UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER"

Transkript

1 UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER Evidentia Jes Jessen og Rebecca Dahlgaard Blå Kors Danmark

2 UDSLUSNING OG EFTERVÆRN EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER Jes Jessen & Rebecca Dahlgaard Evidentia Blå Kors Danmark April 2013

3 Journalnr ALKOHOL Evidentia Blå Kors Danmark Forskningsprojekt: Udslusning og efterværn ISBN: Layout: Inger-Lis Sørenen Forsidefoto: Hjulmand Blå Kors Danmark Blå Kors Danmark Suensonsvej Silkeborg Tlf Udslusning og efterværn

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med undersøgelsen Resumé Lovmæssigt grundlag for udslusning og efterværn Undersøgelsesdesign Målgruppe og udvælgelseskriterier Spørgeskemaundersøgelse Fremgangsmåde Population, svarprocenter og frafald Resultater af undersøgelsen Karakteristika ved respondenterne Ejerform Andel af brugere med alkohol som hovedbegrundelse for at være i behandling Fordeling af behandlingspladser Varighed af behandling og ophold Behandlings- og pædagogiske metoder Hvor brugerne flytter hen efter endt ophold/behandling Udslusning, brobygning og efterværn Begreberne udslusning, brobygning og efterværn Ambulante institutioners indsats i forhold til brobygning og efterværn Indsatser hos institutioner med døgntilbud i forhold til udslusning, brobygning og efterværn Udslusningsindsats Brobygningsindsats Efterværnsindsats Sammenfatning af eksisterende udslusnings-, brobygnings- og efterværnsindsats Ønsker til en fremtidig efterværnsindsats Afrunding...70 Bilag 1: Bestemmelser i Serviceloven, der kan være relevante i forhold til efterværn...72 Bilag 2: Respondenternes svar...75 Bilag 3. Spørgeskema Udslusning og efterværn 3

5 4 Udslusning og efterværn

6 1. INDLEDNING Borgere med alkoholafhængighed har relativt hyppigt tilbagefald efter behandling 1, ligesom erfaringen viser, at mange falder tilbage i afhængighed efter ophold på omsorgsinstitutioner. Tilbagefald sker ofte i overgange fra ét tilbud til et andet tilbud eller til eget hjem. Det er derfor almindeligt anerkendt, at det har stor betydning for at undgå tilbagefald, at der ydes en effektiv udslusnings- og efterværnsindsats efter såvel behandling som efter ophold på en omsorgsinstitution, så borgerne opnår den nødvendige støtte og hjælp i disse overgange. Alligevel er det vores indtryk, at udslusnings- og efterværnsindsats ikke ydes særligt systematisk, og at den ofte foregår lidt skjult, fordi der kun findes et begrænset lovmæssigt og finansieringsmæssigt grundlag for denne indsats. Dertil kommer, at der kun findes begrænset systematisk viden om indhold og effekt af udslusning og efterværn. Hvis effektiv udslusning og efterværn kan have væsentlig indflydelse på fastholdelse af effekten af behandling og omsorgstilbud ved at forebygge tilbagefald og yderligere social deroute, og ved at styrke en positiv udvikling for de pågældende borgere, må det anses for vigtigt at få dette felt bedre belyst, så der kan igangsættes mere udvikling på området. Derfor har forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark valgt at sætte fokus på udslusning og efterværn og har igangsat et forskningsprojekt. I første omgang kan forskningsafdelingen være med til at sætte fokus på området og være hypotesedannende med henblik på at skabe interesse hos myndigheder og anerkendte forskningsinstitutioner med henblik på igangsætning af større forskningsprojekter. Denne rapport viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om udslusning og efterværn blandt bo- og behandlingsinstitutioner i Danmark. En nærmere præsentation af respondenterne følger i kapitel 5. Rapporten er én af to rapporter fra forskningsprojektet. Den anden rapport, der blev udgivet i december 2011, indeholder et studie af forskellige aspekter ved udslusning og efterværn på baggrund af et afgrænset 1 Sundhedsstyrelsen (2006): Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering. Udslusning og efterværn 5

7 litteraturstudie 2. Der henvises til denne rapport for en dybere diskussion af afgrænsning af målgruppen for udslusning og efterværn, for anvendelse af begreber og for en introduktion til nogle af de dilemmaer, der er forbundet med at beskæftige sig med socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrug. Dog gør vi opmærksom på følgende: Begreberne udslusning og efterværn er generelt set ikke entydige og klart definerede, ligesom de ikke nødvendigvis er værdineutrale. I en publikation fra VFC 3 anvender man betegnelsen social integration, fordi man finder, at begreberne udslusning og efterværn er knyttet til en institutionalisering og forsorg, som hører fortiden til. Vi er enige i, at betegnelsen social integration er god, men har alligevel valgt at benytte begreberne udslusning og efterværn, fordi det overvejende er dem, der benyttes i praksis, og for at analysere skelnen mellem de to begreber. Ud over udslusnings- og efterværnsaktiviteter har der været spurgt særskilt ind til den del af udslusningen, der betegnes som brobygning. Der har været sat særskilt fokus på respondenternes anvendelse af begreberne, og undersøgelsen viser, at der i praksis ikke er nogen stringens med hensyn til skelnen mellem udslusning, brobygning og efterværn. Endvidere er det blevet pointeret i undersøgelsen, at der skelnes mellem efterbehandling og efterværn. Vi betragter efterbehandling som en del af kerneydelsen misbrugsbehandling altså noget, der ligger i forlængelse af den intensive del af misbrugsbehandlingen. Efterværn derimod fokuserer på den sociale integration. De besvarelser i undersøgelsen, der vedrører efterbehandling, er derfor ikke medtaget i analysen. Udgangspunktet for rapporten har været at undersøge udslusnings- og efterværnsindsatsen for borgere med alkoholafhængighed, som derfor har været et primært afgrænsningskriterium. Men som der argumenteres for i forskningsafdelingens rapport fra 2011 (Jessen, 2011), anses en sådan afgrænsning i virkeligheden for uhensigtsmæssig. Rapporten kritiserer tendensen til differentie- 2 Jessen, Jes (2011): Social integration af udsatte - aspekter ved udslusning og efterværn, Blå Kors Danmark. 3 Viden- og formidlingscenter for Socialt Udsatte (2005): Social integration - om udslusning fra 94 boformer. København. 6 Udslusning og efterværn

8 ring af såvel målgruppe som indsats, fordi hjemløshed, manglende netværk, misbrug, psykisk sygdom, ringe økonomi og social udsathed i øvrigt i høj grad er overlappende hos målgruppen, og der er en indbyrdes kausalitet mellem disse faktorer. I stedet argumenteres for et helhedssyn på borgerne og en helhedsorienteret indsats. Da kerneområdet for Blå Kors Danmark er hjælp til mennesker med alkoholafhængighed, er dette imidlertid fortsat valgt som primært kriterium, men reelt vurderes det, at den udslusnings- og efterværnsindsats, der er undersøgt, langt hen ad vejen retter sig mod hele spektret af de nævnte faktorer. I rapporten fra 2011 introduceres følgende model for en helhedsorienteret indsats, når det gælder udslusning og efterværn: Figur 1: Helhedsorienteret model for udslusning og efterværn. Bolig oplevet som hjem Meningsfuld hverdag Brugerkompetencer (behov) Netværk Sundhed Orden i økonomi En succesfuld social integration forudsætter, at der for den enkelte borger er styr på - eller taget hånd om - alle de faktorer, der indgår i modellen. Pilene illustrerer, at alle faktorer interagerer. Faktorerne i modellen er også anvendt i nærværende undersøgelse, og i analysen af besvarelser er der anvendt en udvidelse af modellen. Udslusning og efterværn 7

9 2. FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Beslutningen om at sætte fokus på udslusning og efterværn blev allerede aftalt med Socialministeriet (det daværende Velfærdsministerium) i foråret 2009, og ambitionsniveauet var forholdsvis højt. Blandt andet var det målet at foretage en mere omfattende undersøgelse bestående af en spørgeskemaundersøgelse kombineret med en interviewundersøgelse blandt både institutioner og brugere, som skulle danne grundlag for at definere den optimale udslusnings- og efterværnsindsats, som efterfølgende skulle afprøves i et kontrolleret forsøgsprojekt. Ambitionsniveauet har efterfølgende måttet sænkes en del, fordi det oprindelige ambitionsniveau ville kræve væsentlig flere ressourcer, end der har været til rådighed, og en mindsket efterspørgsel fra kommunerne efter intensiv alkoholbehandling og botilbud har betydet, at det ville være meget vanskeligt at skaffe datagrundlag for et kontrolleret forsøg inden for Blå Kors Danmarks egne rammer. I denne omgang består projektet derfor af en spørgeskemaundersøgelse, der kan danne grundlag for dyberegående fremtidige studier. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få indsamlet viden og erfaringer med udslusning og efterværn blandt institutioner, der arbejder med socialt udsatte, herunder borgere med alkoholafhængighed. Der er både tale om deskriptive data i form af beskrivelser af indsatsers indhold og omfang, men også mere normative tilkendegivelser i form af vurderinger af indsatsernes værdi. Det er håbet og intentionen, at undersøgelsen kan øge den eksisterende viden om udslusning og efterværn, men der er ingen tvivl om, at tilrettelæggelsen af en mere systematisk, koordineret og effektiv indsats vil kræve mere uddybende studier. Det vil være tilfredsstillende for os, hvis undersøgelsen kan medvirke til at skabe fornyet fokus og interesse for at forbedre indsatsen, da vi anser det for at være en forudsætning for i højere grad at hjælpe folk ud af afhængighed og i det hele taget mindske omfanget af social udsathed. Rapporten fra undersøgelsen retter sig både mod beslutningstagere, der skal varetage den politiske og ledelsesmæssige prioritering af indsatsen, hvor undersøgelsen kan bidrage 8 Udslusning og efterværn

10 til viden om, hvor ressourcerne bedst sættes ind, og til faglige ledere og medarbejdere, der ønsker at blive klogere på metoder og redskaber til en effektiv udslusnings- og efterværnsindsats. Det skal dog understreges, at rapporten ikke belyser effekten af indsatsen. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om enhederne, såsom lovgrundlag og ejerforhold, kapacitet og behandlingsmetoder. Dernæst er der spurgt til enhedernes eksisterende indsats med hensyn til udslusning, brobygning og efterværn, erfaringer og barrierer, samt hvad målene er med indsatsen. Enhederne er blevet spurgt om at prioritere forskellige mulige indsatser ud fra en effektivitetsbetragtning, og endelig hvilke indsatser inden for de forskellige faktorer i figur 1 de ville prioritere ved begrænsede ressourcer. Som en kort læsevejledning kan nævnes, at man kan nøjes med læse resuméet, som er en meget kort gennemgang af rapporten. Ønsker læseren en udførlig præsentation af resultaterne, men er ikke interesseret i de metodiske sider af undersøgelsen, kan man vælge at springe over kapitel 5. Det anbefales dog at orientere sig i tabel 2 for at få et overblik over datagrundlaget. Udslusning og efterværn 9

11 3. RESUMÉ Det er almindeligt anerkendt, at effektiv udslusning og efterværn i forlængelse af ophold i botilbud eller i døgnbehandling for alkoholmisbrug er en forudsætning for at mindske tilbagefald og fremme evnen til mestring af egen livssituation. Formålet med undersøgelsen er at få større viden om, hvilke indsatser bo- og behandlingsinstitutioner for misbrugere og socialt udsatte i dag yder med hensyn til udslusning og efterværn, samt få deres vurdering og prioritering af de enkelte typer af indsats med henblik på skabe fornyet fokus og interesse for at forbedre udslusnings- og efterværnsindsatsen. Brobygning er en del af udslusningen, men har indgået som et særskilt fokusområde i undersøgelsen. Der findes meget begrænset lovgivning med hensyn til efterværn, hvorimod udslusning ofte er en integreret del af kerneydelsen på bo- og behandlingsenheder. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke der inden for rammerne af den gældende Servicelov findes mulighed for at afprøve flere former for efterværnsindsats, end det sker i dag. En gennemgang af loven kunne tyde på, at dette er tilfældet. Undersøgelsen er blevet gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i foråret 2011 blandt alle bo- og behandlingsinstitutioner i Danmark, der beskæftiger sig med alkoholafhængige samt socialt udsatte i øvrigt. Der er også udsendt spørgeskema til ambulante alkoholbehandlingsenheder, om hvem der er udarbejdet en særskilt analyse. Gruppen af respondenter til undersøgelsen er hentet fra Tilbudsportalen med bistand fra Socialstyrelsen (daværende Servicestyrelsen), hvor en del dog er blevet frasorteret, fordi de ikke levede op til inklusionskriterierne. Modtagere af spørgeskemaet, der levede op til inklusionskriterierne, udgør 158 institutioner. Heraf har 108 respondenter helt eller delvist besvaret spørgeskemaet, svarende til 68% af populationen. Det er karakteristisk, at institutionerne på dette område har en bred vifte af ydelser, idet de fleste er godkendt under en kombination af lovparagraffer såsom Servicelovens 101, 107, 108, 110 foruden 85, 99 og 104 samt for behandlingsenhedernes vedkommende Sundhedslovens 10 Udslusning og efterværn

12 141. Dette betyder, at forskellige udslusnings- og efterværnsindsatser ikke kan relateres til de enkelte paragraffer, men det synes at være en rimelig antagelse, at udslusning og efterværn retter sig mod de samme faktorer for brugerne, nemlig bolig, netværk, en meningsfuld hverdag samt sundhed og økonomi, og derfor er uafhængige af selve kerneydelsen. Den gennemsnitlige andel af brugere på institutionerne, der har alkoholmisbrug som hovedårsag til at befinde sig i tilbuddet, er 55%. Selv om andelen varierer, bekræfter det, at institutionerne har en meget blandet målgruppe, og alkoholmisbrug er kun en del af problemstillingen. Vi har præsenteret en definition af henholdsvis udslusning, brobygning og efterværn, som institutionerne er blevet bedt om at forholde sig til, med hensyn til om de er enige. Der er tale om følgende definitioner. Begrebsdefinitioner Udslusning Udslusning er den indsats, der tilbydes den enkelte bruger under opholdet/behandlingen for at forberede og sikre en god overgang fra ophold/behandling i enheden til typisk eget hjem og for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at blive fastholdt på det opnåede funktionsniveau og fortsætte en positiv udvikling. Udslusning ophører, når borgere er veletableret i den nye kontekst. (Det opnåede funktionsniveau kan handle om fravær af afhængighed, fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, livskvalitet og selvværd/ selvtillid). Udslusning og efterværn 11

13 Brobygning Brobygning er en del af udslusningen. Brobygning defineres som etableringen af de kontakter og procedurer, der finder sted mellem enheden og andre aktører, typisk kommunen, for at sikre samarbejde og koordinering omkring en god udslusning af en konkret borger. Brobygning består endvidere af initiativer, der sættes i værk for at etablere eller genetablere en god relation mellem borgeren og eksempelvis sagsbehandler, praktiserende læge eller andre myndighedspersoner. Efterværn Efterværn defineres som en kortere- eller længerevarende indsats, der iværksættes efter udslusning, og som har til formål at fastholde og forstærke det opnåede funktionsniveau og ressourcer, forebygge tilbagefald og skabe grundlag for en fortsat positiv udvikling. Enhedens efterværnsindsats kan være et supplement til indsatser fra andre aktører, typisk kommunen. (Efterværn er ikke det samme som efterbehandling, idet efterbehandling er en del af behandlingsenheders kerneydelse). Der er forholdsvis stor enighed om, at disse definitioner er dækkende for indsatsen. Alligevel viser undersøgelsen, at i praksis er der på ingen måde stringens og konsistens i anvendelse af begreber og definitioner. Dertil kommer, at der heller ikke skelnes stringent mellem efterbehandling, som er en forlængelse af den behandlingsmæssige kerneydelse, og efterværn, som fokuserer på den sociale integration. Således er der talrige eksempler på, at konkrete indsatser kategoriseres vidt forskelligt. Hvis udslusnings- og efterværnsindsatsen skal gøres mere målrettet og effektiv, er der behov for en klar begrebsafklaring og anvendelse. Der er udarbejdet en særskilt analyse af enheder, der udelukkende yder ambulant behandling. Det præciseres, at der kun er sendt spørgeskema til ét ambulatorium under samme organisation eller ledelse. Eksempelvis har vi kun sendt spørgeskema til ét Lænke-ambulatorium. Det skyldes, at vi har været mere interesseret i typer af tilbud end i antal. Ambulante behandlingsinstitutioner forventes ikke at yde en udslusnings- og ef- 12 Udslusning og efterværn

14 terværnsindsats, der er sammenlignelig med døgnenhedernes indsats, hvorfor der har været stillet andre spørgsmål til de ambulante enheder. Formålet med at inddrage de ambulante enheder i undersøgelsen har været at undersøge, i hvor høj grad de overhovedet yder en efterværnsindsats, og om der i givet fald er tale om standardiserede tilbud eller indviduelt tilpassede tilbud. 37% af de ambulante tilbud yder ifølge egne udsagn en brobygningsindsats, og 38% tilkendegiver, at de yder en særskilt efterværnsindsats. For stort set alles vedkommende er der tale om en efterværnsindsats, der er tilpasset den enkelte borger. Hos døgnenhederne yder 77% en særskilt udslusningsindsats til alle eller nogle af brugerne, 86% yder en særskilt brobygningsindsats til alle eller til nogle af brugerne, og 81% af døgnenhederne yder en særskilt efterværnsindsats. Af de enheder, der yder en særskilt udslusningsindsats, modtager 45% særskilt betaling herfor, hvilket på en måde kan undre, da udslusning ofte er en del af kerneydelsen, men det viser noget om variationen i indsatsen. Tilsvarende modtager 44% særskilt betaling for deres efterværnsindsats. Der er enighed om, at såvel udslusning som brobygning og efterværn har stor betydning for en række parametre: At fremme social integration, at fastholde opnåede mål, at tackle overgange og at mindske risiko for tilbagefald. Respondenterne har kun i begrænset omfang dokumentation for effekten, men et meget stort flertal af respondenter tilkendegiver at have et klart indtryk af betydningen og at kunne give eksempler herpå. Flere respondenter tilkendegiver, at det er vigtigt at have fokus på brugernes følelse af tryghed i forhold til, at de fortsat har mulighed for at få støtte. Én af respondenterne nævner erfaring for, at gennemførelsesprocenten er 20% højere i de forløb, hvor der har været samarbejde før, under og efter behandlingsforløb, og at såvel udslusning som brobygning er af afgørende betydning for primærbehandlingens effekt. Der er ikke belæg for at generalisere dette udsagn, men det generelle indtryk er, at alle enheder har en lignende erfaring. Udslusning og efterværn 13

15 Respondenterne peger på en række barrierer, både i forhold til udslusning og efterværn. Barriererne kan kategoriseres efter, om de ligger hos kommunen, hos borgeren selv, hos de pågældende enheder eller andre steder. Især påpeges en række barrierer hos kommunerne i form af, at kommunerne ikke bevilliger de nødvendige ressourcer til udslusning og efterværn, at kommunerne selv ønsker at overtage indsatsen, at der er tidspres, eller at samarbejdet ikke fungerer optimalt. Enhederne er blevet bedt om at angive, hvilke konkrete udslusnings-, brobygnings- og efterværnsindsatser de yder. Disse fremgår af bilaget, hvoraf det også kan ses, at det er meget forskelligt, under hvilket af de tre områder enhederne placerer indsatsen. Vi har bearbejdet besvarelserne og kategoriseret dem i forhold til helhedsmodellen (figur 1, side 7). Herved har det vist sig, at langt de fleste udslusnings- og efterværnsindsatser fokuserer på udvikling af brugernes kompetencer i forhold til et konkret område: Bolig, netværk, meningsfuld hverdag/beskæftigelse, sundhed eller økonomi. Nogle af indsatserne går på tværs af områderne. På baggrund heraf udvides helhedsmodellen til følgende samlende model for udslusning og efterværn (figur 14 i rapporten, side 58): Bolig oplevet som hjem Meningsfuld hverdag Træning og prøvning i. beskæ igelse Træning i. bolig Træning i. sociale kompetencer Netværk ADL- og misbrugsrelateret træning Træning i. styring af økonomi Sundhed Træning af brugerkompetencer bredt Orden i økonomi Endelig er enhederne blevet spurgt om, hvilke af en række nævnte mål og indsatser de ville prioritere i en fremtidig indsats, hvis der er begrænsede ressourcer til rådighed. Der er ikke enighed om, hvilke mål der har højest prioritet, men tendensen er, at det tillægges højest prioritet at 14 Udslusning og efterværn

16 fastholde eller øge brugernes livskvalitet samt at mindske tilbagefald. Også medvirken til at etablere støttende netværk/gode relationer har god prioritet. Det kan undre, at medvirken til, at borgeren har en god bolig, har lavere prioritet, men det skyldes antagelig, at hvis ikke der kommer styr på misbruget, nytter alt andet ikke. Med hensyn til prioritering af indsatser inden for de forskellige områder er der også divergerende holdninger. Men skulle man sammensætte en helhedsorienteret indsats under begrænsede ressourcer, ser den ud til at bestå af følgende: Botræning til brugere, der har ringe erfaring i at have egen bolig, og hjælp til finde bolig i et ikke-belastet kvarter Hjælp til at finde og komme ind i et nyt socialt netværk, jævnlige opringninger eller besøg hos borgere fra tidligere bo- eller behandlingssteder samt bistand til at skabe acceptable relationer til familie Bistand til at finde beskæftigelse tilpasset brugernes ressourcer og bistand til at finde en hobby/fritidsaktivitet Mulighed for akut efterbehandling og tilbud om mentorfunktion. Undersøgelsen bekræfter, at en målrettet udslusnings- og efterværnsindsats, herunder brobygning, har stor betydning både for at fastholde virkningen af den egentlige behandlingsindsats og for at hjælpe misbrugere og socialt udsatte i øvrigt til at kunne mestre eget liv så godt som muligt. Der er imidlertid behov for langt mere klarhed og stringens omkring begrebsanvendelser og metoder, ligesom det er ønskeligt at få foretaget mere målrettet evaluering af de enkelte indsatser for at få større indblik i, hvilke metoder der er mest givende i forskellig kontekst. Det afgørende synes fortsat at være, at indsatsen er helhedsorienteret og individuelt tilpasset, så den enkelte borger når længst muligt inden for hele helhedsmodellen. Der har været en række metodiske problemer med nærværende undersøgelse, men forhåbentlig kan den inspirere til, at der fortsat sættes fokus på udslusning og efterværn, og til, at der gennemføres mere specifikke og dybdegående undersøgelser og evalueringer, som kan øge viden om indsatsen. Udslusning og efterværn 15

17 4. LOVMÆSSIGT GRUNDLAG FOR UDSLUS- NING OG EFTERVÆRN Der er et forholdsvis begrænset og uklart lovmæssigt grundlag for udslusning og efterværn. Der er ikke nødvendigvis behov for et lovmæssigt grundlag for udslusning, da denne indsats ofte er en del af døgninstitutioners kerneydelse, men i det omfang der er tale om en mere vidtgående indsats såsom særlige udslusningsboliger, kan det være ønskeligt med et klart grundlag. Derimod ville det være ønskeligt med et langt klarere og mere sammenhængende lovgrundlag for efterværn, hvilket vil blive tydeliggjort i rapporten. Et lovgrundlag handler naturligvis ikke kun om at have et formelt grundlag for indsatsen, men også om at sikre finansiering af ydelserne. I forbindelse med projektet har vi indhentet kommentarer fra Socialstyrelsen til udvalgte paragraffer i Serviceloven, som har en formulering, der umiddelbart lægger op til at kunne anvendes i forhold til en efterværnsindsats se bilag 1. Her viser det sig, at der måske er flere muligheder for en lovunderstøttet efterværnsindsats, end mange institutioner måske er klar over. Eksempelvis kobling til sociale viceværter (SEL 12), udvikling af hjemmehjælpere til at yde støtte til socialt udsatte (SEL 83), bostøtte som CTI-indsats 4 (SEL 85), nye former for samværstilbud (SEL 104) eller udbyggede bostøttetilbud efter ophold på forsorgshjem (SEL 110). Det kunne således være relevant at få afklaret nærmere, om der ikke inden for eksempelvis de nævnte paragraffer kunne udvikles nye former for efterværnsindsats. 4 Critical Time Intervention en 9-måneders bostøttemetode, som anvendes i overgang fra institutionslignende tilbud til egen bolig. 16 Udslusning og efterværn

18 5. UNDERSØGELSESDESIGN 5.1 MÅLGRUPPE OG UDVÆLGELSESKRITERIER Der har indgået en række overvejelser i forbindelse med afgrænsning af, hvilke tilbud der skulle indgå i undersøgelsen. Dels har det været et spørgsmål, om både behandlingsenheder og bo-/omsorgsenheder skulle indgå, dels om både dag-/døgntilbud og ambulante tilbud skulle indgå. Som udgangspunkt vil ambulante tilbud adskille sig væsentligt fra især døgntilbud, fordi brugerne typisk bor i eget hjem. Det er derfor ikke relevant at beskæftige sig med udslusning til eget hjem, hvorimod det godt kan være aktuelt at tilbyde efterværn for at forebygge tilbagefald og fremme en fortsat positiv udvikling. I forbindelse med planlægning af projektet afholdtes et møde med den ansvarlige for rusmiddelbehandlingen i Odense Kommune, Annette Søgaard Nielsen, som opfordrede os til at inddrage det ambulante område for at afdække, i hvor høj grad der også her sker en efterværnsindsats, og om der er tale om individuelt tilrettede tilbud eller om standardtilbud. I undersøgelsen indgår således både bo- og behandlingstilbud og både dag-/døgnbehandlingstilbud og ambulante tilbud. Målet har været, at så mange relevante bo- og behandlingsenheder som muligt skulle indgå i undersøgelsen. Men samtidig har tilgangen været, at vi først og fremmest ønsker en undersøgelse af typer af - og erfaringer med - udslusnings- og efterværnsindsatser, ikke nødvendigvis et præcist kvantitativt overblik. Et primært inklusionskriterium er, at der er foretaget en afgrænsning til institutioner, der har brugere/beboere med alkoholmisbrug, men dels kan brugerne udmærket også have andet misbrug samt andre psykiske og sociale problemstillinger, dels er besvarelserne vedrørende udslusnings- og efterværnstilbud ikke afgrænset til brugere med et alkoholmisbrug. Spørgsmålene bygger på den antagelse, at bortset fra udslusnings- og efterværnstilbud, der specifikt retter sig mod misbruget, er det de samme tilbud, der er relevante, uanset hvilke problemstillinger brugerne har, herunder om de har et misbrug. Udslusning og efterværn 17

19 Selektionen af respondenter er sket via Tilbudsportalen og med bistand fra kvalitetssikringskonsulenterne i Socialstyrelsen (daværende Servicestyrelse). Det viste sig, at der på det tidspunkt var nogle tekniske forhold omkring Tilbudsportalen, der gjorde, at Socialstyrelsens egen søgning gav flere respondenter, end når vi selv søgte i Tilbudsportalen. I undersøgelsen har vi således benyttet en søgning, som Socialstyrelsen har foretaget. Institutioner, der ikke indgik i Tilbudsportalen, er derfor ikke med i undersøgelsen. Dataudtrækket i Tilbudsportalen blev foretaget medio december Følgende søgekriterier blev anvendt i tilbudsportalen: Målgruppe Socialt problem Misbrug Tilbud Ambulant behandlingstilbud til voksne Botilbud til voksne Ydelse Hovedydelse Alkoholmisbrugsbehandling Delydelse Alkoholmisbrugsbehandling Udtrækket fra Tilbudsportalen har vist sig at volde en række problemer, idet det viste sig, at en del institutioner i udtrækket slet ikke beskæftigede sig med alkoholmisbrug, og nogle af institutionerne befandt sig inden for handicapområdet eller var opholdssteder for unge. Det tyder således på, at Tilbudsportalen er behæftet med fejl, eller kriterierne i udtrækket har været behæftet med fejl. Der er dog ikke foretaget nogen nærmere granskning af dette. De institutioner i udtrækket, der ikke var relevante for undersøgelsen, er blevet fjernet fra respondentlisten, enten ved at vi på forhånd har kunnet se, at de ikke var relevante, ved at de er blevet spurgt, eller ved at de selv har reageret og gjort opmærksom på, at de ikke hørte til målgruppen. I udtrækket fra Tilbudsportalen indgik 281 institutioner, hvoraf 116 er blevet frasorteret, fordi de ikke levede op til inklusionskriterierne. 18 Udslusning og efterværn

20 Sammenfattende har der været benyttet følgende udvælgelseskriterier: Institutionens målgruppe er voksne over 18 år Institutionen har med alkoholafhængige at gøre og evt. andre socialt udsatte med fx dobbeltdiagnose, blandingsmisbrug og/eller psykiske problemer, hvor målet er, at brugerne skal flytte til fx eget hjem, hvor det netop er relevant at overveje udslusning og efterværn Institutionen tilbyder enten ambulant behandling, dag- eller døgnbehandling, bo-/omsorgstilbud eller andre hjemløseboliger i form af herberg, pensionat eller forsorgshjem Kriterier for frasortering fra udskriften fra Tilbudsportalen og eventuel efterfølgende dialog med institutioner på listen har været følgende: Institutioner, som tilbyder alkoholbehandling og andre behandlingstyper, men som aldrig får henvendelser fra alkoholmisbrugere Institutionen har ikke haft alkoholmisbrugere i behandling i flere år. Dog inkluderes de, hvis de blot ikke har haft alkoholmisbrugere tilknyttet i et års tid, eftersom vi forventer, at de stadig har planer for, hvordan nye brugere med alkoholmisbrug skal håndteres i deres videre forløb Hvis flere institutioner har samme leder eller adresse, er der kun sendt spørgeskema til den ene institution Udenfor målgruppe: Unge under 18 år og institutioner, der tager folk ind fra 17 år og opefter Institutioner, der kun retter henvendelse til stofmisbrugere, borgere med psykiske problemer, borgere i familiebehandling og mennesker med et fysisk handicap 5.2 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Undersøgelsen bygger på et forholdsvis omfattende spørgeskema, som det tog minutter at besvare. Spørgeskemaet er vist i bilag 1. Der var tale om et ret kompliceret spørgeskema, som gav respondenterne en del udfordringer i besvarelsen, hvilket har vanskeliggjort analysen. En del af udfordringen med at svare har skyldtes, at der i praksis ikke er den entydige skelnen mellem udslusning, brobygning og efterværn, som Udslusning og efterværn 19

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:15 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN 09:15 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BEHANDLINGSTILBUD OG METODER

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse Rapport Styrelsen for Social Service Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Præsentation af det samlede projekt...4

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere