Dialogmøde mellem Kommunalt-lægeligt udvalg og almen praksis i Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogmøde mellem Kommunalt-lægeligt udvalg og almen praksis i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Dialogmøde mellem Kommunalt-lægeligt udvalg og almen praksis i Vordingborg Kommune Referat af møde den 20. april 2015 Deltagere fra KLU: Christian Jensen (praktiserende læge), Jens Gredal (praktiserende læge), Susanne Johansen (ældrechef), Dorrit Guttman (sundhedschef), Helle Linnet (social- og arbejdsmarkedsdirektør), Pia Haupt Holm (souschef Psykiatri/Handicap), Sundhedssekretariatet Langgade Stege Tlf Vivian Nielsen Direkte: april 2015 Marita Dalsgaard (Psykiatri- og Handicapchef), Winnie Hove (teamleder Borger og Arbejdsmarked), Vivian Griffenfeldt Nielsen (Sundhedssekretariatet, sekretær for udvalget) Deltagere fra almen praksis: Signe Binderup Schultz, Pernille Sølving, Chantal Teisen-Simony, Bo Theilgaard, Henrik Mørkeberg, Jørgen Dejgaard, Mie Sandgaard, Thore Svensson, Jens Gabriel, Jens Linnet, Dimon Pedersen, Lene Høst, Henrik Freiesleben Øvrige deltagere: Dorte Skov (Center for Rusmidler), Dorit Trauelsen (Psykiatri og Handicap), Referent: Vivian Griffenfeldt Nielsen 1. Velkomst ved Helle Linnet Da der var nye læger til stede var der en kort præsentation af alle deltagere 2. Godkendelse af dagsorden samt referat fra møde den 5. maj 2014 Referat blev godkendt uden bemærkninger. Karen Hemmingsen deltager ikke i punkt 4 pga. sygdom 3. Ny national klinisk retningslinje for behandling af alkoholmisbrug v/leder af Center for Rusmidler Dorte Skov og Christian Jensen Dorte Skov orienterede om, at Sundhedsstyrelsen har udmeldt ny retningslinje for behandling af alkoholafhængighed blandt voksne. Se vedlagte bilag. Det anbefales bl.a., at alkoholafhængige kun efter nøje overvejelse tilbydes antabus, da effekten er usikker,

2 og der kan være bivirkninger. Desuden understreges det, at uanset hvilken farmakologisk behandling borgeren tilbydes, bør dette kun ske som supplement til samtalebehandling. Der var en drøftelse af både fordele og ulemper ved de farmakologiske behandlingspræparater for alkoholafhængighed.

3 Den nye retningslinje kan betyde, at der er flere borgere, der skal i samtalebehandling. For at imødese denne stigning er der indført kortere og mere effektive samtaleforløb samt gruppetilbud også dette er i tråd med retningslinjen.. Der er alkoholbehandlingstilbud både Vordingborg og Stege, og i mindre omfang også i Præstø Multicenter. Dorte orienterede om, at der meget snart bliver åbnet op for muligheden for at sende korrespondancemeddelelser mellem Center for Rusmidler og almen praksis. I korrespondancemeddelelsen fra almen praksis kan det der evt. anføres, hvor en borgerønsker samtale, så det kan søges imødekommet. Dorte orienterede også om, at pårørende også kan komme i samtalebehandling i Center for Rusmidler uden at den alkoholafhængige er med. 4. Samarbejdet med almen praksis og Vordingborg Kommune i forbindelse med Sundhedsstyrelsens satspulje Forstærket indsats overfor storrygere Rygestopkoordinator Karen Hemmingsen var desværre blevet syg og deltog ikke i punktet. Dorrit Guttman gav en kort orientering om, at projektet snart påbegyndes, og indebærer et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommunen om at lave en systematisk opsporing af storrygere og henvise dem til kommunens rygestoptilbud. Den systematiske opsporing foregår ved en kort samtale, som honoreres jf. en specifik ydelseskode. Det aftaltes, at der snarest sendes mere uddybende information ud til almen praksis. 5. Den sundhedsfaglige indsats i Bo og Naboskaberne v/dorit Trauelsen For at højne de sundhedsfaglige kompetencer i Bo og Naboskaberne, er der indført nye tiltag. Der er bl.a. ansat en sygeplejerske og to social- og sundhedsassistenter, der er indført nyt IT fagsystem, ibrugtagning af FMK samt udarbejdet klare kompetencebeskrivelser. Alt dette skal bidrage til, at det pædagogiske personale får en større sundhedsfaglig forståelse og indsigt med vægt på dokumentation. Der er ligeledes udarbejdet en manual til brug ved mundtlig kommunikation ISBAR (blev uddelt på mødet) som er en standardiseret måde at kommunikere med læger, hospitaler og/eller sygeplejen. Dorit oplyste, at Psykiatri og Handicap får deres eget lokationsnr., som almen praksis skal anvende ved elektronisk kommunikation med Psykiatri og Handicap. Lokationsnr. meldes ud snarest, ligesom der vil blive udarbejdet en procedure for i hvilke tilfælde, der sendes korrespondance mellem almen praksis og Psykiatri og Handicap. Se endvidere vedhæftede slides.. 6. Udrulning af afstemning i FMK i Vordingborg Kommune v/susanne Johansen og Christian Jensen PLO og kommunerne i Region Sjælland har indgået aftale om retningslinjerne for lægernes afstemning af borgers medicinkort i FMK. Dette betyder, at når en læge anmodes om at rydde op i borgers medicinkort ud fra den medicinliste, som hjemmesygeplejen vedlægger, og herefter afstemmer medicinkortet i FMK, udløser det et honorar jvf. ydelseskode Hjemmesygeplejersken har også mulighed for at komme ud til den praktiserende læge, så de sammen kan foretage denne oprydning. Susanne oplyste, at de praktiserende læger er rigtig godt med I Vordingborg Kommune i forhold til at afstemme borgers medicinkort i FMK. Så det ser ud til, at vi kan overholde tidsplanen. Susanne havde et ønske til de praktiserende læger om, at de ved ordination angiver, om medicinen er fast eller temporær, da det har stor betydning for den måde, ordinationen vises på i det kommunale fagsystem.

4 7. Håndtering af midlertidig flytning til plejebolig v/susanne Johansen Borgere vil fremover blive tilbudt plejebolig hurtigst muligt, efter at afklaring af fremtidigt boligbehov har fundet sted. Denne afklaring finder typisk sted under et aflastningsophold. Tilbuddet vil ikke nødvendigvis være det sted/den geografi, der har første prioritet. Borgeren vil stadig stå på venteliste til sin ønskebolig, men tidshorisonten er ikke mulig at fastlægge. Borgeren kan have et ønske om at bevare sin praktiserende læge frem til flytning til den ønskede plejebolig på den ønskede geografi kan finde sted. Hvordan stiller almen praksis sig i forhold til denne problemstilling? Der var enighed om, at det kan være meget tidskrævende for den praktiserende læge at bruge tid på sygebesøg i den anden ende af kommunen, og at dette ønske i praksis kan være svært at imødekomme. Det aftaltes, at Susanne og Christian arbejder videre med en løsning på dette, og at punktet tages op igen på næste KLU møde. 8. Orientering om projekt Stuegang med Jobcentret v/christian Jensen Stuegang med Jobcentret er et pilotprojekt mellem socialrådgivere i Jobcentret og lægerne i Præstø omkring sygemeldte borgere. Projektet lægger op til et tæt samarbejde for hurtigt og proaktivt at kunne give borgeren det bedste tilbud mhp. at nedbringe ventetiden på intervention fra Jobcentret, fastholde borgeren på arbejdsmarkedet og tillige på sigt at kunne forebygge sygemeldinger. Denne model er et tilbud til borgeren, og borgeren har ret til at sige nej tak. Den praktiserende læge spørger derfor borgeren ved konsultationen, om sagen må bringes ind som sag i projektet. Dette er et udbytterigt samarbejde, og tilbagemeldingen fra borgerne er også, at de er glade for det tværfaglige samarbejde i forhold til deres sagsbehandling. Projektet løber året ud, hvorefter der tages stilling til, om denne model fortsat skal anvendes og bredes ud til resten af almen praksis. Punktet tages op igen på næste dialogmøde til efteråret. 9. Orientering om Åben psykologisk rådgivning v/dorrit Guttman Vordingborg Kommune tilbyder gratis psykologisk rådgivning på både Stege og Vordingborg Sundhedscenter hver tirsdag kl Borgeren behøver ikke at bestille tid, men møder blot op. De tilknyttede psykologer har tavshedspligt, og henvendelsen er anonym, Der føres således ikke journal, men antal henvendelser, køn, alder og overordnet problematik registreres uden navn og cpr.nr. Der har i 2014 været en mindre nedgang i antallet af henvendelser. Almen praksis opfordres derfor at huske tilbuddet i relevante sammenhænge. Revideret pjece blev uddelt. 10. Parkeringstilladelser til praktiserende læger på sygebesøg v/susanne Johansen Det kan være et problem at finde en p-plads flere steder i Vordingborg Kommune ved uopsættelige sygebesøg, hvilket har medført til p-bøder. Det har indtil videre ikke været muligt at finde en brugbar løsning, hvorfor det aftaltes, at kommunen arbejder videre med denne problemstilling. Til dette videre arbejde er der brug for at vide præcis, hvor i kommunen problemet opstå. Det aftaltes, at de praktiserende læger vil blive kontaktet med henblik på at konkretisere problemområderne og at sagen tages op igen på næste KLU møde

5 11. Procedure ved borgers fravalg af livsforlængende behandling v/susanne Johansen Når en borger meddeler fravalg af livsforlængende behandling, sender den praktiserende læge en korrespondancemeddelelse til Afdeling for Pleje og Omsorg og meddeler, at der er talt med en given borger. Der var enighed om, at proceduren fungerer fint i praksis 12. Ny mulighed for borgere der søger om socialpædagogisk støtte v/pia Haupt Holm Der er tre væresteder i kommunen: Ritas Corner, Oasen, Toronto. Værestederne er for borgere, der har betydelig psykiske eller sociale problemer og har brug for socialpædagogisk støtte. Som noget nyt kan borgere kan kontakte værestederne direkte og aftale et afklaringsmøde for at finde ud af, hvad støtten kan være. Borgeren kan med samtykke også lade en anden tage kontakt til værestederne og aftale nærmere, hvis borger ikke selv kan/vil tage kontakten. Borgeren er også velkommen til at tage en bisidder med til afklaringsmødet. Folder kan læses og printes på 13. Orientering om projekt Sammen-om v/marita Dalsgaard Projekt Sammen om var et tværsektorielt samarbejdsprojekt, der handlede om at styrke samarbejdet mellem regionspsykiatrien, Vordingborg Kommune og almen praksis omkring psykisk udfordrede unge mellem år. Projektet blev afsluttet december 2014, men der ønskes fortsat fokus på, hvordan vi bedst optimerer samarbejdet på tværs. Oplevelsen er, at samarbejdet er blevet styrket, og der arbejdes fortsat videre med dette fokus i Hjemmesiden for læger v/dorrit Guttman Kommunens informationsside forlaeger.vordingborg.dk blev drøftet med henblik på konkrete ønsker. Der var enighed om, at det er en god og brugbar side. Det er godt med kontaktoplysninger til relevante fagpersoner samt direkte tlf.nr. Der var ønske om, at dagsordenerne til KLU og dialogmøderne lægges på siden. Det blev præciseret, at hvis der er forslag til ændringer/tilføjelser til hjemmesiden, sendes en mail til Vivian Griffenfeldt Nielsen i Afdeling for Sundhed. Kontaktoplysningerne står øverst på siden. 15. Kort orientering om Sundhedsaftale v/dorrit Guttman Sundhedsaftale er endelig godkendt. På Region Sjællands hjemmeside kan man finde hele sundhedsaftalen med tilhørende værktøjskasse.. Linket findes på 16. Evt. Ansvaret for lægebesøg på aflastningspladserne (6-13 uger): Hvor ligger ansvaret for lægebesøg på aflastningspladserne, når den praktiserende læge ikke har pligt til at foretage lægebesøg udover 15 km? Det aftaltes, at hjemmeplejen udarbejder en beskrivelse af udfordringernes omfang og evt. løsningsforslag, som kan tages op i lægelauget med henblik på indgåelse af aftale omkring denne problemstilling. Modtagelse af konklusioner fra kommunens REHA-team Det blev fremført, at det i nogle tilfælde kan være svært at finde konklusionen, når kommunens REHA team sender meddelelse til den praktiserende læge. Konklusionen

6 lægger sig som et link, og denne kan derfor ikke overføres til borgerjournalen. Det aftaltes, at denne problemstilling tages op i kontaktudvalget Henvisning til BUF Det blev fremført, at almen praksis oplever, at f.eks. forældre eller skole beder om, at den praktiserende læge henviser barnet/den unge til BUF. Er det fagligt forsvarligt, at praktiserende læge henviser på vegne af andre? Der var enighed om, at lægen skal afvise denne anmodning med oplysning om, at forældre eller skole selv skal henvise/indstille til BUF. Anmodning om henvisning til privat fysioterapeut Almen praksis oplever indimellem, at træningen i Vordingborg Kommune, anmoder lægen om at henvise borger til genoptræning til privat fysioterapeut som et supplement til den kommunale træning. Kan dette være rigtigt? Dorrit er ikke bekendt med denne procedure, men opfordrede til at kontakte Træning og Rehabilitering i tilfælde af underlige anmodninger. Dorrit undersøger sagen nærmere.

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere