Budgettets hovedtal: Hele kr Indtægter , , , ,6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettets hovedtal: Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018. Indtægter -4.007,6-4.041,1-4.112,9-4.178,6"

Transkript

1 Helsingør Kommune, budget ledsagetekst til ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (herefter kaldet parterne) har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2015 og overslagsårene Parterne er enige om, at udgangspunktet for budget er budgetaftalen indgået i efteråret 2013 med de dertil hørende besparelser og gennemførelsen af disse. Det er en betydelig opgave, der venter i den kommende tid, hvor aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening reelt betyder nulvækst i de kommunale budgetter samtidig med, at vi i Helsingør Kommune gerne vil investere for at nå Vision Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter med 22,5 millioner kroner om året, og der omplaceres yderligere 42 mio. kr. for at imødekomme nye initiativer. Vi vil arbejde for at få mere velfærd for pengene og samtidig sikre, at flere kommer i arbejde, ligesom der skal bruges ekstra ressourcer på forebyggelse og den rette tidlige indsats. Parterne ønsker at forfølge visionens mål om at øge attraktionskraften i Helsingør Kommune. Dette er med henblik på at få flere til at bosætte sig i kommunen og endnu flere besøgende. Parterne vil arbejde med øget markedsføring og flere begivenheder, ligesom parterne er bevidste om, at der skal endnu mere til for at få familier til at bosætte sig. Det er baggrunden for at sænke grundskyldspromillen fra 30,82 til 29,30 promille, så det også på denne vis bliver mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. Budgettets hovedtal: Hele kr Indtægter , , , ,6 Driftsudgifter inkl. renter 3.851, , , ,1 Anlægsudgifter* 156,6 165,1 140,1 134,7 Lån og balanceforskydninger 2,5 34,6 40,3 33,9 Påvirkning af kassen (+=kasseopbygning/-=kassetræk) -2,8-21,0 13,5 17,8 I 2015 og 2016 er der et mindre underskud i det samlede årsresultat, men det samlede resultat set over den 4 årige budgetperiode er, som det fremgår af tabellen ovenover, positivt, som budgetloven foreskriver. Afvigelsen mellem 2015 og 2016 forklares af, at Helsingør Kommune i 2015 har modtaget 11 mio.kr. i tilskud til særligt vanskelig stillede kommuner og 8 mio.kr. fra den boligsociale særtilskudspulje, som begge medvirker som finansiering i 2015 og ikke i de efterfølgende år. Tilsvarende puljer forventes ligeledes uddelt i de kommende år. Overskuddet i 2017 og 2018 skyldtes hovedsageligt en forskydning i anlægsaktiviteten fra 2017 og 2018 til 2015 og Samlet set forventes anlægsniveauet over de 4 år at udgøre ca. 600 mio.kr. 1

2 Driftsbudgettet Børn og unge Parterne ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Helsingør Kommune. Nogle børn er udsatte og her lægger parterne vægt på, at der bliver sat ind med forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige problemer. Velfungerende daginstitutioner, med fagligt personale og nok voksne, er med til at give børnene en tryg tid i institutionerne, øve sociale kompetencer og give dem en bedre læring, hvilket er vigtigt for at få en succesfuld skolestart. Parterne ønsker at styrke daginstitutionerne yderligere og dermed styrke læring og leg. Andelen af pædagoger stiger fra 55 procent til 70 procent. Her afsættes 3,3 mio. kr. om året. Der skal tilføres ekstra normering med pædagoger i dagsinstitutionerne i de udsatte boligområder. Dermed kan samarbejdet med forældrene styrkes, ligesom der kan bruges flere kræfter på at forebygge sociale problemer. Her afsættes 1,6 mio. kr. om året, ligesom der arbejdes videre med bedre normeringer, og især for de 3-5 årige. Forslag udarbejdes til behandling ved næste års budget. Der afsættes kr. til at fjerne Grundlovsdag som lukkedag. Der investeres i en vuggestue i Tikøb, så dette lokalområde får en fuld daginstitution fra vuggestue til klub. Motion og bevægelse er vigtigt for velvære og læring. Alle daginstitutioner i Helsingør Kommune bliver DGI bevægelsesinstitutioner. Det vil ske over 2 år, og vil koste godt 1,6 mio. kr. Der etableres en legeplads ved Kulturværftet og Multiparken udvides. Der er stor efterspørgsel på idrætslinjen (der er 3 klasser - en 7., en 8. og en 9. klasse, der kombinerer skole og idræt med fokus på disciplinerne atletik, svømning, tennis, håndbold og fodbold). Derfor afsættes i 2015, i 2016 og fremadrettet til etablering af et ekstra spor på Idrætslinjen. Derudover afsættes penge til HH skoleprojektet (styrkelse af skoleudveksling og fælles undervisningsprojekter mellem Helsingør og Helsingborg Kommuner). Der er børn, der har brug for en ekstra hånd i dansk og matematik. Der afsættes kr. til en sommer camp for godt 30 børn, der har brug for et intensivt kursus i dansk og matematik. Endvidere udvides Hipp- Hopp programmet (et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer). Det undersøges, hvordan der kan gives mulighed for køb af et sundt måltid mad i skolen. Ønsket er, at der kan serveres lækker frisklavet skolemad, hvor næring og sundhed vægtes højt. Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til næste budgetrunde. Der arbejdes videre med budgetanalysen vedrørende udsatte børn & unge på området for Børn, Unge og Familier. Dette er med henblik på at kunne vurdere områdets organisation, økonomiske udvikling, sagsgange og serviceniveau, ligesom der er fokus på at fremme den indsats, der virker bedst. Børneområdet (Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier) skal desuden søge Socialstyrelsen om at blive partnerskabskommune og indgå i et samarbejde om at omlægge og styrke kommunens forebyggende arbejde. 2

3 Dele af fornyelsen på børne- og ungeområdet finansieres fra en omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, hvilket indebærer en mindreudgift i 2015 på 1,0 mio.kr. og 2,0 mio.kr. i årene efter. Endelig er det aftalt, at det udvidede morgenmadtilbud på skolerne ophører med udgangen af SSPK er reduceret med 0,5 mio.kr. i 2015 og 1,0 mio.kr. i årene herefter. Reduktionen har ikke indflydelse på driften af Tetriz. Flere plejehjemspladser og styrket ældrepleje For at undgå ventelister for de meget svækkede ældre, der har behov for en plads, oprettes yderligere 6 permanente plejehjemspladser. På ældreområdet tilpasses aktiviteten på dagcenter 2 og 3 til budgettet. Der har det seneste år været en lavere søgning til tilbuddet. Samtidig med tilpasningen til den konstaterede aktivitet reduceres antallet af pladser i dagcenter 2 med 33 pladser. Budgettet på ældreområdet er endvidere reduceret med 1,1 mio.kr. til faldforebyggelse, udviklingssygeplejersker og efteruddannelse på plejehjemmene. Disse aktiviteter indgår i stedet i den daglige drift. Endelig er der sket reduktion i kommunens ældrepulje på 1 mio.kr. Puljen anvendes til løbende projekter på ældreområdet og har de senere år ikke været udmøntet fuldt ud. Mere forebyggelse på socialområdet og skæve boliger Der afsættes flere ressourcer til en række tiltag, der kan være med til at styrke forebyggelsen på det sociale område. Det drejer sig om følgende tiltag: - TUBA hjælper børn og unge, der vokser op i familier, hvor der er alkoholafhængighed. Parterne glæder sig over, at det er lykkedes at finde egnede lokaler til TUBA, som de får stillet vederlagsfrit til rådighed. Der afsættes i alt kr årligt til TUBA. Parterne vil nøje følge, om det beløb dækker behovet. - Parterne afsætter kr. til at forebygge sociale problemer i skilsmissesager her tænkes særligt på konflikter, der kan gå udover børnene. - HelsingUng videreføres uændret. Der sættes gang i et bredt anlagt projekt, der har til formål at reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne. Analysen skal ligge færdig til næste års budgetarbejde. Boligministeriet søges om midler til drift af skæve boliger til hjemløse. Byrum, kyster og trafik Der skal gennemføres en analyse af buskørslen i kommunen med henblik på optimering af buslinjerne, så flere borgere kan blive betjent bedre herunder også yderområderne. Analysen skal undersøge og komme med forslag til, hvordan forbindelserne mellem bus og tog kan blive forbedret. Der afsættes endvidere flere penge til Flextur. Derudover afsættes kr til en analyse af de trafikale forhold i Hornbæk. 3

4 Kysterne har en stor attraktionsværdi for Helsingør Kommune. Stormen Bodil ødelagde flere kyststrækninger og har sat dybe spor. Det viser, at her er det vigtigt at intensivere forebyggelsen. Helsingør Kommune indgår i et samarbejde med Halsnæs og Gribskov kommuner om kystsikring. Til dette arbejde afsættes 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. de efterfølgende år. Det er vigtigt at forebygge skader på veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. de efterfølgende år for at styrke vedligeholdelsen af vejkapitalen og kommunens bygninger. Yderligere er det besluttet, at evt. ikkeforbrugt midler på snerydning fra 2014 overføres automatisk til anvendelse i 2015 til vedligeholdelsen af vejene. Tilsvarende skal beløbet fra 2015 pr. automatisk overføres og frigives i 2016 og så fremdeles. Der afsættes midler til færdiggørelse af cykelstien på Skindersøvej og til yderligere sikring af skoleveje. Helsingør Kommune er kendetegnet ved en række smukke og levende bysamfund. Her er det vigtigt løbende at vedligeholde og udskifte byinventar samt foretage investeringer i byrumsløft. Der afsættes 3 mio. kr. til byrumsløft af Helsingør og Hornbæk samt ekstra 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af graffiti. Derudover undersøges mulighederne for at etablere fri WIFI centrale steder i byrummet. Udgifterne til vinterbekæmpelse og parker er samlet set reduceret med 1 mio.kr. På det tekniske område reduceres udgifterne til kommunens vejbelysning med 2 mio. kr. årligt som følge af bedre prisaftaler på de belysningsanlæg, som kommunen anvender til gadebelysning. Kommunens budget på klimaområdet reduceres med ca. 1,0 mio. kr. Kommunen har fokus på klimaindsatsen og har kunnet konstatere, at kommunen som virksomhed allerede i 2014 lever op til målet for 2020 og det er derfor aftalt, at der fokuseres på den indsats, der er ift. erhvervslivet og borgerne, mens det kommunale mål er nået. Endelig er budgettet på Miljø og naturområdet reduceret med ca kr. Kultur og oplevelser Helsingør Kommune er kendetegnet ved at være stærk på kultur og oplevelser. Det skal vi blive ved med. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en projektmedarbejder, der skal samarbejde med Business & Event Elsinore om markeringen af 400 året for Shakespeares død og 200 året for den første Hamletforestilling på Kronborg. Derudover afsættes der 1 mio. kr. til Index Award 2015, kr. til Stafet for Livet og kr. til etablering af en kulturpromenade i Helsingør. Der åbnes op for midlertidig anvendelse af Værftshallerne, hvor der afsættes 2 mio. kr. til vedligehold. På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. 4

5 Idræt Det er vigtigt, at Helsingør præsenterer sig som en aktiv kommune. Det gælder både for breddeidrætten, for mere professionelle aktiviteter, og for de større events vi kan tiltrække. Der afsættes midler til en ny idrætshal i Espergærde, en kunstgræsbane i Snekkersten, og klubhuset på Espergærde havn bliver ombygget, så det kan rumme flere aktiviteter, herunder specielt Espergærdes vinterbadelaug. Der søges eksterne midler til etablering af et idrætslegeland. Det er dog ikke kun egne aktiviteter, der satses på. Der afsættes blandt andet midler til KMD Ironman aktiviteterne og 70.3 samt kvalifikation til amatør-vm på cykel (Gran Fondo). Alt sammen store arrangementer, der trækker masser af besøgende til Helsingør Kommune. Fritidsklubberne og skolen Folkeskolereformen øger behovet for tæt samarbejde mellem skole, SFO og klub. I Tikøb og Hornbæk har man allerede fundet sammen under samme ledelse. Driften af de 3 klubber i Helsingør Skoles skoledistrikt skal effektiviseres og lægges sammen til én klub. For at sikre koordinationen mellem de selvstændige klubber og skolerne vil skolelederne fremover være klubledernes nærmeste leder. Skolelederne får dermed ansvaret for at koordinere aktiviteterne i skole, SFO og klub. Det trygge ungdomsliv Parterne ønsker at skabe tryghed omkring det at være ung i Helsingør Kommune. Der vil derfor blive nedsat et 17, stk. 4 udvalg med deltagelse af politikere, interessenter og fagfolk, der skal beskrive, hvilke initiativer der skal til for at skabe tryghed i boligområderne samt reducere og forebygge vold og anden kriminalitet. Der skal blandt andet lægges vægt på uddannelse og beskæftigelse. Det sikres, at der fremover er sommeråbent i Tetriz. Samarbejde med erhvervslivet Parterne konstaterer, at et budgetønske for 2015 om at fjerne byggesagsgebyret allerede er gennemført, ligesom størstedelen af kommunens udbud er gennemført som fagentrepriser. Det har givet lokale håndværkere mulighed for at byde. Parterne ønsker at skærpe det erhvervspolitiske fokus med udgangspunkt i den vedtagne vision og den gennemførte ændring af Vækst og Viden til Business & Event Elsinore. Der vil blive udarbejdet en ny erhvervs- og vækstpolitik, der er med til at skabe gode vilkår for handels- og erhvervslivet og understøtte øget beskæftigelse og bosætning. Arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden intensiveres. I denne sammenhæng ønskes erhvervslivets sociale ansvar afdækket. Afdækningen sker i samarbejde med erhvervslivet. 5

6 For at understøtte erhvervslivets konkurrencemuligheder sænkes dækningsafgiften også i dette budgetår og vil fremover være på 7,1 promille. På beskæftigelsesområdet er budgettet til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats reduceret med 1,0 mio.kr. idet det er vurderingen, at den nødvendige aktivitet kan håndteres med et lavere budget. Endelig er det aftalt, at projekt Rigtige job ophører med udgangen af 2014, samt at initiativerne på ca. 1½ mio. kr. til ungeindsatsen dækkes af andre indsatser med undtagelse af forslaget om, at UU Øresund skal fortsætte med at følge op på de unge, der har risiko for at falde fra på en ungdomsuddannelse. Til indsatsen med UU Øresund inden for ungeindsatsen afsættes kr. om året. Rengøring sendes i udbud Budgettet forudsætter, at den kommunale rengøring atter sendes i udbud. Socialdemokratiet kan ikke støtte dette punkt. Administrationen Arbejdsgange og organisering ønskes gennemgået med henblik på at undersøge muligheden for at opnå en større produktivitet. Arbejdsvilkår På arbejdsmarkedet er der gennem de senere år kommet flere overenskomstmæssige seniordage., Derfor ophæves den ekstra Helsingør-senioruge, som kan erhverves, når man fylder 63 år. Ordningen ophæves efter gældende regler I forbindelse med afskedigelser grundet budgetforhold har der hidtil været givet 3 måneder ekstra opsigelsesforlængelse (den såkaldte handleplansperiode). Ordningen med den særlige opsigelsesforlængelse ophæves efter gældende regler. Anlægsområdet Anlægsopfølgning I Helsingør Kommunes økonomiske politik er der besluttet en årlig bruttoanlægsramme på 160 mio. kr., hvilket understøtter de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL. I Kommunens anlægsplan for indgår 4 større byggerier: Skole i Bymidten Idrætshal i Espergærde Nyt plejehjem i Hornbæk Ny samlet daginstitution i Hornbæk 6

7 Herudover vil etableringen af Sundhedshuset belaste bruttoanlægsrammen. Anlægsplanen er således fuldt udnyttet, og forsinkelser eller udskydelser af et eller flere af de besluttede anlægsprojekter vil derfor påvirke muligheden for gennemførelsen af andre anlægsprojekter i de efterfølgende år. Parterne er enige om, at Center for Økonomi og Ejendomme i fælleskab udarbejder en styrings- og opfølgningsmodel for anlægsområdet med henblik på, at Byrådet i 1. kvartal 2015 bliver orienteret om fremdriften i de enkelte anlægsprojekter i anlægsplanen for For at sikre Byrådet et løbende overblik over anlægsbyggeriet i kommunen aftales det, at Byrådet orienteres en gang i kvartalet. Sundhedshuset Region Hovedstaden og Helsingør Kommune er enige om, at der skal placeres et sundhedshus i Helsingør Kommune. De regionale aktiviteter skal desuden betjene Fredensborg, Hørsholm og Gribskov Kommuner. Sundhedshuset skal danne rammen om et sammenhængende sundhedstilbud Parterne arbejder videre med en placering af sundhedshuset i de tidligere hospitalsbygninger på Esrumvej, men er opmærksomme på, at ikke mindst den økonomiske udfordring kan gøre andre løsninger mere hensigtsmæssige. Benedikte Kiær Borgmester Jens Bertram Det konservative Folkeparti Henrik Møller Socialdemokraterne Ib Kirkegaard Dansk Folkeparti Johannes Hecht-Nielsen Venstre Christian Donatzky Radikale Venstre 7

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten,

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009. Frederiksberg

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Budget behandling, borgmesterens tale, d. 3. oktober 2016

Budget behandling, borgmesterens tale, d. 3. oktober 2016 Budget 2017-2012 2. behandling, borgmesterens tale, d. 3. oktober 2016 Først og fremmest velkommen til 2. behandling af budgettet for Helsingør Kommune 2017-2020. Jeg synes, at vi igen i år - havde et

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2015-18

Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere