. Dets fordele er den lille størrelse, lave vægt, lave energiforbrug og nemme betjening. Sørg for at holde ventilationsåbninger på apparatet eller i indbygningselementer fri for forhindringer. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Brug ikke elektriske apparater inden i køleskabet, med mindre de er af en type, som producenten anbefaler. Sprøjt ikke vand eller damp ind i apparatet for at rengøre det. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende produkter, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Opbevar ikke eksplosive materialer som fx aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette apparat.

7 DANSK 7 Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret tekniker for at undgå fare. Kontrollér, at netledningen ikke sidder i klemme eller er beskadiget, når du placerer apparatet. Placér ikke stikdåser med flere stik eller bærbare strømforsyninger bag apparatet. Åbning af døren i længere perioder kan medføre en betydelig forøgelse af temperaturen i apparatets rum. Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, og tilgængelige afløbssystemer. Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været anvendt i 48 timer. Skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage. Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet for at undgå kontakt med eller dryp på andre madvarer. Hvis køleapparatet er tomt i en længere periode, skal du slukke apparatet, afrime, rengøre, tørre apparatet samt lade døren stå åben for at forhindre dannelse af mug i apparatet. Rum med to stjerner til frosne madvarer er egnede til opbevaring af frosne madvarer, opbevaring eller tilberedning af is og frysning af isterninger. Rum med henholdsvis en, to eller tre stjerner er ikke egnede til indfrysning af friske madvarer. Køleapparatet er ikke egnet til indfrysning af madvarer. Køleskabet er ikke egnet til indbygning. Apparatet har et lys til indvendig belysning. Lysenheden må kun udskiftes af en servicemedarbejder. Kontakt dit autoriserede servicecenter. ADVARSEL: Apparatet skal fastgøres i henhold til instruktionerne for at undgå fare på grund af ustabilitet.

8 DANSK 8 Sikkerhedsvejledning Installation Advarsel! Apparatet må kun installeres af en kvalificeret person. Fjern al emballage og transportskruerne. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der fulgte med apparatet. Vær altid forsigtig ved flytning af apparatet, der er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring apparatet. Vip ikke køleskabet i en vinkel på mere end 45 fra dets opretstående stilling, når det skal flyttes. Vent mindst 4 timer, før apparatet tilsluttes strømforsyningen. Dette er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren. Installér ikke apparatet i nærheden af radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader. Apparatets bagside skal anbringes mod væggen. Installér ikke apparatet på et sted med direkte sollys. Installér ikke apparatet på områder med for høj fugtighed eller kulde som fx udhuse, garager eller vinkældre. Når apparatet skal flyttes, skal du løfte det op i forkanten for at undgå, at gulvet bliver ridset. Elektrisk tilslutning Advarsel! Risiko for brand og elektrisk stød. Advarsel! Kontrollér, at netledningen ikke sidder i klemme eller er beskadiget, når du placerer apparatet. Advarsel! Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontrollér, at specifikationerne på typepladen er kompatible med de elektriske nominelle værdier for elnettet. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er tilfældet. Brug altid en korrekt installeret og stødsikker stikkontakt. Pas på ikke at beskadige de elektriske dele (fx netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for udskiftning af de elektriske dele. Netledningen skal befinde sig under netstikkets niveau. Sæt først stikket i stikkontakten, når installationen er helt fuldført. Sørg for, at der er fri adgang til stikket efter installationen. Undgå at trække i netledningen for at slukke apparatet. Træk altid kun i selve stikket. Kun Storbritannien og Irland. Apparatet er udstyret med et stik til elnettet på 13 A. Brug kun en sikring på 13 A ASTA (BS 1362), hvis sikringen på stikket skal udskiftes. Brug Advarsel! Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand. Apparatet indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), der er en naturlig gasart med en høj grad af miljømæssig kompatibilitet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kredsløbet med kølemidlet isobutan. Kompressorens overflade bliver varm: Kompressorens overflade kan blive varm ved normal drift. Rør ikke ved den med hænderne. Foretag ingen ændringer af apparatets specifikationer. Sæt ingen el-apparater (fx ismaskiner) ind i apparatet, medmindre producenten har angivet det som egnet. Hvis der opstår skade på kølekredsløbet, skal du sikre dig, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Sørg for udluftning af rummet. Lad ikke varme genstande komme i berøring med apparatets plastikdele. Læg ikke sodavand i rummet til frosne madvarer. Det vil skabe tryk på drikkevarebeholderen. Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet. Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i eller i nærheden eller på apparatet.

9 DANSK 9 Berør ikke kompressoren eller kondensatoren. De er varme. Undgå at fjerne eller røre ved genstande fra rummet til frosne madvarer, hvis du har våde eller fugtige hænder. Optøet mad må ikke lægges tilbage i rummet til frosne madvarer. Følg opbevaringsinstruktionerne, når du emballerer frosne madvarer. Indvendigt lys Advarsel! Risiko for elektrisk stød. Lyset er kun beregnet til indvendig belysning i apparatet. Må ikke bruges til boligoplysning. Rengøring og vedligeholdelse Advarsel! Risiko for personskade eller skade på apparatet. Før der foretages vedligeholdelse, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af stikkontakten. Apparatet indeholder kulbrinter i kølesystemet. Kun en kvalificeret person må udføre vedligeholdelse og påfyldning af kølemiddel. Undersøg vandafløbet fra apparatet regelmæssigt og rengør det efter behov. Hvis vandafløbet er blokeret, vil afrimningsvand samle sig i bunden af apparatet. Bortskaffelse Advarsel! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip ledningen af og smid den væk. Fjern døren for at forhindre, at børn og husdyr kan blive lukket inde i apparatet. Kredsløbet til kølemidlet og isoleringsmaterialerne i apparatet er miljøvenlige. Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din kommune for yderligere oplysninger om, hvordan apparatet kan bortskaffes på korrekt måde. Undgå at beskadige den del af køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren. Installation Opstilling Advarsel! Se afsnittet om sikkerhed. Følg den særskilte samlingsvejledning for at installere apparatet. Installér ikke apparatet i et område med høj temperatur eller luftfugtighed. Apparatet skal placeres, så skader på grund af fugt og rust. Dette apparat bør installeres i et tørt og godt ventileret indendørs område, hvor rumtemperaturen svarer til klimaklassen på apparatets typeskilt: Klimaklasse SN C N C ST C T C Rumtemperatur -- SN angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på C. -- N angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på C. -- ST angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på C. -- T angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på C. Der kan opstå funktionsproblemer for visse modeltyper, hvis de bruges uden for dette interval. Der kan kun garanteres korrekt drift inden for det specificerede temperaturinterval. Ret henvendelse til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter, hvis du har spørgsmål om installationen.

10 DANSK 10 Placering Installér apparatet i god afstand fra varmekilder, fx radiatorer, fyr, direkte sollys osv., for at opnå den bedste ydelse. Sørg for, at luften kan cirkulere uhindret rundt om bagsiden af skabet. Forsigtig! For at sikre korrekt funktion i omgivende temperaturer på over 38 C tilrådes det at holde en afstand på 30 mm mellem apparatets sider og tilstødende møbler. Elektrisk tilslutning Forsigtig! FJERN IKKE STIKBENET TIL JORDFORBINDELSES. BRUG IKKE ADAPTER. BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNING. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død, brand eller elektrisk stød. Før apparatet tilsluttes, skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen angivet på typeskiltet svarer til boligens strømforsyning. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord. Stikket på netledningen er udstyret med en kontakt til dette formål. Hvis strømforsyningen i boligen ikke har jordforbindelse, skal apparatet efter råd fra en autoriseret elektriker tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de ovennævnte sikkerhedsforholdsregler ikke overholdes. Dette apparat overholder forskrifterne i EØF-direktiverne. Beskrivelse af produktet Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet. 1 Opbevaringshylder 2 Rum med tre stjerner til frosne madvarer 3 Termostatknap og indvendigt lys 4 Variabel opbevaringsboks 5 Frugt- og grøntsagsskuffe 6 Typeskilt

11 DANSK 11 Betjening Sådan tændes apparatet Sæt stikket på netledningen i stikkontakten. Indstil termostaten til en middel indstilling (Se Temperaturregulering ). Indstil apparatet til en koldere temperatur, når du tænder køleskabet første gang, og lad det køre uden indhold, indtil det stopper automatisk ved den indstillede temperatur. Det varer normalt 2-3 timer. Indstil derefter termostaten til den ønskede temperatur, og læg madvarer i apparatet. Sådan slukkes apparatet Apparatet slukkes ved at dreje termostatknappen hen på SLUK. Lad apparatet køle helt af, før du lægger madvarer i skabet. Det er bedst at vente 24 timer, før du lægger madvarer i. Temperaturregulering Temperaturen reguleres automatisk. Gør som følger for at betjene apparatet: Drej termostatknappen hen til en lavere indstilling for at opnå minimal afkøling. Drej termostatknappe hen til en højere indstilling for at opnå maksimal afkøling. Normalt er det passende at indstille til en mellemindstilling. Justér temperaturindstillingen, og husk på, at temperaturen i apparatet afhænger af: rumtemperatur hvor ofte døren åbnes mængden af opbevarede madvarer apparatets placering. Vigtigt! Hvis den omgivende temperatur er høj, eller hvis apparatet er helt fyldt op, og køleskabet er indstillet til den laveste temperatur, kan apparatet køre konstant, hvilket kan medføre, at der dannes is på bagvæggen. I dette tilfælde skal der indstilles en højere temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning og dermed lavere energiforbrug. Første brug Indvendig rengøring Før apparatet bruges første gang, bør du vaske de indvendige sider og det indvendige tilbehør med lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et helt nyt produkt. Tør grundigt efter. Vigtigt! Brug ikke vaskepulver eller rengøringsmiddel med slibemidler, da det vil ødelægge overfladen. Daglig brug Temperaturindikator Dette apparat sælges i Frankrig. I henhold til gældende bestemmelser i dette land skal køleskabet være udstyret med en temperaturmåler i det nederste rum i køleskabet for at indikere den koldeste zone.

12 DANSK 12 Råd og tip Normale driftslyde Følgende lyde er normale under drift: Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra kølerørene, når kølevæske pumpes rundt. Der kommer en summende og pulserende lyd fra kompressoren, når kølevæske pumpes rundt. Der kommer en pludselig knækkende lyd fra apparatets inderside forårsaget af termisk udvidelse (som er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen). Energisparetips Åbn ikke døren alt for tit, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Kompressoren kan køre konstant og danne rim eller is på fordamperen, hvis rumtemperaturen er høj, og der er indstillet en meget lav indvendig temperatur. I dette tilfælde skal du indstille en højere indvendig temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning og dermed lavere energiforbrug. Råd om køling af friske madvarer sæt ikke varm mad eller dampende væsker i køleskabet; læg låg på maden eller dæk den til, især hvis den har en stærk smag; anbring maden på en sådan måde, at luften kan cirkulere frit omkring den. Råd om køling Nyttige tip: Kød (alle typer): Indpakkes i en egnet emballage og placeres på glashylden over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i maksimalt 1-2 dage. Tilberedte madvarer, kolde retter: Tildækkes, og placeres på en vilkårlig hylde. Frugt og grøntsager: Rengøres grundigt, og placeres i en særlig skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke opbevares i køleskabet, medmindre de er indpakkede. Smør og ost: Placeres i en særlig lufttæt beholder eller pakkes ind i aluminiumsfolie eller en plastpose for at reducere luftmængden så meget som muligt. Flasker: Lukkes med en prop, og placeres i flaskehylden på døren eller (hvis tilgængelig) i flaskereolen. Råd om brugen af apparatet Jo flere madvarer der opbevares, og jo længere døren er åben, desto større bliver strømforbruget. Det kan ligefrem medføre funktionsfejl. Sæt stikket på netledningen i stikkontakten med mellemrum på over 10 minutter. Opbevar ikke drikkevarer i flasker i rummet til frosne madvarer for at forhindre, at glasset springer og beskadiger køleskabet. Åbn døren så få gange som muligt under en strømafbrydelse. Ved afrimning må du aldrig bruge skarpe genstande eller metalgenstande til at fjerne islaget fra fordamperens overflade, da det beskadiger fordamperen. Rør ikke ved madvarer eller beholdere i rummet til frosne madvarer med våde hænder for at forhindre, at du får forfrysninger. Opbevaring af frosne madvarer Lad apparatet køre i mindst 2 timer på den koldeste indstilling, når du starter apparatet første gang eller efter en længere periode uden brug, før du lægger produkter i rummet. Når du lukker og forsegler indpakningen, skal du sørge for, at der ikke kan komme luft eller fugtighed ind eller ud. Ellers kan du få madlugt og smagsoverførsel i hele køleskabet, og det kan også udtørre frosne madvarer. Bemærk: Læg aldrig madvarer eller drikkevarer på flaske i rummet til frosne madvarer. Efterlad tilstrækkelig plads i rummet til frosne madvarer, så luften kan cirkulere rundt om pakkerne. Derved opnår du den bedste ydeevne. Sørg også for, at der er tilstrækkeligt frirum forrest i køleskabet, så døren kan lukke helt til. Råd for opbevaring af frosne madvarer For at få den bedste ydelse af køleskabet bør du: Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret hos den handlende; Sørg for, at frosne madvarer bringes fra supermarkedet til rummet til frosne madvarer på den kortest mulige tid. Åbn ikke døren alt for tit, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.

13 DANSK 13 Madvarer, der er tøet op, har meget kort holdbarhed og må ikke fryses ned igen. Overskrid ikke udløbsdatoen, der er angivet af madvareproducenten. Advarsel! I tilfælde af afrimning ved et uheld, fx på grund af en strømafbrydelse, og strømmen har været afbrudt længere end værdien vist i diagrammet over de tekniske specifikationer under Afrimningstid, skal de optøede madvarer bruges hurtigt. Optøning Dybtfrosne eller frosne madvarer kan, før de skal bruges, optøs i køleskabsrummet eller ved stuetemperatur, afhængig af hvor megen tid der kræves til dette. Små stykker kan endda tilberedes, mens de stadig er frosne, og direkte fra rummet til frosne madvarer: Tilberedningen tager i så fald længere tid. Rengøring og vedligeholdelse Advarsel! Se afsnittet om sikkerhed. Generelle advarsler Forsigtig! Tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden; vedligeholdelse og genopladning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. Apparatets tilbehør og dele er ikke egnede til at blive rengjort i opvaskemaskine. Indvendig rengøring Før du bruger apparatet første gang, bør den indvendige side og alt tilbehøret vaskes med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af nyt produkt. Herefter skal det aftørres grundigt. Forsigtig! Brug ikke vaskepulver eller rengøringsmiddel med slibemidler, da det vil ødelægge overfladen. Første gang apparatet tændes Forsigtig! Før du sætter stikket i stikkontakten og tænder for apparatet første gang, skal apparatet have stået i opretstående stilling i mindst 4 timer. Dette sikrer, at olien har haft tilstrækkelig lang tid til at løbe tilbage i kompressoren. I modsat fald kan kompressoren eller de elektroniske dele tage skade. Regelmæssig rengøring Forsigtig! Undgå at trække i, flytte eller beskadige rør og/eller ledninger i køleskabet. Forsigtig! Beskadig ikke kølesystemet. Forsigtig! Når apparatet skal flyttes, skal du løfte det op i forkanten for at undgå, at gulvet ridses. Udstyret skal rengøres regelmæssigt: 1. Rengør indersiden og tilbehøret med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel. 2. Efterse regelmæssigt dørens pakningslister og tør dem af, så de er rene og frie for belægninger. 3. Skyl efter og tør omhyggeligt. 4. Hvis det er muligt, bør du rengøre kondensatoren og kompressoren på apparatets bagside med en børste. Dette forbedrer apparatets ydeevne og sparer strøm. Pause i brug Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage følgende forholdsregler: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Fjern al maden. 3. Afrim (efter behov) og rengør apparatet og alt tilbehøret. 4. Rengør apparatet og alt tilbehøret. 5. Lad døren(ene) stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt. Forsigtig! Bed en person om at kontrollere apparatet ind imellem, hvis du lader apparatet være tændt, for at undgå, at madvarer i køleskabet bliver fordærvede i tilfælde af en strømafbrydelse.

14 DANSK 14 Afrimning af køleskabsrummet Afrimningen foregår automatisk: Afrimningsvandet på den indvendige bagvæg løber ned i drypbakken på ydersiden, hvor det fordamper automatisk. Afrimning af rum til frosne madvarer Der kan dannes et tykt lag rim på grund af ændringer i årstiderne. Gør følgende for manuel afrimning. Drej termostaten til stillingen SLUK, og lad lågen til rummet til frosne madvarer stå åben. Fjern alle madvarer, bakke til isterninger og hylde, eller læg det i køleskabsrummet. Rens og tør den smeltede is af med en klud. Efter afrimning skal termostatknappen indstilles til den oprindelige position. Forsigtig! Brug ikke skarpe genstande til at fjerne rimen eller adskille de frosne madvarer for at forhindre at beskadige væggen i rummet til frosne madvarer. Fejlfinding Advarsel! Se afsnittet om sikkerhed. Hvad gør jeg hvis... Problem Mulig årsag Løsning Apparatet virker ikke. Apparatet støjer. Apparatet er slukket. Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten. Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Apparatet er ikke tilstrækkeligt understøttet. Tænd for apparatet. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til stikkontakten. Kontakt en autoriseret elektriker. Kontrollér, om apparatet står stabilt. Lampen lyser ikke. Lampen er defekt. Kontakt din nærmeste IKEA-butik. Kompressoren arbejder konstant. Temperaturen i køleskabet er for lav/ høj. Temperaturen er forkert indstillet. Der blev lagt mange madvarer ind i skabet på samme tid. Stuetemperaturen er for høj. Madvarerne, som du har anbragt i køleskabet, var for varme. Døren er ikke lukket rigtigt. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Døren er ikke lukket rigtigt. Madvarernes temperatur er for høj. Der blev lagt mange madvarer ind i skabet på samme tid. Rimens tykkelse er over 4-5 mm. Døren er blevet åbnet for mange gange. Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet. Se under afsnittet Betjening. Vent nogle timer, og kontrollér så temperaturen igen. Se klimaklassediagrammet på typeskiltet. Lad madvarerne afkøle til stuetemperatur, før du lægger dem ind. Se under Lukning af døren. Indstil en højere/lavere temperatur. Se under Lukning af døren. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før du lægger dem ind. Læg færre madvarer ind på samme tid. Afrim apparatet. Åbn kun døren, når det er nødvendigt. Kontrollér, at der er cirkulation af kold luft i apparatet.

15 DANSK 15 Problem Mulig årsag Løsning Maden i kølerummet er frossen. Maden i kølerummet er ikke kold. Afrimningsvand løber ned af indersiden af rummet eller i bunden. Der dannes for megen fugtighed i skabet. Døren lukker ikke helt. Termostatknappen er indstillet til en for lav temperatur. Madvarerne rører ved fryseelementet på køleskabets indvendige bagside. Luftventilerne i kølerummet er blokerede. Dette forhindrer den kolde luft i at cirkulere frit. Døren(e) har været åbnet for ofte eller er ikke lukket rigtigt. Der er lige blevet lagt store mængder madvarer i køleskabet eller i frostrummet. Termostatknappen er indstillet for lavt. Vandafløbet er tilstoppet. Luftventilerne i køleskabet er blokerede. Døren åbnes for ofte. Madvarerne er ikke pakket godt nok ind. Temperaturen er ikke indstillet korrekt i henhold til de omgivende forhold. Hylderne sidder forkert. Dørens pakninger er snavsede. Apparatet er ikke i niveau. Drej termostatknappen til en lavere indstilling (højere temperatur). Flyt maden væk fra bagsiden. Sørg for, at luften kan cirkulere i kølerummet. Undgå at åbne køleskabsdøren alt for ofte. Læg mindre mængder madvarer ind ad gangen. Drej termostatknappen til en højere indstilling (lavere temperatur). Brug rensebørsten til at fjerne tilstoppelsen. Sørg for, at luften kan cirkulere i kølerummet. Undgå at åbne køleskabsdøren alt for ofte. sørg for, at madvarerne er pakket rigtigt. Drej termostatknappen til en højere indstilling (lavere temperatur). Sørg for, at hylderne er anbragt rigtigt. Rengør dørens pakninger. Sørg for, at apparatet installeres plant. Hvis dit apparat stadig ikke fungerer korrekt, når du har undersøgt ovenstående, bedes du kontakte din nærmeste IKEA butik. Lukning af døren 1. Rengør dørens pakninger. 2. Justér om nødvendigt døren. Se den særskilte samlingsvejledning. 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret. Udskiftning af lampen Apparatet har et lys til indvendig belysning. Lysenheden må kun udskiftes af en servicemedarbejder.

16 DANSK 16 Tekniske oplysninger Produktkategori EN 62552:2020 EN 62552:2013 Produkttype Køleskab Køleskab Installationstype Fritstående Fritstående Produktmål Højde 832 mm 832 mm Bredde 550 mm 550 mm Dybde 570 mm 570 mm Nettorumfang Køleskab 97,0 l 97 l Rum til frosne madvarer 16,0 l 16 l Afrimningssystem Køleskab automatisk automatisk Rum til frosne madvarer Manuel Manuel Antal stjerner Afrimningstid 9 timer 12 timer Indfrysningskapacitet / 2 kg/24 timer Energiforbrug 175 kwh/a 136 kwh/år Støjniveau 39 db, C 39 db Energiklasse F A++ Spænding V V Frekvens 50 Hz 50 Hz Varenummeret og serienummeret findes på typepladen på apparatets venstre side indvendigt. Varenummer (kode på 8 cifre) XXX.XXX.XX Serienummer (starter med SN, kode på 22 cifre) Billede er kun til reference

17 DANSK 17 Miljøhensyn Genbrug materialer med symbolet. Placér emballagen i dertil beregnede containere med henblik på genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Returnér produktet til din lokale genbrugsstation eller kontakt din kommune. IKEAs garanti Hvor længe gælder IKEA-garantien? Garantien gælder i 2 år fra den oprindelige købsdato for apparatet fra IKEA. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvem står for servicen? IKEA's serviceudbyder yder service gennem sin egen servicevirksomhed eller netværk af autoriserede servicepartnere. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse vilkår gælder EU-retningslinjerne (direktiv 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? En af IKEA udpeget serviceudbyder undersøger produktet og beslutter, efter udbyderens eget skøn, om problemet er dækket under garantien. Hvis problemet er dækket, vil den af IKEA udpegede serviceudbyder eller vedkommendes autoriserede servicepartner via sin egen servicevirksomhed, efter serviceudbyderens eget skøn, enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. Tilfælde, hvor der ikke konstateredes fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.

18 DANSK 18 Transportskader. IKEA er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå under transporten, hvis en kunde transporterer produktet til sin bopæl eller til en anden adresse. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, dækker garantien skader på produktet, der opstår under leveringen. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEA's serviceudbydere elle autoriserede partnere reparerer eller udskifter apparatet i henhold til vilkårene i garantien, installerer serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner om nødvendigt det reparerede apparat eller udskiftningsapparatet på ny. Begrænsningen finder ikke anvendelse på fejlfrit arbejde udført af en kvalificeret ekspert, der bruger originale dele med henblik på at tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-medlemsland. Gældende lokal lovgivning IKEA's garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, der dækker eller går ud over lokale krav. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: 3. bede om afklaring vedrørende indholdet i brugervejledninger og specifikationer for IKEA's apparater. Læs omhyggeligt installationsvejledningen og/eller afsnittet med brugervejledning i denne brochure, før du kontakter os, så vi kan sikre, at du får den bedste hjælp. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Hav IKEA's varenummer (kode på 8 cifre) og serienummeret (kode på 22 cifre på typepladen) til apparatet ved hånden, før du ringer til os om hjælp vedrørende apparatet. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet og er nødvendig for garantiens gyldighed. Bemærk, at kvitteringen også indeholder IKEA's varenavn og -nummer (kode på 8 cifre) på alle købte apparater. Hvis du har brug for yderligere hjælp Kontakt callcentret i vores nærmeste IKEA varehus, hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice til dine apparater. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. Eftersalgsservice for IKEA's apparater: Du kan altid kontakte IKEA's eftersalgsservice for at: 1. anmode om service under garantien; 2. bede om afklaring vedrørende installation af IKEA's apparater i IKEA's køkkener. Servicen kan ikke give afklaringer om: generel installation af IKEA's køkkener eltilslutning (hvis apparatet leveres uden stik og netledning) samt tilslutning af vand og gas, da sådanne tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør.

19 NORSK 19 Innhold Sikkerhetsinformasjon 19 Sikkerhetsinstruksjoner 22 Installasjon 23 Produktbeskrivelse 24 Drift 25 Første bruk 25 Daglig bruk 25 Hint og tips 26 Vedlikehold og rengjøring 27 Feilsøking 28 Teknisk informasjon 30 Miljøinformasjon 30 IKEA-Garanti 31 Kan endres uten varsel. Sikkerhetsinformasjon Les instruksjonene nøye før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig installering eller bruk fører til personskader eller skader. Oppbevar instruksjonene sammen med apparatet til senere bruk. Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette apparatet kan brukes av barn som er fylt 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller personer som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under tilsyn eller får instruksjoner i sikker bruk av apparatet og forstår risikoene forbundet med bruken. Dette apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og sammensatte funksjonshemninger, så fremt de har mottatt tilstrekkelige instruksjoner. Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under løpende tilsyn. Ikke la barna leke med apparatet. Barna skal ikke utføre rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på apparatet uten tilsyn. Barn i alderen 3 til 8 år tillates å ta ting inn og ut av kjøleapparater.

20 NORSK 20 Oppbevar all innpakning utenfor barns rekkevidde, og avhend på riktig måte. Generelt om sikkerhet Dette apparatet er beregnet for bruk i hjem og lignende, deriblant følgende: -- gårdshus, kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser; -- av kunder på hoteller, moteller, B&B og andre overnattingssteder; -- catering og lignende bruksområder. Denne typen kjøleskap brukes ofte på hoteller, kontorer, studenthybler og studenthus. Det er best egnet for avkjøling og oppbevaring av mat som frukt og drikkevarer. Det har en kompakt størrelse, veier lite, har lavt strømforbruk og er brukervennlig. Sørg for at lufttilførselen i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen ikke blokkeres. Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å fremskynde avisingsprosessen, med mindre de er anbefalt av produsenten. Du må ikke skade kretsen til kuldemediet. Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets oppbevaringsrom for mat, med mindre de er av en type som anbefales av produsenten. Ikke bruk vannspray eller damp til å rengjøre apparatet. Rengjør apparatet med en myk, fuktig klut. Bruk nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruk skuremidler, skrubber, løsemidler eller metallgjenstander. Du må ikke oppbevare eksplosiver, for eksempel aerosolflasker med lett antennelig drivstoff, i dette apparatet.

21 NORSK 21 Hvis strømtilførselen skades, må den erstattes av produsenten, et godkjent servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå potensielle farer. Når apparatet plasseres, må det sikres av strømledningen ikke tråkkes på eller skades. Ikke plasser flere portable strømuttak eller portable strømforsyninger på baksiden av apparatet. Åpning av døren i lengre perioden kan forårsake betydelig temperaturøkning i apparatets indre kamre. Rengjør overflater som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer jevnlig. Tøm vanntanker dersom de ikke har blitt brukt på 48 timer. Spyl vannsystemet tilkoblet til en vannforsyning, dersom vannet ikke har blitt tappet på 5 dager. Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat. Dersom kjøleapparatet står tomt i lengre perioder slås det av, avises, rengjøres, tørkes og etterlates med døren åpen for å unngå oppbygning av mugg inne i apparatet. Tostjerners kamre for frossenmat er egnet for lagring av mat under opptining, samt lagring eller tilberedning av iskrem og isbiter. En-, to- og trestjerners kamre er ikke egnet for frysing av fersk mat. Dette kjøleapparatet er ikke egnet for frysing av matvarer. Dette kjøleapparatet er ikke ment som et innbyggingsapparat. Apparatet er utstyrt med en lampe for indre belysning. Kun servicearbeidere tillates å bytte lysenheten. Kontakt ditt autoriserte servicesenter. ADVARSEL: For å unngå fare grunnet ustabilitet med apparatet, må det festes i henhold til instruksjonene.

22 NORSK 22 Sikkerhetsinstruksjoner Installasjon Advarsel! Kun en kvalifisert person kan installere dette apparatet. Fjern all emballasje og fraktbolter. Du må ikke installere eller bruke et ødelagt apparat. Følg installasjonsinstruksjonene levert med apparatet. Vær forsiktig ved flytting av apparatet, da det er tungt. Bruk alltid beskyttelseshansker og solid fottøy. Sørg for at luften har fri flyt rundt apparatet. Ikke vipp kjøleskapet mer enn 45 fra oppreist posisjon når du flytter det. Vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. På denne måten får oljen flyte tilbake inn i kompressoren. Ikke installer apparatet i nærheten av sentralvarmeapparater eller komfyrer, ovner eller kokeplater. Baksiden av apparatet må stå mot en vegg. Ikke installer apparatet på et sted med direkte sollys. Ikke installer dette apparatet på steder som er utsatt for spesielt høye eller lave temperaturer eller luftfuktighet, for eksempel anleggsbygg, garasjer eller vinkjellere. Løft apparatet etter fremre kant når du flytter det, for å unngå skraper i gulvet. Elektrisk tilkobling Advarsel! Risiko for brann og elektrisk støt. Advarsel! Når apparatet plasseres, må det sikres av strømledningen ikke tråkkes på eller skades. Advarsel! Ikke bruk adaptere med flere stikkontakter eller skjøteledninger. Apparatet må jordes. Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker. Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatibel med den elektriske belastningen fra strømnettet. Ta kontakt med en elektriker hvis den ikke gjør det. Bruk alltid en støtsikker stikkontakt som er installert på riktig måte. Sørg for at du ikke skader de elektriske delene (f.eks. støpsel, kabel og kompressor). Ta kontakt med et godkjent servicesenter eller en elektriker for å bytte de elektriske delene. Strømledningen må holdes under støpselet. Koble støpselet til kontakten når installeringen er fullført. Sørg for at du har tilgang til støpselet etter installeringen. Ikke dra i kabelen for å koble fra apparatet. Du skal alltid dra i støpselet. Kun Storbritannia og Irland. Dette apparatet er utstyrt med et 13 A støpsel. Dersom det er nødvendig å bytte sikringen til støpselet, benyttes kun 13 A ASTA (BS 1362) sikring. Bruk Advarsel! Risiko for personskade, brannskader, elektrisk støt eller brann. Apparatet inneholder brennbar gass, isobutan (R600a), en naturgass med høyt miljøkompatibilitet. Vær forsiktig så det ikke oppstår skade på kjølekretsen som inneholder isobutan. Overflaten på kompressoren blir varm: Overflaten på kompressoren kan bli varm under vanlig drift. Ikke berør den med hendene. Endre ikke spesifikasjonen for dette apparatet. Ikke plasser elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, med mindre produsenten sier de er egnet. Hvis kretsen til kuldemediet blir skadet, må du sørge for at det ikke er åpne flammer eller brannkilder i rommet. Luft ut rommet. Ikke plasser varme gjenstander på plastdelene av apparatet. Ikke plasser brus i frossenmat-kammeret. Dette skaper trykk i drikkebeholderen. Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. Ikke legg brannfarlige produkter eller gjenstander som er dynket med lett antennelige produkter i, i nærheten av eller på apparatet. Ikke ta på kompressoren eller kondensatoren. De er varme. Ikke fjern eller berør gjenstander i frossenmat-kammerat dersom du har våte eller fuktige hender.

23 NORSK 23 Tint mat må ikke plasseres tilbake i frossenmat-kammeret. Følg oppbevaringsinstruksjonene på pakken til fryst mat. Indre belysning Advarsel! Risiko for elektrisk støt. Lampen er kun for indre belysning av apparatet. Ikke bruk den til husbelysning. Vedlikehold og rengjøring Advarsel! Risiko for personskade eller skade på apparatet. Slå av apparatet, og koble støpselet fra kontakten før vedlikehold. Kjøleenheten til dette apparatet inneholder hydrokarboner. Vedlikehold og opplading av enheten kan bare utføres av en kvalifisert person. Gå over sluket på apparatet regelmessig. Rengjør sluket ved behov. Hvis sluket er tett, samler det seg smeltevann i bunnen av apparatet. Avhending Advarsel! Risiko for personskade eller kvelning. Koble apparatet fra ledningsnettet. Kutt hovedledningen og kast den. Ta av døren for å hindre at barn og kjæledyr stenges inne i apparatet. Kjølekretsen og isolasjonsmaterialene i dette apparatet er osonvennlige. Isoleringsskummet inneholder lett antennelig gass. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvordan du går frem for å kaste apparatet. Du må ikke skade delen av kjøleenheten som er i nærheten av varmeveksleren. Installasjon Advarsel! Du finner mer informasjon i delen om sikkerhet. Plassering Følg de separate monteringsinstruksjonene for å installere dette apparatet. Må ikke installeres i høy temperatur eller ved luftfuktighet. Plasser det slik at det unngår skader, fukt og rust. Dette apparatet skal installeres på et tørt sted innendørs med god utlufting hvor omgivelsestemperaturen samsvarer med klimaklassen som er oppgitt på strømetiketten på apparatet: Klimaklasse SN N ST T Omgivelsestemperatur +10 C til +32 C +16 C til +32 C +16 C til +38 C +16 C til +43 C -- SN" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 10 C til 32 C. -- "N" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 C til 32 C. -- "ST" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 C til 38 C. -- "T" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 C to 43 C. Det kan oppstå funksjonelle problemer for enkelte modeller ved bruk utenfor dette området. Korrekt drift kan bare garanteres ved bruk innenfor det oppgitte temperaturområdet. Dersom du er i tvil om montering, bes du kontakte leverandøren, vår kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.

24 NORSK 24 Plassering For å sikre best ytelse, installeres apparatet godt unna varmekilder slik som radiatorer, kjeler, direkte sollys osv. Sørg for at luften kan sirkulere fritt rundt kabinettets bakside. Forsiktig! For å kunne garantere at apparatet fungerer som det skal i omgivelsestemperaturer på over 38 C, er det anbefalt at du har 30 mm klaring mellom sidene av apparatet og annet møblement. Elektrisk tilkobling Forsiktig! DU MÅ IKKE FJERNE JORDLEDEREN. DU MÅ IKKE BRUKE ADAPTER. DU MÅ IKKE BRUKE SKJØTELEDNING. Hvis du forsømmer disse instruksjonene, kan det føre til dødsfall, brann eller elektrisk støt. Kontroller at spenningen og frekvensen som vises på strømetiketten, samsvarer med strømforsyningen i hjemmet før du kobler til apparatet. Apparatet må jordes. Støpselet på strømforsyningsledningen har en kontakt for dette formålet. Hvis stikkontakten for strømforsyningen ikke er jordet, kobler du apparatet til separat jord i samsvar med gjeldende forskrifter etter avtale med en kvalifisert elektriker. Produsenten frasier seg alt ansvar hvis sikkerhetstiltakene ovenfor ikke overholdes. Dette apparatet overholder EU-direktivene. Produktbeskrivelse Les brukerveiledningen nøye før bruk av apparatet. 1 Oppbevaringshyller 2 Trestjerners frossenmat-kammer 3 Temperaturregulering og innvendig lys 4 Regulerbar oppbevaringsboks 5 Frukt- og grønnsaksskuff 6 Strømetikett

25 NORSK 25 Drift Slå på apparatet Koble støpselet til strømuttaket. Sett temperaturregulatoren til middels innstilling (se Temperaturregulering ). Når apparatet brukes for første gang, velges en kaldere temperatur. Sett det i drift uten å plassere inn mat, til det automatisk stopper på den valgte temperaturen. Normalt tar det 2 eller 3 timer, deretter settes temperaturregulatoren til ønsket innstilling og maten plasseres i apparatet. Slå av apparatet Vri temperaturreguleringen til AV for å slå av apparatet. Gi apparatet tid til å kjøles fullstendig ned før det settes inn mat. Du bør vente 24 timer før du setter inn mat. Temperaturregulering Temperaturen reguleres automatisk. Hvis du vil betjene apparatet, gjør du følgende: Vri temperaturreguleringen mot laveste innstilling for å få minst grad av kulde. Vri temperaturreguleringen mot høyeste innstiling for å få størst grad av kulde. En middels innstiling er som regel best egnet. Juster temperaturinnstillingene samtidig som det hensyntas at temperaturen inne i apparatet avhenger av: romtemperatur hvor ofte døren åpnes mengden matvarer som oppbevares plasseringen av apparatet Viktig! Hvis omgivelsestemperaturen er høy eller apparatet er helt fylt og apparatet er stilt inn med laveste temperatur, kan det føre til at det kontinuerlig dannes frost på den bakre veggen. I dette tilfellet må det velges en høyere temperatur, for å tillate automatisk avising og dermed redusert energibruk. Første bruk Rengjøre innsiden Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og en nøytral såpe for å fjerne lukten av det nye produktet. Tørk godt. Viktig! Ikke bruk vaskemidler eller skuremidler, disse ødelegger overflaten. Daglig bruk Temperaturmåler Dette apparatet selges i Frankrike. I samsvar med reguleringene som gjelder i dette landet, må det leveres med temperaturindikator som viser temperaturen til den kaldeste sonen i kjøleskapets nedre kammer.

26 NORSK 26 Hint og tips Vanlige lyder under drift Følgende lyder er vanlige under drift: Du hører en svak klukkelyd og sprudlelyd fra rørslangene når det pumpes kjølemiddel. Du hører susing og en pulserende lyd fra kompressoren når det pumpes kjølemiddel. Du hører en plutselig knakelyd fra innsiden av apparatet. Dette skyldes termisk utvidelse (et naturlig og helt ufarlig fysisk fenomen). Tips til strømsparing Unngå å åpne døren unødvendig, og ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig. Dersom omgivelsestemperaturen er høy og det er valgt en svært lav indre temperatur samtidig som apparatet er lastet fullt, kan kompressoren måtte kjøres løpende noe som forårsaker rim eller is på fordamperen. Dersom dette skjer må den indre temperaturen settes varmere, noe som tillater automatisk avising og reduserer elektrisitetsbruken. Tips for nedkjøling av fersk mat Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker i kjøleskapet; Dekk til eller pakk inn maten, spesielt dersom den har sterk smak. Plasser maten slik at det er fri luftflyt rundt den. Tips for nedkjøling Nyttige tips: Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet innpakning og plasseres på glasshyllen over grønnsaksskuffen. Oppbevar kjøtt maksimalt 1 2 dager. Kokt mat, kalde retter: dekk til og plasser på ønsket hylle. Frukt og grønnsaker: rengjør nøye og plasser i spesialskuffen. Bananer, tomater, løk og hvitløk skal kun oppbevares innpakket kjøleskapet. Smør og ost: plasseres i en spesiell lufttett beholder, eller pakk inni aluminiumsfolie eller en polyetylenpose for å unngå så mye luft som mulig. Flasker: lukk korken og plasser i nedre dørhylle, eller (hvis tilgjengelig) i flaskestativet. Forsiktighetsregler for bruk Jo mer mat du putter inn i det, og jo mer og lenger døren er åpen, desto mer elektrisitet krever det. Dette kan føre til feil på apparatet. Koblet til støpselet etter et intervall på over ti minutter. Ikke oppbevar drikkeflasker i frossenmatkammeret, for å unngå at det ødelegges eller skader kjøleskapet. Åpne døren så lite som mulig ved strømbrudd. Ikke bruk skarpe gjenstander eller gjenstander av metall for å fjerne frost på overflaten av fordamperen under avising. Dette kan skade fordamperen. Ikke berør mat og beholdere i frossenmat-kammeret med våte hender, for å unngå frostskader. Oppbevaring av dypfryste matvarer Ved første oppstart etter en lang periode uten bruk, må apparatet være på i minst 2 timer på den kaldeste innstillingen før det legges inn matvarer. Når du lukker og forsegler emballasjen, må du ikke la luft eller fukt komme inn eller ut av pakken. Hvis dette skjer, kan du få matlukt og overføring av smak i kjøleskapet. Dette kan også tørke ut dypfryste matvarer. Merk: Plasser aldri mat på krukker eller drikke i frossenmat-kammeret. For best resultat, må det være nok rom i frossenmat-kammeret til at luft kan sirkulere rundt innpakningene. Sørg også for at det er tilstrekkelig med plass foran i kjøleskapet slik at døren lukkes ordentlig. Tips for oppbevaring av dypfryste matvarer For å få best mulig ytelse fra dette apparatet bør du gjøre følgende: Kontroller at dypfryste matvarer kjøpt i butikk ble riktig oppbevart i butikken. Sørg for at fryste matvarer bringes fra matbutikken til frossenmat-kammeret på kortest mulig tid. Unngå å åpne døren unødvendig, og ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig. Matvarer forderver raskt når de er tint, de kan ikke dypfryses på nytt.

27 NORSK 27 Ikke overskrid holdbarhetstiden fra matvareprodusenten. Advarsel! I tilfelle avising ved et uhell, for eksempel på grunn av strømbrudd, slik at strømmen har vært frakoblet i lengere tid enn verdien vist i det tekniske diagrammet under stigningstid, må den aviste maten konsumeres raskt. Opptining Dypfryste eller frosne matvarer kan tines i kjøleskapet eller i romtemperatur før bruk avhengig av tiden du har til rådighet for denne handlingen. Små biter kan også tilberedes fryste, direkte fra frossenmat-kammeret. Tilberedningen vil ta lenger tid. Vedlikehold og rengjøring Advarsel! Du finner mer informasjon i delen om sikkerhet. Generelle advarsler Forsiktig! Trekk ut stikkontakten før du utfører vedlikeholdsoperasjoner. Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og opplading kan bare utføres av godkjente teknikere. Tilbehøret og delene i apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Rengjøre innsiden Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe for å fjerne lukten av det nye produktet og deretter tørke godt over. Forsiktig! Ikke bruk vaskemidler eller skuremidler, disse ødelegger overflaten. Første oppstart Forsiktig! La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler støpselet til stikkontakten og slår på kabinettet for første gang. Dette sikrer at oljen flyter tilbake til kompressoren. Hvis du ikke venter lenge nok, kan kompressoren eller andre elektroniske deler bli ødelagt. Periodisk rengjøring Forsiktig! Ikke dra, flytt eller ødelegg rør og/eller kabler i kabinettet. Forsiktig! Ikke skad kjølesystemet. Forsiktig! Løft kabinettet etter fremre kant når du flytter det, for å unngå skraper i gulvet. Utstyret må rengjøres regelmessig: 1. Rengjør innsiden og tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe. 2. Kontroller forseglingen i døren regelmessig, og tørk av for å sikre at de er rene og ikke dekket med smuss. 3. Skyll av og tørk godt. 4. Hvis du har tilgang, rengjør du kondensatoren og kompressoren på baksiden av apparatet med en kost. Denne handlingen forbedrer ytelsen til apparatet og gir redusert strømforbruk. Perioder uten bruk Når apparatet ikke brukes over lengre perioder, bør du ta følgende forholdsregler: 1. Koble apparatet fra strømforsyningen. 2. Ta ut alle matvarer. 3. Avis (ved behov), og rengjør apparatet og alt tilbehør. 4. Rengjør apparatet og alt tilbehør. 5. La dørene stå åpne for å hindre ubehagelig lukt. Forsiktig! Dersom du ønsker å ha apparatet slått på, ber du noen om å kontroller det av og til for å forhindre at maten på innsiden blir ødelagt i tilfelle strømfeil. Avise kjøleskapsdelen Avisingsprosessen skjer automatisk. Smeltet rim innerst på veggen flyter ned på dryppebrettet på utsiden og fordamper automatisk. Avising av frossenmat-kammeret På grunn av sesongendringer, kan det oppstå et tykt lag med is. For manuell avising, må følgende gjøres.

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1660-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4

DANSK Brugervejledning Side 4 Brugervejledning DANSK Brugervejledning Side 4 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL: For at undgå fare på grund af ustabilitet skal placering eller montering af apparatet ske i overensstemmelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Jääpakastin Réfrigérateur/congélateur Kombiskap

Læs mere

Manual de instruções. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Brugsanvisning. Frigorífico. Frigorifero. Frigorífico. Køleskab UD7140LSP

Manual de instruções. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Brugsanvisning. Frigorífico. Frigorifero. Frigorífico. Køleskab UD7140LSP Brugsanvisning Istruzioni per l uso Manual de instruções Manual de instrucciones Køleskab Frigorifero Frigorífico Frigorífico UD7140LSP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF APPARATET

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF APPARATET Brugsanvisninger FØRSTE GANGS BRUG Sæt stikket i stikkontakten. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk på knappen, for at stoppe alarmernes

Læs mere

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Vigtige sikkerhedsinformationer 4-5 Indhold 6 Dele og funktioner 6-7

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab S7129CS2P

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab S7129CS2P Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp S7129CS2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1560-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1560-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1560-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

EN3201MOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 12 NO Kombiskap Bruksanvisning 22 SV Kyl-frys Bruksanvisning 32

EN3201MOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 12 NO Kombiskap Bruksanvisning 22 SV Kyl-frys Bruksanvisning 32 EN3201MOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 12 NO Kombiskap Bruksanvisning 22 SV Kyl-frys Bruksanvisning 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0

Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0 DA Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENING... 6 5. DAGLIG BRUG...7 6. RÅD OG TIP...8

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE2360-2

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE2360-2 User Manual Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Køleskab Koelkast Refrigerator Kühlschrank IKE2360-2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Daglig brug

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KØLESKAB K110W HN Brugervejledning

KØLESKAB K110W HN Brugervejledning KØLESKAB K110W HN 8806 Brugervejledning ADVARSEL: ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer SIKKERHEDSANVISNINGER Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger. Børn bør være under

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EN3453MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING

EN3453MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING EN3453MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. BETJENING... 7 5. DAGLIG

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning NSK Sundheds- og sikkerhedsvejledning 3 Installationsvejledning 6 2 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

KØLESKAB K131W HN Brugervejledning

KØLESKAB K131W HN Brugervejledning KØLESKAB K131W HN 9085 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af køleskabet, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver bortskaffet

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. A. Ventilator og antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model) B. Betjeningspanel med lysdioder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF113W HN Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF113W HN Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF113W HN 8994 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af køle/fryseskabet, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96 33051-da.fm5 Page 94 Tuesday, December 22, 1998 4:09 PM DK INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96 BRUG AF KØLESKABET

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF97W HN Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF97W HN Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF97W HN 8730 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af køle/fryseskabet, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka.

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka. Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильни к Frysskåp S7220FNDP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

FRYSESKAB F86W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F86W HN Brugervejledning FRYSESKAB F86W HN 8969 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af fryseren, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver bortskaffet

Læs mere

RFB42412AW. Brugsanvisning Køleskab USER MANUAL

RFB42412AW. Brugsanvisning Køleskab USER MANUAL RFB42412AW DA Brugsanvisning Køleskab USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG...6 5. RÅD OG TIP... 7 6.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af

Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af Hvidevarer 11_013 Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af høj kvalitet. IKEA hvidevarer er testet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE3390-3

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE3390-3 User Manual Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Køleskab Koelkast Refrigerator Kühlschrank IKE3390-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KUMMEFRYSER FB60A. Best.nr

KUMMEFRYSER FB60A. Best.nr KUMMEFRYSER FB60A Best.nr. 12408 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING... 3 Før fryseren tages i brug... 3 Installation... 3 BRUG AF FRYSEREN... 4 Kontrol af temperaturen...

Læs mere

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBA23022SA DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 11 Kjøleskap OPLYSNINGER OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

ERT1501FLW3 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING

ERT1501FLW3 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING ERT1501FLW3 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING...6 5. DAGLIG BRUG... 6 6. RÅD OG

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. A B D E F G H I L M N O C P Q R Køleafdeling A. Betjeningspanel B. Ventilator med antibakterie- og deodorantfilter

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Οδηγίες Χρήσης. Brugsanvisning. Ψυγείο. Køleskab IKE1870-1

Οδηγίες Χρήσης. Brugsanvisning. Ψυγείο. Køleskab IKE1870-1 Brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης Køleskab Ψυγείο IKE1870-1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring 7 Fejlfinding 9

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Brugsanvisning. Fryser ZQF11430DA

Brugsanvisning. Fryser ZQF11430DA DA Brugsanvisning Fryser ZQF11430DA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Praktiske oplysninger og råd _ 6 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 85 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 85 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 85 BRUG AF FRYSEREN SIDE 86

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 85 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 85 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 85 BRUG AF FRYSEREN SIDE 86 40046cDa.fm5 Page 84 Wednesday, November 29, 2000 2:14 PM DK INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 85 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 85 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 85 BRUG AF FRYSEREN

Læs mere

ERT1501FLW3. DA Køleskab Brugsanvisning

ERT1501FLW3. DA Køleskab Brugsanvisning ERT1501FLW3 DA Køleskab Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 6 5. DAGLIG BRUG...6 6. RÅD OG

Læs mere