Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende personaleadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende personaleadministration"

Transkript

1 Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende personaleadministration Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet forordningen i det følgende) og gælder for alle ansatte på Tornbjerg Gymnasium, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører opgaver på vegne af Tornbjerg Gymnasium. Formål Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Tornbjerg Gymnasium fører de lovpligtige fortegnelser over behandlingsaktiviteter, som efter anmodning skal stilles til rådighed for Datatilsynet. Fortegnelserne kan ligeledes anvendes som hjælp til at sikre, at der foreligger et grundlag for vurdering af risici for behandling af personoplysninger. Fortegnelserne skal som hovedregel laves på hovedformålsniveau eksempelvis personaleadministration. Der kan dog være fordele ved at nedbryde fortegnelserne i delformål eksempelvis ansættelse, under ansættelsesforholdet og efter ansættelsesophør. Definitioner Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Behandling af personoplysninger skal fortolkes bredt. Begrebet behandling dækker over enhver aktivitet eller en række af aktiviteter, som personoplysninger gøres til genstand for. Det kan fx være indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, formidling og sletning. Dataansvarlig er den person eller myndighed/organisation, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

2 Databehandler er den, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne dvs. arbejder under instruks af den dataansvarlige. Databehandler er i henhold til forordningen forpligtet til at føre fortegnelse over behandlingskategorier, der føres på vegne af den dataansvarlige. Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) er en uafhængig person med ekspertise i databeskyttelsesret og praksis, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler hos Tornbjerg Gymnasium. Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at understøtte, at Tornbjerg Gymnasium overholder reglerne i forordningen. Databeskyttelsesrådgiveren er en integreret del af Tornbjerg Gymnasium, og kan efter omstændighederne have andre arbejdsopgaver. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal vurderes ved en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger er blandt andet antivirusprogrammer og firewalls, som sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang til it-systemer med personoplysninger. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger består blandt andet i, at vores medarbejdere er instrueret i og uddannet til at håndtere behandlingen af personoplysningerne korrekt og sikkert. Den dataansvarliges fortegnelse over behandlingsaktiviteter I henhold til forordnings artikel 30, stk. 1, skal Tornbjerg Gymnasium, når vi er dataansvarlige myndighed, føre en fortegnelse over vores behandlingsaktiviteter dvs. en fortegnelse over såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Tornbjerg Gymnasiums fortegnelse skal som minimum indeholde kontaktoplysninger på Tornbjerg Gymnasium samt vores databeskyttelsesrådgiver. Hvis vi er fælles dataansvarlige med en anden dataansvarlig, skal denne dataansvarlig ligeledes fremgå af fortegnelsen. I fortegnelsen skal der være en beskrivelse af formålet med databehandlingen. Det kan i mange tilfælde være muligt at samle flere behandlingsaktiviteter i ét sammenhængende logisk formål eksempelvis sagsbehandling eller personaleadministration. Fortegnelsen skal give et klart overblik over hvilke personoplysningskategorier vi behandler, eksempelvis identifikationsoplysninger, billeder, helbredsoplysninger. Derudover skal vi beskrive hvilke kategorier af registrerede vi behandler personoplysninger om, eksempelvis ansatte, elever og /eller forældre. Hvis Tornbjerg Gymnasium får hjælp til at behandle personoplysninger af en databehandler eller hvis vi videregiver personoplysninger til en ny dataansvarlig, skal dette fremgå af fortegnelsen. Her skal det også beskrives, hvorvidt oplysningerne overlades/videregives til lande uden for EU, ligesom det skal fremgå hvad hjemmelsgrundlaget for overladelsen/videregivelsen er. I videst muligt omfang skal Tornbjerg Gymnasium beskrive, hvornår vi påtænker at slette personoplysningerne igen, samt hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger vi har indført for at mindske risikoen i forhold til den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, når vi behandler dennes oplysninger. 2

3 Se endvidere bilag 1, hvor kravene til dataansvarliges fortegnelse er oplistet. Databehandlers fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter Når Tornbjerg Gymnasium behandler personoplysninger på vegne af en anden dataansvarlig, er vi databehandlere. I tilfælde af at Tornbjerg Gymnasium er databehandlere, er vi forpligtet til at føre en fortegnelse over alle de kategorier af behandlingsaktiviteter, som vi foretager på vegne af den dataansvarlige. Fortegnelsen skal som minimum indeholde kontaktoplysninger på Tornbjerg Gymnasium samt kontaktoplysninger på den dataansvarlige, herunder dennes repræsentant og eventuelle databeskyttelsesrådgiver. Som databehandlere er Tornbjerg Gymnasium udelukkende forpligtet til at føre en fortegnelse over de kategorier af behandlingsaktiviteter, som vi foretager på vegne af den dataansvarlige. Hvis Tornbjerg Gymnasium får hjælp til at behandle personoplysninger af en underdatabehandler skal dette fremgå af fortegnelsen. Her skal det også beskrives, hvorvidt oplysningerne overlades til lande uden for EU, ligesom det skal fremgå hvad hjemmelsgrundlaget for overladelsen er. I videst muligt omfang skal Tornbjerg Gymnasium beskrive hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger, vi har indført for at mindske risikoen i forhold til den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, når vi behandler dennes oplysninger på vegne af den dataansvarlige. Se endvidere bilag 2, hvor kravene til databehandlers fortegnelse er oplistet. Formkrav og opdatering Fortegnelsen skal foreligge i skriftlig og elektronisk form. På Tornbjerg Gymnasium ligger der en fysisk kopi sammen med vores regnskabsinstruks. Elektronisk ligger den i IMS arkiv og 365. Fortegnelsen skal opdateres løbende, således Tornbjerg Gymnasium altid på anmodning kan levere et korrekt overblik over vores behandlingsaktiviteter til Datatilsynet. 3

4 Kontrol og dokumentation Tornbjerg Gymnasium skal sikre, at vi løbende foretager en dokumenteret kontrol af, at denne retningslinje overholdes. Kontrollen skal godkendes af bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium. Tornbjerg Gymnasium skal kunne dokumentere (påvise), at: - Fortegnelsen er udarbejdet, og at den opfylder minimumskravene, som beskrevet i denne retningslinje - Fortegnelsen foreligger skriftligt og i elektronisk format - Den løbende kontrol overholdes Dokumentejer, godkender og versionering Ejer: Susanne Wulff Jørgensen Godkender: Jens Uffe Hansen Dato Version Forfatter Ændringsbeskrivelse SWJ - 4

5 Bilag 1: Dataansvarliges fortegnelse over behandlingsaktiviteter for personaleadministration. Dataansvarlig: Virksomhedens navn og kontaktoplysninger Tornbjerg Gymnasium Skærmhatten Odense SØ CVR Hjemmeside: Telefon nr.: Dataansvarlig: Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger Moderniseringsstyrelsen Landgreven København Hjemmeside: Telefon nr.: : Dataansvarlig: Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver kontaktoplysninger Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Hjemmeside: Telefon nr : DPO, Anne Schultz IT-Center Fyn Børstenbindervej Odense M Hjemmeside: Telefon nr.: Formål Personaleadministration 5

6 En beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger Kategorier af registrerede: Ansøgere Ansatte/timelønnede Tidligere ansatte Pårørende Censorer Tilsynsførende Praktikanter Bestyrelse Studievalg Fyn Medarbejdere i arbejdsprøvning Andre personer B-indkomst udbetaling Oplysninger, som behandles om de registrerede personer (Afkryds og beskriv de typer af oplysninger, som er omfattet af behandlingsaktiviteterne) Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling. Beskriv: Identifikationsoplysninger Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling og tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse og sygefravær Race eller etnisk oprindelse Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold Helbredsoplysninger Seksuelle forhold eller seksuel orientering Strafbare forhold Billeder APV, MUS 6

7 Modtagerne af personoplysningerne Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer Offentlige myndigheder (Skat, Undervisningsministeriet, Udbetaling Danmark, Kommunen, ATP) Banker Silkeborg Data Pensionskasser Faglige organisationer Virk.dk Stil (censorer) Arbejdsskadestyrelsen Facebook Microsoft Her skal angives om Tornbjerg Gymnasium har samarbejdspartnere, der er etableret uden for EU. Facebook Microsoft Youtube Instagram Tidspunkt for sletning af oplysninger Oplysninger om tidligere ansatte slettes 5 år efter fratrædelsesåret. Oplysninger fra ansøgere slettes efter 6 måneder efter ansættelsesforholdet er etableret. Oplysninger om tidligere ansatte født 1. i måneden og om tidligere chefstillinger der har haft ledelsesansvar (afholdt mussamtaler). Slettes ved overførsel til statens arkiver. Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omhandlet i artikel 32, stk. 1. Personoplysninger transmitteres krypteret og opbevares bag adgangskode. Følsomme oplysninger logges. Fysisk materiale opbevares bag 1 lås. 7

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Bilag 4 Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Notat Emne: Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Indhold Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Den dataansvarliges

Læs mere

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever,

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter Holmehøjvej 4 5750 Ringe Tlf. 6262 2577 e-mail: post@mfg. dk www.mfg. dk Juni, 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Læs mere

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Ansvarsfordeling Anvendelsesområde Retningslinje om ansvarsfordeling er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Retningslinje om ansvarsfordeling - dataansvarlig vs. databehandler

Retningslinje om ansvarsfordeling - dataansvarlig vs. databehandler Retningslinje om ansvarsfordeling - dataansvarlig vs. databehandler Anvendelsesområde Retningslinje om ansvarsfordeling er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer om brud på persondata

Retningslinjer om brud på persondata Retningslinjer om brud på persondata Anvendelsesområde Retningslinje om brud på persondatasikkerheden er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679

Læs mere

Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden

Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden Indhold Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Hvordan håndterer vi et brud på persondatasikkerheden?...

Læs mere

Retningslinje om risikovurdering

Retningslinje om risikovurdering Retningslinje om risikovurdering Anvendelsesområde Retningslinje om risikovurdering er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

Læs mere

Retningslinje om risikovurdering

Retningslinje om risikovurdering Retningslinje om risikovurdering Indhold Retningslinje om risikovurdering... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Hvad er en risikovurdering?... 3 Hvordan gør vi?... 4 Hvordan håndterer

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole foretager den fornødne risikovurdering ved behandling af personoplysninger.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole foretager den fornødne risikovurdering ved behandling af personoplysninger. Risikovurdering Notat Emne: Retningslinje om risikovurdering Til: Fra: Danske Gymnasiers medlemsskoler Arbejdsgruppen for databeskyttelse Dato: 23. april 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om risikovurdering

Læs mere

Brud på datasikkerheden

Brud på datasikkerheden Brud på datasikkerheden Anvendelsesområde Retningslinje om brud på persondatasikkerheden er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april

Læs mere

Persondatapolitik. Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Kolding Gymnasium.

Persondatapolitik. Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Kolding Gymnasium. Baggrund for persondatapolitikken Kolding Gymnasiums persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Retningslinje om brud på persondatasikkerhed Skanderborg Gymnasium ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2

Retningslinje om brud på persondatasikkerhed Skanderborg Gymnasium ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 Retningslinje om brud på persondatasikkerhed Skanderborg Gymnasium Indholdsfortegnelse ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 HVORDAN HÅNDTERER VI ET BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN?... 3 NÅR

Læs mere

Persondatapolitik. for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Persondatapolitik. for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Persondatapolitik for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Indhold Baggrund for persondatapolitikken... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Ansvarsfordeling... 3 Øverste ledelse (bestyrelsen)... 3 Daglig ledelse

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på Horsens Statsskoles bestyrelsesmøde den XX.

Persondatapolitikken er godkendt på Horsens Statsskoles bestyrelsesmøde den XX. Persondatapolitik for Horsens Statsskole Baggrund for persondatapolitikken Horsens Statsskoles persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nakskov Gymnasium og HF udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nakskov Gymnasium og HF udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske

Læs mere

BAGGRUND FOR PERSONDATAPOLITIKKEN... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 ANSVARSFORDELING... 3 ANSVARLIGHED...4

BAGGRUND FOR PERSONDATAPOLITIKKEN... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 ANSVARSFORDELING... 3 ANSVARLIGHED...4 Persondatapolitik Skanderborg Gymnasium Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR PERSONDATAPOLITIKKEN... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 ANSVARSFORDELING... 3 ANSVARLIGHED...4 LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED...4

Læs mere

Behandlingsgrundlag Horsens Statsskole

Behandlingsgrundlag Horsens Statsskole Behandlingsgrundlag Horsens Statsskole Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.

Læs mere

Retningslinje om behandlingsgrundlag

Retningslinje om behandlingsgrundlag Retningslinje om behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.

Læs mere

Retningslinje om dataansvarlig/databehandler

Retningslinje om dataansvarlig/databehandler N. Zahles Skole Nørre Voldgade 5 1358 København K Danmark Retningslinje om dataansvarlig/databehandler t: + 45 33 69 79 00 e: kontakt@zahles.dk Anvendelsesområde Retningslinje om ansvarsfordeling er udarbejdet

Læs mere

Bilag 8. Retningslinje om brud på persondatasikkerheden. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner

Bilag 8. Retningslinje om brud på persondatasikkerheden. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner Bilag 8 Retningslinje om brud på persondatasikkerheden Anvendelsesområde Retningslinje om brud på persondatasikkerheden er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Formål. Definitioner. ø Retningslinjer om brud på datasikkerheden Anvendelsesområde

Formål. Definitioner. ø Retningslinjer om brud på datasikkerheden Anvendelsesområde ø Retningslinjer om brud på datasikkerheden Anvendelsesområde Retningslinje om brud på persondatasikkerheden er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Ribe Katedralskole.

Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Ribe Katedralskole. Baggrund for persondatapolitikken Ribe Katedralskoles persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden

Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden Retningslinjer om brud på persondatasikkerheden Anvendelsesområde Retningslinje om brud på persondatasikkerheden er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter - for elever mv.

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter - for elever mv. Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter - for elever mv. Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

Persondatapolitik på Gentofte Studenterkursus

Persondatapolitik på Gentofte Studenterkursus Persondatapolitik på Gentofte Studenterkursus Baggrund for persondatapolitikken Gentofte Studenterkursus persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets

Læs mere

ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 BEHANDLINGSGRUNDLAG... 3 KONTROL OG DOKUMENTATION... 8

ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 BEHANDLINGSGRUNDLAG... 3 KONTROL OG DOKUMENTATION... 8 Retningslinje om behandlingsgrundlag Indholdsfortegnelse ANVENDELSESOMRÅDE... 2 FORMÅL... 2 DEFINITIONER... 2 BEHANDLINGSGRUNDLAG... 3 BEHANDLINGSGRUNDLAG FOR ALMINDELIGE/FORTROLIGE PERSONOPLYSNINGER...

Læs mere

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Persondatapolitik for Tørring Gymnasium 2018

Persondatapolitik for Tørring Gymnasium 2018 Persondatapolitik for Tørring Gymnasium 2018 Baggrund for persondatapolitikken Tørring Gymnasiums persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Midtfyns Gymnasium foretager den fornødne risikovurdering ved behandling af personoplysninger.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Midtfyns Gymnasium foretager den fornødne risikovurdering ved behandling af personoplysninger. Retningslinje om risikovurdering Midtfyns ^^ Holmehøjvej4 5750 Ringe Tlf. 6262 2577 e-mail: post@mfg.dk www.mfg. dk Juni, 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om risikovurdering er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel)

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) Indhold Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel)... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Behandlingsgrundlag... 3 Behandlingsgrundlag

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på Horsens HF & VUCs bestyrelsesmøde den 14. juni 2018.

Persondatapolitikken er godkendt på Horsens HF & VUCs bestyrelsesmøde den 14. juni 2018. Persondatapolitik for Horsens HF & VUC Baggrund for persondatapolitikken Horsens HF & VUCs persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde den [bliver taget op på bestyrelsesmøde i september 2018].

Persondatapolitikken er godkendt på Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde den [bliver taget op på bestyrelsesmøde i september 2018]. Baggrund for persondatapolitikken Nykøbing Katedralskoles persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Persondatapolitik for Odense Katedralskole

Persondatapolitik for Odense Katedralskole Bilag 5. Persondatapolitik for Odense Katedralskole Møde for Odense Katedralskoles bestyrelse d. 11. sept. 2018 Persondatapolitik for Odense Katedralskole Baggrund for persondatapolitikken Odense Katedralskoles

Læs mere

Midtfyns. Gymnasium. Retningslinje om brud på persondatasikkerheden. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner

Midtfyns. Gymnasium. Retningslinje om brud på persondatasikkerheden. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner Retningslinje om brud på persondatasikkerheden HolmehiEijvej 4 5750 Ringe Tlf. 6262 2577 e-mail: post@mfg. dk www.mfg. dk Juni, 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om brud på persondatasikkerheden er

Læs mere

Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital

Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital Baggrund for persondatapolitikken Denne persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Midtfyns Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Midtfyns Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Retningslinje om behandlingsgrundlag Midtfyns ^^ Holmehøjvej 4 5750 Ringe Tlf. 6262 2577 e-mail: post@mfg. dk www.mfg. dk Juni, 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet

Læs mere

Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole

Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole Baggrund for persondatapolitikken s persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af

Læs mere

Notat. Databeskyttelsesrådgiver. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner. Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere. Danske Gymnasiers medlemsskoler

Notat. Databeskyttelsesrådgiver. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner. Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere. Danske Gymnasiers medlemsskoler Databeskyttelsesrådgiver Notat Emne: Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere Til: Fra: Danske Gymnasiers medlemsskoler Arbejdsgruppen for databeskyttelse Dato: 15. maj 2018 Anvendelsesområde Retningslinje

Læs mere

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Ringkjøbing Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag.

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Ringkjøbing Gymnasium udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af et lovligt grundlag. Bilag 2 Retningslinje om behandlingsgrundlag Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679

Læs mere

Persondatapolitik Vordingborg Gymnasium & HF

Persondatapolitik Vordingborg Gymnasium & HF Persondatapolitik Vordingborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund for persondatapolitikken... 3 Formål... 3 Definitioner... 3 Ansvarsfordeling... 4 Ansvarlighed... 4 Lovlighed, rimelighed

Læs mere

Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere

Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere Anvendelsesområde Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på VUC Roskildes bestyrelsesmøde den 7 juni 2018.

Persondatapolitikken er godkendt på VUC Roskildes bestyrelsesmøde den 7 juni 2018. Persondatapolitik Baggrund for persondatapolitikken VUC Roskildes persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

Læs mere

Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere

Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere Indhold Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Hvem skal have en databeskyttelsesrådgiver?... 3

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på Vesthimmerlands Gymnasium og HF s bestyrelsesmøde den 25. juni 2018

Persondatapolitikken er godkendt på Vesthimmerlands Gymnasium og HF s bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 Databeskyttelsesforordning Persondatapolitik Vesthimmerlands Gymnasium og HF s persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af

Læs mere

N. Zahles Skole Persondatapolitik

N. Zahles Skole Persondatapolitik N. Zahles Skole Persondatapolitik Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund for persondatapolitikken 3 2. Formål med persondatapolitikken 3 3. Definitioner 3 4. Ansvarsfordeling 4 5. Ansvarlighed 5 6. Lovlighed,

Læs mere

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Bilag 9 RETNINGSLINJE OM DATABESKYTTELSESRÅDGIVERE Anvendelsesområde Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Maj 2018 Retningslinje om de registreredes rettigheder på Frederiksberg Gymnasium

Maj 2018 Retningslinje om de registreredes rettigheder på Frederiksberg Gymnasium Maj 2018 Retningslinje om de registreredes rettigheder på Frederiksberg Gymnasium Anvendelsesområde Retningslinje om de registreredes rettigheder er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

"forordningen" i det følgende) og gælder for alle ansatte på Midtfyns Gymnasium, der behandler personoplysninger.

forordningen i det følgende) og gælder for alle ansatte på Midtfyns Gymnasium, der behandler personoplysninger. Retningslinje om de registreredes rettigheder Holmehøjvej 4 5750 Ringe Tlf. 6262 2577 e-mail: post@mfg. dk www. mfg. dk Maj, 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om de registreredes rettigheder er udarbejdet

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Område: Udarbejdet: Næste revision:

FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Område: Udarbejdet: Næste revision: Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER Dataansvarlig: Databehandler: Område: HR Udarbejdet: Næste revision: Dataansvarlig Virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel)

Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) N. Zahles Skole Nørre Voldgade 5 1358 København K Danmark t: + 45 33 69 79 00 e: kontakt@zahles.dk Retningslinje om behandlingsgrundlag (hjemmel) Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag

Læs mere

Retningslinje om de registreredes rettigheder

Retningslinje om de registreredes rettigheder Retningslinje om de registreredes rettigheder Indhold Retningslinje om de registreredes rettigheder... 1 Anvendelsesområde... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 De registreredes rettigheder... 3 På dataansvarliges

Læs mere

Retningslinje om de registreredes rettigheder

Retningslinje om de registreredes rettigheder N. Zahles Skole Nørre Voldgade 5 1358 København K Danmark t: + 45 33 69 79 00 e: kontakt@zahles.dk Retningslinje om de registreredes rettigheder Anvendelsesområde Retningslinje om de registreredes rettigheder

Læs mere

Bilag 7. Retningslinje om behandlingssikkerhed. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner

Bilag 7. Retningslinje om behandlingssikkerhed. Anvendelsesområde. Formål. Definitioner Bilag 7 Retningslinje om behandlingssikkerhed Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingssikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679

Læs mere

Retningslinje om behandlingssikkerhed

Retningslinje om behandlingssikkerhed Retningslinje om behandlingssikkerhed Indhold Anvendelsesområde... 1 Formål... 1 Definitioner... 1 Hvad er behandlingssikkerhed?... 2 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger... 2 Pseudonymisering...

Læs mere

Bilag 3 Personoplysninger Den registrerede Behandling af personoplysninger Dataansvarlig Databehandler Brud på persondatasikkerheden

Bilag 3 Personoplysninger Den registrerede Behandling af personoplysninger Dataansvarlig Databehandler Brud på persondatasikkerheden Bilag 3 Anvendelsesområde Retningslinje om overførsel til tredjelande er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Retningslinje om overførsel til tredjelande

Retningslinje om overførsel til tredjelande Retningslinje om overførsel til tredjelande Indhold Anvendelsesområde... 1 Formål... 1 Definitioner... 1 Hvad er et tredjeland?... 2 Hvad er en overførsel?... 2 Overførsel til sikre tredjelande?... 3 Overførsel

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Udarbejdet: Næste revision:

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Udarbejdet: Næste revision: Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER Dataansvarlig: Databehandler: Område: Kunder Udarbejdet: Næste revision: Dataansvarlig Virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Registreredes rettigheder

Registreredes rettigheder Registreredes rettigheder Anvendelsesområde Retningslinje om de registreredes rettigheder er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter - for ansatte mv.

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter - for ansatte mv. Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter - for ansatte mv. Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS

PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS 1. Generelt 1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/ eller bidragyderforhold

Læs mere

Bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg er ansvarlige for at ovenstående overholdes.

Bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg er ansvarlige for at ovenstående overholdes. Sønderborg, d. 18. maj 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk Forening for Tuberøs Sclerose 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, enten

Læs mere

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f.

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f. GDPR and all that Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne

Læs mere

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig,

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Introduktion til persondataforordning

Introduktion til persondataforordning Introduktion til persondataforordning Lektor Dorte Høilund Anvendelse fra 25. maj 2018 Direktiv contra forordning Mange muligheder for nationale særregler Opbygning og struktur Forslag til Databeskyttelseslov

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND

PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark

Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Privatlivspolitik. Odense LMU

Privatlivspolitik. Odense LMU Privatlivspolitik Odense LMU 1. Generelt 1.1. Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LMU og/eller som Odense LMU indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Åstvej 10, B 7190 Billund CVR. nr. 30 56 13 17 (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Curanet A/S Højvangen 4 8660 Skanderborg CVR. nr. 29

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom

PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

FORTEGNELSE OVER DATABEHANDLINGSAKTIVITETER

FORTEGNELSE OVER DATABEHANDLINGSAKTIVITETER FORTEGNELSE OVER DATABEHANDLINGSAKTIVITETER NB! Fortegnelsen og dens eventuelle bilag gennemgås løbende og mindst en gang om året. Godkendelser og gennemgang påføres nederst på sidste side. Fortegnelse

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106.

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: Generelt 3 2 Definitioner 3 3 Formål med Behandlingen af dine

Læs mere

Standardvilkår. Databehandleraftale

Standardvilkår. Databehandleraftale Standardvilkår Databehandleraftale 1 Indhold 2 Vilkårenes status... 2 3 Baggrund for databehandleraftalen... 2 4 Formål med databehandlingen... 2 5 Personoplysninger omfattet af databehandleraftalen...

Læs mere

UDVALGET FOR HUSMODERFERIE Politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger

UDVALGET FOR HUSMODERFERIE Politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger UDVALGET FOR HUSMODERFERIE Politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger -2019-1 1. Indledning 1.1.1 Denne politik for opbevaring og sletning af personoplysninger fastlægger de overordnede

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR UniqueDanmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

DanDomain A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

DanDomain A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Vilhelm Thomsens plads 1 8900 Randers CVR. nr. 35 58 90 31 (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og DanDomain A/S Normansvej 1 8920 Randers

Læs mere

Privatlivspolitik. for Odense LM

Privatlivspolitik. for Odense LM Privatlivspolitik for Odense LM 1. Generelt 1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LM og/eller som Odense LM indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

Surftown A/S. Regionsgolf-Danmark DATABEHANDLERAFTALE. Databehandleraftalen foreligger mellem. Regionsgolf-Danmark.

Surftown A/S. Regionsgolf-Danmark DATABEHANDLERAFTALE. Databehandleraftalen foreligger mellem. Regionsgolf-Danmark. Surftown A/S Regionsgolf-Danmark 08-05-2018 DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Regionsgolf-Danmark Michael Hansen Søndermarkvej, 60 4200 Slagelse CVR. nr. 34759316 (i det følgende

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S

PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( i det efterfølgende benævnt Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller indsamler

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK for. Mercy Outreach Danmark

PERSONDATAPOLITIK for. Mercy Outreach Danmark PERSONDATAPOLITIK for Mercy Outreach Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

OVERORDNET INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I LIONS MD 106.

OVERORDNET INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I LIONS MD 106. OVERORDNET INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I LIONS MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: 1. Generelt 3 2. Om nærværende Persondatapolitik 3 3. Definitioner 4 4. Persondataprincipper

Læs mere