Metodekrav for tørstof og glødetab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodekrav for tørstof og glødetab"

Transkript

1 Metodekrav for tørstof og glødetab Mulighed for anvendelse af DS/EN og DS/EN sideløbende med DS 204 Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 2015

2 Titel: Projektgruppe: Metodekrav for tørstof og glødetab. Mulighed for anvendelse af DS/EN og DS/EN sideløbende med DS 204 Udgiver: Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Redaktion: Eurofins Miljø A/S Ulla Lund (Projektansvarlig) Maj-Britt Fruekilde (Kvalitetssikring) År: ISBN nr Må citeres med kildeangivelse. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger. Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt QA dato Rapport (Endelig) UOL MBF MBF Metodekrav for tørstof og glødetab

3 Indhold Forord... 5 Sammenfatning... 7 Summary Indledning Krav til måling af tørstof og glødetab Beskrivelse af standarder for måling af tørstof og glødetab Tørstof Usikkerhedsbidrag fra afvejning Glødetab Analysekvalitet Tørstof Glødetab Diskussion Tørstof Glødetab Konklusion Tørstof Glødetab Litteratur Bilag Metodekrav for tørstof og glødetab 3

4 4 Metodekrav for tørstof og glødetab

5 Forord Denne rapport er udarbejdet af Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger som et led i referencelaboratoriets bistand til Naturstyrelsens arbejde med krav til analysekvalitet. Bestemmelse af tørstof indgår i mange analyseprogrammer enten som en parameter, der i sig selv giver information om en prøve, eller som en hjælpeparameter, der anvendes til omregning af prøvens indhold af andre parametre sådan at slutresultatet bliver uafhængigt at prøvens indhold af fugt. Enkelte programmer omfatter desuden bestemmelse af glødetab. I alle tilfælde er det vigtigt, at resultatet af tørstof- eller glødetabsbestemmelser er sammenlignelige på tværs af laboratorier. Bestemmelse af tørstof og glødetab giver varierende resultatet afhængig af den metode, der anvendes. Forhold med indflydelse på måleresultatet er temperatur og tid under tørre- hhv. glødeprocessen samt metode til beslutning af om prøven er helt tør. Det anvendte apparatur kan ligeledes have betydning for bestemmelse af tørstof, f.eks. anvendelse af en konventionel ovn i forhold til en tørreprocesse, der foregår i mikrobølgeovn. I kvalitetsbekendtgørelsen /1/ findes derfor krav til den anvendte metode til tørstofbestemmelse i Grundvand Drikkevand Returskyllevand fra svømmebassin Jord Fersk og marint sediment Sediment til klapning Spildevandsslam Skaldyr og Anden biota. For fersk og marint sediment findes desuden krav til metode for bestemmelse af glødetab. Nærværende rapport sammenligner standardiserede metoder til bestemmelse af tørstof og glødetab for at belyse om flere metode kan forventes at give sammenlignelige resultater. Metodekrav for tørstof og glødetab 5

6 6 Metodekrav for tørstof og glødetab

7 Sammenfatning Kvalitetsbekendtgørelsen (nuværende bkg. 231 af 15. marts 2014) indeholder krav til metodevalg for bestemmelse af tørstof i prøver af vand (grundvand, drikkevand og returskyllevand fra svømmebassin), faststof (jord, fersk og marint sediment, sediment til klapning og spildevandsslam) samt prøver af biologisk materiale (skaldyr og anden biota). Kravet er beskrevet i metodedatablad M029, og kravet er anvendelse af DS 204 (seneste udgave) med mulighed for at anvende frysetørring for visse prøvetyper forudsat, at der vises overensstemmelse mellem anvendt metode og DS 204. Metodedatabladet, M029, og DS 204 omfatter bestemmelse af både tørstof og glødetab. I kvalitetsbekendtgørelsen er glødetab alene en parameter i fersk og marint sediment. Siden udgivelse af metodedatabladet er der udkommet en ny standard til bestemmelse af tørstof i faste prøvetyper, nemlig DS/EN I tilslutning hertil er udgivet en standard for bestemmelse af glødetab, DS/EN Nærværende rapport undersøger muligheden for at åbne for anvendelse af den nyere standard, DS/EN til bestemmelse af tørstof i alle de nævnte prøvetyper og DS/EN til bestemmelse af glødetab i fersk og marint sediment. Dette gøres ved dels at sammenligne de enkelte trin i de to metoder og dels at sammenligne information om den generelle analysekvalitet, der er dokumenteret for de to metoder. Tørstof DS 204 er sammenlignet med DS/EN for bestemmelse af tørstof på følgende punkter: anvendelsesområde, apparatur, inddampningsskål, specifikation af temperatur ved tørring, tørring af inddampingsskål inden afvejning, prøvemængde, tørreproces, beregning, vejenøjagtighed og generel analysekvalitet. Referencelaboratoriet vurderer, at de fleste punkter ikke har forskelle af betydning for sammenlignelighed mellem resultater opnået ved de to metoder. DS/EN åbner for anvendelse af andre systemer til tørring forudsat at sammenlignelighed med resultater opnået med de specificerede udstyr er vist. Metoden har lidt flere specifikationer af tørreprocessen, og processen er mere arbejdskrævende, men også med potentiale for at afslutte tørringen hurtigere end DS 204. DS/EN kan ikke anvendes til vandprøver. Samlet set vurderes det, at det må forventes, at de to metoder, DS 204 og DS/EN 15934, giver sammenlignelige resultater for tørstof i faste prøver. Det anbefales, at der i metodedatablad M029 åbnes for anvendelse af DS/EN til bestemmelse af tørstof i jord, fersk og marint sediment, sediment til klapning, spildevandsslam, skaldyr og anden biota. Glødetab DS 204 er sammenlignet med DS/EN for bestemmelse af glødetab på følgende punkter: anvendelsesområde, apparatur, inddampnings-/glødeskål, specifikation af temperatur ved glødning, glødning af inddampings-/glødeskål inden afvejning, prøvemængde, glødeproces, beregning og generel analysekvalitet. Krav til vejenøjagtighed er ens for tørstof og glødetab i DS 204 og i DS/EN 15934/DS og EN Konklusionen for tørstof er derfor også konklusionen for glødetab på dette punkt. Referencelaboratoriet vurderer, at de fleste punkter ikke har forskelle af betydning for sammenlignelighed mellem resultater opnået ved de to metoder. DS/EN har lidt flere specifikationer af glødeprocessen end DS 204. Samlet set vurderes det, at det må forventes, at de to metoder, DS 204 og DS/EN 15935, giver sammenlignelige resultater for glødetab i faste prøver. Metodekrav for tørstof og glødetab 7

8 Det anbefales, at der i metodedatablad M029 åbnes for anvendelse af DS/EN til bestemmelse af glødetab i jord, fersk og marint sediment, sediment til klapning og spildevandsslam. I forhold til kvalitetsbekendtgørelsen er bestemmelse af glødetab kun relevant for fersk og marint sediment. 8 Metodekrav for tørstof og glødetab

9 Summary The Danish regulation on requirements for quality of environmental measurements (present reg. no. 231 of 15. March 2014) includes requirements for method to be used for total solids in water (ground water, drinking water and water from swimming pools), dry matter in solid matrices (soil, sediment from fresh and marine waters, sediment for dumping and waste water sludge) as well as dry matter in samples of biological origin (shellfish and other biota). The requirement is describe in method sheet no. M029. The method required is Danish Standard, DS 204 (most recent edition). For some matrices it is allowed to use freeze drying provided that comparability with results using DS 204 is established. The method sheet, M029, as well as DS 204 cover determination of dry matter / total solids as well as loss on ignition. Requirements for quality of loss on ignition are only given in Danish regulations for sediment [ from fresh and marine waters. After release of the method sheet, two international standards for dry matter and loss on ignition in solid samples have been published, EN for dry matter and EN for loss on ignition. The present report investigates the possibility for use of the two new standards, EN for dry matter in all matrices mentioned in the method sheet and EN for loss on ignition in sediment from fresh and marine waters. The procedure used is a comparison of the steps in the present and the new method as well as comparison of the quality of analysis documented for the methods. Dry matter DS 204 is compared to EN for determination of dry matter on these points: scope, equipment, evaporating dish, specification of temperature for the drying step, drying procedure for the evaporating dish prior to weighing of sample, amount of sample, drying procedure, calculation, accuracy of weighing, and general quality of analysis. The Reference Laboratory s assessment is that most of the points mentioned are without significant influence on comparability between results obtained by each of the two methods. EN includes an option for using drying equipment other than that specified in the standard, provided that comparability to results obtained using the specified equipment is established. The method is slightly more specific in the description of the drying process and the process requires more work than DS 204. On the other hand EN includes a possibility for a faster drying process than DS 204. EN cannot be used for aqueous samples. The overall assessment is that it is expected that the two methods, DS 204 and EN 15934, give comparable results for dry matter in solid samples. It is recommended that EN be added to method sheet M029 for determination of dry matter in soil, sediment from fresh and marine waters, sediment for dumping, waste water sludge, shellfish and other biota. Loss on ignition DS 204 is compared to EN for determination of loss on ignition on these points: scope, equipment, evaporating dish / crucible, specification of temperature for the combustion step, heating of the crucible prior to weighing of sample, amount of sample, combustion procedure, calculation, and general quality of analysis. The requirements for accuracy of weighing are identical for dry matter and loss in ignition in DS 204 as well as in EN 15934/DS and EN The conclusion for dry matter is therefore also valid for loss on ignition in this regard. The Reference Laboratory s assessment is that most of the points mentioned are without significant influence on comparability between results obtained by each of the two methods. EN is slightly more specific in the description of the combustion process than DS 204. Metodekrav for tørstof og glødetab 9

10 The overall assessment is that it is expected that the two methods, DS 204 and EN 15935, give comparable results for loss on ignition in solid samples. It is recommended that EN be added to method sheet M029 for determination of loss on ignition in soil, sediment from fresh and marine waters, sediment for dumping, and waste water sludge. Requirements for quality of loss on ignition are only given in Danish regulations for sediment from fresh and marine waters. 10 Metodekrav for tørstof og glødetab

11 1. Indledning Kvalitetsbekendtgørelsen /1/ indeholder krav til metodevalg for bestemmelse af tørstof i prøver af vand (grundvand, drikkevand og returskyllevand fra svømmebassin), faststof (jord, fersk og marint sediment, sediment til klapning og spildevandsslam) samt prøver af biologisk materiale (skaldyr og anden biota). Kravet er beskrevet i metodedatablad M029 /2/ og kravet er anvendelse af DS 204 (seneste udgave)/3/ med mulighed for at anvende frysetørring for visse prøvetyper forudsat, at der vises overensstemmelse mellem anvendt metode og DS 204. Metodedatabladet, M029, og DS 204 omfatter bestemmelse af både tørstof og glødetab. I kvalitetsbekendtgørelsen er glødetab alene en parameter i fersk og marint sediment. Siden udgivelse af metodedatabladet er der udkommet en ny standard til bestemmelse af tørstof i faste prøvetyper, nemlig DS/EN /4/. I tilslutning hertil er udgivet en standard for bestemmelse af glødetab, DS/EN /5/. Nærværende rapport undersøger muligheden for at åbne for anvendelse af den nyere standard, DS/EN til bestemmelse af tørstof i alle de nævnte prøvetyper og DS/EN til bestemmelse af glødetab i fersk og marint sediment. Metodekrav for tørstof og glødetab 11

12 2. Krav til måling af tørstof og glødetab Kvalitetsbekendtgørelsen omfatter som nævnt krav om anvendt metode og desuden krav til kvaliteten af de udførte målinger. Kvalitetskravene udtrykkes som Ekspanderet måleusikkerhed som absolut værdi (Uabs) Ekspanderet måleusikkerhed som en relativ værdi (Urel) I den gældende kvalitetsbekendtgørelse findes desuden aktionsværdier for total standardafvigelse (absolut og relativ værdi), men da disse sandsynligvis vil blive fjernet i kommende version af bekendtgørelsen, er det valgt at undlade at tage disse i betragtning. Tabel 1 Krav til kvaliteten af tørstofbestemmelser Prøvetype Enhed Uabs Urel Metode Grundvand, drikkevand, returskyllevand fra svømmebassin mg/l 30 15% M029 Jord, fersk og marint sediment, sediment til klapning g/kg 10 15% M029 Spildevandsslam g/kg 1 15% M029 Skaldyr, anden biota g/kg 1 15% M029 De to krav til ekspanderet måleusikkerhed skal forstås sådan, at det krav, der ved et givet måleresultat er det mest lempelige, er det, der er gældende for resultatet. Det betyder, at kravet til Uabs vil være relevant ved lavere koncentrationer, mens kravet til Urel er relevant ved højere koncentrationer. For glødetab er de tilsvarende krav vist i Tabel 2. Tabel 2 Krav til kvaliteten af glødetabsbestemmelser Prøvetype Enhed Uabs Urel Metode Fersk og marint sediment g/kg TS* 3 15% M029 * TS: tørstof Både tørstof og glødetab skal bestemmes i henhold til metodedatablad M029. Metodedatabladet definerer, at begge parametre bestemmes i henhold til DS 204. Sediment og biologisk materiale kan alternativt tørres ved frysetørring, og laboratoriet skal i så fald have vist overensstemmelse mellem tørring ved frysetørring og som beskrevet i DS Metodekrav for tørstof og glødetab

13 3. Beskrivelse af standarder for måling af tørstof og glødetab 3.1 Tørstof DS/EN indeholder to måleprincipper: Metode A, som er tørring ved 105 C, eller Metode B, som er bestemmelse af vandindhold ved Karl-Fischer-titrering. Metode B er principielt forskellig fra DS 204. I DS/EN findes en sammenligning mellem standardens principper, hvor det ses, at de ikke altid giver sammenlignelige resultater. Metode B vil ikke blive yderligere behandlet i nærværende rapport. Hovedpunkterne i metoderne er sammenlignet nedenfor (Tabel 3). I tabellen er punkter, hvor de to standarder er forskellige, vist med rød farve. Tabel 3 Sammenligning af tørstofbestemmelse i henhold til DS 204 og DS/EN 15934, metode A Anvendelsesområde Apparatur Inddampningsskål DS 204 DS/EN Alle vandtyper, slam og sedimenter Den mindste mængde tørstof, som kan bestemmes er 0,02 g/l eller 0,02 g/kg. Ventileret tørreskab, som kan holde en temperatur på 105 C ± 3 C, varmebad, IR-lampe. Tilladte materialer er platin, nikkel, kvarts, porcelæn, glas eller plast som tåler opvarmning til 130 C. Slam, behandlet bioaffald, jord og affald Kan anvendes til prøver, som indeholder mere end 1% tørstofmængde Termostatstyret tørresystem, som kan holde en temperatur på 105 C ± 5 C, f.eks. tørreovn, IR-system, halogenlampesystem. Andre systemer end de tre nævnte kan anvendes forudsat at det er vist, at de giver sammenlignelige resultater. Egnede materialer er metaller, kvarts, keramik eller borosilikatglas. Foreskreven temperatur på 105 C ± 3 C 105 C ± 5 Procedure En tom beholder tørres ved den foreskrevne temperatur i 1 time. Den afkøles i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg. En tom beholder tørres ved den foreskrevne temperatur i mindst 30 min. Den afkøles i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 1 mg. Vandprøver: et repræsentativt volumen afmåles med en nøjagtighed på 2% og overføres til beholderen. Volumen vælges så det giver en tørstofmængde på mellem 20 og 500 mg. Slam og sedimentprøver: en repræsentativ prøve afvejes i En repræsentativ prøve afvejes i beholderen med en nøjagtighed på 1 mg. Prøvemængden vælges så den giver en tørstofrest på mindst 0,5 g. Metodekrav for tørstof og glødetab 13

14 DS 204 DS/EN beholderen med en nøjagtighed på 2 mg. Prøvemængden vælges så den giver en tørstofmængde på ikke over 500 mg. Prøven tørres ved den foreskrevne temperatur i 20 timer i et ventileret tørreskab, afkøles i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg. Prøven tørres ved den foreskrevne temperatur til den forekommer tør, typisk natten over. Den tørrede prøve afkøles i ekssikkator og vejes første gang. Prøven tørres yderligere i 1 time, afkøles og vejes igen. Hvis forskellen i vægt mellem første og anden vejning er mindre end 0,5% af den første værdi eller 2 mg (den største værdi anvendes) kan prøven anses for tør. Hvis ikke gentages tørreprocessen. Hvis der ikke opnås konstant vægt efter tre tørrecyklusser, forudsat at de tilsammen er tørret mindst 16 timer, stoppes processen og resultatet af den sidste vejning anvendes. En tørretid på 16 timer er tilstrækkeligt. Standarden beskriver håndtering af prøver, der danner en tør skal, som indeslutter materiale, der fortsat er vådt. Beregning X = (a b)/c X = (a b)/(f b), hvor f = c + b De væsentligste forskelle mellem de to metoder er markeret med rødt. Forskellene vurderes nedenfor: Anvendelsesområde: DS 204 har alle vandtyper under sit anvendelsesområde, mens DS/EN ikke kan anvendes til vandprøver. På den anden side omfatter DS/EN jord. Forskellen vedrørende vand betyder, at DS/EN ikke fuldstændig kan erstatte DS 204. Det vurderes, at DS 204 har været anvendt til jord i så lang tid, at det ikke har betydning at jord ikke er beskrevet i anvendelsesområdet. Da DS/EN ikke har vand i sit anvendelsesområde vil sammenligningen herefter være koncentreret om faststof-prøver. Apparatur: i DS 204 specificeret anvendelse af ventilleret tørreskab, hvilket ikke er tilfældet i DS/EN 15934, hvor der til gengæld åbnes for andre systemer til tørring end tørreskab. Ved bestemmelse af tørstof i vandprøver skal store mængder vand fordampes, og det er derfor vigtigt, at der anvendes et ventilleret tørreskab til at sikre bortskaffelse af den dannede vanddamp, da tørring ellers vil tage urimeligt lang tid. Da DS 204 desuden arbejder med en fast tørretid, hvor der ikke er kontrol af om prøven reelt er tør, er dette forhold væsentligt ved anvendelse af DS 204. Faste prøver indeholder typisk mindre vand end vandprøver. Dog kan slamprøver have et betydeligt vandindhold. DS/EN omfatter alene faste prøver hvorfor den manglende specifikation af ventilation i tørreskab vurderes som mindre betydende. Samtidig kræves gentagen vejning til sikring af, at prøven reelt er tør. 14 Metodekrav for tørstof og glødetab

15 De alternative tørresystemer (IR eller halogenlampe, varmebad) er åbne systemer, hvorfor vanddamp løbende bortskaffes. Samlet set vurderes det, at forskellene i krav til tørresystem ikke i sig selv vil føre til mangel på sammenlignelighed mellem resultater opnået ved DS 204 og DS/EN 15934, forudsat at DS/EN ikke anvendes uden for standardens angivne anvendelsesområde. Inddampningsskål: De tilladte hhv. egnede materialer i de to standarder er stort set identiske bortset fra, at DS 204 giver mulighed for anvendelse af varmebestandig plast. Foreskreven temperatur: Foreskreven temperatur ved tørring er ens i de to standarder, men DS 204 angiver snævrere tolerance for tørretemperaturen end DS/EN Hvis forskellen har betydning vil det vise sig ved større spredning mellem resultater fra forskellige laboratorier. Procedure, tørring af beholder inden afvejning: Der er forskel på krav til afvejningsnøjagtighed i de to standarder. Den type forskelle findes flere steder i proceduren og vil blive behandlet samlet nedenfor. De to standarder har desuden forskellige tørretider for beholderen inden afvejning af prøve: DS 204 foreskriver tørring i 1 time mens DS/EN foreskriver mindst 30 min. Det er Referencelaboratoriets vurdering, at de foreskrevne materialer kun kan optage meget små mængder vand og vil have nået konstant vægt allerede efter tørring i ½ time, som foreskrevet i DS/EN Forskellen skønnes derfor ikke at have betydning for sammenlignelighed mellem resultater opnået med de to standarder. Procedure, afvejning/afmåling af prøve: Forskellene mellem de to standarder ligger i krav til nøjagtighed ved afvejning, hvilket behandles samlet for alle afvejninger nedenfor, samt i specifikation af den afvejede mængde. DS 204 specificerer, at der skal afvejes en mængde prøve, som giver en tørstofmængde på ikke over 500 mg, hvorimod DS/EN specificerer en afvejet mængde svarende til en tørstofmængde på mindst 500 mg. Der skal således efter specifikationen afvejes mere prøve iht. DS/EN end iht. DS 204. Af praktiske grunde inddampningsskålens størrelse og den tid, der er nødvendig til opnåelse af konstant vægt må det forventes, at der i praksis stiles mod en afvejet mængde som giver en tørstofmængde i nærheden af 500 mg. Betydningen af den afvejede mængde vil blive undersøgt nedenfor sammen med specifikationer af nøjagtighed ved afvejning. Procedure, tørring: DS 204 opererer med en fast tørretid på 20 timer. DS/EN derimod foreskriver mindst to stop i tørreprocessen, hvor prøven vejes, sådan at det kontrolleres, at konstant vægt opnås. Kun hvor konstant vægt ikke kan opnås foreskrives en tørretid på mindst 16 timer. DS/EN indeholder også beskrivelse af håndtering af prøver, der danner en tør skal. DS/EN er på dette punkt en mere omstændelig, men også en sikrere standard, og den giver mulighed for hurtigere afslutning af analysen for prøver, der hurtigt opnår konstant vægt. DS/EN s specifikation af at 16 timers tørring er tilstrækkeligt sammenholdt med DS 204 s specifikation af 20 timers tørring betyder efter Referencelaboratoriets vurdering, at de to standarders procedure for tørring er ækvivalente. Dog kan prøver, der danner en skal, hvilket f.eks. kan være slam, give forskellige resultater, med mindre laboratorier, der anvender DS 204, af egen drift træffer forholdsregler til sikring af, at prøven er tørret til bunds. Beregning: Beregningsformlerne har forskelligt udseende i de to standarder, men er ens, idet formlen i DS 204 forudsætter, at vægten er tareret efter vejning af inddampningsskålen, hvilket ikke er tilfældet i DS/EN Slutresultatet er det samme og forskellen har ikke indflydelse på usikkerhedsbidrag fra vejningen, idet usikkerhedsbidraget fra tarering med stor sandsynlighed er det samme som usikkerhedsbidraget fra vejning af inddampningsskålen. Afvejningsnøjagtighed behandles i et separat afsnit nedenfor, idet det samlede usikkerhedsbidrag fra afvejningerne beregnes. Metodekrav for tørstof og glødetab 15

16 3.1.1 Usikkerhedsbidrag fra afvejning I bestemmelse af tørstof indgår tre afvejninger samt en beslutning om valg af prøvemængde. I det følgende er usikkerhedsbidraget fra vejeprocesserne beregnet for en prøve med et lavt og et højt tørstofindhold. Desuden er usikkerhedsbidraget beregnet for forskellige valg af afvejet mængde, idet den afvejede mængde i standarderne specificeres som en vægtmængde, der fører til en tørstofmængde indenfor specificerede grænser. Usikkerhedsbidraget er beregnet alene for selve vægtens bidrag, mens f.eks. den menneskelige variation ved udførelse af vejningerne og prøvernes heterogenitet ikke er inddraget. De beregnede usikkerhedsbidrag er derfor kun en del af den samlede usikkerhed ved tørstofbestemmelse. Formålet med beregningerne er at undersøge 1) om specifikation af nøjagtighed ved afvejning har betydning for den samlede måleusikkerhed ved tørstofbestemmelse og 2) hvis bidraget har betydning, om der er forskel mellem de to standarder. Tørstofindhold og tørstofmængde Tørstofmængde er vægten af den analyserede prøve efter tørring. Tørstofmængden udtrykkes i g eller mg. Tørstofrest: Tørstofmængde benævnes i DS/EN tørstofrest Tørstofindhold er den analyserede prøves tørstofmængde udtrykt i forhold til den afvejede prøvemængde, f.eks. i g/kg eller %. Tørstofandel: Tørstofindhold benævnes i DS/EN tørstofandel. I DS 204 specificeres grænserne for tørstofmængde til ikke over 500 mg. I DS/EN specificeres, at tørstofmængden skal være mindst 500 mg. Som nævnt ovenfor er det sandsynligt, at der i praksis vil blive afvejet en prøvemængde, der svarer til tørstofmængde i nærheden af 500 mg. Her er valgt at undersøge usikkerhedsbidraget ved afvejede mængder, der er hhv. en faktor 5 under og over den afvejede prøvemængde, svarende til 500 mg tørstofmængde. Usikkerhedsbidraget fra afvejninger er herefter beregnet for seks scenarier for hver af de to standardmetoder: afvejede mængder, der fører til tørstofmængder på hhv. 100 mg, 500 mg og 2500 mg og hver af disse er sammenholdt med resultater for tørstofindhold i ydergrænserne af spektret for, hvad der måles i faste prøver. Ydergrænserne er sat til 95% for en meget tør prøve af f.eks. jord, mens undergrænsen er sat til 2% svarende til f.eks. en meget tynd slamprøve. Scenarierne er vist i oversigten i Tabel 4. I tabellen er indsat den afvejede prøvemængde, der for hvert tørstofindhold vil føre til den specificerede tørstofmængde. Tabel 4 Scenarier anvendt ved beregning af usikkerhedsbidrag fra afvejning. Tørstofindhold /Tørstofmængde / Afvejet prøvemængde 95% / 100 mg / 0,105 g 2% / 100 mg / 5,0 g 95% / 500 mg / 0,53 g 2% / 500 mg / 25 g 95% / 2500 mg / 2,6 g 2% / 2500 mg / 125 g Usikkerhedsbidraget som ekspanderet måleusikkerhed (k = 2) er herefter beregnet ved at anvende standardernes respektive specifikationer for nøjagtighed af afvejningerne. Specifikationerne er vist i oversigt nedenfor (Tabel 5). 16 Metodekrav for tørstof og glødetab

17 Tabel 5 Specifikation af nøjagtighed ved afvejning i DS 204 og DS/EN Specificeret nøjagtighed DS 204 DS/EN Inddampningsskål 0,1 mg 1 mg Afvejning af våd prøve 2 mg 1 mg Vejning efter tørring 0,1 mg Antaget samme nøjagtighed som for inddampningsskål, dvs. 1 mg Tara Antaget samme nøjagtighed som for inddampningsskål, dvs. 0,1 mg Ikke relevant Usikkerhedsbidraget er beregnet ud fra loven om fejlophobning, og der er anvendt et regneark der er publiceret af NMKL /6/. De beregnede usikkerhedsbidrag fra vejning for de seks scenarier og for hver af de to metoder er vist i Tabel 6. Beregningerne er vist i Bilag 1:, hvor de beregnede måleusikkerheder som absolutte tal også kan ses. Tabel 6 Usikkerhedsbidrag fra vejning for et udvalg af tørstofindhold og afvejede prøvemængder/tørstofmængder Usikkerhedsbidrag som relativ ekspanderet usikkerhed (k = 2) Tørstofindhold Tørstofmængde DS 204 DS/EN % 0,1 g 3,7% 2,7% 0,5 g 0,8% 0,6% 2,5 g 0,2% 0,1% 2 % 0,1 g 0,3% 2,8% 0,5 g 0,1% 0,6% 2,5 g 0,01% 0,1% Fra Tabel 1 vides, at kravet til relativ ekspanderet måleusikkerhed for hele tørstofbestemmelsen er 15%. I Tabel 6 er fire felter markeret med grå sværtning. Disse felter indeholder information, der er beregnet for forhold, der ligger uden for den pågældende standards specifikation af afvejet prøvemængde. DS 204 specificeret, at tørstofmængden højst må være 500 mg. Som det fremgår af tabellen ovenfor betyder anvendelse af en lille tørstofmængde et forøget bidrag til ekspanderet måleusikkerhed i forhold afvejning af en større prøvemængde, specielt hvis prøven har et højt tørstofindhold. Det skyldes at denne kombination medfører, at den afvejede prøvemængde bliver forholdsvis lille: 0,105 g, jf. Tabel 5. I forhold til kravet til ekspanderet måleusikkerhed for hele tørstofbestemmelsen (15%) er usikkerhedsbidraget fra vejeprocesserne ubetydeligt, også i dette tilfælde. En meget lille prøvemængde er dog ikke tilrådelig, da det vil være meget vanskeligt at udtage en repræsentativ delprøve til analyse. Dette forhold gælder uanset valg af målemetode. DS/EN specificerer, at der skal afvejes en prøvemængde, der giver en tørstofmængde på mindst 500 mg, dvs. 0,5 g. Indenfor metodens specificerede område fås usikkerhedsbidrag fra vejning mellem 0,1% og 0,6%, hvilket også er så små værdier, at de er helt uden betydning i forhold til kravet til maksimal måleusikkerhed i kvalitetsbekendtgørelsen. Forskellene i specifikation af nøjagtighed ved afvejning og specifikation af afvejet prøvemængde i relation til tørstofmængden mellem de to standarder må således forventes at være uden betydning for den opnåede analysekvalitet. Metodekrav for tørstof og glødetab 17

18 3.2 Glødetab Bestemmelse af glødetab er en integreret del af DS 204, mens bestemmelsen beskrives i en separat standard, DS/EN 15935, i den europæiske standard. Heri er det en forudsætning, at tørstofindhold forudgående er bestemt i henhold til DS/EN Glødetab bestemmes i praksis ved at bestemme gløderest og subtrahere denne fra prøvens startvægt. Tabel 7 Sammenligning af glødetabsbestemmelse i henhold til DS 204 og DS/EN Anvendelsesområde Apparatur DS 204 DS/EN Alle vandtyper, slam og Slam, behandlet bioaffald, jord, sedimenter affald og sediment. Den mindste mængde gløderest, som kan bestemmes er 0,02 g/l eller 0,02 g/kg Glødeovn, som kan holde en temperatur på 550 C ± 25 C Muffelovn eller tilsvarende, som kan holde en temperatur på 550 C ± 25 C Egnede materialer er nikkel, platin, porcelæn, kvarts Inddampnings-/glødeskål Tilladte materialer er platin, nikkel, kvarts, porcelæn Foreskreven temperatur 550 C ± 25 C 550 C ± 25 C Procedure En tom beholder tørres ved den foreskrevne temperatur i 1 time. Den afkøles i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg Vandprøver: et repræsentativt volumen afmåles med en nøjagtighed på 2% og overføres til beholderen. Volumen vælges så det giver en gløderest på mellem 20 og 500 mg. Slam og sedimentprøver: en repræsentativ prøve afvejes i beholderen med en nøjagtighed på 2 mg. Prøvemængden vælges så den giver en gløderest på ikke over 500 mg. Tørstof bestemmes i henhold til DS 204 Gløderest: Skålen med tørstof glødes ved den foreskrevne temperatur i 2 timer, afkøles i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg. En tom beholder glødes ved den foreskrevne temperatur i mindst 30 min. Den afkøles først på en metalplade og derefter i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 1 mg En repræsentativ prøve på mellem 0,5 g og 5 g afvejes i beholderen med en nøjagtighed på 1 mg. Tørstof bestemmes i henhold til DS/EN Gløderest: Skålen med tørstof glødes ved den foreskrevne temperatur i mindst 2 timer. Prøven afkøles først på en metalplade i nogle minutter og derefter i ekssikkator. Prøven vejes så snart stuetemperatur er opnået med en nøjagtighed på 1 mg. Lagtykkelsen for prøven bør ikke være over 5 mm. Bestemmelse af tørstof og glødetab kan foretages som to separate operationer. 18 Metodekrav for tørstof og glødetab

19 Forholdsregler for prøver med højt indhold af flygtige stoffer DS 204 DS/EN Hvis der stadig er sorte Hvis der stadig er sorte partikler tilbage i prøven kan partikler tilbage i prøven kan prøven fugtes med nogle prøven fugtes med nogle dråber dråber ammoniumnitratopløsning og ammoniumnitratopløsning og glødningen fortsættes i 30 glødningen fortsættes. Tiden er minutter. ikke specificeret. Ingen. Tørstof skal bestemmes i henhold til DS/EN 15934, metode B og glødetab bestemmes direkte på den våde prøve. Efter afvejning fjernes flygtige stoffer fra prøven ved henstand i stinkskab. Prøver med højt indhold af brændbare stoffer afbrændes i stinkskab inden bestemmelsen. Prøven sættes i en kold muffelovn, temperaturen øges til det foreskrevne niveau og holdes i 1 time. Prøve og glødeskål behandles i øvrigt efter de generelle bestemmelser. Beregning X = (d b)/c X = (d b)/(g b), hvor g = c + b De væsentligste forskelle mellem de to metoder er markeret med rødt. Forskellene vurderes nedenfor: Anvendelsesområde: DS 204 har alle vandtyper under sit anvendelsesområde, mens DS/EN ikke kan anvendes til vandprøver. Det er dog ikke sædvandligt at bestemme glødetab i vandprøver og sammenligningen omfatter derfor alene faste prøver. Apparatur: Ingen forskel. Inddampnings-/glødeskål: Ingen forskel. Foreskreven temperatur: Ingen forskel. Procedure, glødning af beholder inden afvejning: Der er forskel på krav til afvejningsnøjagtighed i de to standarder. Forskellene er de samme som for bestemmelse af tørstof. De to standarder har desuden forskellige glødetider for beholderen inden afvejning af prøve: DS 204 foreskriver glødning i 1 time mens DS/EN foreskriver mindst 30 min. Det er Referencelaboratoriets vurdering, at de foreskrevne materialer kun kan optage meget små mængder vand og organiske stoffer, og vil have nået konstant vægt allerede efter glødning i ½ time, som foreskrevet i DS/EN Forskellen skønnes derfor ikke at have betydning for sammenlignelighed mellem resultater opnået med de to standarder. Procedure, afvejning/afmåling af prøve: Forskellene mellem de to standarder ligger i krav til nøjagtighed ved afvejning, hvilket behandles samlet for alle afvejninger nedenfor, samt i specifikation af den afvejede mængde. DS 204 specificerer, at der skal afvejes en mængde prøve, som giver en gløderest på ikke over 500 mg, hvorimod DS/EN specificerer afvejning af mellem 0,5 og 5 g prøve. Metoden til specificering af prøvemængde er forskellig, og de to typer af Metodekrav for tørstof og glødetab 19

20 specifikation kan kun sammenlignes, hvis prøvens gløderest kendes. Begge specifikationer forudsætter erfaring med forventet gløderest i en prøve med et givet udseende eller en given oprindelse. Det forventes ikke, at forskellen vil give anledning til forskelle i analysekvalitet eller sammenlignelighed. Procedure, tørstofbestemmelse: der henvises til bestemmelser i samme standard (DS 204) eller søsterstandard (DS/EN 15934). Se afsnit 3.1 for beskrivelse af forskelle i tørstofbestemmelse. Procedure, glødning: Begge standarder opererer med en glødetid på 2 timer. Dog foreskriver DS/EN mindst 2 timer, hvorfor glødetiden kan være længere. DS/EN har en bestemmelse om maksimal lagtykkelse, som ikke findes i DS 204. Bestemmelsen har til hensigt at sikre fuldstændig foraskning af prøven. De to metoder har næsten identiske bestemmelser for fremgangsmåde, hvis prøven ikke er fuldstændig forasket (sorte partikler i prøven). Prøver med højt indhold af flygtige stoffer: I DS/EN findes beskrivelse af hvordan sådanne prøver skal behandles, hvilket ikke er tilfældet i DS 204. Prøver med højt indhold af flygtige stoffer vil typisk være affald, som er omfattet af anvendelsesområdet for DS/EN 15935, men ikke for DS 204. Affald er ikke dækket af metodedatablad M029, hvorfor denne forskel skønnes uden relevans for metodedatabladet. Beregning: Beregningsformlerne har forskelligt udseende i de to standarder, men er ens, idet formlen i DS 204 forudsætter, at vægten er tareret efter vejning af inddampningsskålen, hvilket ikke er tilfældet i DS/EN Slutresultatet er det samme og forskellen har ikke indflydelse på usikkerhedsbidrag fra vejningen, idet usikkerhedsbidraget fra tarering med stor sandsynlighed er det samme som usikkerhedsbidraget fra vejning af inddampningsskålen. Afvejningsnøjagtighed er behandlet ovenfor for tørstof. Specifikationerne af nøjagtighed for afvejning er de samme for tørstof og glødetab. Selv om gløderesten er et mindre tal end tørstofmængden, og ofte et væsentligt mindre tal, er usikkerhedsbidraget fra vejeprocesserne så små i forhold til den krævede måleusikkerhed for bestemmelsen af både tørstof og glødetab (ekspanderet måleusikkerhed 15%), at det vurderes, at forskelle i specifikationer til afvejningsnøjagtigheden er uden betydning for de to metoders sammenlignelighed. 20 Metodekrav for tørstof og glødetab

21 4. Analysekvalitet Data fra præstationsprøvninger eller metodeafprøvninger kan give information om den generelle analysekvalitet. Præstationsprøvninger og metodeafprøvninger giver bl.a. information om variationskoefficient (CV) eller standardafvigelse (S) for reproducerbarhed. Variationskoefficient hhv. standardafvigelse for reproducerbarhed indeholder forskelle mellem de deltagende laboratoriers håndtering af en given analyse, og det er almindeligt at antage, at den er en maksimumsværdi for hvad standardusikkerheden på den pågældende analyse kan være. CVR og SR kan derfor sammenlignes med krav til henholdsvis Urel og Uabs i kvalitetsbekendtgørelsen ganget med 0,5 for at omsætte fra ekspanderet måleusikkerhed til standardusikkerhed. Det er tilstrækkeligt, at kravet til enten CVR eller SR er opfyldt. Det er derfor først undersøgt om krav til CVR kan overholdes, og hvis det ikke er tilfældet, er set på om krav til SR overholdes. Der findes data fra mange prøvetyper, men da DS/EN og DS/EN alene kan komme på tale til analyse af faststof-prøver, er data for f.eks. drikkevand og grundvand ikke medtaget i nedenstående sammenligning. 4.1 Tørstof I årene indtil 2006 blev afholdt danske præstationsprøvninger, hvor flertallet af deltagere anvendte DS 204 som analysemetode til tørstof og glødetab. Data for perioden er vist i Tabel 8. I disse præstationsprøvninger har alle eller næsten alle deltagere anvendt DS 204, hvorfor vurderingen antages at være dækkende for DS 204. Tabel 8 Analysekvalitet for tørstof (g/kg) information fra præstationsprøvninger i perioden PRØVETYPE T N m Sr SL SR CVr CVL CVR REF Tørret slam ,0 8,04 4,38 9,16 0,8 0,5 1,0 /13/ ,3 2,52 5,07 5,66 0,3 0,5 0,6 /8/ ,0 2,47 14,46 14,67 0,3 1,5 1,6 /8/ ,3 0,77 9,62 9,65 0,1 1,0 1,0 /10/ ,3 1,57 9,89 10,01 0,2 1,0 1,1 /10/ ,4 0,23 12,3 12,3 0,0 1,4 1,4 /12/ ,0 1,12 11,3 11,4 0,1 1,3 1,3 /12/ Tørret jord ,3 2,03 0,51 2,09 0,2 0,1 0,2 /13/ ,13 0,91 0,92 0,0 0,1 0,1 /7/ ,5 0,59 1,16 1,31 0,1 0,1 0,1 /7/ ,0 0,30 0,55 0,63 0,0 0,1 0,1 /11/ ,3 0,49 1,13 1,23 0,0 0,1 0,1 /11/ Tørret sediment ,5 3,03-3,03 0,3-0,3 /13/ ,9 0,31 1,27 1,31 0,0 0,1 0,1 /9/ ,5 0,43 2,29 2,33 0,0 0,2 0,2 /9/ T: nominel værdi; N: antal deltagere; m: middelværdi; S: standardafvigelse for henholdsvis repeterbarhed, mellem laboratorier og reproducerbarhed; CV: variationskoefficient i %; REF: reference til præstationsprøvning (årstal og løbenummer) Krav til Urel er 15% for tørstof i både jord, slam og sediment, jf. Tabel 1. Hvis CVR er mindre end 7,5% kan metoden således antages at opfylde kravet. Det er tilfældet for alle prøvetyper. Det må dog bemærkes, at prøver til præstationsprøvning typisk er tørrede, findelte og homogeniserede. Resultater fra en præstationsprøvning medtager derfor ikke usikkerhedsbidrag fra heterogene prøver, hvilket sandsynligvis er den primære kilde til måleusikkerhed. Der er imidlertid særdeles god luft fra de opnåede CVR (mellem Metodekrav for tørstof og glødetab 21

22 0,1% og 1,6%) til kravværdien (7,5%), hvorfor det er sandsynligt, at resultater fra analyse efter DS 204 vil opfylde kravet til måleusikkerhed. Tilsvarende data findes for DS/EN stammende fra afprøvning af metoden. Data stammer fra metodestandarden /4/. Tabel 9 Analysekvalitet for tørstof (g/kg) bestemt efter DS/EN /4/. PRØVETYPE N m Sr SR CVr CVR Tørret slam ,7 3,3 6,1 0,34 0, ,7 2,3 4,9 0,24 0,51 Tørret jord ,8 1,3 3,9 0,14 0, ,9 0,8 1,3 0,08 0, ,6 1,0 4,5 0,10 0,48 Tørret sediment, uddybning ,3 2,6 6,6 0,39 0,98 Tørret kompost ,2 1,4 4,7 0,15 0, ,3 3,8 5,4 0,42 0,59 Bestemmelse af tørstof efter DS/EN giver variationskoefficienter for reproducerbarhed mellem 0,14% og 0,98%, dvs. på samme niveau som ved anvendelse af DS 204, jf. Tabel 8 og dermed også tilstrækkeligt til opfyldelse af krav til analysekvalitet. Værdierne for CVR for de to metoder ligger på samme niveau med tendens til lidt større CVR for slamprøver ved anvendelse af DS 204. Der er således ikke grund til at tro, at DS/EN s videre tolerancer for tørretemperatur, jf afsnit 3.1, giver anledning til dårligere sammenlignelighed mellem resultater fra forskellige laboratorier. 4.2 Glødetab I årene indtil 2006 blev afholdt danske præstationsprøvninger, hvor flertallet af deltagere anvendte DS 204 som analysemetode til tørstof og glødetab. Data for perioden er vist i Error! Reference source not found. for glødetab. I tabellen er medtaget data for både jord og sediment fordi datagrundlaget for sediment alene er beskedent. Tabel 10 Analysekvalitet for glødetab (g/kg TS) information fra præstationsprøvninger i perioden PRØVETYPE T N m Sr SL SR CVr CVL CVR REF Tørret jord 43, ,6 2,13 1,14 2,42 4,9 2,6 5,6 /13/ 10,7 9 10,6 0,31 1,23 1,26 2,9 11,5 11,9 /7/ 25, ,9 0,70 2,37 2,47 2,8 9,4 9,7 /7/ 11, ,9 0,40 0,92 1,01 3,7 8,4 9,2 /11/ 22,0 8 21,6 0,65 1,53 1,66 3,0 7,0 7,6 /11/ Tørret sediment 56, ,0 2,98 1,59 3,37 5,3 2,8 6,0 /13/ ,7 1,17 5,03 5,16 2,2 9,5 9,7 /9/ ,3 2,10 6,50 6,83 1,2 3,6 3,8 /9/ T: nominel værdi; N: antal deltagere; m: middelværdi; S: standardafvigelse for henholdsvis repeterbarhed, mellem laboratorier og reproducerbarhed; CV: variationskoefficient i %; REF: reference til præstationsprøvning (årstal og løbenummer) Krav til Urel er 15% og Uabs 3 g/kg TS for glødetab i fersk og marint sediment, som er de eneste prøvetyper, der har krav til parameteren. Det betyder, at metoden kan antages at opfylde kravet hvis CVR er mindre end 7,5% eller SR er mindre end 1,5 g/kg TS. Det ses i Tabel 10, at det er tilfældet for fem af de otte prøver, der er data for, mens det ikke er opfyldt for to jordprøver og én sedimentprøve. Hvor CVR er den bestemmende parameter varierer den mellem 3,8% og 9,7%, og hvor SR er bestemmende er den mellem 1,01 g/kg TS og 1,26 g/kg TS. CVR og SR er således i alle prøver forholdsvis tæt på kravværdien. Kravene til kvalitet af glødetabsbestemmelsen har været gældende siden Metodekrav for tørstof og glødetab

23 Tilsvarende data findes for DS/EN stammende fra afprøvning af metoden. Data stammer fra metodestandarden /5/. Data opgives også her for både jord og sediment (Tabel 11). Tabel 11 Analysekvalitet for glødetab (g/kg TS) bestemt efter DS/EN /5/. PRØVETYPE N m Sr SR CVr CVR Tørret jord 16 48,3 1,0 2,6 2,1 5, ,9 1,5 2,2 3,0 4, ,8 1,3 3,4 2,4 6,1 Tørret sediment, uddybning ,8 2,3 9,7 2,0 8,5 Undersøgelsen omfatter fire prøver med CVR mellem 4,4% og 8,5%. I en af de fire prøver kan kravet til analysekvalitet ikke overholdes. Analysekvaliteten for DS 204 og DS/EN er således sammenlignelig og ligger for begge metoder tæt på kravet til tilstrækkelig måleusikkerhed. I ca. ¼ af prøverne kan kravet ikke opfyldes. Metodekrav for tørstof og glødetab 23

24 5. Diskussion Generelt for både DS/EN (tørstof) og DS/EN (glødetab) gælder, at vandprøver ikke er inden for deres anvendelsesområde. Det kan derfor alene komme på tale at åbne for anvendelse af de to metoder til faststofprøver. Diskussionen nedenfor dækker derfor alene faststofprøver. 5.1 Tørstof Vurdering af betydningen af de enkelte punkter i DS 204 og DS/EN for sammenlignelighed er sammenfattet nedenfor på basis af beskrivelsen i afsnit 3.1 og 4.1. Anvendelsesområde: ingen forskelle af betydning. Apparatur: ingen forskelle af betydning. Inddampningsskål: ingen forskelle af betydning. Foreskreven temperatur: forskellige tolerancer, men i praksis uden betydning, jf. afsnit 4.1. Procedure, tørring af beholder inden afvejning: ingen forskelle af betydning. Procedure, afvejning af prøve: se nedenfor under vejenøjagtighed. Procedure, tørring: DS/EN giver mulighed for hurtigere afslutning af tørring og større sikkerhed for konstant vægt ved afslutning af tørring end DS 204, men er til gengæld mere arbejdskrævende. DS/EN har desuden beskrivelse af håndtering af prøver, der danner en tør skal, som kan omslutte endnu våd prøve. Beregning: ingen forskel. Vejenøjagtighed og afvejet prøvemængde: ingen forskelle af betydning. Analysekvalitet: ingen forskelle af betydning. Samlet set vurderes det, at det må forventes, at de to metoder, DS 204 og DS/EN 15934, giver sammenlignelige resultater for tørstof. DS/EN kan ikke anvendes til vandprøver. 5.2 Glødetab Vurdering af betydningen af de enkelte punkter i DS 204 og DS/EN for sammenlignelighed er sammenfattet nedenfor på basis af beskrivelsen i afsnit 3.2 og 4.2. Anvendelsesområde: ingen forskelle af betydning. Apparatur: ingen forskelle. Inddampnings-/glødeskål: ingen forskelle. Foreskreven temperatur: ingen forskelle. Procedure, glødning af beholder inden afvejning: ingen forskelle af betydning. 24 Metodekrav for tørstof og glødetab

25 Procedure, afvejning af prøve: ingen forskelle af betydning. Procedure, glødning: DS/EN specificerer en maksimal lagtykkelse under glødning og giver mulighed for, at bestemmelse af tørstof og glødetab kan udføres på to separate delprøver. I øvrigt ingen forskelle af betydning. Beregning: ingen forskel. Vejenøjagtighed og afvejet prøvemængde: ingen forskelle af betydning. Analysekvalitet: som for tørstof, dvs. ingen forskelle af betydning. Samlet set vurderes det, at det må forventes, at de to metoder, DS 204 og DS/EN 15935, giver sammenlignelige resultater for glødetab. Metodekrav for tørstof og glødetab 25

26 6. Konklusion 6.1 Tørstof DS 204 er sammenlignet med DS/EN for bestemmelse af tørstof på følgende punkter: anvendelsesområde, apparatur, inddampningsskål, specifikation af temperatur ved tørring, tørring af inddampingsskål inden afvejning, prøvemængde, tørreproces, beregning, vejenøjagtighed og generel analysekvalitet. Referencelaboratoriet vurderer, at de fleste punkter ikke har forskelle af betydning for sammenlignelighed mellem resultater opnået ved de to metoder. DS/EN åbner for anvendelse af andre systemer til tørring forudsat at sammenlignelighed med resultater opnået med de specificerede udstyr er vist. Metoden har lidt flere specifikationer af tørreprocessen, og processen er mere arbejdskrævende, men også med potentiale for at afslutte tørringen hurtigere end DS 204. DS/EN kan ikke anvendes til vandprøver. Samlet set vurderes det, at det må forventes, at de to metoder, DS 204 og DS/EN 15934, giver sammenlignelige resultater for tørstof i faste prøver. Det anbefales, at der i metodedatablad M029 åbnes for anvendelse af DS/EN til bestemmelse af tørstof i jord, fersk og marint sediment, sediment til klapning, spildevandsslam, skaldyr og anden biota. 6.2 Glødetab DS 204 er sammenlignet med DS/EN for bestemmelse af glødetab på følgende punkter: anvendelsesområde, apparatur, inddampnings-/glødeskål, specifikation af temperatur ved glødning, glødning af inddampings-/glødeskål inden afvejning, prøvemængde, glødeproces, beregning og generel analysekvalitet. Krav til vejenøjagtighed er ens for tørstof og glødetab i DS 204 og i DS/EN 15934/DS og EN Konklusionen for tørstof er derfor også konklusionen for glødetab på dette punkt. Referencelaboratoriet vurderer, at de fleste punkter ikke har forskelle af betydning for sammenlignelighed mellem resultater opnået ved de to metoder. DS/EN har lidt flere specifikationer af glødeprocessen end DS 204. Samlet set vurderes det, at det må forventes, at de to metoder, DS 204 og DS/EN 15935, giver sammenlignelige resultater for glødetab i faste prøver. 26 Metodekrav for tørstof og glødetab

27 Litteratur /1/ Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger. 5. marts /2/ M029, Tørstof og glødetab, version maj /3/ DS 204, Vandundersøgelse. Tørstof og gløderest /4/ DS/EN 15934, Slam, bioaffald, jord og affald. Beregning af tørstofandel efter bestemmelse af tørstofrest eller vandindhold /5/ DS/EN 15935, Slam, bioaffald, jord og affald. Bestemmelse af glødetab, /6/ Nordisk Metodikkommité for Levnedsmidler, Procedurer, Regneark /7/ DHI Water & Environment: Proficiency test SOLID-5 (2001-4). Physical parameters, nutrients and metals in soil. Quality Documentation, /8/ Eurofins A/S: Proficiency test SOLID-5 (2002-5). Trace elements, nutrients and physical parameters in sludge. Quality Documentation, /9/ Eurofins A/S: Proficiency test SOLID-5 (2003-7). Trace elements, TOC, TS, VS in sediment. Quality Documentation, /10/ Eurofins A/S: Proficiency test SOLID-5 (2004-7). Trace elements, nutrients and physical parameters in sludge. Quality Documentation, /11/ Eurofins A/S: Proficiency test SOLID-5 (2005-7). Metals, nutrients, total solids and loss on ignition in soil. Quality Documentation, /12/ Eurofins A/S: Proficiency test SOLID-5 (2006-8). Trace elements, nutrients and physical parameters in sludge. Quality Documentation, /13/ Vandkvalitetsinstituttet, ATV: Præstationsprøvning SOLID-9 (1998-2). ph, reaktionstal, alkalinitet, tørstof/ glødetab, total nitrogen, total phosphor, calcium og jern i jord, slam og sediment. Rapport Metodekrav for tørstof og glødetab 27

28 Bilag 28 Metodekrav for tørstof og glødetab

29 Bilag 1: Beregning af usikkerhedsbidrag fra afvejninger ved bestemmelse af tørstof Tørstof, g/kg. DS 204. Tørstof = 95%; Tørstofmængde = 0,1 g Measures skål våd pr tør pr tara Value 10,000 0,105 10,100 0 Measures u(x) 0,0001 0,002 0,0001 0,0001 skål 10, , , , ,0000 våd pr 0,1053 0,1053 0,1073 0,1053 0,1053 tør pr 10, , , , ,1000 tara 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 y, formula 950,0 949,0 932,3 950,9 950,9 u(y,xi) -0,950-17,71 0,950 0,903 u(y) 2, u(y,xi) 2 316, , ,77 0,902 0,816 Component uc(y), total skål våd pr tør pr tara Contribution 100% 0% 99% 0% 0% uc(y), total 17,79 u, rel 1,9% Uc(y), total 35,6 U, rel 3,7% Tørstof, g/kg. DS/EN Tørstof = 95%; Tørstofmængde = 0,1 g Measures skål våd pr incl skål tør pr tara Value 10,000 10,105 10,100 Measures u(x) 0,001 0,001 0,001 skål 10,000 10,001 10,000 10,000 10,000 våd pr incl skål 10,105 10,105 10,106 10,105 10,105 tør pr 10,100 10,100 10,100 10,101 10,100 tara y, formula 950,0 949,5 941,1 959,5 950,0 u(y,xi) -0, ,94 9,5 0 u(y) 2, u(y,xi) 2 170,40 0, ,92 90,25 0 Component uc(y), total skål våd pr incl skål tør pr tara Contribution 100% 0% 47% 53% 0% uc(y), total 13,05 u, rel 1,4% Uc(y), total 26,1 U, rel 2,7% Metodekrav for tørstof og glødetab 29

Total nitrogen i slam og jord

Total nitrogen i slam og jord Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger 2013 Titel: Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.1, Marint sediment Endeligt forslag til bilag 1.1 i bekendtgørelsen ses i bilag

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag.4, Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Endeligt forslag til bilag.4 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Spildevandsslam Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen ses i bilag A til

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.11, Sediment Bilag A og hele nærværende notat er udformet for analyse af sediment ved overvågningsopgaver.

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset Endeligt forslag til bilag 1.8 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til bilag 1.15

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Helle Rüsz Hansen og Anders Kjærulf Svaneborg

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.13 i bekendtgørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium

Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 13. november 2002 Emne: Metodedatablade for BOD, COD og NVOC Der er udarbejdet metodedatablade for BOD og COD,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen?

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016 Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kravene til en varmtvandsbeholder har ændret sig gennem

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

hvis det da ellers er muligt at putte ædruelige data ind i modellen. bevidst, målrettet gode resultater stadigt bedre resultater bevæge sig mod

hvis det da ellers er muligt at putte ædruelige data ind i modellen. bevidst, målrettet gode resultater stadigt bedre resultater bevæge sig mod ERHVERVSAKADEMI Business Excellence Et problem ved ISO 9000 systemet er at det ned til mindste komma er tænkt i en verden hvor al gøren og laden drejer sig om at fremstille fysiske produkter. Antallet

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Præstationsprøvning 2009

Præstationsprøvning 2009 Rapport nr. 5-009 Præstationsprøvning 009 NO X, CO, UHC og O i strømmende gas Kim Nøhr Christensen Arne Oxbøl 8. december 009 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Interferens fra chlorid ved bestemmelse af COD med analysekit

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Interferens fra chlorid ved bestemmelse af COD med analysekit By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Interferens fra chlorid ved bestemmelse af COD med analysekit By- og Landskabsstyrelsen Rapport Februar 2008 Interferens fra chlorid ved bestemmelse af

Læs mere

Rapport nr. 79 Præstationsprøvning 2015 partikler og røggasser i strømmende gas

Rapport nr. 79 Præstationsprøvning 2015 partikler og røggasser i strømmende gas Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2015 Undertitel Partikler og røggasser i strømmende gas Forfatter(e) Arne Oxbøl, Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2015/2, den 8.

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2015/2, den 8. Til stede Anne Christine Duer (ACD) Kirsten Harbo (KiHa) Pernille Weile (PW) Karina Nissen (KN) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Svend-Erik Lykke (SEL) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud Lis Morthorst

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Vurdering af tilstanden af Springdammen

Vurdering af tilstanden af Springdammen Vurdering af tilstanden af Springdammen Af Thomas Aabling Den 23. december 2014 Tilsyn den 2. december 2014 Springdammen ligger dybt i terrænet og består af et stor åbent bassin og en mindre smal bugt

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet

Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet Notat Vandsektor, byer og klimatilpasning J.nr. NST-400-00012 Ref. thhvi/ancdu Den 23. december 2011 Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg Rapportering om opnåede resultater og målopfyldelse Sammenfatning ved Peter Andreasen, DHI QA af samlerapporten er udført af Ditte Krogh Bak

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Altså er f (f (1)) = 1. På den måde fortsætter vi med at samle oplysninger om f og kombinerer dem også med tidligere oplysninger. Hvis vi indsætter =

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt 03-03-2005 ISA 3/1120-0289-0086 /CS Storebæltskablet vil øge konkurrencen på elmarkedet I det følgende resumeres i korte træk

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Af Mathilde Molsgaard Stort set alle elever i specialklasser, på specialskoler og dagbehandlingstilbud modtager

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

Tal, funktioner og grænseværdi

Tal, funktioner og grænseværdi Tal, funktioner og grænseværdi Skriv færdig-eksempler der kan udgøre en væsentlig del af et forløb der skal give indsigt vedrørende begrebet grænseværdi og nogle nødvendige forudsætninger om tal og funktioner

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Total phosphor i vandige prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Total phosphor i vandige prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Total phosphor i vandige prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Oktober 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9)

Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby

Læs mere

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau ypotese test Repetition fra sidst ypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type fejl Signifikansniveau Konfidens intervaller Et konfidens interval er et interval, der estimerer

Læs mere

Metaller i marine sedimenter

Metaller i marine sedimenter Metaller i marine sedimenter Metode til totalbestemmelse, opfølgning Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 2015 Titel: Metaller i marine sedimenter. Metoder

Læs mere

Modul 5: Test for én stikprøve

Modul 5: Test for én stikprøve Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 5: Test for én stikprøve 5.1 Test for middelværdi................................. 1 5.1.1 t-fordelingen.................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for at energiforbrug til varmt vand kan

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Begrundelse for og kommentarer til vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen November 2015 1 Baggrund På den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Sammenligning af metoder Total kvælstof i marine prøver. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Sammenligning af metoder Total kvælstof i marine prøver. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Sammenligning af metoder Total kvælstof i marine prøver Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Marts 2018 Titel: Sammenligning af metoder. Total kvælstof i marine

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Kvalitetsmåling 2010

Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Kvalitetsmåling 2010 Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København,

Læs mere

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift Aarhus Vand A/S Kontrolsystem for vandmålere i drift Indhold 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund og formål... 1 1.2 Statistisk stikprøvekontrol.... 1 1.3 Udskiftning uden stikprøve... 1 1.4 Referencer....

Læs mere

Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud

Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud NOTAT 16. november 2007 FORBRUGEROMBUDSMANDEN Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud Ved den nye markedsføringslovs

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Kommer der gang i de store eldrevne varmepumper, hvis PSO-tariffen fjernes? Christian Holmstedt Hansen Source: By Kuebi = Armin Ku belbeck Grøn Energi

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 11. juni 2009 Emne: Metodevurdering

Læs mere

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Resume af resultatet Både, og kan indgå i rationen som erstatning for, men indholdet af PBV i rationen stiger. Sojakage kan dog ikke helt undværes, hvis AAT-behovet

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene 1. Indledning Dette notat beskriver metode, antagelser og beregningsgrundlag, som ligger til grund for beregningen af det

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 1. december 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 419-425 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere