Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn"

Transkript

1 GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

2 Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol. Sundhedsstyrelsen, Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. EMNEORD: Alkohol, forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, kommune, evidens, metode, planlægning SPROG: Dansk KATEGORI: Faglig rådgivning VERSION: 1.0 VERSIONSDATA: December 2013 FAGLIG REDAKTION: Mia Fischerman, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen ELEKTRONISK ISBN: DESIGN & LAYOUT: Michala C. Bendixen /www.bendixen.nu

3 Indhold Indledning 4 Understøttende rammer for tidlig indsats 5 Frontpersonale og opsporende arbejde 6 Kort opsporende samtale 7 Bekymringssamtalen 8 Kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud 9 Kommunens henvisningsregler 10 Barrierer for brug af tilbud 12 Litteraturliste 13

4 Indledning Sundhedsstyrelsen ønsker med denne guide at understøtte kommunernes implementering af to af anbefalingerne for tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, job centre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkohol problemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe. Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale af høj kvalitet til borgere med et overforbrug eller skadeligt for - brug samt til pårørende og børn. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det svarer til målgruppens behov, fx i sundhedscenter eller som udgående tilbud til fx uddannelsesinstitutioner eller ældre. Guiden er henvendt til de undervisere, der skal kompetenceudvikle kommunens frontpersonale, så det bliver i stand til at gennemføre en opsporende samtale om alkohol. Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen udbyder i et kursus til disse undervisere, og guiden er målrettet dette forløb. Derudover er guiden tiltænkt de beslutningstagere og planlæggere, som underviserne skal samarbejde med om at skabe gode rammer for den tidlige indsats. Det kan fx være i forhold til at: Skabe sammenhæng i kommunens indsatser til borgeren Sikre bedst mulig udnyttelse af tilbuddene Sikre rationelle og effektive arbejdsgange for frontpersonalet Guiden omhandler: Understøttende rammer for tidlig indsats Hvordan kan rammerne understøtte en sammenhængende tidlig indsats fra opsporing af borgere med alkoholoverforbrug til relevante rådgivnings- og behandlingstilbud? Frontpersonale og opsporende arbejde Hvordan kan frontpersonalet gennemføre en kort opsporende samtale? Rådgivnings- og behandlingstilbud Hvilke målrettede og differentierede rådgivnings- og behandlingstilbud kan det være relevant for kommunen at give? Kommunens henvisningsregler Hvordan kan kommunen udvikle hensigtsmæssige regler for henvisning til rådgivning og behandling på alkoholområdet? Barrierer for brug af rådgivnings- og behandlingstilbud Hvordan kan kommunen medvirke til at minimere barrierer i forhold til at tage i mod et rådgivnings-/ behandlingstilbud? 4

5 Understøttende rammer for tidlig indsats Kommunen har, med ansvaret for såvel alkoholforebyggelse som alkoholbehandling, en særlig mulighed for at medvirke til, at borgere med alkoholproblemer og deres familier får et relevant rådgivnings-/behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt, inden problemerne evt. vokser sig store. Kommunens frontpersonale har kontakt med mange af kommunens borgere og har i dette møde mulighed for at inddrage alkoholvaner i samtalen. Medarbejde ren kan dermed bidrage til tidlig opsporing med efter føl gen - de henvisning til rådgivnings-/behandlingstilbud ved behov. Men tidlig opsporing kan ikke stå alene. Det er samtidig vigtigt, at kommunen udvikler de øvrige indsatser, der tilsammen kan sikre en effektiv tidlig indsats i forhold til den enkelte borger. Tidlig indsats Begrebet tidlig indsats omfatter de indsatser, som tilsammen sikrer, at borgere med alkoholproblemer identificeres og får et relevant rådgivnings-/behandlingstilbud på et tidligt tidspunkt. Indsatserne består i at opspore borgere med alkoholproblemer, henvise til og efterfølgende tilbyde relevant rådgivning/ behandling samt sikre sammenhæng mellem de enkelte indsatser. Tidlig indsats forudsætter, at: Kommunen har målrettede tilbud af høj kvalitet. De væsentligste tilbud er kort rådgivende samtale til borgere med alkoholoverforbrug eller skadeligt alkoholforbrug, rådgivning til pårørende, intensiv alkoholbehandling til borgere med alkoholafhængighed samt familieorienteret alkoholbehandling til børnefamilier. Frontpersonalet har kendskab til disse tilbud og kan formidle tilbuddene til borgere med et behov. Herud over har frontpersonalet kompetencer til at kunne tale om alkohol og har let adgang til relevante materialer på området. Kommunen har klare regler for, hvilke tilbud medarbejderen skal henvise til. Kommunen forsøger at minimere barrierer for borgernes brug af alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud. Sammenhængende tidlig indsats er som en kæde. En stærk kæde forudsætter ikke alene, at hvert led er af høj kvalitet, men også at forbindelsen mellem leddene er stærk. I kommunens arbejde med at udvikle en effektiv tidlig indsats, må der udvikles delindsatser af høj kvalitet, samtidig med at sammenhængen mellem indsatser styrkes. I det følgende sættes fokus på hvert led i kæden samt forbindelserne mellem dem. INDSATS Opsporing ved frontpersonalet 1. Kort opsporende samtale 2. Bekymringssamtale Klare henvisningsregler. Kendskab til kommunens tilbud. Relevante materialer om tilbud m.v. INDSATS Henvisning til relevant rådgivnings-/behandlingstilbud Minimere barriere for fremmøde i rådgivnings- /behandlingstilbud INDSATS Relevant alkoholrådgivnings-/ behandlingstilbud Figur 1: Kommunens tidlige indsats 5

6 Frontpersonale og opsporende arbejde Når frontpersonalet møder borgeren, inddrager medarbejderen alkohol i samtalen og henviser ved behov borgeren til rådgivnings-/behandlingstilbud i henhold til kommunens henvisningsregler. Det er vigtigt, at ud formningen af den opsporende samtale tilpasses frontpersonalets opgaver i forhold til borgerne. Der er to principielt forskellige samtaler om alkohol: 1. Kort opsporende samtale: Dialog om alkoholvaner, som medarbejderen har med alle borgere, vedkommende er i kontakt med. Relevant for frontpersonale med udredende eller forebyggende opgaver i forhold til borgeren. 2. Bekymringssamtalen: Samtalen om alkohol, som medarbejderen tager med borgeren og evt. pårørende, når det formodes/der er bekymring for, at borgeren har alkoholproblemer. Relevant for alle frontpersonaler. 6

7 Kort opsporende samtale Den korte opsporende samtale om alkoholvaner vil være relevant for frontpersonale med udredende eller forebyggende opgaver. Samtalen finder sted i forbindelse med det møde, som medarbejderen i forvejen har med borgeren. Udredningsopgaver Frontpersonale, der som led i at give sociale/sundhedsmæssige ydelser, gennemfører udredning af borgerens forhold, kan systematisk indarbejde samtale om alkoholvaner i dette udredningsarbejde. Det er fx medar- bejdere i jobcentre, socialforvaltning, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen og aktiveringstilbud. Forebyggende opgaver Frontpersonale, der har samtaler med borgere om livsstil og forebyggelse, kan systematisk inddrage samtale om alkoholvaner i dette arbejde. Det er fx medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste og den kommu nale tandpleje eller medarbejdere, der foretager fore byggende besøg hos ældre eller gennemfører livstilssamtaler i fx sundhedscentre. Kort opsporende samtale hvordan kan den gennemføres? Introducer indledningsvis emnet livsstil, herunder alkohol, og begrund, hvorfor kommunens medarbej dere gerne vil tale om alkoholvaner med borgeren. Søg accept til at tale om alkoholvaner, og hvis accept opnås: Spørg ind til alkoholvaner. Inddrag evt. et screeningsværktøj, fx er der gode erfaringer med at anvende AUDIT C skema (3 spørgsmål) i samtalen om alkoholvaner. Giv feedback på alkoholforbrug og sundhedsrisiko ift. Sundhedsstyrelsens risikogrænser for alkohol. Drikker borgeren over højrisikogrænsen (14/21 genstande om ugen for hhv. kvinder og mænd) op lyses, at borgeren ifølge Sundhedsstyrelsen har risiko for at udvikle helbredsskader, som fx leverskader, forhøjet blodtryk eller kræft. Uddel Sundhedsstyrelsens foldere: Hvor meget skal der til før du siger nej tak? og En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. Oplys om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud, fx ved at uddele folder og tilbyde henvisning iht. kommunens henvisningsregler. Vær samtidig opmærksom på, om pårørende bør inddrages (obs. regler for tavshedspligt). Spørg ind til børn i familien og evt. belastninger ifm. alkoholforbruget. Giv tilbud om henvisning til alkoholtilbud ved behov. Understøt kontakt mellem borger og henvisningssted, fx ved at sætte borgeren i telefonkontakt med henvisningsstedet. Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx til socialforvaltningen vedr. udredning/støtte til børn (ift. de lokale retningslinjer). Hvis borgeren drikker over Sundhedsstyrelsens høj risikogrænse, kan henvisning målrettes det tilbud, der er optimalt for borgeren, hvis vedkommende udfylder hele AUDIT skemaet (10 spørgsmål). Læs mere om dette i afsnittet om henvisningsregler. Motivational Interviewing Metoden Motivational Interviewing (MI) er meget velegnet i samtalen om alkoholvaner både når det gælder den korte opsporende samtale og bekymringssamtalen. Litteratur: Miller & Rollnick, se side 13. 7

8 Bekymringssamtalen Frontpersonale, som kommer i kontakt med borgere, der viser tegn på alkoholoverforbrug, eller hvor medarbejderen formoder, at borgeren har alkoholproblemer, bør tage initiativ til en samtale med borgeren og evt. pårørende om den bekymring, som medarbejderen har. Medarbejdere med pædagogiske/uddannelsesmæssige opgaver over for børn og unge er opmærksomme på tegn på alkoholoverforbrug hos den unge samt forældre. Det kan fx være et barns manglende trivsel, som kan skyldes, at barnet lever i en familie med alkoholproblemer. Der handles i henhold til de lokale retningslinjer vedrørende ansvarsfordeling for samtaler med borgere. Den ansvarlige medarbejder (frontpersonale eller overordnede) tager samtalen om alkohol med borgeren og evt. pårørende. Bekymringssamtalen Hvordan kan den gennemføres? Drøft bekymringen/formodningen om alkoholoverforbrug med den overordnede afhængig af de lokale retningslinjer. Italesæt bekymringen over for borgeren og evt. pårørende i relation til de tegn på overforbrug, der er iagttaget. Samtalen varetages af den, iht. lokale retningslinjer, ansvarlige medarbejder og involverer også evt. bekymring for børn i familien. Informer om alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud. Giv tilbud om henvisning til alkoholtilbud ved behov iht. kommunens regler for henvisning. Der kan være behov for at understøtte motivation til henvisning. Vurder evt. supplerende henvisningsbehov, fx til socialforvaltningen ift. udredning/støtte til børn. Understøt kontakt mellem borger og henvisningssted, fx ved at etablere telefonkontakt mellem borgeren og henvisningsstedet. Følg op på samtalen. Indgå evt. aftale om yderligere opfølgning. Er der tale om en børnefamilie med et formodet alkoholproblem, gennemføres samtalen som beskrevet i hæftet Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel, Sundhedsstyrelsen; Også i denne samtale er Motivational Interviewing metoden (MI) meget velegnet. Litteratur: Miller & Rollnick, se side 13. Materialer til brug for samtalen om alkohol Hvor meget skal der til før du siger nej tak? En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. Når forældre drikker for meget. Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. Alle foldere kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (alkohol/kommunernes opgaver/ tidlig indsats) eller bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk på telefon AUDIT skemaer kan ligeledes downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Alkohol/ kommunernes opgaver/tidlig indsats). 8

9 Kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud Det er væsentligt, at kommunen har rådgivnings- og behandlingstilbud af høj kvalitet til forskellige målgrupper. Borgere med storforbrug eller skadeligt for - brug har ofte gavn af kort rådgivende samtale, som be står af en eller flere korte møder med en veluddannet rådgiver. Borgere med alkoholafhængighed og deres familier har derimod brug for et mere intensivt og længerevarende tilbud. Borgere med alkoholafhængighed udgør en langt mindre gruppe end borgere med alkoholoverforbrug uden afhængighed. For alle borgere med alkoholoverforbrug synes der at være en stor underbehandling. Det er vigtigt, at der visiteres til det rette tilbud. Giv det rette tilbud: Kort rådgivende samtale (brief intervention), i fx sundhedscenter, er relevant til borgere med alkoholstorforbrug eller skadeligt alkoholforbrug. Denne type samtale tilbydes af særligt uddannet personale. Ved samtalen bør medarbejderen være særligt opmærksom på, om der er behov for at viderehenvise til alkoholbehandlingscenter, fx til tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. Samtalen skal ligeledes afdække, hvorvidt der kan være behov for samtidig medicinsk behandling, som borgeren i givet fald må drøfte med en læge. Hvis der er behov for social støtte henvises til socialforvaltning, herunder for udredning/støtte til børn. Alkoholbehandling (kognitiv terapi) i alkoholbehandlingscenter er relevant til borgere med alkoholafhængighed, til borgere med skadeligt alkoholforbrug af sværere grad, ved alkoholoverforbrug og samtidig psykiske problemer, eller når kort rådgivende samtale ikke har haft tilstrækkeligt effekt. Der vil ofte være behov for at inddrage pårørende. Familieorienteret alkoholbehandling i alkoholbehandlingscenter er relevant til børnefamilier med alkoholproblemer. Ved behov for social støtte, herunder for udredning/støtte til børn, henvises til socialforvaltning. Ved psykiatriske problemer henvises ved behov til sundhedsvæsenet. Regionalt familieambulatorium er relevant til gravide med alkoholforbrug. 9

10 Kommunens henvisningsregler Det er vigtigt, at kommunen har klare regler for, hvilke tilbud borgere med alkoholproblemer skal henvises til, at reglerne er synlige, at frontpersonalet kender reglerne og har de nødvendige kommunikative redskaber til at udbrede dem, fx via foldere om kommunens tilbud. Der foretages en vurdering af alkoholforbruget ved den opsporende samtale, eller også foretages denne vurdering på henvisningsstedet. Begge muligheder har sine fordele og ulemper, og derfor bør kommunen finde frem til de regler, der passer bedst til de lokale forhold. Der er i princippet således to muligheder for henvisningsregler: 1) Vælger kommunen, at frontpersonalet udelukkende henviser til ét sted, hvad enten det er sundhedscenter eller alkoholbehandlingscenter, vil denne hen - vis ning som regel være lettest at administrere for frontpersonalet, fordi der ikke skal foretages en vurdering af omfanget af borgerens alkoholproblemer. Ulempen ved denne model er, at der på henvisningsstedet evt. må foretages yderligere visitation. Henvisning i flere led vil kræve flere personale ressourcer og samtidig øge risikoen for, at borgeren mister motivationen til at modtage et rådgivnings-/ behandlingstilbud. Vurdering af omfanget af alkoholproblemer kan ske ved at anvende screeningsskemaer. AUDIT skemaet (10 spørgsmål om alkoholforbrug) er velafprøvet og har vist sig velegnet til at vurdere, om forbruget tyder på alkoholoverforbrug, skadeligt forbrug eller alkoholafhængighed og kan dermed understøtte målrettet henvisning. Hvis borgeren drikker over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, kan frontpersonalet bede borgeren om at udfylde et AUDIT skema. Inddragelse af AUDIT skema i samtalen om alkohol forudsætter, at frontpersonalet har indsigt i skemaet og dets scoringssystem. Flere kommuner har gode erfaringer med, at frontpersonalet anvender AUDIT skemaet med henblik på at foretage en målrettet henvisning af borgere til alkoholtilbud. Fx anvendes skemaet af forskellige sundhedsmedarbejdere i Aarhus Kommune i forbindelse med samtaler om alkoholvaner. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (alkohol kommunernes opgaver tidlig indsats) findes AUDIT skemaer, herunder skema til frontpersonale med scoringsanvisning. (se figur næste side) 2) Vælger kommunen, at frontpersonalet foretager en målrettet henvisning af borgeren (stratificeret henvisning), dvs. målretter henvisningen til det rådgivnings-/behandlingstilbud, der er relevant ift. den enkelte borgers alkoholforbrug, vil det være en fordel for borgeren, fordi der kun er ét sted, hvor borgeren skal møde op. I forhold til personalere ssourcer vil det ligeledes være en fordel, fordi borgeren ikke skal visiteres to gange. Til gengæld kræver en sådan målrettet henvisning flere kompetencer hos frontpersonalet, da målrettet henvisning kræver en vurdering af problemets omfang. 10

11 Sundhedscenter og lign. Kort rådgivende samtale Ved behov henvisning til alkoholbehandlingscenter Henvisning til medicinsk behandling samt evt. henvisning til socialforvaltning, fx ift. udredning/støtte til børn Frontpersonale Kort opsporende samtale Bekymringssamtale Henvisning ved behov Alkoholbehandlingscenter Alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Ved behov henvisning til socialforvaltning, fx ift. udredning/støtte til børn Henvisning til psykiatrisk tilbud ved samtidige psykiatriske lidelser Regionalt familieambulatorium Rådgivning og behandling til gravide med brug af alkohol Figur 2: Opgavefordeling og mulige henvisningsveje i den tidlige indsats til borgere med alkoholproblemer 11

12 Barrierer for brug af tilbud Det er erfaringen, at der kan være barrierer for, at borgere med alkoholproblemer tager imod rådgivnings-/ behandlingstilbud. Kommunen har flere muligheder for at minimere barriererne. Synlige og lettilgængelige tilbud: Gør kommunens tilbud synlige og lettilgængelige på kommunens hjemmeside og evt. via papirfoldere med oplysning om træffetider og kontaktadresser. Oplys ligeledes om nationale rådgivningstilbud på hjemmesiden, fx rådgivningstilbud fra TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere). I Odense Kommune er der desuden gode erfaringer med at annoncere i lokalavisen. Anspor til kontakt mellem borger og rådgivnings-/behandlingstilbud: Når der henvises til rådgivnings-/behandlingstilbud, kan det være en god ide at skabe kontakt mellem borgeren/familien og henvisningsstedet, fx ved at etablere telefonkontakt mellem borgeren/familien og henvisningsstedet. Den forudgående kontakt til stedet kan gøre det lettere for borgeren at møde op. Frontpersonalet må have kendskab til rådgivnings- og behandlingstilbud, herunder til regionens familieambulatorium. Desuden må frontpersonalet have let adgang til materialer om kommunens tilbud på området for at kunne dele ud til borgere og de pårørende. Det kan også være en idé at påklistre mærkat med kommunens tilbud bag på Sundhedsstyrelsens folder Hvor meget skal der til før du siger nej tak? og udlevere den som et samlet informationsmateriale. 12

13 Litteraturliste Motivationssamtalen. Miller WR, Rollnick S. København: Hans Reitzels Forlag; Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Rollnick S, Miller WR, Butler CC. København: Hans Reitzels Forlag; Spørg til alkoholvaner. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. København: Sundhedsstyrelsen; Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. København: Sundhedsstyrelsen; Forebyggelsespakke alkohol. København: Sundhedsstyrelsen; Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 kommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats. København: Sundhedsstyrelsen; Hvor meget skal der til før du siger nej tak? København: Sundhedsstyrelsen; En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. København: Sundhedsstyrelsen; Når forældre drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen; Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen;

14 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Guide til sundhedspersonale. Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Guide til sundhedspersonale. Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Guide til sundhedspersonale Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat 1 Hjælp din patient til et bedre helbred og et bedre behandlingsresultat

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere