Referat fra 4. møde i Erhvervslivets EUog Regelforum den 15. december 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 4. møde i Erhvervslivets EUog Regelforum den 15. december 2020"

Transkript

1 Referat fra 4. møde i Erhvervslivets EUog Regelforum den 15. december 2020 Tid og sted: Tirsdag d. 15. december 2020 kl Mødet blev afholdt online. DAGSORDEN 1. Velkomst v./ formand Paul Mollerup Forretningsordenen o Opdatere listen over medlemmer pkt. 2, (jf. vedlagte forretningsorden, hvor ændringen er markeret). o Drøftelse af ændring af forretningsordenens pkt. 8.2 og 8.3. (jf. vedlagte forretningsorden, hvor ændringen er markeret). Ministerens svar på Regelforums oversendelsesbrev (jf. vedvalgte brev) 2. Oplæg og diskussion v./signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Signe Caspersen vil præsentere det indledende arbejde med den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og give et indblik i styrelsens arbejde med fælles rammer for genbrug og udveksling af offentlige data. Signe Caspersen vil også kort præsentere udvalgte emner af styrelsens portefølje, herunder MitID. Præsentation af anbefalingerne fra Dataarbejdsgruppen v./ sagkyndig, Niels Stenfeldt 3. Drøftelse af anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum v./ formand, Paul Mollerup (jf. det vedlagte anbefalingskatalog) 4. Evt. og afrunding af mødet 1

2 Referat Afbud: Flemming Nør-Pedersen (Landbrug & Fødevarer), Charlotte Jepsen (FSR) og Sofie Nilsson (AC). 1. VELKOMST V./ FORMAND PAUL MOLLERUP Formanden bød velkommen til Morten Holm Østergaard fra Landbrug & Fødevarer, suppleant for Flemming Nør-Pedersen, Jakob Holm fra FSR, suppleant for Charlotte Jepsen og Jesper David Jensen fra AC, suppleant for Sofie Nilsson. Formanden bød desuden velkommen til DIs nye medlem Emil Fannikke Kiær. Forretningsordenen Formanden præsenterede de to forslåede ændringer til forretningsordenen. Det første ændringsforslag vedrørte en ændring af forretningsordenens pkt. 2 vedrørende listen over medlemmer. Ændringsforslaget er en konsekvens af, at Dansk Byggeri har fusioneret med DI. Der var ingen bemærkninger til punktet, som dermed blev enstemmigt vedtaget. Det andet ændringsforslag vedrørte en ændring af forretningsordenens pkt. 8.2 og 8.3 med henblik på at sidestille online møder med fysiske møder, så de samme stemmerregler vil gælde for onlinemøder som for fysiske møder. Der var ingen bemærkninger til punktet, som dermed blev enstemmigt vedtaget. Formanden understregede ambitionen om fortsat at nå frem til beslutninger baseret på konsensus, og han glædede sig over, at det også så tydeligt er ambitionen i det arbejde, der laves i de forskellige arbejdsgrupper. Ministerens svar på Regelforums oversendelsesbrevet Medlemmerne havde en drøftelse af ministerens svar på oversendelsesbrevet fra sidste møde d. 15. september Der var enighed blandt medlemmerne om, at spørgsmålet vedr. EU-landenes brug af statsstøtte endnu ikke er tilstrækkeligt belyst. Det aftaltes, at sekretariatet på baggrund af ministerens svar vil søge at indhente yderligere information fra Udenrigsministeriet, OECD og evt. andre relevante aktører med henblik på at få belyst området nærmere. Medlemmerne havde endvidere en drøftelse af ministerens svar på, hvordan regeringen træffer beslutninger om implementering af EU-regulering. Medlemmerne efterspurgte en klarere tilbagemelding på Regelforums anbefalinger til implementering af EU-retsakter. Det gælder særligt beslutninger 2

3 om implementering, som rækker videre end mindstekravene tilskriver, samt hvordan erhvervslivet inddrages, og hvordan Folketinget orienteres. Formanden oplyste, at han løbende har haft en dialog med sekretariatet om, hvordan Regelforum kan få bedre tilbagemeldinger på forummets bemærkninger til ministeriernes implementeringsplaner. Sekretariatet supplerede formanden og tilkendegav, at det er et område, som sekretariatet har særligt fokus på, og at der arbejdes på en ny model for feedback til forummet vedrørende forummets bemærkninger til implementeringsplanerne. Oversigten over anbefalinger sendt til regeringen og regeringens svar herpå Det blev efterspurgt, at sekretariatet tilføjer et par linjer til oversigten om, hvad den enkelte anbefaling handler om. Sekretariatet tilkendegav, at det fremadrettet vil blive indarbejdet i oversigten. Webinar om regulatoriske sandkasser, forsøgsordninger, forsøgshjemler Formanden fortalte om Regelforums webinar om regulatoriske sandkasser, forsøgsordninger, forsøgshjemler tilbage i oktober måned. På webinaret fortalte to virksomheder, Pond og Falck, om de barrierer, de har oplevet i forbindelse med test og anvendelse af nye teknologier. Formanden konkluderede, at webinaret var vellykket og oplyste, at sekretariat er i gang med at planlægge nye webinarer inden for denne dagsorden. Formandens deltagelse i konferencen arrangeret af det tyske formandskab i EU om bedre regulering Formanden deltog på vegne af Reg Watch Europe i det tyske formandskabs konference om bedre regulering. Formanden orienterede om hans deltagelse i paneldebatten om udviklingen af regulatoriske tilsyn på EU-niveau. Formanden fortalte, at det fra Reg Watch Europe s side foreslås, at der gennemføres endnu flere evalueringer på EU-niveau, og at disse har et sigte på at gøre reguleringen digitaliseringsklar og fremtidssikker. Formanden nævnte, at han havde fremført Regelforums anbefalinger vedrørende den danske implementering af GDPR som eksempel. 3

4 Det blev besluttet, at Dorte Sindbjerg Martinsen fremadrettet i højere grad skal involveres i Regelforums arbejde i regi af Reg Watch Europe. Møde med TEKNIQ Arbejdsgiverne Formanden orienterede om, at han, sammen med sekretariatet, har holdt et møde med TEKNIQ Arbejdsgivernes direktør, Troels Blicher Danielsen. TEKNIQ Arbejdsgiverne har efterfølgende sendt to anbefalinger, som er modtaget via Regelforums postkasse, og som behandles på dagens møde. Første møde i Datatilsynets Kontaktudvalg Formanden fortalte, at Datatilsynet har afholdt det første møde i GDPRkontaktudvalget, hvor mange af organisationerne i Regelforum er repræsenterede. Formanden pointerede, at etableringen af et kontaktudvalg er sket på baggrund af en anbefaling fra Regelforum, som blev sendt til regeringen efter juni-mødet. Status på arbejdsgrupper Formanden gjorde status på de fire nedsatte arbejdsgrupper. Både arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse og dataarbejdsgruppen har fremsendt anbefalinger til behandling på mødet. Arbejdsgruppen om iværksætteri har holdt to møder og vil komme med det første sæt anbefalinger på næste møde i Regelforum i marts måned. Formanden fortalte afslutningsvis, at GDPR-arbejdsgruppen har leveret 14 anbefalinger, som er sendt til regeringen, og at der ikke for nuværende er nye anbefalinger på vej. Oplæg for udenlandske delegationer Formanden orienterede afslutningsvis om, at der er en stor interesse for Regelforums arbejde fra udlandet. Sekretariatet har både holdt oplæg om Regelforum for en kroatisk og en slovakisk delegation. 4

5 OPLÆG OG DISKUSSION V./SIGNE CASPERSEN, VICEDIREKTØR I DIGITALISERINGSSTYRELSEN Signe Caspersen præsenterede indledningsvis Digitaliseringsstyrelsens arbejde med datadagsordenen. Signe Caspersen fortalte bl.a. om signaturprojektet om udvikling af en strategi for anvendelse af kunstig intelligens, hvor man har arbejdet med at identificere konkrete regulatoriske og etiske barrierer ift. at anvende kunstig intelligens. Dernæst gav hun forummet et indblik i Digitaliseringsstyrelsens udvikling af det nye MitID, herunder baggrunden for, hvorfor man overgår til en ny løsning, samt hvordan MitID adskiller sig fra den eksisterende løsning, NemID. Hun understregede de gode erfaringer med at udvikle MitID Erhverv i samarbejde med det private erhvervsliv. Endvidere fortalte Signe Caspersen om EU s datadagsorden, hvor hun bl.a. fremhævede tiltag som Den Europæiske Datastrategi, GDPR, PSI-direktivet og Data Governance Act, som eksempler på, at EUs datadagsorden har stor betydning for arbejdet med data på nationalt plan. Afslutningsvis fortalte Signe Caspersen om Digitaliseringsstyrelsens arbejde med en kommende fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Præsentation af anbefalinger fra dataarbejdsgruppen v./ Niels Stenfeldt, sagkyndig Niels Stenfeldt indledte med at fortælle om vigtigheden af arbejdet med datadagsordenen. Forummet blev orienteret om, at arbejdsgruppen indtil videre har udarbejdet tre anbefalinger, som skulle behandles på nærværende møde. Dataarbejdsgruppen arbejder videre med nye anbefalinger, som skal diskuteres på Regelforums næste møde. Niels Stenfeldt fortalte, at DATA 1 om udvikling af en national datastrategi handler om, at der udarbejdes en national datastrategi med to spor, hhv. et borgerrettet spor og et virksomhedsrettet spor. Tanken er, at Regelforum kan bidrage til udviklingen af strategien ved at spille ind med konkrete anbefalinger. DATA 2 og DATA 3 er de første eksempler på konkrete anbefalinger, som kan spille ind i strategien. 5

6 ANBEFALINGER FRA ERHVERVSLIVETS EU- OG REGELFORUM V./ FORMAND, PAUL MOLLERUP Anbefalinger om data Følgende fire anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer: DATA 1: En national datastrategi DATA 2: Principper for national datagovernance mellem myndigheder og virksomheder DATA 3: Offentligt privat-samarbejdsforum skal identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private DATA 5: Offentliggør erhvervsmæssige indbrudsdata i realtid Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer med forbehold for evt. ændringer ifm. behandlingen af lovforslaget: DATA 6: Motorregisteret skal ikke pålægge virksomhederne indberetningsbyrder, når de samme oplysninger kan købes på markedet. Følgende anbefaling oversendes til regeringen med enkelte rettelser: DATA 4: Skab let adgang til bygningsdata Anbefalinger om tidlig interessevaretagelse Følgende to anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer: TIV 19: Eksisterende havnestatskontrolsystem bør anvendes til nye kontrolkrav af skibes affaldshåndtering TIV 20: Forslag om digital afgift ved beskatning af digitaliseret økonomi bør så vidt muligt afvente OECD s standard for området Anbefalinger om national regulering Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer: NALO 21: Lastbilforhandlere skal kunne sælge lastbiler uden, at forhandleren skal anvende et administrativt tungt regelsæt, som ikke er tiltænkt dem 6

7 Anbefalinger om nabotjek Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer: NAT 5: Nabotjek af den danske implementering af e-pengedirektivet særligt mhp. at belyse reglerne om elektroniske gavekort og tilgodebeviser EVT. OG AFRUNDING AF MØDET Drøftelse af bæredygtighed Dansk Erhverv ønskede en drøftelse om forskellige regulatoriske initiativer, særligt fra EU, som omhandler bæredygtighed. Drøftelsen viste, at medlemmerne støtter den grønne dagsorden, men at de også ser et behov for et styrket fokus på, hvad de mange nye krav om indberetninger, dokumentation mv., medfører af byrder og om disse byrder er proportionale med det bagvedliggende formål. Formanden mindede om, at han tidligere har været i dialog med mindre erhverv og virksomheder, som oplever regulatoriske barrierer, der står i vejen for, at de kan bidrage til at reducere deres klimaaftryk. På baggrund af den fælles drøftelse blev det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe om klima og bæredygtighed, som både skal se på, hvad de mange nye krav om dokumentation og indberetning mv. medfører af byrder, fx om kravene er overlappende, samt se på mulighederne for regulatoriske forsøgsordninger på områder, hvor reguleringen er en barriere for den grønne omstilling. Arbejdsgruppen skal ved første møde fastsætte rammen og scopet for arbejdet. Afrunding af mødet Formanden opfordrede til, at forummet retter yderligere fokus på forsøgsordninger, regulatoriske sandkasser mv. I første omgang planlægges flere webinarer, som gerne skal kunne munde ud i nogle anbefalinger inden for dette felt. Afslutningsvis ønskede formanden medlemmerne en glædelig jul. 7

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05

Referat Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 22. oktober 2013 Tid: Kl. 13.00-15.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Lars Svenningsen Carsten Sand Nielsen Søren Steensen Punkter:

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

OPGAVEN MED AT GØRE LOVGIVNING DIGITALISERINGSKLAR TORSTEN SCHACK PEDERSEN VENSTRES ERHVERVSORDFØRER

OPGAVEN MED AT GØRE LOVGIVNING DIGITALISERINGSKLAR TORSTEN SCHACK PEDERSEN VENSTRES ERHVERVSORDFØRER OPGAVEN MED AT GØRE LOVGIVNING DIGITALISERINGSKLAR TORSTEN SCHACK PEDERSEN VENSTRES ERHVERVSORDFØRER TILLIDEN TRYKKER - VI ER I SAMME BÅD Radius troværdighedsundersø gelse 2017: Danskernes syn på faggruppers

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 17 om status på metaevalueringen af Spejdernes lejre.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 17 om status på metaevalueringen af Spejdernes lejre. Spejdernes bestyrelse Fredag d. 3. november kl. 18.00 lørdag d. 4. november kl. 15.00 REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling

Læs mere

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Baggrund Der har i de seneste år været en stigende offentlig debat og et stort fokus på forskellige dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1. Referat fra møde den 19. maj 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Referat 4. MØDE D. 7. DECEMBER 2017

Referat 4. MØDE D. 7. DECEMBER 2017 Referat 4. MØDE D. 7. DECEMBER 2017 Tidsrum: 10-13.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, 4. sal Langelinie Allé 17 2100 København Ø Referat 1 Velkomst og gensidig orientering siden sidst Mødet d. 7. december var

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Nils Pedersen Michael

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift.

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift. Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017-29-03-2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 23-02-2017. Fremlagt til underskrift. s- og drøftelsespunkter: 3. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

17, stk. 4 - Opgaveudvalg for Bæredygtighed

17, stk. 4 - Opgaveudvalg for Bæredygtighed 17, stk. 4 - Opgaveudvalg for Bæredygtighed Referat 5. marts 2019 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens spisestue, 5. sal, Rådhuset Indkaldelse Charlotte Algreen Karoline Geneser Kathrine Utzon-Frank Jesper Lind

Læs mere

Dagsorden. 8. januar Møde i Det Strategiske Panel (DSP) 27. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Dagsorden

Dagsorden. 8. januar Møde i Det Strategiske Panel (DSP) 27. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Dagsorden Dagsorden Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 8. januar 2014 Møde i Det Strategiske Panel (DSP)

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud:

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 4. september 2017 Afbud: 1. Bemærkninger til

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Rådet modtager ikke en fast tilbagemelding på anbefalingerne vedrørende tidlig interessevaretagelse.

Rådet modtager ikke en fast tilbagemelding på anbefalingerne vedrørende tidlig interessevaretagelse. Beslutningsreferat Implementeringsrådets 1. møde, d. 24. februar 2016 kl. 13-17. Dagsorden 1. Velkomst v. formanden 2. Bordrunde (præsentation og forventningsafstemning) 3. Præsentation af Implementeringsrådets

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden:

Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden: Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1.

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1. Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Deltagere: Se bilag 1. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer v. formanden

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Snoghøj, d. 4. februar 2011 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Afslutningsvis skylder vi en endelig tilbagemelding på en række gamle sager fra 2016, som I beklageligvis ikke er blevet orienteret om tidligere:

Afslutningsvis skylder vi en endelig tilbagemelding på en række gamle sager fra 2016, som I beklageligvis ikke er blevet orienteret om tidligere: Paul Mollerup Formand for Implementeringsrådet pmo@danskeadvokater.dk Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Kære Paul 11-09-2017 J.nr.

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

Lars Mortensen (Friluftsrådet), Anne-Kathrine Østerby (KFUM-spejderne) og Jørgen Kvist (KFUM-KFUK).

Lars Mortensen (Friluftsrådet), Anne-Kathrine Østerby (KFUM-spejderne) og Jørgen Kvist (KFUM-KFUK). Referat fra Landssamrådsmøde d. 20. januar 2014 Mødested: DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Kl. 17.30 18.15 Kl. 18.15 21.30 Aftensmad Landssamrådsmøde Deltagere: Mads Faber Henriksen (DUI-LEG og

Læs mere

Informationsmøde om Brexit. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Informationsmøde om Brexit 20. februar 2019

Informationsmøde om Brexit. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Informationsmøde om Brexit 20. februar 2019 Informationsmøde om Brexit Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Informationsmøde om Brexit 20. februar 2019 Dagens program Velkomst ved kontorchef Lars Korsholm Oplæg om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

b. Godkende dagsorden, tidsrammer og forretningsorden for rådsmødet, valg af stemmetællere og redaktionsudvalg

b. Godkende dagsorden, tidsrammer og forretningsorden for rådsmødet, valg af stemmetællere og redaktionsudvalg Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde 2018 den 9. og 10. juni 2018 Bilag 01.b.01.01 Dagsorden for det ordinære rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke 2018 1. Velkomst og åbning af Rådsmødet a. Valg af dirigenter

Læs mere

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2013, klokken 13:00-16:00. Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Deltagere: Svend Særkjær,

Læs mere

! 14.marts Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl

! 14.marts Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl ! 14.marts 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl. 15.30 17.00 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Ny repræsentant fra UC Syddanmark: Institutchef

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling den 30. april 2014

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling den 30. april 2014 Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 4. juni 2014 /LOHOLK Referat af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional den Til stede: Anne Jastrup, Hans Fredborg, Jes Pedersen, Carsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl

Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets bestyrelse M Ø D E R E F E R A T Å B E N T 4. APRIL 2017 Forum Møde afholdt Sted Referent Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde)

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Forretningsorden for overvågningsudvalget for Regionalfondsprogrammet, Innovation og bæredygtig vækst i virksomheder og

Forretningsorden for overvågningsudvalget for Regionalfondsprogrammet, Innovation og bæredygtig vækst i virksomheder og Forretningsorden for overvågningsudvalget for Regionalfondsprogrammet, Innovation og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet, Vækst via uddannelse og iværksætteri Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Branchepanelet for Havne den 24. juni 2015

Referat fra møde i Branchepanelet for Havne den 24. juni 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk fra møde i Branchepanelet for Havne den 24. juni 2015 Deltagere Gitte Lillelund Bech, Danske

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 3. februar 2014 fra kl. 15:00 til 17:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16 2.2 Afrapportering

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely?

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely? Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 25. marts 2015 J.nr. 15-0981938 Samrådsspørgsmål Y Spørgsmål Y Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning

Læs mere

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 21. ordinære møde tirsdag den 12. december 2017 kl til ca I Frichsparken, vær 1.

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 21. ordinære møde tirsdag den 12. december 2017 kl til ca I Frichsparken, vær 1. DAGSORDEN og referat til Ældrerådets 21. ordinære møde tirsdag den 12. december 2017 kl. 09.00 til ca. 13.00 I Frichsparken, vær 1.86 Til: Ældrerådets 15 medlemmer Fuldmægtig Claus Rasmussen, Sundhed og

Læs mere

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen)

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen) S 6118 - Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Besvarelse af spørgsmål nr. S. 6118 af 13. september 2007 til udenrigsministeren stillet af Søren Espersen (DF). Spørgsmål nr. S 6118. Vil udenrigsministeren bekræfte,

Læs mere

Spejdernes bestyrelse Fredag d. 15. september kl lørdag d. 16. september kl

Spejdernes bestyrelse Fredag d. 15. september kl lørdag d. 16. september kl Spejdernes bestyrelse Fredag d. 15. september kl. 18.00 lørdag d. 16. september kl. 15.00 Sted: Brogården, Middelfart REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Digitalisering af offentlige indkøb

Digitalisering af offentlige indkøb Digitalisering af offentlige indkøb 12. Marts 2019 Nihad Hodzic Dagsorden 1 Baggrund for digitalisering af offentlige indkøb 2 Målsætninger 3 Overordnet tidsplan 4 Seneste nyt 5 Langsigtet migrationsstrategi

Læs mere

Referat fra fælles med mellem Teknisk Udvalg og Klimarådet

Referat fra fælles med mellem Teknisk Udvalg og Klimarådet Referat fra fælles med mellem Teknisk Udvalg og Klimarådet Referat fra møde Den 4. september 2018 kl. 19-21 MØDEDELTAGERE Fra Teknisk Udvalg deltog: Tina Tving Stauning Jørgen Bech (medlem af klimarådet)

Læs mere

Forslag til: Kommissorium for Det Grønne Råd 2018

Forslag til: Kommissorium for Det Grønne Råd 2018 Forslag til: Kommissorium for Det Grønne Råd 2018 Det Grønne Råd Formål og historie Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde 1. juni 2018 Rudersdal Kommune Handicaprådet Forretningsorden Socialområdet administration Sagsbehandler: Eva Høj Tlf. 4611 3316 EHJ@rudersdal.dk Sagsnr.: 18/31050 Handicaprådets formål Handicaprådet rådgiver

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Referat Dato: 27. oktober 2014 J.nr.: 3007/3016-0005 Ref.: tsk

Referat Dato: 27. oktober 2014 J.nr.: 3007/3016-0005 Ref.: tsk ENERGISPARERÅDET Referat Dato: 27. oktober 2014 J.nr.: 3007/3016-0005 Ref.: tsk Møde i Energisparerådet den 11. september 2014 Deltagelse af Energisparerådets medlemmer på mødet: Lone Møller Sørensen,

Læs mere

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl Dagsorden og referat: fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Erik Vind, Ester Larsen, Jens Hebsgaard, Lars Ole Johnsen, Grethe Krogh Jakobsen, Mads

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Morten Beha Pedersen, Center for Plan og Miljø Hvidovre Kommune Anja W. Dalberg, Center for Plan og Miljø, Hvidovre Kommune

Morten Beha Pedersen, Center for Plan og Miljø Hvidovre Kommune Anja W. Dalberg, Center for Plan og Miljø, Hvidovre Kommune < Vedrørende: Referat af Grønne Råds Møde Dato: Torsdag den 16. august 2018 Dagsorden Sted: Deltagere: Multihuset, Høvedstensvej 45, Hvidovre Jann Larsen, Vestvoldens Venner Thomas Otzen, Cyklistforbundet,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 14. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-17.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Ole Vagn Pedersen Henrik

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2018

Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2018 Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2018 Introduktion Oversigten indeholder både sager, der fortsætter fra 2017 og nye sager fra Kommissionens arbejdsprogram 2018. Kommissionens arbejdsprogram indeholder

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 1. november 2017 kl. 16.30 til 19.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud Karen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Godkendt af Djøfs bestyrelse den Referat af bestyrelsens møde den 19. juni Fra bestyrelsen deltog:

Godkendt af Djøfs bestyrelse den Referat af bestyrelsens møde den 19. juni Fra bestyrelsen deltog: BESTYRELSEN FOR DJØF Godkendt af Djøfs bestyrelse den 12.08.2019 Referat af bestyrelsens møde den 19. juni 2019 Fra bestyrelsen deltog: Henning Thiesen Sara Gundelach Vergo (til pkt. 5) Karsten Boye Rasmussen

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Beslutningsreferat Koordineringsudvalget (KU)

Beslutningsreferat Koordineringsudvalget (KU) Beslutningsreferat Koordineringsudvalget (KU) Dato: 23. november 2018 Kl.: 10.00 14.00 Dok. ansvarlig: GSK/DHA/MGA Sekretær: Sagsnr: s2016-815 Doknr: d2018-17261-3.0 16-11-2018 Sted: Energinet, Erritsø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Referat af mødet d. 28. november 2007

Referat af mødet d. 28. november 2007 By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65919681 E-mail nmt.bkf@odense.dk Referat af

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015.

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015. Referat 125. marts 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 17. marts 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Helle

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013

Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013 Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013 Til stede: Rasmus, Ann-Cherie, Mahad, Erdogan, Elena, Jean, Kristina, Gitte (referent), Gæst: Camilla Wikke fra Strategi og Udvikling

Læs mere