Budgettets hovedtal: Hele kr Indtægter , , , ,6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettets hovedtal: Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018. Indtægter -4.007,6-4.041,1-4.112,9-4.178,6"

Transkript

1 Helsingør Kommune, budget ledsagetekst til ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (herefter kaldet parterne) har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2015 og overslagsårene Parterne er enige om, at udgangspunktet for budget er budgetaftalen indgået i efteråret 2013 med de dertil hørende besparelser og gennemførelsen af disse. Det er en betydelig opgave, der venter i den kommende tid, hvor aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening reelt betyder nulvækst i de kommunale budgetter samtidig med, at vi i Helsingør Kommune gerne vil investere for at nå Vision Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter med 22,5 millioner kroner om året, og der omplaceres yderligere 42 mio. kr. for at imødekomme nye initiativer. Vi vil arbejde for at få mere velfærd for pengene og samtidig sikre, at flere kommer i arbejde, ligesom der skal bruges ekstra ressourcer på forebyggelse og den rette tidlige indsats. Parterne ønsker at forfølge visionens mål om at øge attraktionskraften i Helsingør Kommune. Dette er med henblik på at få flere til at bosætte sig i kommunen og endnu flere besøgende. Parterne vil arbejde med øget markedsføring og flere begivenheder, ligesom parterne er bevidste om, at der skal endnu mere til for at få familier til at bosætte sig. Det er baggrunden for at sænke grundskyldspromillen fra 30,82 til 29,30 promille, så det også på denne vis bliver mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. Budgettets hovedtal: Hele kr Indtægter , , , ,6 Driftsudgifter inkl. renter 3.851, , , ,1 Anlægsudgifter* 156,6 165,1 140,1 134,7 Lån og balanceforskydninger 2,5 34,6 40,3 33,9 Påvirkning af kassen (+=kasseopbygning/-=kassetræk) -2,8-21,0 13,5 17,8 I 2015 og 2016 er der et mindre underskud i det samlede årsresultat, men det samlede resultat set over den 4 årige budgetperiode er, som det fremgår af tabellen ovenover, positivt, som budgetloven foreskriver. Afvigelsen mellem 2015 og 2016 forklares af, at Helsingør Kommune i 2015 har modtaget 11 mio.kr. i tilskud til særligt vanskelig stillede kommuner og 8 mio.kr. fra den boligsociale særtilskudspulje, som begge medvirker som finansiering i 2015 og ikke i de efterfølgende år. Tilsvarende puljer forventes ligeledes uddelt i de kommende år. Overskuddet i 2017 og 2018 skyldtes hovedsageligt en forskydning i anlægsaktiviteten fra 2017 og 2018 til 2015 og Samlet set forventes anlægsniveauet over de 4 år at udgøre ca. 600 mio.kr. 1

2 Driftsbudgettet Børn og unge Parterne ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Helsingør Kommune. Nogle børn er udsatte og her lægger parterne vægt på, at der bliver sat ind med forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige problemer. Velfungerende daginstitutioner, med fagligt personale og nok voksne, er med til at give børnene en tryg tid i institutionerne, øve sociale kompetencer og give dem en bedre læring, hvilket er vigtigt for at få en succesfuld skolestart. Parterne ønsker at styrke daginstitutionerne yderligere og dermed styrke læring og leg. Andelen af pædagoger stiger fra 55 procent til 70 procent. Her afsættes 3,3 mio. kr. om året. Der skal tilføres ekstra normering med pædagoger i dagsinstitutionerne i de udsatte boligområder. Dermed kan samarbejdet med forældrene styrkes, ligesom der kan bruges flere kræfter på at forebygge sociale problemer. Her afsættes 1,6 mio. kr. om året, ligesom der arbejdes videre med bedre normeringer, og især for de 3-5 årige. Forslag udarbejdes til behandling ved næste års budget. Der afsættes kr. til at fjerne Grundlovsdag som lukkedag. Der investeres i en vuggestue i Tikøb, så dette lokalområde får en fuld daginstitution fra vuggestue til klub. Motion og bevægelse er vigtigt for velvære og læring. Alle daginstitutioner i Helsingør Kommune bliver DGI bevægelsesinstitutioner. Det vil ske over 2 år, og vil koste godt 1,6 mio. kr. Der etableres en legeplads ved Kulturværftet og Multiparken udvides. Der er stor efterspørgsel på idrætslinjen (der er 3 klasser - en 7., en 8. og en 9. klasse, der kombinerer skole og idræt med fokus på disciplinerne atletik, svømning, tennis, håndbold og fodbold). Derfor afsættes i 2015, i 2016 og fremadrettet til etablering af et ekstra spor på Idrætslinjen. Derudover afsættes penge til HH skoleprojektet (styrkelse af skoleudveksling og fælles undervisningsprojekter mellem Helsingør og Helsingborg Kommuner). Der er børn, der har brug for en ekstra hånd i dansk og matematik. Der afsættes kr. til en sommer camp for godt 30 børn, der har brug for et intensivt kursus i dansk og matematik. Endvidere udvides Hipp- Hopp programmet (et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer). Det undersøges, hvordan der kan gives mulighed for køb af et sundt måltid mad i skolen. Ønsket er, at der kan serveres lækker frisklavet skolemad, hvor næring og sundhed vægtes højt. Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til næste budgetrunde. Der arbejdes videre med budgetanalysen vedrørende udsatte børn & unge på området for Børn, Unge og Familier. Dette er med henblik på at kunne vurdere områdets organisation, økonomiske udvikling, sagsgange og serviceniveau, ligesom der er fokus på at fremme den indsats, der virker bedst. Børneområdet (Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier) skal desuden søge Socialstyrelsen om at blive partnerskabskommune og indgå i et samarbejde om at omlægge og styrke kommunens forebyggende arbejde. 2

3 Dele af fornyelsen på børne- og ungeområdet finansieres fra en omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, hvilket indebærer en mindreudgift i 2015 på 1,0 mio.kr. og 2,0 mio.kr. i årene efter. Endelig er det aftalt, at det udvidede morgenmadtilbud på skolerne ophører med udgangen af SSPK er reduceret med 0,5 mio.kr. i 2015 og 1,0 mio.kr. i årene herefter. Reduktionen har ikke indflydelse på driften af Tetriz. Flere plejehjemspladser og styrket ældrepleje For at undgå ventelister for de meget svækkede ældre, der har behov for en plads, oprettes yderligere 6 permanente plejehjemspladser. På ældreområdet tilpasses aktiviteten på dagcenter 2 og 3 til budgettet. Der har det seneste år været en lavere søgning til tilbuddet. Samtidig med tilpasningen til den konstaterede aktivitet reduceres antallet af pladser i dagcenter 2 med 33 pladser. Budgettet på ældreområdet er endvidere reduceret med 1,1 mio.kr. til faldforebyggelse, udviklingssygeplejersker og efteruddannelse på plejehjemmene. Disse aktiviteter indgår i stedet i den daglige drift. Endelig er der sket reduktion i kommunens ældrepulje på 1 mio.kr. Puljen anvendes til løbende projekter på ældreområdet og har de senere år ikke været udmøntet fuldt ud. Mere forebyggelse på socialområdet og skæve boliger Der afsættes flere ressourcer til en række tiltag, der kan være med til at styrke forebyggelsen på det sociale område. Det drejer sig om følgende tiltag: - TUBA hjælper børn og unge, der vokser op i familier, hvor der er alkoholafhængighed. Parterne glæder sig over, at det er lykkedes at finde egnede lokaler til TUBA, som de får stillet vederlagsfrit til rådighed. Der afsættes i alt kr årligt til TUBA. Parterne vil nøje følge, om det beløb dækker behovet. - Parterne afsætter kr. til at forebygge sociale problemer i skilsmissesager her tænkes særligt på konflikter, der kan gå udover børnene. - HelsingUng videreføres uændret. Der sættes gang i et bredt anlagt projekt, der har til formål at reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne. Analysen skal ligge færdig til næste års budgetarbejde. Boligministeriet søges om midler til drift af skæve boliger til hjemløse. Byrum, kyster og trafik Der skal gennemføres en analyse af buskørslen i kommunen med henblik på optimering af buslinjerne, så flere borgere kan blive betjent bedre herunder også yderområderne. Analysen skal undersøge og komme med forslag til, hvordan forbindelserne mellem bus og tog kan blive forbedret. Der afsættes endvidere flere penge til Flextur. Derudover afsættes kr til en analyse af de trafikale forhold i Hornbæk. 3

4 Kysterne har en stor attraktionsværdi for Helsingør Kommune. Stormen Bodil ødelagde flere kyststrækninger og har sat dybe spor. Det viser, at her er det vigtigt at intensivere forebyggelsen. Helsingør Kommune indgår i et samarbejde med Halsnæs og Gribskov kommuner om kystsikring. Til dette arbejde afsættes 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. de efterfølgende år. Det er vigtigt at forebygge skader på veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. de efterfølgende år for at styrke vedligeholdelsen af vejkapitalen og kommunens bygninger. Yderligere er det besluttet, at evt. ikkeforbrugt midler på snerydning fra 2014 overføres automatisk til anvendelse i 2015 til vedligeholdelsen af vejene. Tilsvarende skal beløbet fra 2015 pr. automatisk overføres og frigives i 2016 og så fremdeles. Der afsættes midler til færdiggørelse af cykelstien på Skindersøvej og til yderligere sikring af skoleveje. Helsingør Kommune er kendetegnet ved en række smukke og levende bysamfund. Her er det vigtigt løbende at vedligeholde og udskifte byinventar samt foretage investeringer i byrumsløft. Der afsættes 3 mio. kr. til byrumsløft af Helsingør og Hornbæk samt ekstra 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af graffiti. Derudover undersøges mulighederne for at etablere fri WIFI centrale steder i byrummet. Udgifterne til vinterbekæmpelse og parker er samlet set reduceret med 1 mio.kr. På det tekniske område reduceres udgifterne til kommunens vejbelysning med 2 mio. kr. årligt som følge af bedre prisaftaler på de belysningsanlæg, som kommunen anvender til gadebelysning. Kommunens budget på klimaområdet reduceres med ca. 1,0 mio. kr. Kommunen har fokus på klimaindsatsen og har kunnet konstatere, at kommunen som virksomhed allerede i 2014 lever op til målet for 2020 og det er derfor aftalt, at der fokuseres på den indsats, der er ift. erhvervslivet og borgerne, mens det kommunale mål er nået. Endelig er budgettet på Miljø og naturområdet reduceret med ca kr. Kultur og oplevelser Helsingør Kommune er kendetegnet ved at være stærk på kultur og oplevelser. Det skal vi blive ved med. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en projektmedarbejder, der skal samarbejde med Business & Event Elsinore om markeringen af 400 året for Shakespeares død og 200 året for den første Hamletforestilling på Kronborg. Derudover afsættes der 1 mio. kr. til Index Award 2015, kr. til Stafet for Livet og kr. til etablering af en kulturpromenade i Helsingør. Der åbnes op for midlertidig anvendelse af Værftshallerne, hvor der afsættes 2 mio. kr. til vedligehold. På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. 4

5 Idræt Det er vigtigt, at Helsingør præsenterer sig som en aktiv kommune. Det gælder både for breddeidrætten, for mere professionelle aktiviteter, og for de større events vi kan tiltrække. Der afsættes midler til en ny idrætshal i Espergærde, en kunstgræsbane i Snekkersten, og klubhuset på Espergærde havn bliver ombygget, så det kan rumme flere aktiviteter, herunder specielt Espergærdes vinterbadelaug. Der søges eksterne midler til etablering af et idrætslegeland. Det er dog ikke kun egne aktiviteter, der satses på. Der afsættes blandt andet midler til KMD Ironman aktiviteterne og 70.3 samt kvalifikation til amatør-vm på cykel (Gran Fondo). Alt sammen store arrangementer, der trækker masser af besøgende til Helsingør Kommune. Fritidsklubberne og skolen Folkeskolereformen øger behovet for tæt samarbejde mellem skole, SFO og klub. I Tikøb og Hornbæk har man allerede fundet sammen under samme ledelse. Driften af de 3 klubber i Helsingør Skoles skoledistrikt skal effektiviseres og lægges sammen til én klub. For at sikre koordinationen mellem de selvstændige klubber og skolerne vil skolelederne fremover være klubledernes nærmeste leder. Skolelederne får dermed ansvaret for at koordinere aktiviteterne i skole, SFO og klub. Det trygge ungdomsliv Parterne ønsker at skabe tryghed omkring det at være ung i Helsingør Kommune. Der vil derfor blive nedsat et 17, stk. 4 udvalg med deltagelse af politikere, interessenter og fagfolk, der skal beskrive, hvilke initiativer der skal til for at skabe tryghed i boligområderne samt reducere og forebygge vold og anden kriminalitet. Der skal blandt andet lægges vægt på uddannelse og beskæftigelse. Det sikres, at der fremover er sommeråbent i Tetriz. Samarbejde med erhvervslivet Parterne konstaterer, at et budgetønske for 2015 om at fjerne byggesagsgebyret allerede er gennemført, ligesom størstedelen af kommunens udbud er gennemført som fagentrepriser. Det har givet lokale håndværkere mulighed for at byde. Parterne ønsker at skærpe det erhvervspolitiske fokus med udgangspunkt i den vedtagne vision og den gennemførte ændring af Vækst og Viden til Business & Event Elsinore. Der vil blive udarbejdet en ny erhvervs- og vækstpolitik, der er med til at skabe gode vilkår for handels- og erhvervslivet og understøtte øget beskæftigelse og bosætning. Arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden intensiveres. I denne sammenhæng ønskes erhvervslivets sociale ansvar afdækket. Afdækningen sker i samarbejde med erhvervslivet. 5

6 For at understøtte erhvervslivets konkurrencemuligheder sænkes dækningsafgiften også i dette budgetår og vil fremover være på 7,1 promille. På beskæftigelsesområdet er budgettet til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats reduceret med 1,0 mio.kr. idet det er vurderingen, at den nødvendige aktivitet kan håndteres med et lavere budget. Endelig er det aftalt, at projekt Rigtige job ophører med udgangen af 2014, samt at initiativerne på ca. 1½ mio. kr. til ungeindsatsen dækkes af andre indsatser med undtagelse af forslaget om, at UU Øresund skal fortsætte med at følge op på de unge, der har risiko for at falde fra på en ungdomsuddannelse. Til indsatsen med UU Øresund inden for ungeindsatsen afsættes kr. om året. Rengøring sendes i udbud Budgettet forudsætter, at den kommunale rengøring atter sendes i udbud. Socialdemokratiet kan ikke støtte dette punkt. Administrationen Arbejdsgange og organisering ønskes gennemgået med henblik på at undersøge muligheden for at opnå en større produktivitet. Arbejdsvilkår På arbejdsmarkedet er der gennem de senere år kommet flere overenskomstmæssige seniordage., Derfor ophæves den ekstra Helsingør-senioruge, som kan erhverves, når man fylder 63 år. Ordningen ophæves efter gældende regler I forbindelse med afskedigelser grundet budgetforhold har der hidtil været givet 3 måneder ekstra opsigelsesforlængelse (den såkaldte handleplansperiode). Ordningen med den særlige opsigelsesforlængelse ophæves efter gældende regler. Anlægsområdet Anlægsopfølgning I Helsingør Kommunes økonomiske politik er der besluttet en årlig bruttoanlægsramme på 160 mio. kr., hvilket understøtter de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL. I Kommunens anlægsplan for indgår 4 større byggerier: Skole i Bymidten Idrætshal i Espergærde Nyt plejehjem i Hornbæk Ny samlet daginstitution i Hornbæk 6

7 Herudover vil etableringen af Sundhedshuset belaste bruttoanlægsrammen. Anlægsplanen er således fuldt udnyttet, og forsinkelser eller udskydelser af et eller flere af de besluttede anlægsprojekter vil derfor påvirke muligheden for gennemførelsen af andre anlægsprojekter i de efterfølgende år. Parterne er enige om, at Center for Økonomi og Ejendomme i fælleskab udarbejder en styrings- og opfølgningsmodel for anlægsområdet med henblik på, at Byrådet i 1. kvartal 2015 bliver orienteret om fremdriften i de enkelte anlægsprojekter i anlægsplanen for For at sikre Byrådet et løbende overblik over anlægsbyggeriet i kommunen aftales det, at Byrådet orienteres en gang i kvartalet. Sundhedshuset Region Hovedstaden og Helsingør Kommune er enige om, at der skal placeres et sundhedshus i Helsingør Kommune. De regionale aktiviteter skal desuden betjene Fredensborg, Hørsholm og Gribskov Kommuner. Sundhedshuset skal danne rammen om et sammenhængende sundhedstilbud Parterne arbejder videre med en placering af sundhedshuset i de tidligere hospitalsbygninger på Esrumvej, men er opmærksomme på, at ikke mindst den økonomiske udfordring kan gøre andre løsninger mere hensigtsmæssige. Benedikte Kiær Borgmester Jens Bertram Det konservative Folkeparti Henrik Møller Socialdemokraterne Ib Kirkegaard Dansk Folkeparti Johannes Hecht-Nielsen Venstre Christian Donatzky Radikale Venstre 7

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune 0 Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune Indledning... 4 Overordnede økonomiske rammer... 7 Loft over kommunens anlægsudgifter... 9 Effektiviseringsstrategi... 10 Kvalitet i de kommunale ydelser...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere