Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn"

Transkript

1 GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

2 Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol. Sundhedsstyrelsen, Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. EMNEORD: Alkohol, forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, kommune, evidens, metode, planlægning SPROG: Dansk KATEGORI: Faglig rådgivning VERSION: 1.0 VERSIONSDATA: December 2013 FAGLIG REDAKTION: Mia Fischerman, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen ELEKTRONISK ISBN: DESIGN & LAYOUT: Michala C. Bendixen /www.bendixen.nu

3 Indhold Indledning 4 Understøttende rammer for tidlig indsats 5 Frontpersonale og opsporende arbejde 6 Kort opsporende samtale 7 Bekymringssamtalen 8 Kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud 9 Kommunens henvisningsregler 10 Barrierer for brug af tilbud 12 Litteraturliste 13

4 Indledning Sundhedsstyrelsen ønsker med denne guide at understøtte kommunernes implementering af to af anbefalingerne for tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, job centre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkohol problemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe. Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale af høj kvalitet til borgere med et overforbrug eller skadeligt for - brug samt til pårørende og børn. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det svarer til målgruppens behov, fx i sundhedscenter eller som udgående tilbud til fx uddannelsesinstitutioner eller ældre. Guiden er henvendt til de undervisere, der skal kompetenceudvikle kommunens frontpersonale, så det bliver i stand til at gennemføre en opsporende samtale om alkohol. Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen udbyder i et kursus til disse undervisere, og guiden er målrettet dette forløb. Derudover er guiden tiltænkt de beslutningstagere og planlæggere, som underviserne skal samarbejde med om at skabe gode rammer for den tidlige indsats. Det kan fx være i forhold til at: Skabe sammenhæng i kommunens indsatser til borgeren Sikre bedst mulig udnyttelse af tilbuddene Sikre rationelle og effektive arbejdsgange for frontpersonalet Guiden omhandler: Understøttende rammer for tidlig indsats Hvordan kan rammerne understøtte en sammenhængende tidlig indsats fra opsporing af borgere med alkoholoverforbrug til relevante rådgivnings- og behandlingstilbud? Frontpersonale og opsporende arbejde Hvordan kan frontpersonalet gennemføre en kort opsporende samtale? Rådgivnings- og behandlingstilbud Hvilke målrettede og differentierede rådgivnings- og behandlingstilbud kan det være relevant for kommunen at give? Kommunens henvisningsregler Hvordan kan kommunen udvikle hensigtsmæssige regler for henvisning til rådgivning og behandling på alkoholområdet? Barrierer for brug af rådgivnings- og behandlingstilbud Hvordan kan kommunen medvirke til at minimere barrierer i forhold til at tage i mod et rådgivnings-/ behandlingstilbud? 4

5 Understøttende rammer for tidlig indsats Kommunen har, med ansvaret for såvel alkoholforebyggelse som alkoholbehandling, en særlig mulighed for at medvirke til, at borgere med alkoholproblemer og deres familier får et relevant rådgivnings-/behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt, inden problemerne evt. vokser sig store. Kommunens frontpersonale har kontakt med mange af kommunens borgere og har i dette møde mulighed for at inddrage alkoholvaner i samtalen. Medarbejde ren kan dermed bidrage til tidlig opsporing med efter føl gen - de henvisning til rådgivnings-/behandlingstilbud ved behov. Men tidlig opsporing kan ikke stå alene. Det er samtidig vigtigt, at kommunen udvikler de øvrige indsatser, der tilsammen kan sikre en effektiv tidlig indsats i forhold til den enkelte borger. Tidlig indsats Begrebet tidlig indsats omfatter de indsatser, som tilsammen sikrer, at borgere med alkoholproblemer identificeres og får et relevant rådgivnings-/behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt. Indsatserne består i at opspore borgere med alkoholproblemer, henvise til og efterfølgende tilbyde relevant rådgivning/ behandling samt sikre sammenhæng mellem de enkelte indsatser. Tidlig indsats forudsætter, at: Kommunen har målrettede tilbud af høj kvalitet. De væsentligste tilbud er kort rådgivende samtale til borgere med alkoholoverforbrug eller skadeligt alkoholforbrug, rådgivning til pårørende, intensiv alkoholbehandling til borgere med alkoholafhængighed samt familieorienteret alkoholbehandling til børnefamilier. Frontpersonalet har kendskab til disse tilbud og kan formidle tilbuddene til borgere med et behov. Herud over har frontpersonalet kompetencer til at kunne tale om alkohol og har let adgang til relevante materialer på området. Kommunen har klare regler for, hvilke tilbud medarbejderen skal henvise til. Kommunen forsøger at minimere barrierer for borgernes brug af alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud. Sammenhængende tidlig indsats er som en kæde. En stærk kæde forudsætter ikke alene, at hvert led er af høj kvalitet, men også at forbindelsen mellem leddene er stærk. I kommunens arbejde med at udvikle en effektiv tidlig indsats, må der udvikles delindsatser af høj kvalitet, samtidig med at sammenhængen mellem indsatser styrkes. I det følgende sættes fokus på hvert led i kæden samt forbindelserne mellem dem. INDSATS Opsporing ved frontpersonalet 1. Kort opsporende samtale 2. Bekymringssamtale Klare henvisningsregler. Kendskab til kommunens tilbud. Relevante materialer om tilbud m.v. INDSATS Henvisning til relevant rådgivnings-/behandlingstilbud Minimere barriere for fremmøde i rådgivnings- /behandlingstilbud INDSATS Relevant alkoholrådgivnings-/ behandlingstilbud Figur 1: Kommunens tidlige indsats 5

6 Frontpersonale og opsporende arbejde Når frontpersonalet møder borgeren, inddrager medarbejderen alkohol i samtalen og henviser ved behov borgeren til rådgivnings-/behandlingstilbud i henhold til kommunens henvisningsregler. Det er vigtigt, at ud formningen af den opsporende samtale tilpasses frontpersonalets opgaver i forhold til borgerne. Der er to principielt forskellige samtaler om alkohol: 1. Kort opsporende samtale: Dialog om alkoholvaner, som medarbejderen har med alle borgere, vedkommende er i kontakt med. Relevant for frontpersonale med udredende eller forebyggende opgaver i forhold til borgeren. 2. Bekymringssamtalen: Samtalen om alkohol, som medarbejderen tager med borgeren og evt. pårørende, når det formodes/der er bekymring for, at borgeren har alkoholproblemer. Relevant for alle frontpersonaler. 6

7 Kort opsporende samtale Den korte opsporende samtale om alkoholvaner vil være relevant for frontpersonale med udredende eller forebyggende opgaver. Samtalen finder sted i forbindelse med det møde, som medarbejderen i forvejen har med borgeren. Udredningsopgaver Frontpersonale, der som led i at give sociale/sundhedsmæssige ydelser, gennemfører udredning af borgerens forhold, kan systematisk indarbejde samtale om alkoholvaner i dette udredningsarbejde. Det er fx medar- bejdere i jobcentre, socialforvaltning, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen og aktiveringstilbud. Forebyggende opgaver Frontpersonale, der har samtaler med borgere om livsstil og forebyggelse, kan systematisk inddrage samtale om alkoholvaner i dette arbejde. Det er fx medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste og den kommu nale tandpleje eller medarbejdere, der foretager fore byggende besøg hos ældre eller gennemfører livstilssamtaler i fx sundhedscentre. Kort opsporende samtale hvordan kan den gennemføres? Introducer indledningsvis emnet livsstil, herunder alkohol, og begrund, hvorfor kommunens medarbej dere gerne vil tale om alkoholvaner med borgeren. Søg accept til at tale om alkoholvaner, og hvis accept opnås: Spørg ind til alkoholvaner. Inddrag evt. et screeningsværktøj, fx er der gode erfaringer med at anvende AUDIT C skema (3 spørgsmål) i samtalen om alkoholvaner. Giv feedback på alkoholforbrug og sundhedsrisiko ift. Sundhedsstyrelsens risikogrænser for alkohol. Drikker borgeren over højrisikogrænsen (14/21 genstande om ugen for hhv. kvinder og mænd) op lyses, at borgeren ifølge Sundhedsstyrelsen har risiko for at udvikle helbredsskader, som fx leverskader, forhøjet blodtryk eller kræft. Uddel Sundhedsstyrelsens foldere: Hvor meget skal der til før du siger nej tak? og En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. Oplys om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud, fx ved at uddele folder og tilbyde henvisning iht. kommunens henvisningsregler. Vær samtidig opmærksom på, om pårørende bør inddrages (obs. regler for tavshedspligt). Spørg ind til børn i familien og evt. belastninger ifm. alkoholforbruget. Giv tilbud om henvisning til alkoholtilbud ved behov. Understøt kontakt mellem borger og henvisningssted, fx ved at sætte borgeren i telefonkontakt med henvisningsstedet. Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx til socialforvaltningen vedr. udredning/støtte til børn (ift. de lokale retningslinjer). Hvis borgeren drikker over Sundhedsstyrelsens høj risikogrænse, kan henvisning målrettes det tilbud, der er optimalt for borgeren, hvis vedkommende udfylder hele AUDIT skemaet (10 spørgsmål). Læs mere om dette i afsnittet om henvisningsregler. Motivational Interviewing Metoden Motivational Interviewing (MI) er meget velegnet i samtalen om alkoholvaner både når det gælder den korte opsporende samtale og bekymringssamtalen. Litteratur: Miller & Rollnick, se side 13. 7

8 Bekymringssamtalen Frontpersonale, som kommer i kontakt med borgere, der viser tegn på alkoholoverforbrug, eller hvor medarbejderen formoder, at borgeren har alkoholproblemer, bør tage initiativ til en samtale med borgeren og evt. pårørende om den bekymring, som medarbejderen har. Medarbejdere med pædagogiske/uddannelsesmæssige opgaver over for børn og unge er opmærksomme på tegn på alkoholoverforbrug hos den unge samt forældre. Det kan fx være et barns manglende trivsel, som kan skyldes, at barnet lever i en familie med alkoholproblemer. Der handles i henhold til de lokale retningslinjer vedrørende ansvarsfordeling for samtaler med borgere. Den ansvarlige medarbejder (frontpersonale eller overordnede) tager samtalen om alkohol med borgeren og evt. pårørende. Bekymringssamtalen Hvordan kan den gennemføres? Drøft bekymringen/formodningen om alkoholoverforbrug med den overordnede afhængig af de lokale retningslinjer. Italesæt bekymringen over for borgeren og evt. pårørende i relation til de tegn på overforbrug, der er iagttaget. Samtalen varetages af den, iht. lokale retningslinjer, ansvarlige medarbejder og involverer også evt. bekymring for børn i familien. Informer om alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud. Giv tilbud om henvisning til alkoholtilbud ved behov iht. kommunens regler for henvisning. Der kan være behov for at understøtte motivation til henvisning. Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx til socialforvaltningen ift. udredning/støtte til børn. Understøt kontakt mellem borger og henvisningssted, fx ved at etablere telefonkontakt mellem borgeren og henvisningsstedet. Følg op på samtalen. Indgå evt. aftale om yderligere opfølgning. Er der tale om en børnefamilie med et formodet alkoholproblem, gennemføres samtalen som beskrevet i hæftet Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel, Sundhedsstyrelsen; Også i denne samtale er Motivational Interviewing metoden (MI) meget velegnet. Litteratur: Miller & Rollnick, se side 13. Materialer til brug for samtalen om alkohol Hvor meget skal der til før du siger nej tak? En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. Når forældre drikker for meget. Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. Alle foldere kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (alkohol/kommunernes opgaver/ tidlig indsats) eller bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk på telefon AUDIT skemaer kan ligeledes downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Alkohol/ kommunernes opgaver/tidlig indsats). 8

9 Kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud Det er væsentligt, at kommunen har rådgivnings- og behandlingstilbud af høj kvalitet til forskellige målgrupper. Borgere med storforbrug eller skadeligt for - brug har ofte gavn af kort rådgivende samtale, som be står af en eller flere korte møder med en veluddannet rådgiver. Borgere med alkoholafhængighed og deres familier har derimod brug for et mere intensivt og længerevarende tilbud. Borgere med alkoholafhængighed udgør en langt mindre gruppe end borgere med alkoholoverforbrug uden afhængighed. For alle borgere med alkoholoverforbrug synes der at være en stor underbehandling. Det er vigtigt, at der visiteres til det rette tilbud. Giv det rette tilbud: Kort rådgivende samtale (brief intervention), i fx sundhedscenter, er relevant til borgere med alkoholstorforbrug eller skadeligt alkoholforbrug. Denne type samtale tilbydes af særligt uddannet personale. Ved samtalen bør medarbejderen være særligt opmærksom på, om der er behov for at viderehenvise til alkoholbehandlingscenter, fx til tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. Samtalen skal ligeledes afdække, hvorvidt der kan være behov for samtidig medicinsk behandling, som borgeren i givet fald må drøfte med en læge. Hvis der er behov for social støtte henvises til socialforvaltning, herunder for udredning/støtte til børn. Alkoholbehandling (kognitiv terapi) i alkoholbehandlingscenter er relevant til borgere med alkoholafhængighed, til borgere med skadeligt alkoholforbrug af sværere grad, ved alkoholoverforbrug og samtidig psykiske problemer, eller når kort rådgivende samtale ikke har haft tilstrækkeligt effekt. Der vil ofte være behov for at inddrage pårørende. Familieorienteret alkoholbehandling i alkoholbehandlingscenter er relevant til børnefamilier med alkoholproblemer. Ved behov for social støtte, herunder for udredning/støtte til børn, henvises til socialforvaltning. Ved psykiatriske problemer henvises ved behov til sundhedsvæsenet. Regionalt familieambulatorium er relevant til gravide med alkoholforbrug. 9

10 Kommunens henvisningsregler Det er vigtigt, at kommunen har klare regler for, hvilke tilbud borgere med alkoholproblemer skal henvises til, at reglerne er synlige, at frontpersonalet kender reglerne og har de nødvendige kommunikative redskaber til at udbrede dem, fx via foldere om kommunens tilbud. Der foretages en vurdering af alkoholforbruget ved den opsporende samtale, eller også foretages denne vurdering på henvisningsstedet. Begge muligheder har sine fordele og ulemper, og derfor bør kommunen finde frem til de regler, der passer bedst til de lokale forhold. Der er i princippet således to muligheder for henvisningsregler: 1) Vælger kommunen, at frontpersonalet udelukkende henviser til ét sted, hvad enten det er sundhedscenter eller alkoholbehandlingscenter, vil denne hen - vis ning som regel være lettest at administrere for frontpersonalet, fordi der ikke skal foretages en vurdering af omfanget af borgerens alkoholproblemer. Ulempen ved denne model er, at der på henvisningsstedet evt. må foretages yderligere visitation. Henvisning i flere led vil kræve flere personale ressourcer og samtidig øge risikoen for, at borgeren mister motivationen til at modtage et rådgivnings-/ behandlingstilbud. Vurdering af omfanget af alkoholproblemer kan ske ved at anvende screeningsskemaer. AUDIT skemaet (10 spørgsmål om alkoholforbrug) er velafprøvet og har vist sig velegnet til at vurdere, om forbruget tyder på alkoholoverforbrug, skadeligt forbrug eller alkoholafhængighed og kan dermed understøtte målrettet henvisning. Hvis borgeren drikker over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, kan frontpersonalet bede borgeren om at udfylde et AUDIT skema. Inddragelse af AUDIT skema i samtalen om alkohol forudsætter, at frontpersonalet har indsigt i skemaet og dets scoringssystem. Flere kommuner har gode erfaringer med, at frontpersonalet anvender AUDIT skemaet med henblik på at foretage en målrettet henvisning af borgere til alkoholtilbud. Fx anvendes skemaet af forskellige sundhedsmedarbejdere i Aarhus Kommune i forbindelse med samtaler om alkoholvaner. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (alkohol kommunernes opgaver tidlig indsats) findes AUDIT skemaer, herunder skema til frontpersonale med scoringsanvisning. (se figur næste side) 2) Vælger kommunen, at frontpersonalet foretager en målrettet henvisning af borgeren (stratificeret henvisning), dvs. målretter henvisningen til det rådgivnings-/behandlingstilbud, der er relevant ift. den enkelte borgers alkoholforbrug, vil det være en fordel for borgeren, fordi der kun er ét sted, hvor borgeren skal møde op. I forhold til personalere ssourcer vil det ligeledes være en fordel, fordi borgeren ikke skal visiteres to gange. Til gengæld kræver en sådan målrettet henvisning flere kompetencer hos frontpersonalet, da målrettet henvisning kræver en vurdering af problemets omfang. 10

11 Sundhedscenter og lign. Kort rådgivende samtale Ved behov henvisning til alkoholbehandlingscenter Henvisning til medicinsk behandling samt evt. henvisning til socialforvaltning, fx ift. udredning/støtte til børn Frontpersonale Kort opsporende samtale Bekymringssamtale Henvisning ved behov Alkoholbehandlingscenter Alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Ved behov henvisning til socialforvaltning, fx ift. udredning/støtte til børn Henvisning til psykiatrisk tilbud ved samtidige psykiatriske lidelser Regionalt familieambulatorium Rådgivning og behandling til gravide med brug af alkohol Figur 2: Opgavefordeling og mulige henvisningsveje i den tidlige indsats til borgere med alkoholproblemer 11

12 Barrierer for brug af tilbud Det er erfaringen, at der kan være barrierer for, at borgere med alkoholproblemer tager imod rådgivnings-/ behandlingstilbud. Kommunen har flere muligheder for at minimere barriererne. Synlige og lettilgængelige tilbud: Gør kommunens tilbud synlige og lettilgængelige på kommunens hjemmeside og evt. via papirfoldere med oplysning om træffetider og kontaktadresser. Oplys ligeledes om nationale rådgivningstilbud på hjemmesiden, fx rådgivningstilbud fra TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere). I Odense Kommune er der desuden gode erfaringer med at annoncere i lokalavisen. Anspor til kontakt mellem borger og rådgivnings-/behandlingstilbud: Når der henvises til rådgivnings-/behandlingstilbud, kan det være en god ide at skabe kontakt mellem borgeren/familien og henvisningsstedet, fx ved at etablere telefonkontakt mellem borgeren/familien og henvisningsstedet. Den forudgående kontakt til stedet kan gøre det lettere for borgeren at møde op. Frontpersonalet må have kendskab til rådgivnings- og behandlingstilbud, herunder til regionens familieambulatorium. Desuden må frontpersonalet have let adgang til materialer om kommunens tilbud på området for at kunne dele ud til borgere og de pårørende. Det kan også være en idé at påklistre mærkat med kommunens tilbud bag på Sundhedsstyrelsens folder Hvor meget skal der til før du siger nej tak? og udlevere den som et samlet informationsmateriale. 12

13 Litteraturliste Motivationssamtalen. Miller WR, Rollnick S. København: Hans Reitzels Forlag; Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Rollnick S, Miller WR, Butler CC. København: Hans Reitzels Forlag; Spørg til alkoholvaner. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. København: Sundhedsstyrelsen; Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. København: Sundhedsstyrelsen; Forebyggelsespakke alkohol. København: Sundhedsstyrelsen; Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 kommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats. København: Sundhedsstyrelsen; Hvor meget skal der til før du siger nej tak? København: Sundhedsstyrelsen; En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. København: Sundhedsstyrelsen; Når forældre drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen; Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen;

14 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre Camilla Gohr og Anne Sofie Bæk-Sørensen TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre Kasper

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tidlig opsporing på alkoholområdet

Tidlig opsporing på alkoholområdet Tidlig opsporing på alkoholområdet Evalueringsrapport Sundhedssekretariatet & Projektleder Christina Hjørnholm Januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til tidlig opsporing og evalueringsrapporten...

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere