RETNINGSLINJER PERSONDATA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER PERSONDATA"

Transkript

1 RETNINGSLINJER for opbevaring og brug af PERSONDATA i Danske Patienter og ViBIS Opdateret februar 2021

2 Indhold BAGGRUND... 3 Formelle rettigheder... 3 Hvad er personoplysninger?... 5 Følsomme personoplysninger... 5 Hvornår er der brug for skriftligt samtykke?... 6 Hvad kan der ske?... 7 OVERORDNEDE RETNINGLINJER og Outlook... 8 Print og papirdokumenter... 9 Gennemførelse af interview videnskabelig afdækning... 9 Gennemførelse af interview cases Brug af video Når du arrangerer en konference, workshop, event Billeder Overordnet RETNINGSLINJER FOR SÆRLIGE INDSATSER Nationalt Netværk for Brugerinddragelse Bisiddere i bisidderordningen Brugere af bisidderordningen Patient- og pårørenderepræsentanter Deltagere på kurser, konferencer og workshops Case- og interviewpersoner Interview brugt til formidling Interview brugt i det videnskabelige arbejde, analyser og projekter Samarbejdspartnere Video Procedure for tilladelser: Videoer, vi producerer selv Procedure for tilladelser: Videoer, der produceres af ekstern samarbejdspart SIKKERHED Brugerprofiler og serversikkerhed Adgang til hjemmeside og sociale medier Adgang til kontor Adgang til data i det offentlige rum Tavshedspligt og sletning af data Side 1

3 Ved brud på sikkerheden Opdatering Side 2

4 BAGGRUND Med den nye GDPR-lovgivning følger skrappere krav til opbevaring og brug af data. Det er baggrunden for dette dokument og for de tilhørende retningslinjer, der skal være med til at strukturere vores arbejde med data i Danske Patienter og ViBIS. Ud over dét, at vi selvfølgelig skal overholde loven lige som alle andre, så gør en styrket systematik omkring opbevaring af data, at vi hurtigt og nemt kan oplyse personer, hvilke data vi har liggende vedrørende dem og nemt kan slette disse, hvis de ønsker det. I Danske Patienter og ViBIS er vi som en naturlig del af vores DNA ikke interesserede i at gøre ting eller bruge data, der gør borgere utrygge eller på anden vis komplicerer deres hverdag. Derfor sletter vi i reglen data (billeder, video, kontaktoplysninger, artikler med mere) med det samme, hvis patienter, pårørende eller andre borgere henvender sig med ønske herom. Der kan være situationer, hvor vi for eksempel producerer en rapport, en video eller andet for en anden part, og i de tilfælde kan det være svært for os at styre brugen af data (for eksempel billeder i en rapport). I de tilfælde skal vi lave en licensaftale med de personer, der siger ja tak til at deltage, så vi er helt sikre på, at de ved, hvad de går ind til og så vi lovmæssigt er på den rette side, hvis vi ikke kan sikre, at data (billede, artikel, andet) kan fjernes. Formelle rettigheder Har en person givet samtykke til, at vi må bruge eller opbevare dennes oplysninger, skal personen være opmærksom på, at han eller hun til enhver tid har ret til at trække samtykket tilbage og få slettet sine oplysninger. Hvis personen vælger at trække sit samtykke tilbage, betyder det, at vi frem over ikke kan opbevare eller behandle vedkommendes oplysninger. Det påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget af personens personoplysninger (og som er sket på baggrund af personens tidligere meddelte samtykke) op til tidspunktet for tilbagetrækningen af personens samtykke. Et samtykke kan både være mundtligt og skriftligt. Vi tilstræber dog i Danske Patienter og ViBIS, at alle samtykker, der involverer følsomme personoplysninger (og ikke blot almindelige personoplysninger), er skriftlige. Skriftligt samtykke kan tage form af en underskrevet blanket eller ske på . Det er vigtigt, at personer oplyses om vores datapolitik og dermed deres rettigheder, når de underskriver et samtykke. Personer har efter databeskyttelsesforordningen en række helt formelle rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dem: o Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Personen har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler og opbevarer om vedkommende. Side 3

5 o o o o o Ret til berigtigelse (rettelse): Personen har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Ret til sletning: I særlige tilfælde har personen ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden vores generelle tidspunkt for sletning af personens oplysninger. Ret til begrænsning af behandling: Personen har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis de har ret til at få begrænset behandlingen, må vi frem over kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med personen samtykke. Ret til indsigelse: Personen har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Personen kan også gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Personen har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis personen vil gøre brug af sine rettigheder, skal de kontakte os. TRE VIGTIGE Dataansvarlig i Danske Patienter og ViBIS Den dataansvarlige er vores direktør. Klage til Datatilsynet Personer har altid ret til at klage til Datatilsynet, hvis de er utilfredse med den måde, vi behandler deres personoplysninger på. Mere om rettigheder I kan læse mere om personers rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Den ligger på Datatilsynets hjemmeside: Side 4

6 Hvad er personoplysninger? En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er "personhenførbar". Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer: Almindelige oplysninger. Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger). Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger. Opdelingen findes, fordi der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed ( Almindelige personoplysninger Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) er beskrevet i artikel 6 i databeskyttelsesforordningen. Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon. Følsomme personoplysninger Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) er beskrevet i artikel 9 i databeskyttelsesforordningen. Følsomme personoplysninger er udtrykkeligt afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. Følsomme oplysninger er oplysninger om: Race og etnisk oprindelse Politisk overbevisning Religiøs eller filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Genetiske data Side 5

7 Biometriske data med henblik på entydig identifikation Helbredsoplysninger Seksuelle forhold eller seksuel orientering. Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger. Hvornår er der brug for skriftligt samtykke? I princippet må et samtykke godt være mundtligt men det kan være svært at bevise. Derfor er det en god idé at indhente skriftligt samtykke i særligt vigtige situationer eller ved opbevaring af særligt følsomme oplysninger. Indhent altid skriftligt samtykke: Ved brug af billeder, hvis personen kan føle sig krænket, udstillet eller på anden måde stødt over den samlede kontekst, billedet figurerer i. Dette gælder både ved situationsbilleder og portrætter. Ved brug og optagelse af video. Ved håndtering af data fra børn. Ved håndtering af data fra voksne med værger eller med neurologiske udfordringer. Side 6

8 Hvad kan der ske? I Danske Patienter og ViBIS opbevarer vi meget få følsomme personoplysninger, og vi har ingen kommercielle interesser. Derfor er der ikke overhængende risiko for, at vi kommer i problemer, hvis vi følger retningslinjerne i dette dokument. Man kan dog risikere, at personer, som vi har været i kontakt med, henvender sig med ønsket om, at vi kommer med en opgørelse på alt data, vi har liggende om den pågældende. Det er deres ret, og derfor er det vigtigt at have overblik over, hvor vi har vores persondata og ikke have mails liggende i mere end maksimalt to år. Datatilsynet kan kræve at se en redegørelse for vores procedurer og i princippet vælge at gå dem efter i sømmende. I yderste konsekvens kan man få en bøde for ikke at leve op til reglerne i GDPR og bøderne er blevet større. Derfor skal vi selvfølgelig gøre os umage og bestræbe os på at håndtere data på en god og ordentlig måde. Følger vi vores retningslinjer i dette dokument, gør vi det godt. Vi har dog en udfordring i forhold til opbevaring og samtykke i forbindelse med data af ældre karakter. Det skyldes, at reglerne er blevet strammere med den nye GDPR-lovgivning, og at vi simpelthen ikke har været skarpe nok på de regler, der har eksisteret tidligere. Derfor vil der være et før og et efter GDPR. I en periode vil der være mangler i relation til ældre data. Vi vil så vidt muligt skaffe den nødvendige dokumentation og med tiden løser problemet sig selv, da vi sletter data løbende i vores oprydningsprocesser. Side 7

9 OVERORDNEDE RETNINGLINJER Her er en oversigt over, hvad vi skal være særligt opmærksomme på, når vi håndterer data på vores server, i Outlook, når vi printer, gennemfører interview, laver video, bruger billeder og arrangerer workshops, konferencer og gå-hjem-møder. Fællesdrev og privatdrev Projekter og indsatser på fællesdrevet har en mappe med navnet Personer, hvor det er relevant. Her gemmer vi et oversigtsark med almindelige og følsomme personoplysninger samt mapper med supplerende information (herunder billeder og samtykke) på de enkelte personer, vi registrerer under forudsætning af, at vi ligger inde med supplerende information. Der ligger en Excel-skabelon under mappen Værktøjer, som man kan vælge at tage udgangspunkt i og tilpasse. Personoplysninger gemmes ikke længere end nødvendigt og maksimalt i to år medmindre der er en god, relevant og legitim grund til det (behov for dokumentation, særlig aftale, forløb der varer mere end to år med videre). Enkelte indsatser kan have særlige regler se afsnittet Retningslinjer for særlige indsatser. Mapper med følsomt materiale lukkes for medarbejdere, der ikke har brug for materialet i sit arbejde. Den ansvarlige for projektet/aktiviteten vurderer, om mappen skal lukkes. Følsomme personoplysninger bør ikke gemmes på medarbejdernes private drev, medmindre der er en helt særlig årsag hertil (eventuelt privat årsag eller det drejer sig om medarbejderadministration). Nye projekter/indsatser, der indhenter/benytter sig af personoplysninger, føjes til den fælles oversigt over, hvilke steder vi opbevarer personoplysninger, der ligger under A_Administration/1 GDPR. Husk også persondata på P-drevet. Medarbejderne er ansvarlige for egne projekter og listen gennemgås hvert halve år af økonomi- og administrationskonsulenten. Generel overvejelse: Behøver jeg at gemme disse dokumenter? En sund overvejelse at gøre sig ligegyldigt om det gælder dokumenter med personoplysninger eller blot gamle dokumenter i det hele taget. og Outlook Vi sletter s, der er mere end to år gamle (medmindre der er en god grund til at opbevare dem). Det kan ske, der ligger s af ældre dato, hvilket ryddes op på den efterfølgende dataoprydningsdag. Vi overfører følsomme persondata, som vi modtager på og har brug for at gemme, til et oversigtsark (for eksempel i Excel) i mappen navngivet Personer under det konkrete Side 8

10 projekt/indsats på fællesdrevet. Vi sletter derefter en i Outlook (husk også at slette i Sendt post og Slettet post ). Har vi brug for at gemme s med følsomme personoplysninger, gemmer vi dem i den relevante mappe Personer under det konkrete projekt/indsats på fællesdrevet og sletter derefter en fra Outlook (husk også at slette i Sendt post og Slettet post ). Vi opbevarer ikke s med ansøgninger eller svar på ansøgninger i Outlook (tjek Sendt post ), når en ansættelsesproces er afsluttet, hvilket er 4 uger efter den valgte kandidat har underskrevet i tilfælde af dokumentation ift. andre ansøgere. s med ansøgninger og CV er slettes. Opbevarer vi efter aftale CV er, lægges de i en mappe med navnet CVer på den i en låst mappe og slettes derefter fra Outlook. Alle medarbejdere i Team Commu opretter en mappe i Outlook med navnet Journalister, hvor -kommunikation med medier og journalister lægges (husk at slette i Sendt post særligt, når du har videregivet kontaktoplysninger eller følsomme personoplysninger til en journalist). Fælles lister over kontaktpersoner i Outlook opdateres løbende af de personer, der bruger listen. Gamle og overflødige lister slettes minimum én gang årlig. Listerne gennemgås af økonomi- og administrationskonsulenten i forbindelse med den årlige dataoprydningsdag. Al følsomme persondata sendes krypteret. Brug hængelåsen i Outlook (licens kræves, kontakt økonomi- og administrationskonsulenten) eller lav konto hos Protonmail. Slet mail derefter. Print og papirdokumenter Er der undtagelsesvist brug for at printe dokumenter med følsomme personoplysninger skal der benyttes secure print. Understøtter printeren ikke denne funktion, skal der stå en betroet medarbejder for at modtage printet i printerrummet. Papirdokumenter med følsommer personoplysninger skal opbevares aflåst og makuleres, når de ikke længere er nødvendige/relevante at opbevare. Papirdokumenter kan med fordel scannes og opbevares elektronisk på fællesdrevet i mappen Personer tilknyttet det konkrete projekt/indsats. Gennemførelse af interview videnskabelig afdækning Data fra interview opbevares i mappen Personer under det konkrete projekt/indsats på fællesdrevet eller medarbejderens personlige drev. Hvis der er tale om følsomme data, opbevares det i en lukket mappe på fællesdrevet. Følsomme data slettes fra andre enheder Side 9

11 (fx diktafon) hurtigst muligt. Frem til sletning opbevares den aflukket. Data fra interview gennemført som led i projekter opbevares kun, til projektet er afsluttet medmindre det indgår som en del af Danske Patienter og ViBIS videnskabelige arbejde. Data fra interview gennemført i forbindelse med publikationen af videnskabelige artikler eller anden form for videnskabeligt analysearbejde opbevares i to år af hensyn til behovet for dokumentation. Efter to år slettes de. Gennemførelse af interview cases Data fra interview opbevares i mappen Personer under mappen Kommunikation på fællesdrevet (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)) eller medarbejderens personlige drev. Data opbevares i et oversigtsskema (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)\Casekatalog.xlsx) og suppleres eventuelt med en mappe per caseperson, hvor vi gemmer billeder, samtykker, -dokumentation med videre. Modtager vi følsomme persondata via overføres disse til mappen Personer (Cases) og slettes derefter (husk Sendt post og Slettet post ). Ved særligt følsomme situationer er det vigtigt at gemme skriftlig dokumentation på samtykke (for eksempel interview med børn eller særligt sårbare). Brug af video Færdige videoer gemmes i mappen Video under Kommunikation på fællesdrevet (F:\H_Kommunikation\Video). Samtykke eller licensaftaler gemmes i mappen Video_samtykker, der ligger i mappen Personer (Cases) under Kommunikation på fællesdrevet (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)\Videoer_samtykker). Informationer og data på deltagere gemmes i de personspecifikke mapper i Casekatalog under Personer (Cases) (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)\Casekatalog) eller medarbejderens p-drev. Vi indsamler skriftligt samtykke fra alle, der deltager i videoer, vi selv producerer. I forbindelse hermed informerer vi om vores datapolitik. Skabelon er tilgængelig i mappen Værktøjer på fællesdrevet. Vi får underskrevet licensaftaler af alle deltagere i videoer, der produceres af eksterne videofolk eller i forbindelse med videoer, der overleveres til anden part. Skabelon er Side 10

12 tilgængelig i mappen Værktøjer på fællesdrevet. Når du arrangerer en konference, workshop, event Vi informerer alle deltagere om, at de ved tilmelding til vores arrangement bliver sat på listen for det relevante nyhedsbrev (typisk Nyt fra ViBIS ), når de tilmelder sig, fordi der af denne vej viderebringes information om arrangementet. Vi informerer om, at de kan afmelde sig nyhedsbrevet igen (samt hvordan de gør), så snart de har fået den information, der var relevant for det arrangement, de deltog i. Vi informerer om vores datapolitik. Billeder Alle situations-/temabilleder lægges i mappen Billeder under Billeder Logo Grafik på fællesdrevet (spørg Team Commu, hvis du er i tvivl om den rette placering). Billeder lægges i den rette mappe Personer i forbindelse med den konkrete indsats/projekt på fællesdrevet (Team Commu lægger dem i mappen Personer (Cases) under Kommunikation ). Billeder kan bruges uden samtykke, hvis personen i en samlet kontekst ikke kan føle sig krænket, ydmyget eller på anden måde føle sig stødt. Få altid samtykke ved børn og sårbare voksne. Er der tvivl, få skriftligt samtykke. Samtykket lægges sammen med billedet. Egne fotos, der bruges til stock, kræver underskrevne licensaftaler. Overordnet Vi holder en årlig dataoprydningsdag i sekretariatet. Dagen er den første torsdag i september. Se guide for dataoprydning. Vi gennemgår de overordnede regler og retningslinjer på et mandagsmøde to gange årligt. Nye medarbejdere får udleveret retningslinjerne og bør læse dem, inden de begynder deres arbejde. Side 11

13 RETNINGSLINJER FOR SÆRLIGE INDSATSER Vi har pligt til at oplyse, hvordan vi opbevarer og bruger data, hvilke data vi gemmer og hvor længe vi gemmer dem. Overordnet gemmer vi så få data som muligt kun det absolut nødvendige og vi gemmer dem i reglen maksimalt to år. Forskellige indsatser benytter dog forskellige typer af data, og derfor har vi beskrevet den konkrete datahåndtering for vores særlige indsatser her. Nationalt Netværk for Brugerinddragelse Vi har kun almindelige personoplysninger liggende på medlemmer af netværket Vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Det drejer sig om registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, arbejdsplads, adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger i den forbindelse også for eksempel EAN-nummer og CVR-nummer. Informationerne bruges til at kontakte medlemmerne med information om kommende arrangementer, som arrangeres i netværket, eller anden information, der er relevant at dele i et netværk. Informationerne bruges desuden i forbindelse med den årlige fakturering af gebyret for medlemskab af netværket. Navn, stilling og mail deles efter hvert arrangement, vedkommende har deltaget i, med de øvrige deltagere af arrangementet, med henblik på at deltagerne kan sparre på tværs. Vi behandler oplysninger i den periode, personen er medlem af netværket samt i en periode på op til 6 år efter medlemskabets ophør jf. bogføringsloven. Det gør vi af hensyn til fakturering og administration. Vi sletter en persons oplysninger senest et år efter udmeldelse på vores fællesdrev, mens faktureringsoplysninger ligger i vores økonomisystem eller låst inde fysisk i op til 6 år. Bisiddere i bisidderordningen Vi har primært almindelige oplysninger liggende på vores bisiddere, der hjælper patienter i klagesager. Det drejer sig om kontaktoplysninger såsom navn, adresse, adresse, telefonnummer og oplysninger fra deres CV. Vi har dog også portrætbilleder liggende, der sendes til brugere af bisidderordningen forud for et møde og CPR numre, der bruges ved rejserefusion. Disse defineres som fortrolige og ligger i en aflåst mappe. Oplysningerne bruges til at kontakte bisidderne, når nye bisiddersager skal håndteres. Og til at vurdere, hvilken bisidder der er det bedste match i den konkrete sag. Side 12

14 Bisidderne er tilknyttet Danske Patienter og ViBIS som frivillige medarbejdere, hvorfor de også kan kontaktes med henblik på videreuddannelse eller i forbindelse med formidling af bisidderordningen. Vi behandler bisiddernes oplysninger i den periode, de fungerer som aktive bisiddere i ordningen. Når de ikke længere er en del af ordningen, bliver data opbevaret og behandlet i en kort periode af praktiske og administrative hensyn, indtil vi blandt andet har ordnet alle transportbilag. Derefter arkiveres bisiddernes data som medarbejderdata og opbevares som dokumentation for bisidderens virke i organisationen. Rejseudlæg opbevares i Economic eller låst inde i op til 6 år jf. bogføringsloven. Brugere af bisidderordningen Vi har primært almindelige personoplysninger liggende på brugerne af vores bisidderordning, og vi opbevarer dem kun ganske kortvarigt. Det drejer sig om kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og eventuelt en adresse. Vi registrerer dog også, hvor og hvornår samtalen finder sted. Oplysningerne bruges til at udpege den rette bisidder til brugernes dialogsamtaler med sundhedsvæsenet (i forbindelse med klagesager) og til kontakt med henblik på at aftale mødetidspunkt og overgive informationer forud for mødet med bisidderen. Oplysningerne behandles og opbevares, indtil bisiddersamtalen er gennemført, og bisidderne har udfyldt et afslutningsskema. Den eksakte tidsperiode kan variere, men det drejer sig typisk om en måneds tid. Derefter har vi ikke længere persondata liggende om brugere af ordningen. Bisidderne har selvfølgelig tavshedspligt og opbevarer heller ikke brugernes data efter endt forløbet er afsluttet. Information om klageren sendes krypteret til bisidderen. Patient- og pårørenderepræsentanter Danske Patienter er repræsenteret i mere end 100 råd, nævn og udvalg i sundhedsvæsenet. Her sidder repræsentanter fra patientforeningerne også patienter og pårørende. Vi opbevarer både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger om vores repræsentanter. Blandt de almindelige personoplysninger er kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og tilknytning til patientforening (nogle repræsentanter er ansat i patientforeningerne, hvor andre er medlemmer typisk som patienter eller pårørende). De følsomme oplysninger dækker over beskrivelser af patienterfaringer, der kan indeholde Side 13

15 helbredsinformationer samt om de er patienter eller pårørende. Oplysningerne bruges til at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg og til at følge op på aktiviteter i repræsentationerne. Oplysningerne kan også bruges i forbindelse med kontakt vedrørende efteruddannelse. Navn, kontaktinformationer og patientforening videregives til den organisation, der står bag det råd, udvalg eller nævn, som repræsentanten sidder med i. I sjældne tilfælde videregives information om repræsentantens erfaringer som patient eller pårørende telefonisk. Oplysninger modtages på fra vores medlemsforeninger. Vi oplyser alle, der vil indstille repræsentanter, om at sende informationerne krypteret. Evt. følsomme oplysninger overføres til en lukket mappe på F-drevet og slettes ca. to uger efter udpegningen. Navn, kontaktinformation og patientforening overføres til skema på fællesdrevet i en aflåst mappe, når de er udpeget. Det noteres desuden, hvilken kategori af repræsentant, vedkommende tilhører, hvilket kan være følsomt. Dataet bruges til at tilpasse kompetenceudviklingen til repræsentanterne. Resten slettes så snart udpegningen er fundet sted. Oplysningernes slettes derefter i Outlook (husk at slette i Sendt Post også). Hvis vi ønsker at beholde det indsendte data i længere tid, opnår vi samtykke. I forbindelse med udpegning til Medicinrådets fagudvalg, sendes der information og blanketter om én person, og forbindelsen til alle tre koordinatorer er TLS krypteret, hvilket er konfirmeret af organisationens eksterne IT-konsulent. Oplysningerne opbevares så længe, det er nødvendigt, hvilket kan dreje sig om en længere årrække. Den lange opbevaringsperiode skyldes, at Danske Patienter har behov for at kunne dokumentere, hvilke repræsentationer organisationen har varetaget, og hvem der har talt organisationens sag. Deltagere på kurser, konferencer og workshops Vi har kun almindelige personoplysninger liggende på de personer, der deltager i vores kurser, workshops, gå-hjem-møder eller konferencer. Det drejer sig om registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, arbejdsplads, adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger i den forbindelse også for eksempel EAN-nummer og CVRnummer. Oplysningerne bruges til at sende information om den aktivitet, de er tilmeldt, samt til at fakturere for deltagelsen i de tilfælde, hvor der er et deltagergebyr. Tilmelder man sig et kursus, en konference eller en workshop via en formular på hjemmesiden, vil oplysningerne kortvarigt ligge opbevaret i hjemmesidesystemet, men slettes på dagen for det arrangement, man deltager i. Hvis der har været en betaling, opbevares bilaget på dette i op til 6 år jf. bogføringsloven. De øvrige oplysninger gemmes maksimalt i et år, men vil typisk blive slettet, når e- mailen overgår til nyhedsbrevssystemet. Betalingsoplysninger opbevares op til 6 år. Side 14

16 Case- og interviewpersoner Danske Patienter og ViBIS interviewer ofte personer med henblik på at formidle budskaber om best practice i sundhedsvæsenet, om særlige udfordringer eller nye erfaringer. Det kan dreje sig om privatpersoner, patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, samarbejdspartnere, bisiddere, brugere af bisidderordningen, ansatte i egen organisation med flere. Danske Patienter og ViBIS interviewer også personer i forbindelse med afdækning af problematikker i det danske sundhedsvæsen særligt i forbindelse med det videnskabelige arbejde i organisationens projekter. Danske Patienter og ViBIS opbevarer og bruger i denne forbindelse både almindelige og følsomme oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, adresse, arbejdsplads, familierelationer, diagnose, billeder og videomateriale. Vi opbevarer kun informationer i tilfælde, hvor personerne har givet samtykke til, at vi kan gemme oplysningerne til senere brug. Dette samtykke kan både være mundtligt eller skriftligt. Interview brugt til formidling Alle relevante personoplysninger om en case- eller interviewperson, der er i kontakt med Danske Patienter og ViBIS' kommunikationsteam, samles i én mappe på vores fællesdrev (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)). Det kan dreje sig om portrætfoto, et særligt samtykke, en vigtig korrespondance eller lignende. Samtidigt tilføjes de overordnede informationer i et Excelskema (F:\H_Kommunikation\Cases\Casekatalog.xlsx), så vi kan se, hvornår vi sidst har talt med den enkelte person, hvem der har talt med vedkommende, og hvordan vi må kontakte dem. Det gør det nemt for alle interviewpersoner at få oplyst præcist, hvilke informationer vi ligger inde med. Informationerne bruges typisk i forbindelse med et interview, der enten bliver til en nyhed på vores hjemmeside, i et magasin eller i vores nyhedsbrev. Det kan også blive en historie til vores onlinetemaer, en video til hjemmesiden, til YouTube og sociale medier eller til et eksempel på udfordringer i sundhedsvæsenet, som vi kan bruge i vores politiske arbejde, f.eks. i vores politiske indspil. Fra tid til anden interviewer vi ikke selv, men etablerer kontakt mellem casepersoner og journalister i mediebranchen, der arbejder med et sundhedsrelateret emne. I dette tilfælde videregiver vi efter aftale med den enkelte kontaktoplysningerne til den pågældende journalist. Vi videregiver aldrig oplysninger til journalister eller medier uden den enkelte casepersons samtykke. Vi overfører alt personfølsomt data fra vores -system til låste mapper kaldet Personer under den enkelte indsats og sletter i sendt og slettet mail. Side 15

17 Vi opbevarer oplysninger, så længe det er relevant, og så længe data som for eksempel fotos eller video bruges på vores platforme. Bruges et billede eller en video ikke længere aktivt i vores kommunikation, slettes det/den helt og bliver ej heller opbevaret på vores server. Vi sletter information og kontaktoplysninger på cases, hvis vi ikke har haft kontakt i mere end to år med mindre elementer som billeder og video stadig er i brug på vores platforme. Vi beholder information, der er mere end to år gammelt, hvis videoer og billeder af casepersoner stadig er i brug, da det kan give anledning til behov for kontakt for eksempel, hvis andre ønsker at bruge materialet, og der derfor er behov for et udvidet samtykke. Samtykke til deltagelse i nyheder og pressearbejde (og i den forbindelse opbevaring af data) betegnes som journalistik, og samtykke i denne forbindelse må gerne ske mundtligt. Er der tale om interview med og opbevaring af data om børn, vil vi dog altid indhente skriftligt samtykke. Interview brugt i det videnskabelige arbejde, analyser og projekter Danske Patienter og ViBIS gennemfører også interview i forbindelse med det videnskabelige arbejde og analyser i organisationen og i arbejdet med at afdække særlige problematikker. Interviewene er grundlag for vigtigt videnskabeligt arbejde og vil derfor typisk blive båndet, transskriberet og analyseret, men typisk ikke offentliggjort i den fulde form eller offentliggjort overhovedet. Data fra interview gennemført i forbindelse med publikationen af videnskabelige artikler og organisationens analysearbejde (herunder erfaringer fra projekter) opbevares i to år af hensyn til behovet for dokumentation. Efter to år slettes de. Samarbejdspartnere Vi har typisk kun almindelige personoplysninger liggende på vores samarbejdspartnere, men der kan være situationer, hvor vi også ligger inde med portrætfotos. Danske Patienter og ViBIS samarbejder med personer fra andre organisationer, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet (stat, regioner, kommuner) og forskningsmiljøet. I den forbindelse behandler vi og opbevarer personoplysninger. Det drejer sig om registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, arbejdsplads, adresse og telefonnummer. Har vi indgået særlige samarbejder, hvor vi sammen publicerer noget online eller i en rapport, kan vi også ligge inde med portrætfotos. De billeder, vi benytter af samarbejdspartnere, er typisk billeder, der i forvejen er offentlige (pressebilleder eller medarbejderfotos). Oplysningerne opbevares i mappe på fællesdrevet eller medarbejderens p-drev navngivet Personer under den konkrete indsats. ( Konkret indsats Personer ). Side 16

18 Vi bruger oplysningerne til løbende kontakt i forbindelse med det konkrete samarbejde, og sletter dem, når de ikke længere er relevante for os at opbevare. Video Videoer, som vi selv producerer eller får produceret, ligger i mappen Video under Kommunikation på fællesdrevet (F:\H_Kommunikation\Video). De offentliggøres dertil på vores hjemmeside, på sociale medier typisk LinkedIn og Facebook, men også i nogle tilfælde på Twitter. De ligger desuden på vores YouTube-kanal. Oplysninger om deltagere i vores videoer opbevares i casekataloget (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)) og opbevares, så længe videoen benyttes på vores platforme. Procedure for tilladelser: Videoer, vi producerer selv Fra 1. maj 2018 sørger vi for, at interviewpersoner, der stiller op til video, underskriver en samtykkeerklæring. Vi er bevidste om, at et samtykke kan opsiges fra dag til dag, så erklæringen skal alene sikre, at interviewpersonerne er helt klar over, hvordan vi vil bruge videoen efterfølgende, og hvad deres rettigheder er. Samtykket gemmes i mappen Video_Samtykker på fællesdrevet (F:\H_Kommunikation\Personer (Cases)\Videoer_samtykker). Samtykket opbevares lige så længe, videoen er aktiv på vores platforme. Procedure for tilladelser: Videoer, der produceres af ekstern samarbejdspart Fra 1. maj 2018 sørger vi for, at interviewpersoner og eventuelle statister underskriver en licensaftale, der gør det klart, hvordan vi ønsker at bruge videomaterialet efterfølgende og binder deltagerne til aftalen. Danske Patienter og ViBIS arbejder altid ud fra princippet om, at vi ikke ønsker at bruge materiale, der skader interviewpersoner, eller materiale, de ikke længere føler, at de kan stå inde for. Men der kan være situationer, hvor vi leverer til eksterne samarbejdspartnere eller lægger mange penge i en produktion, hvor det vil være for omkostningstungt og meget uhensigtsmæssigt, hvis interviewpersonerne skifter mening om deres deltagelse i perioden efter lancering. Det er i de tilfælde, hvor vi sørger for at have en licensaftale på plads, der sikrer, at vi kan bruge materialet i den angivende periode. Licensaftalen gemmes i mappen Video_Samtykker på fællesdrevet "F:\\H_Kommunikation\\Personer (Cases) Licensaftalen opbevares lige så længe, videoen er aktiv på vores platforme. Side 17

19 SIKKERHED Brugerprofiler og serversikkerhed Alle computere er udstyret med et administratorpassword, en personlig profil, der giver adgang til serveren, der giver adgang til fællesdrev og medarbejderens personlige drev, og et gæstelogin. Passwordet ændres flere gange årligt. Kun direktør, økonomi og administrationskonsulenten og organisationens it-konsulent har adgang til administratorkoden. Der må ikke opbevares dokumenter med personoplysninger på medarbejderes bærbare computere uden for fællesdrevet, og dokumenter med følsomme personoplysninger opbevares kun på fællesdrevet i de særlige mapper indrettet dertil og ikke på medarbejdernes private serverdrev. Når en medarbejder stopper i Danske Patienter og ViBIS, lukkes deres adgang til server og dagen efter ansættelsens ophør. Det betyder, at medarbejderen skal sørge for at overlevere og lukke sine aktiviteter, inden han eller hun stopper i organisationen. Det er muligt at lave et autosvar, der sendes ud på i op til tre måneder efter, man har forladt sin stilling. Medarbejderen skal dog sørge for at lave dette, inden han eller hun stopper i organisationen, da adgang til en lukkes samtidigt med adgangen til serveren. Profilen nedlægges permanent efter typisk tre måneder. Medarbejderen har dog ikke adgang, når vedkommende først er stoppet i organisationen. Adgang til hjemmeside og sociale medier Medarbejdere med særlig adgang til administration af organisationens sociale medier og hjemmeside mister denne ved fratrædelse af deres stilling. Adgangen lukkes med det samme. Adgang til kontor Alle medarbejdere har en nøgle til kontoret og en kode til alarmen. Kontoret lukkes, når den sidste medarbejder forlader kontoret, og alarmen aktiveres. Medarbejdere afleverer deres nøgle, når de forlader deres stilling i organisationen. Koden til døren skiftes én gang årligt. Papirdokumenter eller lignende med følsomme personoplysninger opbevares i aflåste skabe på kontoret. Afskaffelse af dokumenter med følsomme personoplysninger sker ved makulering. Adgang til data i det offentlige rum Medarbejdere i Danske Patienter og ViBIS forventes at tilgå både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger med varsomhed. Man skal være særlig påpasselig, hvis man tilgår oplysninger uden for kontorets rammer, og s med følsomme personoplysninger håndteres ikke i det offentlige rum. Side 18

20 Tavshedspligt og sletning af data Medarbejdere i Danske Patienter og ViBIS skal holde tæt med fortrolige og følsomme personoplysninger også efter deres fratrædelse i organisationen. Hvis en person henvender sig med ønske om at få uddybet, hvilke data vi har liggende på vedkommende, og eventuelt et ønske om sletning, er det den medarbejder, der er knyttet op på den pågældende indsats (projekt, kommunikation, bisidderordning med mere), der sørger for hurtigt og servicemindet at orientere personen og slette data. Den dataansvarlige (direktøren) orienteres. Data findes på det fælles drev under personer, og alle medarbejdere får 2 arbejdsdage, hvor de er på arbejde, til at søge i deres mailarkiv, hvorvidt de har vedkommende persondata. Direktøren foretager et konkret skøn i den pågældende situation. Ved brud på sikkerheden Ved brud på sikkerheden har den dataansvarlige (direktøren) pligt til at kontakte organisationens databehandlere med formål om at sikre data. Der er udarbejdet databehandlingsaftaler med databehandlere, der skal sikre, at de lever op til de nødvendige sikkerhedskrav. Opdatering Retningslinjer, behandlerfortegnelse og tjeklister opdateres løbende af økonomi- og administrationskonsulenten, som minimum i forbindelse med den årlige oprydningsdag. Oversigt over persondata opdateres løbende af den ansvarlige medarbejder, som minimum i forbindelse med den årlige oprydningsdag. Side 19

Retningslinjer for frivilliggrupper. Persondata

Retningslinjer for frivilliggrupper. Persondata Retningslinjer for frivilliggrupper Persondata Revideret 15. august 2018 Nyt fokus på beskyttelses af persondata Den 25. maj 2018 trådte en ny EU persondataforordning i kraft som lov i Danmark. Forordningen

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Hernings brugere og medlemsforeninger

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Hernings brugere og medlemsforeninger Cookies- og privatlivspolitik Ajourført den 30. august 2018 Anvendt cookie Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden

Læs mere

District or. Vejledning til Zonta klubber Sådan behandler vi persondata

District or. Vejledning til Zonta klubber Sådan behandler vi persondata District or Vejledning til Zonta klubber Sådan behandler vi persondata August 2018 1 1. Indledning... 3 2. Hvad er personoplysninger?... 3 3. Hvornår må klubben behandle personoplysninger?... 3 3.1 Zontas

Læs mere

HÅNDBOG FOR BEBOERDEMOKRATER BESKYTTELSE AF PERSONDATA

HÅNDBOG FOR BEBOERDEMOKRATER BESKYTTELSE AF PERSONDATA HÅNDBOG FOR BEBOERDEMOKRATER BESKYTTELSE AF PERSONDATA LEJERBO PERSONDATA FOR BEBEOERDEMOKRATER 2018 Indhold For at overskueliggøre oplysningerne i denne håndbog, er de delt op i følgende emner: - Hvorfor

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for tilmeldte til SocialBar

Privatlivspolitik for tilmeldte til SocialBar Privatlivspolitik for tilmeldte til SocialBar 1 Indhold Introduktion til privatlivspolitik for tilmeldte til SocialBar... 3 Behandling i henhold til gældende regler om databeskyttelse... 3 Definitioner

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED. Vi er de dataansvarlige hvordan kontakter du os?

PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED. Vi er de dataansvarlige hvordan kontakter du os? PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORNAVN(E) EFTERNAVN(E) CPR-NUMMER KLASSETRIN SKOLEÅR SKAL BARNET TILMELDES SFO? FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) FÆLLES FAR MOR MOR DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SANKT KNUD LAVARD SKOLE Barnets navn: Cpr.nr: - Klasse: Skoleår: SFO (0.-4.kl.) Nuværende skole/børnehave: Fra årstal: Ja: Nej: Skal barnet følge: (Sæt ét X) Katolsk kristendomsundervisning:

Læs mere

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer Information om eleven Fulde navn Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Bopælskommune Klassetrin Information om forældre Forældre 1 Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Mobilnummer Arbejdsplads Telefon arbejdsplads

Læs mere

Datapolitik/databehandlingsrapport

Datapolitik/databehandlingsrapport Datapolitik/databehandlingsrapport En databehandlingsrapport er en skriftlig beskrivelse af skolens praksis og retningslinjer for behandling af persondata, herunder indgåelse af databehandleraftaler, hvor

Læs mere

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Klinik Bettina er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som

Læs mere

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Når der i det følgende står skolen, gælder det også børnehuset. Skolen har brug for at indhente personoplysninger om eleven og dennes forældre i forbindelse

Læs mere

Privatlivspolitik Tejn IF

Privatlivspolitik Tejn IF Privatlivspolitik Tejn IF 1. Indledning 1.1 På denne side kan du læse om Tejn IF privatlivspolitik. 1.2 Vi indsamler og behandler persondata om dig for at kunne administrere dit medlemskab af Tejn IF,

Læs mere

Sådan behandler vi dine persondata

Sådan behandler vi dine persondata Sådan behandler vi dine persondata Information til deltagere i uddannelser eller korte forløb ved UCL s efter- og videreuddannelser og Center for Undervisningsmidler December 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018)

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018) PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen CVR-nr.: 34 93 22 04 (Opdateret maj 2018) Advokatfirmaet Gaarn Pedersen herefter benævnt (Gaarn Pedersen) er en del af Denlaw Advokater - et kontorfællesskab

Læs mere

CVR-nr. og kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og )

CVR-nr. og kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og  ) Fortegnelse Dataansvarlig - ConEx Fortegnelse over behandlingsaktiviteter Dataansvarlig Formål (-ene) Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne Virksomhedens navn, CVR-nr. og

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Definitioner 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger,

Læs mere

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Aarhus, 25.5.2018 ABC/- Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager

Læs mere

Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata

Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata I forbindelse med at vi driver advokatvirksomhed, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger om dig, hvis du er involveret i en

Læs mere

Thea Præstmark WW W W W.SKA W UR.SKA EIP UR UR EIP TH UR. TH C. OM C

Thea Præstmark WW W W W.SKA W UR.SKA EIP UR UR EIP TH UR. TH C. OM C Thea Præstmark WWW.SKAUREIPURTH.COM Præsentation og forventningsafstemning Dagsorden 1. Hvorfor er persondata vigtigt? 2. Hvad er personoplysninger? 3. Hvem er hvem og hvem skal hvad (dataansvarlig og

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf. Persondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver, hvordan ITD

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

Oplysningspligt under ansættelsen

Oplysningspligt under ansættelsen Oplysningspligt under ansættelsen Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige

Læs mere

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

Procedure for håndtering af personoplysninger - GDPR Denne udgave: /TW

Procedure for håndtering af personoplysninger - GDPR Denne udgave: /TW Procedure for håndtering af personoplysninger - GDPR Denne udgave: 23.08.2018/TW DolphinEyes ApS (i det følgende virksomheden) beskriver med denne procedure, hvordan vi opfylder persondataloven. Proceduren

Læs mere

Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Horsens lokalforening

Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Horsens lokalforening Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Horsens lokalforening Opdateret den 15. august 2018 Når du er frivillig, medlem eller deltager i aktiviteter hos Mødrehjælpen Horsens lokalforening, betror du dine personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Senest opdateret den 27/06/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand

Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand December 2018 1. Frivilligcenter SR-Bistands dataansvar Foreningens tilbud og virke medfører at vi behandler personlige- og personfølsomme oplysninger. Vi har

Læs mere

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig,

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Skoleforeningernes fælles arbejdsgruppe vedrørende persondatalovgivningen har udarbejdet en tekst

Læs mere

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Version 1.0 2. november 2018 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret

Læs mere

Privatlivspolitik. for Odense LM

Privatlivspolitik. for Odense LM Privatlivspolitik for Odense LM 1. Generelt 1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LM og/eller som Odense LM indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk Forening for Tuberøs Sclerose 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, enten

Læs mere

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er: Privatlivspolitik Formål med politik Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan EXHAUSTO A/S ( vi, os ) behandler personoplysninger. Det er vores mål, at du er bevidst om

Læs mere

Privatlivspolitik for Trelleborg Golfklub Slagelse I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Trelleborg

Privatlivspolitik for Trelleborg Golfklub Slagelse I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Trelleborg Privatlivspolitik for Trelleborg Golfklub Slagelse 17.04.2018 I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Trelleborg Golfklub Slagelse behandler vi en række oplysninger om dig.

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

Guldsmedefagets Fællesråd

Guldsmedefagets Fællesråd Persondatapolitik for Guldsmedefagets Fællesråd denne persondatapolitik gælder for foreningerne Danske Guldsmede og Urmagere, Urmagernes Arbejdsgiverforening og Guldsmedebranchens Leverandørforening (herefter

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom

PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk forening for Williams Syndrom 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg

PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg 1. Generelt Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse

Læs mere

Privatlivspolitik Version 1, juni 2018

Privatlivspolitik Version 1, juni 2018 HOME-START Familiekontakt Støtte til småbørnsfamilier under pres Privatlivspolitik Version 1, juni 2018 I Home-Start Familiekontakt behandler vi personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne

Læs mere

Stevns Frivillighedscenter Et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp

Stevns Frivillighedscenter Et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp Privatlivspolitik for Ajourført 18.maj 2018 s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2018 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Vigtig Ny lov om persondata, se side 2-5. Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil.

Vigtig Ny lov om persondata, se side 2-5. Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil. 23. Maj 2018 Uge 21 Majfest Lørdag den 26/5 kl. 10.15. Dagen starter med hovedfag for alle klasser, mens 6. klasses forældre pynter majstangen. Vi håber at vejret er med os, så vi kan nyde dansen om majstangen

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Klagenævnet for Ejendomsformidling 1 KLAGESKEMA VEDRØRENDE SALG Dato: Navn og adresse på samtlige klagere: Tlf.nr.: Mobil tlf.nr.: E-mail: Ejendomsmæglerens navn og adresse: Tlf.nr. og e-mail: Klagen angår? Ejendomsmæglerens faktura/afregning

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen. Persondatapolitik for (DTL) (DTL), postboks 2250, 1019 København K Telefon: 33 15 95 00 E-mail.: I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer

Læs mere

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Du har rettet henvendelse til Den danske Design- og Håndsværksefterskole I den forbindelse skal

Læs mere

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice:

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice: Side 1 af 6 Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos vores 5 forskellige selskaber der repræsenterer: Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Kerteminde Forsyning - Vand

Læs mere

Privatlivspolitik for Løgstør Golfklub

Privatlivspolitik for Løgstør Golfklub Privatlivspolitik for Løgstør Golfklub Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken 23.4.2018 I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Løgstør Golfklub behandler vi en række

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

Person - og privatlivspolitik / behandling af data i praksis.

Person - og privatlivspolitik / behandling af data i praksis. Svendborg d. 20.08.2019 Person - og privatlivspolitik / behandling af data i praksis. I henhold til GDPR (Generel Data Protection Regulation) af 25. Maj 2018 skal Svendborg Medie & Sportsefterskole oplyse

Læs mere

Behandling af persondata ved rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering Behandling af persondata ved rekruttering Herunder finder du oplysninger vedrørende vores behandling af persondata, når du søger en konkret stilling, eller søger uopfordret hos Scanel International A/S

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS

PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS PERSONDATAPOLITIK FOR AXIS 1. Generelt 1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/ eller bidragyderforhold

Læs mere

Persondatapolitik i Dansk Oplysnings Forbund

Persondatapolitik i Dansk Oplysnings Forbund Persondatapolitik i Dansk Oplysnings Forbund 1. Om DOF s persondatapolitik. I dette dokument beskrives, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed

Læs mere

Privatlivspolitik. Odense LMU

Privatlivspolitik. Odense LMU Privatlivspolitik Odense LMU 1. Generelt 1.1. Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LMU og/eller som Odense LMU indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark

PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken)

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord

Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord Version: 24-05-2018 Din databeskyttelse bliver taget alvorligt Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af

Læs mere

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a.

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af IT-ydelser og software til vores kunder tager vi din databeskyttelse

Læs mere

Politik for behandling af oplysninger

Politik for behandling af oplysninger Politik for behandling af oplysninger PERSONDATALOVEN Indledning Denne politik beskriver, hvordan vi beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Senest opdateret den 27/11/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på vores hjemmeside:

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på vores hjemmeside: Privatpolitik Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for

Læs mere

IT-instruks og instruks om brugen af persondata for Vejle Golf Club Gældende fra den 24. maj 2018

IT-instruks og instruks om brugen af persondata for Vejle Golf Club Gældende fra den 24. maj 2018 IT-instruks og instruks om brugen af persondata for Vejle Golf Club Gældende fra den 24. maj 2018 Generelt I denne IT-instruks finder du de regler, der gælder for brugen af Vejle Golf Club s ITsystemer

Læs mere

Privatlivspolitik for Tryghedstjenesten- Alene Hvad Nu til opfyldelse af oplysningspligten

Privatlivspolitik for Tryghedstjenesten- Alene Hvad Nu til opfyldelse af oplysningspligten Privatlivspolitik for Tryghedstjenesten-Alene Hvad Nu Under Kultur & Frivillighuset. December 2018. Tryghedstjenestens dataansvar. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitik I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder

Læs mere

N. Zahles Skole Persondatapolitik

N. Zahles Skole Persondatapolitik N. Zahles Skole Persondatapolitik Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund for persondatapolitikken 3 2. Formål med persondatapolitikken 3 3. Definitioner 3 4. Ansvarsfordeling 4 5. Ansvarlighed 5 6. Lovlighed,

Læs mere

Slettensvej 216, 5270 Odense N. Persondatapolitik. 1. Roser Skolen er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?

Slettensvej 216, 5270 Odense N. Persondatapolitik. 1. Roser Skolen er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Slettensvej 216, 5270 Odense N Persondatapolitik 1. Roser Skolen er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Skolen kan kontaktes på telefonnummer 60 10 65 11 samt på e mailadresse info@roserskolen.dk

Læs mere

PERSONDATAPOLTIK. Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv. hos Fonden MARCOD

PERSONDATAPOLTIK. Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv. hos Fonden MARCOD 30. januar 2019 PERSONDATAPOLTIK Håndtering af personoplysninger om medlemmer, samarbejdspartnere mv. hos Fonden MARCOD 1. Indledning MARCOD behandler personoplysninger i en lang række situationer. Vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Halsnæs danseforening

Privatlivspolitik for Halsnæs danseforening Privatlivspolitik for Halsnæs danseforening Halsnæs danseforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. for. Startup Central ApS ( Selskabet )

PRIVATLIVSPOLITIK. for. Startup Central ApS ( Selskabet ) 1. INDLEDNING PRIVATLIVSPOLITIK for Startup Central ApS ( Selskabet ) Advokat Peter Agentoft Nielsen (L) Partner pag@lrp.dk Adresser: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Vesterbrogade 16 8722 Hedensted Tlf.

Læs mere

Hohenwarte IVS privatlivspolitik og Fortegnelse over behandling af Persondata - 7. maj Privatlivspolitik for Hohenwarte IVS

Hohenwarte IVS privatlivspolitik og Fortegnelse over behandling af Persondata - 7. maj Privatlivspolitik for Hohenwarte IVS Hohenwarte IVS privatlivspolitik og Fortegnelse over behandling af Persondata - 7. maj 2018 Hohenwarte IVS dataansvar Privatlivspolitik for Hohenwarte IVS 07-05-2018 Vi behandler personoplysninger og har

Læs mere

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 1.1 Formål 1.1.1 Hos Jysk Tagpap ApS (herefter "Selskabet") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle

Læs mere

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata.

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata. Pharmaforce ApS CVR nr. 26394198 PERSONDATAPOLITIK 1. Databeskyttelsesforordningen og persondataloven 1.1 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som

Læs mere

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune Privatlivspolitik 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? AffaldVarme Aarhus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til håndtering af affald og levering

Læs mere

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i med Anker Hansen og Co. A/S ( AHC ) CVR-nr

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i med Anker Hansen og Co. A/S ( AHC ) CVR-nr OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i med Anker Hansen og Co. A/S ( AHC ) CVR-nr. 11 57 33 47.

Læs mere

Privatlivspolitik Muhabet Aarhus

Privatlivspolitik Muhabet Aarhus Revideret november, 2018 Privatlivspolitik Muhabet Aarhus Muhabet Aarhus har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger behandles i strid med lovgivningen. Muhabet Aarhus

Læs mere

1.3 Nedenfor fremgår de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adga ng til

1.3 Nedenfor fremgår de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adga ng til Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab J.nr. 63-47115 Dato 26. november 2018 OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDS- PARTNERE Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Læs mere

HORESTAs Persondatapolitik

HORESTAs Persondatapolitik HORESTAs Persondatapolitik HORESTA håndterer som branche- og arbejdsgiverforening dagligt mange personoplysninger. Det drejer sig bl.a. om personoplysninger om medlemmer, medlemmers ansatte, kontaktpersoner

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark

Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark Persondatapolitik for Landsforeningen for Marfan Syndrom i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler

Læs mere

Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand

Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand Privatlivspolitik Frivilligcenter SR-Bistand Juli 2018 Frivilligcenter SR-Bistands dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Pharmadanmarks privatlivspolitik

Pharmadanmarks privatlivspolitik 1 Pharmadanmarks privatlivspolitik 1. Behandling af personoplysninger De personoplysninger, som du giver Pharmadanmark i forbindelse med dit medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i Pharmadanmarks medlemssystem.

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV MatchWork A/S (herefter Udbyder ) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling

Læs mere