INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER"

Transkript

1 AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP

2 Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters alkoholbehandlingstilbud samt om motivation og evidens og om succeskriterier i al almindelighed. Det følges op af en nærmere gennemgang af vores brede vifte af tilbud og samarbejdsmuligheder med kommunerne. Udgivelsen sluttes af med en lille, men nyttig litteraturliste. Med kommunernes overtagelse af ansvaret for alkoholområdet, har vi oplevet muligheden for et tættere samarbejde i relation til fastholdelse/genindtræden på arbejdsmarkedet med jobtræning samt på det sociale og familiemæssige område i øvrigt, så vi i fællesskab kan skabe en effektiv opfølgning, der rækker ud over efterbehandlingen og dermed minimerer tilbagefaldsrisici og andre sociale eller familiemæssige problemer. Taastrup, september 2011 Centerleder, cand. psych. Helle Kjær Blå Kors BEHANDLINGSCENTER 4 Lovgrundlag, driftsoverenskomst, kvalitetssikring m.v. Intensiv ALKOHOLBEHANDLING 6 Målgrupper Alkoholbehandling og evidens Behandlingsprincipper og UDREDNING 8 Udredning og visitation Intensiv alkoholbehandling - helhedsorienteret psykoterapeutisk alkoholbehandling eller relationsorienteret alkoholbehandling Ambivalens, motivation og succeskriterier Ambulante BEHANDLINGSTILBUD 12 Akutbehandling Farmakologisk behandling Somatisk co-morbiditet Individuelt terapeutisk samtaleforløb Terapeutisk gruppeforløb Familiebehandling par-/familiesamtaler pårørendesamtaler/støttesamtaler individuelt/gruppe Motions- og undervisningsaktiviteter Jobtræning og sociale/familiemæssige indsatser Intensive BEHANDLINGSTILBUD 16 Intensiv døgn- og dagbehandling Nødvendigheden af døgnbehandling Midtvejsstatus og samarbejde med kommunerne Specialbehandling EFTERBEHANDLING 18 LITTERATURLISTE 19

3 BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER Blå Kors Behandlingscenter Vores alkoholbehandling er i overensstemmelse med og følger retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens Kvalitet i Alkoholbehandlingen (2008). Vi indgår som en del af Hovedstadens alkoholbehandlingsberedskab. Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har mange års erfaring i at drive såvel alkoholambulatorium med en bred vifte af varierede ambulante tilbud som intensive dag- og døgnbehandlingstilbud. Vores målgruppe er derfor tilsvarende meget bred, og behandlingstilbuddene er tilsvarende varierede, alt afhængig af den enkelte behov. Vi modtager også mennesker med sidemisbrug, eksempelvis hash eller andre stoffer, men hvor primærstoffet er alkohol. I så fald behandles sidemisbruget ligeledes med abstinensbehandling, opfølgende urintests mm. Behandlingscentret arbejder med inddragelse af pårørende og samarbejder med relevante instanser som afrusningsenheder, sociale myndigheder, egen læge, hospitalsafdelinger, kriminalforsorg mm. Lovgrundlag Blå Kors Behandlingscenter Taastrup tilbyder alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. Vi driver et ambulatorium samt et intensivt dag- og døgnbehandlingstilbud med i alt 25 intensive pladser. Alkoholbehandlingen skal i h.t. 141 være iværksat senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Hvis pgl. ønsker det, skal behandlingen ydes anonymt. Vi er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder tavsheds- og underretningspligt. Personale - kompetencer Behandlingscentrets personale består af psykologer, læger/psykiatere, sygeplejersker og alkoholbehandlere /terapeuter med socialfaglige grunduddannelser og minimum en 4-årig terapeutisk efteruddannelse, samt praktisk og administrativt personale. Alle behandlere uddannes endvidere indenfor en kognitiv terapeutisk referenceramme og modtager løbende supervision ved ekstern supervisor samt efteruddannelse. Driftsoverenskomst og tilsynsmyndighed Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune. Vi udarbejder årligt en drift - og resultataftale med kommunen. Det indbefatter også 6-8 samarbejdsmøder i løbet af året, herunder budgetlægning og regnskab. Vi benytter den elektroniske klientjournal EJK, som indeholder et faktureringssystem. Betaling for behandling ydes af borgernes hjemkommuner, der opkræves af Høje-Taastrup Kommune efter opgørelse fra behandlingscentret. Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup. Takster, procedurer og aftaler Takster for behandling fastsættes i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og godkendes i KKR. De aktuelle takster fremgår af årets indstiksblad. Der er mulighed for særaftaler/takster, afhængig af samarbejdets omfang og gensidige forpligtelser. Vedrørende procedurer for samarbejde og koordinering med hjemkommuner om intensive dag- og døgnbehandlingsforløb henvises til vores indstiksblad. Kvalitetssikring og -udvikling Vi sikrer og udvikler til stadighed behandlingscentrets tilbud og behandlingseffekt mm i samarbejde med Blå Kors Danmarks Forskningsafdeling i Odense samt med Blå Kors Danmarks Kvalitetschef og faglige chef for på det overordnede at bringe vores kvalitetssikring og kvalitetsudvikling ind i en systematisk og struktureret form. Vi dokumenterer løbende vores behandlingsarbejde, bl.a. gennem vores elektroniske journalsystem EKJ, hvor borgernes forløb fastholdes, ligesom vi løbende indberetter til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister i Sundhedsstyrelsen. Information og kontakt Vi er på Tilbudsportalen, har en hjemmeside og udsender nyhedsbreve til vore samarbejdskommuner 4 gange om året. Vi har udgivet oplysningsbrochurer med orientering til borgerne om behandlingscentrets forskellige tilbud. De er målrettet henholdsvis ambulante borgere, borgere til intensive dag - og døgnforløb samt pårørende. Vi afholder en årlig konference - og inspirationsdag for kommunale samarbejdspartnere. Året igennem er vi i tæt kontakt med vore samarbejdskommuner, bl.a. i form af jævnlige samarbejdsmøder for at forventningsafstemme og aftale procedurer for visitationsforløb og samarbejde under og efter behandlingsforløb. Tilfredshedsundersøgelser Som en del af driftsaftalen med Høje-Taastrup Kommune har vi - i samarbejde med Blå Kors Danmarks forskningsafdeling - lavet en tilfredshedsundersøgelse, både i forhold til kommunale samarbejdspartnere og brugere, der har været indskrevet på behandlingscentret i 2007 og Resultatet indgår i vores kvalitetssikringsarbejde. Det er meningen, at tilfredshedsundersøgelser skal udføres med jævne mellemrum. Samarbejde med kommunerne Vi står til rådighed for kommunen omkring udredning/ visitation og planlægning af længeresigtet handleplan, hvor der også kan være sociale, familiemæssige og eller/psykiske problemstillinger, ligesom vi kan bidrage omkring jobtræning m.v. Det er vores erfaring, at langt de fleste af vores brugere får et tillids- og fortrolighedsforhold til stedet og deres egne behandlere, så vi kan her altid bidrage til et positivt forløb, også ud over den nødvendige efterbehandling. Derfor kan Blå Kors Behandlingscenter Taastrup være en gavnlig motiverende kontakt/tovholder for den enkelte og dennes familie i relation til egen læge, kommunen og regionen. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

4 Intensiv alkoholbehandling og evidens Intensiv alkoholbehandling Målgrupper En stor del alkoholafhængige profiterer af ambulant alkoholbehandling, især de, der har bevaret tilknytning til arbejdsmarkedet, bevaret familierelationer og har et netværk, der ikke drikker. Målgruppen for den intensive døgn- og dagbehandling er de borgere, som har udviklet en svær alkoholafhængighed - ofte over mange år - og hvis hele liv er gennemgribende præget af misbrugets konsekvenser. Ofte har gentagne ambulante behandlingsforløb ikke haft effekt. Det kan også sagtens udefra set være tilsyneladende velfungerende familier. Det er vigtigt med omtanke at vurdere hvilke borgere, der har behov for et mere intensivt dag- eller døgnforløb og hvem, der kan profitere af ambulant behandling for at sikre, at den enkelte modtager netop det behandlingstilbud, som pgl. har behov for. Alkoholafhængige, der er i risiko for at miste eller er helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet, med mere eller mindre bristede relationer og måske uden egentlige netværk eller et netværk af andre alkoholafhængige, har ofte behov for et mere intensivt behandlingstilbud. Det gælder i særlig grad, hvis den afhængige også har blandingsmisbrug og/eller en psykiatrisk co-morbiditet, eksempelvis i form af angst eller depressionsproblematikker, ADHD eller lignende. Pågældende tilbydes et intensivt forløb kombineret med individuelle terapeutiske forløb, hvor vi arbejder med en evt. psykiatrisk problematik. Behandlingscentret har tilbud til alle disse målgrupper. Vi vurderer den enkelte ud fra en grundig terapeutisk og psykiatrisk udredning, og dermed hvordan det konkrete behandlingstilbud skal sammensættes, tilpasset netop dette menneske. Alkoholbehandling og evidens Vi møder jævnligt spørgsmålet, om der er nogen forskel på virkningen af den ene eller den anden behandlingsmetode, eller om der er evidens for virkningen af intensiv behandling. Det er der rent faktisk. De kilder, der især kan betragtes som autoritative i forhold til egnet behandling, er Sundhedsstyrelsens MTV-rapport fra 2006 og rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2008 med Kvalitet i alkoholbehandlingen. MTV-rapporten er en sammenfatning af diverse forskning og undersøgelser på misbrugsområdet, og er dermed også, hvad der er evidens for. Rapporterne siger bl.a. følgende: Afhængighedsbehandling er en langvarig affære. Undersøgelser viser, at effekten af behandling synes at stabilisere sig efter 6-12 måneder, men med store individuelle variationer. Alkoholbehandling indebærer en systematisk diagnostik af såvel psykiatriske og legemlige symptomer og følgetilstande og en systematisk, vidensbaseret behandling, der retter sig mod alkoholproblemet, dvs. psykosocial behandling kombineret med farmakologisk behandling og fastlæggelse af behandlingsmål. Alkoholbehandling er en specialiseret, multidisciplinær indsats, som kræver betydelige personaleressourcer og en høj grad af uddannelse. Der er dokumentation for, at det har betydning for behandlingseffekten, at der forud for den egentlige behandling tilbydes en motiverende behandling (1-2 samtaler). Der er evidens for, at kognitiv terapi er mere effektiv end ingen behandling eller andre typer af behandling. De fleste alkoholafhængige har gavn af ambulant behandling, især hvis de har tilknytning til arbejdsmarkedet og har et ikke-drikkende netværk. Udsatte alkoholafhængige uden tilknytning til arbejdsmarkedet, uden netværk eller med et netværk af andre med alkoholproblemer har behov for en mere intensiv behandling med hyppig behandlingskontakt og evt. perioder i døgnbehandling. En forudsætning for at opnå optimal effektivitet og ressourceudnyttelse i alkoholbehandlingen er, at døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling anvendes hensigtsmæssigt og som supplerende tilbud. Døgnbehandling er et nødvendigt led, hvis der samlet set skal kunne ydes effektiv behandling til særligt vanskeligt stillede, som ofte skal have starthjælp i døgnregi for at komme i gang med en mere langsigtet ambulant behandling (herunder også dagbehandling). De særligt vanskeligt stillede alkoholafhængige er kendetegnede ved kombinationer af følgende karakteristika: - Svær og/eller langvarig alkoholafhængighed - Dobbeltbelastning eller dobbeltdiagnose (personlighedsforstyrrelse, symptomlidelser eller sindslidelser af alvorligere karakter) - Sociale problemer (arbejds- og boligmæssigt) - Manglende social stabilitet - Ressourcesvagt socialt netværk - Børnefamilier, hvor en eller begge forældre har svært ved at komme i behandling (typisk på grund af dobbeltbelastning), eller hvor det ved ambulant behandling er vanskeligt at bedømme forældreevnen og børnenes funktion og trivsel Da en betydelig del af de særligt vanskeligt stillede alkoholafhængige hører til i kategorien dobbeltbelastede patienter, er det væsentligt, at døgninstitutioner på alkoholområdet råder over de særlige behandlingsmiljøer og behandlingsmetoder, der kan håndtere dobbeltbelastningen. Institutionerne skal have rammer, personale og kompetence til, at patienternes forstyrrelser i en vis udstrækning kan udspille sig og rummes i behandlingsforløbet. Varigheden af døgnforløb vil typisk være 8-12 uger, i men i visse tilfælde længere (op til 4-6 måneder) eller kortere (2-5 uger) afhængig af, hvilken opgave døgnforløbet er sat til at varetage fra den ambulante opdragsgiver. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

5 Behandlingsprincipper og udredning Behandlingsprincipper og udredning Udgangspunkt Vores alkoholbehandling tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2008 og den eksisterende MTV- rapport på området. Vi anvender de metoder, der anbefales, så som kognitive alkoholbehandling, struktureret tilbagefaldsforebyggelse mv., ligesom vi konsekvent inddrager pårørende i behandlingsforløbet, fordi der er evidens for, at det ikke blot medvirker til øget livskvalitet for både den alkoholafhængige og de pårørende, men også øger effekten af alkoholbehandlingen. Endvidere udvikler vi til stadighed vore behandlingsmetoder og måler effekten heraf, bl.a. i samarbejde med Blå Kors Danmarks Forskningsafdeling. psykoterapeutisk alkoholbehandling Behandlingskonceptet bygger på 4 grundpiller: 1. borgerens psykiske behov, 2. fysiske behov, 3. sociale behov og 4. eksistentielle behov. Arbejde med fordele og ulemper ved tidligere livsstil Gevinster og tab ved at ændre livsstil Afdækning af højrisikosituationer Udarbejdelse af personlig alkoholpolitik Mestringsstrategier til at håndtere drikketrang, angst, ensomhed, uro, kedsomhed. Drikkestop strategier Handleplan for ædru liv med livskvalitet Inddragelse af pårørende Individuelle samtaler Kursus for pårørende og brugere Udredning Vi har tæt samarbejde med en kommunal visitator, der deltager direkte i udredningsarbejdet omkring kommunes borgere. Det giver en effektiv dialog, forenkler administrationen og betyder, at vi kan tage omgående aktion og fastholde motivationen hos den enkelte. Vores behandlingstilbud tager udgangspunkt i et helhedssyn på afhængighed, hvor der sættes ind i forhold til alle livsområder i borgerens liv og med udgangspunkt i det vi kalder en relationsorienteret alkoholbehandling. Derfor foretager vi en grundig og omfattende udredning af borgerens samlede problemstillinger, først ved alkoholbehandler og dernæst ved psykiater. Borgeren udredes vedrørende generel helbredstilstand, helbredshistorie, psykiske problemer, eksempelvis angst og depressionstilstande mv. Endvidere udredes sociale problemer, økonomi, kriminalitet, uddannelse, erhverv, familierelationer og øvrige relationer, herunder særligt fokus på evt. børn, opvækstforhold og naturligvis udvikling af misbrug og misbrug af andre stoffer end alkohol. Vi foretager en kortlægning omkring alkoholproblemets varighed og omfang, graden af drikketrang, drikkemønstre mm. samt evt. tidligere erfaring med alkoholbehandling. På vore interne behandlingskonference besluttes hvilket behandlingstilbud, der bør tilbydes borgeren ambulant eller intensivt, og hvordan den nærmere behandlingsplan kan tilrettelægges. Der er tale om en helhedsbehandling med fokus på borgerens hele livssituation og relationelle aspekter, blandt andet med inddragelse af pårørende og netværk (også kaldet relationsorienteret alkoholbehandling). I vores behandlingskoncept indgår følgende elementer, uanset om der er tale om ambulante eller intensive forløb: Afdækning af alkoholmønstre og misbrugets omfang Afdækning af konsekvenser, fysisk, psykisk og relationelt Udarbejdelse af livslinje eller alkoholkalender Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

6 Ambivalens, motivation og succeskriterier Ambivalens, motivation og succeskriterier Ambivalens At arbejde med misbrug er at arbejde i, med og inden for rammerne af dyb ambivalens, som er afhængighedens natur. Behandleren skal evne at se begge sider hos den afhængige, alliere sig med den sunde side og samtidig være rummende og accepterende, se og forstå den anden side af ambivalensen, især ved tilbagefald og affektreaktioner. Det er på dét grundlag, at tillid, fortrolighed og håb for fremtiden opbygges. Det er motivationens grundpiller. Den alkoholafhængige er nemlig altid motiveret for at gå i behandling, fordi pågældende gerne vil ud af misbruget, men samtidig aldrig motiveret, fordi han/ hun er angst for at give slip på, det kendte, trygge og forudsigelige, der dæmper uroen og angsten, hvor man udsætter alt til i morgen, så dagene forsvinder i tågerne. Motivation Derfor er motivation heller ikke en éntydig faktor. Motivation kan hverken opbygges eller afprøves ved at lade en alkoholafhængig, der har behov for intensiv behandling, alene gå til antabusudlevering, selv om den er kombineret med ambulant behandling. Vi arbejder med en tvedeling af begrebet motivation: Man skal have vilje til at gå i behandling for at ændre sit liv, og man skal have tillid til, at vi sammen kan skabe forandring, fordi man ved, at man har brug for hjælp. Alene dét at træde ind ad døren til et behandlingssted er en grænseoverskridende og mental hård beslutning, en erkendelse, præget af skam, skyld og manglende selvfølelse. Derfor er det vigtigt med en øjeblikkelig og professionel indsats, hvor han/hun føler sig taget hånd om, accepteret som det menneske, pågældende er, så motivationen både fastholdes og opmuntres. Det er altså netop dét sted eller med dét ønske, vedkommende henvender sig til/om, der er helt afgørende for motivationen og dermed holdbarheden af det videre forløb. Det er et spørgsmål om dybtgående relationsopbygning og tiltro, der ikke opleves som afvisning i en meget personlig følsom situation, hvor opgivelsen og tilbagefaldet står og venter lige uden for døren. Det er et spørgsmål om professionalisme og minutter i det første møde med den alkoholafhængige. Af samme grund er oplevelsen af øjeblikkelige tiltag og samarbejdet mellem behandlingsstedet og kommune helt afgørende for udfaldet, det grundlæggende succeskriterium for behandlingen. Succeskriterier Succeskriteriet er derfor heller ikke éntydigt. Det afhænger helt af den enkeltes situation. Bare det at skabe mere faste rammer for et sundere liv med forbindelse til behandlingsinstitutionen og et netværk af tidligere brugere kan være et kolossalt fremskridt. Alene det at genskabe relationer til familie eller børn eller andre sociale netværk, er en væsentlig kurativ faktor, måske på en længere vej over arbejdsprøvning/er til arbejdsmarkedet. Vores erfaring viser også, at det er muligt for hardcasere at forblive ædru efter 2-4 intensive forløb, evt. kombineret med supplerende ambulante forløb, fordi de er trygge ved behandlingsstedet og ved, at her kan de henvende sig og få straks-hjælp uden fordømmelse. Blå Kors opgiver aldrig mennesker, men møder og støtter dem, hvor de nu er. 10 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 11

7 AMBULANT Akut, farmakologisk behandling og terapi Ambulante behandlingstilbud Blå Kors Behandlingscenter Taastrup modtager, jvf. Sundhedsloven, alle borgere, der ønsker ambulant behandling. Ambulatoriet er meget andet og mere end antabusudlevering. Det er døren ind til læge/psykiater, alkoholbehandleruddannet sygeplejerske, alkoholbehandlere /terapeuter/socialrådgivere. Det er også her, vi tager hånd om de pårørende. Akutbehandling Farmakologisk behandling UDREDNING AF MISBRUGSPROBLEMATIK PSYKIATRISK OG Somatisk comorbiditet Individuelt terapeutisk samtaleforløb Terapeutiske gruppeforløb Familiebehandling Vi tilbyder ikke kun udlevering af antabus, men superviseret og lægeordineret antabusbehandling, herunder med nye farmakologiske stoffer, hvor vi samtidig er opmærksomme på den enkeltes problemkreds i øvrigt, så tilbagefald minimeres og motivation fastholdes. Ambulatoriet har åbent for antabusudlevering alle dage, undtagen lørdag. Desuden tilbyder ambulatoriet en bred vifte af tilbud, der kan kombineres efter behov, og som den enkelte kan deltage i mandag til fredag fra kl. 8 til kl 19. Parsamtaler/familiesamtaler Pårørendesamtaler/støttesamtaler individuelt eller i gruppe Motions- og undervisningsaktiviteter Akupunktur Socialrådgivning Jobtræning og sociale tiltag Akutbehandling Akutbehandlingen består af ambulant abstinensbehandling - når borgeren er promillefri - eller hjælp til afrusning på psykiatrisk skadestue under indlæggelse, hvor der er behov herfor. I forbindelse med et afrusningsforløb på psykiatrisk skadestue påtager vi os rollen som tovholder. Vi sørger for kontakt til psykiatrisk skadestue, udveksler oplysninger med skadestuen under afrusningsforløbet og koordinerer udskrivningsforløbet og overflytning tilbage til Blå Kors Behandlingscenter Taastrups regi. Der abstinensbehandles med benzodiazepinet Risolid. Der ordineres B-vitamin - og Thiaminbehandling. Al abstinensbehandling foretages af læge/psykiater i samarbejde med alkoholbehandleruddannet sygeplejerske. Der foretages altid blodtryksmåling, promillemåling samt generel lægelig vurdering af almentilstand. Ved O promille kan der ordineres og udleveres Antabus. Vi samarbejder således også gerne med kommunen omkring afrusningsforløb evt. med henblik på et kortere afklarende intensivt forløb. Farmakologisk behandling Vi tilbyder superviseret og lægeordineret antabusbehandling. Antabus udleveres typisk to gange ugentligt af sygeplejerske. Det registreres systematisk, når og om borgeren møder til den aftalte antabusbehandling. Der er i de senere år kommet nye farmakologiske stoffer frem til behandling af alkoholafhængighed, et af disse er Campral, som kan tilbydes klienter i intensive behandlingsforløb. Campral virker anderledes end antabus. Det forhindrer ikke pgl. i at indtage alkohol, men det mindsker trangen til alkohol. Hvis der er behov for det, ordinerer behandlingscentrets psykiater eksempelvis antidepressiv medicin i en periode. Endvidere gives i stigende grad præparater til behandling af alkoholbetingede lidelser som f.eks. nervebetændelse. Antabus eller anden farmakologisk behandling kan ofte ikke stå ikke alene. Vi tilbyder derfor altid supplerende terapeutisk behandling i form af individuel - eller gruppebehandling, samt familie- og pårørendesamtaler m.v. Somatisk co-morbiditet Alkohol er et giftstof for kroppen og et opløsningsmiddel. En meget stor andel af de mennesker, der søger behandling for deres alkoholafhængighed, har allerede været afhængige i en længere årrække, hvorfor de har udviklet somatiske symptomer og sygdomme som følge af deres alkoholmisbrug. Der er her tale om nervebetændelse, fedtlever og skrumpelever, bugspytkirtelbetændelse, sukkersyge, forhøjet blodtryk, mave-tarmlidelser, hormonforstyrrelser, kræft især i mave-tarmkanal, strubekræft og brystkræft. Vi spørger derfor indgående ind til borgerens helbredstilstand og henviser til egen læge for videre udredning. Der indgås samarbejde mellem Blå Kors Behandlingscenter Taastrups læge og sygeplejerske og egen læge samt evt. øvrigt behandlingssystem. Individuelt terapeutisk samtaleforløb Individuelle terapeutiske forløb foregår ved den samme behandler/terapeut og typisk aftales en gang ugentligt i det indledende forløb. Der kan dog være nogle, der har brug for hyppigere samtaler i en periode, eksempelvis op til 3 gange ugentligt. Senere kan der efter behov være længere mellem samtalerne. Forløbet er typisk af 6 12 måneders varighed. terapeutisk gruppeforløb Vi tilbyder terapeutisk behandlingsgruppe med max. 8 deltagere samt 1 2 terapeuter en gang om ugen. Der arbejdes i hovedtræk med de samme behandlingselementer som i de individuelle terapeutiske forløb. Gruppeforløbet er af indtil 6 mdr. varighed. Der kan tilbydes individuelle samtaler sideløbende, hvis borgeren skønnes at have behov herfor. 12 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 13

8 AMBULANT Familie/pårørende, motion, jobtræning m.v. Familiebehandling Inddragelse af familie og pårørende er et vigtigt element i alle vore behandlingstilbud. Et aktivt alkoholmisbrug påvirker hele familien i destruktiv retning, uanset om det er en kernefamilie, delebørn, samlever, forældre eller andre nære relationer. Familien bliver påvirket, afhængig. Vi har en høj grad af opmærksomhed på, om der er børn, så vi kan sikre, at der tages vare på deres behov. I tilfælde af, at en borger med børn eller samværsbørn dropper ud af behandlingen, underretter vi kommunen, hvis vi er bekymrede for barnets tarv. Vi tilbyder også egentlige familiebehandlingsforløb, hvor hele familien deltager i et forløb der typisk strækker sig over 10 sessioner med mulighed for opfølgende sessioner efter 3, 6, 9 og 12 måneder. Vi har to-dages kurser for brugere og deres pårørende i februar, juni og oktober hvert år. Kurserne veksler i sin form mellem undervisning, foredrag af tidligere brugere og deres pårørende, film og gruppesessioner. Parsamtaler/familiesamtaler Generelt er der et forhøjet stress- og konfliktniveau i afhængige familier. En særlig stress-faktor er det misbrugende familiemedlems uforudsigelighed med et foranderligt og måske irritabelt humør. Han/hun er ikke altid til at stole på, lover og udskyder eller glemmer at deltage i familiens aktiviteter. Familiens dagligliv og funktionsniveau bliver afhængig af, om den misbrugende er ædru eller fuld. Ofte udvikler børnene en alt for stor ansvarlighed. Behandlingens formål er at give borgeren og dennes familie og pårørende en række nyttige mestringsværktøjer, men den vigtigste opgave er at opbygge relationer, der i sig selv medvirker til forandring og en bedre livskvalitet for alle. Forskningen har vist, at uanset alkoholbehandlingsmetode, så øges effekten, når de nære relationer inddrages i behandlingsforløbet og lærer at tage vare på sig selv og hinanden. Pårørende-/støttesamtaler individuelt og i gruppe Det er et tilbud til familie/pårørende, uanset om den afhængige er i behandling eller ikke er eller vil i behandling. Familie/pårørende omfatter også børn. Et fællestræk for pårørende til misbrugere er, at de alle er meget optaget af misbruget og at forholde sig til misbrugeren, så de efterhånden ikke ænser deres eget liv og behov. Hvad, der egentlig er årsag og virkning, forsvinder sammen med selvværdet i tågerne. Det er ikke muligt at hjælpe den afhængige partner, forælder eller eventuelle børn, hvis man ikke evner at hjælpe sig selv. De pårørende hjælpes til at bryde den negative følelsesmæssige afhængighed og til igen at blive uafhængige, selvstændige menneske med selvværd, så de kan sætte grænser og tage vare på sig selv og deres nærmeste, fokusere på løsningen i stedet for at stirre sig blind på situationens håbløshed. Hvis behandlingen foregår i gruppe, er der max. 8 deltagere i gruppen, og sessionerne foregår én gang ugentlig. Motionsog undervisningsaktiviteter Motion er et vigtigt og dagligt element i vores intensive behandlingsprogram. Forskning har vist, at motion er særdeles gavnligt som del af misbrugsbehandling. Alkohol nedbryder muskelmassen og kroppens organer. Alkohol forstyrrer den kemiske balance i hjernens transmitterstoffer, ofte med depressionstendenser og lavt energiniveau til følge. Vores behandling sikrer, at kroppen genopbygges med daglig motion, som virker som et naturligt antidepressivt middel. Man oplever at få energi og et mere positivt livssyn. Vi tilbyder gåture, løbetræning, cirkeltræning, badminton og svømning, Der udarbejdes individuelt styrketræningsprogram ved sportsinstruktøruddannet medarbejder. Det følges op med jævnlige konditests. Desuden tilbyder vi mentaltræning, kropsbevidsthed, og undervisning/psykoedukation. Alle ambulante brugere har mulighed for, udover den aftalte behandling, at indgå i alle disse aktiviteter. For mange er det en stor hjælp til at opretholde en hverdagsstruktur med en sund og ædru livsstil. Netop derfor er et sådan ambulant tilbud også en god opfølgning på et intensivt behandlingsforløb. Akupunktur Vi tilbyder akupunktur til både ambulante og intensive borgere m.h.p at mindske drikketrang, give indre ro mm. Der er akupunktur cafe hver mandag fra hvor alle ambulante brugere er velkomne. Mange oplever, at akupunktur er hjælpsomt, også brugere med ADHD-problematik. Jobtræning og SOCIALE TILTAG Vi tilbyder jobtræning til borgere, der har brug for det som indslusning på arbejdsmarkedet efter et alkoholbehandlingsforløb, ligesom vi gerne indgår i projekter med kommunen, eksempelvis via jobcenter eller omkring andre sociale og familiemæssige problemstillinger. 14 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 15

9 Intensiv døgn- og dagbehandling Intensive behandlingstilbud Intensiv døgn- og dagbehandling Varigheden af intensive forløb vil typisk være 2 3 måneder. Der tilbydes dog også kortere forløb af 5 ugers varighed afhængig af borgerens problemstilling og problemkompleksitet samt behandlingsbehov, ligesom der kan opstå behov for forlængelse af behandlingen, som så sker efter aftale med kommunen. Behandlingen foregår hovedsageligt i grupper med 8 deltagere og to terapeuter. I behandlingscentrets grupper arbejdes der differentieret med og efter den enkeltes ressourcer, kognitive funktionsniveau og reflektionsevne. Hver enkelte matches til den behandlingsgruppe, som pgl. vurderes at profitere mest af. Vi arbejder efter et fast ugeprogram med 32 skemalagte timer indeholdende 8½ times gruppeterapi, 6½ times motion, 1 times mentaltræning, 2 timers undervisning, praktiske opgaver, gruppearbejde med hjemmeopgaver, udflugter mm. Det faste ugeprogram suppleres med individuelle samtaler, par/familiesamtaler og samtaler med centrets psykiater og sygeplejerske. Vi anbefaler som hovedregel altid, at et intensivt døgnforløb efterfølges af et intensivt dagforløb, hvor der arbejdes med borgerens udslusning til eget hjem og hverdagsstruktur, fordi behandling er nyttesløs, hvis pgl. efter det intensive behandlingsforløb udskrives direkte tilbage til et dårligt eller indholdsløst miljø. Nødvendigheden af døgnforløb Et døgnforløb kan være nødvendigt for borgere, som har mistet struktur i hverdagen og derfor ikke magter at passe et ambulant eller intensivt dagforløb. Her kan vi forebygge et totalt kollaps, eksempelvis gentagne indlæggelser, selvmordsforsøg mv. Borgeren hjælpes så til at genetablere en struktur og ramme i sin hverdag, i første omgang ved at indgå i den, som behandlingscentret tilbyder. Herefter skal pgl. selv skabe sin egen struktur i eget hjem. Det trænes i et efterfølgende intensivt dagforløb, hvor de erhvervede redskaber og strategier implementeres i et hverdagsliv. Samtidig er det muligt at støtte borgeren i den overgang til eget hjem, som for mange opleves ganske vanskelig. Til forskel for herberg, der i hovedsagen udgør en social foranstaltning, er det terapeutiske miljø udviklingsorienteret. Man kan her møde ligesindede, der lige som en selv har et personligt formuleret ønske om at komme videre i livet. Her skal den enkelte lære at finde ressourcerne og modet til at påtage sig et personligt ansvar for en sund udvikling. Midtvejsstatus samarbejde med kommunen Når vi er midtvejs i et intensivt behandlingsforløb, gøres status og vi planlægge det videre forløb med efterbehandling og evt. udslusning til eget hjem samt tiden herefter. Derfor ser vi meget gerne her et samarbejde med hjemkommunen for sammen med de relevante medarbejdere at udarbejde en langsigtet plan, eksempelvis overgang til jobtræning med indslusning på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt, eventuelt nødvendige støttefunktioner i forhold til bolig eller familien, især børnene, og hvad der ellers er relevant. Specialforløb Behandlingscentret modtager også borgere med særlige problemstillinger og behandlingsbehov, som ikke formår eller kan profitere af behandling i grupperegi. Det kan eksempelvis være mennesker med ADHD problematik, sprogbarrierer, eller andre årsager. I så fald skræddersyr vi et behandlingsforløb, hvor borgeren følger husets generelle aktiviteter og sideløbende indgår i et tæt individuelt terapeutisk forløb med tilknytning til én behandler, der fungerer som primær kontaktperson. 16 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 17

10 Efterbehandling Litteraturliste: Efterbehandling er et ambulant behandlingsforløb, der følger op på intensiv behandling. Borgeren møder i gruppen de samme terapeuter som i det intensive forløb, ligesom gruppedeltagerne også vil være kendte. Kontinuitet i behandlingen er en væsentlig kurativ faktor. Efterbehandling kan også foregå individuelt, ligesom der efter behov fortsættes med opfølgende familie/ parsamtaler. Borgeren er tilknyttet behandlingscentrets ambulatorium med mulighed for antabusbehandling og anden farmakologisk behandling under psykiatrisk tilsyn. Det er også muligt for brugere, der har afsluttet intensiv behandling, at benytte store dele af vores dagsprogram, først og fremmest sports- og undervisningsaktiviteter. Dermed fungerer behandlingscentret som et anker, et sted man kan føle et tilhørsforhold til. Kvalitet og organisering - et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen. KL Kvalitet i alkoholbehandlingen, et rådgivningsmateriale, Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søgård Nielsen, Per Nielsen. Sundhedsstyrelsen 2008 Medicinsk Teknologivurderings rapport på alkoholområdet, Sundhedsstyrelsen 2006 Alkoholbehandling i Praksis, Annette Søgård Nielsen, 2008 Familieorienteret alkoholbehandling, Helle Lindgård, Sundhedsstyrelsen Mødet mellem to verdener, Annette Søgård Nielsen, Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 19

11 Redaktion: Helle Kjær/Svend Erichsen. Foto: Svend Erichsen. Grafisk tilrettelæggelse, layout, grafik og billedbehandling: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk. Jernbane Allé 11 A, 2630 Taastrup Telefon: daglig kl. 09:00 16:00

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013 Side1/9 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup,

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

FAGLIGT GRUNDLAG. for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING

FAGLIGT GRUNDLAG. for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING FAGLIGT GRUNDLAG for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING Fagligt grundlag for bo- og behandlingstilbud For ydelser i henhold til Servicelovens 85, 101, 107 og 108 samt Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere