Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 37 til Spildevandsplan Ny lokalplan, boliger ved Hatting Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 37 til Spildevandsplan Ny lokalplan, boliger ved Hatting Øst"

Transkript

1 Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 37 til Spildevandsplan Ny lokalplan, boliger ved Hatting Øst 1 - Forside_forslag 1 TEKNIK OG MILJØ

2 2 - Forslag_tillæg Tillæg nr. 37 Indhold 1 Indledning Lovgrundlag Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Vandområdeplaner Kommuneplan Nuværende forhold Fremtidige forhold Spildevand Beregningsforudsætning Spildevand Regnvand Habitatvurdering Natura Bilag IV-arter Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter Lodsejerforhold Erstatninger Arealbehov og rådighedsindskrænkninger Økonomi Tidsplan Vedtagelse

3 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 37 til Horsens Kommunes Spildevandsplan er udarbejdet på baggrund af lokalplan 337 Boliger Hatting Øst, Hatting. Området omfattet af lokalplanen ligger udenfor spildevandsplanens kloakopland, og der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanområdet ligger øst for Hatting, 8700 Horsens, umiddelbart udenfor byen, og det udlægges til både åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Boligerne separatkloakeres. Regnvand ledes til regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet, hvor det renses og forsinkes før udledning. Lokalplanområdet deles i 3 boligområder af vejene Østerhåbsvej og Præstemarksvej. Regnvand fra området nord for Østerhåbsvej ønskes udledt til et eksisterende grøfte/drænsystem, der afleder til Dagnæs Bæk. Området imellem Østerhåbsvej og Præstemarksvej, samt området syd for Præstemarksvej, ønskes udledt til Hatting Bæk. Af hensyn til recipienterne skal regnvand forsinkes til naturlig afstrømning for området. Sanitært spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg. I forbindelse med etablering af regnvandsbassin for det nordlige boligområde ændres på oplandsgrænserne for kloakopland A554, der i dag omfatter en ejendom, der er planlagt spildevandskloakeret. En del af oplandet inddrages i det nye separatkloakerede opland, og resten forbliver spildevandskloakeret. 2 Planlægningsgrundlag 2.1 Lovgrundlag I henhold til 5 i Spildevandsbekendtgørelsen 1 skal spildevandsplanen revideres når et kloakopland, der er beskrevet heri ændres, eller når der optages nye arealer i spildevandsplanen. 2.2 Miljøvurdering Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter LBK nr af 25. oktober 2018, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019: Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 3 Forhold til anden planlægning 3.1 Vandområdeplaner Lokalplanområdet ved Hatting er en del af det hovedvandopland, som afvander til Horsens fjord. Vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord, samt god økologisk tilstand i selve fjorden. 1 BEK nr af 4. december 2019: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 3 2

4 Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes at være i overensstemmelse med vandplanlægningen. 3.2 Kommuneplan Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling i kommunen. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan 2017, hvor det er udlagt til boliger under kommuneplanramme 30BO08. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger, der er fastlagt i kommuneplanen. Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. 3.3 Lokalplan En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for anvendelsen af et bestemt område og skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og spildevandsplanen. Lokalplan 337 Boliger, Hatting Øst, Hatting er i overensstemmelse med de rammer og den praksis, som fremgår af samt efterfølgende tillæg. Der er derfor også overensstemmelse mellem lokalplanen og dette tillæg til spildevandsplanen. 4 Nuværende forhold Lokalplanområdet er i dag åben mark og omfatter en del af matrikel nr. 6d og 31d, Hatting By, Hatting, samt matr.nr. 6a og 1m, begge Hatting By, Hatting. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 33,3 ha. På matrikel 6a, Hatting By, Hatting ligger der i dag en maskinstation, som flytter til anden adresse. Syd for maskinstationen ligger en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens 2 3. Der er konstateret jordforureninger i et område nord for søen, hvor maskinstationen ligger i dag. Dette areal friholdes for ny bebyggelse og udlægges til rekreative arealer. Maskinstationen på matr. nr. 6a, Hatting By, Hatting er i dag omfattet af den gældende spildevandsplan. Maskinstationen udgør et selvstændigt fælleskloakeret kloakopland, A551. Regnvandsbassinet til håndtering af regnvand fra boligområdet nord for Østerhåbsvej planlægges placeret nord for lokalplanområdet på matrikel 6d, Hatting By, Hatting. Ejendommen, der ligger her, er planlagt spildevandskloakeret og omfattet af kloakopland A Fremtidige forhold Det samlede lokalplanområde på ca. 33,3 ha optages som planlagt separatkloakeret i spildevandsplanen. Lokalplanområdet skal deles i 2 oplande i spildevandsplanen, da regnvandet 2 LBK nr. 240 af 13. marts

5 ledes til 2 forskellige udløb. Området nord for Østerhåbsvej er udlagt til boligformål af typen åbenlav og nummereres A561. Områderne syd for Østerhåbsvej er udlagt til boligformål af typen åbenlav eller tæt-lav og samles i ét planopland med nummeret A562. Begge planoplande kloakeres i forbindelse med byggemodning af området. Der skal etableres 3 regnvandsbassiner i forbindelse med byggeområderne. Placeringen af det nordlige bassin, der ses på oversigtskortet nedenfor, ændres, således at bassinet etableres nord for byggemodningen på matrikel 6d, Hatting By Hatting, og dermed udenfor afgrænsningen af lokalplanområdet. Kloakopland A554, der omfatter den nordlige del af matrikel 6d, Hatting By, Hatting, tilrettes. Arealet, hvor regnvandsbassinet placeres, inddrages i det nye kloakopland A561. Fra lokalplan 337 Boliger, Hatting Øst, Hatting. Området separatkloakeres. Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg, mens regnvand, via regnvandsbassiner, ledes til hhv. grøfte/drænsystem (Dagnæs Bæk) for området nord for Østerhåbsvej og Hatting Bæk for området imellem Østerhåbsvej og Præstemarksvej, samt området syd for Præstemarksvej. 5 4

6 5.1 Spildevand Både i opland A561 og A562 etableres der nye spildevandsledninger til sanitært spildevand. Spildevandet ledes til rensning på Horsens Centralrenseanlæg. Det forventes, at der anlægges ca. 112 boliger fordelt på tæt-lav og åben-lav bebyggelse indenfor lokalplanområdet, hvilket svarer til en samlet forventet spildevandsbelastning på 257,6 PE fra lokalplanområdet til Horsens Centralrenseanlæg. Den forventede belastning øges med 2,3 PE for hver ekstra byggegrund, der etableres indenfor lokalplanområdet. 5.2 Regnvand Der etableres nye regnvandsledninger i opland A561 og A562, som leder regnvandet til de nye regnvandsbassiner. I planopland A561 ledes regnvandet fra bassinet til et eksisterende grøfte/drænsystem, der løber ud i Dagnæs Bæk. Der etableres et regnvandsbassin i området imellem Østerhåbsvej og Præstemarksvej og et regnvandsbassin i området syd for Præstemarksvej. Begge regnvandsbassiner skal udlede regnvand via det eksisterende udløb A546UR til Hatting Bæk. Både Dagnæs Bæk og Hatting Bæk har Horsens Fjord som slutrecipient. De nye regnvandsbassiner skal sikre forsinkelse og rensning af regnvandet fra lokalplanområdet. Bassinerne etableres med et permanent vådvolumen på 250 m 3 /red. ha opland og en vanddybde på 1 1,5 m. Desuden anlægges bassinerne med et skråningsanlæg, som ikke er stejlere end 1:5. Opland A561 er planlagt til boligformål af typen åben-lav med en maksimal befæstelsesgrad på 0,35. Opland A562 giver mulighed for etablering af både tæt-lav og åben lav bebyggelse. Den maksimale befæstelsesgrad er 0,35 for åben-lav og 0,55 for tæt-lav. 5.3 Klimatilpasning Området der inddrages i spildevandsplanen udgøres af et kuperet terræn, med flere lavninger som giver anledning til bluespots ved ekstrem regn. Området bidrager med afstrømning til Hatting Bæk, som i Hatting By har udpeget et risikoområde i KP2017 (Risikoområde 2 Prioritet A-Hatting By) derfor er det væsentligt at lavningsvolumen opretholdes så oversvømmelsesrisikoen ikke øges nedstrøms. En mindre del af lokalplanområdet (vestlig) ligger inden for risikoudpegningen. Området skal indrettes med respekt for naturlige strømningslinjer så der ikke opstår risiko for oversvømmelse internt i området. I henhold til retningslinjer i KP2017 skal bygherre/byggemodner (Horsens Kommuner) udarbejde en vandhåndteringsplan med redegørelse for håndtering af ekstrem regn. Området er som udgangspunkt ikke egnet til nedsivning jf. rapport (VIA 2019) om nedsivningspotentiale hvor der er udført geofysiske undersøgelser samt nedsivningstest. 6 5

7 De nye planoplande A561 og A562 (vist med gult). Placeringen af regnvandsbassinerne er markeret med blåt B. Placeringen af bassinerne i de 2 sydligste områder er ikke endeligt fastlagt, men bassinerne skal etableres indenfor Lokalplan 337s delområde 1 eller 2. 6 Beregningsforudsætning 6.1 Spildevand Belastningsgrundlag: 0,0044 l/s pr. PE Opland Belastning Belastning l/s A PE 0,30 l/s A ,4 PE 0,79 l/s 7 6

8 Horsens Centralrenseanlæg har en godkendt kapacitet på PE. Den nuværende belastning er ca PE. Horsens Kommune vurderer derfor, at Horsens Centralrenseanlæg kan modtage spildevand fra de nye oplande A561 og A Regnvand Belastningsgrundlag: 150 l/s/red. ha. Opland Areal Bef. grad Bef. areal Udløb A561 4,9 ha 0,35 1,49 ha A561UR A562 29,03 ha 0,35/0, ,16 ha/15,97 ha A546UR Totalt 33,3 ha 11,65 ha/18,32 ha Østerhåbsvej bidrager desuden med 0,214 ha der afvander til regnvandsbassinet i opland A561. Det samlede befæstede areal, der afleder regnvand til det kommende regnvandsbassin A561BR, er derfor 1,71 ha. Der etableres et regnvandsbassin i hvert af de 3 boligområder, der er omfattet af lokalplanområdet. Regnvandsbassinerne skal dimensioneres med en sikkerhedsfaktor på 1,33 (foruden inkludering af koblet regn) og en gentagelsesperiode på minimum T = 5 for at sikre, at bassinet kan håndtere hverdagsregn uden overløb. Samtlige krav til regnvandsbassiner og udledning herfra vil blive angivet i udledningstilladelsen. 7 Habitatvurdering Jf. Habitatbekendtgørelsens 4 6 stk. 1-4 skal der forud for vedtagelse af spildevandsplantillæg foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt. Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke medfører: skade på de naturtyper, som området er udpeget for skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter 7.1 Natura 2000 Projektområdet ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). Dette tillæg til spildevandsplanen har ingen indflydelse på det pågældende Natura 2000 område. 3 Åben-lav: 0,35; Tæt-lav: 0,55 4 BEK nr af 6. december 2018: Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 8 7

9 Den kommende udledning fra de 2 nye spildevandsplanoplande sker til henholdsvis Dagnæs Bæk og Hatting Bæk. Slutrecipienten er i begge tilfælde Horsens Fjord. Spildevandsplanoplandene har dermed hydraulisk kontakt til Natura 2000-område nr. 56 (Habitatområde H52, Fuglebeskyttelsesområde F36 og Ramsar-område R13 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave). Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura område nr. 56. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde, og projektet vurderes at være forenelig med planens bevaringsmålsætninger. 7.2 Bilag IV-arter En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder. Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter: Odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og strandtudse. Byggefeltet ligger på landbrugsjord i omdrift. Arealet vurderes derfor ikke at være egnet som yngleeller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne. 7.3 Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen kan realiseres uden at: skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området 8 Lodsejerforhold Ved etablering af separatkloakering i oplandet skal der erhverves ret til at nedlægge ledninger og sikre fremtidig vedligeholdelse. Tillægget til spildevandsplanen omfatter følgende matrikler: Del af matr. nr. 6d, Hatting By Hatting Del af matr. nr. 31d, Hatting By, Hatting Matr. nr. 6a, Hatting By, Hatting Matr. nr. 1m, Hatting By, Hatting 9 8

10 De berørte arealer erhverves alle af Horsens Kommune i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning af området. 9 Erstatninger For de lodsejere, der berøres ved etablering af spildevandsanlæg udbetales der erstatning i henhold til aftalen 'Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord' Arealbehov og rådighedsindskrænkninger Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med detailprojektering af spildevandsanlægget. Rådighedsindskrænkninger vil til den tid ske i form af servitutpålæg eller arealafståelse og vil ske efter forudgående frivillig aftale eller ekspropriation. Servitutpålæg vil bestå af en deklaration omfattende nedenstående punkter: 1. Deklarationsbælte Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midt af ledning. Det er ikke tilladt - uden forudgående tilladelse fra Samn Forsyning ApS på vegne af Horsens Vand A/S - at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen. 2. Adgang til ledningsanlæg Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå vedligeholdelses- og reparationsarbejder i det omfang Horsens Vand A/S skønner det nødvendigt. 3. Ulemper samt retablering Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelse eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren (Horsens Vand A/S) retablering af terræn, belægninger mv. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne eller, i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten. Deklarationer begæres tinglyst på de matrikler, der berøres af ledningsarbejder, regnvandsbassiner og adgangsveje hertil, med spildevandsforsyningen (Horsens Vand A/S) som påtaleberettiget. 10 Økonomi Den samlede økonomi for Horsens Vand A/S ved kloakering af de nye oplande A561 og A562 i Hatting kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der skal betales tilslutningsbidrag, hvilket udgør 5 Aftale mellem DANVA, FVD og Landbrug og Fødevarer. 10 9

11 64.957,50 kr. inkl. moms i 2020-priser pr. boligenhed. Tilslutningsbidraget betales af Horsens Kommune. 11 Tidsplan Kloakering af opland A561 og etablering af regnvandsbassin A561BR forventes at ske i løbet af Vedtagelse til er i offentlig høring på Horsens Kommunes hjemmeside i perioden fra 3. april 29. maj Når høringsperioden er afsluttet vedtages tillæg 37 på Horsens Kommunes næstkommende Plan- og Miljøudvalgsmøde, såfremt der ikke er indkommet bemærkninger til tillægget i høringsperioden

12 3 - Bagside 12

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund.

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. 1 - Forside Vedtaget Bassin erhvervsområde ved Lund (K Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015 Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan Kloakering af boligområde i Yding

Spildevandsplan Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan Kloakering af boligområde i Yding 1 - Forside Vedtaget Yding Spildevandsplan 2012-2015 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af boligområde i Yding TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg_29_vedtaget nr. Indhold 1 Indledning...2 2 Planlægningsgrundlag...2

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Tillæg nr 24 til Spildevandsplan 2012-2015.pdf Tillæg nr. 24 til spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af nyt boligområde og etablering af regnvandsbassin i Østerhåb

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03

Spildevandsplan Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03 1 - Forside Vedtaget Brædstrup Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03 TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg_endeligt nr. 30 Indhold

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan Separatkloakering af nyt boligområde ved Bækvej i Lund

Spildevandsplan Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan Separatkloakering af nyt boligområde ved Bækvej i Lund 1 - Forside_vedtaget Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af nyt boligområde ved Bækvej i Lund TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg_endeligt nr. 31 Indhold 1

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside vedtaget Tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2012-2015, Kloakering i forbindelse med udvidelse af Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon:

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan Separatkloakering af Gedved Syd Kloakopland G08, G09 og G10

Spildevandsplan Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan Separatkloakering af Gedved Syd Kloakopland G08, G09 og G10 1 - Forside_vedtaget Spildevandsplan 2012-2015 til Spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af Gedved Syd Kloakopland G08, G09 og G10 TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg Gedved_endeligt nr. 34 Indhold

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 til Horsens Kommunes Spildevandsplan Kloakering af ejendomme på Ydingvej TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG... 3 2.2 MILJØVURDERING...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside vedtaget W EB U D G AV E Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af ny dagligvarebutik i Nim TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg nr. 12 Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Horsens Kommune Kloakering af ejendomme på Søhulevej.

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Horsens Kommune Kloakering af ejendomme på Søhulevej. Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune Kloakering af ejendomme på Søhulevej. TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2013 Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde i Søften Sagsnr. 710-2017-8671 Udgivelsesdato 27. juni 2018 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Nyt kloakopland HIN49 for planlagt boligområde 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Nyt kloakopland HIN49 for planlagt boligområde 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN49 for planlagt boligområde 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-15099 Udgivelsesdato 6. december 2016 Udarbejdet

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN49 for planlagt boligområde 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-15099 Udgivelsesdato 30. marts 2016

Læs mere

Favrskov Kommune Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2013 Udvidelse af kloakopland SKØ01 (byggeri af bolig på Skolebakken 16 i Skjød)

Favrskov Kommune Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2013 Udvidelse af kloakopland SKØ01 (byggeri af bolig på Skolebakken 16 i Skjød) Favrskov Kommune Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2013 Udvidelse af kloakopland SKØ01 (byggeri af bolig på Skolebakken 16 i Skjød) Sagsnr. 710-2016-43901 Udgivelsesdato 13. februar 2017 Udarbejdet Shakawan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Sagsnr. 710-2015-21085 Udgivelsesdato 2. februar 2016 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret Peter

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside Endelig Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2012-2015, Kloakering af nyt boligområder samt separatkloakering af opland G14 og G18 i Gedved Horsens Kommune Rådhustorvet

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - Endelig Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af nyt boligområde i Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg endeligt nr. 9 Indhold 1 Indledning...2

Læs mere

Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup

Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup Spildevandsplan 2012-2015 FORSLAG: Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan 2012-2015 Spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup 1 - Forside Forslag Troelstrupgade TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 32 Spildevandsplan for Horsens Kommune

Tillæg nr. 32 Spildevandsplan for Horsens Kommune 1 INDLEDNING...2 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG...2 2.1 LOVGRUNDLAG...2 2.2 MILJØVURDERING...2 3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...2 3.1 KOMMUNEPLANEN FOR HORSENS KOMMUNE...2 3.2 VANDOMRÅDEPLANERNE...2 3.3 FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJE...3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af nyt boligområde i Hovedgård. 21 ca.1405m² 20 ca.1145m² 22 Ørskov Bæk Kir 25 ca.1170m² 24 7 27 17

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 21. april 2017 Sagsid 17/9315 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1z Mulvad By, Bramming. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 15 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 15 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 15 Spildevandsplan 2008-2011 Nyt kloakopland i Brørup, Tuesbøl Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 15 til s Spildevandsplan 2008-2011 Udgiver:

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg vedrørende nedlæggelsen af Bråskov Renseanlæg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse... 4 2. Spildevandsforhold...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Biogasanlæg, Glansager

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Biogasanlæg, Glansager Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2021 Biogasanlæg, Glansager Forslag af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside Forslag W EB U D G AV E FORSLAG: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af ny dagligvarebutik i Nim Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon:

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Separatkloakering af Haldrup

Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Separatkloakering af Haldrup 1 - Forside endelig Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af Haldrup TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg nr. 11 1 INDLEDNING...3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG...3

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan 1 - Vedtaget forside Tillæg nr. 13 til spildevandsplan Ændring af planopland A164, Fængslet Horsens Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefa: 76 29 27 42 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande

Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Tillæg nr. 6 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Bording By - Etablering af ny transportledningssystem for spildevand fra Østervang til Gl. Renseanlæg Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Indhold 1 Indledning 2 Planlægningsgrundlag 3 Forhold til anden planlægning 4 Nuværende forhold 5 Fremtidige forhold 6 Beregningsforudsætning

Indhold 1 Indledning 2 Planlægningsgrundlag 3 Forhold til anden planlægning 4 Nuværende forhold 5 Fremtidige forhold 6 Beregningsforudsætning Indhold 1 Indledning... 2 2 Planlægningsgrundlag... 2 2.1 Lovgrundlag... 2 2.2 Miljøvurdering... 2 3 Forhold til anden planlægning... 3 3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune... 3 3.2 Lokalplan... 3 3.3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan , Separatkloakering i Tvingstrup

FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan , Separatkloakering i Tvingstrup Spildevandsplan 1 - Forside 2012-2015 FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering i Tvingstrup TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Forslag Tillæg Tillæg nr. nr. 7 7, separatkloakering i Tvingst

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 22. august 2017 Sagsid 17/13852 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde nord for Eilif Krogagers Vej,, matrikel 3b og 3n, del af matrikel 26bk,

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2005-2009 Tillæg nr. 19 til gl. Horsens Spildevandsplan Erhvervsområde Horsens Vest og nyt boligområde, Lund TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 19 til (gl.) Horsens Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Spildevandsplan Justering af kloakopland 1A32 - Boligområde, Bakken Nord-øst, Bording

Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Spildevandsplan Justering af kloakopland 1A32 - Boligområde, Bakken Nord-øst, Bording Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Justering af kloakopland 1A32 - Boligområde, Bakken Nord-øst, Bording Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. december 2017 Sagsid 17/21126 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde i, matrikel 19r m.fl. Guldager By, Guldager og matrikel 1d, 1aq og

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Forslag til tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Justering af kloakopland 1A32 - Boligområde, Bakken Nord-øst, Bording Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2017-2027 Erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev Forslaget er fremlagt fra 25. april 20. juni 2018 Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Høringsnotat for KP-tillæg og Lokalplan 317 Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund

Høringsnotat for KP-tillæg og Lokalplan 317 Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund Sagsnr. 01.02.05-P16-10-18 Dato: 12.3.2019 2018 - Notat Høringsnotat for KP-tillæg 2017-7 og Lokalplan 317 Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund Planforslagene var i høring fra tirsdag den 4. december

Læs mere

Tillæg nr. 18 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 18 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 18 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Udvidelse af industriområde i Skodborg Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan Ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikast

Tillæg nr. 17 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan Ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikast Tillæg nr. 17 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010-2021 Ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikast Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN ÆNDRINGER AF TIDSPLAN FOR SOMMERHUSKLOAKERING

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN ÆNDRINGER AF TIDSPLAN FOR SOMMERHUSKLOAKERING Natur, Miljø og Trafik TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 ÆNDRINGER AF TIDSPLAN FOR SOMMERHUSKLOAKERING Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til tillæg nr. 5 til den gældende spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Spildevandskloakering af nyt boligområde omfattet af Lokalplan 1111. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1 3. Plangrundlag...1

Læs mere

WEBUDGAVE. Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Separatkloakering af Østbirk TEKNIK OG MILJØ

WEBUDGAVE. Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Separatkloakering af Østbirk TEKNIK OG MILJØ 1 - Forside - Forslag Spildevandsplan 2012-2015 FORSLAG: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af Østbirk WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg nr. 10 1 Indledning...2 2

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 7 til Spildevandsplan Nicolinelund Opland FORSLAG I HØRING FRA XX. XXX 2018 TIL XX.

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 7 til Spildevandsplan Nicolinelund Opland FORSLAG I HØRING FRA XX. XXX 2018 TIL XX. SPILDEVANDSPLAN Tillæg 7 til Spildevandsplan 2012-2020 Nicolinelund 3.1-3.2. Opland 940.15 FORSLAG I HØRING FRA XX. XXX 2018 TIL XX. XXX 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest.

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 11. september 2018 Sagsid 18/22236 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Erhvervsområdet Andrup Vest. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 3 til s spildevandsplan 2016-2023 Udvidelse af Herslev Bryghus Nyt kloakopland HE03 F O R S L A G 1 1 Baggrund Dette forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler etablering af

Læs mere

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 45 Spildevandsrensning i det åbne land Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Struer By og Havn Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 2018 Udgiver: Struer Kommune Rådgiver: Cowi A/S Udgivelsesår: 2017 Titel: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 2018 Tekst, layout, kort og grafik:

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande

Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af kloakopland 3I28 og nye rense-/ forsinkelsesbassiner m.v. ved Skovbakken og Kildebakken i Nørre Snede Lilla område: kloakopland 3I28

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan Nyt kloakopland GRU11 for planlagt boligområde ved Herstvej i Grundfør

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan Nyt kloakopland GRU11 for planlagt boligområde ved Herstvej i Grundfør Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland GRU11 for planlagt boligområde ved Herstvej i Grundfør Figur 1 Placering af planlagt boligområde Sagsnr. 710-2018-2037

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Forslag til offentlig høring Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016 2019 Tilpasning af spildevandsplanen for Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj Lokalplan SK 62 Vedtaget af Sorø Kommunes Byråd d. xx. måned

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 til. Spildevandsplan Tillægget omfatter:

Forslag til tillæg nr. 14 til. Spildevandsplan Tillægget omfatter: Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2018 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Teknik og Miljø Natur og Miljø Revideret september 2014 Tillægget

Læs mere

Stenslund Odder Sags Id. S

Stenslund Odder Sags Id. S Stenslund 6 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til tilslutning til regnvandskloak Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside_Tillæg nr 16 til Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2015 Ophævelse af planopland U17, sommerhusområdet ved Lynger Strand på Endelave

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. maj 2016 Sagsid 16/5923 Login hsf Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 For et erhvervsområde i Kjersing Øst på matrikel 1c, 1f, 1g, 1u, 1x, 1ab, 1ad, 1ae, 1an,

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 By- og Udviklingsforvaltningen Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 Sagsnr. 14/17738 November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Etablering af regnvandsbassin og offentlige ledninger samt tilretning af kloakoplandet SKl22 i Kliplev.

Etablering af regnvandsbassin og offentlige ledninger samt tilretning af kloakoplandet SKl22 i Kliplev. Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 Etablering af regnvandsbassin og offentlige ledninger samt tilretning af kloakoplandet SKl22 i Kliplev. Oktober 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Baggrund for tillægget

Baggrund for tillægget TEKNIK OG MILJØ Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8048 miktj@herning.dk www.herning.dk Tillæg 19 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 2025 for Vildbjerg (FORSLAG)

Læs mere

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 13 2013 Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 13 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Retningslinje for

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 7 til Spildevandsplan Nicolinelund 3.1. Opland VEDTAGET AF STEVNS KOMMUNALBESTYRELSE D. XX.

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 7 til Spildevandsplan Nicolinelund 3.1. Opland VEDTAGET AF STEVNS KOMMUNALBESTYRELSE D. XX. SPILDEVANDSPLAN Tillæg 7 til Spildevandsplan 2012-2020 Nicolinelund 3.1. Opland 940.15 SPILDEVANDSPLANTILLÆG VEDTAGET AF STEVNS KOMMUNALBESTYRELSE D. XX.XXX 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Forslag Tillæg 5 til Spildevandsplan 2014-2022 Separatkloakering og klimatilpasning af kloakopland H6 Pilemølle Erhvervsområde Syd Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Planlægningsgrundlag

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Separatkloakering af kloakopland T204B, Tilsted Juni 2018

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Separatkloakering af kloakopland T204B, Tilsted Juni 2018 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2021 Separatkloakering af kloakopland T204B, Tilsted Juni 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Tillæg nr. 2... 4 3.1 Området... 4 3.2

Læs mere

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Forslag til tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af kloakopland 3I28 og nye rense-/ forsinkelsesbassiner m.v. ved Skovbakken og Kildebakken i Nørre Snede Lilla område: kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg 13 til Spildevandsplan

Tillæg 13 til Spildevandsplan Tillæg 13 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Jernbanegade i Løsning omfattet af lokalplan 1123

Læs mere

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 196 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 196 TIL SPILDEVANDSPLAN Februar 015 Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 19 TIL SPILDEVANDSPLAN Nyt boligområde

Læs mere

Hjørring Kommune. Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. Tillæg 3 af 2019 Separatkloakering af Højene enge -1. etape Hjørring Nordøst.

Hjørring Kommune. Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. Tillæg 3 af 2019 Separatkloakering af Højene enge -1. etape Hjørring Nordøst. Hjørring Kommune Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan Tillæg 3 af 2019 Separatkloakering af Højene enge -1. etape Hjørring Nordøst. Udarbejdet den 4. marts 2019 Tillæg 4 af 2017 Separatkloakering.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Hillerød kommune Trollesmindealle Hillerød

Hillerød kommune Trollesmindealle Hillerød Hillerød kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra tag og befæstede arealer (p-pladser) til regnvandsledning på ejendommen Milnersvej 39 C, 3400 Hillerød

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere