UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER"

Transkript

1 UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER Evidentia Jes Jessen og Rebecca Dahlgaard Blå Kors Danmark

2 UDSLUSNING OG EFTERVÆRN EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER Jes Jessen & Rebecca Dahlgaard Evidentia Blå Kors Danmark April 2013

3 Journalnr ALKOHOL Evidentia Blå Kors Danmark Forskningsprojekt: Udslusning og efterværn ISBN: Layout: Inger-Lis Sørenen Forsidefoto: Hjulmand Blå Kors Danmark Blå Kors Danmark Suensonsvej Silkeborg Tlf Udslusning og efterværn

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med undersøgelsen Resumé Lovmæssigt grundlag for udslusning og efterværn Undersøgelsesdesign Målgruppe og udvælgelseskriterier Spørgeskemaundersøgelse Fremgangsmåde Population, svarprocenter og frafald Resultater af undersøgelsen Karakteristika ved respondenterne Ejerform Andel af brugere med alkohol som hovedbegrundelse for at være i behandling Fordeling af behandlingspladser Varighed af behandling og ophold Behandlings- og pædagogiske metoder Hvor brugerne flytter hen efter endt ophold/behandling Udslusning, brobygning og efterværn Begreberne udslusning, brobygning og efterværn Ambulante institutioners indsats i forhold til brobygning og efterværn Indsatser hos institutioner med døgntilbud i forhold til udslusning, brobygning og efterværn Udslusningsindsats Brobygningsindsats Efterværnsindsats Sammenfatning af eksisterende udslusnings-, brobygnings- og efterværnsindsats Ønsker til en fremtidig efterværnsindsats Afrunding...70 Bilag 1: Bestemmelser i Serviceloven, der kan være relevante i forhold til efterværn...72 Bilag 2: Respondenternes svar...75 Bilag 3. Spørgeskema Udslusning og efterværn 3

5 4 Udslusning og efterværn

6 1. INDLEDNING Borgere med alkoholafhængighed har relativt hyppigt tilbagefald efter behandling 1, ligesom erfaringen viser, at mange falder tilbage i afhængighed efter ophold på omsorgsinstitutioner. Tilbagefald sker ofte i overgange fra ét tilbud til et andet tilbud eller til eget hjem. Det er derfor almindeligt anerkendt, at det har stor betydning for at undgå tilbagefald, at der ydes en effektiv udslusnings- og efterværnsindsats efter såvel behandling som efter ophold på en omsorgsinstitution, så borgerne opnår den nødvendige støtte og hjælp i disse overgange. Alligevel er det vores indtryk, at udslusnings- og efterværnsindsats ikke ydes særligt systematisk, og at den ofte foregår lidt skjult, fordi der kun findes et begrænset lovmæssigt og finansieringsmæssigt grundlag for denne indsats. Dertil kommer, at der kun findes begrænset systematisk viden om indhold og effekt af udslusning og efterværn. Hvis effektiv udslusning og efterværn kan have væsentlig indflydelse på fastholdelse af effekten af behandling og omsorgstilbud ved at forebygge tilbagefald og yderligere social deroute, og ved at styrke en positiv udvikling for de pågældende borgere, må det anses for vigtigt at få dette felt bedre belyst, så der kan igangsættes mere udvikling på området. Derfor har forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark valgt at sætte fokus på udslusning og efterværn og har igangsat et forskningsprojekt. I første omgang kan forskningsafdelingen være med til at sætte fokus på området og være hypotesedannende med henblik på at skabe interesse hos myndigheder og anerkendte forskningsinstitutioner med henblik på igangsætning af større forskningsprojekter. Denne rapport viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om udslusning og efterværn blandt bo- og behandlingsinstitutioner i Danmark. En nærmere præsentation af respondenterne følger i kapitel 5. Rapporten er én af to rapporter fra forskningsprojektet. Den anden rapport, der blev udgivet i december 2011, indeholder et studie af forskellige aspekter ved udslusning og efterværn på baggrund af et afgrænset 1 Sundhedsstyrelsen (2006): Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering. Udslusning og efterværn 5

7 litteraturstudie 2. Der henvises til denne rapport for en dybere diskussion af afgrænsning af målgruppen for udslusning og efterværn, for anvendelse af begreber og for en introduktion til nogle af de dilemmaer, der er forbundet med at beskæftige sig med socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrug. Dog gør vi opmærksom på følgende: Begreberne udslusning og efterværn er generelt set ikke entydige og klart definerede, ligesom de ikke nødvendigvis er værdineutrale. I en publikation fra VFC 3 anvender man betegnelsen social integration, fordi man finder, at begreberne udslusning og efterværn er knyttet til en institutionalisering og forsorg, som hører fortiden til. Vi er enige i, at betegnelsen social integration er god, men har alligevel valgt at benytte begreberne udslusning og efterværn, fordi det overvejende er dem, der benyttes i praksis, og for at analysere skelnen mellem de to begreber. Ud over udslusnings- og efterværnsaktiviteter har der været spurgt særskilt ind til den del af udslusningen, der betegnes som brobygning. Der har været sat særskilt fokus på respondenternes anvendelse af begreberne, og undersøgelsen viser, at der i praksis ikke er nogen stringens med hensyn til skelnen mellem udslusning, brobygning og efterværn. Endvidere er det blevet pointeret i undersøgelsen, at der skelnes mellem efterbehandling og efterværn. Vi betragter efterbehandling som en del af kerneydelsen misbrugsbehandling altså noget, der ligger i forlængelse af den intensive del af misbrugsbehandlingen. Efterværn derimod fokuserer på den sociale integration. De besvarelser i undersøgelsen, der vedrører efterbehandling, er derfor ikke medtaget i analysen. Udgangspunktet for rapporten har været at undersøge udslusnings- og efterværnsindsatsen for borgere med alkoholafhængighed, som derfor har været et primært afgrænsningskriterium. Men som der argumenteres for i forskningsafdelingens rapport fra 2011 (Jessen, 2011), anses en sådan afgrænsning i virkeligheden for uhensigtsmæssig. Rapporten kritiserer tendensen til differentie- 2 Jessen, Jes (2011): Social integration af udsatte - aspekter ved udslusning og efterværn, Blå Kors Danmark. 3 Viden- og formidlingscenter for Socialt Udsatte (2005): Social integration - om udslusning fra 94 boformer. København. 6 Udslusning og efterværn

8 ring af såvel målgruppe som indsats, fordi hjemløshed, manglende netværk, misbrug, psykisk sygdom, ringe økonomi og social udsathed i øvrigt i høj grad er overlappende hos målgruppen, og der er en indbyrdes kausalitet mellem disse faktorer. I stedet argumenteres for et helhedssyn på borgerne og en helhedsorienteret indsats. Da kerneområdet for Blå Kors Danmark er hjælp til mennesker med alkoholafhængighed, er dette imidlertid fortsat valgt som primært kriterium, men reelt vurderes det, at den udslusnings- og efterværnsindsats, der er undersøgt, langt hen ad vejen retter sig mod hele spektret af de nævnte faktorer. I rapporten fra 2011 introduceres følgende model for en helhedsorienteret indsats, når det gælder udslusning og efterværn: Figur 1: Helhedsorienteret model for udslusning og efterværn. Bolig oplevet som hjem Meningsfuld hverdag Brugerkompetencer (behov) Netværk Sundhed Orden i økonomi En succesfuld social integration forudsætter, at der for den enkelte borger er styr på - eller taget hånd om - alle de faktorer, der indgår i modellen. Pilene illustrerer, at alle faktorer interagerer. Faktorerne i modellen er også anvendt i nærværende undersøgelse, og i analysen af besvarelser er der anvendt en udvidelse af modellen. Udslusning og efterværn 7

9 2. FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Beslutningen om at sætte fokus på udslusning og efterværn blev allerede aftalt med Socialministeriet (det daværende Velfærdsministerium) i foråret 2009, og ambitionsniveauet var forholdsvis højt. Blandt andet var det målet at foretage en mere omfattende undersøgelse bestående af en spørgeskemaundersøgelse kombineret med en interviewundersøgelse blandt både institutioner og brugere, som skulle danne grundlag for at definere den optimale udslusnings- og efterværnsindsats, som efterfølgende skulle afprøves i et kontrolleret forsøgsprojekt. Ambitionsniveauet har efterfølgende måttet sænkes en del, fordi det oprindelige ambitionsniveau ville kræve væsentlig flere ressourcer, end der har været til rådighed, og en mindsket efterspørgsel fra kommunerne efter intensiv alkoholbehandling og botilbud har betydet, at det ville være meget vanskeligt at skaffe datagrundlag for et kontrolleret forsøg inden for Blå Kors Danmarks egne rammer. I denne omgang består projektet derfor af en spørgeskemaundersøgelse, der kan danne grundlag for dyberegående fremtidige studier. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få indsamlet viden og erfaringer med udslusning og efterværn blandt institutioner, der arbejder med socialt udsatte, herunder borgere med alkoholafhængighed. Der er både tale om deskriptive data i form af beskrivelser af indsatsers indhold og omfang, men også mere normative tilkendegivelser i form af vurderinger af indsatsernes værdi. Det er håbet og intentionen, at undersøgelsen kan øge den eksisterende viden om udslusning og efterværn, men der er ingen tvivl om, at tilrettelæggelsen af en mere systematisk, koordineret og effektiv indsats vil kræve mere uddybende studier. Det vil være tilfredsstillende for os, hvis undersøgelsen kan medvirke til at skabe fornyet fokus og interesse for at forbedre indsatsen, da vi anser det for at være en forudsætning for i højere grad at hjælpe folk ud af afhængighed og i det hele taget mindske omfanget af social udsathed. Rapporten fra undersøgelsen retter sig både mod beslutningstagere, der skal varetage den politiske og ledelsesmæssige prioritering af indsatsen, hvor undersøgelsen kan bidrage 8 Udslusning og efterværn

10 til viden om, hvor ressourcerne bedst sættes ind, og til faglige ledere og medarbejdere, der ønsker at blive klogere på metoder og redskaber til en effektiv udslusnings- og efterværnsindsats. Det skal dog understreges, at rapporten ikke belyser effekten af indsatsen. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om enhederne, såsom lovgrundlag og ejerforhold, kapacitet og behandlingsmetoder. Dernæst er der spurgt til enhedernes eksisterende indsats med hensyn til udslusning, brobygning og efterværn, erfaringer og barrierer, samt hvad målene er med indsatsen. Enhederne er blevet spurgt om at prioritere forskellige mulige indsatser ud fra en effektivitetsbetragtning, og endelig hvilke indsatser inden for de forskellige faktorer i figur 1 de ville prioritere ved begrænsede ressourcer. Som en kort læsevejledning kan nævnes, at man kan nøjes med læse resuméet, som er en meget kort gennemgang af rapporten. Ønsker læseren en udførlig præsentation af resultaterne, men er ikke interesseret i de metodiske sider af undersøgelsen, kan man vælge at springe over kapitel 5. Det anbefales dog at orientere sig i tabel 2 for at få et overblik over datagrundlaget. Udslusning og efterværn 9

11 3. RESUMÉ Det er almindeligt anerkendt, at effektiv udslusning og efterværn i forlængelse af ophold i botilbud eller i døgnbehandling for alkoholmisbrug er en forudsætning for at mindske tilbagefald og fremme evnen til mestring af egen livssituation. Formålet med undersøgelsen er at få større viden om, hvilke indsatser bo- og behandlingsinstitutioner for misbrugere og socialt udsatte i dag yder med hensyn til udslusning og efterværn, samt få deres vurdering og prioritering af de enkelte typer af indsats med henblik på skabe fornyet fokus og interesse for at forbedre udslusnings- og efterværnsindsatsen. Brobygning er en del af udslusningen, men har indgået som et særskilt fokusområde i undersøgelsen. Der findes meget begrænset lovgivning med hensyn til efterværn, hvorimod udslusning ofte er en integreret del af kerneydelsen på bo- og behandlingsenheder. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke der inden for rammerne af den gældende Servicelov findes mulighed for at afprøve flere former for efterværnsindsats, end det sker i dag. En gennemgang af loven kunne tyde på, at dette er tilfældet. Undersøgelsen er blevet gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i foråret 2011 blandt alle bo- og behandlingsinstitutioner i Danmark, der beskæftiger sig med alkoholafhængige samt socialt udsatte i øvrigt. Der er også udsendt spørgeskema til ambulante alkoholbehandlingsenheder, om hvem der er udarbejdet en særskilt analyse. Gruppen af respondenter til undersøgelsen er hentet fra Tilbudsportalen med bistand fra Socialstyrelsen (daværende Servicestyrelsen), hvor en del dog er blevet frasorteret, fordi de ikke levede op til inklusionskriterierne. Modtagere af spørgeskemaet, der levede op til inklusionskriterierne, udgør 158 institutioner. Heraf har 108 respondenter helt eller delvist besvaret spørgeskemaet, svarende til 68% af populationen. Det er karakteristisk, at institutionerne på dette område har en bred vifte af ydelser, idet de fleste er godkendt under en kombination af lovparagraffer såsom Servicelovens 101, 107, 108, 110 foruden 85, 99 og 104 samt for behandlingsenhedernes vedkommende Sundhedslovens 10 Udslusning og efterværn

12 141. Dette betyder, at forskellige udslusnings- og efterværnsindsatser ikke kan relateres til de enkelte paragraffer, men det synes at være en rimelig antagelse, at udslusning og efterværn retter sig mod de samme faktorer for brugerne, nemlig bolig, netværk, en meningsfuld hverdag samt sundhed og økonomi, og derfor er uafhængige af selve kerneydelsen. Den gennemsnitlige andel af brugere på institutionerne, der har alkoholmisbrug som hovedårsag til at befinde sig i tilbuddet, er 55%. Selv om andelen varierer, bekræfter det, at institutionerne har en meget blandet målgruppe, og alkoholmisbrug er kun en del af problemstillingen. Vi har præsenteret en definition af henholdsvis udslusning, brobygning og efterværn, som institutionerne er blevet bedt om at forholde sig til, med hensyn til om de er enige. Der er tale om følgende definitioner. Begrebsdefinitioner Udslusning Udslusning er den indsats, der tilbydes den enkelte bruger under opholdet/behandlingen for at forberede og sikre en god overgang fra ophold/behandling i enheden til typisk eget hjem og for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at blive fastholdt på det opnåede funktionsniveau og fortsætte en positiv udvikling. Udslusning ophører, når borgere er veletableret i den nye kontekst. (Det opnåede funktionsniveau kan handle om fravær af afhængighed, fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, livskvalitet og selvværd/ selvtillid). Udslusning og efterværn 11

13 Brobygning Brobygning er en del af udslusningen. Brobygning defineres som etableringen af de kontakter og procedurer, der finder sted mellem enheden og andre aktører, typisk kommunen, for at sikre samarbejde og koordinering omkring en god udslusning af en konkret borger. Brobygning består endvidere af initiativer, der sættes i værk for at etablere eller genetablere en god relation mellem borgeren og eksempelvis sagsbehandler, praktiserende læge eller andre myndighedspersoner. Efterværn Efterværn defineres som en kortere- eller længerevarende indsats, der iværksættes efter udslusning, og som har til formål at fastholde og forstærke det opnåede funktionsniveau og ressourcer, forebygge tilbagefald og skabe grundlag for en fortsat positiv udvikling. Enhedens efterværnsindsats kan være et supplement til indsatser fra andre aktører, typisk kommunen. (Efterværn er ikke det samme som efterbehandling, idet efterbehandling er en del af behandlingsenheders kerneydelse). Der er forholdsvis stor enighed om, at disse definitioner er dækkende for indsatsen. Alligevel viser undersøgelsen, at i praksis er der på ingen måde stringens og konsistens i anvendelse af begreber og definitioner. Dertil kommer, at der heller ikke skelnes stringent mellem efterbehandling, som er en forlængelse af den behandlingsmæssige kerneydelse, og efterværn, som fokuserer på den sociale integration. Således er der talrige eksempler på, at konkrete indsatser kategoriseres vidt forskelligt. Hvis udslusnings- og efterværnsindsatsen skal gøres mere målrettet og effektiv, er der behov for en klar begrebsafklaring og anvendelse. Der er udarbejdet en særskilt analyse af enheder, der udelukkende yder ambulant behandling. Det præciseres, at der kun er sendt spørgeskema til ét ambulatorium under samme organisation eller ledelse. Eksempelvis har vi kun sendt spørgeskema til ét Lænke-ambulatorium. Det skyldes, at vi har været mere interesseret i typer af tilbud end i antal. Ambulante behandlingsinstitutioner forventes ikke at yde en udslusnings- og ef- 12 Udslusning og efterværn

14 terværnsindsats, der er sammenlignelig med døgnenhedernes indsats, hvorfor der har været stillet andre spørgsmål til de ambulante enheder. Formålet med at inddrage de ambulante enheder i undersøgelsen har været at undersøge, i hvor høj grad de overhovedet yder en efterværnsindsats, og om der i givet fald er tale om standardiserede tilbud eller indviduelt tilpassede tilbud. 37% af de ambulante tilbud yder ifølge egne udsagn en brobygningsindsats, og 38% tilkendegiver, at de yder en særskilt efterværnsindsats. For stort set alles vedkommende er der tale om en efterværnsindsats, der er tilpasset den enkelte borger. Hos døgnenhederne yder 77% en særskilt udslusningsindsats til alle eller nogle af brugerne, 86% yder en særskilt brobygningsindsats til alle eller til nogle af brugerne, og 81% af døgnenhederne yder en særskilt efterværnsindsats. Af de enheder, der yder en særskilt udslusningsindsats, modtager 45% særskilt betaling herfor, hvilket på en måde kan undre, da udslusning ofte er en del af kerneydelsen, men det viser noget om variationen i indsatsen. Tilsvarende modtager 44% særskilt betaling for deres efterværnsindsats. Der er enighed om, at såvel udslusning som brobygning og efterværn har stor betydning for en række parametre: At fremme social integration, at fastholde opnåede mål, at tackle overgange og at mindske risiko for tilbagefald. Respondenterne har kun i begrænset omfang dokumentation for effekten, men et meget stort flertal af respondenter tilkendegiver at have et klart indtryk af betydningen og at kunne give eksempler herpå. Flere respondenter tilkendegiver, at det er vigtigt at have fokus på brugernes følelse af tryghed i forhold til, at de fortsat har mulighed for at få støtte. Én af respondenterne nævner erfaring for, at gennemførelsesprocenten er 20% højere i de forløb, hvor der har været samarbejde før, under og efter behandlingsforløb, og at såvel udslusning som brobygning er af afgørende betydning for primærbehandlingens effekt. Der er ikke belæg for at generalisere dette udsagn, men det generelle indtryk er, at alle enheder har en lignende erfaring. Udslusning og efterværn 13

15 Respondenterne peger på en række barrierer, både i forhold til udslusning og efterværn. Barriererne kan kategoriseres efter, om de ligger hos kommunen, hos borgeren selv, hos de pågældende enheder eller andre steder. Især påpeges en række barrierer hos kommunerne i form af, at kommunerne ikke bevilliger de nødvendige ressourcer til udslusning og efterværn, at kommunerne selv ønsker at overtage indsatsen, at der er tidspres, eller at samarbejdet ikke fungerer optimalt. Enhederne er blevet bedt om at angive, hvilke konkrete udslusnings-, brobygnings- og efterværnsindsatser de yder. Disse fremgår af bilaget, hvoraf det også kan ses, at det er meget forskelligt, under hvilket af de tre områder enhederne placerer indsatsen. Vi har bearbejdet besvarelserne og kategoriseret dem i forhold til helhedsmodellen (figur 1, side 7). Herved har det vist sig, at langt de fleste udslusnings- og efterværnsindsatser fokuserer på udvikling af brugernes kompetencer i forhold til et konkret område: Bolig, netværk, meningsfuld hverdag/beskæftigelse, sundhed eller økonomi. Nogle af indsatserne går på tværs af områderne. På baggrund heraf udvides helhedsmodellen til følgende samlende model for udslusning og efterværn (figur 14 i rapporten, side 58): Bolig oplevet som hjem Meningsfuld hverdag Træning og prøvning i. beskæ igelse Træning i. bolig Træning i. sociale kompetencer Netværk ADL- og misbrugsrelateret træning Træning i. styring af økonomi Sundhed Træning af brugerkompetencer bredt Orden i økonomi Endelig er enhederne blevet spurgt om, hvilke af en række nævnte mål og indsatser de ville prioritere i en fremtidig indsats, hvis der er begrænsede ressourcer til rådighed. Der er ikke enighed om, hvilke mål der har højest prioritet, men tendensen er, at det tillægges højest prioritet at 14 Udslusning og efterværn

16 fastholde eller øge brugernes livskvalitet samt at mindske tilbagefald. Også medvirken til at etablere støttende netværk/gode relationer har god prioritet. Det kan undre, at medvirken til, at borgeren har en god bolig, har lavere prioritet, men det skyldes antagelig, at hvis ikke der kommer styr på misbruget, nytter alt andet ikke. Med hensyn til prioritering af indsatser inden for de forskellige områder er der også divergerende holdninger. Men skulle man sammensætte en helhedsorienteret indsats under begrænsede ressourcer, ser den ud til at bestå af følgende: Botræning til brugere, der har ringe erfaring i at have egen bolig, og hjælp til finde bolig i et ikke-belastet kvarter Hjælp til at finde og komme ind i et nyt socialt netværk, jævnlige opringninger eller besøg hos borgere fra tidligere bo- eller behandlingssteder samt bistand til at skabe acceptable relationer til familie Bistand til at finde beskæftigelse tilpasset brugernes ressourcer og bistand til at finde en hobby/fritidsaktivitet Mulighed for akut efterbehandling og tilbud om mentorfunktion. Undersøgelsen bekræfter, at en målrettet udslusnings- og efterværnsindsats, herunder brobygning, har stor betydning både for at fastholde virkningen af den egentlige behandlingsindsats og for at hjælpe misbrugere og socialt udsatte i øvrigt til at kunne mestre eget liv så godt som muligt. Der er imidlertid behov for langt mere klarhed og stringens omkring begrebsanvendelser og metoder, ligesom det er ønskeligt at få foretaget mere målrettet evaluering af de enkelte indsatser for at få større indblik i, hvilke metoder der er mest givende i forskellig kontekst. Det afgørende synes fortsat at være, at indsatsen er helhedsorienteret og individuelt tilpasset, så den enkelte borger når længst muligt inden for hele helhedsmodellen. Der har været en række metodiske problemer med nærværende undersøgelse, men forhåbentlig kan den inspirere til, at der fortsat sættes fokus på udslusning og efterværn, og til, at der gennemføres mere specifikke og dybdegående undersøgelser og evalueringer, som kan øge viden om indsatsen. Udslusning og efterværn 15

17 4. LOVMÆSSIGT GRUNDLAG FOR UDSLUS- NING OG EFTERVÆRN Der er et forholdsvis begrænset og uklart lovmæssigt grundlag for udslusning og efterværn. Der er ikke nødvendigvis behov for et lovmæssigt grundlag for udslusning, da denne indsats ofte er en del af døgninstitutioners kerneydelse, men i det omfang der er tale om en mere vidtgående indsats såsom særlige udslusningsboliger, kan det være ønskeligt med et klart grundlag. Derimod ville det være ønskeligt med et langt klarere og mere sammenhængende lovgrundlag for efterværn, hvilket vil blive tydeliggjort i rapporten. Et lovgrundlag handler naturligvis ikke kun om at have et formelt grundlag for indsatsen, men også om at sikre finansiering af ydelserne. I forbindelse med projektet har vi indhentet kommentarer fra Socialstyrelsen til udvalgte paragraffer i Serviceloven, som har en formulering, der umiddelbart lægger op til at kunne anvendes i forhold til en efterværnsindsats se bilag 1. Her viser det sig, at der måske er flere muligheder for en lovunderstøttet efterværnsindsats, end mange institutioner måske er klar over. Eksempelvis kobling til sociale viceværter (SEL 12), udvikling af hjemmehjælpere til at yde støtte til socialt udsatte (SEL 83), bostøtte som CTI-indsats 4 (SEL 85), nye former for samværstilbud (SEL 104) eller udbyggede bostøttetilbud efter ophold på forsorgshjem (SEL 110). Det kunne således være relevant at få afklaret nærmere, om der ikke inden for eksempelvis de nævnte paragraffer kunne udvikles nye former for efterværnsindsats. 4 Critical Time Intervention en 9-måneders bostøttemetode, som anvendes i overgang fra institutionslignende tilbud til egen bolig. 16 Udslusning og efterværn

18 5. UNDERSØGELSESDESIGN 5.1 MÅLGRUPPE OG UDVÆLGELSESKRITERIER Der har indgået en række overvejelser i forbindelse med afgrænsning af, hvilke tilbud der skulle indgå i undersøgelsen. Dels har det været et spørgsmål, om både behandlingsenheder og bo-/omsorgsenheder skulle indgå, dels om både dag-/døgntilbud og ambulante tilbud skulle indgå. Som udgangspunkt vil ambulante tilbud adskille sig væsentligt fra især døgntilbud, fordi brugerne typisk bor i eget hjem. Det er derfor ikke relevant at beskæftige sig med udslusning til eget hjem, hvorimod det godt kan være aktuelt at tilbyde efterværn for at forebygge tilbagefald og fremme en fortsat positiv udvikling. I forbindelse med planlægning af projektet afholdtes et møde med den ansvarlige for rusmiddelbehandlingen i Odense Kommune, Annette Søgaard Nielsen, som opfordrede os til at inddrage det ambulante område for at afdække, i hvor høj grad der også her sker en efterværnsindsats, og om der er tale om individuelt tilrettede tilbud eller om standardtilbud. I undersøgelsen indgår således både bo- og behandlingstilbud og både dag-/døgnbehandlingstilbud og ambulante tilbud. Målet har været, at så mange relevante bo- og behandlingsenheder som muligt skulle indgå i undersøgelsen. Men samtidig har tilgangen været, at vi først og fremmest ønsker en undersøgelse af typer af - og erfaringer med - udslusnings- og efterværnsindsatser, ikke nødvendigvis et præcist kvantitativt overblik. Et primært inklusionskriterium er, at der er foretaget en afgrænsning til institutioner, der har brugere/beboere med alkoholmisbrug, men dels kan brugerne udmærket også have andet misbrug samt andre psykiske og sociale problemstillinger, dels er besvarelserne vedrørende udslusnings- og efterværnstilbud ikke afgrænset til brugere med et alkoholmisbrug. Spørgsmålene bygger på den antagelse, at bortset fra udslusnings- og efterværnstilbud, der specifikt retter sig mod misbruget, er det de samme tilbud, der er relevante, uanset hvilke problemstillinger brugerne har, herunder om de har et misbrug. Udslusning og efterværn 17

19 Selektionen af respondenter er sket via Tilbudsportalen og med bistand fra kvalitetssikringskonsulenterne i Socialstyrelsen (daværende Servicestyrelse). Det viste sig, at der på det tidspunkt var nogle tekniske forhold omkring Tilbudsportalen, der gjorde, at Socialstyrelsens egen søgning gav flere respondenter, end når vi selv søgte i Tilbudsportalen. I undersøgelsen har vi således benyttet en søgning, som Socialstyrelsen har foretaget. Institutioner, der ikke indgik i Tilbudsportalen, er derfor ikke med i undersøgelsen. Dataudtrækket i Tilbudsportalen blev foretaget medio december Følgende søgekriterier blev anvendt i tilbudsportalen: Målgruppe Socialt problem Misbrug Tilbud Ambulant behandlingstilbud til voksne Botilbud til voksne Ydelse Hovedydelse Alkoholmisbrugsbehandling Delydelse Alkoholmisbrugsbehandling Udtrækket fra Tilbudsportalen har vist sig at volde en række problemer, idet det viste sig, at en del institutioner i udtrækket slet ikke beskæftigede sig med alkoholmisbrug, og nogle af institutionerne befandt sig inden for handicapområdet eller var opholdssteder for unge. Det tyder således på, at Tilbudsportalen er behæftet med fejl, eller kriterierne i udtrækket har været behæftet med fejl. Der er dog ikke foretaget nogen nærmere granskning af dette. De institutioner i udtrækket, der ikke var relevante for undersøgelsen, er blevet fjernet fra respondentlisten, enten ved at vi på forhånd har kunnet se, at de ikke var relevante, ved at de er blevet spurgt, eller ved at de selv har reageret og gjort opmærksom på, at de ikke hørte til målgruppen. I udtrækket fra Tilbudsportalen indgik 281 institutioner, hvoraf 116 er blevet frasorteret, fordi de ikke levede op til inklusionskriterierne. 18 Udslusning og efterværn

20 Sammenfattende har der været benyttet følgende udvælgelseskriterier: Institutionens målgruppe er voksne over 18 år Institutionen har med alkoholafhængige at gøre og evt. andre socialt udsatte med fx dobbeltdiagnose, blandingsmisbrug og/eller psykiske problemer, hvor målet er, at brugerne skal flytte til fx eget hjem, hvor det netop er relevant at overveje udslusning og efterværn Institutionen tilbyder enten ambulant behandling, dag- eller døgnbehandling, bo-/omsorgstilbud eller andre hjemløseboliger i form af herberg, pensionat eller forsorgshjem Kriterier for frasortering fra udskriften fra Tilbudsportalen og eventuel efterfølgende dialog med institutioner på listen har været følgende: Institutioner, som tilbyder alkoholbehandling og andre behandlingstyper, men som aldrig får henvendelser fra alkoholmisbrugere Institutionen har ikke haft alkoholmisbrugere i behandling i flere år. Dog inkluderes de, hvis de blot ikke har haft alkoholmisbrugere tilknyttet i et års tid, eftersom vi forventer, at de stadig har planer for, hvordan nye brugere med alkoholmisbrug skal håndteres i deres videre forløb Hvis flere institutioner har samme leder eller adresse, er der kun sendt spørgeskema til den ene institution Udenfor målgruppe: Unge under 18 år og institutioner, der tager folk ind fra 17 år og opefter Institutioner, der kun retter henvendelse til stofmisbrugere, borgere med psykiske problemer, borgere i familiebehandling og mennesker med et fysisk handicap 5.2 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Undersøgelsen bygger på et forholdsvis omfattende spørgeskema, som det tog minutter at besvare. Spørgeskemaet er vist i bilag 1. Der var tale om et ret kompliceret spørgeskema, som gav respondenterne en del udfordringer i besvarelsen, hvilket har vanskeliggjort analysen. En del af udfordringen med at svare har skyldtes, at der i praksis ikke er den entydige skelnen mellem udslusning, brobygning og efterværn, som Udslusning og efterværn 19

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

SOCIAL INTEGRATION AF UDSATTE

SOCIAL INTEGRATION AF UDSATTE SOCIAL INTEGRATION AF UDSATTE - ASPEKTER VED UDSLUSNING OG EFTERVÆRN Blå Kors Danmark Suensonsvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 8681 1500 bkd@blaakors.dk www.blaakors.dk Blå Kors Danmark Enhed for forskning, dokumentation

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE ODEIMSE KOM M UNE Ejendom / Team NØ FAKTA GENEREL Overordnet set formår enheden hverken at opstille en klar målsætning eller konkrete delmål. Dertil kommer, at enheden ikke beskriver sine aktiviteter eller

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere