Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)"

Transkript

1 Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen som skibschef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer and Master Mariner) Version 1.3 af 27. januar 2014 side 1 af 20

2 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:... 3 Grundlag:... 4 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:... 4 Samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner:... 6 Planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb:... 7 Curriculum:... 8 Prøver og eksaminer:... 9 Retningslinjer for prøver og eksaminer Formalia og praktiske oplysninger: Merit: Dispensation: Orlov: Disciplinære foranstaltninger: Studieplanoversigt: Bemærkninger: Tilføjet afsnit: Ved en individuel mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres på s. 16 under Retningslinjer for prøver og eksaminer og senere ændringer heraf på s. 5 ved eksamensbekendtgørelsen under Grundlag Version 1.3 af 27. januar 2014 side 2 af 20

3 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Uddannelsens formål: Uddannelsen til seniorofficer har til formål, at den studerende kan virke som leder i det maritime erhverv. Den studerende skal kunne indgå i besætningen på handelsskibe som seniorofficer og efter fornøden fartstid kunne opnå sønæringsrettigheder som maskinchef og/eller skibsfører. Den studerende skal som seniorofficer kunne varetage opgaver som leder om bord i et handelsskib under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerheds-, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. Den studerende skal efter endt uddannelse som seniorofficer (Skibsfører) endvidere opfylde STCW 95 konventionen således, at der efter fornøden fartstid kan udstedes certifikater på ledelsesniveau efter konventionens kapitel II/2 for handelsskibe med en bruttotonnage over 3000 BT herunder at kunne organisere: lastbehandling og stuvning, et handelsskibs administrative drift og sikkerhedsberedskabet samt sygdomsbehandlingen om bord i et handelsskib. Når uddannelsen som seniorofficer (Skibsfører) er gennemført, har man bestået Seniorofficerseksamen som Skibsfører. Betegnelsen på engelsk er Post Graduate Diploma as Master Mariner. Den studerende skal efter endt uddannelse som seniorofficer (Maskinchef) endvidere opfylde STCW 95 konventionen således, at der efter fornøden fartstid kan udstedes certifikater på ledelsesniveau efter konventionens kapitel III/2 for handelsskibe med en fremdrivningseffekt over 3000 kw samt yderligere: kunne varetage ledelse af drift og arbejde i forbindelse med landbaserede elektriske og maskintekniske anlæg og opnå det teoretiske grundlag for at erhverve kedelpassercertifikater og køleautorisation. Den studerende kan som tilvalg kvalificere sig til det teoretiske grundlag for at erhverve autorisation som elinstallatør, jf. bekendtgørelse om godkendte prøver og praktikkrav for autorisation af elinstallatører. Når uddannelsen som seniorofficer (Maskinchef) er gennemført, har man bestået Seniorofficerseksamen som Maskinchef. Betegnelsen på engelsk er Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer. Når uddannelsen som seniorofficer (Skibschef) er gennemført, har man bestået Seniorofficerseksamen som Dual Purpose Skibschef. Betegnelsen på engelsk er Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer and Master Mariner. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 3 af 20

4 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Den studerende skal som led i seniorofficersuddannelsen have gennemført arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe. have gennemført den maritime sygdomsbehandleruddannelse til medicinkiste A, have gennemført kursus som Ship Security Officer (SSO) som opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/5 og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom Grundlag: Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser (LBK nr. 207 af 04/03/2011) Bekendtgørelse om skibsofficersuddannelsen (BEK nr af 22/12/2006) de maritime uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr af 14/12/2009 og senere ændringer heraf) Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW 95) Adgangskrav: For at blive optaget på seniorofficersuddannelsen skal den studerende have gennemført Skibsofficersuddannelsen (Professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse). Undervisningsprincipper: I SIMAC tror vi på at læring er en aktiv proces, hvor den lærende konstruerer nye ideer og koncepter baseret på vedkommendes aktuelle viden. Vi anvender arbejds- og undervisningsformer, der anerkender og understøtter de studerendes evne til i fællesskab med andre, og i samspil med hinanden, vejledere (herunder tutorer), undervisere at finde, forholde sig til og anvende relevante informationer og omsætte dem til ny viden. Derfor har vi bl.a. siden SIMAC blev etableret systematisk arbejdet med studiegrupper på 3-6 personer som den primære organisering af de studerende. Dette læringssyn medfører at fokus flyttes fra videnoverførsel til videnkonstruktion. Den lærende er ikke objekt for en undervisers undervisning, men bliver subjekt for egen læring. Den lærende er den aktive, og vores opgave er at etablere optimale rammer for at denne læring kan finde sted. Vores overordnede værdi er den studerende i centrum, der samtidig beskriver hvordan vi tænker organiseringen af læringen. I centrum er den studerende og i en række lag eller strukturer rundt om er de ressourcer, som den studerende har til rådighed for sin læreproces. Tættest på den enkelte studerende er studiekammeraterne i studiegruppen, som man har det faglige og sociale tilhørsforhold til, og som også er en vigtig ressource. Dernæst kommer de øvrige studerende på holdet. Så kommer de særlige studiekammerater, der har påtaget sig opgaven som tutorer. Som næste niveau kommer underviserne som blot én af flere ressourcer. En ressource, der selvsagt har en række særlige opgaver og ansvar. Underviserens opgave er bl.a. at motivere, vejlede i en konstruktiv dialog, og oversætte teorier og øvrigt stof til et format, som kan tilegnes af den studerende. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 4 af 20

5 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen I SIMAC arbejder vi ud fra en konstruktivistisk pædagogisk holdning i erkendelse af, at refleksion er en vigtig del af læreprocessen både hos studerende og underviserne. Netop det faktum, at der er metodefrihed blandt underviserne til at understøtte de studerendes realisering af læringsmålene, samt den forskellighed, der er blandt undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer, gør, at undervisere træffer forskellige valg, der resulterer i forskellige forløb. Alle underviserne tilgodeser de studerendes forskellige studiemæssige kompetencer bedst muligt både ved at tage hensyn til den faglige kompetence, her tænkt som den faglige baggrund og den pædagogiske kompetence, her tænkt bl.a. som læringsstil, når der vælges metoder. Ved at underviserne konstruktivt reflekterer over, hvordan et emne bedst formidles ved at anvende forskellige arbejds- og undervisningsformer, opøves de studerendes indsigt i egen formåen og egen læringsstil. Erkendelsen ligger bl.a. i, at de studerende skal være aktive i læreprocessen, SIMAC skal som institution understøtte de studerende ved bl.a. at sikre rammerne og ved at bidrage til indsigten i, at læreprocessen opleves forskelligt fra person til person. I erkendelsen af, at det er vigtigt at understøtte den studerende i forandringsprocessen fra elev til professionsbachelor samt i erkendelsen af, at vi lever i et videnssamfund, hvor vidensdeling er et meget vigtigt aspekt af arbejdsdagen, inddrages Open Learning Center (OLC) i undervisningen. Det gøres bl.a. ved at stimulere de studerendes nysgerrighed overfor de bøger og andre muligheder, der er på OLC. Arbejds- og undervisningsformerne der anvendes omfatter diskussion, dialog, forelæsning, vejledning, opgaver, øvelser, cases og projekter. Disse arbejdsformer skal i sidste ende give vores dimittender de kompetencer i arbejdslivet, som efterspørges på ledelsesniveau i globalt konkurrerende virksomheder. Den helhedsorienterede, tværgående og akademiske tilgang til uddannelsen er således den overordnede ramme for planlægningen af uddannelsesforløb og undervisning på SIMAC. VS/FR. Ø Grundteori Specialisering Mål for studerende: Studiemotiverede Sikkerhedskompetence Grundlæggende håndværksmæssige færdigheder Praktik-forberedte Studiemodne Fagligt og studieteknisk fundament Speciale-forberedte Selvudviklende Evne til at formidle egen faglighed Professionsforberedte Fokus: Inkludering Holdrelation Dannelse Pædagogik og formidling Faglig viden Faglige og studietekniske færdigheder Grupperelation Holdningsdannelse Faglige og studietekniske kompetencer Tværfagligt professionelt samarbejde Version 1.3 af 27. januar 2014 side 5 af 20

6 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Den indledende teoriundervisning og undervisningen på værkstedsskolen bygger op til, at den studerende, med vejledning fra kompetente uddannelsesofficerer (mentorer), bliver i stand til at planlægge, udføre og reflektere over en række centrale og tværgående arbejdsfunktioner i forbindelse med almindelig drift og vedligehold, der udføres af vagtgående skibsofficerer. Der lægges særlig vægt på, at den studerende udvikler evne til at varetage et personligt ansvar for sin egen og skibets sikkerhed samt for det omgivende miljø. Uddannelsesbogen, der skal føres i den indledende sejladspraktik, herunder særligt de beskrevne arbejdsopgaver og logbogen, bliver dermed central, idet den skaber forbindelsen mellem den indledende teori/værkstedsskoleundervisning og den efterfølgende teoriundervisning. De studerendes erfaringer i form af afrapportering fra arbejdsopgaverne og logbog skal desuden indarbejdes i cases i den efterfølgende teoriundervisning, og således danne et fundament for den videre læring. Teoriundervisningen, der følger efter første praktikperiode, baseres på praksisrelateret undervisning i form af laboratorieøvelser, simulatortræning, cases og projekter, der understøttes af relevant teori. Det er et gennemgående element i uddannelsen, at vi fokuserer på energieffektiv drift og reduktion af emissioner. I undervisningen benyttes desuden eksterne gæsteforelæsere (danske såvel som udenlandske), som udvælges efter relevans for de studerendes læringsudbytte. Dette bidrager til, at de studerende får den nyeste viden indenfor såvel national som international forskning. I den afsluttende sejlpraktik arbejder den studerende selvstændigt videre med at anvende den tillærte teori i udøvelsen af professionen. Bachelorprojektet gennemføres som afslutning på uddannelsen, ved at den studerende arbejder udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaringer, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere en selvvalgt problemstilling, der er central i forhold til professionen som skibsofficer. Samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner: På SIMAC har vi et tæt samarbejde med både erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde prioriteres højt og har baggrund i vores professionsbacheloruddannelser, der skaber sammenhæng mellem den egentlige profession og akademiske kompetencer. I uddannelserne sammenkædes den praktiske viden indsamlet om bord på skibene eller industrien i land med undervisningens teoretiske emner. Denne sammensætning af brede kompetencer gør det ekstra vigtigt at have et godt samarbejde i begge retninger på den ene side erhvervslivets krav til vores uddannelser og på den anden side den teoretiske viden samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner bidrager med. På SIMAC understøtter vi den praksisorienterede viden hos underviserne, som de opnår i samarbejder med erhvervslivet. Dette sker for eksempel gennem medsejlads, projektsamarbejder og faglige netværk i den maritime branche. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 6 af 20

7 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen SIMAC indgår i et tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked for hele tiden at sikre, at vi tilbyder den kvalitet og de kompetencer, som der er efterspørgsel efter. Den tætte kontakt understøttes yderligere af vores aftagerpanel, deltagelse i nationale og regionale klyngesamarbejder samt studerendes og medarbejderes projektsamarbejder med erhvervslivet. SIMAC prioriterer ligeledes samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner højt. Vi samarbejder med Syddansk Universitet og andre relevante uddannelsesinstitutioner om konkrete projekter som eksempelvis Danish Maritime University samt fælles nytænkning af uddannelser, merit og suppleringskurser. Dertil kommer eksisterende samarbejder om konkrete projekter og opsøgning af nye samarbejdsmuligheder med udenlandske universiteter. Planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb: Rammerne for undervisningsforløbene er fastlagt i studieplanerne i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsen. Af studieplanen fremgår antal ECTS, ansvarlig fagkonsulent, forudsætninger for start og bedømmelse, formål og læringsmål, grundlitteratur, bedømmelsesform m.v. I undervisningsplanerne står undervisningsforløbet nærmere beskrevet. Der angives en ansvarlig underviser, supplerende oplysninger om undervisningsmetoder og materiale, opgaveafleveringer og frister m.v., kriterier for løbende bedømmelse, hvis denne bedømmelsesform anvendes samt referenceoplysninger. Se endvidere semesterplanlægningen i kvalitetssystemet. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 7 af 20

8 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Uddannelsens opbygning: Curriculum: Seniorofficerseksamen som skibsfører (Post Graduate Diploma as Master Mariner) er på 1 semester, svarende til 6 måneders uddannelse / 35 ECTS-point. Emner: ECTS SE1 Skibsoperationer, -teknik og administration Management økonomi, ledelse og sikkerhed III Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer 5 5 Valgfag 5 5 Seniorofficerseksamen som maskinchef (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) er opdelt i 2 semestre, svarende til 12 måneders uddannelse / 65 ECTS-point eller opdelt i 3 semestre, svarende til 18 måneders uddannelse / 85 ECTS-point. Emner: ECTS SE2 SE3 SE4 Termiske maskiner og anlæg II Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr III Procesanalyse og automation III Management økonomi, ledelse og sikkerhed III Valgfag 5 5 Tilvalgsfaget El.autorisation Seniorofficerseksamen som skibschef (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer and Master Mariner) er opdelt i 3 semestre, svarende til 18 måneders uddannelse / 85 ECTS-point eller opdelt i 4 semestre, svarende til 24 måneders uddannelse / 105 ECTS-point. Emner: ECTS SE1 SE2 SE3 SE4 Skibsoperationer, -teknik og administration Termiske maskiner og anlæg II Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr III Procesanalyse og automation III Management økonomi, ledelse og sikkerhed III Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer 5 5 Valgfag 5 5 Tilvalgsfaget El.autorisation Version 1.3 af 27. januar 2014 side 8 af 20

9 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Prøver og eksaminer: Seniorofficerseksamen som skibsfører: Emner: Skibsoperationer, -teknik og administration Management økonomi, ledelse og sikkerhed III Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer Valgfag SE1 EME EME LB LB LB Seniorofficerseksamen som maskinchef: Emner: SE2 SE3 SE4 Termiske maskiner og anlæg II ESE ESE ISP LB Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr III ESE IMP Procesanalyse og automation III Management økonomi, ledelse og sikkerhed III EME LB Valgfag LB Tilvalgsfaget El.autorisation ESE EME Seniorofficerseksamen som skibschef: Emner: SE1 SE2 SE3 SE4 Skibsoperationer, -teknik og administration EME ESE Termiske maskiner og anlæg II ISP ESE LB Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr III ESE IMP Procesanalyse og automation III EME Management økonomi, ledelse og sikkerhed III EME LB Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer LB Valgfag LB Tilvalgsfaget El.autorisation EME: Ekstern mundtlig eksamen EMP: Ekstern mundtlig prøve EPP: Ekstern praktisk prøve IMP: Intern mundtlig prøve ISP: Intern skriftlig prøve LB: Løbende bedømmelse ESE EME Version 1.3 af 27. januar 2014 side 9 af 20

10 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen ESE: Ekstern skriftlig eksamen ESP: Ekstern skriftlig prøve IUPE: Intern bedømmelse uden prøve eller eksamen. Retningslinjer for prøver og eksaminer Generel info Alle studerende skal have læst denne information forud for eksamen. 1. Du har som udgangspunkt 3 forsøg til hver eksamen. 2. Du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret med eksamensplanen, herunder mundtlige eksamensrækkefølger på Sharenet. Husk, at der kan ske ændringer, så kig efter løbende. 3. Hvis det bliver nødvendigt at ændre et eksamenstidspunkt senere end 48 timer før eksamen, vil du yderligere blive varslet således: Under 24 timer før eksamen: besked pr. telefon 24 til 48 timer før eksamen: besked på din SIMAC-mail 4. Du skal også selv holde dig orienteret med Tilladte hjælpemidler til eksamen, samt Skriftlige karakterer også på Sharenet. 5. Bedømmelsesformen for de enkelte fag er beskrevet i studieplanerne på Sharenet. 6. Det er muligt at indgive klage til SIMACs ledelse over prøver og bedømmelser. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal sendes til SIMACs kvalitetskoordinator. Klagen kan vedrøre: Prøveforløbet Bedømmelsesgrundlaget, d.v.s. opgaver set i forhold til formål og målbeskrivelser Bedømmelsen 7. Klager vedrørende prøveforløbet og bedømmelsesgrundlaget skal indgives senest ugedagen efter prøvens eller bedømmelsens afholdelse. Klager vedrørende bedømmelsen skal indgives senest ugedagen efter, at karakteren er offentliggjort. En indgivet klage vil blive behandlet efter SIMACs procedure for dette område. 8. I studieadministrationen er der mulighed for efter prøven at købe en kopi af din besvarelse. 9. På Sharenet kan du se, hvilke uger eksaminerne ligger i. 10. Gyldig billedlegitimation skal medbringes til alle prøver og eksaminer, både mundtlige og skriftlige, og lægges frem på bordet ved prøvens start. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 10 af 20

11 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Skriftlige prøver 1. Ved en skriftlig prøve skal du være på plads i prøvelokalet senest 10 minutter før prøven begynder. Der vil være adgang til prøvelokalet 30 minutter før prøven begynder. 2. En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. 3. Tæl siderne i opgaven, så du er sikker på, at du har et komplet opgavesæt. 4. Du skal rette dig efter de anvisninger, der gives af den prøveansvarlige og de tilsynsførende. Støjende og generende adfærd er ikke tilladt. Har du brug for at kontakte en tilsynsførende, skal du række hånden op. 5. Ved skriftlige prøver må du kun bruge papir og/eller USB-stick, der er udleveret af den prøveansvarlige eller af tilsynsførende. På hver plads vil der 10 minutter før prøvens begyndelse ligge: 1 kuvert, som du skal udfylde inden aflevering, Et antal fortrykte ark, linjeret eller kvadreret alt efter prøvens art. Du kan få udleveret yderligere papir. Alle ark, der indgår i opgavebesvarelsen, skal være udfyldt i de fortrykte rubrikker. Vi opfordrer dig til at udfylde disse ved prøvens begyndelse, da der ikke gives ekstra tid til dette ved prøvens afslutning. Hvis du ønsker at skrive din besvarelse på USB-stick, kan du få udleveret en sådan af de tilsynsførende. (Se i øvrigt afsnittet PC ved skriftlige prøver). 6. Eksaminator fastsætter, hvad du må medbringe af lærebøger og andre hjælpemidler. Dette offentliggøres på Sharenet forud for eksamen samt i den skriftlige opgave. Du skal selv medbringe tegne- og skriverekvisitter, regnemaskine samt andre hjælpemidler, som måtte være krævet og godkendt til den aktuelle prøve. 7. Hvor ikke andet er foreskrevet i den stillede opgave, skal besvarelsen afleveres på USB og/eller renskrevet med blæk eller kuglepen med blå eller sort farve; dog kan skitser og lignende udføres med blyant. Beregninger må udføres med blyant, men facit skal trækkes op med blæk eller kuglepen. På besvarelsen skal indføres samtlige formler og mellemregninger, der er nødvendige for forståelsen af den anvendte løsningsmetode. 8. Mobiltelefoner, MP3, i-pods o.l. må ikke være til stede under prøven. Den eksamensansvarlige indsamler disse umiddelbart inden prøven begynder. 9. Under prøven må du ikke henvende dig til andre prøvedeltagere gennem tegn eller tale. 10. Ønsker du at forlade prøvelokalet et øjeblik, må dette kun ske efter tilladelse af den tilsynsførende og kun under ledsagelse. 11. Hvis du mener at have fundet direkte fejl eller uklarheder i de givne opgaver, skal du skrive det på en seddel og henvende dig til en tilsynsførende, som via studieadministrationen videregiver dit spørgsmål til opgavestiller. Det er vigtigt, at spørgsmålet er skriftligt, så der ikke går information tabt. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 11 af 20

12 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Hvis der viser sig behov for ekstra oplysninger for at kunne løse opgaven, vil alle prøvedeltagere få besked straks. Du vil også få besked tilbage, hvis der ikke er mangler i opgaven. 12. Hvis du ønsker at aflevere besvarelsen inden tiden er udløbet, skal du lægge den i den udfyldte kuvert, lukke den og tilkalde en tilsynsførende. Når den tilsynsførende har godkendt og modtaget afleveringen, må du forlade lokalet, dog ikke det sidste kvarter af prøvetiden. Intet af det udleverede papir må bringes ud af prøvelokalet. Du skal også lade dine øvrige ejendele blive i lokalet, indtil prøvetiden er gået, så de øvrige prøvedeltagere forstyrres mindst muligt. 13. På de skriftlige opgaver er der angivet den tid i timer, som står til rådighed for besvarelsen, og denne tid må ikke overskrides. Når prøvetiden er udløbet, skal du være klar til at aflevere besvarelsen til den tilsynsførende. Besvarelsen lægges i kuverten, som du skal lukke inden aflevering. Opgaveteksten skal ikke afleveres, med mindre den indeholder bilag, som skal afleveres sammen med besvarelsen. Der skal være helt ro i lokalet, og du skal blive siddende på din plads, indtil alle har afleveret. Mobiltelefoner o.l. udleveres igen, når alle har afleveret deres besvarelse. 14. Hvis du ankommer for sent til en skriftlig prøve, skal du henvende dig i studieadministrationen. Den eksamensansvarlige kan give tilladelse til, at du deltager, hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysninger om opgaven, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. 15. Hvis du er syg den dag, du skulle have været til en prøve/eksamen, eller en påbegyndt eksamination afbrydes på grund af sygdom, kan forsøget annulleres, hvis SIMAC modtager relevant og gyldig lægeerklæring senest to hverdage efter du skulle have været eksamineret eller din eksamination blev afbrudt på grund af sygdommen. Hvis resultatet af bedømmelsen er offentliggjort, kan bedømmelsen og forsøget ikke annulleres på grund af lægeerklæring. 16. Ønsker du at forlade prøven uden at aflevere en besvarelse, skal du udfylde kuverten til prøven som dokumentation for fremmøde. 17. Hvis du under prøven oplever støj, at lokalet er for varmt/koldt eller andre generende omstændigheder, kan du bede en tilsynsførende om at få løst det. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 12 af 20

13 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen PC ved skriftlige prøver: Som udgangspunkt er det tilladt at medbringe din PC til skriftlige prøver. Ved enkelte prøver kan SIMAC dog bestemme, at PC ikke må medbringes. Brug af PC ved prøver foregår 100% på eget ansvar, hvilket betyder: at der ikke kan forventes nogen form for teknisk bistand fra SIMAC, at du ikke kan klage over problemer af teknisk karakter (mistet data, strømudfald, maskinnedbrud etc.) at der ikke gives ret til omprøve under henvisning til, at du har haft problemer med at anvende det hardware eller software, som bruges ved prøven. Ej heller gives der tilladelse til omprøve under henvisning til, at en prøvedeltager har mistet data på grund af manglende backup eller sikkerhedskopiering. Prøvelokalet er klargjort med strømstik til alle deltagere og er åbent for opstilling af PC-udstyr 30 minutter før prøvens start. Eksamensbesvarelser, som er skrevet på PC, skal afleveres på en USB-stick udleveret af SIMAC. De tilsynsførende udleverer ved prøvens start en USB-stick, hvorpå der ligger en skabelon til besvarelse. Denne skabelon skal anvendes. Besvarelsen skal gemmes i én fil. Der må altså kun være denne ene fil på USB-sticken ved aflevering. Formatet skal være Microsoft Word eller PDF. Aflevering i andre formater vil ikke bliver accepteret som gyldig. Ved udløb af eksamenstiden gemmes besvarelsen på USB-sticken, som afleveres i den udleverede kuvert. Kuvertens forside skal udfyldes (med kryds i USB-nøgle ) og underskrives inden aflevering. Udskrivning af besvarelsen håndteres af studieadministrationen. SIMAC påtager sig ikke ansvar for teknikken. Derfor skal du selv sikre dig, at USB-sticken virker, og at skabelonen er åben inden eksamen påbegyndes, så der kan udleveres en eventuel ny USB. En kombination af elektronisk og håndskrevet eksamensbesvarelse er også tilladt. Under en prøve er det ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre ved nogen form for dataoverførsel eller kommunikation. Pc en må først afrigges efter prøvetidens udløb. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 13 af 20

14 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Mundtlige prøver: Eksamensrækkefølgen for mundtlige prøver fastsættes af studieadministrationen og offentliggøres på Sharenet. Du har selv ansvar for at holde dig orienteret om, hvilket tidspunkt du skal til prøve. Det er ikke tilladt at bytte prøvetider indbyrdes. I helt særlige tilfælde kan der søges dispensation for ændring af det tildelte tidspunkt for mundtlig prøve. En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet og sendes til Særlige tilfælde kan f.eks. være: planlagt operation, indkaldelse som domsmand eller vidne. Det ændrede tidspunkt skal kunne passes ind i den eksisterende eksamensplan. Hvis du er syg den dag, du skulle have været til en prøve/eksamen, eller en påbegyndt eksamination afbrydes på grund af sygdom, kan forsøget annulleres, hvis SIMAC modtager relevant og gyldig lægeerklæring senest to hverdage efter du skulle have været eksamineret eller din eksamination blev afbrudt på grund af sygdommen. Hvis resultatet af bedømmelsen er offentliggjort, kan bedømmelsen og forsøget ikke annulleres på grund af lægeerklæring. Hvis der eksamineres i faget over flere dage, og du kan nå at blive rask, kan du i studieadministrationen søge om at komme op senere i den pågældende periodes eksamination i faget. Studieadministrationen vil forsøge at imødekomme dit ønske, hvis den eksisterende eksamensplan gør det muligt, så du ikke bliver forsinket unødigt i dit studie. Ved en individuel mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres Overtrædelse af disse retningslinjer kan i yderste konsekvens føre til bortvisning fra eksamen og skriftlig advarsel. Formalia og praktiske oplysninger: Fagemnetilmelding: SIMAC tilmelder dig automatisk fagemnerne med tilhørende bedømmelser på det semester, du er nået til, og som du forventes at følge. Du skal altså ikke selv tilmelde dig. Vær opmærksom på eventuel mødepligt til undervisning, valgfag og kurser (fremgår af undervisningsplan). Vi opfordrer dig til at deltage i al undervisning og øvrige læringsaktiviteter, da det ellers kan være svært at få et hensigtsmæssigt studieforløb. På sharenet vil du have adgang til præcis de fag (fagportaler), som du er tilmeldt. Hvis du ønsker et anderledes forløb, kan dette naturligvis stadig aftales med studievejlederen. Du skal således senest 2 uger efter semesterstart give studieadministrationen besked, hvis du mener at mangle adgang til en fagportal eller har adgang til fagemner, du ikke ønsker at følge. Hængepartier skal dog være tilmeldt for at kunne fortsætte studiet. Hvis du har et eller flere hængepartier, vil du automatisk blive tilmeldt denne/disse. Et fagemne, som du ved en tidligere lejlighed har været tilmeldt senere end 2 uger efter semesterstart og ikke er bestået, betragtes som et hængeparti. Hængepartier: Hvis du framelder dig et hængeparti eller ikke opfylder betingelserne for bedømmelse, vil det tælle som et forsøg. Eksamensframelding: Version 1.3 af 27. januar 2014 side 14 af 20

15 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Hvis du ønsker at framelde en eksamen bortset fra hængepartier, skal det ske pr. mail senest 2 kalenderuger før den første eksamensdato i fagemnet, og frameldingen er kun gyldig mod kvittering fra studieadministrationen. I modsat fald vil en framelding eller en udeblivelse fra en eksamen eller prøve tælle som et forsøg. Framelding af et hængeparti vil stadig medføre, at der bruges et forsøg. Ved sygdom under eksamen gælder dog de sædvanlige retningslinjer: en fyldestgørende lægeerklæring afleveret inden 2 dage annullerer eksamensforsøget, og du vil kunne fortsætte til de resterende eksaminer i perioden. - Vær opmærksom på, om du opfylder betingelserne for at gå til eksamen. Det kan f.eks. være aflevering af en case eller løbende aflevering af opgaver. I studieplanen for de enkelte fag kan du se betingelserne for bedømmelse. Hvis du ikke opfylder betingelserne, og derfor ikke kan deltage i eksamen, tæller det som et forsøg, med mindre du aktivt framelder dig faget rettidigt. Aflevering/genaflevering af cases og projekter: Afleveringstidspunktet for afleveringer i studieadministrationen er kl den pågældende dato dette gælder for alle afleveringstyper (opgaver, cases, rapporter og bachelorprojekter m.v.). Afleveringsformen vil fremgå af undervisningsplanen med henvisninger. Omgængere i fagemnet skal aflevere case-/projektbesvarelse (r) m.v. igen jfr. gældende undervisningsplan. Studieadministrationen opbevarer ikke case-/projektbesvarelse (r) m.v., som er afleveret ved en tidligere termin. Konsekvensen af en forsinket aflevering er, at studieadministrationen ikke er i stand til at modtage afleveringen, der dermed ikke kan gøres til genstand for bedømmelse. - Hvis du er omgænger i et fag, hvor der skal afleveres case/projekt, skal du huske at genaflevere din besvarelse jf. de oplysninger, der står i den gældende undervisningsplan. Dine tidligere afleveringer bliver ikke gemt. Bedømmelse: Såfremt det af studieplanen fremgår, at der er løbende bedømmelse i faget, beskrives kriterierne nærmere i den tilhørende undervisningsplan. For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Eksamination kan tage udgangspunkt i en projektbesvarelse eller en casebesvarelse m.v., men bedømmelsen baseres alene på den mundtlige præstation under eksaminationen, medmindre andet fremgår af studieplanen, og bortset fra bedømmelsen af BA projektet, hvor der gives en samlet karakter for den skriftlige projektrapport samt den mundtlige præsentation. Hvis gruppeeksamination anvendes ved en bedømmelse, vil det fremgå af fagemnets studieplan. - Det er din egen indsats i eksamenslokalet ved mundtlig eksamen, der afgør karakteren. Det er altså ikke kvaliteten af casen/projektet, der er styrende for karakteren. (Det er selvfølgelig altid en fordel for dig at have et så godt udgangspunkt som muligt i form af en god besvarelse.) Ekstraordinær prøve/eksamen: SIMAC anvender følgende kriterier ved afgørelse om ansøgning fra den studerende vedr. individuelt tilbud om ekstraordinær prøvetermin eller eksamenstermin - alle kriterier skal være opfyldt, før tilbuddet evt. gives: 1. Der vil ellers ske en uundgåelig forsinkelse af studieforløbet i den tilmeldte uddannelse. 2. Der foreligger en aktuel undskyldelig omstændighed (f.eks. rettidigt dokumenteret sygdom, teknisk forhindring etc.) eller den studerende er ikke-bestået ved første mulighed for bedømmelse Version 1.3 af 27. januar 2014 side 15 af 20

16 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen 3. Den studerende har redegjort for, at der er en berettiget forventning om at bestå ved en ekstraordinær termin. Den studerende skal i ansøgningen redegøre for disse elementer og dermed beskrive studieaktiviteten i fagemnet op til den ordinære bedømmelsestermin og angive tiltag i perioden frem til den ansøgte termin, der berettiger forventningen om at bestå ved den nye ekstraordinære eksamens- eller prøvetermin, der søges om samt hvornår denne forventning er opfyldt. - Hvis du af en eller anden grund mener, at du bør tilbydes en ekstraordinær bedømmelse uden for de normale eksamensperioder, kan du søge om det. De tre punkter herover skal være opfyldt og beskrevet i din ansøgning. Det vil tælle som et yderligere forsøg. El autorisationsprøven: For fagemnet el-autorisationsprøve gælder det særlige, at skolerne i samarbejde udarbejder den skriftlige eksamensopgave og at der kan være mulighed for afholdelse af en ekstraordinær termin ved en af samarbejdende skoler. Hvis du ønsker at deltage i en sådan ekstraordinær termin skal du indstilles af SIMAC, så du skal sende en begrundet dispensationsansøgning med dokumentation og begrundelse m.v. som beskrevet ovenfor. En normalside: En normalside på SIMAC er på 2400 karakterer (inkl. mellemrum, figurer, billeder og noter). Indeholdt i omfanget er al egentlig tekst, dvs. indledning, problemformulering, hovedafsnit, konklusion samt noter. Derimod tæller forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke med i det angivne antal sider. EDU mail: Den studerende skal checke edu-mail og fagportaler dagligt. Mail kontakt mellem studieadministration / undervisere og den studerende skal foregå på edu-mail. s sendt fra andre konti kan blive fanget af systemets spamfilter og vi kan således ikke garantere, at mail fra andre konti kommer frem. SIMAC sender officielle meddelelser til edu-mail og kun til jeres edumail. Studerende kan viderestille edu-mail til en anden konto, der tjekkes dagligt, hvis det ønskes. Studerende kan forvente en reaktion på deres henvendelser per mail i løbet af den efterfølgende arbejdsdag. Kan der ikke gives svar umiddelbart, vil de få en tilbagemelding per mail eller på anden vis om, hvornår de kan forvente svar på deres henvendelse. Der bedes om forståelse for, at det i særlige situationer som f.eks. eksamensperioder eller ved sygdom kan ske, at der må påregnes lidt længere svartider. Forudsætninger for start på visse fagemner: Betingelser for start på et bestemt fagemne: Du skal være opmærksom på, at alle nødvendige fagemner, du har haft skal være beståede eller godkendte, før du kan komme i praktik. Hvis du ikke består et fag, så kontakt studievejlederen, så I sammen kan lave en hensigtsmæssig plan for dit studie. Enkelte fagemner bygger videre på hinanden og kræver, at et foregående fagemne er bestået før du kan starte på et videreførende disse er nævnt her nedenfor og betingelserne for start fremgår af de enkelte studieplaner. Kontakt studievejlederen, hvis du er i tvivl om noget Tilvalgsfaget El-autorisation. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 16 af 20

17 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Kvalitetsstyringssystemet: Kvalitetssystemet indeholder blandt andet beskrivelser af processer vedrørende planlægning og evaluering, processer i forbindelse med eksamen, klagevejledninger og frister for offentliggørelse af karakterer m.v. samt regler om disciplinære foranstaltninger. Vær opmærksom på, at der i kvalitetssikringssystemet er beskrevet procedurer og processer, der kan være relevante for dig. Du er velkommen til at kontakte kvalitetskoordinatoren, hvis du har spørgsmål vedr. bestemte processer eller har brug for vejledning. Merit: Studerende kan opnå merit efter ansøgning, hvor det godtgøres, at de krævede kvalifikationer er dokumenteret på baggrund af en anerkendt uddannelse. For at få merit skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har opnået karakteren 02 eller derover eller karakteren»bestået«på samme eller højere niveau end den uddannelse eller dele af den uddannelse, der søges merit til. Kvalifikationer, som er opnået ved andet end anerkendt uddannelse for eksempel ved erhvervserfaring, kan kun opnå meritgodkendelse gennem realkompetencevurdering, herunder evt. aflæggelse af prøve eller eksamen. Meritgodkendelse af danske uddannelser eller dele heraf afgøres af uddannelsesinstitutionen. Meritgodkendelse af udenlandske uddannelser eller dele heraf afgøres af Søfartsstyrelsen. Merit medfører, at studerende bliver fritaget for undervisningen samt bedømmelse, herunder prøver og eksaminer i de uddannelsesmål, der gives merit til. Uddannelsesinstitutionen kan bestemme, at en studerende skal deltage i undervisningen, selv om den pågældende opfylder visse af målene i undervisningsplanen. Dette kan kun ske, hvis det af institutionens undervisningsplanlægning fremgår, at målene indgår som en del af et tværfagligt fag, emne eller modul i uddannelsen, som har til formål at give den studerende en tværgående forståelse af uddannelsens teoretiske og praktiske dele. Den studerende fritages for bedømmelse iht. stk. 2, med mindre der er tale om en integreret prøve, hvor det ikke er muligt at adskille mål fra hinanden. Der kan ikke udstedes bevis for en maritim uddannelse på baggrund af uddannelse, der udelukkende er opnået fra undervisning eller eksamen i henhold til bestemmelserne om en anden uddannelse. Ansøgning om merit skal sendes til SIMAC s Studieadministration, på senest to uger efter semesterstart. Dispensation: Hvis du får behov for en dispensation, kan du sende din dispensationsansøgning til De formidler den videre til kvalitetskoordinatoren, der står for den forberedende sagsbehandling. Kvalitetskoordinatoren vil kontakte dig, hvis der er behov for supplerende oplysninger og kan også hjælpe dig med, hvorledes du søger, hvad du skal skrive etc. Der er ingen formkrav, det er tilstrækkeligt med en . Indholdet afhænger naturligvis af, hvad du har behov for. Ordblinde studerende kan søge om forlænget tid til eksamen/prøver eller særlige hjælpemidler. Ansøgningen afleveres senest 2 uger efter semesterstart. Du skal skrive, hvad du ønsker, hvilken Version 1.3 af 27. januar 2014 side 17 af 20

18 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen eksamen/prøve, det vedrører og første gang skal du vise dokumentation for at du er ordblindhed. Du kan læse mere om dette i kvalitetsstyringssystemet eller kontakte kvalitetskoordinatoren. Hvis du ikke har dansk som modersmål, kan du søge om forlænget eksamens- eller forberedelsestid eller særlige ordbøger. Du skal skrive, hvad du ønsker og hvilke eksamener/prøver det handler om. Første gang skal du også vise dokumentation for, at du ikke har dansk som modersmål. Normalt kan du kun få en sådan dispensation i op til to år efter du er startet på SIMAC. Ansøgningen afleveres senest 2 uger efter semesterstart. Du kan læse mere om dette i kvalitetsstyringssystemet eller kontakte kvalitetskoordinatoren. Hvis du ikke har bestået et fag/emne efter tre forsøg, kan du søge om yderligere eksamensforsøg Her skal du anføre de grunde, der er til at det næste forsøg har bedre udsigter f.eks. at et sygdomsforløb er overstået, du er i behandling for eksamensskræk, du har arrangeret en tutor eller anden hjælper, eller hvad der er tilfældet i din specifikke situation. Du kan hente råd og vejledning hos kvalitetskoordinator eller studievejleder angående hvad du kan gøre og hvad der skal med i ansøgningen. Uddannelsesbekendtgørelsen fastslår, at hvis en studerende ikke er bestået efter 3 forsøg, kan vedkommende udelukkes fra den pågældende uddannelse og normalt ikke starte på en tilsvarende maritim uddannelse før 2 år efter udelukkelsesdatoen. Derfor kan en dispensation være væsentlig. Der kan være andre situationer, afhængigt af din individuelle situation hvis du mener, at du har behov for en dispensation, så tag kontakt til kvalitetskoordinatoren, der så kan hjælpe dig. En rettidigt indhentet lægeerklæring er den bedste dokumentation, såfremt du er blevet forhindret i at overholde en vigtig deadline pga. sygdom. Hvis du tager til lægen, MENS du er syg, får du et dokument der beviser, at du var syg i det pågældende tidsrum. Denne erklæring kan du så scanne og medsende som kopi, når du sender din dispensationsansøgning. Dermed er der et godt argument, der taler for at du får dispensation. En lægefaglig vurdering af, at du ikke var i stand til at møde op etc. vil SIMAC kunne lægge til grund for den individuelle vurdering af din dispensationsansøgning. Hvis du først går til lægen, når du ER blevet rask, kan lægen jo i princippet blot skrive, at patienten har overfor mig oplyst at vedkommende var syg i sidste uge eller lignende, og det kan sagsbehandlere og ledelse naturligvis ikke tillægge samme vægt som en lægefaglig vurdering. Det er derfor i din egen interesse at gå til lægen og fremskaffe dokumentationen, mens din sygdom stadig er tydelig for lægen, også selvom det kan være svært at komme ud af sengen eller overskue situationen, mens du er dårlig. Orlov: Studerende kan søge orlov, når den pågældende har bestået prøver m.v. efter 1. studieår eller har gennemført første semester af en selvstændig overbygningsuddannelse SIMAC kan dispensere fra dette, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver/eksaminer inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov. Orlov skal meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, se nærmere i den gældende adgangsbekendtgørelse. Studerende, der tegner kontrakt vedr. udsendelse eller stiller sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet følger reglerne i lov om forsvarets personel Version 1.3 af 27. januar 2014 side 18 af 20

19 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Disciplinære foranstaltninger: Skriftlig advarsel og bortvisning Der kan gives en skriftlig advarsel, dersom en studerende udviser manglende studieaktivitet, overtræder sikkerhedsregler (jf. værkstedsskolens informationer), ordensregler (findes under semester information) eller IT-brugerpolitikken. Ligeledes ved manglende reaktion på henvendelse fra SIMAC s side via brev og mails samt ved grov og truende adfærd i tale, på skrift og/eller i handling. Endelig kan der gives skriftlig advarsel, såfremt den studerende plagierer i afleveringsopgaver, eksamener, prøver m.v. eller snyder ved en eksamen eller prøve m.v., se nærmere i bestemmelser for studerende ved mundtlige og skriftlige prøver og eksamener. Hvis den studerende har forset sig mht. krav om studieaktivitet eller kravet om reaktion ved henvendelse, vil studievejlederen indkalde den studerende til en samtale. Såfremt den studerende ikke reagerer, vil studierektor sende en skriftlig advarsel til den studerende i form af rekommanderet brev med frist til at kontakte studievejlederen. Såfremt den studerende fortsat forser sig efter mødet, sender studierektoren en bortvisning som rekommanderet brev med oplysning om den tidsmæssige udstrækning. Er der tale om øvrige forseelser, se ovenfor, foretager kvalitetskoordinatoren en uvildig undersøgelse af, hvorvidt der reelt er sket en forseelse, med partshøring, og studierektor træffer afgørelse i sagen. Hvis påkrævet efter omstændighederne tildeler studierektor den studerende en skriftlig advarsel. Sker der fortsat overtrædelse kan studierektoren træffe afgørelse om bortvisning og orientere den studerende ved rekommanderet brev med oplysning om den tidsmæssige udstrækning. En bortvist studerende kan normalt tidligst søge om genoptagelse efter to år. En eventuel klage over SIMAC s afgørelser skal sendes til studieadministrationen senest to uger efter afgørelsen blev tilkendegivet. Kvalitetskoordinatoren kan rådgive om klageprocessen. Du kan læse nærmere i kvalitetsstyringssystemet. Version 1.3 af 27. januar 2014 side 19 af 20

20 Studieordning for Seniorofficersuddannelsen Studieplanoversigt: Fagemne nr. Studieplan SE1 SE2 SE3 SE Skibsoperationer, -teknik og administration X Termiske maskiner og anlæg II X X Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr III X X Procesanalyse og automation X Management- økonomi, ledelse og sikkerhed X X Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer X Valgfag X X Tilvalgsfag El-autorisation X Version 1.3 af 27. januar 2014 side 20 af 20

21 STUDIEPLAN Fagemne: Skibsoperationer, -teknik og -administration Studieordning: BS-II & SE-l Holdbetegnelse: BS5 & SE1 Fagemne nr: Ansvarlig: Fagkonsulent Skibsoperationer, -teknik og -administration Antal ECTS: 16, hvoraf 6 ECTS point er overført fra fagemne nr Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Det er en forudsætning for start på fagemnet skibsoperationer, at følgende fagemner er bestået: Navigation Navigation I Navigation II Meteorologi Basic Simulatorkursus I Basic Simulatorkursus II Vagttjeneste Skibsteknik Skibsteknik, lastbehandling og stuvning I Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II Søret og skibsadministration Bedømmelse: De i undervisningsplanen krævede skriftlige arbejder og casebesvarelse skal være afleveret rettidigt i henhold til undervisningsplanen. For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres gruppevis, og modtager en samlet karakter for fagemnerne Ved eksamen tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Side 1 af 9

22 Formål Efter afsluttet uddannelse skal skibsofficeren på ledelsesniveau kunne varetage skibets administrative drift, sejlads på en økonomisk rentabel måde samt håndtering af lasten og sygdomsbehandlingen om bord. Dette indebærer, at skibsofficeren er i stand til at varetage opgaver på ledelsesniveau som seniorofficer om bord i et handelsskib under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerheds- sundheds-, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at skibsofficeren skal have gennemført sygdomsbehandleruddannelsen til lægemiddelfortegnelse A i handelsskibe samt kunne varetage ansvaret for sygdomsbehandlingen om bord i et handelsskib også under forhold, hvor en anden person er sygdomsbehandler. Fagemnets i alt 15 ECTSpoint er fordelt således: Skibsoperationer: 4 ECTS (Navigation og fremdrivning: 2, Skibsteknik, lastbehandling og stuvning: 2 ECTS) HRM (Human Resource Management): 4 ECTS Søret og skibsadministration : 4 ECTS Sygdomsbehandler: 3 ECTS SISA: 1 ECTS Læringsmål Den studerende skal opnå viden om: (Skibsoperationer) Lastning, stuvning og losning, herunder planlægning, klargøring, ballastoperationer, kontrol af ladning, lastsikring og surring Organisering af tilsyn med skib og ladning til søs Tabeller, kurvediagrammer, planer og instrumenter, der skal findes om bord til hjælp til vurdering af skibets aktuelle kondition Planlægning af ballastning før, under og efter rejsen Gældende nationale og internationale forskrifter for håndtering af ladning Procedurer og udstyr, der skal findes om bord til beskyttelse af havmiljøet Skibsfremdrivning specielt med henblik på fremdrivningsmodstand, virkningsgrader effektangivelse og brændstofforbrug. Desuden forøgelse af brændstofforbruget ved høj sø, begroning, lægt vand og lignende Skibsmanøvrering, herunder kontrollerbare og ikke kontrollerbare kræfter Skibshydrodynamik i snævre løb Lægtvandseffekt og opretholdelsen af Under Keel Clearance Fortøjning og de kræfter, fortøjningsgrejet udsættes for Et skibs bevægelser, bølger og bølgers indvirkning på skibet stabilitetsforhold og stresspå- Side 2 af 9

23 virkninger herunder sejlads i hårdt vejr, skrogovervågningssystemer og arrangementer til dæmpning af rulning. Herunder vejledning til skibsføreren for at undgå farlige situationer i medfølgende sø (IMO MSC 707) Meteorologiske og oceanografiske forhold i verdenshavene inklusive arktiske og antarktiske farvande. Typiske lavtryksbaner, jetstrømme og tropiske cykloner Ruteoptimering under hensyntagen til distance, havstrømme, vind, sø, dønning, is, vanddybde og lign. Organisering af syn og surveys, herunder besætningens, myndigheders og klassifikationsselskabers rolle i vurderingen af skibets vedligeholdelsestilstand Organisering af dokning og større reparationsarbejder (Søret og skibsadministration) Skibsførerens lovbestemte pligter og ansvar herunder Søloven, Lov om sikkerhed til søs, Lov om skibes besætning m.fl. Port State Control og inspektioner og hvordan skibsføreren bedst forbereder sig på PSC Klassifikationsselskabets og Søfartsstyrelsens rolle Certifikater, deres udstedelse, vedligeholdelse og betydning og de dertilhørende syn Havari Grosse og dispacheopgørelsen Søpant, arrest og tilbageholdelsesret Befragtning, befragtningsformer og ladningsdokumenter Skibsførerens rolle som repræsentant for befragteren og ladningsejeren De administrative opgaver i forbindelse med ladning, herunder indholdet af certepartier og konnossementer Transportørens lovbestemte ansvar samt ansvar under transportaftalen Rederens erstatningsansvar under forureningsulykker Rederens og skibets P&I søforsikring Havarier, havari grosse & bjærgning Besætningens, skibets og rederens interesser samt skibets administrative forpligtelser, herunder dokumentation og rapportering i forbindelse med, Havari, Bjærgning, Skade på skib og ladning, Personulykker, Forureningsulykker, Certificering, Inspektion mv. (ISM) The student must gain knowledge about the ISM-system enabling her/him to: Explain the content for the ISM-code and the importance and implications of the various parts in the code. Explain the purpose of the code and the importance of crew and management understanding the code. Describe the implications of the code on guiding the crew in matters of working environment and environmental protection. Understand and explain how the code is implemented and its effectiveness assessed. Side 3 af 9

24 (HRM) Kendskab til forskellige ledelsesteoretiske perspektiver Viden om personligheds- og udviklingsprocesser Lederens rolle i forhold til kompetenceudvikling Kendskab til relevante kulturer Forståelse for etik og værdier og deres betydning i sociale relationer Kendskab til kommunikationsteori og forståelse for kommunikationsprocesser Viden om stressorer, stresssymptomer og stresshåndtering Viden om konfliktløsning (Sygdomsbehandler) Sygdomsbehandling til Søfartsstyrelsens lægemiddelfortegnelse A i handelsskibe Den studerende skal have færdigheder i: (Skibsoperationer) Planlægning og gennemførelse af lastning og losning af ethvert skib, i overensstemmelse med gældende nationale, internationale og skibsspecifikke regler Bedømmelse af skibets aktuelle kondition, som omfatter skibets stilling på vandet, kraftpåvirkninger på skibsskroget samt skibets statiske og dynamiske stabilitet set i et organisatorisk og planlægningsmæssigt perspektiv At identificere potentielle meteorologiske og oceanografiske risici i forbindelse med sejladsplanlægning, herunder at udtage bølgedata fra elektroniske og ikke elektroniske kilder i kombination med skibets karakteristika At anvende elektronisk programmel til vejrruteplanlægning og optimering af rejsen, herunder at sammenligne alternative ruter At identificere relevante manøvreparametre for skibet og vurdere kræfter under manøvre og fortøjning At vurdere parametre af betydning for skibets Under Keel Clearance Planlægning og gennemførelse af ballastoperationer i overensstemmelse med gældende nationale, internationale og skibsspecifikke regler, særligt med fokus på miljøet Planlægning og gennemførelse af organiseringen og tilsynet med ladning til søs, i overensstemmelse med gældende nationale, internationale og skibsspecifikke regler/instrukser At føre tilsyn under og evaluere forløbet af dokning og større reparationsarbejder At vurdere og reagere på skibets ændrede situation i tilfælde af havari ved brug af lovpligtige midler, procedurer og oplysninger om skibet, eksempelvis Damage Stability Booklet og Oil Spill Response Plan (Søret og skibsadministration) At træffe kvalificerede beslutninger for dermed bedst muligt at varetage rederens, besætningens, ladningsejerens, erhvervets, miljøets og samfundets interesser Side 4 af 9

25 At udstede konnossementer og letters of protest At udfylde hyrekontrakter At indsamle data og bevismateriale i forbindelse med havarier og ulykker At agere på vegne af arbejdsgiver (reder), i forhold til andre interessenter At agere i forhold til arbejdsgiver (reder), som medarbejder Planlægning af havneanløb og ladningsekspedition (ISM) (HRM) The student must demonstrate ability to: Use the ISM-code as a quality management system in daily work and to communicate its content to the crew in an effective and understandable manner. Assess the effectiveness of the system regarding safety, health and environmental protection Decide and implement corrective actions needed based on the assessment. Demonstrate how an audit is carried out most efficiently and with respect of the subjects to the audit Kunne bidrage til at fremme medarbejdernes personlige udviklingsprocesser Kunne kommunikere effektivt under hensyn til sproglige og kulturelle forskelle Lede og motivere under hensyn til besætningens forskellige værdier Fremme det psykiske arbejdsmiljø ombord Håndtere multikulturelle problemstillinger Identificere stresssymptomer og afhjælpe stress Løse konflikter (Sygdomsbehandler) At varetage sygdomsbehandlingen om bord i et handelsskib også under forhold, hvor en anden person er sygdomsbehandler. Den studerende opnår kompetence til: (fælles) At handle og agere ansvarligt i besætningens, skibets, rederens, ladningsejerens, erhvervets, miljøets og samfundets interesse. At tilegne sig ny viden og handle i overensstemmelse med eksisterende viden. (Skibsoperationer) At forudse almindeligt forekommende risici og reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af usædvanlige situationer. Side 5 af 9

26 At planlægge og gennemføre en sikker, økonomisk og energieffektiv rejse under hensyntagen til meteorologiske og oceanografiske forhold (Søret og skibsadministration) At kunne træffe kvalificerede beslutninger vedrørende indgåelse af aftaler på rederens, befragterens og ladningsejerens vegne At gennemføre PSC- samt klasseinspektioner At udfærdige ladningsdokumenter i forbindelse med lasteoperationen (ISM) The student must demonstrate ability to: Individually and in teams identify and acquire knowledge about the ISM-code and transfer that knowledge to daily work. Conduct internal assessments and audits of an SMS-system. Assess the need of further training regarding the ISM-code and the use of a SMS-system. (HRM) At kommunikere effektivt At skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer Varetage alle aspekter af rollen som personaleleder, (Sygdomsbehandler) At fungere som sygdomsbehandler i et handelsskib Side 6 af 9

27 Grundlitteratur Skibsteknik 1, Lastbehandling, Peter Frey, Niels Holland, Svend Mathiesen. 1. udgave 2007, Iver C. Weilbach & Co A/S Stability, Trim and Strength for Merchant Ships and Fishing Vessels, I.C. Clark, The Nautical Institute, Second edition 2008 Samlingen af Danske Søfartslove i elektronisk form Søfarendes rettigheder, pligter og kvalifikationer, Jesper Dyre Jespersen, Iver C. Weilbach & Co. A/S Skibsføreren Internationale forhold, syn og certifikater. Jørgen Rasmussen, Arne Ulstrup, Iver C. Weilbach & Co. A/S 1 UDG Skibsføreren Officiel myndighed, Jørn Bro, Karin Helweg-Larsen, Iver C. Weilbach & Co. A/S, Skibsføreren Økonomien, Jesper Dyre Jespersen, Birger A. Worm, Iver C. Weilbach & Co. A/S Skibsføreren Sikkerheden, Jesper Dyre Jespersen, Birger A. Worm, Iver C. Weilbach & Co. A/S Skibsføreren og befordring af gods og passagerer, Jesper Dyre Jespersen, Birger A. Worm, Iver C. Weilbach & Co. A/S Meteorologi og oceanografi for skibsofficerer, Mette Hundahl, Iver C. Weilbach & Co. A/S Navigation 3, Mette Hundahl, Iver C. Weilbach & Co. A/S Ledelse i teori og praksis, Knærkegaard og Steenstrup, Academica Det kulturelle møde, Skaarup Rasmussen, Anne og Bank-Mikkelsen, Georg. Systime Kompendie i ISM af Philip Cossen, SIMAC Side 7 af 9

28 Bedømmelse Evaluering: Karakter: Forberedelsestid: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Eksamens form: Ekstern mundtlig eksamen* Der eksamineres temaer: Skibsoperationer (Nautik + Skibsteknik) Søret og skibsadministration HRM 7-trinsskalaen Ingen 120 minutter Egne skriftlige opgavebesvarelser og supplerende materiale i form af beregninger, grafer og lignende. De studerende evalueres gruppevis på baggrund af den afleverede case besvarelse. En gruppe består som hovedregel af 4 personer Den studerende eksamineres i alle fagemner. Hver af de studerende forbereder til eksaminationen et oplæg af ca. 10 minutters varighed i emner fra casebesvarelsen efter den studerendes eget valg, der lægges vægt på en holistisk tilgang til fagemnerne. Herefter eksamineres med baggrund i casebesvarelsen og fagene generelt efter eksaminatorenerne og censorens valg, således at alle studerende har mulighed for at vise at målbeskrivelsen for alle fagemnerne er opfyldt. Hvert fagemne vil være repræsenteret af en eksaminator, denne er med til at sikre hver af de studerende opfylder målbeskrivelsen for det fag emne de repræsenterer. Det vil ikke være muligt at opnå en bestået karakter såfremt der ikke vises opfyldelse af mål inden for alle fagemner, disse målbeskrivelser fremgår klart af studieplanen. * En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis. Referencer BS-II SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Side 8 af 9

29 Kvalifikationskrav for underviser Side 9 af 9

30 STUDIEPLAN Fagemne: Termiske maskiner og anlæg II (TMA II) Studieordning: BM-II og SE-I Holdbetegnelse: BM5, BM6, BM8, SE2 og SE3 Fagemne nr: Ansvarlig: Fagkonsulent Termiske maskiner og anlæg Antal ECTS: 25 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Det er en forudsætning for start på fagemnet TMA II - Køleteknik, at fagemnet TMA I Køleteknik er bestået, Bedømmelse: For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Fagene indenfor emnet termiske maskiner og anlæg skal sætte den studerende til at varetage driften og vedligehold af motor-, damp-, forbrændings- og køleanlæg med tilhørende systemer således at disse anlæg fungerer driftsikkert og økonomisk optimalt uden fare for omgivelserne og uden skadevirkning på miljøet. Den studerende skal opnå en grundlæggende viden om de påvirkninger, som restprodukter og forureningsprodukter fra husholdninger, transportanlæg, skibsanlæg og industrielle procesanlæg forårsager på miljøet. Endvidere skal den studerende opnå viden om materialers sammensætning, egenskaber og styrke, samt om maskinkomponenters tilstand på baggrund af materialeprøver. Læringsmål Den studerende skal have viden om: Side 1 af 7

31 Køleteknik (SE-MCH forår, BM8) Køleprocessen, herunder fordampning, kompression og kondensation energiudveksling i et køleanlæg Køle- og frysemetoder (naturlig og tvungen luftcirkulation, tørre fordamper og oversvømmede fordamper) Kølemidlers fysiske og kemiske egenskaber, samt kølemidlers påvirkning på miljøet Konstruktionsprincipper for fordamper, kompressorer og kondensatorer fordamperens betydning for temperaturfordelingen samt luftfugtigheden i køle- og fryserum principper for betjening og indstilling af køleanlæggets regulerings-, styrings- og sikkerhedssystem et køleanlægs driftsforhold og forstå fordamper- og kondensatortrykkets betydning for kompressionseffekten og den volumetriske virkningsgrad, beregninger af fordamper-, kompressor- og kondensatoreffekt og kunne opstille en varmebalance for køleanlæg tømning og fyldning af kølemidler på køleanlæg sikkerheds- og miljømæssigt korrekt opbygning af karakteristiske køleanlæg, herunder et-trinsanlæg, to-trinsanlæg og kaskade anlæg love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter, som vedrører køleanlæg Dampteknik (SE-MCH forår, BM6) specifikationsdata for fossile brændstoffer og bioaffald forbrændingsteori i forbindelse med forbrænding af fossile brændstoffer og bioaffald opbygning og driftsformer for skibskedler og større landkedler principper for kedlers fyrings- og forbrændingsluftsystemer dampturbiners konstruktionsprincipper driftsformer, som kondensations-, udtags- og modtryksdrift ved turbineanlæg damp- og turbineanlægs driftsforhold, ved anvendelse af beregninger for udnyttelse af energien, så som varmebalancer og virkningsgrader opbygning af damp-, fødevands-, spædevands- og kondensatsystemer i damp- og turbineanlæg det frie elmarkeds forsyningssikkerhed i Danmark principper for kedel- og turbineanlægs regulerings- og sikkerhedssystemer betydningen af vandkvaliteten for driften af et dampanlæg principper for vandbehandlings- og kondensatrensningsanlæg konstruktionsprincipper for gasturbiner, virkemåde, opbygning og anvendelsesområder love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter, som vedrører dampanlæg Pumpeteknik (SE-MCH efterår, BM5) funktionsprincippet for centrifugalpumper pumpe- og strømningsteori i forbindelse med transport af væsker Side 2 af 7

32 at konstatere, hvornår der er risiko for kavitation, og foretage fornøden afhjælpning en given driftssituation og angive de driftsøkonomiske og driftstekniske muligheder for optimering principper for regulering af massestrømmen principper for anvendelse af pumper i parallelkobling og seriekobling pumpe- og anlægskarakteristikker funktionsprincipper for stempel- og skruekompressorer til luft opbygningen af et trykluftrørsystem Klimateknik (SE-MCH efterår, BM8) de termodynamiske love i forbindelse med transport og behandling af luft blæser- og anlægskarakteristikker indeklimaets betydning for menneskets komfort og hygiejne de tilstandsforandringer, som atmosfærisk luft underkastes i et klimaanlæg opbygning af klimaanlæggets komponenter og luftkanalsystemer, herunder brandsikring ventilationsprincipper og lufts indblæsning i rum principper for betjening og indstilling af ventilationsanlæggets regulerings- og beskyttelsessystem Materiale- og styrkelære (SE-MCH efterår, BM6) forskellige statiske og dynamiske belastningsformer som materialer og konstruktioner udsættes for, herunder hvorledes ydre kræfter og momenters størrelser har betydning for spændingernes størrelser i materialet hvorledes materialers sammensætning, varmebehandling og udformning har betydning for materialers modstandsdygtighed over for ydre påvirkninger de vigtigste materialeprøvningsmetoder, destruktive Miljøteknik (SE-MCH efterår, BM5) kredsløb og balancetilstande i naturen årsagerne til og konsekvenserne af vand- og luftforurening metoder til rensning af forurenet vand og luft metoder der anvendes til bekæmpelse af olieforurening til søs det organiske vandrensningsanlægs opbygning, virkemåde og drift slambehandlingsanlægs opbygning, virkemåde og drift konsekvenserne ved deponering af restprodukter og forureningsprodukter i naturen elementær lydteori støjens skadepåvirkninger og bekæmpelse af støj Den studerende skal have færdigheder i: Køleteknik (SE-MCH forår, BM8) Side 3 af 7

33 at behandle kølemidler korrekt og undgå udslip at arbejde med køleanlæg på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at beregne varmeudvekslingen i et køleanlæg Dampteknik (SE-MCH forår, BM6) at føre tilsyn med driftstilstanden og kunne afhjælpe unormal drift betjening af kedel- og turbineanlæg opnået ved simulatortræning at anvende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter, som vedrører dampanlæg at opstille varmebalance for et større dampanlæg Pumpeteknik (SE-MCH efterår, BM5) betjening af et pumpeanlæg opnået ved laboratorieøvelser driftmæssig forebyggelse og afhjælpning af kavitation at bestemme anlægs- og pumpekarakteristikken at beregne de vekslede effekter i et pumpeanlæg Klimateknik (SE-MCH efterår, BM8) betjening og regulering af et ventilationsanlæg opnået ved laboratorieøvelser at benytte Mollier s diagram for fugtig luft, for at bedømme luftkvaliteten at beregne de vekslede effekter i et klimaanlæg Materiale- og styrkelære (SE-MCH efterår, BM6) at udføre statiske beregninger Miljøteknik at udføre støjmålinger at udføre beregninger af støj Den studerende opnår kompetence til: Køleteknik (SE-MCH forår, BM8) at føre tilsyn med driftstilstanden og kunne afhjælpe unormal drift at driftsoptimere anlægget, så det kører økonomisk og miljømæssigt optimalt Dampteknik (SE-MCH forår, BM6) at føre tilsyn med driftstilstanden og kunne afhjælpe unormal drift Side 4 af 7

34 at driftsoptimere anlægget, så det kører økonomisk og miljømæssigt optimalt Pumpeteknik (SE-MCH efterår, BM5) at føre tilsyn med driftstilstanden og kunne afhjælpe unormal drift at driftsoptimere anlægget, så det kører økonomisk og miljømæssigt optimalt Klimateknik (SE-MCH efterår, BM8) at føre tilsyn med driftstilstanden og kunne afhjælpe unormal drift at driftsoptimere anlægget, så det kører økonomisk og miljømæssigt optimalt Materiale- og styrkelære (SE-MCH efterår, BM6) Miljøteknik (SE-MCH efterår, BM5) at føre tilsyn med driftstilstanden og kunne afhjælpe unormal drift at driftsoptimere anlægget, så det kører økonomisk og miljømæssigt optimalt Grundlitteratur "Noget om køleteknik" 1 og 2 af Eigil Nielsen Dampkedler af K.F.Larsen Regulering af Kraftværker af K.F.Larsen Udkast til dampturbiner" af K.F.Larsen Praktisk regulering og instrumentering af Thomas Heilmann, udg. 5 Pumpe og Energi af Thomas Heilmann, udg. 4 Den lille blå om sparepumper (download fra nettet) Ventilationsteknik af K.F.Larsen Den lille blå om ventilation (download fra nettet) Miljøteknik af Jørgen Nielsen, udg. 5 Bedømmelse Dampteknik - SE-MCH forår & BM6: Evaluering: Karakter: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Skriftlig ekstern eksamen* 7-trinsskalaen 2 timer Alle Køleteknik - SE-MCH forår & BM8: Evaluering: Skriftlig ekstern eksamen* Side 5 af 7

35 Karakter: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: 7-trinsskalaen 2 timer Alle Pumpeteknik - SE-MCH efterår & BM5: Evaluering: Karakter: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Skriftlig intern prøve 7-trinsskalaen 2 timer Alle Miljøteknik - SE-MCH efterår & BM5: Evaluering: Karakter: Løbende bedømmelse Bestået / ikke bestået Materiale- og styrkelære - SE-MCH efterår & BM6: Evaluering: Karakter: Løbende bedømmelse Bestået / ikke bestået Klimateknik - SE-MCH efterår & BM8: Evaluering: Karakter: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Skriftlig ekstern eksamen* 7-trinsskalaen 2 timer Alle * En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. Side 6 af 7

36 SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Maskinmester, dual officer eller maskiningeniør Side 7 af 7

37 STUDIEPLAN Fagemne: Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr III Studieordning: SE-I Holdbetegnelse: SE2 & SE3 Fagemne nr.: Ansvarlig: Fagkonsulent Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr Antal ECTS: 15 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Bedømmelse: Bestået juniorofficerseksamen For at modulet kan anses for gennemført skal den studerende aflevere alle opgaver, deltage i el-laboratorieøvelser og aflevere alle ellaboratorierapporter til fastsat tid. For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Den studerende skal opnå en elektroteknisk viden i et sådant omfang, at vedkommende kan varetage drift og vedligehold af elektriske anlæg om bord i skibe, herunder højspændingsanlæg, og i land. Den studerende skal være i stand til at betjene det elektriske udstyr under såvel normale som under unormale forhold, samt kunne udføre simple fejlfindingsopgaver. De 15 ECTS point er fordelt således: SE2: 7,5 point SE3: 7,5 point Side 1 af 5

38 Læringsmål SE-2: Den studerende skal have viden om: - transformeres opbygning, bestanddele, virkemåde og andre karakteristika, herunder koblinger og paralleldrift. - transformeres ækvivalentdiagram. - transformeres start- og driftsforhold. - den principielle opbygning og virkemåde af en- og trefasede transformere. - de praktisk anvendte konstruktionsprincipper for lav- og højspændingtransformere. - tomgangs- og kortslutningsforsøg med en- og trefasede lavspændingstransformere. - bestemmelse af transformeres karakteristika ved hjælp af data fra transformerens mærkeskilt. - anvendelse af transformerens karakteristika. - betingelserne for paralleldrift af en- og trefasede transformere. - fænomenerne ved indkobling og ved kortslutning af transformere samt beskrive disses betydning. - styrespændingstransformere, autotransformere, variotransformere, spredningsfelttransformere samt måletransformere for strøm og for spænding. - faremomenter ved anvendelse af måletransformere. - 1-, 2- og 3-fasede kortslutningsstrømme og kortslutningseffekter et vilkårligt sted i forsyningsnettet og i installationen. Den studerende skal have færdigheder i: - at anvende transformerens karakteristika til beregninger af spændingsfald og kortslutningsstrømme. - at formidle betingelser for paralleldrift af en- og trefasede transformere. - at kunne foretage tomgangs- og kortslutningsforsøg med en- og trefasede lavspændingstransformere samt foretage bestemmelse af karakteristika for de undersøgte transformere. Side 2 af 5

39 - udførelse af beregningsopgaver i forbindelse med valg og paralleldrift af transformere. - udførelse af beregninger af kortslutningsstrømme og -effekter i installationer og forsyningsnet. - udførelse af beregninger af 1-, 2- og 3-fasede kortslutningsstrømme og kortslutningseffekter et vilkårligt sted i forsyningsnettet og i installationen. Den studerende opnår kompetence til: - at håndtere enfasede og 3-fasede transformere. - at vurdere kortslutningsstrømme der ligger forud for dimensionering af elinstallationer. SE-3: Den studerende skal have viden om: - synkronmaskiners driftsegenskaber som generator ud fra viden om opbygning, bestanddele, virkemåde og andre karakteristika. - principper i el-produktionsanlæg og transmissionsnet, herunder relæbeskyttelse. - symmetrisk og usymmetrisk belastede 3-fasede vekselstrømskredsløb - opbygning og virkemåde af fasekompenseringsanlæg. - tilnærmet spændingsfaldsberegning i to leder installationer samt ved symmetrisk belastning i 3- og 4-leder net samt ved symmetrisk og usymmetriske belastninger i 3- og i 4-leder installationer. - opbygning af højspændingsnet i transmissions-, fordelings- og distributionsnet, herunder selektivitetsproblematikken. Den studerende skal have færdigheder i: - at vurdere datablade for synkronmaskiners driftsegenskaber som generator ud fra viden om opbygning, bestanddele, virkemåde og andre karakteristika. - udførelse af beregninger i 3-fasede symmetrisk belastede vekselstrømskredsløb. - udførelse af beregninger på usymmetriske belastninger i 3-fasede vekselstrømskredsløb. Side 3 af 5

40 - udførelse af beregninger for tilnærmet spændingsfald i to-leder installationer samt ved symmetrisk belastning i 3- og i 4-leder net samt ved symmetrisk og usymmetriske belastninger i 3- og i 4-leder installationer. - beregninger på automatiske fasekompenseringsanlæg Den studerende opnår kompetence til: - at håndtere automatiske fasekompenseringsanlæg - at vurdere spændingsfald der ligger forud for dimensionering af elinstallationer - at håndtere drift af et synkrongeneratoranlæg med en eller flere generatorer Grundlitteratur Elektricitet og magnetisme nr. 1, Poul Erik Petersen, Bogfondens forlag Elektriske maskiner nr. 3, Poul Erik Petersen, Bogfondens forlag Forsyningsnet og transformerstationer nr. 5. Carsten Dahl Petersen, Bogfondens forlag Elektriske maskiner nr. 6, Niels Kringelum, Carsten Dahl Petersen, Bogfondens forlag Bedømmelse SE-2: Evaluering: Karakter: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Ekstern skriftlig eksamen* 7-trinsskalaen 3 timer Alle SE-3: Evaluering: Karakter: Forberedelsestid: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Intern mundtlig prøve med udgangspunkt i praktisk laboratorieøvelse 7-trinsskalaen 30 minutter 30 minutter Egen laboratorierapport. Øvelsesvejledning, diagrammer, udstyr mm. der stilles til rådighed samt lommeregner. Side 4 af 5

41 En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis. Referencer SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Side 5 af 5

42 STUDIEPLAN Fagemne: Procesanalyse og automation III Studieordning: SE-I Holdbetegnelse: SE3 Fagemne nr.: Ansvarlig: Fagkonsulent Procesanalyse og automation Antal ECTS: 10 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Bestået Procesanalyse og Automation fra Junior uddannelsen. Bedømmelse: Der udarbejdes et projekt og øvelsesopgaver, som danner grundlag for bedømmelsen. Projektrapporten og øvelser skal være afleveret rettidigt i henhold til undervisningsplanen. For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Den studerende skal opnå en sådan viden om dataopsamling, datalogning, regulerings- og styringsteknik, at vedkommende handler rationelt og korrekt ved overvågning og betjening af skibskontrolsystemer. Den studerende skal bibringes en sådan viden, at vedkommende kan varetage opgaver i forbindelse med automatisering af tekniske processer inden for transport-, forsynings-, produktions- og miljøområdet. Læringsmål Efter SE-MCH og SE-SCH skal den studerende have viden om: Side 1 af 3

43 1. Procesautomation o PLC/controller-baserede regulatorer o integrerede styrings- og reguleringssystemer o sammensatte reguleringssystemers opbygning og virkemåde herunder "feed forward"- og kaskade-regulering o reguleringsudstyr til almindeligt forekommende opgaver o praktiske regulatorindstillingsmetoder 2. Signalgivere og signaltilpasning o interface- og signaltilpasningsenheder, herunder I/O-kort o EMC, herunder støjpåvirkning af transmissionssignaler 3. Maskinstyring o komponenter, funktion og egenskaber ved PLC/controller udstyr o udvikling, programmering, afprøvning og dokumentering af styringer under anvendelse af DS/EN og DS/EN o PLC/controller udstyr til almindeligt forekommende styringsopgaver o love, bekendtgørelser, direktiver m.m. i relation til automatiske processer 4. HMI (Human Machine Interface) o SCADA software o OPC o Datatransmission og netværk i integrerede automationssystemer o Datalogning og datasikkerhed i integrerede automationssystemer Efter SE-MCH og SE-SCH skal den studerende have færdigheder i: 1. Procesautomation o anvendelse af PLC/controller-baserede regulatorer o anvendelse af grundlæggende integrerede styrings- og reguleringssystemer o anvendelse af reguleringsudstyr til almindeligt forekommende opgaver o anvendelse af praktiske regulatorindstillingsmetoder 2. Signalgivere og signaltilpasning o anvendelse af interface- og signaltilpasningsenheder, herunder I/O-kort 3. Maskinstyring o programmering, afprøvning og dokumentering af styringer o anvendelse af PLC/controller udstyr til almindeligt forekommende styringsopgaver o anvendelse af almindeligt anvendt sikkerhedsudstyr 4. HMI (Human Machine Interface) o Anvendelse af SCADA software Efter SE-MCH og SE-SCH skal den studerende have kompetencer til: Side 2 af 3

44 at konstruere et HMI-system at indregulere en avanceret reguleringssløjfe selvstændigt at analysere automationsmæssige problemstillinger, herunder udarbejdelse af funktionsbeskrivelse og løsningsforslag under hensynstagen til drifts- og funktionstekniske faktorer Grundlitteratur Der undervises overvejende efter flg. bøger: Praktisk regulering og Instrumentering af Thomas Heilmann Logisk Styring med PLC af Thomas Heilmann Noter der er tilgængelige på holdets e-forum Bedømmelse Evaluering: Ekstern mundtlig prøve Karakter: 7-trinsskalaen Forberedelsestid: Ingen Prøvetid: 30 min Tilladte hjælpemidler: Ingen Prøven tager udgangspunkt i projekt/øvelsesopgaver. * En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis Referencer SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Side 3 af 3

45 STUDIEPLAN Fagemne: Management Økonomi, ledelse og sikkerhed III Studieordning: BS-II & SE-I Holdbetegnelse: BS5, SE1 & SE2 Fagemne nr.: Ansvarlig: Fagkonsulent Management økonomi, ledelse og sikkerhed. Antal ECTS: 10 (jfr. bek. er fagemnet tildelt 10, men 1 overføres til fagemnet Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer). Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Det er en forudsætning for start på fagemnet Management Økonomi, ledelse og sikkerhed II, at følgende fagemne er bestået: Management økonomi, ledelse og sikkerhed Bedømmelse: Casearbejder, som skal bruges ved eksamen, skal være afleveret rettidigt i henhold til undervisningsplanen. For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for skibsofficerens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor emnet management skal give den studerende en grundlæggende viden om en række centrale områder indenfor økonomisk styring af en virksomhed samt kunne fremme den personlige udviklingsproces hos medarbejdere og ledere i en virksomhed. Den studerende skal opnå færdigheder, der er nødvendige for at kunne varetage sit miljø, sikkerheds- og kvalitetsansvar som arbejdsleder samt kunne varetage driftsledelsen af miljøforurenende anlæg. Side 1 af 5

46 Endvidere skal den studerende opnå sådanne færdigheder vedrørende tilstandskontrol og teoretisk viden om vedligehold, at det sætter vedkommende i stand til at kunne varetge hvervet som vedligeholdelseschef. Læringsmål Organisation og personaleledelse : 3 ECTS Den studerende skal have viden om: Kommunikationsteori Projektstyringsmetoder, planlægning og opfølgning Organisationers strukturer, kulturer og arbejdsprocesser Organisationsformer, herunder de styringsmæssige processer Ledelsesværktøjer Konflikthåndtering Stress symptomer, udløsende faktorer og stresshåndtering Teamarbejde og gruppeadfærd Personlighedsdannelse og udvikling Den studerende skal kunne: Vurdere forskellige ledelsesprincipper og ledelsesmodeller Tilrettelægge opbygningen af en effektiv organisation Planlægge og sikre udføre3lsen af arbejdsopgaver Håndtere konflikter Identificere stresssymptomer Den studerende skal opnå følgende kompetencer Påtage sig ledelsesansvar Kunne kommunikere effektivt på dansk og engelsk Side 2 af 5

47 Evnen til at overskue komplekse sammenhænge og kombinere dem med viden fra andre områder Forstå og fremme den personlighedsudvikling hos medarbejderne Sikkerheds- og kvalitetsledelse, 2 ECTS Sikkerhedsledelse, SE: Forståelse af sikkerhedskultur og dennes betydning for arbejdssikkerheden paralleller til ISM. Forståelse af sikkerhedsklima og betydning heraf besætningsmedlemmernes personlige holdninger. Organisering af nødberedskab og planlægning af øvelser med fokus på ønskede træningselementer og deres betydning. Near Miss - Formål og holdningsbearbejdning. ISM Viden: Den studerende skal tilegne sig viden omkring opbygning af ISM systemet og hvordan den anvendes som sikkerheds-, drifts- og evalueringsredskab Færdigheder: Kunne anvende og vedligeholde ISM systemet ombord og i land til at sikre sikker skibsdrift samt forebyggelse af forurening Kompetencer: Den studerende skal kunne udføre audit som medlem af et internt auditteam. Miljøteknik og ledelse, 2 ECTS Den studerende skal have viden om: Energibesparelse samt energiledelse. Miljøbeskyttelseslovens generelle betydning. Havmiljølovens generelle betydning. IMOs regler beskrevet i Marpol. Søfartsstyrelsens regler for håndtering af miljøemner. De kilder der kan påvirke miljøet (Kortlægning). Tekniske foranstaltninger der kan formindske påvirkning af miljøet. Miljøpolitik. Side 3 af 5

48 Emner der ligger til grund for en miljøcertificering. Muligheden for indførelse af et miljøledelsessystem. Certificerings normerne ISO Have kendskab til relevante miljømæssige påvirkninger og forståelse for miljøgodkendelser og reguleringsmekanismer. Bekendtgørelsen vedr. listevirksomheder og krav om visse virksomheders udformning af grønne regnskaber. Den studerende skal have færdigheder i: Håndtering af miljøbeskyttende foranstaltninger. Udformning og implementeringen af et miljøledelsessystem. Den studerende opnår kompetence til: At indgå som energileder i en virksomhed. At indgå som miljøleder i en virksomhed. At arbejde med forberedelse og afvikling af processen der går forud for en certificering. At arbejde med integrering af miljøledelsessystemet med andre ledelsessystemer, f.eks. SMS. Vedligehold- og ledelse, 2 ECTS Viden Have viden om eksterne interessenters krav til vedligehold. Herunder klasse, forsikring og myndigheder. Færdigheder Kan anvende og analysere vibrationsmålinger i forbindelse med tilstandskontrol Kompetencer Selvstændigt kan anvende nøgletal, standarder og benchmarking som ledelsesværktøjer. Kunne lede vedligeholdsarbejde efter aktuelle vedligeholdsprincipper Grundlitteratur Side 4 af 5

49 Bedømmelse: Sikkerheds- og kvalitetsledelse: Evaluering: Karakter: Løbende bedømmelse Bestået/ikke bestået Organisation og personaleledelse, Miljøteknik og -ledelse, Vedligehold og -ledelse: Evaluering: Mundtlig ekstern eksamen* Karakter: 7-trinsskalaen Prøvetid: ½ time Forberedelsestid: Ingen Tilladte hjælpemidler: Alle Studieadministrationen foretager inden eksaminationen en lodtrækning mellem temaerne organisation og personaleledelse, miljøteknik og ledelse, vedligehold og ledelse. Ved eksamens start informeres eksaminanden om den casebesvarelse, han/hun bliver eksamineres i. Den studerende indleder eksaminationen med et oplæg af ca. 15 minutters varighed. Herefter stiller eksaminator og censor spørgsmål til casen samt generelle emner fra det centrale tema. Eksamen varer ½ time inklusive oplæg og votering. * En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis Referencer: BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Side 5 af 5

50 STUDIEPLAN Fagemne: Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer Studieordning: BS-II & SE-I Holdbetegnelse: BS5 & SE1 Fagemne nr.: Ansvarlig: Fagkonsulent Skibs- og driftsledelse for seniorofficerer Antal ECTS: 4(Jfr. bekendtgørelsen er fagemne tildelt 10, men 6 overføres til fagemnet skibsoperationer, -teknik og administration) Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Ingen forudsætninger. Bedømmelse: For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Den studerende skal kunne varetage ledelsesmæssige opgaver vedrørende den generelle drift af et skib. Dette indebærer kommunikation, besætningens sikkerhed, sundhed og miljø, samt varetagelse af skibets sikkerhed, drift og vedligehold. Endvidere skal skibsofficeren opnå færdigheder, som gør vedkommende i stand til selvstændigt at kunne varetage ledelsesmæssige opgaver indenfor den maritime branche og i relation til skibsdrift. Uddannelsen skal videreudvikle skibsofficerens selvstændighed og samarbejdsevne, teoretiske forståelse samt evne til at lære og analysere. Side 1 af 4

51 Læringsmål - 16 kursus 2 ECTS Kursusdeltageren skal opnå en viden om: de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger på passager- og lastskibe, herunder langtidspåvirkning på tankskibe de væsentligste arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker Kursusdeltageren skal opnå sådanne færdigheder, at vedkommende er i stand til at: anvende lovgrundlaget for sikkerhedsorganisationens arbejde (lov om skibes sikkerhed, sikkerhedsbekendtgørelsen, arbejdsmiljøforskrifterne, hviletidsbestemmelserne m.v.) udføre problemløsning, risikovurdering og arbejdspladsvurdering anvende toolboksmeeting, workpermit, Safe Job Analysis, arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisning samt andre relevante tjeklister til brug for at kunne udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen om bord. udfører arbejdslederens rolle, sikkerhedsrepræsentantens rolle samt sikkerhedsorganisationens samarbejde om løsning af opgaverne sikre effektiv kommunikation og minimere risici for misforståelser om bord Kursusdeltageren skal opnå sådanne kompetencer, at vedkommende selvstændigt kan indgå i sikkerhedsorganisationens daglige arbejde og udvikling, herunder: kunne afdække muligheder og begrænsninger i udførelse af sikkerhedsarbejdet, kunne gennemføre supervision af andre ombordværende, kunne påvirke holdninger til sikkerhedsarbejdet samt kunne medvirke til sikkerhedsorganisationens opdatering af egen viden. Læringsmål - Økonomi 1 ECTS point Den studerende skal opnå viden om: Regnskabsanalyse herunder nøgletal Budgetter og deres anvendelse Læringsmål - Erhvervsøkonomi 2 ECTS point Dette emne giver den studerende med en grundlæggende viden om økonomiske forhold i land og på et skib. Den studerende skal opnå viden om: - Den maritime markeds situation - Konceptet vedrørende salg, supply and demand Side 2 af 4

52 - Markedstyper forskellige modeller. - Budgetforståelse. - Balance og finansielle resultater - Nøgletal termerne profit, indtjeningsevne og finansiel status. - Markedsmekanismer - Fragtmarked - Sale and Purchase marked - Demolition market. - Nybygningsmarked. Den studerende opnår færdigheder vedr. - Forståelse vedr. de væsentligste udgifter vedr. drift af et skib og rederi - Forståelse for minimering af omkostninger - Forståelse vedr. den financielle situation på et skib eller rederi. - Forståelse for den maritime økonomi og markeds situation. - Beregning af finansielle nøgletal på basis af finansielle resultater - Opstilling af simple analyser af et firmas finansielle situation - Opstilling af balance og finansielle resultater - Kombinering af teoretisk viden med praktiske problemstillinger og løsninger - Relevant informationssøgning i forbindelse med simple markeds analyser. Grundlitteratur Økonomi: 3 kompendier vedr. erhvervsøkonomi uploaded på info2all. Kompendie vedr. investering uploaded på info2all. Maritime Economics, Stopford, Martin uploaded på info2all Diverse kompendier vedr. økonomi uploaded på info2all Bedømmelse 16 arbejdsmiljøkursus: Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Økonomi: Evaluering: Indgår i bedømmelsen af emnet Organisation og Personaleledelse i fagemnet Management økonomi. Ledelse og sikkerhed. Side 3 af 4

53 Erhvervsøkonomi: Evaluering: Indgår under casearbejdet og bedømmelsen af emnet Organisation og Personaleledelse fra studieplanen Management økonomi, ledelse og sikkerhed Erhvervsøkonomi, hvor Management økonomi, ledelse og sikkerhed er bestået: Evaluering: Ekstern mundtlig prøve Karakter: bestået/ikke bestået Prøvetid: 20 minutter Delemnet Maritim økonomi : Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: bestået/ikke bestået * En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis Referencer : S-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. de maritime uddannelser BEK nr af 14. december SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Undervisere på arbejdsmiljøkursus skal have 1) relevant virksomheds- og arbejdsmarkedskendskab og erhvervserfaring, 2) praktiske og teoretiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer, 3) pædagogiske kvalifikationer og 4) gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt underviserkursus i 16. For at opretholde godkendelsen som underviser på arbejdsmiljøkursus skal underviseren inden for de seneste 12 måneder have gennemført relevant efteruddannelse, f.eks. studiesejlads, deltagelse i efteruddannelseskurser eller lignende, til ajourføring af arbejdsmiljøkurset samt have afholdt mindste ét arbejdsmiljøkursus. Ingen kvalifikationskrav for undervisere i de øvrige temaer. Side 4 af 4

54 Valgfagsoversigt for BJ + BS + BM + SE 2013 Fag ID Fagemne ECTS BJ BS BM SE Automations Workshop 6 X BTM / ERTM combined 2 X X X Chemical Tanker Specialized 2 X X X X Dokning af skibe 2 X X X X Driftoptimering og styringsværktøjer 3 X x X A Experts in team 2 X L-aus, fejlfinding og nøgleskemaer 3 X X Forandringsledelse 3 X X X X Forhandlingsteknik 2 X X X X Formidlingsteknik (tutor) 2 X X X X Gas Tanker Specialized 2 X X X Innovation og enterprenørskab I + II 5 X X International økonomi og politik 3 X X X X Issejlads 2 X X Maritim Automation og IT 3 X X Maritim Sikring SSO 2 X X X X Netværk i automationsløsninger 2 X X Oil Tanker Specialized 2 X X X PLC, feltbus og SCADA 2 X X Projektstyring og projektledelse 2 X X X X Præsentationsteknik 3 X X X X RO/RO passagerskibe (25 pladser)) 2 X X X X Robot I - basic 2 X X Robot II - offline programmering 2 X Shipping og Befragtning 2 X X SRO - Styring, regulering og overvågning 2 X Vedligeholdelsessystemer 2 X X

55 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Automations workshop Studieordning: BM-II Holdbetegnelse: BM Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 6 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Det er en forudsætning for start på fagemnet 80101, at fagemnerne & er bestået og fagemnet er tilmeldt samtidigt. Bedømmelse: Rettidig aflevering af case-besvarelse eller projekt i henhold til undervisningsplanen. Formål Formålet med automations workshoppen er, at de studerende arbejder med en avanceret automationsløsning. Målbeskrivelse og taksonomi Den studerende skal dokumentere evnen til at analysere og udarbejde løsningsforslag til et avanceret automationssystem indeholdende følgende elementer: Kommunikation (Minimum: Feltbus og TCP/IP) Regulering / Styring HMI WEB Den studerende skal forholde sig kritisk til anlæggets driftsmæssige, sikkerhedsmæssige og eventuelt driftsøkonomiske forhold. Grundlitteratur Valgfag - Automations workshop Side 1 af 2

56 Undervisningsform Meddelende undervisning og praktisk orienteret case- eller projektarbejde. I forbindelse med case- eller projektarbejdet udarbejdes og afleveres der: 1. Funktionsspecifikation 2. Designspecifikation 3. Testspecifikation Bedømmelse Evaluering: Karakter: Forberedelsestid: Prøvetid: Tilladte hjælpemidler: Intern mundtlig prøve 7-trinsskalaen Ingen Ca. 30 min. Alt udarbejdet materiale i forbindelse med studiet (opgaver, skemaer m.v.) Prøven afholdes på grundlag af en case-besvarelse eller et projekt. Den studerende indleder eksaminationen med et oplæg, der maksimalt må vare 10 minutter. Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. de maritime uddannelser BEK nr af 14. december Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Automations workshop Side 2 af 2

57 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag BTM / ERTM combined Studieordning: BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Bedømmelse: Formål Valgfaget har til formål at øge den studerendes opmærksomhed og viden om hvordan den menneskelige faktor påvirker driften af skibet som helhed. Og herunder mulighederne for at der opstår near-miss situationer eller havarier, der kan føre til tab af menneskeliv, maskinanlæg, driftstid eller miljø ødelæggelse. Valgfaget har til formål at udvikle og træne den studerendes færdigheder inden for team management herunder værktøjer og redskaber til teambuilding, effektiv kommunikation, ledelsesfunktioner, beslutningstagning og effektiv ressource management Læringsmål I valgfaget vil den studerende gennem øvelser i bro- og maskinrums fullmission simulator bl.a. opnå færdigheder i: - Effektiv implementering af procedurer under vagtholdet - Effektiv reaktion på forandringer herunder alarmer Valgfag BTM / ERTM combined Side 1 af 2

58 - Effektiv brug af skibets udstyr under forskellige situationer - Kommunikations egenskaber internt og externt - Conning of the vessel - Effektivt lederskab og adfærd - Emergency respons - Assertiv adfærd - Effektiv ressource og arbejdsfordeling - Risk assessment af situationer opstået på skibet som helhed Øvelserne på valgfaget vil være bygget op som interaction mellem bro og maskine. Og give den studerende en helhedsforståelse for den nødvendige kommunikation og sammenhæng mellem skibets kontrolcentre. Grundlitteratur Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer STCW konvention STCW Convention Review, September 2010 Kvalifikationskrav for underviser Valgfag BTM / ERTM combined Side 2 af 2

59 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Chemical Tanker Specialized Studieordning: BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Gennemført Tanker Familiarization kursus Bedømmelse: Tilstedeværelse, deltagelse i øvelser, opgaver og prøver. Formål Kursisten skal opnå sådanne færdigheder og kundskaber om et olietankskib, så vedkommende opfylder kravene om uddannelse i overensstemmelse med STCW-konventionens afsnit A-V/1 paragraf 8-14 for kemikalie tankskibe. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal kursisten: kunne anvende relevante internationale og nationale regler, koder og vejledninger for kemikalie tankskibe og ladninger, have forståelse af lastearrangementer, der er almindelig forekommende om bord på kemikalie tankskibe, herunder lasttankenes konstruktion og coating, udstyr til måling af ladningsmængder og ladningens egenskaber, rør- og pumpesystemer til ladningsoperationer, inertgasanlæg, tankrensningsanlæg, sikkerheds- og kontrolsystemer, have kendskab til fysiske og kemiske egenskaber for flydende bulkladninger og deres påvirkning af mennesker og miljø, kunne planlægge og overvåge lastning, opbevaring og losning af ladningen samt tankrensning under hensyntagen til gældende koder og standarder, kunne foretage ladningsberegninger under hensyntagen til skibets stabilitet og kraftpåvirkninger på Valgfag - Chemical Tanker Specialized Side 1 af 3

60 skibsskroget, kunne planlægge procedurer, checklister og planer i forbindelse med ladningsoperationer under hensyntagen til skibets og besætningens sikkerhed samt til forebyggelse af forurening af miljøet, kunne anvende og planlægge relevante sikkerhedsforholdsregler og procedurer i forbindelse med ladningsoperationer, forurening af miljøet samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde og have forståelse for de særlige metoder og midler, der anvendes til brandbekæmpelse ved brand i ladningen. Grundlitteratur Undervisningsform Dialogbaseretundervisning, selvstændige opgaver og øvelser i grupper. Kurset har en varighed på 4 dage incl. simulator træning. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer STCW-konventionens afsnit A-V/1 paragraf 8-14 BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. Valgfag - Chemical Tanker Specialized Side 2 af 3

61 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag Dokning af skibe Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ5, BJ6, BS5, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: - Formål Den studerende skal opnå en sådan viden om dokning, at vedkommende kan fungere som rederiets repræsentant ved en dokning. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal den studerende kunne: Tilrettelægge og registrere almindelige vedligeholdsarbejder og inspektioner før en dokning herunder stålarbejde, malerarbejde, vedligehold og inspektion af maskineri, Kendskab til udarbejdelse af en dokspecifikation, Varetage kontakt til Søfartsstyrelsen og andre myndigheder samt klassifikations- og forsikringsselskaber under dokningen, Varetage kontakt til værftet, underleverandører samt rederiet under dokningen herunder mødevirksomhed og rapportering, Demonstrere opfølgning, inspektion og efterprøvning i henhold til dokspecifikationen herunder rapportering og registrering af afvigelser til rederiet og værftet, Forklare om den afsluttende forhandling med værft og underleverandører. Grundlitteratur - Valgfag Dokning af skibe Side 1 af 3

62 Undervisningsform Der planlægges 4 emner som omhandler: Klassifikationsselskaberne Værftet Forsikringsselskaberne Der inddrages repræsentanter fra hhv. Klassen, Værfter og forsikringsselskabet Bedømmelse Evaluering: Løbende evaluering Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag Dokning af skibe Side 2 af 3

63 Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag Dokning af skibe Side 3 af 3

64 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Driftsoptimering og styringsværktøjer Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II Holdbetegnelse: BJ, BS, BM Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 3 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: - Formål Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at den pågældende kan anvende forskellige driftsoptimerende styringsværktøjer, for optimering af arbejdsgange. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal den studerende kunne: Have kendskab til forskellige styringsværktøjer LEAN, JIT, SIX SIGMA og KAIZEN Have kendskab til driftsoptimeringens indflydelse, på organisation og økonomi. Kunne implementere driftsoptimerende styringsværktøjer til forbedring af organisationens arbejdsmiljø, sikkerhed og økonomi. Grundlitteratur - Valgfag - Driftsoptimering og styringsværktøjer Side 1 af 2

65 Undervisningsform Klasseundervisning hvor der veksles mellem forelæsninger, diskussioner, cases og skriftlige opgaver Bedømmelse Evaluering: Løbende evaluering Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Driftsoptimering og styringsværktøjer Side 2 af 2

66 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag Experts in team Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 5 Gyldig fra: Godkendt: Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: SIMAC studerende deltager ikke i den tekniske del af projektet, og derfor er de 10 ETCS points reduceret til 5 ECTS. Bedømmelse:. Formål Læringsmål Grundlitteratur Bedømmelse Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. Valgfag Experts in team Side 1 af 4

67 SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Valgfag Experts in team Side 2 af 4

68 Valgfag Experts in team Side 3 af 4

69 Valgfag Experts in team Side 4 af 4

70 Studieplan Fagemne: L-aus, fejlfinding og nøgleskemaer Fagemne nr.: Anal ECTS: 3 ECTS Semesterplacering: BM, SE(MCH) & SE(SCH) Studieordning: BM-II, BM-III & SE-I Ansvarlig: Fagemnets fagkonsulent Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: ingen Bedømmelse: Der er mødepligt, og det forventes at øvelser og opgaver løses tilfredsstillende Formål L-aus: Kendskab, så der kan udføres arbejds- og betjeningsopgaver på eller nær ved lavspændingsanlæg, med eller uden spænding under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Fejlfinding og nøgleskemaer: Kendskab, så der kan udføres fejlfinding på elektriske enheder, med udgangspunkt i nøgleskemaer og funktionskendskab. Læringsmål L-aus (1,5 ECTS): Den studerende skal have tilegnet sig viden om: Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser (SB 6, kap. 11, kap. 21, kap. 62 og kap. 63) Sikkerhed vedr. nødvendigt værktøj og udrustning Måleteknik Livreddende førstehjælp teoretisk Den studerende skal have tilegnet sig følgende færdigheder: Udførelse af arbejds- og betjeningsopgaver på eller nær ved lavspændingsanlæg, med eller uden spænding Side 1 af 2

71 Studieplan Den studerende skal have tilegnet sig følgende kompetencer: Udførelse af arbejds- og betjeningsopgaver på eller nær ved lavspændingsanlæg, med eller uden spænding, således der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift Fejlfinding og nøgleskemaer (1,5 ECTS): Den studerende skal have tilegnet sig viden om: El-dokumentation Den studerende skal have tilegnet sig følgende færdigheder: Bestemmelse af funktionalitet for elektriske enheder, samt kunne tegne hoved- og nøgleskemaer Den studerende skal have tilegnet sig følgende kompetencer: Fejlfinding i elektriske enheder Grundlitteratur Power point, suppleret med noter på tavlen Div. opgaver og øvelser, som vil være tilgængelig på sharenet (SB 6, kap. 11, kap. 21, kap. 62 og kap. 63), vil være tilgængelig på sharenet Hjemmeside for program: Automation: Bedømmelse Evaluering: Karakter: Løbende bedømmelse Bestået/ikke bestået Kvalifikationskrav for underviser. - Side 2 af 2

72 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Forandringsledelse Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ, BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 3 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen. Opgaver og case arbejde afleveres rettidigt. Formål Formålet med faget er at gøre den studerende i stand til at deltage i organisatoriske udviklingsprocesser i egen afdeling eller på tværs af afdelinger. Målbeskrivelse og taksonomi Kendskab til hvad der initierer forandringer i organisationer.kendskab til hvordan der initieres forandringer i organisationer. Forståelse af fornyelses- og forandringsagentens roller og kompetencer. Viden om ledelse af organisationer under forandring Viden om Organisationsdesign og kultur, særligt i relation til fornyelse og forandring i organisationen. Viden om og forståelse af fornyelses- og forandringsfremmende modeller. Valgfag Forandringsledelse Side 1 af 3

73 Den studerende skal kunne analysere en given virksomhed, og kunne foreslå forandringer, implementering og egnet strategi til gennemførelse af en organisationsændring Grundlitteratur Børsens ledelseshåndbøger Undervisningsform Forelæsning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Valgfag Forandringsledelse Side 2 af 3

74 Udfyldes af administrationen. Valgfag Forandringsledelse Side 3 af 3

75 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Forhandlingsteknik Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ, BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Bedømmelse: Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen. Udleverede opgaver og cases skal afleveres rettidigt og godkendes Formål Kursisten skal gennem øvelser udvikle færdigheder i at forhandle på engelsk og dansk, så vedkommende som repræsentant for et rederi kan varetage typiske forhandlinger. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal kursisten: have forståelse af formål med forhandlinger og forhandlingens forskellige faser, have kendskab til forhandlingsstrategier samt begreberne lobbyisme og Korridorforhandlinger have forståelse af kommunikationsmåder under forhandling, kunne forberede en forhandlingssituation, kunne gennemføre forhandlinger i forhold til en målsætning og evaluere forhandlingsresultatet Grundlitteratur - Valgfag Forhandlingsteknik Side 1 af 2

76 Undervisningsform Dialog undervisning. Gruppe- og individuelle forhandlingsøvelser, videooptagelser af øvelserne. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Valgfag Forhandlingsteknik Side 2 af 2

77 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Formidlingsteknik Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ, BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Forudsætningen for bedømmelse er, at den studerende har taget aktiv del i undervisningen Formål Formålet med kurset grundlæggende formidlingsteknik er, at den studerende skal kunne tilrettelægge, gennemføre, evaluere og justere et kortere undervisnings-, instruktions- eller vejledningsforløb. Målbeskrivelse og taksonomi Vidensmål: Deltageren skal have opnået viden om grundlæggende begreber indenfor voksenpædagogik, herunder f.eks. læring, didaktik og deltagerforudsætinger. Deltageren skal have opnået viden om lærings-, vejlednings- og undervisningsprincipper. Valgfag Formidlingsteknik Side 1 af 3

78 Færdighedsmål: Deltageren skal kunne formidle emner i forbindelse med instruktion, præsentation og vejledning. Kompetencemål: Efter endt kursus skal deltageren kunne planlægge og reflektere over en konkret læringssituation f.eks. en instruktion, præsentation eller vejledning, samt kunne justere forløbet. Deltageren skal kunne vurdere, hvilke formidlingsmetoder der er hensigtsmæssige i forhold til den aktuelle læringssituation. Grundlitteratur evt. Kompendie Undervisningsform Der vil blive anvendt dialogbaseret undervisning, selvstændige øvelser og præsentationsøvleser. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag Formidlingsteknik Side 2 af 3

79 BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - VUU Valgfag Formidlingsteknik Side 3 af 3

80 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Gas Tanker Specialized Studieordning: BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Gennemført Tanker Familiarization kursus Bedømmelse: Tilstedeværelse, deltagelse i øvelser, opgaver og prøver. Formål Kursisten skal opnå sådanne færdigheder og kundskaber om et olietankskib, så vedkommende opfylder kravene om uddannelse i overensstemmelse med STCW-konventionens afsnit A-V/1 paragraf 8-14 for gastankskibe. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal kursisten: kunne anvende relevante internationale og nationale regler, koder og vejledninger for gastankskibe og ladninger, have forståelse af lastearrangementer, der er almindelig forekommende om bord på gastankskibe, herunder o o o o lasttankenes konstruktion og coating, udstyr til måling af ladningsmængder og ladningens egenskaber, rør- og pumpesystemer til ladningsoperationer, inertgasanlæg, Valgfag - Gas Tanker Specialized Side 1 af 3

81 o o tankrensningsanlæg, sikkerheds- og kontrolsystemer, have kendskab til fysiske og kemiske egenskaber for flydende bulkladninger og deres påvirkning af mennesker og miljø, kunne planlægge og overvåge lastning, opbevaring og losning af ladningen samt tankrensning under hensyntagen til gældende koder og standarder, kunne foretage ladningsberegninger under hensyntagen til skibets stabilitet og kraftpåvirkninger på skibsskroget, kunne planlægge procedurer, checklister og planer i forbindelse med ladningsoperationer under hensyntagen til skibets og besætningens sikkerhed samt til forebyggelse af forurening af miljøet, kunne anvende og planlægge relevante sikkerhedsforholdsregler og procedurer i forbindelse med ladningsoperationer, forurening af miljøet samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde og have forståelse for de særlige metoder og midler, der anvendes til brandbekæmpelse ved brand i ladningen. Grundlitteratur Undervisningsform Dialogbaseretundervisning, selvstændige opgaver og øvelser i grupper. Kurset har en varighed på 4 dage incl. simulator træning. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer STCW-konventionens afsnit A-V/1 paragraf 8-14 BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag - Gas Tanker Specialized Side 2 af 3

82 BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Gas Tanker Specialized Side 3 af 3

83 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Innovation og Entreprenørskab I + II Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: Modul - I = 3 ECTS og modul - II = 2 ECTS Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Modul -I kan udbydes i forårs- og efterårssemesteret, og modul - II udbydes kun i forårssemesteret. Bedømmelse: Idebeskrivelse og forretningsplan danner grundlag for bedømmelse. Idebeskrivelsen udarbejdes i modul I. Forretningsplanen udarbejdes i modul II. Endvidere forventes den studerende at deltage i aktivt i eksterne aktiviteter, som er en del af undervisningsforløbet. Formål Formålet med valgfaget er, at de studerende skal blive i stand til at arbejde bevidst og struktureret med ide- og projektudvikling. Derudover skal den studerende have grundlæggende viden om iværksættere og kompetencer til at starte ny virksomhed. Valgfag - Innovation og Entreprenørskab Side 1 af 3

84 Læringsmål Viden Modul - I: Redegøre for metoder til generering, vurdering og udvikling af nye idéer Redegøre for metoder til at organisere innovationsprocessen Modul - II Redegøre for elementerne i en forretningsplan Redegøre for lovgivningsmæssige forhold i relation til innovation, herunder produktansvar og retslig beskyttelse af idéer Redegøre for innovationers diffusion Redegør for strategisk forretningsudvikling i forbindelse med innovation og produktudvikling Færdigheder Modul - I: Identificere og afdække behov i markedet Foretage idégenerering, screening og udvikling af idéer Beskrive og opstille produktspecifikationer, herunder prototyper, modeller og skitser Foretage produktvurderinger Modul - II Arbejde tværfagligt med teknologisk og management problemstillingerne Arbejde med proces beskrivelser Kompetencer Modul - I: Modul - II Indgå i virksomheders produktudvikling Generere og formulere innovative idéer Være i stand til at starte egen virksomhed Grundlitteratur Valgfag - Innovation og Entreprenørskab Side 2 af 3

85 Bedømmelse Modul I: Evaluering: Karakter: Bemærkninger: Løbende bedømmelse bestået / ikke bestået Den studerende præsenterer deres idebeskrivelse mundtligt for underviser samt mundtligt for en ekstern jury som giver feedback på beskrivelsen. Modul II: Evaluering: Karakter: Bemærkninger: Løbende bedømmelse bestået / ikke bestået Den studerende udarbejder en forretningsplan, som præsenteres skriftligt og mundtligt for underviser. Der forventes, at den studerende deltager i de planlagte aktiviteter arrangeret af Fonden for Entreprenørskab. Disse aktiviteter vil også danne grundlag for godkendelse af valgfaget. Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Valgfag - Innovation og Entreprenørskab Side 3 af 3

86 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - International økonomi og politik Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-III Holdbetegnelse: BJ, BS, BM Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 3 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Alt skriftligt arbejde skal være afleveret rettidigt i henhold til undervisningsplanen. Formål Bibringe den studerende en forståelse for sammenhængene i international handel, således at denne har viden om de drivkrafter, der påvirker international handel og transport. Den studerende skal ligeledes have viden om disse drivkræfters betydning på det søfartspolitiske område. Målbeskrivelse og taksonomi Efter at have afsluttet kurset skal den studerende kunne/have: 1. Forståelse for generelle drivkræfter for udvikling i international handel. 2. Forståelse af handelspolitiske indgrebs betydning for udvikling i handelen (særligt told) 3. Viden om økonomiske modeller der giver forskellige årsager til udvikling af international handel. 4. Forståelse for udviklingsmodeller og begreberne fordisme, neofordisme, postfordisme, i relation til søfartsområdet. 5. Forståelse af den søfartspolitiske udvikling nationalt og internationalt, med særligt fokus på EU s rolle. Valgfag - International økonomi og politik Side 1 af 3

87 Grundlitteratur Global Økonomi af Ove Brix og Freddy Lena (Gyldendal) Artikler EU-dokumenter Undervisningsform Forelæsning, dialog, individuelt arbejde, gruppearbejde Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag - International økonomi og politik Side 2 af 3

88 Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - International økonomi og politik Side 3 af 3

89 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Issejlads Studieordning: BS-II & SE-I Holdbetegnelse: BS & SE(SKF+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Studerende der har fulgt undervisningen i Navigation og Fremdrivning i SO3 og har fået godkendt casearbejdet om arktisk sejlads, får merit for de med *-markerede emner, der er nævnt herunder. Øvrige studerende, skal have undervisning i de med *-markerede emner i forbindelse med kurset. Formål Formålet er at kursisten får kendskab til issejladsens planlægning og gennemførelse, (herunder manøvrering) i polare farvande under de særlige forhold som skabes i områder med meget lave temperaturer og andre ekstreme vejrforhold. Målbeskrivelse og taksonomi Studerende skal opnå kendskab til følgende emner: Is i havet * Isklassede skibe * Arktisk vejr * Winterisation * Valgfag Issejlads Side 1 af 3

90 Forberedelse af skib og besætning til sejlads i arktiske farvande * Anvendelse af informationer om is og vejr * Isens indflydelse på skibets manøvreevne Isnavigation herunder sikkerhed og uassisteret sejlads i is Navigation med isbryderassistance, herunder sejlads i konvoj og kommunikation Manøvrering og fortøjning ved isforhold Grundlitteratur - Undervisningsform Samtaleundervisning, oplæg, instruktion, opgaver, forberedte casebaserede sejladsøvelser, debriefing. Bedømmelse Evaluering: Løbende evaluering Karakter: Bestået/ikke bestået. Kursisten bedømmes løbende på sin viden, deltagelse, refleksioner, besvarelser og sine handlinger i simulatoren. Referencer BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag Issejlads Side 2 af 3

91 Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag Issejlads Side 3 af 3

92 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Maritim automation og IT Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 3 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: For BS: Det er en forudsætning for start på maritim automation og IT at alle bedømmelser i BS4 og tidligere semestre er beståede, dog bortset fra følgende fire fagemner: Maskinlære og maritim teknologi for navigatører Professionsmatematik og fysik Skibsfremdrivning Hjælpe og servicesystemer i skibe. Ingen forudsætninger for BM, SE(MCH) & SE(SCH) Bedømmelse: For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Den studerende skal opnå kendskab til TCP/IP netværks-baserede automationsløsninger i skibe til at kunne indgå som beslutningstager i forbindelse med anskaffelse, drift og vedligeholdelse af f.eks. integrerede brokontrol- og lastovervågningssystemer Valgfag - Maritim automation og IT Side 1 af 3

93 Læringsmål Efter valgfaget Maritim automation og IT, skal den studerende have viden om: Fysiske komponenter anvendte protokoller i maritim automation diagnosticeringssoftware opstilling af behovsanalyser for maritime automationsløsninger Efter valgfaget Maritim automation og IT skal den studerende have færdigheder i: Anvendelse af TCP/IP netværk Anvendelse af antivirus software Udarbejdelse af kravspecifikationer og vurdering af udbudsmateriale fra leverandører Grundlitteratur Praktisk regulering og automation af Thomas Heilmann TCP/IP- Bogen af Mose & Ferré Internet baseret materiale Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse. Karakter: Bestået/ikke bestået. *En eksamen er altid ekstern og resultatet overføres til det endelige eksamensbevis. Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag - Maritim automation og IT Side 2 af 3

94 BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Maritim automation og IT Side 3 af 3

95 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag Maritim sikring SSO Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ, BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: - Formål Formålet med dette modul er, at den studerende opnår de grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder, der er forudsætningen for at bestride funktionen som Ship Security Officer (SSO) i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code m. løbende opdateringer og ændringer). Den studerende skal opnå sådanne færdigheder, at vedkommende er i stand til at varetage funktionen som: SSO, der er beskrevet i section A/12.2 i ISPS koden. Målbeskrivelse og taksonomi Dette kursus dækker de punkter, der er omfattede af IMO model course 3.19 "Ship Security Officer". Samtidig opfyldes STCW konventionens kapitel A-VI/5 og tabel VI/5 i A-koden. Uddannelse efter denne studieplan kan sidestilles med IMO's model course Kurset tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med IMO modul course 3.19, samt Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for kursus i Maritim sikring (Security) for skibsofficerer m.f., version 2.2 af d. 18. juni Endvidere opfyldes krav fastsat i STCW 95 konventionen. Planlægning, afholdelse og administration af kurset er kvalitetsstyret i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser, version 4, af Valgfag Maritim sikring SSO Side 1 af 3

96 01/08/2006, jf. SIMACs kvalitetsstyringssystem QMS. Definition: "Ship Security Officer (på dansk officer for maritim sikring) means the person on board the ship, accountable to the master, designated by the Company as responsible for the security of the ship including implementation and maintenance of the ship security plan and liaison with Company Security Officer and Port Facility Security Officers" (STCW Convention Regulation I/1 2.27). Dette kursus kan indgå som valgemne i uddannelsen til skibsofficer (seniordel), modul: Skibsoperationer, -teknik og -administration i lighed med øvrige valgemner i "Uddannelsesplan for uddannelse af skibsofficerer - seniorofficersuddannelsen, version 1.0" af 1. december 2001 og i seniorofficersuddannelser udbudt i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Grundlitteratur ISPS koden Undervisningsform Undervisningen kan være en blanding af foredrag, oplæg, diskussioner, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og fremlæggelser. Der indgår praktiske øvelser og opgaver. Der kan anvendes gæsteforelæser til oplæg i mindre udstrækning. Kurset kan udbydes som fjernundervisning til personer, der er mønstret på et handelsskib. Undervisningsplanen for det konkrete kursus udarbejdes inden kursets start. Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ved en skriftlig, individuel bedømmelse af kursistens opfyldelse af formål og mål for kurset med bedømmelsen bestået/ikke bestået og gældende bestemmelser, se under referencer. Såfremt kursisten består kurset, udstedes uddannelsesbevis og/eller "Bevis som Officer for Maritim Sikring", der angiver at vedkommende har gennemført uddannelsen som SSO i henhold til IMO modul course 3.19 og/eller STCW konventionens kapitel A-VI/5 og A-koden tabel VI/5. Efter bemyndigelse fra Søfartsstyrelsen udsteder Simac STCW - SSO bevis (Bevis som Officer for Maritim Sikring) efter gældende regler. Ved kursets afslutning evalueres kurset med henblik på løbende forbedringer. Valgfag Maritim sikring SSO Side 2 af 3

97 Dokumentation for undervisning og evaluering samt udstedelse af ovennævnte beviser følger gældende regler og er kvalitetssikret i SIMACs kvalitetsstyringssystem. Referencer SOLAS-konventionens kapitel V og XI samt den underliggende ISPS kode (International Ship and Port Facility Security Code). Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 5. juli 2006 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. STCW 95 konventionen Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for kursus i Maritim sikring (security) for skibsofficerer m.f., version 2.2 af d. 18. juni SIMACs kvalitetsstyringssystem BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Underviseren skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der er højere end det faglige niveau for kurset. Valgfag Maritim sikring SSO Side 3 af 3

98 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Netværk i automationsløsninger Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Bestået Procesanalyse og automation BM5 og BM6 Bedømmelse: For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål Deltageren skal opnå grundlæggende viden om industriel IT løsningerne for på sigt at kunne indgå som kompetent beslutningstager i forbindelse med anskaffelse, drift og vedligeholdelse. Målbeskrivelse og taksonomi Efter dette modul er det målet, at den studerende skal kunne analysere og konstruerer del elementer af et industrielt IT system hvor et eller flere af nedenstående emner indgår: 1. TCP/IP netværk 2. Sikkerhed 3. Internettets opbygning 4. Publicering af live procesdata via web 5. Fejlfinding Valgfag - Netværk i automationsløsninger Side 1 af 2

99 Grundlitteratur - Undervisningsform Meddelende undervisning og praktisk orienteret case- eller projektarbejde Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Netværk i automationsløsninger Side 2 af 2

100 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Oil Tanker Specialized Studieordning: BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Gennemført Tanker Familiarization kursus Bedømmelse: Tilstedeværelse, deltagelse i øvelser, opgaver og prøver. Formål Kursisten skal opnå sådanne færdigheder og kundskaber om et olietankskib, så vedkommende opfylder kravene om uddannelse i overensstemmelse med STCW-konventionens afsnit A-V/1 paragraf 8-14 for olietankskibe. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal kursisten: kunne anvende relevante internationale og nationale regler, koder og vejledninger for olietankskibe og ladninger, have forståelse af lastearrangementer, der er almindelig forekommende om bord på olietankskibe, herunder lasttankenes konstruktion og coating, udstyr til måling af ladningsmængder og ladningens egenskaber, rør- og pumpesystemer til ladningsoperationer, inertgasanlæg, tankrensningsanlæg, sikkerheds- og kontrolsystemer, have kendskab til fysiske og kemiske egenskaber for flydende bulkladninger og deres påvirkning af mennesker og miljø, kunne planlægge og overvåge lastning, opbevaring og losning af ladningen samt tankrensning under hensyntagen til gældende koder og standarder, kunne foretage ladningsberegninger under hensyntagen til skibets stabilitet og kraftpåvirkninger på skibsskroget, Valgfag - Oil Tanker Specialized Side 1 af 3

101 kunne planlægge procedurer, checklister og planer i forbindelse med ladningsoperationer under hensyntagen til skibets og besætningens sikkerhed samt til forebyggelse af forurening af miljøet, kunne anvende og planlægge relevante sikkerhedsforholdsregler og procedurer i forbindelse med ladningsoperationer, forurening af miljøet samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde og have forståelse for de særlige metoder og midler, der anvendes til brandbekæmpelse ved brand i ladningen. Grundlitteratur Undervisningsform Dialogbaseretundervisning, selvstændige opgaver og øvelser i grupper. Kurset har en varighed på 4 dage incl. simulator træning. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer STCW-konventionens afsnit A-V/1 paragraf 8-14 BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. Valgfag - Oil Tanker Specialized Side 2 af 3

102 SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Oil Tanker Specialized Side 3 af 3

103 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - PLC og feltbus og SCADA Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Bestået Procesanalyse og automation Bedømmelse: For gruppebaserede opgaver/cases/projekter m.v., der danner grundlag for eksamination eller godkendelse gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af opgaven. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen/prøve tages udgangspunkt i hele gruppeopgaven/casen/projektet m.v. Formål At den studerende bliver i stand til selvstændigt at analysere en automationsopgave og efterfølgende konfigurere og programmere PLC-udstyr Læringsmål Efter dette modul er det målet, at den studerende skal have færdigheder i: 1) PLC (a) at kunne udvælge, konfigurere og programmere PLC-udstyr 1) Feltbus (a) at kunne konfigurere feltbussystemet Profibus (b) at kunne fejlfinde på feltbussystemet Profibus Valgfag - PLC og feltbus og SCADA Side 1 af 2

104 Grundlitteratur Bedømmelse Evaluering: Karakter: Løbende bedømmelse. Bestået/ikke bestået. Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - PLC og feltbus og SCADA Side 2 af 2

105 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Projektstyring og projektledelse Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ, BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen. Udleverede opgaver og cases skal afleveres rettidigt og godkendes - Formål Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til generelle karakteristika ved projekter og projektarbejdsform, samt at give dem viden om grundbegreber inden for styring og organisering af projekter. Læringsmål_ Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den studerende skal: have kendskab til metoder til beskrivelse af idegrundlag og mål for et projekt have kendskab til, hvorledes der til et givet projekt opstilles en passende organisation have kendskab til strukturering af projekter og metoder til planlægning og styring af projekter med hensyn til ressourcer og tid. Grundlitteratur Valgfag - Projektstyring og projektledelse Side 1 af 2

106 Undervisningsform Følgende læringsformer kan bringes i anvendelse: Klasseundervisning Gruppearbejder Selvstudier af forskellige delemner efter underviserens nærmere anvisning. Bedømmelse Modulet afsluttes ved, at der udarbejdes et projekt i projektledelse/projektstyring. De studerende opstiller en problembeskrivelse på baggrund af udleveret case. Beskrivelsen omfatter stillingtagen til relevante dele i projektet ud fra gennemgået materiale.. Beskrivelsen afleveres gruppevis. Projektet evalueres individuelt af underviseren, der gives karakteren bestået/ikke bestået. Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser Valgfag - Projektstyring og projektledelse Side 2 af 2

107 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Præsentationsteknik Studieordning: BJ-III, BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BJ, BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 3 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen. Udleverede opgaver og cases skal afleveres rettidigt og godkendes - Formål Kursisten skal opnå færdighed i præsentationsteknik med engelsk og dansk som arbejdssprog, så vedkommende kan præsentere information, budskaber o.l. på en hensigtsmæssig måde. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet kursus skal kursisten kunne planlægge og gennemføre en præsentation med et givet indhold og i forhold til en given målgruppe, så den fremstår hensigtsmæssig og forståelig. Endvidere skal kursisten: kunne forberede og gennemføre en tale og en præsentation af teknisk art, have forståelse af visuelle virkemidler i en præsentation og kunne anvende almindeligt forekommende a/v-materiale (tavle, OH, power-point etc.), have forståelse af kropssprogets betydning i en præsentation, have kendskab til teknikker, der styrker den personlige fremtræden i forbindelse med præsentationer. Grundlitteratur Valgfag Præsentationsteknik Side 1 af 2

108 Undervisningsform Dialog undervisning. Selvstændigt foredragsforberedelse.. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag Præsentationsteknik Side 2 af 2

109 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - RO/RO-Passagerskibe Studieordning: BS-II, BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BS, BM & SE Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: Den studerendes projektarbejde i lækstabilitet (junioruddannelsen) skal være godkendt. Bedømmelse: - Formål Dette valgfag henvender sig til skibsofficerer, der ønsker at arbejde i ro/ro-skibe og/eller passagerskibe. Skibsofficeren skal opnå viden og færdigheder, der er krævet for at vedkommende kan virke på ledelsesniveau i passagerskibe. Målbeskrivelse og taksonomi Efter afsluttet uddannelse skal skibsofficeren opfylde de teoretiske krav beskrevet i 6, 7 og 8 i Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. 6 (der gives merit for denne, på baggrund af cases i junior og senioruddannelsen) 7, krisestyring (2 kursusdage): Organisering af nødprocedurer om bord Optimering af brug af ressourcer Kontrol af reaktion på nødsituationer Valgfag - RO/RO-passagerskibe Side 1 af 3

110 Ledelse af passagerer og andet personel under nødsituationer Etablering og opretholdelse af effektiv kommunikation Krisestyring, psykiske chockreaktioner, psykisk førstehjælp Øvelse i ledelse under stress 8, tilrettelæggelse af båd- og brandøvelser (1 kursusdag): Gennemgang af nationale og internationale krav til skibsorganisationen i katastrofesituationer. Med udgangspunkt i erfaringer fra såvel tidligere skibsulykker som deltagernes egne erfaringer, klarlægges nøgle- og problemområder ved etablering af en velfungerende skibsorganisation til imødegåelse af krise- og katastrofesituationer. Øvelser i tilrettelæggelse af hensigtsmæssige øvelser i hverdagen om bord. Grundlitteratur - Undervisningsform Undervisningsformen på kursus er efter kursusstedets valg. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikkebestået Referencer Kurset opfylder 6, bilag 6, pkt. 4, samt 7 og 8 i Bekendtgørelse nr 232 af 24/04/2002 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. BJ-III Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. BS-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Valgfag - RO/RO-passagerskibe Side 2 af 3

111 BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - RO/RO-passagerskibe Side 3 af 3

112 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Robot I - basci Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Tilstedeværelse alternativt følge underviserens henvisninger. Formål Formålet med Robot 1 er at give deltageren et grundlæggende kendskab til robotteknologi med fokus på autonome robotter. Målbeskrivelse og taksonomi Den studerende skal efter kurset være i stand til: at klassificere robotter at forslå valg af sensorer at finde løsningerne på simple autonome robotapplikationer. Grundlitteratur Valgfag - Robot I - basic Side 1 af 2

113 Aftales med underviseren. Undervisningsform Undervisningen bliver afviklet som 25 % klasseundervisning og 50 % vejlederstøttet arbejde med praktiske øvelser. 25 % selvstædigt arbejde med teori og praktiske øvelser. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Robot I - basic Side 2 af 2

114 STUDIEPLAN Fagemne: Valgfag - Robot II offline programmering Studieordning: BM-II & SE-I Holdbetegnelse: BM & SE(MCH+SCH) Fagemne nr.: Ansvarligt studieteam: Team Specialisering Antal ECTS: 2 Gyldig fra: Godkendt: VTA Udgået: Forudsætninger for start og bedømmelse Start: - Bedømmelse: Tilstedeværelse alternativt følge underviserens henvisninger. Formål Formålet med Robot 2 er at give deltageren et grundlæggende kendskab til industrirobotter. Målbeskrivelse og taksonomi Den studerende skal have forståelse for: opbygning af en robotcelle robottens koordinatsystemer Den studerende skal efter kurset kunne: teachboxprogrammere en industrirobot. vurdere sikkerheden på en robotcelle og foreslå sikkerhedsløsninger. anvende offline programmerings software Valgfag - Robot II offline programmering Side 1 af 2

115 Grundlitteratur Aftales med underviseren. Undervisningsform Undervisningen bliver afviklet som webbaseret selvstudie, samt klasseundervisning med vejlederstøttet arbejde med praktiske øvelser. Bedømmelse Evaluering: Løbende bedømmelse Karakter: Bestået/ikke bestået Referencer BM-II Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om maskinmesteruddannelsen. SE-I Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om skibsofficersuddannelsen. Kvalifikationskrav for underviser - Valgfag - Robot II offline programmering Side 2 af 2

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Juniorofficersuddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Juniorofficersuddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Juniorofficersuddannelsen) Version 3.3 af 27. januar 2014 Version 3.3 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Studieordning

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 1.0 af 28. januar 2013 side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.2 af 19. august 2013 Version 2.2 af 19. august 2013 Side 1 af 22 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse Seniorofficersuddannelse som skibsfører Seniorofficersuddannelse som maskinchef Seniorofficersuddannelse som skibschef

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 3.10(B) af 17. august 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse Seniorofficersuddannelse som skibsfører Seniorofficersuddannelse som maskinchef Seniorofficersuddannelse som skibschef

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Navigation, maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Navigation, maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Navigation, maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 1.0 af 28. januar 2013 side 1 af 38 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.50 af 17. august 2015 side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse Seniorofficersuddannelse som skibsfører Seniorofficersuddannelse som maskinchef Seniorofficersuddannelse som skibschef

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.61 af 17. august 2015 Version 2.61 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.2 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 9 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) 038-01 Procedure for afvikling af 1. Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge retningslinier for afvikling af den afsluttende

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 3.11(A) af 17. august 2015 Side 1 af 23 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Juniorofficersuddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Juniorofficersuddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Juniorofficersuddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 3.80 (B) af 22. august 2016 Side 1 af 24 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning. for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører

Studieordning. for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse Seniorofficersuddannelse som skibsfører Seniorofficersuddannelse som maskinchef Seniorofficersuddannelse som skibschef

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 3.70 (A) af 1. februar 2016 Side 1 af 23 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.90 af 30. januar 2017 Version 2.90 af 30. januar 2017 Side 1 af 27 Studieordning for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studieordning. for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører

Studieordning. for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. Seniorofficersuddannelse som skibsfører Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse Seniorofficersuddannelse som skibsfører Seniorofficersuddannelse som maskinchef Seniorofficersuddannelse som skibschef

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 3.80 (A) af 22. august 2016 Side 1 af 25 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere