INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER"

Transkript

1 AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP

2 Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters alkoholbehandlingstilbud samt om motivation og evidens og om succeskriterier i al almindelighed. Det følges op af en nærmere gennemgang af vores brede vifte af tilbud og samarbejdsmuligheder med kommunerne. Udgivelsen sluttes af med en lille, men nyttig litteraturliste. Med kommunernes overtagelse af ansvaret for alkoholområdet, har vi oplevet muligheden for et tættere samarbejde i relation til fastholdelse/genindtræden på arbejdsmarkedet med jobtræning samt på det sociale og familiemæssige område i øvrigt, så vi i fællesskab kan skabe en effektiv opfølgning, der rækker ud over efterbehandlingen og dermed minimerer tilbagefaldsrisici og andre sociale eller familiemæssige problemer. Taastrup, september 2011 Centerleder, cand. psych. Helle Kjær Blå Kors BEHANDLINGSCENTER 4 Lovgrundlag, driftsoverenskomst, kvalitetssikring m.v. Intensiv ALKOHOLBEHANDLING 6 Målgrupper Alkoholbehandling og evidens Behandlingsprincipper og UDREDNING 8 Udredning og visitation Intensiv alkoholbehandling - helhedsorienteret psykoterapeutisk alkoholbehandling eller relationsorienteret alkoholbehandling Ambivalens, motivation og succeskriterier Ambulante BEHANDLINGSTILBUD 12 Akutbehandling Farmakologisk behandling Somatisk co-morbiditet Individuelt terapeutisk samtaleforløb Terapeutisk gruppeforløb Familiebehandling par-/familiesamtaler pårørendesamtaler/støttesamtaler individuelt/gruppe Motions- og undervisningsaktiviteter Jobtræning og sociale/familiemæssige indsatser Intensive BEHANDLINGSTILBUD 16 Intensiv døgn- og dagbehandling Nødvendigheden af døgnbehandling Midtvejsstatus og samarbejde med kommunerne Specialbehandling EFTERBEHANDLING 18 LITTERATURLISTE 19

3 BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER Blå Kors Behandlingscenter Vores alkoholbehandling er i overensstemmelse med og følger retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens Kvalitet i Alkoholbehandlingen (2008). Vi indgår som en del af Hovedstadens alkoholbehandlingsberedskab. Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har mange års erfaring i at drive såvel alkoholambulatorium med en bred vifte af varierede ambulante tilbud som intensive dag- og døgnbehandlingstilbud. Vores målgruppe er derfor tilsvarende meget bred, og behandlingstilbuddene er tilsvarende varierede, alt afhængig af den enkelte behov. Vi modtager også mennesker med sidemisbrug, eksempelvis hash eller andre stoffer, men hvor primærstoffet er alkohol. I så fald behandles sidemisbruget ligeledes med abstinensbehandling, opfølgende urintests mm. Behandlingscentret arbejder med inddragelse af pårørende og samarbejder med relevante instanser som afrusningsenheder, sociale myndigheder, egen læge, hospitalsafdelinger, kriminalforsorg mm. Lovgrundlag Blå Kors Behandlingscenter Taastrup tilbyder alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. Vi driver et ambulatorium samt et intensivt dag- og døgnbehandlingstilbud med i alt 25 intensive pladser. Alkoholbehandlingen skal i h.t. 141 være iværksat senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Hvis pgl. ønsker det, skal behandlingen ydes anonymt. Vi er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder tavsheds- og underretningspligt. Personale - kompetencer Behandlingscentrets personale består af psykologer, læger/psykiatere, sygeplejersker og alkoholbehandlere /terapeuter med socialfaglige grunduddannelser og minimum en 4-årig terapeutisk efteruddannelse, samt praktisk og administrativt personale. Alle behandlere uddannes endvidere indenfor en kognitiv terapeutisk referenceramme og modtager løbende supervision ved ekstern supervisor samt efteruddannelse. Driftsoverenskomst og tilsynsmyndighed Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune. Vi udarbejder årligt en drift - og resultataftale med kommunen. Det indbefatter også 6-8 samarbejdsmøder i løbet af året, herunder budgetlægning og regnskab. Vi benytter den elektroniske klientjournal EJK, som indeholder et faktureringssystem. Betaling for behandling ydes af borgernes hjemkommuner, der opkræves af Høje-Taastrup Kommune efter opgørelse fra behandlingscentret. Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup. Takster, procedurer og aftaler Takster for behandling fastsættes i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og godkendes i KKR. De aktuelle takster fremgår af årets indstiksblad. Der er mulighed for særaftaler/takster, afhængig af samarbejdets omfang og gensidige forpligtelser. Vedrørende procedurer for samarbejde og koordinering med hjemkommuner om intensive dag- og døgnbehandlingsforløb henvises til vores indstiksblad. Kvalitetssikring og -udvikling Vi sikrer og udvikler til stadighed behandlingscentrets tilbud og behandlingseffekt mm i samarbejde med Blå Kors Danmarks Forskningsafdeling i Odense samt med Blå Kors Danmarks Kvalitetschef og faglige chef for på det overordnede at bringe vores kvalitetssikring og kvalitetsudvikling ind i en systematisk og struktureret form. Vi dokumenterer løbende vores behandlingsarbejde, bl.a. gennem vores elektroniske journalsystem EKJ, hvor borgernes forløb fastholdes, ligesom vi løbende indberetter til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister i Sundhedsstyrelsen. Information og kontakt Vi er på Tilbudsportalen, har en hjemmeside og udsender nyhedsbreve til vore samarbejdskommuner 4 gange om året. Vi har udgivet oplysningsbrochurer med orientering til borgerne om behandlingscentrets forskellige tilbud. De er målrettet henholdsvis ambulante borgere, borgere til intensive dag - og døgnforløb samt pårørende. Vi afholder en årlig konference - og inspirationsdag for kommunale samarbejdspartnere. Året igennem er vi i tæt kontakt med vore samarbejdskommuner, bl.a. i form af jævnlige samarbejdsmøder for at forventningsafstemme og aftale procedurer for visitationsforløb og samarbejde under og efter behandlingsforløb. Tilfredshedsundersøgelser Som en del af driftsaftalen med Høje-Taastrup Kommune har vi - i samarbejde med Blå Kors Danmarks forskningsafdeling - lavet en tilfredshedsundersøgelse, både i forhold til kommunale samarbejdspartnere og brugere, der har været indskrevet på behandlingscentret i 2007 og Resultatet indgår i vores kvalitetssikringsarbejde. Det er meningen, at tilfredshedsundersøgelser skal udføres med jævne mellemrum. Samarbejde med kommunerne Vi står til rådighed for kommunen omkring udredning/ visitation og planlægning af længeresigtet handleplan, hvor der også kan være sociale, familiemæssige og eller/psykiske problemstillinger, ligesom vi kan bidrage omkring jobtræning m.v. Det er vores erfaring, at langt de fleste af vores brugere får et tillids- og fortrolighedsforhold til stedet og deres egne behandlere, så vi kan her altid bidrage til et positivt forløb, også ud over den nødvendige efterbehandling. Derfor kan Blå Kors Behandlingscenter Taastrup være en gavnlig motiverende kontakt/tovholder for den enkelte og dennes familie i relation til egen læge, kommunen og regionen. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

4 Intensiv alkoholbehandling og evidens Intensiv alkoholbehandling Målgrupper En stor del alkoholafhængige profiterer af ambulant alkoholbehandling, især de, der har bevaret tilknytning til arbejdsmarkedet, bevaret familierelationer og har et netværk, der ikke drikker. Målgruppen for den intensive døgn- og dagbehandling er de borgere, som har udviklet en svær alkoholafhængighed - ofte over mange år - og hvis hele liv er gennemgribende præget af misbrugets konsekvenser. Ofte har gentagne ambulante behandlingsforløb ikke haft effekt. Det kan også sagtens udefra set være tilsyneladende velfungerende familier. Det er vigtigt med omtanke at vurdere hvilke borgere, der har behov for et mere intensivt dag- eller døgnforløb og hvem, der kan profitere af ambulant behandling for at sikre, at den enkelte modtager netop det behandlingstilbud, som pgl. har behov for. Alkoholafhængige, der er i risiko for at miste eller er helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet, med mere eller mindre bristede relationer og måske uden egentlige netværk eller et netværk af andre alkoholafhængige, har ofte behov for et mere intensivt behandlingstilbud. Det gælder i særlig grad, hvis den afhængige også har blandingsmisbrug og/eller en psykiatrisk co-morbiditet, eksempelvis i form af angst eller depressionsproblematikker, ADHD eller lignende. Pågældende tilbydes et intensivt forløb kombineret med individuelle terapeutiske forløb, hvor vi arbejder med en evt. psykiatrisk problematik. Behandlingscentret har tilbud til alle disse målgrupper. Vi vurderer den enkelte ud fra en grundig terapeutisk og psykiatrisk udredning, og dermed hvordan det konkrete behandlingstilbud skal sammensættes, tilpasset netop dette menneske. Alkoholbehandling og evidens Vi møder jævnligt spørgsmålet, om der er nogen forskel på virkningen af den ene eller den anden behandlingsmetode, eller om der er evidens for virkningen af intensiv behandling. Det er der rent faktisk. De kilder, der især kan betragtes som autoritative i forhold til egnet behandling, er Sundhedsstyrelsens MTV-rapport fra 2006 og rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2008 med Kvalitet i alkoholbehandlingen. MTV-rapporten er en sammenfatning af diverse forskning og undersøgelser på misbrugsområdet, og er dermed også, hvad der er evidens for. Rapporterne siger bl.a. følgende: Afhængighedsbehandling er en langvarig affære. Undersøgelser viser, at effekten af behandling synes at stabilisere sig efter 6-12 måneder, men med store individuelle variationer. Alkoholbehandling indebærer en systematisk diagnostik af såvel psykiatriske og legemlige symptomer og følgetilstande og en systematisk, vidensbaseret behandling, der retter sig mod alkoholproblemet, dvs. psykosocial behandling kombineret med farmakologisk behandling og fastlæggelse af behandlingsmål. Alkoholbehandling er en specialiseret, multidisciplinær indsats, som kræver betydelige personaleressourcer og en høj grad af uddannelse. Der er dokumentation for, at det har betydning for behandlingseffekten, at der forud for den egentlige behandling tilbydes en motiverende behandling (1-2 samtaler). Der er evidens for, at kognitiv terapi er mere effektiv end ingen behandling eller andre typer af behandling. De fleste alkoholafhængige har gavn af ambulant behandling, især hvis de har tilknytning til arbejdsmarkedet og har et ikke-drikkende netværk. Udsatte alkoholafhængige uden tilknytning til arbejdsmarkedet, uden netværk eller med et netværk af andre med alkoholproblemer har behov for en mere intensiv behandling med hyppig behandlingskontakt og evt. perioder i døgnbehandling. En forudsætning for at opnå optimal effektivitet og ressourceudnyttelse i alkoholbehandlingen er, at døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling anvendes hensigtsmæssigt og som supplerende tilbud. Døgnbehandling er et nødvendigt led, hvis der samlet set skal kunne ydes effektiv behandling til særligt vanskeligt stillede, som ofte skal have starthjælp i døgnregi for at komme i gang med en mere langsigtet ambulant behandling (herunder også dagbehandling). De særligt vanskeligt stillede alkoholafhængige er kendetegnede ved kombinationer af følgende karakteristika: - Svær og/eller langvarig alkoholafhængighed - Dobbeltbelastning eller dobbeltdiagnose (personlighedsforstyrrelse, symptomlidelser eller sindslidelser af alvorligere karakter) - Sociale problemer (arbejds- og boligmæssigt) - Manglende social stabilitet - Ressourcesvagt socialt netværk - Børnefamilier, hvor en eller begge forældre har svært ved at komme i behandling (typisk på grund af dobbeltbelastning), eller hvor det ved ambulant behandling er vanskeligt at bedømme forældreevnen og børnenes funktion og trivsel Da en betydelig del af de særligt vanskeligt stillede alkoholafhængige hører til i kategorien dobbeltbelastede patienter, er det væsentligt, at døgninstitutioner på alkoholområdet råder over de særlige behandlingsmiljøer og behandlingsmetoder, der kan håndtere dobbeltbelastningen. Institutionerne skal have rammer, personale og kompetence til, at patienternes forstyrrelser i en vis udstrækning kan udspille sig og rummes i behandlingsforløbet. Varigheden af døgnforløb vil typisk være 8-12 uger, i men i visse tilfælde længere (op til 4-6 måneder) eller kortere (2-5 uger) afhængig af, hvilken opgave døgnforløbet er sat til at varetage fra den ambulante opdragsgiver. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

5 Behandlingsprincipper og udredning Behandlingsprincipper og udredning Udgangspunkt Vores alkoholbehandling tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2008 og den eksisterende MTV- rapport på området. Vi anvender de metoder, der anbefales, så som kognitive alkoholbehandling, struktureret tilbagefaldsforebyggelse mv., ligesom vi konsekvent inddrager pårørende i behandlingsforløbet, fordi der er evidens for, at det ikke blot medvirker til øget livskvalitet for både den alkoholafhængige og de pårørende, men også øger effekten af alkoholbehandlingen. Endvidere udvikler vi til stadighed vore behandlingsmetoder og måler effekten heraf, bl.a. i samarbejde med Blå Kors Danmarks Forskningsafdeling. psykoterapeutisk alkoholbehandling Behandlingskonceptet bygger på 4 grundpiller: 1. borgerens psykiske behov, 2. fysiske behov, 3. sociale behov og 4. eksistentielle behov. Arbejde med fordele og ulemper ved tidligere livsstil Gevinster og tab ved at ændre livsstil Afdækning af højrisikosituationer Udarbejdelse af personlig alkoholpolitik Mestringsstrategier til at håndtere drikketrang, angst, ensomhed, uro, kedsomhed. Drikkestop strategier Handleplan for ædru liv med livskvalitet Inddragelse af pårørende Individuelle samtaler Kursus for pårørende og brugere Udredning Vi har tæt samarbejde med en kommunal visitator, der deltager direkte i udredningsarbejdet omkring kommunes borgere. Det giver en effektiv dialog, forenkler administrationen og betyder, at vi kan tage omgående aktion og fastholde motivationen hos den enkelte. Vores behandlingstilbud tager udgangspunkt i et helhedssyn på afhængighed, hvor der sættes ind i forhold til alle livsområder i borgerens liv og med udgangspunkt i det vi kalder en relationsorienteret alkoholbehandling. Derfor foretager vi en grundig og omfattende udredning af borgerens samlede problemstillinger, først ved alkoholbehandler og dernæst ved psykiater. Borgeren udredes vedrørende generel helbredstilstand, helbredshistorie, psykiske problemer, eksempelvis angst og depressionstilstande mv. Endvidere udredes sociale problemer, økonomi, kriminalitet, uddannelse, erhverv, familierelationer og øvrige relationer, herunder særligt fokus på evt. børn, opvækstforhold og naturligvis udvikling af misbrug og misbrug af andre stoffer end alkohol. Vi foretager en kortlægning omkring alkoholproblemets varighed og omfang, graden af drikketrang, drikkemønstre mm. samt evt. tidligere erfaring med alkoholbehandling. På vore interne behandlingskonference besluttes hvilket behandlingstilbud, der bør tilbydes borgeren ambulant eller intensivt, og hvordan den nærmere behandlingsplan kan tilrettelægges. Der er tale om en helhedsbehandling med fokus på borgerens hele livssituation og relationelle aspekter, blandt andet med inddragelse af pårørende og netværk (også kaldet relationsorienteret alkoholbehandling). I vores behandlingskoncept indgår følgende elementer, uanset om der er tale om ambulante eller intensive forløb: Afdækning af alkoholmønstre og misbrugets omfang Afdækning af konsekvenser, fysisk, psykisk og relationelt Udarbejdelse af livslinje eller alkoholkalender Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

6 Ambivalens, motivation og succeskriterier Ambivalens, motivation og succeskriterier Ambivalens At arbejde med misbrug er at arbejde i, med og inden for rammerne af dyb ambivalens, som er afhængighedens natur. Behandleren skal evne at se begge sider hos den afhængige, alliere sig med den sunde side og samtidig være rummende og accepterende, se og forstå den anden side af ambivalensen, især ved tilbagefald og affektreaktioner. Det er på dét grundlag, at tillid, fortrolighed og håb for fremtiden opbygges. Det er motivationens grundpiller. Den alkoholafhængige er nemlig altid motiveret for at gå i behandling, fordi pågældende gerne vil ud af misbruget, men samtidig aldrig motiveret, fordi han/ hun er angst for at give slip på, det kendte, trygge og forudsigelige, der dæmper uroen og angsten, hvor man udsætter alt til i morgen, så dagene forsvinder i tågerne. Motivation Derfor er motivation heller ikke en éntydig faktor. Motivation kan hverken opbygges eller afprøves ved at lade en alkoholafhængig, der har behov for intensiv behandling, alene gå til antabusudlevering, selv om den er kombineret med ambulant behandling. Vi arbejder med en tvedeling af begrebet motivation: Man skal have vilje til at gå i behandling for at ændre sit liv, og man skal have tillid til, at vi sammen kan skabe forandring, fordi man ved, at man har brug for hjælp. Alene dét at træde ind ad døren til et behandlingssted er en grænseoverskridende og mental hård beslutning, en erkendelse, præget af skam, skyld og manglende selvfølelse. Derfor er det vigtigt med en øjeblikkelig og professionel indsats, hvor han/hun føler sig taget hånd om, accepteret som det menneske, pågældende er, så motivationen både fastholdes og opmuntres. Det er altså netop dét sted eller med dét ønske, vedkommende henvender sig til/om, der er helt afgørende for motivationen og dermed holdbarheden af det videre forløb. Det er et spørgsmål om dybtgående relationsopbygning og tiltro, der ikke opleves som afvisning i en meget personlig følsom situation, hvor opgivelsen og tilbagefaldet står og venter lige uden for døren. Det er et spørgsmål om professionalisme og minutter i det første møde med den alkoholafhængige. Af samme grund er oplevelsen af øjeblikkelige tiltag og samarbejdet mellem behandlingsstedet og kommune helt afgørende for udfaldet, det grundlæggende succeskriterium for behandlingen. Succeskriterier Succeskriteriet er derfor heller ikke éntydigt. Det afhænger helt af den enkeltes situation. Bare det at skabe mere faste rammer for et sundere liv med forbindelse til behandlingsinstitutionen og et netværk af tidligere brugere kan være et kolossalt fremskridt. Alene det at genskabe relationer til familie eller børn eller andre sociale netværk, er en væsentlig kurativ faktor, måske på en længere vej over arbejdsprøvning/er til arbejdsmarkedet. Vores erfaring viser også, at det er muligt for hardcasere at forblive ædru efter 2-4 intensive forløb, evt. kombineret med supplerende ambulante forløb, fordi de er trygge ved behandlingsstedet og ved, at her kan de henvende sig og få straks-hjælp uden fordømmelse. Blå Kors opgiver aldrig mennesker, men møder og støtter dem, hvor de nu er. 10 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 11

7 AMBULANT Akut, farmakologisk behandling og terapi Ambulante behandlingstilbud Blå Kors Behandlingscenter Taastrup modtager, jvf. Sundhedsloven, alle borgere, der ønsker ambulant behandling. Ambulatoriet er meget andet og mere end antabusudlevering. Det er døren ind til læge/psykiater, alkoholbehandleruddannet sygeplejerske, alkoholbehandlere /terapeuter/socialrådgivere. Det er også her, vi tager hånd om de pårørende. Akutbehandling Farmakologisk behandling UDREDNING AF MISBRUGSPROBLEMATIK PSYKIATRISK OG Somatisk comorbiditet Individuelt terapeutisk samtaleforløb Terapeutiske gruppeforløb Familiebehandling Vi tilbyder ikke kun udlevering af antabus, men superviseret og lægeordineret antabusbehandling, herunder med nye farmakologiske stoffer, hvor vi samtidig er opmærksomme på den enkeltes problemkreds i øvrigt, så tilbagefald minimeres og motivation fastholdes. Ambulatoriet har åbent for antabusudlevering alle dage, undtagen lørdag. Desuden tilbyder ambulatoriet en bred vifte af tilbud, der kan kombineres efter behov, og som den enkelte kan deltage i mandag til fredag fra kl. 8 til kl 19. Parsamtaler/familiesamtaler Pårørendesamtaler/støttesamtaler individuelt eller i gruppe Motions- og undervisningsaktiviteter Akupunktur Socialrådgivning Jobtræning og sociale tiltag Akutbehandling Akutbehandlingen består af ambulant abstinensbehandling - når borgeren er promillefri - eller hjælp til afrusning på psykiatrisk skadestue under indlæggelse, hvor der er behov herfor. I forbindelse med et afrusningsforløb på psykiatrisk skadestue påtager vi os rollen som tovholder. Vi sørger for kontakt til psykiatrisk skadestue, udveksler oplysninger med skadestuen under afrusningsforløbet og koordinerer udskrivningsforløbet og overflytning tilbage til Blå Kors Behandlingscenter Taastrups regi. Der abstinensbehandles med benzodiazepinet Risolid. Der ordineres B-vitamin - og Thiaminbehandling. Al abstinensbehandling foretages af læge/psykiater i samarbejde med alkoholbehandleruddannet sygeplejerske. Der foretages altid blodtryksmåling, promillemåling samt generel lægelig vurdering af almentilstand. Ved O promille kan der ordineres og udleveres Antabus. Vi samarbejder således også gerne med kommunen omkring afrusningsforløb evt. med henblik på et kortere afklarende intensivt forløb. Farmakologisk behandling Vi tilbyder superviseret og lægeordineret antabusbehandling. Antabus udleveres typisk to gange ugentligt af sygeplejerske. Det registreres systematisk, når og om borgeren møder til den aftalte antabusbehandling. Der er i de senere år kommet nye farmakologiske stoffer frem til behandling af alkoholafhængighed, et af disse er Campral, som kan tilbydes klienter i intensive behandlingsforløb. Campral virker anderledes end antabus. Det forhindrer ikke pgl. i at indtage alkohol, men det mindsker trangen til alkohol. Hvis der er behov for det, ordinerer behandlingscentrets psykiater eksempelvis antidepressiv medicin i en periode. Endvidere gives i stigende grad præparater til behandling af alkoholbetingede lidelser som f.eks. nervebetændelse. Antabus eller anden farmakologisk behandling kan ofte ikke stå ikke alene. Vi tilbyder derfor altid supplerende terapeutisk behandling i form af individuel - eller gruppebehandling, samt familie- og pårørendesamtaler m.v. Somatisk co-morbiditet Alkohol er et giftstof for kroppen og et opløsningsmiddel. En meget stor andel af de mennesker, der søger behandling for deres alkoholafhængighed, har allerede været afhængige i en længere årrække, hvorfor de har udviklet somatiske symptomer og sygdomme som følge af deres alkoholmisbrug. Der er her tale om nervebetændelse, fedtlever og skrumpelever, bugspytkirtelbetændelse, sukkersyge, forhøjet blodtryk, mave-tarmlidelser, hormonforstyrrelser, kræft især i mave-tarmkanal, strubekræft og brystkræft. Vi spørger derfor indgående ind til borgerens helbredstilstand og henviser til egen læge for videre udredning. Der indgås samarbejde mellem Blå Kors Behandlingscenter Taastrups læge og sygeplejerske og egen læge samt evt. øvrigt behandlingssystem. Individuelt terapeutisk samtaleforløb Individuelle terapeutiske forløb foregår ved den samme behandler/terapeut og typisk aftales en gang ugentligt i det indledende forløb. Der kan dog være nogle, der har brug for hyppigere samtaler i en periode, eksempelvis op til 3 gange ugentligt. Senere kan der efter behov være længere mellem samtalerne. Forløbet er typisk af 6 12 måneders varighed. terapeutisk gruppeforløb Vi tilbyder terapeutisk behandlingsgruppe med max. 8 deltagere samt 1 2 terapeuter en gang om ugen. Der arbejdes i hovedtræk med de samme behandlingselementer som i de individuelle terapeutiske forløb. Gruppeforløbet er af indtil 6 mdr. varighed. Der kan tilbydes individuelle samtaler sideløbende, hvis borgeren skønnes at have behov herfor. 12 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 13

8 AMBULANT Familie/pårørende, motion, jobtræning m.v. Familiebehandling Inddragelse af familie og pårørende er et vigtigt element i alle vore behandlingstilbud. Et aktivt alkoholmisbrug påvirker hele familien i destruktiv retning, uanset om det er en kernefamilie, delebørn, samlever, forældre eller andre nære relationer. Familien bliver påvirket, afhængig. Vi har en høj grad af opmærksomhed på, om der er børn, så vi kan sikre, at der tages vare på deres behov. I tilfælde af, at en borger med børn eller samværsbørn dropper ud af behandlingen, underretter vi kommunen, hvis vi er bekymrede for barnets tarv. Vi tilbyder også egentlige familiebehandlingsforløb, hvor hele familien deltager i et forløb der typisk strækker sig over 10 sessioner med mulighed for opfølgende sessioner efter 3, 6, 9 og 12 måneder. Vi har to-dages kurser for brugere og deres pårørende i februar, juni og oktober hvert år. Kurserne veksler i sin form mellem undervisning, foredrag af tidligere brugere og deres pårørende, film og gruppesessioner. Parsamtaler/familiesamtaler Generelt er der et forhøjet stress- og konfliktniveau i afhængige familier. En særlig stress-faktor er det misbrugende familiemedlems uforudsigelighed med et foranderligt og måske irritabelt humør. Han/hun er ikke altid til at stole på, lover og udskyder eller glemmer at deltage i familiens aktiviteter. Familiens dagligliv og funktionsniveau bliver afhængig af, om den misbrugende er ædru eller fuld. Ofte udvikler børnene en alt for stor ansvarlighed. Behandlingens formål er at give borgeren og dennes familie og pårørende en række nyttige mestringsværktøjer, men den vigtigste opgave er at opbygge relationer, der i sig selv medvirker til forandring og en bedre livskvalitet for alle. Forskningen har vist, at uanset alkoholbehandlingsmetode, så øges effekten, når de nære relationer inddrages i behandlingsforløbet og lærer at tage vare på sig selv og hinanden. Pårørende-/støttesamtaler individuelt og i gruppe Det er et tilbud til familie/pårørende, uanset om den afhængige er i behandling eller ikke er eller vil i behandling. Familie/pårørende omfatter også børn. Et fællestræk for pårørende til misbrugere er, at de alle er meget optaget af misbruget og at forholde sig til misbrugeren, så de efterhånden ikke ænser deres eget liv og behov. Hvad, der egentlig er årsag og virkning, forsvinder sammen med selvværdet i tågerne. Det er ikke muligt at hjælpe den afhængige partner, forælder eller eventuelle børn, hvis man ikke evner at hjælpe sig selv. De pårørende hjælpes til at bryde den negative følelsesmæssige afhængighed og til igen at blive uafhængige, selvstændige menneske med selvværd, så de kan sætte grænser og tage vare på sig selv og deres nærmeste, fokusere på løsningen i stedet for at stirre sig blind på situationens håbløshed. Hvis behandlingen foregår i gruppe, er der max. 8 deltagere i gruppen, og sessionerne foregår én gang ugentlig. Motionsog undervisningsaktiviteter Motion er et vigtigt og dagligt element i vores intensive behandlingsprogram. Forskning har vist, at motion er særdeles gavnligt som del af misbrugsbehandling. Alkohol nedbryder muskelmassen og kroppens organer. Alkohol forstyrrer den kemiske balance i hjernens transmitterstoffer, ofte med depressionstendenser og lavt energiniveau til følge. Vores behandling sikrer, at kroppen genopbygges med daglig motion, som virker som et naturligt antidepressivt middel. Man oplever at få energi og et mere positivt livssyn. Vi tilbyder gåture, løbetræning, cirkeltræning, badminton og svømning, Der udarbejdes individuelt styrketræningsprogram ved sportsinstruktøruddannet medarbejder. Det følges op med jævnlige konditests. Desuden tilbyder vi mentaltræning, kropsbevidsthed, og undervisning/psykoedukation. Alle ambulante brugere har mulighed for, udover den aftalte behandling, at indgå i alle disse aktiviteter. For mange er det en stor hjælp til at opretholde en hverdagsstruktur med en sund og ædru livsstil. Netop derfor er et sådan ambulant tilbud også en god opfølgning på et intensivt behandlingsforløb. Akupunktur Vi tilbyder akupunktur til både ambulante og intensive borgere m.h.p at mindske drikketrang, give indre ro mm. Der er akupunktur cafe hver mandag fra hvor alle ambulante brugere er velkomne. Mange oplever, at akupunktur er hjælpsomt, også brugere med ADHD-problematik. Jobtræning og SOCIALE TILTAG Vi tilbyder jobtræning til borgere, der har brug for det som indslusning på arbejdsmarkedet efter et alkoholbehandlingsforløb, ligesom vi gerne indgår i projekter med kommunen, eksempelvis via jobcenter eller omkring andre sociale og familiemæssige problemstillinger. 14 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 15

9 Intensiv døgn- og dagbehandling Intensive behandlingstilbud Intensiv døgn- og dagbehandling Varigheden af intensive forløb vil typisk være 2 3 måneder. Der tilbydes dog også kortere forløb af 5 ugers varighed afhængig af borgerens problemstilling og problemkompleksitet samt behandlingsbehov, ligesom der kan opstå behov for forlængelse af behandlingen, som så sker efter aftale med kommunen. Behandlingen foregår hovedsageligt i grupper med 8 deltagere og to terapeuter. I behandlingscentrets grupper arbejdes der differentieret med og efter den enkeltes ressourcer, kognitive funktionsniveau og reflektionsevne. Hver enkelte matches til den behandlingsgruppe, som pgl. vurderes at profitere mest af. Vi arbejder efter et fast ugeprogram med 32 skemalagte timer indeholdende 8½ times gruppeterapi, 6½ times motion, 1 times mentaltræning, 2 timers undervisning, praktiske opgaver, gruppearbejde med hjemmeopgaver, udflugter mm. Det faste ugeprogram suppleres med individuelle samtaler, par/familiesamtaler og samtaler med centrets psykiater og sygeplejerske. Vi anbefaler som hovedregel altid, at et intensivt døgnforløb efterfølges af et intensivt dagforløb, hvor der arbejdes med borgerens udslusning til eget hjem og hverdagsstruktur, fordi behandling er nyttesløs, hvis pgl. efter det intensive behandlingsforløb udskrives direkte tilbage til et dårligt eller indholdsløst miljø. Nødvendigheden af døgnforløb Et døgnforløb kan være nødvendigt for borgere, som har mistet struktur i hverdagen og derfor ikke magter at passe et ambulant eller intensivt dagforløb. Her kan vi forebygge et totalt kollaps, eksempelvis gentagne indlæggelser, selvmordsforsøg mv. Borgeren hjælpes så til at genetablere en struktur og ramme i sin hverdag, i første omgang ved at indgå i den, som behandlingscentret tilbyder. Herefter skal pgl. selv skabe sin egen struktur i eget hjem. Det trænes i et efterfølgende intensivt dagforløb, hvor de erhvervede redskaber og strategier implementeres i et hverdagsliv. Samtidig er det muligt at støtte borgeren i den overgang til eget hjem, som for mange opleves ganske vanskelig. Til forskel for herberg, der i hovedsagen udgør en social foranstaltning, er det terapeutiske miljø udviklingsorienteret. Man kan her møde ligesindede, der lige som en selv har et personligt formuleret ønske om at komme videre i livet. Her skal den enkelte lære at finde ressourcerne og modet til at påtage sig et personligt ansvar for en sund udvikling. Midtvejsstatus samarbejde med kommunen Når vi er midtvejs i et intensivt behandlingsforløb, gøres status og vi planlægge det videre forløb med efterbehandling og evt. udslusning til eget hjem samt tiden herefter. Derfor ser vi meget gerne her et samarbejde med hjemkommunen for sammen med de relevante medarbejdere at udarbejde en langsigtet plan, eksempelvis overgang til jobtræning med indslusning på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt, eventuelt nødvendige støttefunktioner i forhold til bolig eller familien, især børnene, og hvad der ellers er relevant. Specialforløb Behandlingscentret modtager også borgere med særlige problemstillinger og behandlingsbehov, som ikke formår eller kan profitere af behandling i grupperegi. Det kan eksempelvis være mennesker med ADHD problematik, sprogbarrierer, eller andre årsager. I så fald skræddersyr vi et behandlingsforløb, hvor borgeren følger husets generelle aktiviteter og sideløbende indgår i et tæt individuelt terapeutisk forløb med tilknytning til én behandler, der fungerer som primær kontaktperson. 16 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 17

10 Efterbehandling Litteraturliste: Efterbehandling er et ambulant behandlingsforløb, der følger op på intensiv behandling. Borgeren møder i gruppen de samme terapeuter som i det intensive forløb, ligesom gruppedeltagerne også vil være kendte. Kontinuitet i behandlingen er en væsentlig kurativ faktor. Efterbehandling kan også foregå individuelt, ligesom der efter behov fortsættes med opfølgende familie/ parsamtaler. Borgeren er tilknyttet behandlingscentrets ambulatorium med mulighed for antabusbehandling og anden farmakologisk behandling under psykiatrisk tilsyn. Det er også muligt for brugere, der har afsluttet intensiv behandling, at benytte store dele af vores dagsprogram, først og fremmest sports- og undervisningsaktiviteter. Dermed fungerer behandlingscentret som et anker, et sted man kan føle et tilhørsforhold til. Kvalitet og organisering - et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen. KL Kvalitet i alkoholbehandlingen, et rådgivningsmateriale, Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søgård Nielsen, Per Nielsen. Sundhedsstyrelsen 2008 Medicinsk Teknologivurderings rapport på alkoholområdet, Sundhedsstyrelsen 2006 Alkoholbehandling i Praksis, Annette Søgård Nielsen, 2008 Familieorienteret alkoholbehandling, Helle Lindgård, Sundhedsstyrelsen Mødet mellem to verdener, Annette Søgård Nielsen, Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 19

11 Redaktion: Helle Kjær/Svend Erichsen. Foto: Svend Erichsen. Grafisk tilrettelæggelse, layout, grafik og billedbehandling: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk. Jernbane Allé 11 A, 2630 Taastrup Telefon: daglig kl. 09:00 16:00

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015 Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling Departementet for Sundhed, FM 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Baggrund for arbejdet... 10 2.1. Redegørelsens hovedfund...

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere