Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn"

Transkript

1 GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

2 Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol. Sundhedsstyrelsen, Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. EMNEORD: Alkohol, forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, kommune, evidens, metode, planlægning SPROG: Dansk KATEGORI: Faglig rådgivning VERSION: 1.0 VERSIONSDATA: December 2013 FAGLIG REDAKTION: Mia Fischerman, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen ELEKTRONISK ISBN: DESIGN & LAYOUT: Michala C. Bendixen /

3 Indhold Indledning 4 Understøttende rammer for tidlig indsats 5 Frontpersonale og opsporende arbejde 6 Kort opsporende samtale 7 Bekymringssamtalen 8 Kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud 9 Kommunens henvisningsregler 10 Barrierer for brug af tilbud 12 Litteraturliste 13

4 Indledning Sundhedsstyrelsen ønsker med denne guide at understøtte kommunernes implementering af to af anbefalingerne for tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, job centre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkohol problemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe. Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale af høj kvalitet til borgere med et overforbrug eller skadeligt for - brug samt til pårørende og børn. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det svarer til målgruppens behov, fx i sundhedscenter eller som udgående tilbud til fx uddannelsesinstitutioner eller ældre. Guiden er henvendt til de undervisere, der skal kompetenceudvikle kommunens frontpersonale, så det bliver i stand til at gennemføre en opsporende samtale om alkohol. Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen udbyder i et kursus til disse undervisere, og guiden er målrettet dette forløb. Derudover er guiden tiltænkt de beslutningstagere og planlæggere, som underviserne skal samarbejde med om at skabe gode rammer for den tidlige indsats. Det kan fx være i forhold til at: Skabe sammenhæng i kommunens indsatser til borgeren Sikre bedst mulig udnyttelse af tilbuddene Sikre rationelle og effektive arbejdsgange for frontpersonalet Guiden omhandler: Understøttende rammer for tidlig indsats Hvordan kan rammerne understøtte en sammenhængende tidlig indsats fra opsporing af borgere med alkoholoverforbrug til relevante rådgivnings- og behandlingstilbud? Frontpersonale og opsporende arbejde Hvordan kan frontpersonalet gennemføre en kort opsporende samtale? Rådgivnings- og behandlingstilbud Hvilke målrettede og differentierede rådgivnings- og behandlingstilbud kan det være relevant for kommunen at give? Kommunens henvisningsregler Hvordan kan kommunen udvikle hensigtsmæssige regler for henvisning til rådgivning og behandling på alkoholområdet? Barrierer for brug af rådgivnings- og behandlingstilbud Hvordan kan kommunen medvirke til at minimere barrierer i forhold til at tage i mod et rådgivnings-/ behandlingstilbud? 4

5 Understøttende rammer for tidlig indsats Kommunen har, med ansvaret for såvel alkoholforebyggelse som alkoholbehandling, en særlig mulighed for at medvirke til, at borgere med alkoholproblemer og deres familier får et relevant rådgivnings-/behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt, inden problemerne evt. vokser sig store. Kommunens frontpersonale har kontakt med mange af kommunens borgere og har i dette møde mulighed for at inddrage alkoholvaner i samtalen. Medarbejde ren kan dermed bidrage til tidlig opsporing med efter føl gen - de henvisning til rådgivnings-/behandlingstilbud ved behov. Men tidlig opsporing kan ikke stå alene. Det er samtidig vigtigt, at kommunen udvikler de øvrige indsatser, der tilsammen kan sikre en effektiv tidlig indsats i forhold til den enkelte borger. Tidlig indsats Begrebet tidlig indsats omfatter de indsatser, som tilsammen sikrer, at borgere med alkoholproblemer identificeres og får et relevant rådgivnings-/behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt. Indsatserne består i at opspore borgere med alkoholproblemer, henvise til og efterfølgende tilbyde relevant rådgivning/ behandling samt sikre sammenhæng mellem de enkelte indsatser. Tidlig indsats forudsætter, at: Kommunen har målrettede tilbud af høj kvalitet. De væsentligste tilbud er kort rådgivende samtale til borgere med alkoholoverforbrug eller skadeligt alkoholforbrug, rådgivning til pårørende, intensiv alkoholbehandling til borgere med alkoholafhængighed samt familieorienteret alkoholbehandling til børnefamilier. Frontpersonalet har kendskab til disse tilbud og kan formidle tilbuddene til borgere med et behov. Herud over har frontpersonalet kompetencer til at kunne tale om alkohol og har let adgang til relevante materialer på området. Kommunen har klare regler for, hvilke tilbud medarbejderen skal henvise til. Kommunen forsøger at minimere barrierer for borgernes brug af alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud. Sammenhængende tidlig indsats er som en kæde. En stærk kæde forudsætter ikke alene, at hvert led er af høj kvalitet, men også at forbindelsen mellem leddene er stærk. I kommunens arbejde med at udvikle en effektiv tidlig indsats, må der udvikles delindsatser af høj kvalitet, samtidig med at sammenhængen mellem indsatser styrkes. I det følgende sættes fokus på hvert led i kæden samt forbindelserne mellem dem. INDSATS Opsporing ved frontpersonalet 1. Kort opsporende samtale 2. Bekymringssamtale Klare henvisningsregler. Kendskab til kommunens tilbud. Relevante materialer om tilbud m.v. INDSATS Henvisning til relevant rådgivnings-/behandlingstilbud Minimere barriere for fremmøde i rådgivnings- /behandlingstilbud INDSATS Relevant alkoholrådgivnings-/ behandlingstilbud Figur 1: Kommunens tidlige indsats 5

6 Frontpersonale og opsporende arbejde Når frontpersonalet møder borgeren, inddrager medarbejderen alkohol i samtalen og henviser ved behov borgeren til rådgivnings-/behandlingstilbud i henhold til kommunens henvisningsregler. Det er vigtigt, at ud formningen af den opsporende samtale tilpasses frontpersonalets opgaver i forhold til borgerne. Der er to principielt forskellige samtaler om alkohol: 1. Kort opsporende samtale: Dialog om alkoholvaner, som medarbejderen har med alle borgere, vedkommende er i kontakt med. Relevant for frontpersonale med udredende eller forebyggende opgaver i forhold til borgeren. 2. Bekymringssamtalen: Samtalen om alkohol, som medarbejderen tager med borgeren og evt. pårørende, når det formodes/der er bekymring for, at borgeren har alkoholproblemer. Relevant for alle frontpersonaler. 6

7 Kort opsporende samtale Den korte opsporende samtale om alkoholvaner vil være relevant for frontpersonale med udredende eller forebyggende opgaver. Samtalen finder sted i forbindelse med det møde, som medarbejderen i forvejen har med borgeren. Udredningsopgaver Frontpersonale, der som led i at give sociale/sundhedsmæssige ydelser, gennemfører udredning af borgerens forhold, kan systematisk indarbejde samtale om alkoholvaner i dette udredningsarbejde. Det er fx medar- bejdere i jobcentre, socialforvaltning, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen og aktiveringstilbud. Forebyggende opgaver Frontpersonale, der har samtaler med borgere om livsstil og forebyggelse, kan systematisk inddrage samtale om alkoholvaner i dette arbejde. Det er fx medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste og den kommu nale tandpleje eller medarbejdere, der foretager fore byggende besøg hos ældre eller gennemfører livstilssamtaler i fx sundhedscentre. Kort opsporende samtale hvordan kan den gennemføres? Introducer indledningsvis emnet livsstil, herunder alkohol, og begrund, hvorfor kommunens medarbej dere gerne vil tale om alkoholvaner med borgeren. Søg accept til at tale om alkoholvaner, og hvis accept opnås: Spørg ind til alkoholvaner. Inddrag evt. et screeningsværktøj, fx er der gode erfaringer med at anvende AUDIT C skema (3 spørgsmål) i samtalen om alkoholvaner. Giv feedback på alkoholforbrug og sundhedsrisiko ift. Sundhedsstyrelsens risikogrænser for alkohol. Drikker borgeren over højrisikogrænsen (14/21 genstande om ugen for hhv. kvinder og mænd) op lyses, at borgeren ifølge Sundhedsstyrelsen har risiko for at udvikle helbredsskader, som fx leverskader, forhøjet blodtryk eller kræft. Uddel Sundhedsstyrelsens foldere: Hvor meget skal der til før du siger nej tak? og En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. Oplys om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud, fx ved at uddele folder og tilbyde henvisning iht. kommunens henvisningsregler. Vær samtidig opmærksom på, om pårørende bør inddrages (obs. regler for tavshedspligt). Spørg ind til børn i familien og evt. belastninger ifm. alkoholforbruget. Giv tilbud om henvisning til alkoholtilbud ved behov. Understøt kontakt mellem borger og henvisningssted, fx ved at sætte borgeren i telefonkontakt med henvisningsstedet. Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx til socialforvaltningen vedr. udredning/støtte til børn (ift. de lokale retningslinjer). Hvis borgeren drikker over Sundhedsstyrelsens høj risikogrænse, kan henvisning målrettes det tilbud, der er optimalt for borgeren, hvis vedkommende udfylder hele AUDIT skemaet (10 spørgsmål). Læs mere om dette i afsnittet om henvisningsregler. Motivational Interviewing Metoden Motivational Interviewing (MI) er meget velegnet i samtalen om alkoholvaner både når det gælder den korte opsporende samtale og bekymringssamtalen. Litteratur: Miller & Rollnick, se side 13. 7

8 Bekymringssamtalen Frontpersonale, som kommer i kontakt med borgere, der viser tegn på alkoholoverforbrug, eller hvor medarbejderen formoder, at borgeren har alkoholproblemer, bør tage initiativ til en samtale med borgeren og evt. pårørende om den bekymring, som medarbejderen har. Medarbejdere med pædagogiske/uddannelsesmæssige opgaver over for børn og unge er opmærksomme på tegn på alkoholoverforbrug hos den unge samt forældre. Det kan fx være et barns manglende trivsel, som kan skyldes, at barnet lever i en familie med alkoholproblemer. Der handles i henhold til de lokale retningslinjer vedrørende ansvarsfordeling for samtaler med borgere. Den ansvarlige medarbejder (frontpersonale eller overordnede) tager samtalen om alkohol med borgeren og evt. pårørende. Bekymringssamtalen Hvordan kan den gennemføres? Drøft bekymringen/formodningen om alkoholoverforbrug med den overordnede afhængig af de lokale retningslinjer. Italesæt bekymringen over for borgeren og evt. pårørende i relation til de tegn på overforbrug, der er iagttaget. Samtalen varetages af den, iht. lokale retningslinjer, ansvarlige medarbejder og involverer også evt. bekymring for børn i familien. Informer om alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud. Giv tilbud om henvisning til alkoholtilbud ved behov iht. kommunens regler for henvisning. Der kan være behov for at understøtte motivation til henvisning. Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx til socialforvaltningen ift. udredning/støtte til børn. Understøt kontakt mellem borger og henvisningssted, fx ved at etablere telefonkontakt mellem borgeren og henvisningsstedet. Følg op på samtalen. Indgå evt. aftale om yderligere opfølgning. Er der tale om en børnefamilie med et formodet alkoholproblem, gennemføres samtalen som beskrevet i hæftet Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel, Sundhedsstyrelsen; Også i denne samtale er Motivational Interviewing metoden (MI) meget velegnet. Litteratur: Miller & Rollnick, se side 13. Materialer til brug for samtalen om alkohol Hvor meget skal der til før du siger nej tak? En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. Når forældre drikker for meget. Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. Alle foldere kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (alkohol/kommunernes opgaver/ tidlig indsats) eller bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk på telefon AUDIT skemaer kan ligeledes downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Alkohol/ kommunernes opgaver/tidlig indsats). 8

9 Kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud Det er væsentligt, at kommunen har rådgivnings- og behandlingstilbud af høj kvalitet til forskellige målgrupper. Borgere med storforbrug eller skadeligt for - brug har ofte gavn af kort rådgivende samtale, som be står af en eller flere korte møder med en veluddannet rådgiver. Borgere med alkoholafhængighed og deres familier har derimod brug for et mere intensivt og længerevarende tilbud. Borgere med alkoholafhængighed udgør en langt mindre gruppe end borgere med alkoholoverforbrug uden afhængighed. For alle borgere med alkoholoverforbrug synes der at være en stor underbehandling. Det er vigtigt, at der visiteres til det rette tilbud. Giv det rette tilbud: Kort rådgivende samtale (brief intervention), i fx sundhedscenter, er relevant til borgere med alkoholstorforbrug eller skadeligt alkoholforbrug. Denne type samtale tilbydes af særligt uddannet personale. Ved samtalen bør medarbejderen være særligt opmærksom på, om der er behov for at viderehenvise til alkoholbehandlingscenter, fx til tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. Samtalen skal ligeledes afdække, hvorvidt der kan være behov for samtidig medicinsk behandling, som borgeren i givet fald må drøfte med en læge. Hvis der er behov for social støtte henvises til socialforvaltning, herunder for udredning/støtte til børn. Alkoholbehandling (kognitiv terapi) i alkoholbehandlingscenter er relevant til borgere med alkoholafhængighed, til borgere med skadeligt alkoholforbrug af sværere grad, ved alkoholoverforbrug og samtidig psykiske problemer, eller når kort rådgivende samtale ikke har haft tilstrækkeligt effekt. Der vil ofte være behov for at inddrage pårørende. Familieorienteret alkoholbehandling i alkoholbehandlingscenter er relevant til børnefamilier med alkoholproblemer. Ved behov for social støtte, herunder for udredning/støtte til børn, henvises til socialforvaltning. Ved psykiatriske problemer henvises ved behov til sundhedsvæsenet. Regionalt familieambulatorium er relevant til gravide med alkoholforbrug. 9

10 Kommunens henvisningsregler Det er vigtigt, at kommunen har klare regler for, hvilke tilbud borgere med alkoholproblemer skal henvises til, at reglerne er synlige, at frontpersonalet kender reglerne og har de nødvendige kommunikative redskaber til at udbrede dem, fx via foldere om kommunens tilbud. Der foretages en vurdering af alkoholforbruget ved den opsporende samtale, eller også foretages denne vurdering på henvisningsstedet. Begge muligheder har sine fordele og ulemper, og derfor bør kommunen finde frem til de regler, der passer bedst til de lokale forhold. Der er i princippet således to muligheder for henvisningsregler: 1) Vælger kommunen, at frontpersonalet udelukkende henviser til ét sted, hvad enten det er sundhedscenter eller alkoholbehandlingscenter, vil denne hen - vis ning som regel være lettest at administrere for frontpersonalet, fordi der ikke skal foretages en vurdering af omfanget af borgerens alkoholproblemer. Ulempen ved denne model er, at der på henvisningsstedet evt. må foretages yderligere visitation. Henvisning i flere led vil kræve flere personale ressourcer og samtidig øge risikoen for, at borgeren mister motivationen til at modtage et rådgivnings-/ behandlingstilbud. Vurdering af omfanget af alkoholproblemer kan ske ved at anvende screeningsskemaer. AUDIT skemaet (10 spørgsmål om alkoholforbrug) er velafprøvet og har vist sig velegnet til at vurdere, om forbruget tyder på alkoholoverforbrug, skadeligt forbrug eller alkoholafhængighed og kan dermed understøtte målrettet henvisning. Hvis borgeren drikker over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, kan frontpersonalet bede borgeren om at udfylde et AUDIT skema. Inddragelse af AUDIT skema i samtalen om alkohol forudsætter, at frontpersonalet har indsigt i skemaet og dets scoringssystem. Flere kommuner har gode erfaringer med, at frontpersonalet anvender AUDIT skemaet med henblik på at foretage en målrettet henvisning af borgere til alkoholtilbud. Fx anvendes skemaet af forskellige sundhedsmedarbejdere i Aarhus Kommune i forbindelse med samtaler om alkoholvaner. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (alkohol kommunernes opgaver tidlig indsats) findes AUDIT skemaer, herunder skema til frontpersonale med scoringsanvisning. (se figur næste side) 2) Vælger kommunen, at frontpersonalet foretager en målrettet henvisning af borgeren (stratificeret henvisning), dvs. målretter henvisningen til det rådgivnings-/behandlingstilbud, der er relevant ift. den enkelte borgers alkoholforbrug, vil det være en fordel for borgeren, fordi der kun er ét sted, hvor borgeren skal møde op. I forhold til personalere ssourcer vil det ligeledes være en fordel, fordi borgeren ikke skal visiteres to gange. Til gengæld kræver en sådan målrettet henvisning flere kompetencer hos frontpersonalet, da målrettet henvisning kræver en vurdering af problemets omfang. 10

11 Sundhedscenter og lign. Kort rådgivende samtale Ved behov henvisning til alkoholbehandlingscenter Henvisning til medicinsk behandling samt evt. henvisning til socialforvaltning, fx ift. udredning/støtte til børn Frontpersonale Kort opsporende samtale Bekymringssamtale Henvisning ved behov Alkoholbehandlingscenter Alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Ved behov henvisning til socialforvaltning, fx ift. udredning/støtte til børn Henvisning til psykiatrisk tilbud ved samtidige psykiatriske lidelser Regionalt familieambulatorium Rådgivning og behandling til gravide med brug af alkohol Figur 2: Opgavefordeling og mulige henvisningsveje i den tidlige indsats til borgere med alkoholproblemer 11

12 Barrierer for brug af tilbud Det er erfaringen, at der kan være barrierer for, at borgere med alkoholproblemer tager imod rådgivnings-/ behandlingstilbud. Kommunen har flere muligheder for at minimere barriererne. Synlige og lettilgængelige tilbud: Gør kommunens tilbud synlige og lettilgængelige på kommunens hjemmeside og evt. via papirfoldere med oplysning om træffetider og kontaktadresser. Oplys ligeledes om nationale rådgivningstilbud på hjemmesiden, fx rådgivningstilbud fra TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere). I Odense Kommune er der desuden gode erfaringer med at annoncere i lokalavisen. Anspor til kontakt mellem borger og rådgivnings-/behandlingstilbud: Når der henvises til rådgivnings-/behandlingstilbud, kan det være en god ide at skabe kontakt mellem borgeren/familien og henvisningsstedet, fx ved at etablere telefonkontakt mellem borgeren/familien og henvisningsstedet. Den forudgående kontakt til stedet kan gøre det lettere for borgeren at møde op. Frontpersonalet må have kendskab til rådgivnings- og behandlingstilbud, herunder til regionens familieambulatorium. Desuden må frontpersonalet have let adgang til materialer om kommunens tilbud på området for at kunne dele ud til borgere og de pårørende. Det kan også være en idé at påklistre mærkat med kommunens tilbud bag på Sundhedsstyrelsens folder Hvor meget skal der til før du siger nej tak? og udlevere den som et samlet informationsmateriale. 12

13 Litteraturliste Motivationssamtalen. Miller WR, Rollnick S. København: Hans Reitzels Forlag; Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Rollnick S, Miller WR, Butler CC. København: Hans Reitzels Forlag; Spørg til alkoholvaner. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. København: Sundhedsstyrelsen; Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. København: Sundhedsstyrelsen; Forebyggelsespakke alkohol. København: Sundhedsstyrelsen; Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 kommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats. København: Sundhedsstyrelsen; Hvor meget skal der til før du siger nej tak? København: Sundhedsstyrelsen; En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. København: Sundhedsstyrelsen; Når forældre drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen; Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen;

14 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre Kursus i den korte opsporende samtale Målgrupper Frontpersonale med : udredningsopgaver ex. ansatte i socialforvaltninger, familieafsnit, jobcentre, aktiveringstilbud, visitationen i hjemmeplejen : Forebyggelsesopgaver

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida Nielsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse Vedligeholdt af driftsindsats Målgrupper Alkohol- og rusmiddelforebyggelse 2018- Strategiske udfordringer Målsætninger Tiltag Hvornår Status/opfølgning Børn i familier med alkoholproblemer 140.000 børn

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL ERFARINGER FRA OPKVALIFICERING AF FRONTMEDARBEJDERE I ODENSE KOMMUNE v/ Christina Hjørnholm - chhjn@odense.dk TIDLIG OPSPORING & KORT RÅDGIVENDE SAMTALE To sporet pilotprojekt

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

VORES ALKO HOLD NING

VORES ALKO HOLD NING VORES ALKO HOLD NING LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE har en holdning til alkohol, der baserer sig på de grundlæggende værdier: Baggrunden for at formulere vores alkoholdning er et ønske om at hæve debutalderen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG

ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG . DEN 1. MARTS 2017 ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG -HVORDAN KAN KOMMUNEN STYRKE FOREBYGGELSEN? Silkeborg Kommune, den 1.3.2017 Karen Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden Anbefalinger fra Kommunernes landsforenings udspil Forebyggelses for fremtiden Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i starten af 2018 deres seneste politiske udspil Forebyggelse for fremtiden,

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE.

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. Årsrapport for 2014 samt indsatsmål for 2015 1 1. Indledning I henhold til Sundhedsloven 141, tilbyder Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune, vederlagsfri alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

VISION MISSION VÆRDIER

VISION MISSION VÆRDIER Blå Kors drømmer om et samfund uden misbrug og socialt udsatte. Derfor udfører vi forebyggende arbejde. Derfor behandler vi misbrug. Derfor yder vi omsorg og hjælper socialt udsatte. Og derfor deltager

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE Marts 2019 Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelses i praksis Formål: Formidle viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser Understøtte implementering

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis Dag 1 Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis 09:45 Kursusforløb 1 Kaffe og morgenmad Dag 1: Om alkohol 10:00 Velkommen og præsentation af kurset Hvem

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for behandling af personer med alkoholproblemer

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for behandling af personer med alkoholproblemer Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for behandling af personer med alkoholproblemer 2 Kvalitetsstandard for behandling af personer med alkoholproblemer Formålet med alkoholbehandling Formålet

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Ansøgning til sundhedspuljen 2014.

Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Der ansøges hermed om midler til tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Sundhedsskolen i Norddjurs har i forbindelse med at der er blevet rettet

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere