PÆDAGOGIKKENS POLITISKE IDÈHISTORIE Vol. 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGIKKENS POLITISKE IDÈHISTORIE Vol. 1 -"

Transkript

1 PÆDAGOGIKKENS POLITISKE IDÈHISTORIE Vol. 1 - Jean-Jacques Rousseau, N. F. S. Grundtvig og Friedrich Nietzsche om statens rolle i opdragelse og dannelse Anders Dræby AU

2 Pædagogikkens politiske idéhistorie - Vol 1: Jean-Jacques Rousseau, N. F. S. Grundtvig og Friedrich Nietzsche om statens rolle i opdragelse og dannelse Studier i pædagogikkens idéhistorie nr. 3 København og Aarhus 2016 Copyright Anders Dræby The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing Services ISBN: DOI: /aul Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET AU 1

3 Anders Dræby Studier i pædagogikkens idéhistorie E-bøgerne repræsenterer forfatterens fortløbende arbejdsskrifter inden for studiet af pædagogikkens idéhistorie: Nr. 1 Opdragelsens filosofi. Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche og John Dewey om kunsten at opdrage. Aarhus: Aarhus University Scholarly Publishing, 2016 Nr. 2 Livsduelighed som pædagogisk mål. En idéhistorisk kritik og et filosofisk alternativ. Aarhus: Aarhus University Scholarly Publishing, 2016 Nr. 3 Pædagogikkens politiske idéhistorie Vol. 1. Jean-Jacques Rousseau, N. F. S. Grundtvig og Friedrich Nietzsche om statens rolle i opdragelse og dannelse. Aarhus: Aarhus University Scholarly Publishing, 2016 AARHUS UNIVERSITET AU 2

4 Indhold Forord 1. Introduktion til statens rolle i opdragelse og dannelse 2. Jean-Jacques Rousseau om politisk økonomi og offentlig opdragelse 3. N. F. S. Grundtvig om statsmæssig opdragelse 4. Friedrich Nietzsches kritik af de statslige dannelsesinstitutioner

5 Forord Allerede i antikkens Grækenland betoner filosoffen Platon, at staten har en vigtig funktion for datidens tanke om paideia (παιδεία). Hermed knytter Platon en snæver forbindelse mellem regeringen af oldtidens græske bystat, polis (πόλις) og den forskelligartede formning af bystatens indbyggere til at blive gode samfundsborgere, der besidder gode moralske dyder, aréte (ἀρετή). For Platon er der især tale om, at byens politiske ledere må undergå en særlig form for opdragelse og dannelse. Sådan at de ikke bare at kan lede sig selv men også bliver i stand til at kunne lede staten på en harmonisk og retfærdig måde. Ved overgangen til vores moderne tidsalder bliver der knytter en række nye forbindelser mellem udviklingen af den moderne stat og borgernes opdragelse og dannelse. Eller med andre ord bliver det både et filosofisk og politisk spørgsmål, hvorvidt og i givet fald hvordan staten har en rolle i opdragelsen og dannelsen af dens borgere. Denne bog giver et indblik i denne diskussion, som den ser ud blandt nogle centrale pædagogiske tænkere i perioden omkring etableringen af den moderne stat. Bogen indeholder i den forbindelse nogle tekstnære og idéhistoriske læsninger af tre centrale hovedværker inden for pædagogikkens politiske idéhistorie. Det drejer sig om den franske filosof Jean-Jacques Rousseaus værk Afhandling om den politiske økonomi fra 1755, den danske teolog Nikolai Frederik Severin Grundtvigs tekstudkast Statsmæssig Oplysning fra 1834 og endelig den tyske filosof Friedrich Nietzsches forelæsningsrække Om vore dannelsesanstalters fremtid fra Teksterne er skrevet og kan læses uafhængigt af hinanden. Teksterne er velegnede som redskaber for studerende på de pædagogiske kandidatuddannelser, og de kan læses af mange andre med interesse for pædagogikkens idéhistorie. Anders Dræby, November

6 Kap. 1. Introduktion til statens rolle i opdragelse og dannelse Denne bog omhandler først og fremmest en række pædagogiske grundproblemer, og dermed hører den hjemme inden for de beslægtede fagområder almen pædagogik og pædagogisk filosofi. Bogens ambition er at vise, hvordan der er en bestemt idéhistorisk sammenhæng mellem nogle disse grundproblemer og udviklingen af den moderne stat. Med andre ord viser bogen, at en række vigtige pædagogiske tænkere har opfattet idéerne om opdragelse og dannelse som snævert forbundne med idéerne om stat og politik. Det gør bogen gennem en række idéhistoriske læsninger af nogle centrale værker inden for den pædagogiske filosofi og almene pædagogik. Opdragelse og dannelse Udgangspunktet for bogen er de to begreber om opdragelse og dannelse, der hænger snævert sammen i store dele af den moderne pædagogik. For det første peger den danske betydning af ordet opdragelse på udvikling eller dannelse af et menneske i en bestemt retning. Nærmere bestemt henviser begrebet opdragelse til den pædagogiske indflydelse på udviklingen af især børn og unges personlighed til bestemte formål gennem videregivelse af bestemte normer. Opdragelsen har udgjort pædagogikkens mest traditionelle fokus lige siden den oldgræske antik (Pécseli, 2008, s. 78). Igennem middelalderen bliver dette fokus præget af kristendommen, hvormed opdragelsens formål bliver idealet om det troende kristne menneske (Myhre, 1964, s ). I løbet af 1600-tallet giver oplysningen, nyhumanismen og den tyske idealisme så anledning til etableringen af en sekulariseret 5

7 opdragelsesfilosofi, hvis formål bliver idealet om det dannede og oplyste menneske, der er medborger i samfundet. For det andet peger den danske betydning af ordet dannelse på det, at noget opstår, frembringes eller sammensættes til en helhed. At dannes som menneske vil med andre ord sige at blive til, sammensættes eller formes som noget. I den forbindelse kan begrebet dannelse både henvise til menneskets formation som et selvstændigt væsen og til dets erhvervelse af nogle kulturelt bestemte egenskaber og evner. Det danske dannelsesbegreb har i det væsentlige sine rødder i det tyske begreb Bildung, der har præget den moderne dannelsestanke. Dette begreb kan henføres til den pietistiske teologi i 1500-tallet, ifølge hvilken et hengivent kristent menneske måtte bestræbe sig på at kultivere (Bilden) sine evner og egenskaber i Guds billede (Bildung). Parallelt med denne snævert teologiske brug af begrebet, bruger den schweiziske læge og alkymist Paracelsus ( ) begrebet Bildung som en betegnelse for en naturlig selvudviklingsproces, hvor de indre og medfødte anlæg, som mennesket har fået af Gud, får en ydre formgivning, så mennesket kan indtage sin rette position under Gud (Rütter, 2008, s. 27; Fraas, 2000, s. 64). Hos den tyske mystiker og teolog Jakob Böhme ( ) og den tyske filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) finder vi en naturfilosofisk brug af begrebet som betegnelse for udfoldelsen af en organismes indre potentialer (Ricken, 2006, s. 170; Menze, 2013; Leibniz, 1986). I tallet bruger den jødiske filosof Moses Mendelsohn ( ) noget lignende begrebet som betegnelse for individets udfoldelse af sine potentialer, og han gør dannelse synonym med idéen om oplysning (Mendelsohn, 1784). Med blandt andre den tyske pædagog Joachim Heinrich Campe ( ) og Johann Gottfried von Herder ( ) får begrebet også en politisk betydning, idet begrebet henholdsvis knyttes til dannelsen af medborgerskab og folkets historiske udvikling (Orgeldinger, 1999, s. 184; Herder, 1774). De to begreber om opdragelse og dannelse hænger tæt sammen og kan være svære at skille ad. Begge begreber har en dualitet over sig, for så vidt som at opdragelse og 6

8 dannelse både kan opfattes som en proces og som en opnået tilstand. Mens opdragelsen næsten altid forventes at blive afsluttet på et tidspunkt, kan dannelsen sommetider opfattes som en livslang proces. Desuden er et menneskes opdragelse kun mulig igennem en anden person, mens dannelsen kan være mere autonom. Endelig har idéen om opdragelse et mere normativt indhold, mens især den moderne idé om dannelse i højere grad peger på individets egen aktivitet i forhold til at opnå et aspekt af frihed (Hörner, Drinck & Jobst, 2008, s. 10). Statens rolle i opdragelse og dannelse Lige siden den oldgræske antik og etableringen af den jødisk-kristne kulturtradition er opdragelse og senere dannelse blevet opfattet som afgørende for samfundets beståen og bevarelse. Forskellige filosoffer fra Platon (1992) og frem har i den forbindelse forsøgt at besvare spørgsmålet om, hvordan man egentlig skal forstå forholdet mellem samfund og stat, opdragelse og dannelse? Hvad er herunder forbindelsen mellem samfundets politiske regeringsform og dets idealer om opdragelse og dannelse? Disse spørgsmål bliver stillet på en ny måde i kølvandet på, at den moderne stat og den moderne politiske regeringsform vokser frem i perioden mellem 15- og 1800-tallet. Fra 1700-tallet får begreberne om opdragelse og dannelse således en helt ny politisk klang. De pædagogiske begreberne knyttes nemlig til spørgsmål om blandt andet samfundets sammenhængskraft; statens grundlag og ressourcer; menneskets socialisering som borger; oplysningens betydning for individets og samfundets udvikling; frigørelse af menneskets bevidsthed fra tradition og overtro; frigørelse af folket fra den feudale samfundsorganisering og arven fra det romerske imperium; og demokratiets etablering og bevarelse. I det følgende vil jeg præsentere tre pædagogiske tænkeres bud på, hvordan forholdet mellem stat og samfund, politisk regering og politisk styreform på den ene side og 7

9 opdragelse og dannelse på den anden side bør eller ikke bør være i det moderne samfund. Det følgende giver derfor et indblik Jean-Jacques Rousseaus, N. F. S. Grundtvigs og Friedrich Nietzsches overvejelser over statens rolle for menneskets dannelse og opdragelse. På tværs af de tre perspektivers indbyrdes forskellighed finder vi et filosofisk fokus på menneskets levede liv. Jean-Jacques Rousseau om den franske stat og pædagogikken Rousseaus Afhandling om den politisk økonomi bliver udgivet i 1755 som en artikel i Den store franske encyklopædi den største bogudgivelse i oplysningstidens Europa, der blandt andet ledes af oplysningstænkerne Denis Diderot og Jean le Rond d'alembert. Det vil også sige, at teksten er skrevet under den franske enevælde. Samtidig er teksten dog også skrevet på et tidspunkt, hvor enevælden er i afmatning og har antaget en anden karakter, end da solkongen Ludvig den 14. nogle årtier forinden har udtalt sine berømte ord Staten, det er mig. Formelt set ligger den centrale magt og myndighed stadig hos den absolutistiske monark, Ludvig den 15. Her i 1755 befinder vi os dog også i den franske kulturs storhedstid, og det er netop her, at en række samfundskritiske oplysningstænkere med François Voltaire i spidsen får en stor gennemslagskraft. Med andre ord kan Rousseaus tekst forstås som en del af en samfundskritik bevægelse, der kommer til at påvirke overgangen fra enevælden til den moderne stat. Rousseau tager dog også afstand fra de øvrige franske oplysningstænkere, efter som han mener, at de mangler en interesse i almuens rettigheder. At Rousseau netop har en interesse i almuen kommer til udtryk i den lille afhandling fra 1755, der desuden markerer en særlig begivenhed i de europæiske idéers historie. Den lille tekst er nemlig med til at introducere en ny tanke om, at den gode stat bør regeres 8

10 igennem en særlig politisk økonomi. I traditionen fra Aristoteles har begrebet økonomi indtil da primært været benyttet om faderens kunst at styre den private husholdning, men hos Rousseau bliver den politiske økonomi til kunsten at regere statens husholdning med henblik på at sikre et folkeligt fællesskabs helhedsinteresse. Enevælden skal med andre ord erstattes af et folkestyre, og i stedet for at staten bliver styret gennem en monark men en formelt set uindskrænket regeringsmagt, bør staten regeres ud fra det folkelige fællesskabs almenvilje. Hvis et sådant folkestyre skal kunne hænge sammen, forudsætter det imidlertid, at folket bliver opdraget til at være statsborgere. Ifølge Rousseau bør denne opdragelse så varetages af folkestatens institutioner og embedsmænd, og dermed bliver det altså statens rolle at stå for, at alle og enhver af dens egne borgere kan varetage deres rettigheder og pligter. N. F. S. Grundtvig om den danske stat og pædagogikken Den moderne franske stat ender med at blive til virkelighed som en egentlig republik på baggrund af tre revolutioner i 1789, 1830 og Anderledes forholder det sig med den moderne danske stat, der bliver til på en mere fredelig måde med vedtagelsen af den danske grundlov i Den historiske udvikling syd for Danmark påvirker dog de danske forhold, og i 1834 sætter den danske teolog N. F. S. Grundtvig sig for at skrive en tekst til statens embedsmænd, der skal sikre enevælden gennem en folkelig reform. Grundtvig er ikke alene skeptisk over for de revolutionære oplysningstænkere men også over for tidens liberalisme og dens forherligelse af individet. Begge dele truer samfundets sammenhængskraft, og derfor skriver Grundtvig et udkast til en tekst om Statsmæssig oplysning. Her viser Grundtvig, hvordan den danske stat bør varetage en ny slags folkelig oplysning med omdrejningspunkt i skolevæsenet, den påtænkte højskole og til dels universitetet. 9

11 Mens de oprindelige oplysningstænkeres fornuftsoplysning var for det lærde borgerskab hvilket også Rousseau lagde afstand til bør denne oplysning ifølge Grundtvig tage form som en livsoplysning, der er forankret i hverdagslivet og den nordiske ånd, og som er for hele folket. Friedrich Nietzsche om den tyske stat og pædagogikken Flere årtier før Tysklands samling i 1871 står Wilhelm von Humboldt for at reformere Preussens skoler. I 1810 har Humboldt desuden grundlagt det nuværende Humboldt- Universität zu Berlin, der i dag er Berlins ældste universitet. Allerede inden da er Humboldt blevet inspireret af nyhumanismen og tanken om en bred intellektuel og etisk dannelse, som han kombinerer med tidens tanker om videnskab og forskning. På tidspunktet for Tysklands samling har de tyske dannelsesinstitutioner imidlertid udviklet sig i en anden retning, end Humboldt forestillede sig. Universiteterne er blevet præget af akademisk specialisering og professionalisering, og videnskaben og forskningen er nu ikke først og fremmest rammen for en almen karakterdannelse af de studerende. Året efter Tysklands samling holder Nietzsche en forelæsningsrække med titlen Om vore dannelsesanstalters fremtid. Her vender han sig imod den rolle, som staten har fået for dannelsen i gymnasieskolen og på universiteterne. Ifølge Nietzsche har staten gjort dannelsen til et middel til statens egne mål, og det betyder, at dannelsen skal udbredes til så mange som muligt, samtidig med at dannelsen bliver indskrænket og forfladiget. Mens den græske bystat sikrede beskyttelse og sikkerhed, der kunne danne grundlag for en sand dannelse, har den moderne stat således sat sig på dannelsesinstitutionerne ud fra et rent nyttehensyn. Målet bliver nu en folkelig dannelse af massen, og det 10

12 betyder, at dannelsen bliver middelmådig og forhindrer, at det tyske folk kan komme til fuld udfoldelse ved at blive ført af de store genier og deres evigtgyldige værker. For Nietzsche bør en fremtidig dannelsesinstitution i stedet have geniet som sin ledestjerne, for hvis det ikke skal være massen og staten, der sætter dagsordenen, må folket føres af sandt dannede mennesker. Referencer Fraas, Hans-Jürgen (2000). Bildung und Menschenbild in theologischer Perspektive. Kornwestheim: Vandenhoeck & Ruprecht Herder, Johann Gottfried (1774). Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit: Beytrag zu vielen Beyträgen des Jahrhunderts. Weidmann Hörner, Wolfgang & Barbara Drinck & Solvejg Jobst (2008). Bildung, Erziehung, Sozialisation. Opladen: Verlag Barbara Budrich Leibniz, Gottfried Wilhelm (1986/1923). Lettre sur l'éducation d'un prince. In G. W. Leibniz: Sämtliche Schriften Und Briefe. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Acad. Ed. IV, 3, pp Mendelssohn, Moses (1784). Ueber die Frage: was heißt aufklären? Berlinische Monatsschrift, Bd. 4, s Menze, Clemens (2013). Leibniz und die neuhumanistische Theorie der Bildung des Menschen. Springer-Verlag Myhre, Reidar (1964). Pedagogisk idéhistorie. Oslo: Fabritius & Sønners Forlag 11

13 Orgeldinger, Sibylle (1999). Standardisierung und Purismus bei Joachim Heinrich Campe. Walter de Gruyter Pécseli, Benedicta (red.) (2008). Idéhistorie for de pædagogiske fag. København: Gyldendal Platon (1992). Staten. Museum Tusculanums Forlag Ricken, Norbert (2006). Die Ordnung der Bildung: Beiträge zu einer Genealogie der Bildung. Springer-Verlag Rousseau, Jean-Jacques (2009). Politiske skrifter. Aarhus: Klim Rütter, Theodor (2008). Bildungsarbeit: eine Betrachtung aus dem Anspruch personaler Existenz. Berlin: Pro Business Gmbh 12

14 Kap. 2. Jean-Jacques Rousseau om politisk økonomi og offentlig opdragelse Afhandling om den politiske økonomi fra 1755 repræsenterer sandsynligvis det mindst kendte af den franske filosof Jean-Jacques Rousseaus politiske skrifter. I det følgende vil jeg særligt fokusere på Rousseaus tanker om opdragelsens rolle i forhold til hans idéer om regeringen af den ideale stat og samfundsform. For Rousseau peger tanken om den offentlige opdragelse både på menneskets samfundsborgerlige dannelse som dydig samfundsborger og på dets socialisering til at kunne indgå i et folkestyre. Politisk regering og politisk økonomi Rousseaus politiske skrifter sigter overordnet på at identificere, vurdere og foreslå løsningsmodeller for de kvalitative konsekvenser, som det moderne gennembrud har for samfundets opbygning. Den lille afhandling fra 1755 bliver oprindeligt publiceret som en opslagsartikel i Dennis Diderots and Jean Le Rond d Alembert s Encyklopædi. I sin afhandling forsøger Rousseau at fremstille og løse problemet omkring, hvordan den moderne stat kan regeres optimalt i forhold til at sikre og beskytte folkets og individets frihed, moral og velfærd. Med andre ord giver Rousseau en forklaring på, hvad det kræver for et moderne politisk regime at være legitimt. Idéen om den moderne stat vokser frem i 16- og 1700-tallet, og det gør den i høj grad sammen med idéen om befolkningen. Som Ole Thyssen påpeger, er det nye i den forbindelse, at idéen om befolkningen indbefatter en udvidelse af ideen om folket fra at være en snæver elite til at omfatte alle og enhver (Thyssen, 2014, s. 177). 13

15 Ifølge Foucault (2008a) er disse idéer om folk og befolkning snævert knyttet til fremkomsten af en ny politisk rationalitet, der supplerer og efterhånden kommer til at dominere den suveræne magt. Vi skal kort kigge lidt på denne rationalitet: Igennem middelalderen, dvs. fra Romerrigets opløsning og frem til tallet, består Europa af en række fyrste- og kongedømmer. Disse fyrste- og kongedømmer er først og fremmest centreret omkring suverænens udøvelse af politisk magt over et afgrænset territorium. I den forbindelse fastslår Thomas Aquinas (2010; 2014) i De regno ad regem Cypri, og dels i forlængelse af Summa Theologiae, at kongens eller fyrstens opgave først og fremmest er at reproducere Guds styring og orden på jorden. I kølvandet på naturvidenskabens fremkomst, opstår der imidlertid, i løbet af 15- og 1600-tallet, en idé om, at der må gælde nogle rationelle love for staten på samme måde, som der gør for naturen. Dette fører til etableringen af en ny regeringskunst, der søger at definere den særegne og verdslige rationalt, som gør det muligt at opretholde og bevare staten. Denne regeringskunst lanceres blandt andet af Giovanni Botero (2014), og den opfattes på én gang som forskellig fra og som en dimension i udøvelsen af den suveræne magt. Udøvelsen af denne regering er så snævert knyttet til etableringen af den administrative stat i tallet som en ny realitet, der udgør en ny centralistisk udformning af monarkiet og er sit eget endemål. I løbet af 1700-tallet udvikler regeringskunsten sig til en egentlig politisk videnskab, der er forbundet med etableringen af den moderne stat som en bestemt form for magtudøvelse. Regeringen forstås nu som en rationel ledelse af befolkningen, der udgør den moderne stats grundlag og endemål. Således kan den politiske regering forstås som en sekulariseret form for pastoral hyrdeledelse, hvor regeringens mål er at sørge for befolkningens og enkeltborgernes sikkerhed og verdslige frelse. Ifølge Foucault bliver regeringens vigtigste vidensform den politiske økonomi (Foucault, 2008a, s. 117), og Rousseaus tekst er netop vigtig, fordi den indfanger den helt nye betydning af begrebet økonomi. 14

16 Hvis vi først går tilbage i historien til Aristoteles skrift Οἰκονομικά (Økonomien) ser vi, at Aristoteles opdeler regeringen i to former: Between Housecraft (the art of governing a Household or Home) and Statecraft (the art of governing a nation) there are differences corresponding to those between two kinds of community over which they severally preside (Aristotle, 1947, p. 327 /1343a) Aristoteles skelner med andre ord mellem regeringen af husholdningen og regeringen af bystaten (πόλις). Økonomien er så netop betegnelsen for faderens regering af husholdningen, som altså er væsensforskellig fra den politiske regering af staten. Som Hannah Arendt (2005) pointerer i Menneskets vilkår, forsøgte grækerne netop at adskille politik og økonomi. Den politiske sfære handlede om frie borgeres aktive deltagelse, og derfor måtte den adskilles fra fordelingen af goderne. Når Rousseaus afhandling er med til at markere et idéhistorisk nybrud, hænger det blandt andet sammen med, at Rousseau indleder teksten med at drage et skel mellem privatøkonomi og politisk økonomi (Rousseau, 2009, s. 77). I den forbindelse omfatter privatøkonomien, i forlængelse af Aristoteles, faderens regering af husholdningen. Her slår Rousseau samtidig fast, at afhandlingens fokus ikke er privatøkonomien, som han i stedet behandler i blandt andet Julie Ou La Nouvelle Heloise fra 1761 (Rousseau, 1997). Ifølge Rousseau er afhandlingens formål i stedet at behandle den politiske økonomi, der er knyttet til den politiske regering af staten. I modsætning til Aristoteles er økonomien med andre ord blevet et politisk anliggende for staten, som imidlertid ikke kan analyseres og praktiseres på samme måde som privatøkonomien. At Rousseau overhovedet drager dette skel beror nemlig på, at den politiske økonomi må baseres på nogle ganske andre principper end faderens regering af husholdningen. Når faderens forpligtelser, som leder af husholdningen, må adskilles fra embedsmændenes 15

17 forpligtelser, skyldes det blandt andet, at regeringen af husholdningen har et ganske andet formål end regeringen af staten: Det primære formål for hele familiens arbejde er at bevare eller forøge faderens formue med det formål, at han en dag kan dele den blandt sine børn, så de ikke bliver fattige. I modsætning hertil er statens rigdom kun et ofte misforstået middel til at opretholde freden og bevare privatpersonernes overflod (Rousseau, 2009, s. 78) I modsætning til vor tids økonomisme, mener Rousseau altså, at den politiske økonomi ikke er et mål i sig selv men kun et middel til at sikre befolkningens eller folkets sikkerhed og velfærd. I forlængelse af Foucault indgår den politiske økonomi med andre ord i en politisk regering af befolkningen, der kan forstås som en sekulariseret udgave af den pastorale hyrdeledelse. Regeringens mål er således at sørge for befolkningens eller folkets beskyttelse, sikkerhed og verdslige frelse, der knyttes til et mål om lykke: Er det ikke netop det nationale legemes forpligtelse at sørge for bevarelsen af den ubetydeligste af sine lemmer med lige så stor omhu som alle de andre? Og er den enkelte borgers frelse i mindre grad en fællessag end hele statens frelse? [ ] Snarere end at en enkelt burde omkomme for alle, har alle sat deres liv og goder ind på at forsvare alle, med det formål at den enkeltes svaghed altid skulle være sikret af den offentlige styrke, og hvert enkelt medlem af hele staten (Rousseau, 2009, s. 93) Overalt hvor folket elsker sit land, respekterer lovene og lever simpelt, skal der ikke meget til for at gøre det lykkeligt (Rousseau, 2009, s. 98) Rousseau drager en yderligere skelnen, der svarer til Foucaults redegørelse, nemlig imellem suveræniteten og regeringen. Mens suveræniteten omfatter den lovgivende magt, og altså er baseret på juridiske principper, omfatter den politiske regering den udøvende magt, der altså er baseret på den politiske økonomi (Rousseau, 2009, s. 80). I 16

18 Thank You for previewing this ebook You can read the full version of this ebook in different formats: HTML (Free /Available to everyone) PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT ebooks per month each month) Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members) To download this full book, simply select the format you desire below

Er det vigtigt at fastholde et dannelsesbegreb? Ove Korsgaard Professor emeritus Aarhus Universitet

Er det vigtigt at fastholde et dannelsesbegreb? Ove Korsgaard Professor emeritus Aarhus Universitet Er det vigtigt at fastholde et dannelsesbegreb? Ove Korsgaard Professor emeritus Aarhus Universitet Der har aldrig været talt så meget om dannelse som i disse år En række uddannelsestænkere finder, at

Læs mere

Justa FRIEND. GraceGervas. Copyright 2019GraceGervas

Justa FRIEND. GraceGervas. Copyright 2019GraceGervas 1 Justa FRIEND GraceGervas Copyright 2019GraceGervas Alrightsreserved.No partofthisbookmaybe reproduced ortransmited in anyform orbyanymeans, electronicormechanical,and includingphotocopying, recording,orbyanyinformation

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 19 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Religion og historie Slaveri og undertrykkelse, befrielse og frelse Fagdag 8/ b / Kib

Religion og historie Slaveri og undertrykkelse, befrielse og frelse Fagdag 8/ b / Kib Religion og historie Slaveri og undertrykkelse, befrielse og frelse Fagdag 8/2 2018 7.b / Kib 1 Hvad udtrykker plakaten? Kender du nogle af logoerne? Har det noget med dig og dit liv at gøre? 2 Prøv at

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2017 VUC Vestegnen Hfe

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne 100-året for kvinders valgret og 1915-grundloven: http://www.100aaret.dk/front-page samt en facebookside. Andersen, Lene (f. 1968-05-15) Demokratihåndbog / forfatter: Lene Andersen. - 1. udgave. - Kbh.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hf enkeltfag Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Historie A Jens Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF,

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET SAMTALETRÆNING I TRIADER I TERAPI, RÅDGIVINING OG VEJLEDNING København og Aarhus 2016 Copyright Anders Dræby The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing DOI:

Læs mere

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering.

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Forløbets faglige mål: Dette forløb dækker dels over den obligatoriske danmarkshistoriske oversigtslæsning og dels

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Dannelse i gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan.

Dannelse i gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan. Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 142 Offentligt 1 Dannelse i gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan. Tale på uddannelsespolitisk konference på Christiansborg, lørdag, den 28-11-2015.

Læs mere

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Oldtidskundskab: I læreplanen for oldtidskundskab står der blandt andet, at eleverne skal kunne: analysere og fortolke oversatte græske og romerske

Læs mere

Velkommen. Karrierelæring og de klassiske fag Klassikerforeningen 8. marts 2018 Erik Kristensen

Velkommen. Karrierelæring og de klassiske fag Klassikerforeningen 8. marts 2018 Erik Kristensen Velkommen Karrierelæring og de klassiske fag Klassikerforeningen 8. marts 2018 Erik Kristensen Projektet Karrierefokus Karrierelæring og reformen Karrierelæring og de klassiske fag (eksempler) Kort gruppediskussion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl.

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. Kære selvstuderende i: Filosofi B Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. 13-16 På mailadressen: ch@kvuc.dk Eller telefonnr.:27343483/88824795

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2011 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie (15 ECTS) Pædagogisk Filosofi

Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie (15 ECTS) Pædagogisk Filosofi Århus og København, Efterår 2013 Holdnr. Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie (15 ECTS) Pædagogisk Filosofi Fagansvarlig: Jørgen Huggler, johu@dpu.dk Forelæsninger: Aarhus onsdage 13-16. Emdrup torsdage

Læs mere

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5 Historiefaget.dk: Sparta og Athen Sparta og Athen I antikkens Grækenland grundlagde man som følge af bl.a. den græske geografi fra ca. 800 f.v.t. en række bystater. Bystaterne var ofte i indbyrdes konkurrence,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Fag: Filosofi C, VAF Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Filosofi C Termin: Juni 2014 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

»Hvad fanden skal man med toppunktet i en parabel, hvis man handler i Irma?«

»Hvad fanden skal man med toppunktet i en parabel, hvis man handler i Irma?« »Hvad fanden skal man med toppunktet i en parabel, hvis man handler i Irma?«Fibæk Laursen, P. (2004). Den autentiske lærer : bliv en god og effektiv underviser - hvis du vil (1. udgave, 3. oplag. ed.).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX Valgfag09 Idehistorie B Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Idehistorie B Niels-Arne Hansen HTXValgfag09

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Pia Rose Böwadt René B. Christiansen Jørgen Gleerup Claus Haas Leo Komischke-Konnerup Connie Stendal Rasmussen Henrik Sommer Alexander

Læs mere

OPDRAGELSENS FILOSOFI

OPDRAGELSENS FILOSOFI OPDRAGELSENS FILOSOFI Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche og John Dewey om kunsten at opdrage Anders Dræby AU Opdragelsens filosofi Jean-Jacques Rousseau, Immanuel

Læs mere

Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie (15 ECTS) Pædagogisk Filosofi

Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie (15 ECTS) Pædagogisk Filosofi Århus og København, Efterår 2015 Holdnr. Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie (15 ECTS) Pædagogisk Filosofi Fagansvarlig: Jørgen Huggler, johu@edu.au.dk Forelæsninger: Emdrup onsdage 9-12. Aarhus torsdage

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Margaret

Læs mere

104 Studier i Pædagogisk Filosofi Årgang 4 Nr

104 Studier i Pædagogisk Filosofi Årgang 4 Nr 104 Studier i Pædagogisk Filosofi Årgang 4 Nr. 2 2015 Marie Luise Knott Unlearning with Hannah Arendt London: Granta Books, 2015 De hellenistiske og romerske filosoffer betragtede filosofien som en helt

Læs mere

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge. 2015-16 KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN RELIGION 6. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Undervisningen i religion tager ikke udgangspunkt i de enkelte elevers personlige trosforhold, men derimod i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsgymnasiet ved Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Videnskabsteori og vidensformer, Hold 2 og 3

Videnskabsteori og vidensformer, Hold 2 og 3 1 Jensen, Hans Siggaard: Kompetencebegrebet - og tavs viden 1 Kilde: Kvan, 25, 71, 2005 KvaN ISSN: 0107-4016 2 Langergaard, Luise Li; Rasmussen, Søren Barlebo; Sørensen, Asger: Kapitel 2: Forskningsbaseret

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS PIA LAURITZEN SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS Aarhus Universitetsforlag Spørgsmål mellem identitet og differens Spørgsmål mellem identitet og differens Af Pia Lauritzen aarhus universitetsforlag

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Borger- og frihedsrettigheder en introduktion

Borger- og frihedsrettigheder en introduktion Artikel Borger- og frihedsrettigheder en introduktion Af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet Jeg takker Line Kollerup Oftedal, cand. Mag. i

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Etik for bioanalytikere on tour 2018/2019. Regionshuset Virklund 6. november 2018

Etik for bioanalytikere on tour 2018/2019. Regionshuset Virklund 6. november 2018 Etik for bioanalytikere on tour 2018/2019 Regionshuset Virklund 6. november 2018 Filosofferne Jes Lynning Harfeld, ph.d. Lektor i anvendt etik Aalborg Universitet Fast underviser i etik og videnskabsteori

Læs mere

Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke

Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke 28. FEBRUAR 2016 THOMAS RYAN JENSEN Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke Erhvervsfilosofi i praksis: Benedikt var en italiensk munk, der levede 480-547. Han blev helgenkåret, fordi han lagde grunden

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi

Etik og ledelsesfilosofi Etik og ledelsesfilosofi - når filosofi bliver til praksis Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Et dialogisk foredrag DSR den 3. november 2010 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse)

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

KANTS (U)SAMTIDIGE PÆDAGOGIK

KANTS (U)SAMTIDIGE PÆDAGOGIK KANTS (U)SAMTIDIGE PÆDAGOGIK (POLEMISKE) INDSPARK TIL NUTIDENS UDDANNELSESDEBAT 1. PÆDAGOGIK OG VIDENSKAB Ka nt mener,atpæ dagogikken og opdragelsen ska l videnskabeliggøres: Det mekaniske i opdragelseskunsten

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Historie B KVUC, h3hib218, uge Enevælde, oplysning og revolutioner. Louise Frimann Jensen,

Historie B KVUC, h3hib218, uge Enevælde, oplysning og revolutioner. Louise Frimann Jensen, B Enevælde, oplysning og revolutioner Indhold Intro... 2 Problemformulering... 2 Redegørelse... 2 Analyse... 3 Europa og de engelske kolonier... 5 Diskussion og vurdering... 5 Konklusion... 6 Litteraturliste...

Læs mere

Marie Louise Odgaard Møller

Marie Louise Odgaard Møller Introduktion: Løgstrup og Kant Forlaget Klim påbegyndte for et par år siden det vigtige arbejde at nyudgive størstedelen af K.E. Løgstrups værker inden for den næste årrække i en serie med titlen Løgstrup

Læs mere

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE AARHUS UNIVERSITET DORTE KOUSHOLT LEKTOR, CAND PSYCH. PH.D Pointer Styrke fokus på de andre børn på sociale dynamikker i børnefællesskaberne når vi vil

Læs mere

Overdragelsesarrangement for 1. og 3. semesterstuderende Mandag den 10. september holdes der semesteroverdragelse for de 1. og 3. semesterstuderende

Overdragelsesarrangement for 1. og 3. semesterstuderende Mandag den 10. september holdes der semesteroverdragelse for de 1. og 3. semesterstuderende UNDERVISNINGSPLAN Kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Modul 1: Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2018 Undervisningssted: København og Århus Modulansvarlig og e-mailadresse:

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

#03 FORÆLDREINFORMATION, EKSEMPEL

#03 FORÆLDREINFORMATION, EKSEMPEL #03 FORÆLDREINFORMATION, EKSEMPEL FN S BØRNEKONVENTION Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hf Filosofi C Julie

Læs mere

Coaching og ontologi

Coaching og ontologi KU d. 18.11.2009 Ved: Morten Ziethen Konsulent og ErhvervsPhd studerende Rambøll Attractor og Institut for filosofi og Idehistorie, AU 23 38 28 27 moz@attractor.dk Oplæggets overordnede spørgsmål: Hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idéhistorie B Lasse Andersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 12 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hfe Oldtidskundskab C Tommy Thambour (TTP) Hold

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

SPØRGSMÅLSTEGN VED SPØRGSMÅL?

SPØRGSMÅLSTEGN VED SPØRGSMÅL? SPØRGSMÅLSTEGN VED SPØRGSMÅL? MÅ JEG SPØRGE OM NOGET? Sådan starter mange korte samtaler, og dette er en kort bog. Når spørgsmålet må jeg spørge om noget? sjældent fører til lange udredninger, så er det,

Læs mere

Dimensionskursus - Videnskab & Filosofi - Hold: HUM-A-2016 Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglernefra-2012/

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere