En rapport lavet i Pure. Udarbejdet af: Birthe Qvistgaard :11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En rapport lavet i Pure. Udarbejdet af: Birthe Qvistgaard (BIQV@viauc.dk), 09-01-13 13:11"

Transkript

1 En rapport lavet i Pure. Udarbejdet af: Birthe Qvistgaard :11 Studenterprojekter Liste af Studenterprojekter Sorteret efter: Ændringsdato Sygeplejerskens forståelse af socialt udsatte borgere med alkoholafhængighed Dette bachelorprojekt ønsker at belyse problemformuleringen: Hvordan kommer sygeplejerskens erfaringer og tradition til udtryk i et semistruktureret interview, og hvilken betydning kan erfaringer og tradition siges at have for hendes forståelse af socialt udsatte borgere med alkoholafhængighed? Projektets empiri består af to semistrukturerede interviews med to sygeplejersker: en erfaren sygeplejerske, og en sygeplejerske, der ikke kan siges at være erfaren. Disse interviews analyseres i forhold til problemformuleringen med filosoffen Hans-Georg Gadamers teori om erfaringer, tradition, forudgribelser og forståelse. Ud fra analysens resultater ser det ud til, at sygeplejerskens erfaringer og tradition kan siges at have betydning for hendes forståelse af borgergruppen. Traditionen kan siges at have betydning for sygeplejerskens grad af åbenhed over for hendes erfaringer, og det at forholde sig åbent er ifølge Hans-Georg Gadamer afgørende, for at noget nyt skal åbne sig op for forståelsen. Linda Nielsen, , Lisbeth Lyhne Nielsen, , Vejledere: Susanne Helene Buch Nielsen Antal sider: 45 Bacheloropgave af Linda og Lisbeth udsatte (alkohol) Sygeplejerskens oplevelser i mødet med socialt udsatte Bacheloropgaven handler om hvordan sygeplejersken oplever mødet med den socialt udsatte patient i spændingsfeltet mellem nytteetik og omsorgsetik på et medicinsk sengeafsnit. Vi har lavet et fokusgruppeinterview med tre sygeplejersker og har fortolket dette ud fra en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Gennem en narrativ analyse af sygeplejerskernes fortælling har vi udledt fire temaer, som vi vil analysere og fortolke med udvalgt teori samt vores sygeplejefaglige referenceramme Kari Martinsen. Konklusionen på opgaven er, at erfaring er vigtig, at der skal være et realistisk mål med plejen samt at sygeplejersken altid skal være bevidst om det unikke i hver enkelt situation. Hun skal være åben overfor de dilemmaer, der vil opstå, når hun skal yde omsorg i et sundhedsvæsen, som måles på effektivitet og maksimal udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer. Ligeledes oplever hun frustration over at der ikke bliver taget hånd om patienten efter udskrivelse, hvilket der kunne arbejdes videre med. Helle Sund, Julie Sund, Vejledere: Hanne Møjbæk Nørgaard Antal sider: 38 Bachelorprojekt Helle & Julie udsatte (socialt udsatte), misbrug (alkohol, stoffer), omsorg (omsorgsetik, nytteetik, spændingsfelt)

2 Egenomsorg i gruppebaseret patientuddannelse Resumé Dette projekt omhandler egenomsorg i gruppebaseret patientuddannelse. Projektet har følgende problemformulering: Hvilken betydning kan det have for den enkeltes egenomsorg at deltage i gruppebaseret patientuddannelse? Samt hvordan kan sygeplejersken konkret inddrage egenomsorg i gruppebaseret patientundervisning til borgere med type 2 diabetes i kommunalt regi? Projektets metode er dels tekstanalyse af en rapport, samt meningskondensering af to semistrukturerede interviews. Den videnskabsteoretiske tilgang tager afsæt i hermeneutikken, og som referenceramme anvendes Dorothea E. Orems egenomsorgsteori. Det konkluderes at det kan have positiv og negativ betydning for den enkeltes egenomsorg at deltage i gruppebaseret patientuddannelse, samt at sygeplejersken kan inddrage egenomsorg i gruppebaseret patientundervisning til borgere med type 2 diabetes ved at være opmærksom på borgernes behov. Til slut perspektiveres sygeplejerskens videreuddannelse, samt kvalitetssikring af patientuddannelser. Tina Berwald, Caroline Langer, Vejledere: Antal sider: 49 Bachelorprojekt i sygepleje sygepleje Smertelindring til børn kræver kundskab - En kvalitativ undersøgelse af ekspertsygeplejerskens tavse intuitive fornemmelser og holdninger. Dette bachelorprojekt havde til formål, at beskrive ekspertsygeplejerskens tavse intuitive fornemmelser og holdninger til barnets subjektive smertedimension i den smertelindrende sygepleje, ud fra en fænomenologisk analyse af ekspertsygeplejerskens narrative fortællinger. Gennem en fænomenologisk hermeneutisk analyse af de narrative fortællinger med inddragelse af sygeplejeteoretikerne Kari Martinsens begreb personorienterede professionalitet, Patricia Benners begreb tavs intuitiv fornemmelse, samt filosoffen Merleau-Pontys fænomenologiske kropssyn fremviste undersøgelsen et materiale der kan være med til at fagudvikle den smertelindrende sygepleje til børn. I kombination med en opfordrede undersøgelse af patientperspektivet fremgår det at kunne styrke sygeplejerskens kompetencer yderligere i sin den smertelindrende sygepleje til barnet. Med projektet var det ønsket, at øge fokus på den smertelindrende sygepleje til børn, da det tyder på at børns smerter til stadighed bliver undervurderet og underbehandlet. Tina Graff B. Hansen, Ditte Raahede, Vejledere: Antal sider: 47 Fortroligt: Ja Ditte_og_Tinas_bachelorprojekt_20._dec._2012_1_.doc børn (smerter)

3 Omsorgen i telemedicinsk sygeplejepraksis : Hvordan kan det være, at det er svært for sygeplejersken og patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom, at etablere en omsorgsfyldt relation? Dette projekt omhandler omsorgen i telemedicinsk sygeplejepraksis, og undersøges ud fra følgende problemformulering: Hvordan kan det være, at det er svært for sygeplejersken og patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom, at etablere en omsorgsfyldt relation under anvendelse af telemedicin? Empirien bygger på kvalitative forskningsinterviews, med en sygeplejerske og en patient, fra et telemedicinsk udviklingsprojekt. Projektet tager afsæt i fænomenologien som videnskabsteori, og Kari Martinsens omsorgsfilosofi anvendes som sygeplejefaglig referenceramme. Det konkluderes bl.a., at teknikken har afgørende betydning for etableringen af en omsorgsfyldt relation, da sygeplejersken ellers risikerer at se patienten med et rent registrerende blik. Det fysiske møde mellem sygeplejerske og patient, bør finde sted inden skærmkontakt, da de her præsenteres for hinanden som levende og sansende mennesker. Slutteligt perspektiveres til fremtidens undervisningspraksis på professionshøjskolerne. Laura G. A. Flensborg, Vejledere: Emmy Brandt Jørgensen Antal sider: 29 Fortroligt: Ja Borgere (elever, patienter, kunder etc.) - Informantgruppe Omsorgen i telemedicinsk sygeplejepraksis sygepleje (telemedicin) Hvordan kan det være, at mødet mellem patienter med et stofmisbrug og sundhedspersonalet på en somatisk sengeafdeling opleves som uhåndterbart af begge parter? Resumé Dette projekt omhandler mødet mellem sygeplejersken og patienten med et stofmisbrug, hvor mødet foregår på en sengeafdeling. Projektet er et litteraturstudie, hvor fokus er at undersøge, hvordan det kan være, at mødet opleves som uhåndterbart af sygeplejersken og patienten med et stofmisbrug. Sundhedspersonalet beskriver patienter med et stofmisbrug som utålmodige og opmærksomhedskrævende. Patienterne med et stofmisbrug fortæller, de føler sig som andenrangsmennesker og føler sig stigmatiseret i sundhedsvæsenet. Det konkluderes, at for at sygeplejersken og patienten med et stofmisbrug skal kunne håndtere mødet, er det vigtigt, at begge parter har en oplevelse af sammenhæng, samt at sygeplejersken ved hjælp af den interaktionelle sygeplejepraksis kan medvirke til, at patienten med et stofmisbrug opnår en frigørende handlingskompetence. Maj-Britt Joitke, , Karin Kjær Jensen, , Vejledere: Ellen Bye Jensen Antal sider: 40 Fortroligt: Ja Hvordan kan det være, at mødet mellem patienter med et stofmisbrug og sundhedspersonalet på en somatisk sengeafdeling opleves som uhåndterbart af begge parter? udsatte, mestring, stigmatisering, sygepleje

4 Forældresamarbejde i sygeplejen : Forældrenes opfattelse af den familiecentrerede sygepleje, under indlæggelse af deres barn Projektet omhandler familiecentreret sygepleje, hvor fokus er forældres oplevelser, forklaret via forældreudsagn fra forskningsartiklen Parents experiences og their child's care during hospitalization. Tidligere var forældrene ikke tilstede under barnets indlæggelse, men i 1960 erne, skete et paradigmeskift, som medførte begrebet, familiecenteret sygepleje, hvor forældrene indlægges sammen med barnet og inddrages i plejen. Dog tyder litteratur på, at familiecentreret sygepleje ikke altid forløber uproblematisk. Det viser sig, at der kan opstå barriere i interaktionen mellem sygeplejersken og forældrene, på baggrund af sygeplejerskens handlinger. Generelt kan det siges, at forældrenes oplevelse af en god interaktion med sygeplejersken, afhænger af sygeplejerskens evne til medinddragelse og kommunikation. Til besvarelse af problemformuleringen, anvendes følgende teoretikere; sygeplejeteoretiker Merry Elisabeth Scheel, sociolog Aaron Antonovsky og lektor i børnesygepleje Imelda Coyne. Mai-Britt Luna Voldsgaard, Kathrine Kirk Larsen, Vejledere: Antal sider: 61 Bachelorprojekt Mai-Britt og Kathrine sygepleje (familiesygepleje) Sygepleje til flygtninge ramt af PTSD : Med fokus på interaktion, frigørende handlekompetence og mestring Resume Dette bachelorprojekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes basissygeplejersken, i den somatiske del af sygehussektoren, gennem interaktion kan støtte flygtninge ramt af PTSD til frigørende handlekompetence og mestring af stressfaktorer? På baggrund af et interview har vi udledt empirisk materiale, som har været genstand for fortolkning og analyse i forhold til Merry Scheels teori omkring interaktion og frigørende handlekompetence, Iben Jensens teori omkring kulturforståelse og interkulturel kompetence, samt Aaron Antonovskys teori omkring oplevelse af sammenhæng i forbindelse med mestring af stressfaktorer. Projektets fund viser, at der er flere faktorer, der skal medtænkes i interaktionen med flygtninge ramt af PTSD, bl.a. kulturforståelse, sprog, livs/systemverden, samt meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. Vi ser det som en fordel, hvis der på de somatiske afdelinger var nogle kliniske retningslinjer, til at støtte basissygeplejersken i interaktionen. Randi Hornstrup, Anette Madsen, Vejledere: Helle Stensgaard Karlsen Antal sider: 46 Sygepleje til flygtninge ramt af PTSD sygepleje (flygtninge, PTSD, interaktion, frigørende handlekompetence, mestring, basissygeplejerske) Sygeplejerskens tværsektorielle samarbejde Resumé Formålet med projektet er at undersøge, hvilke udfordringer samfundet står overfor i forbindelse med dobbeltdiagnosticerede patienter og hvilke udfordringer sygeplejersken kan møde i plejen af disse patienter. Min undren udsprang fra, om retspsykiatrien anvender nogle redskaber og regler i forhold til at øge sikkerheden for medpatienter og personale. Det har undret mig om de redskaber og regler, som anvendes på en retspsykiatrisk afdeling kan støtte

5 sygeplejersken, i plejen af de retspsykiatriske patienter på en almen psykiatrisk afdeling. Emnerne synes at være berettigede, idet litteraturindsamlingen har vist at flere og flere retspsykiatriske patienter plejes på almene, psykiatriske afdelinger. Det konkluderes at det kan være relevant med en større undersøgelse af, om sygeplejersker på en almen psykiatrisk afdeling, vil gavne af et større tværsektorielt samarbejde eller den efteruddannelse som sygeplejersker på retspsykiatrisk afdeling har fået til pleje af samme patientgruppe. Jane Dahl, Vejledere: Tove Loftager Antal sider: 31 Sygeplejerskens tværsektorielle samarbejde psykiatri, sygeplejerske, sygepleje Musik i sygeplejen til indlagte onkologiske patienter Resumé Undersøgelser viser, at musik har dokumenteret positiv effekt, men observationer, på en onkologisk afdeling, vakte undring hos os, idet de ikke anvender musik i sygeplejen. Med udgangspunkt i den aktuelle afdeling, undersøges sygeplejerskernes viden, holdninger, oplevelser og erfaringer med musik til indlagte patienter. Problemformulering er: Hvordan kan det være, at sygeplejersken ikke anvender musik til indlagte onkologiske patienter, trods dokumenteret positiv effekt? Projektet tager udgangspunkt i eget indsamlet empiri, bestående af et interventionsstudie og et fokusgruppeinterview. Empirien er analyseret ud fra udvalgte begreber af Merry Elisabeth Scheel s teori. Vi konkluderer, at sygeplejersker har manglende viden og erfaring omkring musik i sygeplejen. Vores projekt viste, at musik virkede afslappende, patienterne havde brug for mindre smertestillende medicin. Vi har en forventning om at sygeplejersker fremover vil tilbyde patienterne musik. Mie Greve Sørensen, Lise G. Kristensen, Vejledere: Randi Kristine Kontni Antal sider: 54 Musik i sygeplejen til indlagte onkologiske patienter sygepleje (musik) Hvordan kan anvendelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i behandling og pleje af patienter med kroniske sygdomme bidrage til udviklingen af patientens handlekompetence, og hvilken betydning kan brug af hjemmemonitorering få for interaktionen mellem sygeplejerske og patient? Dette projekt undersøger følgende problemformulering: Hvordan kan anvendelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i be-handling og pleje af patienter med kroniske sygdomme bidrage til udvikling af patientens handlekompetence, og hvilken betydning kan brug af hjemmemonitorering få for interaktionen mellem sygeple-jerske og patient? Projektet tager udgangspunkt i et litteraturstudie med videnskabsteoretisk afsæt i hermeneutikken. Projektets referenceramme er sundhedspædagogikken ved Bjarne Bruun Jensens, mens analysen af interaktionen mellem sygeplejerske og patient anskues ud fra Merry Scheels teori om Interaktionel sygeplejepraksis.

6 Det konkluderes bl.a. at patienterne opfatter de monitorerede værdier som en status over egen sundhedstilstand, og at den telefoniske interaktion mellem sy-geplejerske og patient, hvor viden om effekter er fremherskende, ikke kunne stå alene men må ledsages af flere vidensdimensioner for at skabe rammer for, at patienten kan handle til gavn for egen sundhed. Ulla Hammelev, Vejledere: Helle Stensgaard Karlsen Antal sider: 41 Hvordan kan anvendelsen af telemedicinsk hjemmemontering handlekompetence (telemedicin) Livet med kronisk nyresvigt - Imellem meningsløshed og meningsfuldhed Centralt i dette bachelorprojekt er at undersøge, hvordan livet bliver meningsfuldt for patienter med kronisk, dialysekrævende nyresvigt. Dette er med henblik på, at sygeplejersken kan få forståelse for, hvordan hun kan hjælpe patienten til eller understøtte denne i at opleve meningsfuldhed. Projektet har en empirisk del og en teoretisk del. Den empiriske del består i to semistrukturerede interviews, som er meningskondenseret med afsæt i Kvale & Brinkmann (2009). Den teoretiske del udgøres af Livsfilosofi lykke og lidelse i eksistens og litteratur af Mogens Pahuus samt Det overhørte råb om mening og Psykologi og eksistens af Viktor Emil Frankl. Til besvarelse af problemformuleringen er den indsamlede empiri analyseret med de to ovenfor nævnte teorier. Konklusionen er, at livsmod, livslyst, evne til selvtranscendens samt at ændre holdning til dialysebehandling som værende meningsløs, udgør væsentlige elementer i, hvordan livet bliver meningsfuldt for patienter med kronisk, dialysekrævende nyresvigt. Birgitte Brøgger, Lonnie Friis Culmsee, Vejledere: Susanne Helene Buch Nielsen Antal sider: 33 Borgere (elever, patienter, kunder etc.) - Informantgruppe Bachelorprojekt_ pdf sygepleje (meningsfuldhed, meningsløshed, kronisk nyresvigt, Viktor E. Frankl, Mogens Pahuus) Stigma : Stigmatisering af indlagte psykiatriske patienter i sygeplejen Resume Denne opgave har til formål, via den sociologiske vinkel, at belyse: Hvad er årsagen til, at det er svært for sygeplejersken at pleje den stigmatiserede psykiatrisk patient? Ved hjælp af feltstudie på en psykiatrisk afdeling, interviews med to sygeplejersker og overværelse af en tværfaglig konference fandt vi frem til 4 overordnede temaer i det indsamlede materiale: Stigma Forgrundsscenen og baggrundsscene Den totale institution Den psykiatrisk patients moralske karriere Disse 4 temaer analyseres og diskuteres med Erving Goffman som referenceramme, hvor vi inddrager hans teorier om stigmatisering, hvordan livet på en psykiatrisk afdeling udfolder sig, og hvordan vi som mennesker veksler mellem en uformel og formel fremstilling af os selv.

7 Det konkluderes, at det er svært for sygeplejerskerne at pleje stigmatiserede psykiatriske patienter, idet at hun selv udgør en stor del af den stigmatiserede instans i samfundet. Herudover kan det diskuteres, om hvorvidt de psykiatriske afdelinger eksisterer for patienten eller samfundets skyld. Heidi Bylov Jeppesen, , Nete Aaboe Sørensen, , Vejledere: Emmy Brandt Jørgensen Antal sider: 41 Stigma - stigmatisering af indlagte psykiatriske patienter i sygeplejen Stigma - stigmatisering af indlagte psykiatriske patienter i sygeplejen BILAG psykiatri (stigma, stigmatisering, psykiatriske patienter, psykiatrisk afdeling, psykiatrisk sygepleje, sociologisk vinkel) Tryghed og tillid på tværs af sektorer : Patientens oplevelse af overgangen mellem sekundær og primær sektor Dette projekt omhandler skrøbelige ældre medicinske patienters medinddragelse i eget pleje- og behandlingsforløb og sygeplejerskens varetagelse af overgangen fra hospitalet og til videre pleje på kommunens midlertidige ophold. I et behandlingsforløb føler patienterne ofte, at der mangler medinddragelse i den sygepleje der ydes i deres eget pleje- og behandlingsforløb, der kan skabe utryghed igennem en følelse af, ikke at føle sig klar til overgangen mellem hospital og eget hjem. Projektet viser at sygeplejersken bør medinddrage patienten i pleje- og behandlingsforløbet, for eksempel ved at anvende dialogen og herigennem kan der skabes afsæt til en god relation. Der fokuseres på det midlertidige ophold og igennem det organisatoriske arbejde, fremkommer en udfordring for sygeplejersken i varetagelsen heraf. Til slut stilles der en undren over, hvorledes de nødvendige kompetencer, der kan opnås igennem professionsbachelor uddannelsen indenfor sygepleje, kan sidestilles kravene fra praksis. Nicoline Jensen, Maja Lyck, Vejledere: Tove Loftager Antal sider: 52 Tryghed og tillid på tværs af sektorer kronisk syge, sygepleje, pleje, patienter, sygeplejerske, ældre Hvordan kan det være at forebyggelse af delir hos ældre patienter med akut collum femoris fraktur, er så kompleks en sygeplejeopgave på en ortopædkirurgisk afdeling? Formålet med denne opgave er at undersøge sygeplejen til delirøse patienter indlagt på ortopædkirurgisk afdeling. Prævalensen af delir ligger mellem 20 og 62% hos patientgruppen. Projektet bygger på sygeplejerskens medansvar i at sikre kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen. Til besvarelse af problemformuleringen anvendes fokusgruppeinterview som kvalitativ undersøgelsesmetode, samt analysemetoden meningskondensering. Merry Scheels teori om interaktionel sygeplejepraksis anvendes som sygeplejeteoretisk referenceramme. På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere, at det på afdelingen, er temaerne: screeningsredskaber, tværfagligt samarbejde og kompleksiteten ved det sygeplejefaglige skøn, som er medvirkende til vanskeliggørelse af forebyggende interventioner. For at kunne implementere et screeningsredskab, er et tværfagligt samarbejde en nødvendighed. Transferbegrebet og PDSA-cirklen kan medvirke at et nyt tiltag bliver en succes på en afdeling.

8 Joanitta Hovedskou Christensen, , Marie Sørensen Trankjær, , Vejledere: Ellen Bye Jensen Antal sider: 52 Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner - Praktiksted Hordan kan det være at forebyggelse af delir hos ældre patienter med akut collum femoris fraktur, er så kompleks en sygeplejeopgave på en ortopædkirurgisk afdeling? sygepleje, forebyggelse Cancerramte borgeres oplevelse af mangelfuld kommunikation : Relationer og tillid Dette bachelorprojekt tager udgangspunkt i en undren over nogle cancerramte borgeres oplevelse af mangelfuld kommunikation med hjemmesygeplejersker. Projektets ramme er den hermeneutiske, fænomenologiske metode og er udformet som et litteraturstudie. Det empiriske materiale består hovedsaglig af rapporten Kræftpatientens verden samt to supplerende artikler. Problemformuleringen søges besvaret ud fra Kari Martinsens tanker om blandt andet relationer og tillid, samt teorier om kommunikation. Projektet har fundet flere mulige forklaringer på disse borgeres oplevelser. En manglende følelse af relationer og tillid og at føle sig objektiviseret og ikke lyttet til kan give følelsen af mangelfuld kommunikation. Ydermere kan manglende forståelse og horisontsammensmeltning, samt forvirring i tolkning af non-verbale signaler efterlade borgeren med indtryk af en mangelfuld kommunikation. Camilla Strandgård Galsgaard Jensen, Sabrina Andersen, Mona Hassan Hammoud, Vejledere: Jonna Vilstrup Antal sider: 38 Bachelorprojekt sygepleje (kommunikation, Kari Martinsen), kræft, sygeplejerske, kræftpatienter Tvang i psykiatrien : Moral og etik Baggrund: Praktisk erfaring fra en lukket psykiatrisk afdeling hvor vi har set etiske dilemmaer som opstår, når en psykotisk patient skal tvangsfikseres. Problem: Vi ønskede at finde ud af hvorfor etiske dilemmaer opstår når sygeplejersken står overfor den psykotiske patient. Metode: Opgaven er baseret på et litteraturstudie. Der anvendes en filosofisk forankret tilgang og Kari Martinsens omsorgsfilosofi er derfor anvendt til at belyse analysen. Endvidere er Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske forholdet anvendt for at forstå og få det mellemmenneskelige aspekt inddraget. Materiale: Empirien udgøres af et kandidatspeciale som anvendes til at belyse sygeplejerskens perspektiv, samt en masterafhandling som anvendes til at belyse patientens perspektiv. Resultat: Relation og kommunikation er meget vigtige faktorer i arbejdet med den psykotiske patient som skal, er eller har været tvangsfikseret. Der stilles store krav til sygeplejerskens faglige skøn, egne værdidomme og antagelser. I sidste ende er kommunikation vigtigt for at undgå de etiske dilemmaer som vil opstå når der er tvivl.

9 Malene K. Ascanius, Mary R. Raveendran, Vejledere: Emmy Brandt Jørgensen Antal sider: 53 Tvang_i_psykiatrien_moral_og_etik.docx psykiatri (tvang, etik, moral) Patienters mestringsevne i livet med kronisk hjerteinsufficiens Dette bachelorprojekt har til formål at undersøge patienters oplevelse af, at leve med kronisk hjerteinsufficiens og deres oplevelse af den sygepleje de modtager i hjertesvigtklinikkerne. Med dette ønskes en større forståelse for hvorfor patienterne tilsyneladende har svært ved at mestre deres sygdom. Opgaven benytter sig af metoden litteraturreview, hvor der på baggrund af en systematisk litteratursøgningsproces er udvalgt to temaer; Patienternes oplevelse af at leve med kronisk hjerteinsufficiens og Patienternes oplevelse af sygeplejen i hjertesvigtklinkkerne. Med Antonovskys mestringsteori som referenceramme, kan det på baggrund af projektets analyse og diskussionsafsnit konkluderes, at sygdommens alvor og udfordringer mestres forskelligt hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens. Disse individuelle mestringsstrategier sammenholdt med manglende patientinddragelse i hjertesvigtklinikkerne, påvirker det sundhedsfremmende perspektiv og dermed patienternes mestringsevne. Maria Tolstrup Nielsen, Marianne Damgaard, Sine Juelsgaard Madsen, Vejledere: Randi Kristine Kontni Antal sider: 57 Patienters mestringsevne i livet med kronisk hjerteinsufficiens kronisk syge (mestring, hjerteinsufficiens ) Fokus på omsorg under triagering af den akutte patient Resumé Dette bachelor projekt er baseret på et kvalitativt forsknings interview. Via et fokusgruppe interview med sygeplejersker fra en akutafdeling undersøges det, hvordan disse sygeplejersker medtænker og udøver omsorg, når de modtager den akutte patient. Baggrunden for denne undersøgelse udspringer af en underen, over hvad det betyder for omsorgsdelen i sygeplejen, når der implementeres en lægeskabt og standardiseret model på et område der varetages af sygeplejersker. Ud fra en tematisk analyse kan det konkluderes, at det er flere faktorer der gør sig gældende, når sygeplejerskerne medtænker og udøver omsorg. Det var svært for sygeplejerskerne under interviewet at i talesætte og begrebsliggøre, hvordan de medtænker og udøver omsorg. Dette kan skyldes, at de er blevet eksperter inden for deres felt. Det kunne derfor være interessant at foretaget et feltstudie, med det formål at observerer de omsorgsfulde handlinger, de ikke selv er bevidste omkring.

10 Anne Rasmussen, , Maja Jakobsgaard Jensen, Vejledere: Karen Schjøtz Vejrup Antal sider: 44 Bachelor_opgaven_d_ _18.11.pdf sygepleje (triage, omsorg) Sygeplejerskens møde med den psykiatriske patient med en dobbeltdiagnose : Undersøgelser har vist at angst og aggressivitet er karakteristisk hos psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose. Hvordan udfordrer disse reaktioner sygeplejersken i plejen og skærmning af psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose? I dette projekt forsøges det at belyse, hvorfor angst og aggressivitet synes at være karakteristiske reaktioner hos psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose. Det forsøges belyst, hvordan disse reaktioner udfordrer sygeplejersken i psykiatrien i plejen og skærmning af psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose. Patientgruppen psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose er afgrænset til patienter med den psykotiske lidelse skizofreni, hvor patienten samtidig har en misbrugsproblematik. Denne patientgruppe tegner sig for størstedelen af de psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose. Emnerne og projektets berettigelse findes relevante, idet de psykiatriske patienter med en dobbeltdiagnose er den hurtigst voksende patientgruppe i psykiatrien % af patienter med skizofreni skønnes samtidig at have et misbrug. Patientgruppen i projektet er præget af adfærdsændringer med reaktioner som angst, aggressivitet og vold. Hanne Andersen, , Vejledere: Tove Loftager Antal sider: 25 Hanne Andersen E2009 BA psykiatri Emotionelle komplikationer efter apopleksi Dette bachelorprojekt har til formål at være problemundersøgende i forhold til hvordan emotionelle komplikationer opleves efter apopleksi. Dette undersøges ud fra problemformuleringen: Hvordan oplever mennesker, der rammes af apopleksi, de emotionelle komplikationer? Projektet tager udgangspunkt i et litteraturreview, hvor litteratur er udvalgt efter en systematisk litteratursøgningsproces. I projektet benyttes hermeneutikken som videnskabsteoretisk tilgang, og som sygeplejefaglig referenceramme anvendes Joyce Travelbees teori Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Det konkluderes at mennesker med apopleksi forskellige emotionelle komplikationer blandt andet i form af tab, fremmedgørelse og frustration over den nye livssituation. Slutteligt perspektiveres til anvendelsen af projektets analyseresultater i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde og komme med forslag til videre bearbejdning. Jette Krabbe Frandsen, Tenna Christiansen, Vejledere:

11 Antal sider: 43 Emotionelle komplikationer efter apopleksi apopleksi Barrierer der forhindrer sygeplejersken i at imødekomme patientens seksualitet Bachelorprojektet har til formål at belyse og analysere de barrierer, der hindrer sygeplejerskens indledende samtale og rådgivende funktion til patienten omkring emnet seksualitet og herved imødekomme de problemer kronisk sygdom har for den seksuelle sundhed. Derudover at belyse hvilke redskaber og forudsætninger en sygeplejerske har i sin praksis. Linda Jepsen, , Vejledere: Randi Kristine Kontni Antal sider: 27 Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner - Praktiksted Bachelor.pdf sygepleje (seksualitet)

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sygeplejerskens møde med misbruger. 1.0 Indledning... 6. 2.0 Problembeskrivelse... 7. 2.1 Faglig interesse... 7. 2.2 Omsorg...

Indholdsfortegnelse. Sygeplejerskens møde med misbruger. 1.0 Indledning... 6. 2.0 Problembeskrivelse... 7. 2.1 Faglig interesse... 7. 2.2 Omsorg... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 6 2.0 Problembeskrivelse... 7 2.1 Faglig interesse... 7 2.2 Omsorg... 9 2.3 Omfanget af misbrug... 10 2.3.1 Misbruger ifølge WHO... 10 2.3.2 Sundhedsstyrelsens definition

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygepleje til patienten der indlægges i somatisk regi efter et selvmordsforsøg

Sygepleje til patienten der indlægges i somatisk regi efter et selvmordsforsøg Opgaveløser og studienummer: Anne-Kristine Mogensen 114698 & Sabrina Rolle 114681 Modul/Hold: Modul 14/ E10 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype: 5.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

The conversation about sexuality with the younger patient

The conversation about sexuality with the younger patient Navn: Studienr.: Modul/semester: Hold: Vejleder: Vejleder brugt: Antal anslag: Maria Christensen sya11230 Modul 14, 7. semester Feb11 Erika Frank Ja 59.772 anslag Seksualitet og rheumatoid artrit Samtalen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose

Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose Udarbejdet af: Dato: Vejleder: Hold nummer: Uddannelsesinstitution:

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Mødet med pårørende i den akutte situation

Mødet med pårørende i den akutte situation Mødet med pårørende i den akutte situation Meeting relatives in the acute situation Jeanette Bjerre Juul Thomsen, studienr.: sye54475 Anne-Lene Tulinius, studienr.: sye54455 UC Syddanmark, Esbjerg Hold:

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

For travl til omsorg?

For travl til omsorg? University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejestuderende Studienr. Sygeplejestuderende Studienr. Hold Modul Antal tegn: Vejleder: Dato for aflevering: Nadia Lykke Pedersen ss11s005 Katja

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer mammae patienter

Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer mammae patienter PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC NORDSJÆLLAND Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer Support and help to coping for the close relatives to patients with breast cancer Sygeplejefagligt

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere