Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i"

Transkript

1 Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune

2 Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi, der udspringer af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik. Selve strategien er blevet til i forbindelse med Projekt alkoholforebyggelse i kommunen, hvor Ballerup Kommune i årene 2008 til 2011 er modelkommune i alkoholforebyggelse i samarbejde med Herlev Kommune, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Alkoholstrategien understøttes og implementeres via konkrete handleplaner 1, og kommunens personale opkvalificeres løbende på alkoholområdet. Der er ansat en alkoholkoordinator til at facilitere denne proces. Strategien forankres i Den Tværgående Alkoholgruppe, for at sikre at alle relevante berøringsflader i kommunen er repræsenterede, samt at alkoholområdet vægtes på lige fod med de andre KRAM faktorer 2. Med alkoholstrategien skabes en ramme for en samlet indsats på alkoholområdet, og er dermed med til skabe et forbedret grundlag for arbejdet med den sociale ulighed i sundhed. Forebyggelse af alkoholproblemer er et fælles ansvar, som vedrører både borgerne, nærmiljøet og kommunen. En aktiv og bevidst alkoholstrategi sikrer, at der er klare nedskrevne regler for alkoholforbruget, at der er procedurer for hjælp i form af behandlings og rådgivningstilbud, at der er uddannede nøglepersoner 3, samt at der eksisterer en løbende debat og justering af alkoholkulturen i kommunen. Ballerup Kommune ønsker med alkoholstrategien at fremme en stillingstagen til alkohol blandt borgere og medarbejdere, der, sammen med konkrete indsatser, skal begrænse alkoholstorforbruget og alkoholproblemerne, samt de negative konsekvenser heraf. Baggrund Med Kommunalreformen og den nye Sundhedslov fik kommunerne i 2007 ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Kommunen og borgerne er på en række områder påvirkede af problemer, der skyldes et storforbrug af alkohol. Tal fra Hovedstadsregionens Sundhedsprofil 2008 viser, at der i Ballerup Kommune er mindst 37 % af mændene og 19 % af kvinderne, der drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og alkoholproblemer er desværre almindeligt forekommende i Danmark - 48 % af danskerne oplever alkoholproblemer blandt familie og venner og af den danske befolkning over 16 år er alkoholafhængige. Dette tal står i skarp kontrast til at kun danskere er i behandling På landsplan anslås det, at de årlige udgifter til borgere med alkoholproblemer løber op i ca. 10 milliarder kroner. Eksempelvis har Sundhedsstyrelsen opgjort at 44 % af alle anbringelser uden for hjemmet skyldes forældrenes uhensigtsmæssige brug af alkohol og andre rusmidler 4. 1 Handleplanerne udarbejdes af 5 tværfaglige- og tværkommunale arbejdsgrupper svarende til strategiens 5 fokusområder. 2 KRAM står for indsatsområderne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. 3 En nøgleperson er en vidensperson på alkoholområdet, der kan give råd og vejledning til borgere og ansatte, så der kan tages hånd om alkoholproblemerne. 4 Danskernes alkoholvaner, Sundhedsstyrelsen

3 Så der er meget at vinde, økonomisk såvel som i menneskeskæbner, ved at fokusere på alkoholforebyggelse via etableringen af en aktiv alkoholstrategi. Alkoholproblemer fører i længden til sociale, psykiske og somatiske lidelser, som også rammer pårørende og nærmiljø. For at imødegå dette problem ønsker Ballerup Kommune en helhedsorienteret indsats på alkoholområdet. Vision I Ballerup Kommune tager vi stilling til alkohol og etablerer konkrete initiativer der søger at begrænse alkoholindtaget blandt borgere og ansatte 5. Formål Formålet er at begrænse, forebygge og behandle alkoholstorforbrug 6, og udsætte de unges debutalder. Mål At alkoholstrategien er aktiv og bevidst for borgere såvel som for medarbejdere i kommunen. At fremme åbenhed omkring alkohol som problem. At styrke den forebyggende indsats og sikre en kvalificering af behandlingsindsatsen på alkoholområdet. At skabe en sammenhængende indsats mellem forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. Indsatsområder Ballerup Kommunes alkoholstrategi rummer følgende indsatsområder: Alkoholtilgængelighed Kommunens frontpersonale Kommunens institutioner Kommunen som arbejdsplads Alkoholrådgivning og behandling Målgrupper Alkoholstrategien vedrører samtlige borgere og medarbejdere i Ballerup Kommune. Arbejds og forebyggelsesmetoder Alkoholstrategien baserer sig på Sundhedsstyrelsens og Sund By Netværkets anbefalinger. Alkoholstrategien beskriver, hvad vi vil på alkoholområdet i Ballerup Kommune, og den bliver fulgt op af handleplaner, på alle indsatsområder, der beskriver, hvordan vi udmønter alkoholstrategien. 5 Alkoholindtaget begrænses således at borgere og ansatte i Ballerup Kommune drikker under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser for maksimumindtag pr. uge og mindre end fem genstande pr. gang. 6 Sundhedsstyrelsen definerer begreberne brug, storforbrug, skadeligt forbrug og afhængig på følgende måde: Brug: når man drikker under genstandsgrænserne. Storforbrug: når man drikker over genstandsgrænserne, og forbruget skader den fysiske og psykiske sundhed. Skadeligt forbrug: et forbrug der allerede har ført til fysiske og psykiske skader. Afhængighed: når en person inden for et år har haft 3 eller flere af følgende symptomer (ICD-10) et tvangsmæssigt ønske om at drikke (craving) at man ikke kan stoppe med at drikke, når man først er begyndt (kontroltab) fysiske abstinenser behov for større mængder af alkohol for at opnå samme effekt (toleranceudvikling) mindsket interesse for andre aktiviteter og optaget af at skaffe alkohol fortsat drikkeri på trods af kendskab til de skadelige følger. 3

4 Resultatmål Alkoholstrategiens forskellige resultatmål er opdelt efter de førnævnte indsatsområder. 1. Alkoholtilgængelighed Danskernes lave middellevetid skyldes overvejende rygning og alkoholforbrug. Omkring 3000 dødsfald årligt skyldes alkohol, med i alt tabte leveår hvert år. Sammenligner vi os med Sverige, som har restriktioner på de ovenfor nævnte faktorer, lever danske kvinder i gennemsnit ca. 1,5 år og mænd 3 år kortere udelukkende på grund af danskerens uhensigtsmæssige brug af alkohol og tobak. Litteraturen på området viser, at det, der nedbringer antallet af alkoholproblemer mest effektfuldt, er udbudsreducerende indsatser såsom aldersgrænser, pris, færre butikker og begrænsede åbningstider og antallet af bevillinger. Den enkelte kommune kan ikke ændre på landets lovgivning på området, men vi kan satse på en evidensbaseret strukturel forebyggelse ved at begrænse tilgængeligheden til alkohol i Ballerup Kommune 7. Resultatmål - Alkoholtilgængelighed: At regler om salg og indtagelse af alkohol overholdes. At bevillingsaktørerne suppleres med fagpersoner fra forebyggelsen og alkoholbehandlingen, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildelingen af bevillinger. At overholdelse af salg og udskænkningsloven er en betingelse for at give idræts og andre foreninger bevillinger. At kommunen minimerer markedsføring og udskænkning de steder, hvor børn og unge færdes. At kommunen, i samarbejde med politiet og restaurationslivet, udbyder kurser og giver systematisk information om bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige. At kommunen støtter op om 16-årsloven for salg af alkohol ved at etablere et samarbejde med detailhandlen om udstedelse af legitimationskort til alle 16- årige. At der i forbindelse med ansøgning om lejlighedsbevilling skal foreligge en skriftligt formuleret alkoholpolitik hos ansøgeren. 2. Kommunens frontpersonale Ballerup kommune prioriterer den tidlige indsats ved at opkvalificere de professionelle inden for sundheds og socialområderne. De skal have fastlagte rutiner og metoder til at opfange og gribe ind over for et risikabelt alkoholforbrug hos deres klienter eller patienter jo tidligere behandling jo større chance for at komme ud af et alkoholproblem. Resultatmål Kommunens frontpersonale: At sikre frontpersonale relevant viden om alkoholproblemer At kommunens frontpersonale kan identificere, intervenere og følge op, når de er i kontakt med borgere, eller pårørende til borgere, med alkoholproblemer. At kommunens frontpersonale er opsøgende overfor udsatte unge i forhold til alkoholproblemer. 7 STADprojektet, The ESPAD Report, SST, Statens Institut for Folkesundhed 4

5 I arbejdet med ovenstående lægges særlig vægt på følgende: At spørgsmål om alkoholforbrug er en rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens og lægernes møde med forældrene før og efter graviditeten, samt i samtaler med børnene i udskolingen. At kommunen indarbejder spørgsmål om alkoholforbrug i de skemaer, der bruges i ældreplejen i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug. At kommunen opsporer og støtter børn i familier med alkoholproblemer eventuelt i samarbejde med en børne-familiesagkyndig. 3. Alkohol på Ballerup Kommunes institutioner Danske unge har europarekord i risikabelt alkoholforbrug, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 15 år slet ikke drikker alkohol, fordi unge, med en tidlig alkoholdebut, har større risiko for at få alkoholproblemer senere i livet. For at imødekomme denne alvorlige problematik har Ballerup Kommunes klare retningsliner for alkoholindtag på folkeskoler, væresteder, idrætsforeninger, og sportshaller. Hvor der arbejdes med børn og unge er medarbejderne rollemodeller, så de skal være kvalificerede til at gøre en forebyggende og indgribende indsats overfor børn og unges alkoholdebut og storforbrug af alkohol. Resultatmål Alkohol på Ballerup Kommunes institutioner: At forebygge og begrænse alkoholstorforbrug. At udskyde de unges debutalder. At kommunen iværksætter alkoholforebyggende indsatser overfor børn og unge i folkeskolen. At kvalitetssikre metoder og materialer i den forebyggende indsats i folkeskolen At kommunen minimerer markedsføring og udskænkning de steder, hvor børn og unge færdes. At kommunen tager initiativ til, at alle folkeskoler og ungdomsuddannelser udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. 4. Ballerup Kommune som arbejdsplads Arbejdspladsens holdninger til alkohol bidrager til vores alkoholkultur. Alkoholproblemer på arbejdspladsen betyder manglende trivsel og produktivitet. En indsats på arbejdspladsen overfor alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater, for den daglige kontakt giver mulighed for en tidlig intervention og hele 63 % gennemfører alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandling. Resultatmål: At Ballerup Kommune har en særskilt alkohol-personalepolitik og handleplan, som understøttes af uddannede nøglepersoner. At skabe en arbejdskultur der forebygger alkoholproblemer 5. Alkoholrådgivning og behandling Kommunen fik med kommunalreformen overdraget ansvaret for alkoholområdet. For at løfte denne opgave er det vigtigt at kommunen etablerer et kvalitetsorienteret samarbejde med behandlingsinstitutionerne, samt at kommunen har et tilbud om effektiv og evidensbaseret alkoholrådgivning til både borgere og medarbejdere. Resultatmål Alkoholrådgivning og behandling: At kommunen lægger vægt på, at behandlingsinstitutionerne skal følge anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens publikation Kvalitet i alkoholbehandlingen et rådgivningsmateriale. At ansvaret for alkoholområdet er samlet i en tværgående organisering. At udbrede kendskabet til hjælpeforanstaltninger på alkoholområdet. 5

6 At motivere klubber, foreninger og private virksomheder til indførelse af en alkoholpolitik. At kommunen tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker samt tilbyder nøglepersonkurser til både kommunale og private arbejdspladser. At børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes og at kommunen etablerer en funktion som børne-familiesagkyndig. At skabe en sammenhængende indsats mellem forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. At der etableres et særligt tilbud til de unge udover den lovpligtige alkoholbehandling. Kommunikations og formidlingsstrategi for alkoholstrategien Alkoholstrategien skal formidles skriftligt såvel som mundtligt. Alkoholstrategien formidles skriftligt via: Ballerup kommunes interne hjemmeside Ballerup kommunes eksterne hjemmeside Opslag i kommunens afdelinger og eksterne enheder Foldere i kommunens afdelinger og eksterne enheder Teksten skal indeholde oplysninger om: Hvorfor kommunen har en vision og en alkoholstrategi Hvordan hjælpesystemet fungerer Nøglepersonernes kompetencer, hvem de er og hvordan de kontaktes Beskrivelse af de forskellige behandlingstilbud Alkoholstrategien og personalepolitikken for alkoholområdet formidles mundtligt på: Personalemøder Fællesmøder Gå hjem møder Varetagelse, opfølgning og vedligeholdelse af alkoholstrategien Alkoholstrategien og indsatserne vedrørende alkohol forankres i den tværgående driftsorganisation: Den Tværgående Alkoholgruppe, der, i samarbejde med Personale og udviklingsafdelingen, hvert år gennemgår alkoholstrategien og kommer med forslag til justeringer. 6

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere